Εκθεση δραστηριότητας Γ’ΣΣ Οκτ-Δεκ 1949, Γ’ΣΣ/Α1/3 Ιαν 1950


Θέμα : Έκθεσις δραστηριότητος                     Κατεπείγουσα-Απόρρητος
Σώματος Στρατού                                                              Γ΄ΣΣ/Α1

ΠΡΟΣ:        Γ.Ε. Στρατού/Α1                                     ΑΡΙΘ. Α.Π. 50
ΚΟΙΝ :Α1                                                                         Β.Σ.Τ. 903 τη 3.1.50

Έκθεσις
Επί των ενεργειών του Σ. Στρατού
από  Οκτωβρίου μέχρι Δ/βρίου 1949

 

Κατάστασις εις την περιοχήν του ΣΣ την 1ην Οκτωβρίου

Αρχομένου του μηνός Οκτωβρίου μετά την είσοδον της ΙΙ Μεραρχίας και της 72 Ταξ/χίας η γενική κατάστασις εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ παρουσιάζετο ως κάτωθι:

(α)   Φίλιαι δυνάμεις
ι.         Διάταξις
Αι διατιθέμεναι υπό του ΣΣ δυνάμεις ήσαν αι κάτωθι:
2 Μεραρχίαι Στρατού ( ΙΙ, VII)
Μία Ανεξάρτητος Ταξιαρχία (72)
Επί πλέον των ανωτέρω:
35  Ε.Τ. Πεζικού και Εθνοφρουράς.
Εκ των δυνάμεων τούτων δύο Ταξ/χίαι μία εξ  εκάστης Μεραρχίας ήσαν εφεδρείαι της Διοικήσεως. Εξ αυτών μία  (3η Ορεινή Ταξ/χία) είχεν διατεθή προσωρινώς δι’ εκκαθάρισιν της Χαλκιδικής. Η κατανομή και λεπτομερής διάταξις των δυνάμεων τούτων εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα.

ιι.    Ηθικόν.
Το ηθικόν των Μονάδων του ΣΣ λόγω των αλεπαλλήλων νικών του Στρατού καθ’ όλον το έτος από του μηνός Μαρτίου και εντεύθεν ως και των αποφασιστικών νικών των μηνών Αυγούστου και Σ/βρίου ήτο πολύ καλόν έως άριστον.

ιιι.   Εκπαίδευσις
Καθ’ όλον το έτος 1949 λόγω της συνεχούς απασχολήσεως των τμημάτων εις επιχειρήσεις δεν είχε καταστή δυνατόν να πραγματοποιηθή συστηματική εκπαίδευσις τούτων. Αύτη συστηματικώς ήρξατο από του μηνός Οκ/βρίου συμφώνως προς τας κοινοποιηθείσας υπό του ΓΕΣ εις το ΣΣ οδηγίας.
Η απόδοσις όμως των τμημάτων του ΣΣ ιδία του Στρατού Εκστρατείας, πλην των τοιούτων της εισελθούσης εις την ζώνην του ΣΣ ΙΙ Μεραρχίας, ήτο πολύ καλή, λόγω της μεγάλης πείρας την οποίαν τα τμήματα ταύτα είχον αποκτήσει εις τον αντισυμμοριακόν αγώνα καθ’ όλον το τριετές διάστημα από της ενάρξεως τούτου.

(β)  Εχθρός
Η συμμοριακή κατάστασις εις την περιοχήν του ΣΣ αρχομένου του μηνός Οκτωβρίου παρουσιάζετο ως κάτωθι:
ι.     Δύναμις
Η δύναμις των συμμοριτών γενικώς ανήρχετο εις 905 περίπου συμμορίτας κατανεμημένους ως κατωτέρω εμφαίνηται:
ΕΒΡΟΣ-Βορ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ                             178
Βορ. Δυτικώς ΞΑΝΘΗΣ                                    62
ΚΟΤΖΑ ΟΡΜΑΝ                                                30
ΤΣΑΛ ΝΤΑΓΘΑΣΟΣ                                          30
ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΝ                                  35
ΠΑΓΓΑΙΟΝ                                                           5
ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ-ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ                                15
ΚΡΟΥΣΙΑ                                                            80
ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ                                80
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ                                                     160
(αρχικώς η δύναμις τούτων εφέρετο ανερχομένη μόνον εις εκατόν)
Περιοχή Δυτ. ΑΞΙΟΥ                                        230
(ΠΑΪΚΟΝ -Κ/ΤΣΑΛΑΝ-ΒΕΡΜΙΟΝ-ΠΙΕΡΡΙΑ-                                                 ΟΛΥΜΠΟΣ)                                            ———–
Σύνολον                                                             905

 

ιι.    Ηθικόν
Το ηθικόν των συμμοριτών τούτων γενικώς ευρίσκετο εις  χαμηλόν επίπεδον.
Εν τούτοις
Η πραγματοποιουμένη παρά της Κ/Σ ηγεσίας εκκαθάρισις των ομάδων από τους λιποψύχους, ανικάνους κ.λ.π., αι εκδιδόμεναι συνεχώς διαταγαί ταύτης και η παραμονή κυρίως παλαιών και ησκημμένων στελεχών εις τας κυριωτέρας περιοχάς δράσεώς του (περιοχάς ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ) ήσκησαν ποιάν τινα ευμενή επίδρασιν επί του ηθικού των Κ/Σ.

 1. Προθέσεις ΣΣ

(α)   Αι προθέσεις του ΣΣ διά την περίοδον ταύτην κοινοποιηθείσαι και διά διαταγών προς τας υφισταμένας Μ. Μονάδας ήσαν αι κάτωθι:
Εξασφάλισις του Εθνικού εδάφους από πάσης τυχόν έξωθεν ενεργείας.
Συντριβή και εξόντωσις των υπολειμμάτων  των συμμοριτών εν συνδιασμώ με την εκκαθάρισιν των μετόπισθεν.
Συγκρότησις εφεδρειών προς τον σκοπόν της πλήρους ανασυγκροτήσεως , παροχής αναπαύσεως και εκπαιδεύσεως των Μονάδων.

(β)   Διάταξις
Βάσει των ανωτέρω προθέσεων του ΣΣ η ληφθείσα διάταξις ήτο η κάτωθι:
Δυτικώς ΑΞΙΟΥ-Σ.Δ.Κ.Μ. περιλαμβάνουσα την 72 Ταξ/χίαν (3 Τάγματα ) και 10 Ταγμ. Εθν/ράς.
Μεταξύ ΑΞΙΟΥ-ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ η ΙΙ Μεραρχία (9 Τάγματα) και ΙΙ Τάγματα Ελ. Εθνοφρουράς.
Από ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ μέχρι περιοχής ΞΑΝΘΗΣ συμπεριλαμβανομένης , η VII Μεραρχία (9 Τάγματα Πεζικού και 3 Τάγματα Εθν/ράς).
Από περιοχής ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ (ναί) μέχρις ΕΒΡΟΥ η Σ.Δ Θράκης περιλαμβάνουσα 8 Ε.Τ και Εθν/ράς.
Λεπτομερής διάταξις εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα.

(γ)   Αποστολαί
Αι δοθείσαι βασικαί αποστολαί εις τας Μ. Μονάδας βάσει των προθέσεων του ΣΣ ήσαν αι κάτωθι:

ι.     Γενικαί
-Εξασφάλισις ζωτικών σημείων εγγύς της μεθορίου , προς  παρεμπόδισιν επανεγκαταστάσεως επί τούτων συμμοριτών.
-Πλήρης εκκαθάρισις των μετόπισθεν από των Κ/Συμμοριακών μικροομάδων και εμπέδωσις του αισθήματος ασφαλείας εις άπασαν την ύπαιθρον της περιοχής του Σ. Στρατού.
-Διατήρησις ισχυρών ετοιμοκινήτων εφεδρικών δυνάμεων δι’ άμεσον και αυτόματον ενέργειαν προς συντριβήν και εξόντωσιν τυχόν σημειωθησομένων συμμοριακών ομάδων εν τη ζώνη ευθύνης εκάστης Μ. Μονάδος, ώστε πάντοτε να διατηρήται αύτη καθαρά από συμμορίτας.
-Προετοιμασία διά χειμερινάς εγκαταστάσεις και συμπλήρωσις αμυντικής ωργανώσεως.
-Πλήρης εξασφάλισις των κατωκημένων τόπων, των οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών από δολιοφθοράς.
-Εκκαθάρισις των πόλεων και γενικώς των κατωκημένων τόπων από τους αυτοαμυνίτας.
-Συστηματική και σύντονος εκπαίδευσις των Μονάδων συμφώνως προς ειδικάς οδηγίας.
-Αξιοποίησις των Μ.Ε.Α και δημιουργία συνθηκών ασφαλείας  δι’ επαναπατρισμόν των χωρίων της υπαίθρου.
-Προστασία των γεωργικών εργασίων.
-Εκτός των ανωτέρω γενικών αποστολών καθωρίσθησαν και ειδικαί τοιαύται κατά Μ. Μονάδα αναλόγως της εν τη ζώνη δράσεως εκάστης  παρουσιαζομένης καταστάσεως.
-Αύται κατά Μ. Μονάδα ήσαν.

-Πρός Σ.Δ.Κ Μακεδονίας
-Απαγόρευσις αναμολύνσεως της εκκαθαρισθείσης περιοχής του Κ/ΤΣΑΛΑΝ και εξασφάλισις των κυριωτέρων σημείων τούτου και κατά τον χειμώνα ως ειδική διαταγή.
-Πλήρης εκκαθάρισις των επί ΒΕΡΜΙΟΥ-ΠΑΙΚΟΥ-ΠΙΕΡΡΙΩΝ-ΟΛΥΜΠΟΥ μικροομάδων Κ/Συμμοριτών.
-Λήψις μέτρων διά την εξασφάλισιν λειτουργίας των σιδηροδρομικών γραμμών:
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
«            ΛΑΡΙΣΣΗΣ
-Συγκρότησις όσον το δυνατόν μεγαλυτέρων εφεδρειών (τουλάχιστον Ι Τ. Στρατού).
-Πρός ΙΙ Μεραρχίαν
-Πλήρης  εκκαθάρισις της Χαλκιδικής.
-Εδραίωσις τμημάτων επί του εκκαθαρισθέντος ορεινού όγκου του ΜΠΕΛΕΣ και οργάνωσις τούτων ως ειδική διαταγή.
-Εκκαθάρισις της λοιπής περιοχής της Μεραρχίας (ΚΡΟΥΣΙΑ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ-ΦΛΑΜΟΥΡΙ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ).
-Πλήρης εξασφάλισις εργασίας εις Μεταλλεία Στρατωνίου.
-Διατήρησις εφεδρικών δυνάμεων τουλάχιστον 2 Ταγμάτων εις περιοχήν ΣΕΡΡΩΝ.

Πρός VII Μεραρχίαν
-Απαγόρευσις εισόδου Κ/Συμμοριτών εις την περιοχήν Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ή ΠΑΠΑΔΩΝ εκ των εκ του ΜΠΕΛΛΕΣ διαφυγόντων εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ ή ετέρων ευρισκομένων εντός ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και εξασφάλισις παραμεθορίου περιοχής Βορείως ΠΑΠΑΔΩΝ και κατά τον χειμώνα ως ειδική διαταγή.
-Απαγόρευσις εις του Κ/Συμμορίτας να επανεγκατασταθώσιν εις την περιοχήν Βορ.-Δυτικώς ΞΑΝΘΗΣ.
-Άμεσος και ταχεία εκκαθάρισις του ΚΟΤΖΑ ΟΡΜΑΝ ως και των λοιπών περιοχών της Μεραρχίας εκ των Κ/Συμμοριακών ομάδων.
-Συγκρότησις εφεδρειών ανά 2 περίπου Τάγματα εις περιοχήν ΞΑΝΘΗΝ και ΔΡΑΜΑ.

-Πρός Σ.Δ. Θράκης
-Πλήρης εκκαθάρισις της περιοχής της από των εν αυτή Κ/Συμμοριακών ομάδων.
-Εξασφάλισις διά παντός τρόπου των οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών περιοχής.
-Συγκρότησις εφεδρειών τουλάχιστον 2 Ελαφρών Ταγμάτων.

 1. ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ

Κατά μήνα Οκτώβριον
(α)   Εις περιοχήν Δυτικώς ΑΞΙΟΥ π.
-Διεξήχθησαν διάφοραι εκκαθαριστικαί ενέργειαι και διενεργήθησαν συνεχείς εξερευνητικαί τοιαύται εις άπασαν την Δυτικώς του ΑΞΙΟΥ π. περιοχήν και ειδικώς επί των ορεινών όγκων ΠΑΪΚΟΥ Κ/ΤΣΑΛΑΝ-ΒΕΡΜΙΟΥκαι ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
-Διά των ενεργειών τούτων επετεύχθησαν τα κάτωθι αποτελέσματα.
-Διατήρησις πάσης πρωτοβουλίας υπό των ημετέρων δυνάμεων, συνεχής δίωξις των υπαρχουσών μικροομάδων και εξαναγκασμός τούτων προς απομάκρυνσιν μεγάλου μέρους της δυνάμεως  των εις Αλβανίαν.
– Επηνέχθησαν εις τας συμμοριακάς ομάδας αι κάτωθι απώλειαι:
– Νεκροί Κ.Σ                               3
– Τραυματίαι Κ.Σ Εξηκρ.     1
– Συλληφθ. Παραδοθ. Κ.Σ  10
Σύνολον                                       14

(β)   Εις την περιοχήν ΙΙ Μεραρχίας
Η κυρία προσπάθεια της Μεραρχίας εστράφη εις την περιοχήν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Εκ παραλλήλου διάφοροι άλλαι ενέργειαι εγένοντο εις τας λοιπάς περιοχάς. Λεπτομερώς αι διεξαχθείσαι ενέργειαι εμφαίνονται εις την υποβληθείσαν ειδικήν έκθεσιν δραστηριότητος ΙΙ Μεραρχίας.
– Εις τους Κ.Σ. κατά τον μήνα τούτον επηνέχθησαν αι κάτωθι απώλειαι:
– Νεκροί Κ.Σ                                   10
– Τραυματίαι Εξηκρ. Κ.Σ         10
– Παραδοθ. – Συλληφθ. Κ.Σ   17
Σύνολον                                           37

(γ)   Εις την περιοχήν VII Μεραρχίας
Διενεργήθησαν συνεχείς εξερευνήσεις τόσον εις την παραμεθόριον ζώνην της Μεραρχίας Βορείως και Βορ. Δυτικώς  ΞΑΝΘΗΣ, Βορείως ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ και ΔΡΑΜΑΣ, όσον και εις τα μετόπισθεν της Μεραρχίας (ΤΣΑΛ,ΚΟΤΖΑ ΟΡΜΑΝ) προς εκκαθάρισιν της περιοχής της Μεραρχίας.
– Διά των ενεργειών τούτων της Μεραρχίας επετεύχθη , ο περιορισμός εντός του Βουλγαρικού εδάφους των συμμοριτών των καταφυγόντων εις Βουλγαρίαν κατά τον παρελθόντα μήνα, κατόπιν της επιχειρήσεως ΧΑΪΝΤΟΥΣ και η απαγόρευσις εις τούτους να επανεγκατασταθώσιν εις τας εκκαθαρισθείσας περιοχάς.
– Εις τους συμμορίτας επηνέχθησαν αι κάτωθι απώλειαι:
– Νεκροί Εξηκρ. Κ.Σ                6
– Παραδ. – Συλληφθ. Κ.Σ      9
Σύνολον                                       15

(δ)   Εις την περιοχήν Σ.Δ. Θράκης
Διενεργήθησαν συνεχείς εξερευνητικαί ενέργειαι προς τον σκοπόν εκκαθαρίσεως των μετόπισθεν και τον περιορισμόν εις το ελάχιστον των δολιοφθρών τας οποίας αι ομάδες των συμμοριτών εσκόπουν να εκτελέσουν.
– Διά των ενεργειών τούτων επετεύχθη ο περιορισμός των συμμοριακών ενεργειών, διετηρήθη η πλήρης πρωτοβουλία υπό των ημετέρων τμημάτων και επηνέχθησαν αι κάτωθι απώλειαι εις τους Συμμορίτας:
– Νεκροί Εξηκρ. Κ.Σ
– Παραδ. – Συλληφθ. Κ.Σ      2
Σύνολον                                        12

(ε)   Ούτω αι συνολικαί απώλειαι των Κ.Σ κατά τον μήνα τούτον ανήλθον εις:
– Νεκρούς Εξηκρ. Κ.Σ                20
– Τραυματίας  ¨     Κ.Σ                 11
– Παραδ.- Συλληφθ. Κ.Σ          47
Σύνολον                                           78

 • Επίσης ανευρέθησαν ή περισυνελέγησαν λάφυρα ως ο συνημμένος πίναξ (Γ).
 • Αι απώλειαι των ημετέρων κατά τον αυτόν μήνα εμφαίνονται εις τον υπ’ αριθμ. (Β) συνημμένον πίνακα.
  (στ) Καίτοι κατά τον  διαρρεύσαντα μήνα Οκτώβριον υπό των τμημάτων γενικώς του ΣΣ επεζητήθη και επετεύχθη έντασις δραστηριότητος και αι διατεθείσαι δυνάμεις δι’ εξερευνήσεις ήσαν κατά πολύ ανώτεραι πάσης άλλης περιόδου διά την ζώνην του ΣΣ εν τούτοις  τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν υπήρξαν ανάλογα.
 • Τούτο οφείλεται κυρίως.

ι.     Εις τον τρόπον ενεργείας των Κ/Συμμοριτών οι οποίοι αποφεύγοντες την μάχην μετά των ημετέρων τμημάτων απεκρύπτοντο και διεσπείροντο εις λίαν μικράς ομάδας.

ιι.    Εις το δύσκολον και διακεκομμένον του εδάφους εις το οποίον κατέφυγον οι συμμορίται, και

ιιι.   Τέλος εν μέρει εις την έλλειψιν πείρας και εξοικειώσεως εις το είδος τούτο του αγώνος των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας.
Όσον αφορά τας σημειωθείσας απωλείας ημετέρων τμημάτων , ως και εις τον συνημμένον υπ’ αριθμ. (Α) πίνακα ημετέρων απωλειών εμφαίνηται, τα 70% περίπου τούτων προήρχοντο εκ ναρκών και ήσαν εν μέρει συνέπεια εκ της αναπτυχθείσης μεγάλης δραστηριότητος καθ’ ην τα ημέτερα τμήματα εκινήθησαν πολλάκις και εξερεύνησαν περιοχάς εις τας οποίας ουδέποτε από τριετίας τμήματά μας είχον κινηθή. Τοιαύται περιοχαί ήσαν αι εγγύς της μεθορίου, απελευθερωθείσαι κατά τους δύο τελευταίους μήνας Αύγουστον και Σεπτέμβριον.
– Πρός τον σκοπόν της επετεύξεως πλέον  ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και βελτίωσιν της καταστάσεως εν γένει εξεδόθησαν διαταγαί του ΣΣ διά των οποίων επεστήθη η προσοχή των διοικήσεων των Μεγ. Μονάδων και εδόθησαν οδηγίαι επί των μεθόδων ενεργείας των τμημάτων (αντίγραφα των εκδοθεισών διαταγών υποβάλλονται συνημμένως).
– Κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του μηνός Οκτωβρίου λόγω διαταχθείσης διαλύσεως 7 Τ. Εθνοφρουράς αι εις την διάθεσιν των Μ. Μονάδων δυνάμεις ηλαττώθησαν ως κάτωθι:

Σ.Δ.Κ.  Μακεδονίας                    κατά δύο Τ.Ε
ΙΙ Μεραρχίας                                  »     εν     »
VII Μεραρχίας                                »     δύο   »
Σ.Δ. Θράκης                                   »      »      »

Μήν Νοέμβριος
(α)   Και  κατά τον μήνα τούτον διετηρήθη η αυτή δραστηριότης εις ολόκληρον την ζώνην ευθύνης του ΣΣ και εσυνεχίσθησαν αι συνεχείς εξερευνητικαί ενέργειαι υφ’ όλων των Μ. Μονάδων του Σ. Στρατού.
– Ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη διά την εκκαθάρισιν της ζώνης δράσεως της ΙΙ Μεραρχίας εις την οποίαν η δραστηριότης των Κ/Συμμοριακών ομάδων κυρίως περιοχής ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ είχε σημειώσει ποιάν τινα έντασιν.
(β)   Τα επιτευχθέντα κατά περιοχήν αποτελέσματα και αι επηνεχθείσαι εις τους συμμορίτας απώλειαι ήσαν αι κάτωθι:

Εις την ζώνην Σ.Δ.Κ.Μ
– Κ.Σ Νεκροί                      7
– Κ.Σ. Τραυματίαι εξηκρ.              5
– Κ.Σ. Συλληφ.-Παραδ.   23
Σύνολον                         35

Εις την ζώνην ΙΙ Μεραρχίας
– Κ.Σ Νεκροί                       15
– Κ.Σ.    Τραυματίαι             6
– Κ.Σ     Συλληφθ. – Παραδ. 13
Σύνολον                            34

Εις την ζώνην VII Μεραρχίας
– Κ.Σ. Νεκροί                   2

Εις την ζώνην Σ.Δ. Θράκης
– Κ.Σ. Νεκροί                   2
– Κ.Σ Τραυματίαι             1
Σύνολον                         3

Ήτοι αι συνολικαί απώλειαι των συμμοριτών κατά τον μήνα τούτον ήσαν:
– Κ.Σ Νεκροί                                            26
– Κ.Σ Τραυματίαι εξηκρ.                         12
– Κ.Σ     Συλληφθ. Παραδοθέντες           36
Ητοι σύνολον απωλειών συμμοριτών     74

Αι απώλειαι των ημετέρων εμφαίνονται λεπτομερώς εις τον συνυποβαλλόμενον πίνακα.

(γ)   Αι διεξαχθείσαι ως ανωτέρω ενέργειαι και η ασκηθείσα διαρκής πίεσις και απεινής δίωξις , έσχον μεγάλην επίδρασιν επί του ηθικού των συμμοριτών.
-Η ηγεσία τούτων εξηναγκάσθη κατόπιν τούτου να προβή εις την εκκαθάρισιν των εντός του ημετέρου εδάφους δρωσών Κ/Σ ομάδων από τους λιποψύχους, ανικάνους, αδυνάτους κ.λ.π.
– Ούτω κατόπιν της εκκαθαρίσεως ταύτης αι παραμείνασαι Κ/Σ ομάδες απετελέσθησαν από τα πλέον δυναμικά στελέχη ανήκοντα εις το Κ.Κ.Ε και των οποίων η μαχητική ικανότης ήτο υπολογίσημος καίτοι το ηθικόν των ευρίσκετο εις χαμηλόν επίπεδον.

Μήν Δεκέμβριος
(α)   Εσυνεχίσθη η αυτή δραστηριότης υπό των Μονάδων του ΣΣ  και εγένοντο συνεχείς εξερευνητικαί ενέργειαι εις άπασαν την ζώνην δράσεως του Σ. Στρατού. Ιδιαιτέρως η προσπάθεια του ΣΣ εστράφη εις την περιοχήν της ΙΙ Μεραρχίας ένθα οι Κ.Σ επέδειξαν σχετικήν δραστηριότητα πλην της περιοχής της Χαλκιδικής όπου οι Κ/Συμμορίται πιεζόμενοι συνεχώς και διωκόμενοι υπό των επιχειρούντων τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας ευρίσκοντο εις αθλίαν κατάστασιν.
– Επετεύχθησαν τα κάτωθι αποτελέσματα
– Εν τη ζώνη Δυτικώς του ΑΞΙΟΥ π. οι συμμορίται ουδεμία ενέργειαν κατώρθωσαν να εκδηλώσωσι εξαναγκασθέντες είτε εις παράδοσιν είτε εις αποχώρησιν προς Αλβανίαν.
Εις την περιοχήν ταύτην αι απώλειαι των συμμοριτών ήσαν αι εξής:
– Κ.Σ. Νεκροί                                 9
– Κ.Σ. Τραυματίαι                        2
– Κ.Σ. Συλληφθ.-παραδ.              17
Σύνολον                                     28

Εις την ζώνην της ΙΙ Μεραρχίας
Αι απώλειαι των συμμοριτών ήσαν:
– Κ.Σ Νεκροί                                20
– Κ.Σ. Τραυματίαι                        3
– Κ.Σ. Συλληφθ. Παραδόθ.          17
Σύνολον                                      40

Υπό των οργάνων πληροφοριών του ΣΣ και της ΙΙ Μεραρχίας επετεύχθη και η αποκάλυψις του δικτύου της πολιτικής οργανώσεως του Κ.Σ εις τα χωρία της περιοχής ΚΙΛΚΙΣ-ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ και ΝΙΓΡΙΤΗΣ και η πλήρης εξάρθρωσις τούτου.
Εις την ζώνην της VII Μεραρχίας
Εσυνεχίσθη η αυτή δραστηριότης υπό των τμημάτων της Μεραρχίας και κατά τον μήνα τούτον.
Υπό της Μεραρχίας δεν επετεύχθη  η εξόντωσις της Κ.Σ ομάδος της νήσου ΘΑΣΟΥ λόγω της μικράς δυνάμεως ταύτης αφ’ ενός του κεκαλυμμένου του εδάφους και της ελλείψεως πληροφοριών αφ΄ετέρου.
Εις την ζώνην της Σ.Δ. Θράκης
Επηνέχθησαν αι κάτωθι απώλειαι εις του Κ.Σ και επετεύχθη  περιορισμός της δράσεως των Κ.Σ ομάδων.
– Κ.Σ.  Συλληφθείς                  1
– Αι συνολικαί απώλειαι των Κ.Σ. κατά τον μήνα τούτον ανήλθον εις 69.
– Αι τοιαύται διά το τρίμηνον Οκτώβριος-Δεκέμβριος ανήλθον εις 220 λεπτομερώς  εμφαινόμεναι εις τον συνημμένον Πίνακα.
– Κατόπιν των γενομένων απολύσεων  κατά τον μήνα τούτον και της διαλύσεως των Ταγμάτων Εθν/ράς αι εις την διάθεσιν του ΣΣ δυνάμεις ηλαττώθησαν κατά πέντε Τάγματα Στρατού (2 εξ εκάστης Μεραρχίας  και εν εκ της 72 ταξ/χίας) 20 εισέτι  Τ.Ε και πέντε Τάγματα Σ.Μ.Ε.Α.

 • Επί πλέον διά της βαθμιαίας ελαττώσεως των Κ.Μ.Ε.Α δύναται να λεχθή ότι δύναμις αναλογούσα προς 5-6 Τάγματα Εθν/ράς αφηρέθη μέχρι τέλους Δ/βρίου εκ της μαχητικής δυνάμεως του ΣΣ. Ούτω η από Ιης Οκτωβρίου μέχρι τέλους Δ/βρίου πραγματοποιηθείσα ελάττωσις της δυνάμεως του ΣΣ ανήλθεν εις 5 Τάγματα Στρατού, 27 Τάγματα Εθν/ράς, 5 Τάγματα Σ.Μ.Ε.Α., 5 Τάγματα Κ.Μ. Ε.Α. ήτοι συνολικώς 42 Τάγματα. Η αριθμητική δύναμις τούτων ανήρχετο εις:
  ι.     11909 στρατιώτας Πεζικού ήτοι επί συνόλου 29410 μείωσις 41%.
  ιι.    1700 στρατιώτας Σ.Μ.Ε.Α και 2000 οπλίτας Κ.Μ.Ε.Α.

Ητοι εν τω συνόλω η μείωσις από Ιης Οκτωβρίου μέχρι τέλους Δ/βρίου εις οπλίτας Πεζικού και παρεμφερείς ανήλθεν εις 15600, ήτοι 47% της ολικής δυνάμεως Πεζικού Σ.Μ.Ε.Α-Κ.Μ.Ε.Α.
– Αι παραμένουσαι την 31ην Δ/βρίου δυνάμεις εις το ΣΣ ανέρχονται εις:
– 2 Μεραρχίαι Πεζ.               14 Τ. Στρατού
– 1 Ανεξάρτητος Ταξ/χία      2 Τ. Στρατού
– 7 Ε.Τ. Πεζικού
– 1 Τ.Ε
Η ληφθείσα διάταξις τούτων είναι η εμφαινομένη εις το υποβαλλόμενον συνημμένως σχεδιάγραμμα.

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Το ΣΣ καθ’ όλον το τρίμηνον χρονικόν διάστημα επεζήτησε την εξοικονόμησιν όσον το δυνατόν περισσοτέρων δυνάμεων προς παροχήν εις ταύτας συστηματικής εκπαιδεύσεως και τούτο διότι εθεώρει την εκπαίδευσιν ως κύριον στοιχείον διά την απόδοσιν των Μονάδων εις τας επιχειρήσεις και διότι από μακρού χρόνου ουδεμία συστηματική εκπαίδευσις είχε δοθή εις τα Τμήματα γενικώς του Σ. Στρατού.
– Ούτω επετεύχθησαν τα κάτωθι:
Σ.Δ.Κ.Μ
Εγένετο εκπαίδευσις μέχρι κλιμακίου λόχου.
ΙΙ Μεραρχία
Ως έκθεσις ΙΙ Μεραρχίας.
VII Μεραρχία
Η 25η Ταξ/χία έτυχε μιάς πλήρους διμήνου εκπαιδεύσεως η οποία περιέλαβεν εκπαίδευσιν και ασκήσεις από Διμοιρίας μέχρι Τάγματος οπότε επηκολούθησαν , εκπαίδευσις και ασκήσεις Ταξ/χίας και Μεραρχίας.
– Επίσης δύο άλλα Τάγματα συνεπλήρωσαν την εκπαίδευσιν μέχρι και Τάγματος και έτερον εν μέχρι και λόχου.
Ούτω τα επιτευχθέντα αποτελάσματα από απόψεως εκπαιδεύσεως υπήρξαν εν τω συνόλω λίαν ικανοποιητικά.

 1. Μ.Ε.Α-ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ

(α)   Προωθήθη σημαντικώς η οργάνωσις των Μ.Ε.Α και κατεβλήθησαν σοβαραί προσπάθειαι και επετεύχθησαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

 • Δυσχέρειαι παρουσιάσθησαν λόγω ελλείψεως στελεχών.                    (β) Εις τον επαναπατρισμόν επίσης μεγάλη υπήρξεν η συμβολή του Σ. Στρατού, επαναπατρισθέντων 20.000 περίπου κατά το τρίμηνον τούτο εις την ζώνην του Σ. Στρατού.
 • Ούτω ο αριθμός των από του Απριλίου και εντεύθεν επαναπατρισθέντων κατοίκων ανήλθεν εις 139.000.

 1. ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1949.

(α)   Στρατ. Δ/σις Κεντρ. Μακεδονίας (ζώνη δυτικώς ΑΞΙΟΥ)
Κατά το εξεταζόμενον τρίμηνον χρονικόν διάστημα επέτυχε την εξόντωσιν-σύλληψιν κ.τ.λ. σημαντικού μέρους των εν τη ζώνη, της συμμοριτών, εν ω χρόνω έτερος σοβαρός αριθμός ηναγκάσθη να αποχωρήση και μετακινηθή προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
– Ούτω επί (230) συμμοριτών υπαρχόντων εις την ζώνην της, την Ιην Οκτωβρίου απέμεινεν την Ιην Ιανουαρίου (65).
– Η δραστηριότης των συμμοριτών κατά τον χρονικόν τούτο διάστημα υπήρξεν μηδαμινή.
– Το ηθικόν του λαού έχει τελείως αναπτερωθή.
– Ο επαναπατρισμός επραγματοποιήθη εις όλην σχεδόν την ζώνην της Σ.Δ.Κ.Μ. θα συνεπληρούτο δε τελείως εάν λόγοι ελλείψεως στεγάσεως ή μέσων γενικώς διαβιώσεως δεν απετέλουν κώλυμα. (β)       ΙΙ Μεραρχία
ι.     Περιοχή ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο αριθμός των φονευθέντων-συλληφθέντων και παραδοθέντων Κ/Συμμοριτών προστιθεμένων και των αναγκασθέντων ν’ απομακρυνθώσι ανήλθεν εις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ εις 110 εκ των οποίων το μείζον μέρος ήσαν σοβαρά στελέχη πολλά τούτων επικεκηρυγμένα, ήτοι 70% περίπου της ολικής δυνάμεως ανερχομένης εις 160.
– Εκ του συμμοριακού υλικού μεγάλαι ποσότητες περιήλθον εις χείρας των ημετέρων τμημάτων ως εμφαίνηται εις την συνημμένην κατάστασιν.
– Από απόψεως εκκαθαρίσεως μετόπισθεν συνελήφθησαν και εξετοπίσθησαν 417 κάτοικοι ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ οίτινες εθεωρήθησαν ύποπτοι συνεργασίας μετά των συμμοριτών εις τρόπον ώστε να δύναται να θεωρηθή ως εξαρθρωθείσα τελείως η αυτοάμυνα της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
– Το ηθικόν του λαού της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ανεπτερώθη χαρακτηριστικώς και ήδη οι κάτοικοι μετά πολύ μεγαλυτέρας προθυμίας βοηθούν τας Στρατιωτικάς Αρχάς εις το έργον διώξεως των συμμοριτών.
– Ο επαναπατρισμός προωθήθη σημαντικώτατα.
-Ήδη οι απομένοντες εν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ συμμορίται ευρισκόμενοι υπό διαρκή και σταθεράν πίεσιν είναι άνευ ηθικού και εις αξιοθρήνητον κατάστασιν ως προκύπτει εκ της γνωστής πηγής ήτις και παρέχει την ασφαλεστέραν και πραγματικήν εικόνα της τραγικής καταστάσεως αυτών, όπως αυτοί ούτοι οι συμμορίται την αντιλαμβάνονται.
ιι.    Λοιπή περιοχή ΜΠΕΛΛΕΣ-ΚΡΟΥΣΙΑ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ-ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ-ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ
Ο αριθμός των φονευθέντων ή παραδοθέντων συμμοριτών μετά των αναγκασθέντων ν’ αναχωρήσωσιν εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ ανήλθον εις 75 ήτοι μείωσις κατά 35% περίπου.
– Οι συμμορίται εσημείωσαν επιδρομάς τινας κατά χωρίων της περιοχής ΝΙΓΡΙΤΗΣ επί σκοπώ κυρίως λεηλασίας προς διατροφήν των, αλλά και προς δημιουργίαν εντυπώσεων συμφώνως προς τας εντολάς ας είχον εκ της Κ/Σ ηγεσίας.
– Εξ άλλου εις την περιοχήν ΚΡΟΥΣΙΩΝ οι συμμορίται επροξένησαν ενίοτε απωλείας κατά ημετέρων τμημάτων  κυρίως δι’ αιφνιδιαστικής ενεργείας.
ιιι.   Τα ως ανωτέρω επιτευχθέντα αποτελέσματα υπό των Μονάδων της ΙΙ Μεραρχίας εάν εξετασθώσι με βάσιν τα διατεθέντα μέσα και την παρασχεθείσαν υπό του ΣΣ ενίσχυσιν ιδία διά των παρεχομένων εις ταύτην εκάστοτε ακριβών πληροφοριών δεν θεωρούνται πλήρως ικανοποιητικά υπό του Σ. Στρατού.
– Ως ανεφέρθη και εις την υποβληθείσαν ιδιαιτέραν έκθεσιν επί της δράσεως της ΙΙ Μεραρχίας τούτο ωφείλετο όχι μόνον εις την παντελή έλλειψιν πείρας και εκπαιδεύσεως εις την διεξαγωγήν του ειδικού τούτου πολέμου την οποίαν παρουσίαζον αι Μονάδες της ΙΙ Μεραρχίας όταν εισήλθον εις την ζώνην του Σ. Στρατού, αλλά και εν τινι μέτρω εις την μη απόκτησιν της απαιτουμένης ευσυνειδησίας και επιμονής εν τη εκτελέσει παρομοίων αποστολών υπό των μικρών ιδία τμημάτων δρώντων μακράν της επιβλέψεως των προϊσταμένων ηγητόρων των.
– Η Διοίκησις της Μεραρχίας και η τοιαύτη των επιχειρήσεων ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  εξ ιδίας πρωτοβουλίας και κατόπιν επανειλημμένων επεμβάσεων του ΣΣ έλαβον σύντονα μέτρα διά την βελτίωσιν της καταστάσεως από απόψεως εκπαιδεύσεως των τμημάτων και μικρών βαθμοφόρων και μεγάλαι κατεβλήθησαν φροντίδες διά να  συνηθήσωσι τα τμήματα να κινώνται  και να ενεργώσι εν ώρα νυκτός.
– Χάρις εις τας προσπαθείας ταύτας επετεύχθη σημαντική  βελτίωσις πλην όμως εκ των πραγμάτων απεδείχθη ότι τα αποτελέσματα υπήρξαν κατώτερα των καταβληθεισών προσπαθειών.
– Από της απόψεως των χρησιμοποιηθεισών μεθόδων ενεργείας υπό της Μεραρχίας και της Δ/σεως Επιχειρήσεων ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ αύται κατά την γνώμην του ΣΣ ήσαν αι ενδεικνυόμεναι ήτοι ενέργειαι κυρίως διά μικρών αποσπασμάτων διώξεως εν συνεργασία με αποσπάσματα πληροφοριών, εισδύοντα και παραμένοντα εν αφανεία εις το εσωτερικόν της υπόπτου ζώνης και εν συνδυασμώ με ανάπτυξιν συστήματος πληροφοριών εις τους κατωκημένους τόπους.
– Αι λοιπαί διατιθέμεναι δυνάμεις εχρησιμοποιώντο διά την κατάληψιν των πιθανών σημείων διαβάσεων και προσβολήν των συμμοριτών εν περιπτώσει αποπείρας όπως εξέλθωσιν της περισφυγμένης περιοχής.
– Ο τρόπος ενεργείας , υπήρξεν επιτυχής εάν κρίνη τις από τας εκφράσεις αυτών τούτων των Κ/Συμμοριτών οίτινες πολλάκις ανέφερον με τα ζωηρότερα χρώματα την ασφυκτικήν κατάστασιν η οποία είχε δημιουργηθή υπό των επιχειρούντων φιλίων τμημάτων.
– Διά την ουχί ανάλογον απόδοσιν των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας δύναται να θεωρηθή ότι έσχε ποιάν τινα επίδρασιν η διαταχθείσα απόλυσις και διάλυσις Μονάδων καθώς επίσης και η πληροφορία περί επικειμένης αντικαταστάσεως της Μεραρχίας υπό ετέρας τοιαύτης.

(γ)  VII Μεραρχία
Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα κατά το εξεταζόμενον τρίμηνον κρίνονται ικανοποιητικά.
– Επί συνολικού αριθμού 158 Κ/Συμμοριτών απο ΞΑΝΘΗΣ και Δυτικώς παραμένουσι σήμερον 85 των υπολοίπων 73 εξοντωθέντων η καταφυγόντων εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ.
– Κ/Συμμοριακή εξ άλλου δραστηριότης  εν τη ζώνη της Μεραρχίας υπήρξεν μικρά, περιορισθείσα εις ενεργείας τινας μικροομάδων Κ/Συμμοριτών προς διαρπαγήν τροφίμων εκ χωρίων της περιοχής ΞΑΝΘΗΣ-ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ και δη τοιούτων εκ κατωκημένων υπό Οθωμανώ οίτινες ουδεμίαν ως γνωστόν αντίδρασιν προβάλουν.
– Αι ενέργειαι αύται εγένοντο υπό μικροομάδων προερχομένων εκ της ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ μεθορίου και αίτινες αμέσως κατέφευγον εις το Βουλγαρικόν έδαφος προς αποφυγήν διώξεως υπό των ημετέρων Τμημάτων.
(δ)  Σ.Δ. Θράκης
Εις την μεταξύ ΕΒΡΟΥ-ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ περιοχήν αι απώλειαι των συμμοριτών εις φονευθέντας-συλληφθέντας και παραδοθέντας ως και καταφυγόντων εις Βουλγαρίαν ανήλθεν εις 116 επί αρχικώς υπαρχόντων 178.
– Η Κ/Συμμοριακή δραστηριότης εις την περιοχήν υπήρξεν ελαχίστη περιορισθείσα κυρίως εις ναρκοθετήσεις και αίτινες όμως και αύται κατά τον τελευταίον καιρόν εξέλιπον σχεδόν τελείως.
– Εκ της ανωτέρω γενομένης  επισκοπήσεως παρουσιάζονται τα κάτωθι συνολικά αποτελέσματα:

ι.     Από απόψεως απωλειών των Κ/Συμμοριτών:
Έναντι 905 Κ/Συμμοριτών οίτινες υπήρχον την 1.10.49 αυξηθέντων κατά ετέρους 135 εισελθόντας  εξ άλλων περιοχών απομένουσιν ήδη 442 ήτοι ολιγώτεροι του ημίσεως.
– Η προκύπτουσα διαφορά κατανέμεται εις 220 απωλείας εν ω χρόνω 380 περίπου Κ/Συμμορίται εξηναγκάσθησαν να εξέλθωσιν εκ της ζώνης του Σ. Στρατού.
ιι.    Από απόψεως συμμοριακής δραστηριότητος γενικώς αύτη υπήρξε λίαν περιωρισμένη, πολλαχού δε μηδαμινή και γενικώς περιωρίζετο εις λεηλασίας προς  διατροφήν και ενεργείας κατά μη προστατευομένων σημείων και μεμονωμένων μικρών Στρατιωτικών Τμημάτων επί σκοπώ δημιουργίας εντυπώσεων, συμφώνως προς τας βασικάς οδηγίας τας οποίας η συμμοριακή ηγεσία είχε δόση προς τας διαφόρους μικροομάδας συμμοριτών.
– Εκ της αναπτυχθείσης συμμοριακής δραστηριότητος και αποδόσεως η συμμοριακή ηγεσία ουδόλως έμεινεν ευχαριστημένη αναγκασθείσα επανειλημμένως να ζητήση έντασιν ταύτης, καθόσον εύρισκε ταύτην …… «πολύ πεσμένη …….. Τελευταίον διάστημα δεν ακολουθεί ρυθμούς που είχε προηγούμενα…. Όλους τομείς δουλειά καθυστερεί επικίνδυνα.»
ιιι.   Από απόψεως  μαχητικής ικανότητος και αποδόσεως των φιλίων τμημάτων αύτη  ηυξήθη αισθητώς χάρις εις την γενομένην εκπαίδευσιν και την κτηθείσαν Πολεμικήν πείραν διά των ενεργηθεισών επιχειρήσεων.
ιυ.   Από απόψεως πληθυσμού το ηθικόν τούτου ανεπτερώθη ο επαναπατρισμός εσυνεχίσθη και γενικώς το αίσθημα ασφαλείας εδραιώθη.
Με βάσιν τα ανωτέρω το ΣΣ παρακαλεί όπως του επιτραπή να νομίζη ότι κατά το εξεταζόμενον τρίμηνον επραγματοποιήθη  σημαντική βελτίωσις της καταστάσεως εν τη ζώνη του και ότι το επιτελεσθέν έργον κατά την περίοδον ταύτην υπήρξε θετικόν αποδοτικόν και γενικώς ικανοποιητικόν.

 1. Το ΣΣ διά την πλήρη εκκαθάρισιν της ζώνης του από τα εναπομείναντα υπολείμματα των Κ/Συμμοριτών έδωσεν ήδη τας αναγκαίας διαταγάς και αναμένει βαθμιαίαν αλλά θετικήν βελτίωσιν της καταστάσεως ώστε το ταχύτερον δυνατόν να παύση ολοσχερώς η παρουσιαζομένη σήμερον έστω και μικρά δραστηριότης των Κ/Συμμοριτών.
 • Ιδιαιτέρα σημασία δίδεται εις την ζώνην της ΙΧ Μεραρχίας και ιδιαιτέρως εις την των ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ όπου ήρχισεν εσχάτως να παρουσιάζεται σχετική δραστηριότης των Κ/Συμμοριτών εν αντιθέσει προς την ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ όπου οι Κ/Συμμορίται από μακρού ήδη χρόνου ευρίσκονται εις κακήν κατάστασιν και υπό πλήρη εξουδετέρωσιν.
 • Αλλά και εις τα ΚΡΟΥΣΣΙΑ η Κ/Συμμοριακή δραστηριότης δεν οφείλεται ούτε εις τον μεγάλον αριθμόν Κ/Συμμοριτών ούτε εις νέας αφίξει , αλλά κυρίως εις επιτυχίας τινάς τας οποίας είχον οι Κ/Συμμορίται δι’ αιφνιδιασμού, συντελούντος και του εδάφους κατά ανεφοδιαστικών τμημάτων ή τμημάτων μεταγωγικών και αίτινες θα ήτο αδύνατον να παρουσιασθώσιν εάν τα τμήματα ήσαν προσεκτικώτερα και ελάμβανον τα αναγκαιούντα μέτρα συμφώνως προς τας επανειλημμένας εκδοθείσας διαταγάς.
 • Η ΙΧ Μεραρχία εσχάτως εξελθούσα του Στρατοπέδου εκπαιδεύσεως και έχουσα καλήν εν γένει συγκρότησιν και συνεχή και σημανικήν πείραν του αντισυμμοριακού αγώνος καίτοι εσχάτως κατόπν των τελευταίων απολύσεων  εγένετο εις τα Τμήματά της μεγάλη σχετικώς ανάμιξις διά νέων οπλιτών, αναμένεται ότι θα ανταποκριθή ικανοποιητικώς εις την αποστολήν της.
 • Ανάλογος βελτίωσις αναμένεται επίσης και εις την περιοχήν ΘΡΑΚΗΣ (VII Μεραρχίας – Σ.Δ. Θράκης) παρ’ όλον ότι οι συμμορίται έχουσι την ευκολίαν, εντός ελαχίστου χρόνου , καθόδου εις το ημέτερον έδαφος διά μικρών ομάδων και επανεισόδου εις τα εν ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ορμητήρια αυτών πρίν ή προλάβωσι να ενεργήσωσι εναντίον αυτών αι φίλιαι δυνάμεις αίτινες σήμερον κατόπιν της μειώσεως των δυνάμεων του ΣΣ παρουσιάζουσι λίαν αραιάν διάταξιν.
 • Το μειονέκτημα τούτο το ΣΣ διέταξε να αντιμετωπισθή δι’ αυξήσεως της δραστηριότητος των Τμημάτων εις τρόπον ώστε να αποκλεισθούν ει δυνατόν διά το μέλλον παρόμοιαι ενέργειαι των Κ/Συμμοριτών.
 1. Σχετικώς με το όλον πρόβλημα εν τη ζώνη του ΣΣ και τας παρουσιαζομένας ειδικάς συνθήκας και δυσχερείας θεωρούμεν αναγκαίον ν’ αναφέρωμεν τα κάτωθι:

(α)  Το ΣΣ λόγω αποστολής είναι υποχρεωμένον να εξασφαλίζη την παραμεθόριον περιοχήν και να έχη πάντοτε εστραμμένην την προσοχήν του προς Βορράν, προς παρεμπόδισιν και αντιμετώπισιν πάσης ενδεχομένης τυχόν αποπείρας ενεργείας των Κ/Συμμοριτών από του ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ιδίως εδάφους.
(β)  Συνεπεία τούτου δεν είναι δυνατόν να διαθέση διά την εκκαθάρισιν  και την ασφάλειαν των μετόπισθεν της περιοχής του ΣΣ παρά περιορισμένον μόνον αριθμόν δυνάμεων αίτινες καίτοι εν συγκρίσει με τον αριθμόν των Κ/Συμμοριτών φαίνονται βεβαίως λίαν σημαντικαί εν τούτοις είναι μάλλον περιορισμέναι εάν ληφθή υπ’ όψιν η μεγίστη έκτασις της ζώνης του ΣΣ, το μέγιστον ανάπτυγμα των πολλαπλών συγκοινωνιών και αι ποκίλλαι υπάρχουσαι ανάγκαι ασφαλείας καθ’ όλην την έκτασιν της περιοχής του.
(γ)   Εν συγκρίσει με άλλας περιοχάς ενδεικτικώς μόνον αναφέρεται ότι η ζώνη του Γ΄ Σ.Στρατού είναι πενταπλασία σχεδόν εις έκτασιν και πληθυσμόν εκάστης των ζωνών Α΄ και Β΄ΣΣ και εν αναλογία με πολύ ακόμη μεγαλύτερον αριθμόν κατωκημένων τόπων εχόντων ανάγκην σχετικής ασφαλείας.

 1. Τέλος ως προς την δημιουργηθείσαν ελάττωσιν των δυνάμεων κατόπιν της απολύσεως οπλιτών διαφόρων κλάσεων αναφέρομεν ότι αύτη υπήρξε σημαντική όχι μόνον διότι ανήλθε εις το 45% περίπου της δυνάμεως του Πεζικού του ΣΣ αλλά και διότι είχεν ως αναγκαίαν συνέπειαν την ελάττωσιν των εν τη ζώνη του ΣΣ Μονάδων Πεζικού εις πολύ μεγάλην σχετικώς αναλογίαν.
 • Πράγματι επί 56 διατιθεμένων Ταγμάτων Πεζικού, Ελαφρών και Εθνοφρουράς την Ιην Οκτωβρίου, 5 Ταγμάτων Σ.Μ.Ε.Α. και 2000 περίπου Κ.Μ.Ε.Α. αρθρωμένων εις ανάλογα αποσπάσματα, απομένουσι σήμερον εν συνόλω μόνον 24 Τάγματα Στρατού, Εκστρατείας και Ελαφρά τοιαύτα.
 • Ούτω εις αριθμός 37Δ/σεων Ταγμάτων και 170 περίπου Δ/σεων Λόχων ή αντιστοίχων τμημάτων ο οποίος μέχρι τούδε κατανεμημένος εις όλην την ζώνην του ΣΣ απετέλει ένα πυκνότατον δίκτυον πληροφοριών επιτηρήσεως και ασφαλείας, έπαυσεν ήδη υφιστάμενος και  μεγάλαι  περιοχαί διαθέτουσι κατόπιν τούτου ως μόνα μέσα ασφαλείας τα Τμήματα  Χωροφυλακής και τα Μ.Ε.Α.
 1. Ως προς τα τμήματα Χωροφυλακής ταύτα είτε υπό την μορφήν Σταθμών Χωροφυλακής είτε υπό την μορφήν μεταβατικών αποσπασμάτων δεν ηδυνήθησαν να αποδόσωσι μέχρι σήμερον θετικόν έργον ούτε και να αναπληρώσωσι έστω και μερικώς τα εκλιπόντα τμήματα Στρατού.
 • Εδόθησαν επανειλημμέναι αυστηρόταται διαταγαί διά την αύξησιν της αποδόσεως τούτων αλλά δεν επετεύχθη σημαντική βελτίωσις λόγω αφ’ ενός μεν της μη υπάρξεως καταλλήλων και εκπαιδευμένων αξ/κών και οπλιτών Χωρ/κής αφ΄ετέρου δε και λόγω αριθμητικής ανεπαρκείας τούτων.
 • Συμφώνως προς τα αναφερθέντα ημίν υπό της Γ΄. Επιθεωρήσεως Χωροφυλακής η υπάρχουσα σήμερον δύναμις Χωροφυλακής υπολείπεται της προβλεπομένης κατά 768

  1. Υπό τας συνθήκας ταύτας καθίσταται προφανής η μεγάλη σημασία την οποίαν αναλαμβάνουσι τα τμήματα Μ.Ε.Α. και η επείγουσα ανάγκη της καλλιτέρας και ταχυτέρας αξιοποιήσεως τούτων.
  • Το ΣΣ καταβάλλει πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς τούτο και διατελεί εν αναμονή της ενισχύσεως εις Αξ/κούς διά την οποίαν έχουσι εκδοθή σχετικαί διαταγαί του ΓΕΣ ότι θα επακολουθήση συντόμως.
  • Αναφέρεται επίσης ότι είναι ανάγκη λήψεως και παντός άλλου δυνατού μέτρου ως χορηγήσεως ιματισμού, υποδήσεως διά τους άνδρας και δη τους απορωτέρους, θερμάνσεως, γραφικών, φωτισμού διά τας Μονάδας κ.τ.λ., προς επαύξησιν της αποδόσεως των Μονάδων τούτων των Μ.Ε.Α αίτινες αποτελούσι κύριον μέσον διά την ασφάλειαν της υπαίθρου.
  1. Το Σ.Στρατού γνωρίζει ότι σοβαροί λόγοι επέβαλον την λήψιν του μέτρου της αριθμητικής μειώσεως της δυνάμεως του Ελληνικού Στρατού καθώς επίσης και τας δυσχερείας τας οποίας αντιμετωπίζει η Κεντρική Υπηρεσία, ανέφερεν εν τούτοις τ’ ανωτέρω διά την πλήρη εμφάνισιν της καταστάσεως εις την ζώνην του Σ. Στρατού.
  • Ως έχει σήμερον αύτη το ΣΣ διά των ληφθέντων μέτρων είναι βέβαιον ότι θα αντιμετωπίση επιτυχώς ταύτην συμφώνως προς τας δοθείσας αυτώ αποστολάς.
  1. Εάν και εξ άλλων πηγών διασταυρωθώσιν αι περιελθούσαι ημίν εσχάτως πληροφορίαι περί μεταφοράς του πλείστου μέους των Κ/Συμμοριτών εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και αλλαχού περί ης η υπ’ αριθμ. Α.Π Φ. 1940/Ι/2.Ι.1950 αναφορά του ΣΣ δημιουργείται μία νέα κατάστασις ήτις θα παρουσιάση την ανάγκην της λήψεως των αναλόγων κατά την κρίσιν Υμών μέτρων.

  Τ.Υ.

  Αντιστράτηγος Θ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Γ΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
  Γραφείον Α1

  ΠΙΝΑΞ  Α΄
  Απωλειών ημετέρων τμημάτων (Στρατού-Χωρ/κής-ΜΕΑ)

  από 1-10 έως 31-12-49

   

  ΜΗΝΕΣ

  Απώλειαι ημετέρων εκ ναρκοπολέμου Απώλειαι ημετέρων εκ συμπλοκών Απώλειαι ημετέρων εξ ατυχημάτων ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟ-ΛΟΝ
  Νεκρ Τρ. Σύν Νεκρ Τρ. αγν Σύν. Νεκρ Τρ. Σύν
  Οκτώβριος 33 91 124 26 40 10 76 9 9  418
  Νοέμβριος 3 25 28 10 15 6 31  145
  Δεκέμβριος 11 38 49 21 33 3 57  212
  ΣΥΝΟΛΟΝ 47 154 201 57 88 19 164 9 9

  Β.Σ.Τ. 903 τη 31.12.49
  Το
  Α1 Γραφείον Στρατού
  Τ.Σ.Υ


  Γ΄ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
  Α2 Γραφείον

  ΠΙΝΑΞ  Β΄.
  Απωλειών Κ.Σ. από Ι Οκτωβρίου μέχρι 25 Δεκεμβρίου 1949

  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ Χρονολογία ΣΥΝΟΛΟN ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Ο/βριος Νοέμβριος Δεκέμβριος από 1-25
  Νεκροί εξηκριβωμένοι

   

  18 29

   

   

   

  27

   

   

   

  74

   

   

   

  Επί πλέον έτεροι 383 Κ/Συμμορίται εξηναγκάσθησαν να εξέλθωσιν της ζώνης ευθύνης του ΣΣ συνεπεία της απηνούς διώξεως των παρά των φιλίων

  Τμημάτων.

   

  Νεκροί πιθανοί

   

   

   

   

   

  Τραυματίαι εξακριβωμένοι

   

  11

   

   

   

  8

   

   

   

  5

   

   

   

  24

   

   

   

  Τραυματίαι πιθανοί

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Συλληφθέντες ένοπλοι

   

   

  14

   

   

  7

   

   

  3

   

   

  24

   

  Συλληφθέν-ες άοπλοι

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

  1

   

  Παραδο-θέντες ένοπλοι 27 22 26 75

   

   

  ΛΕΠΤΟ-ΜΕΡΕΙΑΙ Χρονολογία ΣΥΝΟ-ΛΟΝ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
  Ο/βριος Νοέμβριος Δεκέμβριος από 1-25
  Παραδο-θέντες άοπλοι 8 7 7 22
  Σύνολον απωλειών 78 73 69 220

  Β.Σ.Τ 903 τη 28/12/49                                                                                               Το
  Α2 Γραφείον
  Τ.Σ.Υ