Εκθεση Επιχειρήσεως ΕΡΙΝΥΣ(1/11-3-12/1947), 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/9 Δεκ 1947

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΙΙα ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                         ΣΤΓ 912 τη 9-12-1947
Γραφείον ΑΙ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως «ΕΡΙΝΥΣ»
από 1-11-47 μέχρι 3-12-47

ΧΑΡΤΑΙ: ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ1:100.000
ΚΟΝΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Οι συμμορίται μετά την αποτυχίαν των εις την περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ συνεγκεντρώθησαν εις την περιοχήν Αν. ΚΟΝΙΤΣΗΣ, Δυτ. ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ και Βορ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

Το Β΄ ΣΣ υπό τύπον ενδείξεων εξέδωσε τας Α.Α.Π. 808/31-10-47 και Α.Α.Π. 822/2-11-47 προπαρασκευαστικάς Δ/γάς, δι’ ων ενημερούντο αι Μεγάλαι Μονάδες περί μελλοντικών σοβαρών κρούσεων κατά του εχθρού. Συγκεκριμένως, ειδοποιούμεθα ότι επρόκειτο περί επιχειρήσεων ευρείας κλίμακος, (αίτινες και απήτουν ανάλογον προπαρασκευήν) διά συμμετοχής της ΙΙας Μεραρχίας με τμήματα κρούσεως δύο Ταξιαρχίας (21η και 33η) και με γενικήν κατεύθυνσιν από περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ – ΜΕΓΑΡΟΥ προς ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΤΗΣ VΙΙΙης Μεραρχίας με τμήματα κρούσεως δύο περίπου Ταξιαρχιών και με γενικήν κατεύθυνσιν από περιοχήν ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ προς ΒΩΒΟΥΣΑ και τέλος της ΙΧης Μεραρχίας διά τριών περίπου Ταξιαρχιών, ίνα διά τούτων εμποδίση διαρροήν των συμμοριτών προς Νότον και να έχη ετοιμότητα κινήσεως προς Βορράν. Συνέχεια

3η ολομέλεια ΚΚΕ/2 Δεκ 1947

ΤΡΙΤΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η πορεία της υλοποίησης

Σχετικά με την απόφαση του 2ου Κλιμακίου του ΠΓ, στις 2/12/1947

Meros42_Photo1_small.jpg

Η 3η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο σημείωμα, μεταξύ άλλων, αποφάσισε και τα εξής:

– Τη δημιουργία, σε συμφωνία με το τμήμα της κομματικής καθοδήγησης που βρισκόταν στην Αθήνα, δύο κλιμακίων του ΠΓ. Ενα στην πρωτεύουσα κι ένα στην Ελεύθερη Ελλάδα – εξωτερικό. Το κλιμάκιο του ΠΓ Ελεύθερης Ελλάδας – εξωτερικού (ή αλλιώς 2ο κλιμάκιο) θα αποτελούσαν οι Ν. Ζαχαριάδης, Γ. Ιωαννίδης, Μ. Βαφειάδης, Λ. Στρίγκος και Π. Ρούσος, με Γραμματεία τους Ζαχαριάδη, Ιωαννίδη, Βαφειάδη.

– Να μεταβεί ο Γ. Ιωαννίδης στο βουνό και, από κοινού με τον Μ. Βαφειάδη και τον Λ. Στρίγκο, να καθοδηγήσουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων, που αφορούν το ΔΣΕ και την εφαρμογή του «Σχεδίου Λίμνες».
Συνέχεια

Γενική Διαταγή ΑΓΕΣ 20 Νοε 1947

Γενικόν Επιτελείον
Αριθμ. Πρωτ. 167092                                                             Αθήναι 20-11-1947

Γενική διαταγή.

Αξιωματικοί και οπλίται,

Η πατρίς μας ενεπιστεύθη το έδαφός της, την ελευθερίαν της, τον νόμον, τους βωμούς, τους τάφους, τας εστίας, την ζωήν ανδρών, γυναικών, γονέων σας ή αδελφών, το μέλλον των γεννεών που έρχονται.

Πάντα ταύτα απειλεί εχθρός ανόσιος.

Τίποτε δεν ζητώ περισσότερον παρ’ ενός εκάστου αξιωματικού και οπλίτου από την βαθείαν συναίσθησιν των κρινομένων μεγάλων θεμάτων.

Κάθε διμοιρία, οπουδήποτε και εάν ευρίσκεται, και είτε επιτίθεται, είτε αμύνεται, είτε εκτελή άλλην υπηρεσίαν, ας γνωρίζει ότι υπηρετεί τα όρια της Ελλάδος, την μακρυνήν οικογένειαν εκάστου στρατιώτου, 30 αιώνων πολύδοξον ιστορίαν, την τύχην των αυριανών γεννεών. Συνέχεια

Έκθεση Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ(4/10/1947), Γ’ΣΣ/Α1/9 Νοε 1947

ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ.                  Απόρρητος
Γ΄ ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1                                                                       ΑΡΙΘ. Α.Π. 45448
ΚΟΙΝ: ΑΙ                                                                                                       ΒΣΤ 903 τη 9.ΧΙ.47

1.Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις επιχειρήσεως ΟΡΒΥΛΟΣ περιοχήν 27ης Ταξ/ρχίας ΙΜΑΜΛΑΡ – ΓΟΝΙΚΟΥ – ΟΜΑΡΛΑΡ.
2.Υπό του Σ. Στρατού η επιθετικότης των τμημάτων κρίνεται επαινετή.

Κ. Στεργίου
Συνταγματάρχης
Α.Κ. Α΄

Ε. Α.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

 ΘΕΜΑ. Έκθεσις γεγονότων  Λόχου Μελιβοίων.                                               Απόρρητος
ΠΡΟΣ. ΓΕΣ / ΑΙ Γ΄ΣΣ /ΑΙ
ΚΟΙΝ. ΑΙ Αριθμ. Α.Π. 14937
Β.Σ.Τ. 903 τη 13.11.47

Υποβάλλεται εν αντιγράφω έκθεσις γεγονότων Μελιβοίων 22.11.47.
Επί του αντικειμένου τούτου έχει διαταχθή ανάκρισις ης το πόρισμα αναμένεται.
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ Α΄. ΚΛΑΔΟΥ
ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Συντ/ρχης Πεζικού
Ν.Κ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.


ΘΕΜΑ. Έκθεσις επεισοδίου προσβολής Λόχου Μελιβοίων            ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΠΡΟΣ. VΙΙΙ Μεραρχίαν/ΑΙ 26 Ταξιαρχία/ Α.Π.615/ ΑΙ
Σ.Τ.Π 915Β. 6.11.1947
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Την 21ην ώραν της 22 Ιανουαρίου 1947 ηκούσθησαν πυροβολισμοί εις Λόχον Μελιβοίων οίτινες επαναλαμβάνοντο ανά 20΄της ώρας ουχί εις έντονον ρυθμόν και με την εντύπωσιν ότι πρόκειται περί παρεξηγήσεως.
Η τηλεφωνική επικοινωνία Μελιβοίων – Εχίνου είχε διακοπή με εντύ-πωσιν πιθανού βραχυκυκλώματος. Συνέχεια

Δελτία στρατιωτικής καταστάσεως 13-30/10/1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 361/13.10.47

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Οι προς ΑΧΕΛΩΟΝ τραπέντες συμμ/ται την 11/10 ευρίσκοντο εκατέρωθεν του ποταμού εν κινήσει προς Βορράν. Εκ τούτων η Α. ΑΧΕΛΩΟΥ φάλαγξ κινουμένη επί ΛΙΜΕΡΙΟΝ (Χ.5779) 12 χλμ. Β.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ προσέβαλεν διλοχίαν ΚΛΑΡΙΤΗ εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Χ.5383) τραπείσα ακολούθως προς ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΝ (Χ.5387) 12 χιλμ. Β.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ. Η Δ. ΑΧΕΛΩΟΥ φάλαγξ ενετοπίζετο εις την περιοχήν ΓΡΑΒΟΒΟΥ (Χ.3989) 27 χλμ. Β.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ.

Το σύνολον αμφοτέρων των φαλάγγων υπολογίζεται εις 1.500 περίπου συμπεριλαμβανομένων των αόπλων και γυναικοπαίδων των εκκενωθέντων χωρίων.

Η δύναμις των ενόπλων συμμ/τών ανέρχεται εις 800. Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 18-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 18-6-47.-

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία

Ουδέν ανεφέρθη.

ΧV Μεραρχία

Από πρωίας 17/6 505 Τάγμα ενεργεί κατά θέσεων συμμοριτών επί υψωμάτων ΒΑ. ΜΟΡΦΗΣ τη συνδρομή αεροπορίας και πυρ/κού. Πληροφορίαι ελλείπουν. Εις ΜΟΡΦΗΝ και ΓΡΕΒΕΝΑ παρουσιάσθησαν 2 συμμορίται.-

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως, Β’ΣΣ/12 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 360/12.10.47
Επιχείρησις «ΛΑΙΛΑΨ»
Μεγάλο τμήμα Συμ/τών διαβάν γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ κινείται κατά μήκος ΑΧΕΛΩΟΥ με προκεχωρημένα τμήματα εις ΒΡΟΒΙΑΝΗΝ (Χ.4584) και ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4389).
Την 10ην τρέχ. ανεξακρίβωτος δύναμις εχθρού εξηκολουθεί κατέχουσα υψ. ΦΟΥΡΚΑΣ (Χ.5779) – ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Χ.3781) 3 χλμ. Β. ΦΟΥΡΚΑΣ.

Ημέτερα τμήματα επί υψ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Χ.5982)

Το ύψ. ΟΥΡΑΝΟΣ εγκατελείφθη υπό συμμ/τών διά νυκτός. Τα εμφανισθέντα εις περιοχήν ΛΕΠΕΝΑ (Χ.5185) συμμ/κά τμήματα την εσπέραν της 9ης τρέχ. εκινήθησαν διά νυκτός προς περιοχήν ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Χ.4489) 7 χλμ. Β.Δ. ΛΕΠΕΝΩΝ.
Η αεροπορία επέδραμε αποτελεσματικώς κατά συγκεντρώσεως εις περιοχήν ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4289) κατά φάλαγγος μεταγωγικών νοτίως ΠΗΓΑΔΙΩΝ  (Χ.4381) 8 χλμ. Ν. ΑΥΛΑΚΙ και κατά συμμ/τών επί ΦΟΥΡΚΑΣ. Αι απώλειαι των συμ/τών επί ΦΟΥΡΚΑΣ ανέρχονται εις 50 νεκρούς.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως, Β’ΣΣ/11 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 359/11.10.47
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ισχυρόν τμήμα συμμ/τών διέβη την γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) και κινείται κατά μήκος του ΑΧΕΛΩΟΥ με προκεχωρημένα τμήματα εις ΒΡΟΒΙΑΝΑ (Χ.4584) ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4389) 2 – 7 χλμ. Β.Δ. ΤΕΜΠΛΑΣ.
Την 9/10 αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ ευρίσκετο εις ΣΤΗΝΙΑ (Σ.3467) 9 χλμ. ΒΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Εις την αυτήν περιοχήν εσημειώθησαν φάλαγξ μετά μεταγωγικών κινουμένη προς ΚΑΤΕΚΥΡΑ (Σ.3465) 6 χλμ. ΒΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως , Β’ΣΣ/10 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθμ. 358/10.10.47
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
Τα εις περιοχήν ΟΥΡΑΝΟΝ (Χ.6678) – ΑΝΕΜΟΝ(Χ.6770) συμμοριακά τμήματα εκινήθησαν προς ΣΦΟΛΙΑΝΑ (Χ.5274) – ΦΟΥΡΚΑ (Χ.5772) ΒΕΛΑΩΡΑ (Χ.4876) παρέμειναν ελαφρά τμήματα.

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, 9 Οκτ 1947

Δελτίον Στρατ. Καταστάσεως

υπ’ αριθ. 72/9.10.47 (Συνοπτικόν)

85 ΠΕΡΙΟΧΗ

Τα επιχειρούντα τμήματα κατά την 8/10 εσυνέχισαν την εξερεύνησιν της περιοχής. Ανευρέθησαν αποθήκαι ιματισμού και σιτηρών.

Αναφέρεται ότι το σύνολον των εγκλωβισθέντων συμμ/τών διέρρευσεν διά ΒΥΝΙΑΝΗΣ προς Δ. και Ν. εις περιοχήν ποταμού ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και βορειότερον.

Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΚΟΡΑΞ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/15 Σεπ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                      ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                 ΙΣ/33/822/Α1
15 Σ/βρίου 1947

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΚΟΡΑΞ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Διά του σχεδίου ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ, μετά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ και ΙΕΡΑΞ προεβλέποντο αφ’ ενός μεν η επιχείρησις ΚΟΡΑΞ, σκοπούσα την εκκαθάρισιν ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ και αφ’ ετέρου η επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ – ΚΥΚΝΟΣ σκοπούσα την εκκαθάρισιν του αγωγού ΠΗΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Η πρόθεσις της Στρατιάς ήτο τας επιχειρήσεις ταύτας ΚΟΡΑΞ – ΚΥΚΝΟΣ – ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β΄ να διεξαγάγη εις 3ον χρόνον αναλόγως της εξελίξεως του 1ου και 2ου χρόνου, είτε ταυτοχρόνως, είτε διαδοχικώς.

  1. Το ΓΕΣ διά της υπ’ αριθ. ΑΑΠ 7160/2.4.47 δ/γής του – Κεφ. VΙ – υπέδειξε ως επιβαλλόμενον να εξετασθή, μήπως θα είναι δυνατόν να αναληφθή η ταυτόχρονος και ουχί εις δύο χρόνους εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιοχής ΝΟΤΙΩΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ διά να ορθώσωμεν το  ταχύτερον τας δυνάμεις Β΄ΣΣ προς βορράν και να εξασφαλίσωμεν μίαν γραμμήν  κατ’ εξωτερικής επιθέσεως από βορρά και ως τοιαύτην υπεδείκνυε την γραμμήν ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.

Η Στρατιά διά της υπ’ αριθ. 1/53/10.4.47 αναφοράς της προς το ΓΕΣ/Α1 εξέθεσε τους ενδοιασμούς της διά την πραγματοποίησιν του ανωτέρω σκοπού λόγω ανεπαρκείας δυνάμεων. Συνέχεια

Εκθεση πληροφοριών εχθρικής δραστηριότητας Ιαν 1947, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/4/ΑΠ10844/5 Φεβ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΥ
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 10844

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ
ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1947

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ
Ιδρύθη Γενικόν Αρχηγείον Ανταρτών εις το οποίον υπήχθησαν τα αρχηγεία:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ.
Η έδρα του Γενικού αυτού αρχηγείου φέρεται εις την περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.
Γενικός αρχηγός ο ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, παλαιόν στέλεχος του ΚΚΕ και πολιτικός καθοδηγητής της ομάδας Μεραρχιών ΕΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κατά την κατοχήν.
Αντιπρόσωπος του ΝΟΦ παρά τω αρχηγείω ο ΤΣΟΤΣΟΣ Γεώργιος. Λεπτομερείας επί των αρμοδιοτήτων του Γενικού αρχηγείου και της συνθέσεώς του στερούμεθα προς το παρόν.
1. Περιοχή Δ. ΘΡΑΚΗΣ
α) Αι δυνάμεις των συμμοριτών της περιοχής ταύτης μέχρι και του ύψους της ΞΑΝΘΗΣ, κατανεμόμεναι εις τρεις κυρίως ομάδας υπολογίζονται περίπου ως κάτωθι:
ι. Περιοχή ΕΒΡΟΥ: Έχει ανασυσταθή το 81ον Σύνταγμα ΕΛΑΣ δυνάμεως περίπου 800-1000, οργανομένου εις τάγματα και λόχους και με οπλισμόν αρτιώτατον.
Κατά το διαρρεύσαν 15θήμερον δεν προέβη εις επιθετικάς ενεργείας μεγάλης σημασίας. Συνέχεια

Εκθεση Εξέτασης αυτόμολου Λοχαγού ΔΣΕ Κουφαδάκη Ελευθέριου, 29 Αυγ 1947

ΠΡΟΣ: Στρατιάν Α2, Α1 Επείγουσα-Απόρρητος
ΓΕΣ Α2, Α1 – Β΄ ΣΣ, VΙΙ, Χ, ΧΙ Μερ. Γ΄ ΣΣ Α2/IV
Τάγμα Βαθμοφόρων, Α.Δ.Χ.Κ.Μ. Αριθ. Α.Π. 39657
31, 36 Ταξ., Βασ. Επίτροπ.

ΒΣΤ 903 τη 29.8.47
Εκτάκτ. Στρατοδ. Γιαννιτσών. Συναπτ. Τω σχεδίω

ΚΟΙΝ: Α1, Α3, Α2/ΙΙΙ, Α2/ΙV, Α2/VI 12 μία εφημερίς.
Επιτελάρχην, Δ/τής Α2, Α.Ε.Α, Κοινοποιήσεις και
Σύν/ρχην Ιατρού, Γ.Κ.Α.Μ.Θ. αναφορά: Αντίγραφα.
Υπολ/γόν Τσονίδην διά 10 Βρετ. Ταξ.
Β.Μ.Μ ΗΟ – Β.Ι. – Βρετ. Σύνδ. Γ΄ ΣΣ
Α (Δ/τήν Α2). 25-9-47
1. Υποβάλλεται εξέτασις παραδοθέντος συμμορίτου Λοχαγού Κουφαδάκη Ελευθερίου τέως εφ. εν ενεργεία Ανθ/γού Πεζικού του 565 Τάγματος.
2. Χαρακτηριστική η περίπτωσις της παραδόσεώς του παρά το γεγονός της παρά τω Εκτάκτω Στρατοδικείω εκκρεμούσης κατηγορίας του επί εσχάτη προδοσία, λιποταξία κ.λ.π.
3. Αξία ιδιαιτέρας προσοχής τα γραφόμενα εν τη καταθέσει του σχετικώς με την τακτικήν των συμμοριτών ως και αι «ενδιαφέρουσαι πληροφορίαι» του.
4. Ο εν λόγω εχρησιμοποιήθη προπαγανδιστικώς τόσον εν Χαλκιδική δι’ ομιλιών του εις διάφορα χωρία όσον και εν Θεσ/νίκη δι’ ομιλιών του εις μεγάλην συγκέντρωσιν της Οργανώσεως Ν.Ε.Α. (Νέα Εθνική Αντίστασις), και εις τας Στρατιωτικάς Φυλακάς ενώπιον 150 κρατουμένων όπου κρατούνται άνω των 10 συγκατηγορουμένων του στρατιώται.
Διά την περαιτέρω τύχην του έχει υποβληθή η υπ’ αριθ. Α.Π. αναφορά του Σ. Στρατού. Συνέχεια

Ανώτατον Συμβ. Εθνικής Αμύνης                                                   Απορρητον
ΑΣΕΑ/Σ. 12
Αθήναι 20 Φεβρουαρίου 1947

Πρακτικόν
Της 12ης Συνεδριάσεως του ΑΣΕΑ

Η συνεδρίασις αύτη έλαβε χώραν την 20ην Φεβρουαρίου 1947 και
ώραν 19.00 εν τη αιθούση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Παρόντες κατά την συνεδρίασιν.
Πρόεδρος Κυβερνήσεως Δ. Μάξιμος Πρόεδρος
Υπουργός Σ. Βενιζέλος Υπ. Ναυτικών
Υπουργός Π. Κανελλόπουλος Υπ. Αεροπορίας
Υπουργός Γ. Στράτος Υπ. Στρατιωτικών
Αντιστράτηγος Κ. Βεντήρης Αρχηγός ΓΕΣ
Υποστράτηγος S. B. RAWLINS Αρχηγός ΒΣΑ
Υποναύαρχος Γ. Μεζεβύρης Αρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος A. G. TALLOT Αρχηγός ΒΝΑ
Σμήναρχος Χ. Μυτιληναίος Αρχηγός ΓΕΑ
Ταξίαρχος I. A. GRAY Αρχηγός ΒΑΑ
Συνταγματάρχης Ι. Λειβαράς Γραμματεύς
Ταγματάρχης R. BOND Διερμηνεύς
Πρακτικόν 15.
Λήψις αποφάσεως επί του υπ’ αριθμ. 347 Πρακτικού του Α΄ΣΣ περί της ανάγκης υπάρξεως ή μη της Στρατιάς και της επιλογής του καταλλήλου προσώπου διά την θέσιν του Διοικητού της Στρατιάς.
Αρξαμένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος του Συμβουλίου καθορίζει ότι δύο είνε τα υπό εξέτασιν θέματα, η διατήρησις της Στρατιάς και η εκλογή του προσώπου, το οποίον θα ηγηθή ταύτης. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Νάουσας 18 Αυγ 1947, Γ’ ΣΣ/Α1/28 Αυγ 1947

ΘΕΜΑ: Γεγονότα Ναούσης 18.8.47                                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Γ΄ ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: Στρατιάν/Α1                                                                               ΑΡΙΘ. Α.Π. 39207
ΓΕΣ/Α1                                                                                                             Β.Σ.Τ. 903 28.8.47
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΥΝ. Τω σχεδίω δύο
εκθέσεις τω εγγράφω
αντ. Εκθέσεως.
Υποβάλλεται αντίγραφον της υποβληθείσης εκθέσεως, νυκτερινής προσβολής υπό των συμμοριτών της Ναούσσης την 18.8.47.
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΜ.
Συντρ/χης Μηχ/κού
Ι.Π./Δ.Π.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
——————————————–
Ο.Π.
51η Ταξιαρχία/Α1/ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Νυκτερινή επίθεσις συμμοριτών κατά Ναούσης 18.8.47
ΠΡΟΣ: Γ1 Γ΄ ΣΣ/Α1 Α.Π. 5/Ι/5
ΣΤΓ 914/Δ τη 22.8.47
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ι. ΕΧΘΡΟΥ:
α) Αι πληροφορίαι του εις ΝΑΟΥΣΑΝ 592 Τάγματος έφερεν ότι το συγκρότημα συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ συνολικής δυνάμεως 900 ανδρών εκινήθη πεζή εκ ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟΥ (Ο.1430) από 11 Αυγούστου τμηματικώς προς διαφόρους περιοχάς ΒΕΡΜΙΟΥ. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/8 Ιουλ 1947

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                              ΙΣ/33/562/Α1
8.7.47

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΠΕΛΑΡΓΟΣ Β»

ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Ι.     Μετά τας επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» και «ΙΕΡΑΞ» η Στρατιά προπαρασκεύαζε την τρίτην συνδεδυασμένην επιχείρησίν της «ΚΥΚΝΟΣ» διά την εκκαθάρισιν της περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ – ΠΙΕΡΡΙΩΝ, επί τω σκοπώ όπως συμπληρώση την εκκαθάρισιν των Νοτίως ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ – ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ σοβαρών εστιών των συμμοριτών.

Της επιχειρήσεις όμως ταύτης έδει να προηγηθή η εκκαθάρισις της περιοχής ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΥ. Συνέχεια

Ειδικό Δελτίο επιχείρησης ΚΟΡΑΞ αρ.1, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/30 Ιουν 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

                                                                                    30-6-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ «ΚΟΡΑΞ» ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1

–       Η επιχείρησις «ΚΟΡΑΞ» ήρξατο από 28/6.

–       Γεγονότα και στρατιωτική κατάστασις αναφέρεται εις Γεν. Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως 29/6.

Ι.-    ΣΥΜΒΑΝΤΑ

1)     ΙΧ Μεραρχία

–       Την 28/6 διλοχία του 525 Τάγματος επετέθη κατά υψώματος ΒΔ. ΚΡΑΝΙΑΣ 3 χλμ., όπερ και κατέλαβε, των συμμοριτών τραπέντων προς ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 3 χλμ.

–       Την 29ην ημέτερα τμήματα κατέλαβον υψ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, των συμμοριτών τραπέντων προς Β.

–       Δύναμις συμμοριτών υπολογίζεται εις 700, καλώς εξωπλισμένων. Συνέχεια

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 29-6-47

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

και Πληροφοριών της 29-6-47, υπ’                 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

αριθ. 255.

                                                                        Β.Σ.Τ. 902/29-6-47

                                                                        ΥΣ – ΓΕΣ/Α1/ΙΙ

                                                                        ΑΡΙΘ. ΑΠ. 6370

1.-    Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

51 Ταξιαρχία

1)     Αποσπάσματα κινηθέν 27/6 προς ΚΑΚΟΠΕΤΡΑΝ επανήλθεν εις ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ (Α.9253) Ν. ΜΑΛΕΜΙ 7 χλμ. άνευ αποτελέσματος.

2)     Έτερον απόσπασμα ενήργησε εκκαθάρισιν περιοχής ΒΑΜΟΥ (Β.2745) ΝΑ. ΧΑΝΙΩΝ 17 χλμ. και ακτών ΑΠΟΚΟΡΟΝΟΥ άνευ σημαντικού αποτελέσματος.

3)     Περιοχήν ΙΔΗΣ υψ.1586 (Β.8524) ημέτερον απόσπασμα συνεπλάκη μετά συμμορίας, συμπλοκή συνεχίζετο. Απώλειαι ημετέρων 2 τραυματίαι.

61 Ταξιαρχία

4)     Νύκτα 27/6 τμήμα συμμορίας ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων τμημάτων εις ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΥΣ – ΣΑΜΟΥ (092036). Απώλειαι συμμοριτών 1 τραυματίας ε. ημετέρων μηδέν.

85 Περιοχή

5)     Την 27. 24. 00 συμμορία προσέβαλεν ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ (Υ.0814) εισδύσασα εντός της πόλεως. Κατόπιν αντεπιθέσεως λόχου εξεδιώχθη προς Βορράν. Απώλειαι συμμοριτών νεκροί ε. 4, τραυματίαι ε. 1  συν τραυματίαι π. 10, συνελήφθη είς συμμορίτης και παρεδόθη έτερος ημετέρων 1 νεκρός 6 τραυματίαι.

6)     Πρωϊνάς ώρας 28/6 προσεβλήθησαν ΚΑΡΟΥΤΙΑ (Υ.1414) και ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ (Υ.2108) ΝΑ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 5-10 χλμ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 3, συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

7)     Την 27/6 συμμορία αγνώστου δυνάμεως προσέβαλεν ημέτερον τμήμα έξωθεν ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Υ.424235). Καταδιωχθείσα διεσκορπίσθη. Απώλειαι συμμοριτών ανεξακρίβωτοι εισέτι ημετέρων μηδέν.

8)     Εκ της συμπλοκής εις ΑΓΑΛΙΑΝΟΥΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) περί ης δελτίον 24-6-47, παρ. 4 εξηκριβώθη είς επί πλέον νεκρός των συμμοριτών.

9)     Το μεσονύκτιον της 27/6 αεροσκάφος αγνώστου εθνικότητος υπερίπτατο Βορ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Σύνολον απωλειών εις περιοχήν Α΄ΣΣ

–      Συμμοριτών νεκροί ε. 5, τραυματίαι ε. 2, τραυματίαι π. 10, συλληφθέντες 1, παραδοθέντες 1.

–      Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 2

VΙΙΙ Μεραρχία

Εις ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΝ (Σ.6290) ΝΔ. ΣΜΙΞΙ 4 χλμ. την 26. 11. 00 ομάς συμμοριτών επλησίασε θέσεις ευρισκομένου εκείσε τμήματός μας, μετά μικροσυμπλοκήν συμμ/ται ετράπησαν εις φυγήν.

Κατά εξερεύνησιν 27/6 παρεδόθησαν ένοπλοι συμ/ται 2.

Την 27/6 528 Τάγμα κινούμενον από ΒΟΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278) προς ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) ΒΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 6 χλμ. εβλήθη δραστικώς δι’ όλμων και πολ/λων εκ των υψωμάτων ΑΥΓΟ (Σ.2677) και ΚΟΡΙΤΣΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.2678) Α. και ΝΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 3-5 χλμ. Τη συνδρομή και της αεροπορίας, αι αντιστάσεις ανετράπησαν και τα ως άνω υψώματα κατελήφθησαν υπό του Τάγματος. Κατά την περαιτέρω προχώρησιν συνηντήθησαν νέαι αντιστάσεις, επί του υψ.1383 (Σ.280782) ΒΑ. ΒΟΒΟΥΣΗΣ 6 χλμ. και ΦΟΥΡΚΑΣ (Σ.265810) ΝΔ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 3 χλμ. αγών συνεχίσθη μέχρι νυκτερινών ωρών επαναληφθείς πρωίαν 28/6. Συμμορίται αμύνονται πεισμόνως. Κίνησις ημετέρων συνεχίζεται. Απώλειαι ημετέρων 1 τραυματίας. Συμμ/τών ανεξακρίβωτοι.

-Την 28/6 527 Τάγμα κινούμενον εις δύο φάλαγγας από ΚΡΑΝΙΑ προς ΜΟΝΑΧΙΤΗ (Σ.4180) Β. ΚΡΑΝΙΑΣ 8 χλμ. και ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟ (Σ.387) ΝΔ. ΜΟΝΑΧΙΤΗ 4 χλμ. εβλήθη δραστικώς δι’ όλμων και πολ/λων υπό συμμοριτών κατεχόντων τα σημεία: ΤΡΥΠΗΜΕΝΗ (Σ.3776) – ΚΑΡΠΕΝΟ (Σ.4275) – ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΗ (Σ.423743) – (Σ.4574) άπαντα κείμενα ΒΑ. ΚΡΑΝΙΑΣ 2-5 χλμ. Μετά αγώνα αντιστάσεις ανετράπησαν της κινήσεως συνεχισθείσης. Νέαι αντιστάσεις συνηντήθησαν βορειότερον του αγώνος συνεχισθέντος μέχρι της 28. 030. 00.

Την κίνησιν των ημετέρων υπεστήριξεν αεροπορία. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 6 (εξ ων 1 αξ/κός). Συμμοριτών ανευρέθησαν επί τόπου 8 πτώματα. Κατά πληροφορίας υπάρχουσι αρκετοί νεκροί και τραυματίαι παραληφθέντες.

ΙΧ Μεραρχία

Εν συνεχεία χθεσινού δελτίου τμήματα Μεραρχίας συνέχισαν αγώνα ΝΔ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 5-6 χλμ. μέχρις εσπερινών ωρών 28/6, ο αγών υπήρξε σκληρός. Απώλειαι συμμοριτών ανεξακρίβωτοι. Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 7.

Κατά εξερεύνησιν 27/6 συνελήφθη είς συμμορίτης παρουσιάσθησαν 4 (2 ένοπλοι) ανευρέθησαν πτώματα συμμοριτών 4 – ΝΑ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4 χλμ. ανευρέθησανν εντός καταφυγίου 6 πολ/λα Μπρέντα και 1 οπλ/λον γερμανικόν.

XV Μεραρχία

Την 27. 24. 00 ημέτερον τμήμα εβλήθη εις περιοχήν 7 χιλ/μέτρων ΝΔ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ διά πολ/λλων και όλμων. Πυρά εσίγησαν την 28.0130 απώλειαι ημετέρων 2 τραυματίαι.

Υπό ημετέρου πυρ/κού εβλήθη συγκέντρωσις συμμοριτών Ν. ΜΟΡΦΗΣ.

Εις ΓΡΕΒΕΝΑ παρεδόθησαν 2 ένοπλοι συμμορίται.

72 Ταξιαρχία

Εις περιοχήν ΒΔ. ΦΟΥΡΝΑ ένθα η συμπλοκή την 27/6 του 564 Τάγματος, δελτίον 28/6 παρ. 10 ανευρέθησαν συμμορίται νεκροί 2, εν τυφέκιον μετά 100 φυσιγγίων.

  1. 24. 00 ομάς αναρχικών έβαλεν κατά  φυλακίου ΔΟΜΟΚΟΥ. Απώλειαι ημετέρων τραυματίας 1.

Εις περιοχήν Νοτίως ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ κατά εξερεύνησιν ημετέρων τμημάτων συνελήφθησαν 5 αυτοαμύνης και παρεδόθη είς συμμορίτης.

Σύνολον απωλειών εις περιοχήν Β΄ΣΣ

–       Συμμοριτών νεκροί 14, συλληφθέντες 6 παραδοθέντες 9

–       Ημετέρων νεκροί 2, τραυματίαι 17.

ΙΙΙ.-Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

–       Την 27. 23. 30 300μελής συμμορία διελθούσα από ΜΠΕΛΕΣ προς ΚΡΟΥΣΙΑ συνεκρούσθη μετά ημετέρων 4 χλμ. Β. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ (ζ.8009) 3 χλμ. Αν/κώς λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ. Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1, αγνούμενοι 1 συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.

Περιήλθον εις χείρας ημετέρων 3 φόρτοι γερμανικών ναρκών, 1 κιβώτιον πυρ/κά μπρεν και 1 τυφέκιον.

–       Από πρωίας 20/6 ενεργείται διά 4 λόχων εκκαθάρισις περιοχής ΝΑ. λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ 6-7 χλμ.

–       ΝΑ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 17 χλμ. 50μελής συμμορία ενέπεσεν εις ενέδραν ημετέρων. Απώλειαι δεν εγνώσθησαν.

–       Εις ΒΕΡΜΙΟΝ παρεδόθη ο ένοπλος υπασπιστής και στρατολόγος  αρχηγείου περιοχής ΦΕΤΛΗΣ. Γ. ή ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (εφ. Ανθ/γός)

Σύνολον απωλειών Γ΄ΣΣ

–       Συμμοριτών παρεδόθη 1

–       Ημετέρων νεκροί 1, αγνούμενοι 1.-

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ

Συν/ρχης

Διευθυντής Διευθύνσεως Α1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Δ/σεως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Η επιτεθείσα  την 26-27/6 κατά ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ δύναμις των συμμοριτών ανήρχετο εις 300 περίπου και ανήκε εις το τάγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.

2)     Εκ των άλλων περιοχών του Σώματος ουδέν το άξιον λόγου αναφέρεται.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Η ανάληψις επιθετικών ενεργειών προοιωνίζει γενικωτέραν δραστηριότητα.

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

1)     Το 4ον Τάγμα ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΟΙΟΥ κινηθέν εκ (Σ.4095), ευρίσκετο την νύκτα της 26-6-47 εις ΤΡΙΚΩΜΟΝ (Σ.4581).

Την ιδίαν ημέραν συνεκρούσθη μετά τμημάτων του εθνικού Στρατού εις περιοχήν ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4286) – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σ.45.77)  Δ. ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ 8 χλμ.

2)     Κατά πληροφορίας προερχόμενας εκ συλληφθέντων συμμοριτών  το Τάγμα ΗΠΕΙΡΟΥ συμπληρούν τας απωλείας του εξ επιστρατεύσεως  εις περιοχήν ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882) – ΛΑΒΔΑΣ (Σ.3787) προτίθεται  επιστρέψη εις περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ.

3)     Κατά πληροφορίας απολύτως εξηκριβωμένας την νύκτα της 24-25/6 έφθασαν εις (Ν.8174) επί του ΒΙΤΣΙ Δ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ περί τα 10 χλμ. 40 φορτία πολεμικού υλικού.

4)     Ομοίως Βορείως ΣΚΟΠΟΣ (Ν.85.79) την 26/6 πλησίον της Ελληνογιουγκοσλαυϊκής μεθορίου, εγένετο εκπαιδευτική βολή όλμων, τας δε απογευματινάς ώρας ομαδική βολή όλμων.

5)     Κρατούμενος συμμορίτης διμοιρίτης τάγματος, Δασκαλογεώργου, ονόματι ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, καταθέτει ότι εις τάγμα ΔΑΣΚΑΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ευρίσκεται δύο Βούλγαροι και δύο Σέρβοι αξ/κοί ασχολούμενοι με την οργάνωσιν και εκπαίδευσιν του τάγματος.

Ο αυτός συμμορίτης κατέδειξε εις ΙΧ Μεραρχίαν αποθήκας υλικού συμμοριτών, αίτινες και ανευρέθησαν.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

–       Η κάθοδος συμμοριτών εις περιοχήν ΟΡΛΙΑΚΑ – (Σπήλαιον ΤΡΙΚΩΜΟΝ) ασφαλώς αποβλέπει εις την είσοδον τούτων εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.

–       Η εκπαίδευσις εις την βολήν όλμων δίδει την εντύπωσιν της υπάρξεως αφθόνου πολεμικού υλικού και της προσεχούς χρησιμοποήσεως τούτου εις επιχειρήσεις ευρείας κάπως μορφής.

–       Καθημερινή πρόθεσις και νέων αδιασείστων στοιχείων περί αναμίξεως και συνεργασίας των ομόρων Κρατών εις τον συμμοριακόν αγώνα.

Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

6)     Την 27-6-47 300μελής συμμορία διήλθε από ΜΠΕΛΕΣ προς ΚΡΟΥΣΙΑ.

Δεν εξηκριβώθησαν Διοικηταί και υπαγωγή.

7)     Εκ των λοιπών περιοχών ουδέν το άξιον λόγου αναφέρεται.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Πιθανώτατη η έναρξις γενικής δραστηριότητος όλων των εν αναπτύξει συμμοριών προς διευκόλυνσιν της επιτυχίας ωρισμένου αντικειμενικού σκοπού.-

ΣΠ. ΒΥΖΑΣ Αντ/ρχης

Διά τον Αντ/ρχην Δ/την

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.

Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 20-6-1947

ΘΕΜΑ: Δελτίον Στρατιωτικής Καταστάσεως και Πληροφοριών της 20-6-47.-

ΧV Μεραρχία

Εις ΜΟΡΦΗΝ κατάστασις αμετάβλητος, συμμορίται κατέχοντες τα γύρωθεν υψώματα προτίθενται, κατά πληροφορίας, αναλάβουν επίθεσιν.-