Εκθεση Αεροπορικής Δράσης επιχείρησης ΠΥΡΣΟΣ, ΣΗΔΜ/18 Αυγ 1949

ΘΕΜΑ : Έκθεσις επί της Αεροπορικής Δράσεως κατά την επιχείρησιν
ΠΥΡΣΟΣ           ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/Α1/ΙΙ ΣΗΔΜ/ΑΕΑ
ΚΟΙΝ : Β΄ΣΣ/ΑΕΑ-Α΄ΣΣ/ΑΕΑ
Γ΄ΣΣ/ΑΕΑ-ΣΗΔΜ/ΑΕΑ
ΣΗΔΜ/Α1, ΑΔΑ/ΚΖ Αριθ. Α.Π. 3624
ΒΣΤ τη 18.8.49

Ι ΓΕΝΙΚΑ :
Η επιχείρησις εκκαθαρίσεως του ΒΙΤΣΙ επέτυχε. Ο εχθρός παρά την επιμελημένην και από μακρού χρόνου προπαρασκευασθείσαν αμυντικήν οργάνωσιν του όλου χώρου εις μέγα βάθος δεν κατόρθωσε να συγκρατηθή ουδ’ ελάχιστα 24ωρα. Υπό την επιτυχή συνδεδυασμένην δράσιν όλων των όπλων του Στρατού Αεροπορίας ότε βιαίως ότε δι’ επιτυχών ελιγμών να εγκαταλείψη όλας του τας οχυράς θέσεις, όλας του τας βάσεις και τελικώς να εισέλθη εις Αλβανίαν.
ΙΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : (Συμπεριλαμβάνονται αι έξοδοι κατά την περίοδον της προπαρασκευής)
1. Γενόμεναι έξοδοι ριφθέντα βλήματα :
ΧΑΡΒΑΡΤ 148
ΣΠΙΤ ΦΑΪΡ 993
ΝΤΑΚΟΤΑ ΒΟΜΒ. 125
Ερρίφθησαν τα κάτωθι βλήματα :
ΡΟΥΚΕΤΤΑΙ 2332
ΒΟΜΒΑΙ των 500 Λιβρών 94
ΒΟΜΒΑΙ των 250 Λιβρών 1021
ΒΟΜΒΑΙ των 20 Λιβρών 1738
ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑΙ (ΝΑΠΑΛΜ) 283

 1. Η δράσις της Αεροπορίας διαιρείται εις δύο σαφείς διακεκριμένας
  α) Την πρωτοβουλίαν αυτής ταύτης της Α. Δ/σεως Αεροπορίας.
  β) Την εν τω πλαισίω της αμέσου υποστηρίξεως των μαχομένων τμημάτων.
 2. Προπαρασκευαστικόν Στάδιον 16.7.49 – 31.7.49
  Πρωτοβουλία ΑΔΑ/ΚΖ
  Εν συνεννοήσει μετά Β΄ΣΣ βάσει πληροφοριών αιχμαλώτων ή παραδιδομένων Κ.Σ. βάσει αεροαναγνωρίσεων, αεροφωτογραφιών και πληροφοριών των εν επαφή με τον εχθρόν τμημάτων κατά την περίοδον της προπαρασκευής εγένετο επί δεκαπενθήμερον εντατική προσβολή στόχων κυρίως των μετόπισθεν του εχθρού με τον σκοπόν.
  α) όπως παραλύσουν τα ανεφοδιαστικά του ρεύματα ημέραν τε και νύκτα διά της προσβολής οδών αυτοκινήτων σταθμών εκφορτώσεως κ.λ.π.
  β) όπως εξαρθρώσουν το σύστημα της διοικήσεώς του διά της προσβολής Σ. Δ/σεως, τηλεφωνικών κέντρων κ.τ.λ.
  γ) όπως παρεμποδίσουν την ανασυγκρότησίν του διά της προσβολής εμπέδων εκπαιδεύσεως.
  δ) όπως δυσχεράνουν τον ανεφοδιασμόν του εις τρόφιμα πυρ/κά και καύσιμα διά της προσβολής αποθηκών συγκεντρώσεων κ.τ.λ.
  ε) όπως κρατούν εν διαρκή εκνευρισμώ υπό την συνεχή απειλήν επικειμένης επιθέσεως διά της προσβολής καταυλισμών και χώρων σταθμεύσεως Μονάδων και
  Τέλος κατά τας τελευταίας ημέρας εντατική και ισχυρά προσβολή θέσεων πυρ/χιών και σημαντικών οχυρών άτινα προεβλέπετο να είναι οι πρώτοι καταληπτέοι αντικειμενικοί σκοποί.-

Εγένοντο κατά την ανωτέρω περίοδον προπαρασκευής :
Έξοδοι SPITS 255
HARVART 38
DACOTA BOMB 28
Ερρίφθησαν 538 Ρουκέτται
39 βόμβαι των 500 λιβρών
388 βόμβαι των 250 λιβρών
481 βόμβαι των 20 λιβρών
8 βόμβαι Εμπρηστικαί
Εσπάρησαν καρφοβελόναι επί οδών.
Τι επετεύχθη:
α) Ο εχθρός ηναγκάσθη απάσας τας κινήσεις του οιασδήποτε φύσεως να εκτελή μόνον νύκτα.
β) Εξηκριβωμένως κατεστράφησαν αποθήκαι καυσίμων
γ) Ακινήτησαν πλέον των 10 αυτοκινήτων του και εν συνεχεία κατεστράφησαν.-
δ) Αι θέσεις των πυρ/χιών του προσεβλήθησαν επιτυχώς και εξηναγκάσθη ο εχθρός να προβαίνη εις συχνάς αλλαγάς των θέσεων και πυροβόλων του και εις ενίσχυσιν της καλύψεως.
ε) Αλλά το σημαντικώτερον ήτο ότι ο εχθρός εκ των συνεχών βομβαρδισμών ημέρας τε και νυκτός διά βομβών ακαριαίων και επιβραδύνσεως ευρίσκετο εις ένα συνεχή συναγερμόν υποπτευόμενος ανά πάσαν στιγμήν ότι επίκειται εξόρμησις των πεζοπόρων τμημάτων.
Συνέπεια τούτου ήτο η μεγάλη κόπωσις και εξάντλησις του εχθρού καθώς επίσης και πτώσις του ηθικού του.-

Παρατηρηθέντα σφάλματα
ι) Παρετηρήθη αλλαγή στόχων και ουχί ημερολογιακή τήρησις του προγράμματος.
3. ΚΥΡΙΟΣ ΑΓΩΝ
Α΄ ΦΑΣΙΣ 2.8.49 – 9.8.49
Συνεργασία Στρατού Αεροπορίας
Παρά το γεγονός ότι ο κύριος αγών του Στρατού ήρξατο την 10.8.49 αποβλέπων εις την εκπόρθησιν του οχυρού συγκροτήματος ΒΙΤΣΙ ο κύριος Αεροπορικός αγών αρχίζει από 2.8.49 ημέραν κατά την οποίαν ανελήφθη η κατάληψις σειράς σημαντικών υψωμάτων του εχθρού ισχυρώς κατεχομένων απ’ αυτού και αφθόνως οργανωμένων εκ του χώρου ΓΡΑΜΜΟΣ.
Εγένοντο αι κάτωθι έξοδοι :
SPITS 313
HAR 33
DAC 38
Ερρίφθησαν :
938 Ρουκέτται
72 βόμβαι των 500 λιβρών
374 βόμβαι των 250 λιβρών
14 βόμβαι των 20 λιβρών
176 βόμβαι Εμπρηστικαί

Η επέμβασις ήτο καθ’ ολοκληρίαν προσχεδιασμένη, ελάχισται αιτήσεις (ή μάλλον και αυταί εκ του γενικού σχεδίου απέρρεον) υπεβλήθησαν φθάσασαι μέχρι ΔΑΥ/Α.
Κατελήφθησαν εν στενή συνεργασία με τον Στρατόν (Πεζικόν Πυρ/κόν) υψωμ. 1425 Ν( ) υψωμ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν.( ) υψωμ. ΤΑΜΠΟΥΡΙ Ν.( ) ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΤΟΥΧΟΥΛΗΣ Ν.( ) ΑΝΩΝΥΜΟΝ Ν. ( ) ΤΣΑΡΝΟ Ν.( ) (δις) (πλην ΤΣΑΡΝΟ τελικώς απωλέσθη).
Παρατηρήσεις:
Η επέμβασις της Αεροπορίας έλαβε χώραν βάσει εξαχθέντων συμπερασμάτων εκ των ασκήσεων μετά πραγματικών πυρών εις ΔΡΕΠΑΝΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Συμφώνως προς το σχέδιον πυρός τα κύματα βομβαρδισμού διά βομβών ρουκεττών διεδέχθη τελικώς το κύμα της δι’ εμπρηστικών προσβολής μεθ’ ην η έφοδος του Πεζικού έδει να εκδηλωθή. Παρά ταύτα.
Ουδέν ύψωμα κατελήφθη ευθύς μετά τον βομβαρδισμόν διά ΝΑΠΑΛΜ ως εγένετο αποδεκτόν εκ των ασκήσεων.
Π.Χ. Το ύψωμα 1425 κατελήφθη κατόπιν διαδοχικών προσβολών.
6 SPITS δια Β/250
10 SPITS δια Ρουκεττών
6 SPITS δι’ Εμπρηστικών
Επετέθησαν εισέτι 4 SPITS διά Ρουκεττών και είτα κατελήφθη.
Το ύψωμα ΤΑΜΠΟΥΡΙ κατόπιν διαδοχικών προσβολών
6 SPITS δια Β/250
3 SPITS δια …….
3 SPITS δια Ρ.

Τούτο οφείλεται :
α) Εις την μη εξοικείωσιν του Πεζικού να προσεγγίζη τας εκρήξεις των ρουκεττών εις την απόστασιν των 100μ.
β) Εις την μικράν διάρκειαν δραστικότητος των ΝΑΠΑΛΜ (εμπρηστικών)
Συνέπεια τούτου ήτο μετά τον δι’ εμπρηστικών βομβαρδισμών απητείτο επέμβασις διά Ρουκεττών και πυροβόλων πολυβόλων μέχρις ολοκληρώσεως του αντικειμενικού σκοπού.
Αι απώλειαι κατά την κατάληψιν του υψωμ. 1425 ήσαν :
2 Ν.Α. 5 Τ.Α. 7 Ν.Ο. 49 Τ.Ο. Εις δε το ΤΣΑΡΝΟ πλέον των 350.
Ο Μέγας αυτός αριθμός των απωλειών και η απώλεια του ΤΣΑΡΝΟ (ως και η μη ολοκλήρωσις όλων των υψωμάτων ΠΟΛΕΝΑΤΑ) οφείλεται :
α) Ο εχθρός έχει προετοιμασμένας βολάς Πυρ/κού όλμων επί κάθε ιδικού του κατεχομένου υψώματος ας εξαπολύει άμα τη ανόδω των ημετέρων επ’ αυτού.
β) Εις τα εκπνοηθέντα σχέδια δράσεως αεροπορίας προεβλήθη αριθμός αεροσκαφών διά την εδραίωσιν ουχί όμως και επιτήρησιν εις ακτίνα πέριξ του αντικειμενικού σκοπού 1-3 χιλιομέτρων. Το έργον τούτο δέον εν μέρει να αναλαμβάνη και το πυροβολικόν.
γ) Εις την μετά λύσσης υπεράσπισην υπό του εχθρού ορισμένων υψωμάτων ζωτικών διά την όλην αμυντικήν του εγκατάστασιν.
4. ΙΙ Φάσις Κυρίου αγώνος (Διάσπασις) : 10.8.49 – 13.8.49
Την 10.8.49 κατόπιν 4ωρου προπαρασκευής Πυρ/κού και Αεροπορίας ήρξατο η έφοδος του Πεζικού και αρμάτων βάσει εκπνοηθέντος σχεδίου προς κατάληψιν του οχυρού συγκροτήματος ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ Ν.( ) και υψωμ. 1685 Ν.( ).
επετέθησαν εις ΠΟΛΕΝΑΤΑ 50 SPITS
εις ύψωμ. 1685 12 SPITS
εις ΠΟΛΕΝΑΤΑ ΙΙ 8 SPITS
Το ΠΟΛΕΝΑΤΑ Ι μετά ρουκεττοβολισμόν διά 114 ρουκεττών και 28 ΝΑΠΑΛΜ κατελήφθη. Το 1685 κατελήφθη βραδύτερον της ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ.
Η ενέργεια βαθύτερον δεν εσημείωσεν σοβαράν πρόοδον. Το κατακτηθέν έδαφος διετηρήθη σταθερώς.
Και μετά την πτώσιν της ΠΟΛΕΝΑΤΑ ο αγών εξηκολούθησε του εχθρού επιδιώξαντος την επανάκτησίν του δι’ αντεπιθέσεων. Διά 72 εισέτι εξόδων SPITS η Αεροπορία υπεστήριξεν αγώνα εκ του συστάδην του Πεζικού και τελικώς ο εχθρός εξηναγκάσθη εις αποχώρησιν. Ταυτοχρόνως 34 έξοδοι SPITS κατηναλώθησαν καθ’ όλην την ημέραν διά α/πυροβολικόν εις τον χώρον ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΝΤΣΑ. Επετεύχθη η εξουδετέρωσις μιας Πυρ/χίας και η μείωσις εις το ελάχιστον της δράσεως πυρών αντιπροπαρασκευής του εχθρικού Πυρ/κού.
Την 11.8.49 τα τμήματα ευρίσκονται βαθέως εντός της εχθρικής τοποθεσίας.
Εζητήθη υποστήριξις Αεροπορίας εις ΤΣΟΥΚΑΝ και ΛΕΣΙΤΣ. ΤΣΟΥΚΑ επεμβάσει 7 SPITS κατόπιν μικροαγώνος κατελήφθη. ΛΕΣΙΤΣ μέχρις απογευματινών ωρών προσεβλήθη κατά κύματα εν συνόλω διά εν συνόλω 47 SPITS Δεν κατελήφθη. Την νύκτα εγκατελήφθη υπό του εχθρού.
Την 13.8.49 επεμβάσει 12 SPITS κατελήφθη η ΜΑΥΡΗ ΡΑΧΗ.
Η επίθεσις της ΜΑΥΡΗΣ ΡΑΧΗΣ είναι η τελευταία συγκεντρωτική δράσις της αεροπορίας.
5. ΙΙΙ ΦΑΣΙΣ από 13.8.49 – 16.8.49
Μετά την κατάληψιν της οχυράς αμυντικής τοποθεσίας ΜΠΑΡΟ – ΛΕΣΙΤΣ – ΤΣΟΥΚΑ και την διείσδυσιν εις ΜΙΣΟΔΑΓΙΣΤΑ ΜΑΥΡΗ ΡΑΧΗ. Το μέτωπον διεσπάσθη και αι ανθιστάμεναι εισέτι προκεχωρημέναι αμυντικαί τοποθεσίαι του εχθρού ηπειλούντο από πλήρη κύκλωσιν.
Εν όψει πλήρους καταστροφής ο εχθρός ήρχισε εκκενώνων το προκεχωρημένον μέτωπόν του αποσυρόμενος προς ΒΑΡΜΠΑΝ – ΛΑΙΜΟΝ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΝ.
Κατά την περίοδον αυτήν η δράσις της αεροπορίας στρέφεται κυρίως εναντίων όλων των υποχωρουσών φαλάγγων ιδιαιτέρως δε επιτηρείται το στενόν ΛΑΙΜΟΣ διά την πρόληψιν της διαρροής εξ αυτού προς ΠΥΞΟΝ – ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Η επέμβασις ήτο καθ’ ολοκληρίαν πρωτοβουλία ΑΔΑ/ΚΖ. Το εκπονηθέν σχέδιον ….. μετ’ ακριβείας προέβλεψε καθ’ όλην την ημέραν πτήσεις περιπολιών εξ ενός ΧΑΡΒΑΡΤ και 2 SPITS εφ’ ολοκλήρου του μετώπου διά την διάλυσιν των αποχωρουσών φαλάγγων και καθυστέρυσιν τούτων, κατά δε την νύκτα διά βομβαρδισμών διά DACOTA διά βομβών μετ’ έπιβραδύνσεως επεδιώχθη η απαγόρευσις διαφυγής από ΛΑΙΜΟΝ.
Πράγματι ο εχθρός παρά το γεγονός ότι ήρξατο αποχωρών από των απογευματινών ωρών της 13.8.49 την πρωίαν της 14.8.49 εφαίνετο ακόμη και μεγάλας φάλαγγας αποσυρόμενος προς ΠΥΞΟΝ. Αι φάλαγγες αύται εσφυροκοπήθησαν ανηλεώς εδόθη δε ταυτοχρόνως και ο αναγκαίος χρόνος εις τα νοτίως δρώντα Πεζοπόρα τμήματα να σπεύσουν και να προλάβουν το κλείσιμο του ΛΑΙΜΟΥ. Οι φονευθέντες συλληφθέντες επί του ΛΑΙΜΟΥ ήσαν πολλοί.
Τας εσπερινάς ώρας της 16.8.49 υποστηρίξει 4 SPITS εις περιοχήν (Ν.252673) και (Ν.253677) εξεδιώχθησαν και οι τελευταίοι εναπομείναντες Κ.Σ. εν τη χερσονήσω και εις ολόκληρον το οχυρόν ΒΙΤΣΙ.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Τοποθετηθείσα μέθοδος της δράσεως της Αεροπορίας ήτο η συγκεντρωτική :
Παρουσίασε τα εξής πολενεκτήματα και μειονεκτήματα :
α) Πλεονεκτήματα :
ι. Η δι’ όλων των πυρών της Αεροπορίας συγκεντρωτική βολή έχει το μειονέκτημα ότι καλύπτει ολόκληρον την επιφάνειαν του στόχου. Ιδιαιτέρως δε όταν αι διαστάσεις τούτου είναι μικραί.
ιι. Η εις μεγάλους αριθμούς κατά κύματα εμφάνισις της Αεροπορίας προκαλεί μεγίστην ηθικήν κατάπτωσιν του εχθρού, δεν του παρέχει την δυνατότητα της διοικήσεως και παραλύει κάθε οργανικήν εξάρτησιν.
ιιι. Δίδει την ευκαιρίαν εις τα φίλια να κινηθούν ανέτως προσεγγίζοντες ακινδύνως μέχρι της αποστάσεως της εφόδου (100 – 150 μ.)
ιυ. Η Α/Α δράσις του εχθρού περιορίζεται εις το ελάχιστον.
β) Μειονεκτήματα :
ι. Μειώνει την παραμονήν των αεροπλάνων υπεράνω του πεδίου της μάχης και συνεπώς την άμεσον υποστήριξιν εις ελάχιστον χρόνο. Η παραμονή των κυμαίνεται από 15’ – 30’.
ιι. Η συγκεντρωτική χρησιμοποίησις όταν πρόκειται περί μικράς δυνάμεως καθιστά έστω και δι’ ολίγας ώρας αχρησιμοποίητον άπασαν την δύναμιν της Αεροπορίας διά λόγους τεχνικής προπαρασκευής.
1. Μετά την πρώτην έξοδον εξ 82 SPITS εις ΠΟΛΕΝΑΤΑ εχρειάσθη χρονικόν διάστημα 2 ωρών προκειμένου να είναι εις θέσιν να χρησιμοποιηθώσι ταύτα εκ νέου.
Αντιθέτως η κατά ζεύγη ή κατά μικρούς αριθμούς χρησιμοποίησίς (2-4) έχει το μειονέκτημα της ασθενούς μικράς προσβολής, έχει όμως το πλεονέκτημα της μακράς παραμονής και μετά μεγαλυτέρας ακριβείας επεμβάσεως.-
2. Δεν εσημειώθη ουδαμού συνεργασία μετ’ αρμάτων ή τεθωρακισμένων παρά το γεγονός ότι ήφθασαν πολλάκις τα τεθωρακισμένα παρά των αεροπλάνων μαχόμενα και μολονότι είχον εφοδιασθή διά V.H.F. οι ουδέποτε εχρησιμοποίησαν.
3. Τας εσπερινάς ώρας πολλάκις εδημιουργήθησαν επικίνδυνοι καταστάσεις (12.8.49 αντεπίθεσις Συμμ. κατά ΙΧης εις 32 πυραμίδα, απειλή κατά δεξιού πλευρού ΧΙ συγκρούσεις επί ΒΑΡΜΠΑΣ) δεν υπήρχε δε ετοιμότης επεμβάσεως ει μη διά μίαν μόνον (4 SPITS).
4. Παρετηρήθη αταξία εις την εφαρμογήν ωριαίων προγραμμάτων επεμβάσεως των όπλων Πυρ/κού Πεζικού Αεροπορίας. Δεν ετηρήθησαν επακριβώς τα προσχεδιασθέντα. Ούτω παρετηρήθη αναμονή των SPITS άνωθεν ΠΟΛΕΝΑΤΑΣ μέχρις ου παύσει η βολή Πυρ/κού κατ’ αυτής.
ΙV. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡ’ ΑΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
1. Την 9.8.49 υπεβλήθη παρά VΙΙΙ Μεραρχίας αίτησις υποστηρίξεως τμημάτων της κατά ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ απεστάλησαν 4 SPITS και εν ΧΑΡΒΑΡΤ.
2. Την 14.8.49 πρωίαν υπεβλήθη αίτησις παρά Γ΄ΣΣ διά ΞΑΝΘΗΝ. Απερρίφθη.
3. Την αυτήν αίτησιν παρά του Α΄ΣΣ εις ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΝ ικανοποιήθη διά 2 SPITS.
4. Την 15.8.49 παρά VΙΙΙ Μεραρχίας ικανοποιήθη διά 2 SPITS.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΝ
1. Η συνεργασία των Όπλων εβελτιώθη σημαντικώς.
2. Το Πεζικόν δέον να εκμεταλλεύεται τον διά ρουκεττών βομβαρδισμόν υπό των αεροπλάνων και να προσεγγίζη εις την απόστασιν των 100 – 150 μ. εις τρόπον ώστε μετά τον βομβαρδισμόν διά εμπρηστικών δι’ ενός άλματος να ευρεθή επί του αντικειμενικού σκοπού.
Εξ άλλου οι χειρισταί των SPITS κατά τον ρουκεττοβολισμόν δέον να βεβαιώνται ότι το Πεζικόν προχωρεί εκμεταλλευόμενον τ’ αποτελέσματα. Εν ανάγκη να παροτρύνη διά των Ο.Ε. τους άνδρας όπως προχωρήσωσι συνιστώντες ότι δεν διατρέχουσι κίνδυνον εκ των βολών των διά ρουκεττών.
3. Επί των ανωτέρω επιβάλλεται η εκτέλεσις συνδεδυασμένων Στρατού – Αεροπορίας ασκήσεων.

ΑΡΧ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος – Επιτελάρχης
Διά την ακρίβειαν
ΣΗΔΜ/ΑΕΑ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements

The Greek Civil War: from liberation to catastrophe

A far greater tragedy than the ancient Greek playwrights Euripides, Aeschylus or Sophocles could ever have written befell the Greek people between 1941 and 1949.

From the German Nazi occupation of Greece in April 1941 and the consequent food shortages which killed 300,000 people, to the valiant struggle by the resistance which led to the liberation of Greece, there were many twists and turns in the struggle.

During those years, what could easily have turned into a democratic socialist revolution became the antithesis — concentration camps full of partisans and the murder and decapitation of anti-Nazi fighters (their severed heads were stuck on tall poles to terrorise others out of resisting the Nazis).

In September 1941, the National Liberation Front (EAM) and its army, ELAS, were formed. They were led by the Stalinist Communist Party of Greece (KKE), but their memberships were much broader than the party.

While Greece’s bourgeois politicians fled into exile or collaborated with the Nazis, the communists stayed and fought. Συνέχεια

Παιδομάζωμα: Μήνυμα αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος

». Έλεγε, μεταξύ άλλων, στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων:

«Χιλιάδες παιδία εξακολουθούν ακόμη στερούμενα τής μητρικής αγκάλης, χιλιάδες σπίτια έχουν βυθισθή εις το πένθος και επάνω εις ολόκληρον την εθνικήν ημών οικογένειαν έχει απλωθεί, ως απαίσιος εφιάλτης, η φρίκη και ο πόνος δια το αποτολμηθέν παιδομάζωμα. Ο θηριώδης Ηρώδης ανεβίωσεν. Όπως τότε εκείνος ύψωνε εις τας απαίσιας χείρας του την αιμοστάζουσαν μάχαιραν, από τον φόνον τόσων αθώων παιδιών, ούτω και σήμερον, σύγχρονοι Ηρώδαι προέβησαν εις παραπλήσιον έγκλημα, το όποιον θα μείνει αιώνιον στίγμα του συγχρόνου πολιτισμού. Συνέχεια

Εκθεσις Επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/1 Ιουν 1950

61
ΘΕΜΑ: Εκθεσις Επιχειρήσεως
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1/Ι (μετά Σχεδιαγρ. Π.)
ΚΟΙΝ: 74,75,76, Ταξ../Α1
Δ/σεις Όπλων (Άνευ Σχεδίου)                                             ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
Αριθμ.Φ224/79
ΣΤΓ 918 τ
1 Ιουνίου 1950

ΓΕΝΙΚΑ.
1. Σκοπός της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ υπήρξε η ανεύρεσις και εξόντωσις των Κ.Σ. της περιοχής ΒΕΡΜΙΟΥ και ιδία ΒΟΡ.ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
2. Χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις
(α) 581 Τ.Π.
(β) Λόχος 625
(γ) Λόχοι 628 Τ.Π.
(δ) 597 Τ.Π. μείον Λόχος
(ε) Επίσης εχρησιμοποιήθησαν
(ι) Τμήματα τις ΧΙ Μερ/χίας διά την απόφραξιν των διαβάσεων ΑΝΑΤ. ΒΕΡΜΙΟΥ, ως το συνμμένον σχεδ/μμα «ΙΙ».
(ιι) Τμήματα του 30 ΕΣΠ διά την απόφραξιν των διαβάσεων προς ΚΑΙΜΑΤΣΚΑΛΑΝ.
(ιιι) Τα 3182, 3185, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, ΤΕΑ, τα αποσπάσματα Χωρ/κής ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ και τμήματα χωρ/κής των Υποδ/σεων. Χωρ/κης ΒΕΡΟΙΑΣ – ΕΔΕΣΗΣ, διά την συμπληρω-ματικήν απόφραξιν των διαβάσεων περιφερειακώς το ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεως ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ(5-10/5/1948), Β’ΣΣ/Α1/5 ιαν 1950

Β΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως κατά Κ.Σ. περιοχήν ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ
από 5.5.48-10.5.48

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τον Μάιον του 1948 καθ’ ην εποχήν εγένετο υπό του Α΄ΣΣ η Εκκαθαριστική επιχείρησις «ΧΑΡΑΥΓΗ» κατά Κ.Σ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ευρίσκοντο εις την περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ τρεις Κ.Σ. Ταξιαρχίαι: υπό συγκρότησιν της Ι Κ.Σ. Μεραρχίας.
Υπό του Β΄ΣΣ ανελήφθη επιχείρησις με όσον το δυνατόν περισσοτέρων διατεθιμένων δυνάμεων προς εξόντωσιν των ανωτέρω Κ.Σ. ή εφ’ όσον τούτο δεν θα καθίστατο δυνατόν λόγω μη διατιθέμενων επαρκών προς τούτο δυνάμεων να τους αποθήση προς Βορράν και να απαγορεύση πάσαν προς Νότον κίνησίν των ώστε να αποφευχθή ο κίνδυνος της αναμολύνσεως εκκαθαριζομένης περιοχής. Συνέχεια

Εκθεση δραστηριότητας Γ’ΣΣ Οκτ-Δεκ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/3 Ιαν 1950

Θέμα : Έκθεσις δραστηριότητος                     Κατεπείγουσα-Απόρρητος
Σώματος Στρατού                                                              Γ΄ΣΣ/Α1

ΠΡΟΣ:        Γ.Ε. Στρατού/Α1                                     ΑΡΙΘ. Α.Π. 50
ΚΟΙΝ :Α1                                                                         Β.Σ.Τ. 903 τη 3.1.50

Έκθεσις
Επί των ενεργειών του Σ. Στρατού
από  Οκτωβρίου μέχρι Δ/βρίου 1949

 

Κατάστασις εις την περιοχήν του ΣΣ την 1ην Οκτωβρίου

Αρχομένου του μηνός Οκτωβρίου μετά την είσοδον της ΙΙ Μεραρχίας και της 72 Ταξ/χίας η γενική κατάστασις εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:

(α)   Φίλιαι δυνάμεις
ι.         Διάταξις
Αι διατιθέμεναι υπό του ΣΣ δυνάμεις ήσαν αι κάτωθι:
2 Μεραρχίαι Στρατού ( ΙΙ, VII)
Μία Ανεξάρτητος Ταξιαρχία (72)
Επί πλέον των ανωτέρω:
35  Ε.Τ. Πεζικού και Εθνοφρουράς.
Εκ των δυνάμεων τούτων δύο Ταξ/χίαι μία εξ  εκάστης Μεραρχίας ήσαν εφεδρείαι της Διοικήσεως. Εξ αυτών μία  (3η Ορεινή Ταξ/χία) είχεν διατεθή προσωρινώς δι’ εκκαθάρισιν της Χαλκιδικής. Η κατανομή και λεπτομερής διάταξις των δυνάμεων τούτων εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, Γ’ΣΣ/Α1/31 Δεκ 1949

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Εκθέσεως ΙΙ Μεραρχίας                                                               Γ΄ΣΣ (ΑΙ)
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                               ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 18082/
ΚΟΙΝ: Α1                                                                                             Β.Σ.Τ 903 τη 31.ΧΙΙ.49
Σχετική η υπ’ αριθμ. Α.Π 358248/4009/19.12.49 υμετέρα Διαταγή.

 1. Υποβάλλεται Έκθεσις του Σώματος Στρατού σχετικώς με το έργον και την απόδοσιν της ΙΙ Μεραρχίας κατά την περίοδον 19 Σ/βρίου με 24 Δ/βρίου 1949, οπότε η Μεραρχία ευρίσκετο εις την ζώνην του Σ. Στρατού.
 2. Σχετικώς με την υποβληθείσαν εις το ΣΣ έκθεσιν της Μεραρχίας ήτις και υπεβλήθη συγχρόνως απ’ ευθείας υμίν υπό ταύτης , παράβασιν διά την οποίαν ηλέγχθη η Μεραρχία υπό του Σ. Στρατού, αναφέρονται τα κάτωθι:
  α) Η έκθεσις αύτη υπεβλήθη κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α.Π 17197/15.12.49 διαταγής του ΣΣ εκδοθείσης προ της λήψεως της Υμετέρας υπ’ αριθμ. Α.Π 238248/4009/5/19.12.49 διαταγής. Συνέχεια

Παιδομάζωμα: Διαμαρτυρία της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών συνήλθε σ’ έκτακτη συνεδρία και έστειλε στις Ακαδημίες και στα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα όλου του κόσμου, το πιο κάτω Ψήφισμα της;

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ψ ή φ ι σ μ α: Περί των αρπαγέντων ελληνοπαίδων

Προς άπάσας τας Ακαδημίας. Ή Ακαδημία Αθηνών μετέχουσα της οδύνης και της αγανακτήσεως του Ελληνικού λαού δια την μυσαράν αρπαγήν χιλιάδων ελληνοπαίδων εκ των οικογενειακών αυτών εστιών και την βιαίαν τούτων αποκόμισιν εις ξένας κομμουνιστικάς χώρας προς τον ανίερον σκοπόν της εκριζώσεως του εθνικού φρονήματος και τής ηθικής αυτών υποστάσεως,

Έχουσα δε βαθείαν συνείδησιν των καθηκόντων παντός πνευματικού και ανθρωπιστικού ιδρύματος, αξίου της αποστολής αυτού, απέναντι τοιούτων εγκλημάτων γενοκτονίας διαμαρτύρεται προς πάσας τάς Ακαδημίας των πεπολιτισμένων εθνών και έχει την πεποίθησιν ότι ιδρύματα, των όποιων η ύπαρξις οφείλει να αποβλέπει ουχί μόνον προς τον σκοπόν της προαγωγής τής επιστήμης, αλλά κυριώτατα προς την ηθικήν των ανθρώπων συγκρότησιν και προς την επικράτησιν τής Ιδέας τής δικαιοσύνης, θα σπεύσωσι να κινήσωσι την προσοχήν των Κυβερνήσεων και των λαών αυτών επί το διαπραχθέν ανήκουστον έγκλημα και θα απαιτήσωσιν εν ονόματι στοιχειώδους ανθρωπισμού, όπως αποδοθώσι τα παιδία εις την πατρίδα αυτών, την Ελλάδα. Συνέχεια

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 14-15 Μαίου 1948, ΔΕΚΜ/24 Δεκ 1949

Απόρρητος

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ
14-15 Μαίου 1948

Πληροφορίαι
Η συνολική δύναμις των επί ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ συμμοριτών ανήρχετο εις 250 περίπου συμμορίτας.
Ούτοι ήσαν εγκατεστημένοι εις την περιοχήν ΑΡΓΚΑΤΣ (Ρ.6499) ΚΑΜΠΕΡ (Ρ.6097)-ΚΑΪΝ ΛΟΦΟΣ (Ρ.6296)-ΝΤΟΜΠΡΟΠΟΛ (Ρ.6497)-ΣΙΝΤΕΛΙΚ (Ρ.6900).

Οργάνωσις Επιχειρήσεως
α) Πρός τον σκοπόν της προσβολής και εξοντώσεως των ανωτέρω συμμοριτών και την εν συνεχεία εδραίωσιν ημετέρων τμημάτων επί ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ διετάχθη υπό του ΣΣ η Δ.Ε.Κ.Μ. όπως οργανώση επιχείρησιν. Η Διεύθυνσις της επιχειρήσεως ανετέθη εις Υ.Σ.Ε Σερρών με τακτικόν Στρατηγείον εις ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ (Ρ.5391). Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων αρ.9218/21, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/6 Δεκ 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
α.α Αντιτυπ…8
Σ.Τ.Γ 917 τη 6η Δ/βρίου 1949
XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9218/21

Χάρται: 1/50.000
ΚΟΡΥΤΣΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ -ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ-ΓΡΑΜΜΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΚΟΝΙΤΣΑ
ΓΕΝΙΚΑ
1. Κατόπιν της διαλύσεως ωρισμένων Μονάδων , της νέας συνθέσεως ταγμάτων και, της τροποποιήσεως της ζώνης ευθύνης της Μεραρχίας παρίσταται ανάγκη αναπροσαρμογής της αμυντικής διατάξεως της Μεραρχίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
2. Εχθρός
(α) Δυνάμεις. Μετά τας επιχειρήσεις ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΣ το σύνολον των διασωθέντων ΚΣ, διέφυγε εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Συνέχεια

Έκθεσις επί Κ.Σ. Διαβιβάσεων, ΓΕΣ/Α2/28 Νοε 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις επί Κ.Σ. Διαβιβάσεων        ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α΄Β΄Γ΄Σ.Σ., ΑΣΔΑΝ, ΣΚΕ/Α1-Α2-Α9 Αρ. Τηλ. 62656
Δ.Δ.Κ. Μεραρχίας/Α1-Α2, Ταξιαρχίας ΓΕΣ /Α2/VΙΙΙ
Στρ. Δ/σεις, Στρ. Περιοχάς Φ.10747/4
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – Συν. τω εγγρ.:
Γραφείον κ. Αρχηγού ΓΕΣ Σχ. : 6 )
Γραφείον κ. Υπαρχηγού ΓΕΣ Φυλ.: 11 ) 17
Α. Κ. Ε. Ο. ΒΣΤ 901/28.11.49
Γεν. Επιθεώρησιν Στρατού/Α2
Δ.Υ. Πλ. – Δ/νσιν Τηλ/νιών Περιοχής
ΑΣΔΑΝ
Α1, Α2/ΙV, Α2/VΙ, Α5,Α6,Α7,Α8,Α9,Α10/ΓΕΣ
Κοινοποιείται συνημμένως έκθεσις επί της οργανώσεως και αναπτύξεως των Κ.Σ. Διαβιβάσεων ως και της Υπηρεσίας Υποκλοπών τούτων προς μελέτην, και λήψιν αναλόγων μέτρων διά την τήρησιν της ασφαλείας των δι’ ασυρμάτων και ενσυρμάτων μέσων μεταβιβαζομένων Δ/γών. Συνέχεια

Έκθεσις καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Γ’ΣΣ/Α1/3 Νοε 1949

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Γ΄ΣΣ (Α1)
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 14894/7533
Β.Σ.Τ. 903 τη 3.ΧΙ.49

ΘΕΜΑ: Έκθεσις καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ /Α1
ΚΟΙΝ: Α1-Α2
ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί της Συμμοριακής καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και των
εκεί διεξαγομένων εκκαθαριστικών ενεργειών
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η συμμοριακή δράσις εν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ από της εμφανίσεώς της παρουσίασε ιδιομορφίαν και εξαιρετικάς δυσχερείας διά την καταπολέμησίν της.
2. Η δύναμις των Κ.Σ. κατά το τέλος του έτους 1946 και καθ’ όλον το 1947 εκυμαίνετο μεταξύ 200-220 αυξηθείσα εις περιόδους τινάς μέχρι και 350 λόγω αφίξεων εκ της περιοχής ΜΠΕΛΛΕΣ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ. Συνέχεια

Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων κομμουνισμού, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/31 Οκτ 1949

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245340
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/31.10.49
Α.Α Αντ. 3
ΘΕΜΑ:- Αντιμετώπισις πιθανών προθέσεων κομμουνισμού
ΠΡΟΣ:- Α΄-Β΄-Γ΄ΣΣ
ΣΚΕ – ΑΣΔΕΝ – Αρχ. Χωρ/κής
ΚΟΙΝ:- Υπουργ. Δημ. Τάξεως (Γραφ. Υπουργού)
Α1-Α2/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ – ΔΥΠ
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.

1.- Η Κομμουνιστική ηγεσία εις το εκδοθέν ανακοινωθέν της μεταξύ άλλων τονίζει ότι οι συμμορίται δεν κατέθεσαν τα όπλα και ότι παραμένουν άγρυπνοι και εν επιφυλακή.
2.- Δεν είναι γνωστόν πότε και τίνι τρόπω θα δράσουν οι εις τα όμορα κράτη καταφυγόντες και καραδοκούντες. Συνέχεια

Ενέργειες κατά συμμοριτών, Α’ΣΣ/Α1/28 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Ενέργειες κατά Κ.Σ                                                            Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΠΡΟΣ : VΙΙΙ – ΧΙ Μεραρχίας                                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ : Α΄ΣΣ/Α1-Α2                                                                            Α΄ΣΣ/Α1
ΓΕΣ /Α1 Αριθ. Πρωτ. Φ.1/17
Σ.Τ.Γ.918/28-10-1949

 1. Κατωτέρω παρατίθεται σύντομον ιστορικόν επί των συνθηκών υπό τας οποίας πολλαί Κ.Σ. ομάδες διέφυγον διά μέσου της διατάξεως των Μεραρχιών, προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ, κατά τους μήνας Σεπτέμβριον και Οκτώβριον.
  Παρατίθεται διά να δοθή αφορμή σοβαράς μελέτης των περιστατικών εκ μέρους των Διοικήσεων, προς αναζήτησιν των αιτίων άτινα συνετέλεσαν ώστε να μη καταστή δυνατή ουδεμία σοβαρά αντίδρασις προς παρεμπόδισιν της προσπαθείας ταύτης των Κ.Σ., και εξαγωγήν χρησίμων συμπερασμάτων επί του καταλληλοτέρου τρόπου ενεργείας προς παρεμπόδισιν εις το μέλλον παρομοίων προσπαθειών των Κ.Σ. Τοιαύται νέαι προσπάθειαι των Κ.Σ. ευρίσκονται εν τη εκτελέσει και νέαι διαβάσεις διά της ζώνης των Μεραρχιών δέον να θεωρώνται λίαν προσεχείς και επικείμεναι. Συνέχεια

Εκθεση δράσης τάγματος ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ,12 ΕΣΠ/26 Οκτ 1949

12 Ε.Σ.Π.                                                                                                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Αντιτ. 8
12 Ε.Σ.Π.
Β.Σ.Τ. 901
ΑΠ.Φ.701/240/Αι
26 Οκτωβρίου 1949

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των ενεργειών του Τάγματος
«ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ»

ΣΚΟΠΟΣ:
1.- Η ανάπτυξις των αποτελεσμάτων των νυκτερινών επιχειρήσεων των ενεργηθεισών υπό του Τάγματος «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ» του Συντάγματος κατά το χρονικόν διάστημα από 26-9-49 μέχρι 26-10-49.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
2.- Κατόπιν της υπ’ αριθ. ΑΠ. 233605/Φ.4009/1/14-9-49 Δ/γής ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ το Σύνταγμα ώρισεν εκ των Ταγμάτων του το 75 Ε.Τ.Π. όπως ενεργή αποκλειστικώς κατά την νύκτα και έδωσε εις αυτό το συνθηματικόν «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ».
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ:
3.- Άπασαι αι ενέργειαι του «ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΝΘΗΡΟΣ» έλαβον χώραν εν τη περιοχή: ΟΡΛΙΑΚΑ (S.4086)-ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ S(25-89)-ΠΕΡΙΒΟΛΙ (S.2882) – ΑΥΓΟ (S.2777) – ΒΑΛΙΑΚΑΝΤΑ (S.2774) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4172) – ΜΟΝΑΧΗΤΙ (S.4180) – ΣΠΗΛΑΙΟΝ (S.4284). Συνέχεια

Ασφάλεια συνόρων – Γενική Διάταξις Στρατού, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/20 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Ασφάλεια συνόρων – Γενική                                                                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Διάταξις Στρατού                                                                                                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: A΄- Β΄- Γ΄ΣΣ – ΣΚΣ                                                                                      ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΟΙΝ: AΣΔΑΝ – ΑΔΑ – ΓΕΝ/1                                                                             Γ Ε Σ/Α1
Α1 – Α2 – Α/ΓΕΣ                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. 245327
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                                                                     Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/20.10.49
Α.Α.Αντ. 4

Σχετική υπ’ αριθ. 245285/4009/1/9.9.49 Δ/γή Αρχιστρατήγου.
1. Και εις προγενεστέρας οδηγίας μου καθώρισα ότι παραμένει εισέτι έργον διά τας εθνικάς δυνάμεις, συνοψιζόμενον εις τα κάτωθι:
α) Παρεμπόδισις επανεισδύσεως συμμοριτών εις ΕΛΛΑΔΑ.
β) Εξόντωσις των εντός της Ελλάδας εναπομενόντων υπολλειμάτων.
γ) Παρεμπόδισις επανοργανώσεως συμμοριακών ομάδων εντός της χώρας.
δ) Εξάρθρωσις και εξουδετέρωσις όλων των αντιστοίχων συνωμοτικών προσπαθειών προς δημιουργίαν και διατήρησιν επαναστατικού δικτύου εντός της χώρας.
2. Επειδή παρατήρησα ότι μεταξύ ενίων Μ.Μονάδων υπάρχει διάφορος τρόπος αντιλήψεως ως προς την εκπλήρωσιν της 1α αποστολής κρίνω σκόπιμον όπως επεξηγήσω και αύθις τον τρόπον καθ’ ον άπασαι αι Μ.Μ. θα επιδιώξουν ταύτην.
3. Απόπειρα επανεισδύσεως συμμοριτών εις την ΕΛΛΑΔΑ, ως έχει σήμερον η κατάστασις, δέον να αναμένηται κυρίως εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. Συνέχεια

Σχέδιον ΑΜΥΝΤΑΣ, Γ’ΣΣ/16 Οκτ 1949

AΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Γ΄ΣΣ (Α1)
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 13938/800
Β.Σ.Τ. 903 τη 16.Χ.49

ΘΕΜΑ: Σχέδιον ΑΜΥΝΤΑΣ

ΠΡΟΣ: ΙΙ, VIIΙ Μεραρχίας
Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας
Σ.Δ. Θράκης
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Στρατού/Α1
Α1
1. ΕΧΘΡΟΣ
α) Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, κατά μήκος των ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ συνόρων και εντός ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ εδάφους υπάρχουν συγκεντρώσεις Κ/Σ εκ των τελευταίως καταφυγόντων εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εκ ΜΠΕΛΛΕΣ ΧΑΪΝΤΟΥ και Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ ανερχόμεναι εις 1500 περίπου.
β) Η ανωτέρω δύναμις είναι δυνατόν να ενισχυθή εκ των ευρισκομένων εις αναρρωτήρια, στρατόπεδα κ.λ.π. συμμοριτών βαθμιαίως και μέχρι 1500 το πολύ μετά πάροδον σχετικού χρόνου.
γ) Μεγάλαι δυνάμεις συμμοριτών είναι δυνατόν να διοχετευθώσιν εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εκ των εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ καταφυγόντων εφ’ όσον γενικωτέρα εξέλιξις του συμμοριακού προβλήματος ήθελε αγάγη εις τοιαύτην απόφασιν.
δ) Βάσει των ανωτέρω δεδομένων οι συμμορίται δύνανταιορμώμενοι εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ αμέσως μεν να επιχειρήσωσι διεισδύσεις ή και διά συγκεντρώσεως των μέσων των να επιζητήσωσι να γίνωσι κύριοι ενός τμήματος παραμεθορίου περιοχής επί σκοπώ εγκαταστάσεως των επ’ αυτής ή επίσης και να ενεργήσωσι κατά κατωκημένων τόπων εγγύς προκαλυπτικής γραμμής. Συνέχεια

Δοκιμαστικές εφαρμογές σχεδίων, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/10 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Δοκιμαστικαί εφαρμογαί σχεδίων                                       ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : Α΄- Β΄- Γ΄Σ.Σ.                                                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ : AΣΔΑΝ-ΣΚΕ-Α1/ΓΕΣ-Α/ΓΕΣ                                                ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                                                          Αριθ. Πρωτ. 245315
Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/10.10.49
Α.Α. Αντ. 7

 1. Εις τας Σ.Κ. καθωρίσθη ως αποστολή:
  α) Η απαγόρευσις εις τους συμμορίτας όπως δημιουργήσουν εκ νέου εις την παραμεθόριον περιοχήν εστίας.
  β) Η απαγόρευσις διεισδύσεως εις τα μετόπισθεν και το εσωτερικόν συμμοριακών δυνάμεων.
 2. Διά την εκπλήρωσιν της αποστολής ταυτης εκάστη Σ.Κ. εκτός της διατάξεως ην ήδη έχει λάβη και ήτις είναι σταθερά όσον αφορά την εξασφάλισιν των παρά την μεθόριον ζωτικών σημείων δέον να έχη εν σχέδιον ενεργείας, βάσει των πιθανών ενεργειών του εχθρού, του οποίου η εφαρμογή δέον να είναι δυνατή και αποτελεσματική εις πάσαν στιγμήν.
 3. Οσονδήποτε όμως και αν το σχέδιον τούτο είναι πλήρες η εφαρμογή του, αν παραστή προς τούτο ανάγκη, θα δυσχερανθή, αν δεν γίνουν αναγνωρίσεις, δοκιμαστικαί ασκήσεις και έκτακτοι συναγερμοί, βάσει υποθετικών ενεργειών του εχθρού. Συνέχεια

Εκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας Α’ΣΣ κατά τις Επιχειρήσεις ΠΥΡΣΟΣ, Α’ΣΣ/Β6/10 Οκτ. 1949

Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Β6

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’
ΚΑΙ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ Γ΄’’ ΜΕΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ: Β6/Γ.Ε.Σ. μετά σχεδιαγράμματος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) Στρατηγόν Διοικητήν Α΄ Σ.Σ.
2) Επιτελάρχην Α΄ Σ.Σ.
3) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Β. – Α.Κ.Γ. / Α΄ Σ.Σ.
4) Α2-Α8-Α9-Α10-Β1-Γ3 / Α΄ Σ.Σ.
5) Ι-ΥΙΙΙ-ΙΧ-ΧΙ-ΧΥ Μεραρχίας-Δ.Δ.Κ.
6) Ανωτ. Δ/σιν Αεροπορίας
7) Β6/Β΄. Γ΄. Σ.Σ.
8) 406 – 410 Σ.Ν. – 202 Κ.Δ.Τ.
—————————————-
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Β6/Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Α.Π. 1562/Φ.1315
Σ.Τ.Γ. 918/10-10-1949

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’
ΚΑΙ ‘‘ΠΥΡΣΟΣ Γ΄’’ ΜΕΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 ΚΟΝΙΤΣΑ
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
Η Έκθεσις αύτη υποβάλλεται λεπτομερειακώς διά τους κάτωθι λόγους: Συνέχεια

Επιχειρήσεις ΣΚΕ, ΑΓΕΣ/4 Οκτ 1949

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις ΣΚΕ                                     ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ : ΣΚΕ/Α1 ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΟΙΝ : A1/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ ΓΕΣ/Α1
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                        Αριθ. Πρωτ. 245314
Αριθ. Φακ. 4009/37
ΒΣΤ 902/4.10.49
Α.Α.Αντ. 4
Σχετικόν: υπ’ αριθ. ΑΠ.67505/104/29.9.49 οδηγίαι επιχειρήσεων.
1. Αι τελευταίαι επιτυχίαι εις Ανατ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, αποτελούν ένδειξιν μεθοδικών ενεργειών των εις την περιοχήν ταύτην διοικήσεων και είμεθα σύμφωνοι με τας υποβληθείσας οδηγίας επιχειρήσεων εις την ζώνην του ΣΚΕ, πλην της οργανώσεως διοικήσεως εις περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ.
2. Διά να επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα και εις την περιοχήν ΜΕΓΔΟΒΑΣ, την οποίαν ιδιαιτέρως επεσημάναμεν και εις τας προγενεστέρας οδηγίας μας, θα πρέπει:
α) Να ανατεθή ολόκληρος η περιοχή ΜΕΓΔΟΒΑΣ εις μίαν μόνον Διοίκησιν με αρχικήν ζώνην ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.9062) – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ (Χ.9568) – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ (Χ.9782) – ΚΕΔΡΟΣ (Χ.0091) – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.8695) – ΜΠΟΥΡΜΟΤΣΙΛΙΑ (Χ.6794) – ΚΟΨΙ (Χ.7279) – ΚΟΥΦΑΛΑ (Χ.7178) – ΔΟΜΙΑΝΟΙ (Χ.7571) – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Χ.7868). Τα όρια ταύτα θα μεταβάλλωνται εάν μετακινηθούν οι συμμορίται. Συνέχεια