Ιστορικά στοιχεία επί συμμοριακού Αγώνος, 85 ΣΔΙ/14 Φεβ 1958

ΚΟΙΝΟΝ V ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΠΡΟΣ : ΔΙΣ /ΓΕΣ Επιτελ. Γραφ. 3ον
ΚΟΙΝ : V/3ον – ΕΚΦ Αριθ. Φ. 166/27/684
ΘΕΜΑ: Ιστορικά στοιχεία επί συμμοριακού       ΣΤΓ 911 τη 14-3-58
Αγώνος
ΣΧΕΤ : ΓΕΣ/5ον /IV Φ. 337/18/500182/14-2-58
1. Υποβάλλονται εις εκτέλεσιν ανωτέρω σχετικής, ιστορικά στοιχεία επί του εις την ΚΡΗΤΗΝ διεξαχθέντος Αντισυμμοριακού Αγώνος υπό των ΜΑΥ, ΜΕΑ, ΜΑΔ από Μαρτίου 1947 μέχρι Ιανουαρίου 1950.

Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ. Υποστράτηγος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΡΝΑΔΟΣ
Γ. ΔΙΚΑΤΟΣ Διοικητής
Λοχαγός Πεζ.

(Γ.Μ.)

85 ΣΔΙ.

ΕΚΘΕΣΙΣ
«Επί της εν γένει δράσεως των 3112 και 3114 ΤΕΑ περιοχής 85 ΣΔΙ».

Η συγκρότησις των 3112 και 3114 ΤΕΑ από ΜΑΡΤΙΟΥ 1950 απετελέσθη διά στρατολογίας ανδρών οίτινες προ της κατατάξεως των εις τα Τμήματα ταύτα υπηρέτησαν εις τας διαλυθείσας ομάδας ΜΑΥ – ΜΑΔ – ΜΕΑ.
Αι Ομάδες αύται, δύναταί τις ειπείν, ότι απετέλεσαν την απαρχήν των σημερινών ΤΕΑ, δράσασαι υπό τας Δ/γάς των Αρχών Στρατού – Χωρ/κής κατά τα έτη 1947 – 1948 – 1949 και συντελέσασαι τα μέγιστα εις την καταστολήν της ανταρσίας.
Η ανταρσία εν ΚΡΗΤΗ κατεστάλη προ της συστάσεως των νυν ΤΕΑ και ουδεμίαν πολεμικήν επιχείρησιν διεξήγαγον ταύτα υπό την σημερινήν των οργάνωσιν.
Είναι αξιομνημόνευτος όμως η δράσις των ομάδων ΜΑΥ – ΜΕΑ εις τας διεξαχθείσας ενταύθα κατά του συμμοριτισμού επιχειρήσεις και συμπλοκάς, εις ας τμήματα τούτων ενεργούντα αυτοτελώς η μη, απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα εις την εν γένει συμβολήν της καταστολής της ανταρσίας.
Συμμετοχή τούτων εις πολεμικάς επιχειρήσεις και συμπλοκάς εις ας ταύτα έλαβον μέρος, παραθέτομεν κατωτέρω κατά χρονολογικήν σειράν. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων επιχειρήσεως ΛΑΙΛΑΨ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/10 Φεβ 1948

1η ΣΤΡΑΤΙΑ                                                            ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Α1  ΓΡΑΦΕΙΟΝ                                                        ΙΣ/1033/           /Α1

                                                                                          Φεβρουαρίου 1948

  ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ  «ΛΑΙΛΑΨ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1. Η περιοχή ΡΟΥΜΕΛΗΣ μέχρι του Δεκεμβρίου 1946 δεν παρουσίαζε συμμοριακήν δράσιν. Αι ομάδες των συμμοριτών, αίτινες έδρων εις την περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΣΜΟΚΟΒΟΥ μέχρις υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ ελάχιστα μέχρι τότε ενώχλησαν ταύτην.

Έκτοτε όμως η συμμορία ΜΠΕΛΗ εκ της περιοχής ΣΜΟΚΟΒΟΥ ορμηθείσα εισήλθεν εις ΟΙΤΗΝ. Και ανεστάτωσε την ΡΟΥΜΕΛΗΝ. Εντός ελαχίστου χρόνου η συμμοριακή δράσις εις ταύτην έλαβεν επικινδύνους διαστάσεις και οι συμμορίται επεβλήθησαν των στάγδην διατιθεμένων τμημάτων.

Το ΓΕΣ, και το Α΄Σ.Στρατού απησχολήθησαν σοβαρώς με την ΡΟΥΜΕΛΗΝ πολύ πριν συγκροτηθή η Στρατιά, αλλά τότε δεν ηδυνήθησαν να λάβωσι έν ριζικόν μέτρον, λόγω της εις ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ καταστάσεως, προς ην διετίθεντο αι κύριαι δυνάμεις του Στρατού.

Είναι αληθές ότι προ της συγκροτήσεως της Στρατιάς το ΓΕΣ ωργάνωσε και διεξήγαγε την επιχείρησιν «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ» εις περιοχήν ΔΟΜΟΚΟΥ – ΚΑΪΤΣΑΣ με σκοπόν την απελευθέρωσιν της αρτηρίας ΛΑΜΙΑ – ΦΑΡΣΑΛΑ, πλην όμως αύτη ουδέν απέδοσεν και ουδέ κατ’ ελάχιστον εβελτίωσε την κατάστασιν. Συνέχεια

Συμπλοκή στο ΧΑΡΑΚΑ, 553 ΤΠΖ/31 Δεκ 1947

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΘΕΜΑ: Συμπλοκή μετά προσβαλούσης                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
τα Λευκόγεια συμμορίας εις                          553 Τ.Π./Α.Π. 3841
ΧΑΡΑΚΑ.                                                     Σ.Τ.Γ. 915.Α.31.12.47
ΠΡΟΣ: VIΙ Μεραρχίαν/Α1
25ην Ταξιαρχίαν/Α1

1.-    Την πρωίαν της 29.12.47 ο 3ος Λόχος της έδρας με ασύρματον Νο 22 και με Όλμον 3» και τους τοιούτους των 60 χ.μ. εκινήθη επί τα ίχνη των υποχωρησάντων συμμοριτών, οίτινες προσέβαλον τα Λευκόγεια την νύκτα της 28.12.47.-
2.-    Το δρομολόγιον συμπτύξεως τούτων ήτο ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ – ΜΥΛΟΡΡΕΜΑ – ΧΑΡΑΚΑΣ. Ούτοι διεκόμισαν τους τραυματίας κατά την  πληροφορίαν του παραδοθέντος συμμορίτου Βογιατζή Αθανασίου εις Βουλγαρίαν, απεφάσισαν δε να διέλθωσι, την ημέραν παρά την  μεθόριον ίνα αναπαυθώσι. Ούτω  εγκατεστάθησαν επί της οροθετικής γραμμής και από του 124 μέχρι του 123 Ελληνικού φυλακίου (Κ.80-26,7), κατέλαβον δε τα υψώματα 1061 και Ντομούζ πηγή, Νοτιοδυτικώς του 123 φυλακίου. Κατά τας  πληροφορίας του ιδίου συμμορίτου Βογιατζή, αφίχθησαν δύο Βούλγαροι στρατιώται εκ του αντιστοίχου Βουλγαρικού φυλακίου εις το 123 ημέτερον τοιούτον και τους έδωσαν σιγαρέττα.- Συνέχεια

Στατιστική αντιαεροπορικών προσβολών, ΥΠΑ/27 Δεκ 1947

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εν Αθήναις τη 27 Δεκεμβρίου 1947
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΙΣ ΓΕΑ
Γραφείον ΑΡΧΗΓΟΥ Αεροπλάνα ΣΠΙΤΦΑΙΡ
Αριθ. πρωτ. Α.7306
Π Ρ Ο Σ
Το Ανώτατον Συμβούλιον Εθνικής Αμύνης

Αί αποστολαί διά πυρών αμέσου υποστηρίξεως των επιχειρήσεων του Στρατού
εκτελούνται δι’ αεροπλάνων ΣΠΙΤΦΑΪΡ.

Τα εκ των επιχειρήσεων στατιστικά δεδομένα από απόψεως ταυτότητος διά τα
αεροπλάνα ταύτα είναι:

Αεροπλάνα βληθέντα υπό Α/Α μέσων 25
Καταρριφθέντα 11
Εκατοστιαία αναλογία 44%

Διά τα αεροπλάνα ΧΑΡΒΑΡΝΤ ενεργούντα υπό τας αυτάς προϋποθέσεις τα δεδομένα

είναι:

Αεροπλάνα βληθέντα υπό Α/Α μέσων 29
Καταρριφθέντα 2
Εκατοστιαία αναλογία 6,9%

Συμπέρασμα. Τα αεροπλάνα ΣΠΙΤΦΑΪΡ παρουσιάζουν μεγάλην τρωτότητα
οφειλομένην:

1ον. Εις την φύσιν της αποστολής
2ον. Εις την ευπάθειαν του υγροψήκτου κινητήρος.
Τα μειονεκτήματα ταύτα μέχρι σήμερον παρεβλέποντο. Ήδη όμως είναι επικίνδυνον λόγω της εκπαιδεύσεως των ανταρτών και του ισχυρού
αντιαεροπορικού αυτών πυρός διά τα μικρά ύψη.
Εξάλλου η δημιουργία της ψευδοκυβερνήσεως των βουνών και η πιθανή αναγνώρισις ταύτης υπό του Σλαϋικού Μπλόκ δεν αποκλείει την περίπτωσιν
ενισχύσεως των ανταρτών δι’ αεροπορικών δυνάμεων.
Συμπέρασμα. Η ΕΒΑ δέον να είναι έτοιμη ν’ αντιμετωπίση και απ’ αέρος τον εχθρόν.
Προτάσεις: Αί προτάσεις ημών κατόπιν των ανωτέρω συμπερασμάτων είναι:
α) Απαγκίστρωσις των αεροπλάνων ΣΠΙΤΦΑΪΡ εκ των αποστολών προσβολής επιγείων στόχων διά την οργάνωσιν Μονάδων Διώξεως.
β) Εφοδιασμός της ΕΒΑ διά δύο Μοιρών αεροπλάνων ειδικών δι’ αποστολής προσβολής επιγείων στόχων.
γ) Το είδος του υλικού θέλει καθορισθή από κοινού μετά των Συμμαχικών Αεροπορικών Αποστολών.
Τα ανωτέρω παρακαλώ ν’ αποτελώσι θέμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης του οποίου την σύγκλησιν θεωρούμεν επείγουσαν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ. ΔΙΓΚΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Αρχηγόν ΓΕΣ.
Αρχηγόν ΓΕΝ
Α.Δ.Α.
Γραφείον ΓΕΑ (2) Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής
Ο Γραμματεύς Υ..
κ.υ.
Τ.Σ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Β.
Αρχ/ας

Εκτακτο Δελτίο Πληροφοριών, ΓΕΣ/26 Δεκ 1947

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
26-12-47 Ωρα 10.00’

Ι.     Σφοδροτάτη επίθεσις από 17.30΄ ώρας 25/12 συμμοριτών κατά υψ. 915 (5 χιλ. Β.Κονίτσης). Θέσεις εκρατήθησαν διά σθεναράς αμύνης.
– Νύκτα 25 πρός 26 εσυνεχίσθη πίεσις κατά υψ.915, εισδυσασών ελαφρών  ομάδων, αίτινες όμως εξεδιώχθησαν. Παρενόχλησις διά πυρών καθ΄όλην την νύκτα.
– Εξεδηλώθη ομοίως επίθεσις συμμοριτών  πρωίαν σήμερον κατά του άκρου δεξιού (Ανατ.) Κονίτσης, άνευ αποτελέσματος. Άπασαι αι θέσεις κρατούνται. Ουδεμία απωλέσθη. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων 25/12/1947-15/1/1948, ΔΣΕ/25 Δεκ 1947

Δ.Σ.Ε. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΡΧ. ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
ΕΠΙΤΕΛ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ.
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 174

ΔΙΑΤΑΓΗ
Επιχειρήσεων από 25-12-47 μέχρι 15-1-48.

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ ο μ έ α ς Ι Τ ά γ μ α τ ο ς:
Ιτιά 40 χωρ/κες.
ΑΜΦΙΣΣΑ: Τάγμα εθνοφρουράς, χωρ/κή ΜΑΥ και ΛΟΚ συνολική δύναμη 800 ανδρών.
ΔΕΛΦΟΙ: Λόχος εθνοφρουράς.
ΑΡΑΧΩΒΑ: Έδρα Τάγματος με δύναμη μεγαλύτερη διλοχίας.
ΔΑΥΛΕΙΑ: Διλοχία
ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ: Ένας λόχος ΛΟΚ και 60 εθνοφρουροί.
ΔΑΔΙ: Έδρα του IV Τάγματος εθνοφρουράς με τον 3ο και 4ο λόχο και λόχο Διοίκησις.
ΑΝΩ ΜΠΡΑΛΛΟΣ: Ο 1ος λόχος του IV Τάγματος Δαδιού συν 1 διμοιρία ΛΟΚ. Καθημερινά μια διμοιρία περιπολεί το δρόμο μέχρι χάνι Καρανάσου, 16 ώρα επιστρέφει με αυτοκίνητο. Συνέχεια

Μετακίνηση κρατουμένων, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/25 Δεκ 1947

ΣΗΜΑ
ΑΠΟ: 1ην Στρατιάν/Α2 251200
VIΙΙ Μεραρχίαν
ΠΡΟΣ:Β΄ΣΣ, Γ΄. Κλάδος, Α1-Α2 Γραφείον
83 Περιοχή
Α.Π. 1186

Κρατούμενοι Ιωάννινα και Περιοχήν σας άρρενες πολιτικοί και στρατιωτικοί
κατάδικοι, υπόδικοι, αυτοαμυνίται μεταφερθώσι υπό ασφαλή συνοδείαν ΠΡΕΒΕΖΑΝ
(.) Εκείθεν τελικός προορισμός ως κάτωθι: (.)
– Στρατιωτικαί κατάδικοι και υπόδικοι ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΝ (.)
– Πολιτικοί υπόδικοι κατάδικοι ΓΙΟΥΡΑΝ (.)
– Αυτοαμυνίται ΤΡΙΚΚΕΡΙ (.) Εκτοπιστέοι αποφάσει Επιτροπών Ασφαλείας
ΙΚΑΡΙΑΝ ή ΑΓΙΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ (.)
Αναφέρατε τηλεγραφικώς συνολικόν αριθμόν μεταφερθησομένων και ημερομηνίαν
οπότε ώσιν έτοιμοι ίνα ενεργήσωμεν διάθεσιν πλωτών μέσων ως και αριθμόν
κατά κατηγορίας προς ρύθμισην ταξειδίου των (.)
Μεραρχία παραμένει πλήρως απηλλαγμένη οχλήσεως διά κρατούμενους και
φρούρησίν των.
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Εκθεση μάχης ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ(3/12/1947), ΔΣΕ/ΑΒ/25 Δεκ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΒΕΡΜΙΟΥ

ΚΡΙΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Α π ό  τ η ν  μ ά χ η  τ η ς  Μ α ρ ί ν α ς.

Το βράδυ τις 3 προς 4/12/47 τμήματά μας σε συνεργασία με τμήματα του Αρχηγείου Βοϊκού ενήργησαν επιθετική  κρούση στο χωριό Μαρίνα Νάουσας, πούταν έδρα Διμοιρίας στρατού, σταθμού χωροφυλακής και 60 περίπου Μάϋδων, οπλισμένων, μετά την Βάρκιζα μοναρχικών.
Σκοπός της επιχείρησης ήταν Ι) η εξόντωση και λαφυραγώγηση  του εχθρού, 2) η στρατολογία των Δ. πολιτών και 3) η επιμελητειακή εκμετάλλευση.
Γιά την επιτυχία της επιχείρησης από νωρίς έγινε μελέτη και έγκαιρα δόθηκε και όλες οι αποστολές, ακόμα εφοδιάστηκαν τα τμήματα με τα απαραίτητα μέσα και εγκαταστάθηκαν πλαγιοφυλακές ικανές να παρεμποδίσουν κινήσεις εχθρικών ενισχύσεων. Συνέχεια

Ενίσχυσις Αεροπορίας, ΓΕΣ/Α1/24 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Ενίσχυσις Αεροπορίας                         ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εδακτυλογραφήθη υπό Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.
ΠΡΟΣ:Τον κ. Υπουργόν Στρατ/κών
Αριθ. Τηλ. 31-950
ΚΟΙΝ.:   ΓΕΣ/Α1                                               Υ.Σ.-ΓΕΣ/Α1
Ι Στρατιάν/Α1                                  ΑΡΙΘ.Φ.4001/8
Α/ΓΕΣ                                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8334
Β.Σ.Τ. 902/24-ΧΙΙ-47
ΣΧΕΤ. Α.Π. Ι.Σ./16/1442/Α1/15-ΧΙΙ-47 Στρατιάς

1.-    Κατά την διεξαγωγήν του συμμοριακού αγώνος κατεδείχθη ότι η συμβολή της Αεροπορίας είναι πολύτιμος. Πράγματι τόσον αι αποστολαί αναγνωρίσεως και προσβολής απροόπτων στόχων, όσον και αι τοιαύται υποστηρίξεως των μαχομένων τμημάτων του Στρατού υπήρξαν πάντοτε λίαν αποδοτικαί. Το ορεινόν έδαφος και η έλλειψις Ορειβ. Πυρ/κού, κατέστησαν την Αεροπορίαν το μοναδικόν όπλον υποστηρίξεως του Πεζικού. Εκ παραλλήλου τα ηθικά αποτελέσματα κατά των συμμοριών και υπέρ του Στρατού υπήρξαν λίαν αξιόλογα. Συνέχεια

Πληροφοριακό Σημείωμα, ΥΔΤ/23 Δεκ 1947

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατά πληροφορίας κύκλων της εν Αθήναις Γαλλικής Πρεσβείας, επιχειρήται επίθεσις των συμμοριτών εις πολλά σημεία με αντικειμενικόν σκοπόν την κατάληψιν μιάς των πόλεων Φλωρίνης, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Κιλκίς, την οποίαν θα προσπαθήσουν να κρατήσουν πάση θυσία διά να εγκατασταθή η Κυβέρνησις των και αναγγελθή ο σχηματισμός της μέχρι  του Νέου Έτους. Διά την επίθεσιν αυτήν έχουν εισέλθει  εις το Ελληνικόν Έδαφος πολλοί συμμορίται εκ Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαυίας, εφωδιασμένοι ως επί το πλείστον με αυτόματα, όλμους κλπ. Υπολογίζεται ότι έχουν συγκεντρωθή εις τας ανωτέρω Χώρας άνω των 10000 νέων συμμοριτών, οίτινες  θα ενεργήσουν την προαναφερθείσαν επίθεσιν.-

Οι Τουρκικοί πληθυσμοί της Θράκης ζητούν από την Τουρκικήν Πρεσβείαν Αθηνών όπως επιτραπή η είσοδος των και προσωρινή παραμονή των εις Τουρκίαν και ότι κινδυνεύει η ζωή των από τους συμμορίτας.-

Περί του ανεφοδιασμού των συμμοριτών με άφθονον πολεμικόν υλικόν, αυτόματα, χειροβομβίδας, νάρκας και κιβώτια με φυσίγγια εκ του Γιουγκοσλαυϊκού Εδάφους ανέφερε σχετικώς και ο εν Θεσσαλονίκη Τούρκος Πρόξενος εις έκθεσίν του προς την εν Αθήναις Πρεσβείαν του.-

Εκθεση επιχειρήσεων Αν. Λοκρίδας, ΔΣΕ/ΑΡΧ.ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ/3ΕΓ/23 Δεκ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
ΕΠΙΤΕΛ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθμ. Ε.Π.Ε. 172.

ΕΚΘΕΣΗ
της από 6 μέχρι 9-12-47 εκστρατείας τμημάτων μας
στην Αν. Λοκρίδα.

Το Αρχηγείο απεφάσισε να γίνει η παραπάνω δράση του 1 Τάγματος με μια του διλοχία, για την αποτελεσματικώτερη αντιμετώπιση προθέσεων του εχθρού, ο οποίος σε συνέχεια της τελευταίας του εκστρατείας στον Παρνασό, εξακολούθησε να κρατάει τον ορεινό αυτό όγκο πολιορκημένο.
Βασικά με την πραγματοποίηση της απόφασής μας αυτής και με άλλες ενέργειες τμημάτων (διλοχίας) του 2 Τάγματος, αναγκάσαμε τον εχθρό ν’ αποσυρθεί από επίκαιρες θέσεις που κατείχε στις προσβάσεις και επί του ορεινού όγκου του Παρνασσού.
Παρ’ όλα αυτά και συμπληρωματικά της έκθεσης του 1 Τάγματος, τονίζομε και τα παρακάτω σαν συμπεράσματα, ελλείψεις και σφάλματα στην εκστρατεία μας αυτή.
1) Ενώ προβλέφθηκαν και σαν αντιπερισπαστικές για τον εχθρό και ενισχυτικές για τα τμήματα της διείσδυσης ενέργειες της διλοχίας του 2 Τάγματος, στον τομέα μεταξύ Δαδιού – Δαύλειας, όμως ο παράγοντας αυτός αγνοήθηκε και παραλείφθηκε μέσα απ’ την έκθεση του 1 Τάγματος. Συνέχεια

Νυκτερινές ενέργειες, Β’ΣΣ/ 22 Δεκ 1947

ΘΕΜΑ: Νυκτεριναί ενέργειαι ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΝ
Β΄Σ.Σ. Ε.Π. 1041/Α1/1
ΠΡΟΣ:ΙΙ-ΧΙΙΙ-ΙΧ-XV Μεραρχ. 904 22-12-47
36 Ταξ. – Ταξιαρχίαι -Τάγματα
83 Περιοχήν-Β.Τ. Φρουράς
621 Τ.Α.Γ.Σ.
Σχολή Ιππικού – ΚΕΥΒ – ΔΕΔΟΘ

ΚΟΙΝ.: Ι Στρατιάν Α1-ΚΒΕ Βόλου
Τακτικ. Στρατηγ. Εθνοφ. (Τυρνάβου)
Α1-Α2-Α8-Α9-Α10-2ον Συν/γμα
Αναγνωρίσεως – ΑΔΧ Θεσσαλίας
– Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

Το Σώμα Στρατού τονίσαν από μακρού την σπουδαιότητα των νυκτερινών κινήσεων
και ενεργειών, ιδία κατά τον διεξαγόμενον αντισυμμοριακόν αγώνα, ευρίσκεται
εις την ευχάριστον θέσιν να διαπιστώση ότι τούτο ήρξαντο κατανοούμενον και
εφαρμοζόμενον υπό των Μονάδων.

Προσφάτως Μεγάλαι τινες Μονάδες κατανοήσασαι πλήρως την αξίαν των
νυκτερινών ενεργειών και προπαρασκευάσασαι καλώς ταύτας επέτυχον θαυμάσια
αποτελέσματα άτινα το Σώμα Στρατού διαμνημονεύει κατωτέρω και εκφράζει εν
τούτω την ικανοποίησιν του προς τους προπαρασκευάσαντας και εκτελέσαντας
τας ενεργείας τούτας. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης 20/12/1947, ΔΣΕ/ΑΠ/21 Δεκ 1947

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
Ι. ΤΑΓΜΑ
1ος Λόχος
Αριθμ.Ε.Π.Ε./73

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Για την επιχείρηση της 20-12-47.

Ι.     Τμήματα που έκαναν την επιχείρηση και μέσα.
Ολόκληρη η δύναμη του 1ου λόχου και 4ου υπό τη Δ/ση του υποφαινόμενου. Μέσα: Ο γνωστός οπλισμός των λόχων.
ΙΙ.    Προθέσεις μας: Καθορίζονταν με την υπ’ αριθμ. Ε.Π.Ε. 170/18-12-47 Δ/γή του Αρχηγείου Παρνασσίδας.
ΙΙΙ.  Τρόπος ενέργειας: Βάσει της παραπάνω Δ/γής. Δόθηκε η παρακάτω διάταξη και αποστολή στα τμήματα.
Διμοιρία του 1ου λόχου κατέλαβε θέσεις επί του δημοσίου δρόμου Δαδί – Μπράλλο και στη θέση «Νερούτσου Μύλος» με αποστολή: α) Χτύπημα διερχομένου εχθρικού τμήματος αιφνηδιαστικά-εξοντωτικά και λαφυραγώ-γησή του. β) Σύλληψη διερχομένων αυτοκινήτων και προώθησή τους προς Άνω Αγόρ/νη. γ) Εξασφάλιση των τροφίμων  που θα προωθούνται από Παληοχώρι προς Άνω Αγόριανη, μέσω Σταθμού Σουβάλας. Συνέχεια

Οδηγίες χειρισμού στρατιωτών, ΥΕΘΑ/19 Δεκ 1947

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΘΕΜΑ. Εκτός διατάξεως Μάχης Μονάδες              ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Τηλ. 31.506
ΠΡΟΣ. Τους Διοικητάς Α΄, Β΄
και Γ΄ΣΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α Θ Η Ν Α Ι
ΚΟΙΝ. Διοικητήν 1ης Στρατιάς,                                        ΓΕΣ/Φ.12257/1230
Αρχηγόν ΓΕΣ                                                                           19η Δεκεμβρίου 1947
Γεν. Επιθεωρητήν Στρατού, Γεν. Δ/τήν
Υπουργ. Στρατιωτικών

Ι.     Κατά περιόδους αναφέρεται Ημίν ότι ένιαι των Μ.Μ. συγκροτούσι ανεπισήμως και άνευ εγκρίσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας Μονάδας διά την εξυπηρέτησιν ωρισμένων τακτικών αναγκών.

Ομοίως ότι τοποθετούσιν εις τα Στρατηγεία αυτών οπλίτας πέραν των προβλεπομένων υπό των εγκεκριμμένων Συνθέσεων εις βάρος των Ταγμάτων Πεζικού.

Αί ενέργειαι αύται  των Μ.Μ. οσονδήποτε και αν επιβάλλωνται ενίοτε, λόγω ειδικών και τοπικών συνθηκών, πάντως αποτελούν ενεργείας άντικρυς αντιθέτους προς το πνεύμα και τας ισχυούσας διαταγάς περί Οργανώσεως Στρατού, ισχυούσης διατάξεως Μάχης  και διαρθρώσεως των Μονάδων.

Συνεπεία των ενεργειών αυτών είναι ότι καθίσταται πρακτικώς αδύνατος η εξακρίβωσις της πραγματικής δυνάμεως του Στρατού και συνεπώς η κατάστασις στατιστικών δεδομένων της δυνάμεως. Συνέχεια

Οδηγίες ΑΓΕΣ προς εκκαθάριση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΕΣ/Α1/19 Δεκ 1947

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ         ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α1                                                   ΑΡΙΘ. Α.Π. 8388

                                                                        Β.Σ.Τ. 902/19-ΧΙΙ-47

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ  ΟΔΗΓΙΑΙ

Του Αρχηγού ΓΕΣ προς τους Διοικητάς του Α΄ΣΣ και 81 Περιοχής διά τας επιχειρήσεις Πελοποννήσου.-

Ι.-    Κατόπιν της παρασχεθείσης εγκρίσεως υπό του Συμβουλίου Επιτελαρχών, διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικών Επιχειρήσεων εις Πελοπόννησον, παρέχω υμίν της κάτωθι οδηγίας, εφ ων θα βασισθώσιν σε ενέργειαι υμών διά την προπαρασκευήν και εκτέλεσιν των επιχειρήσεων.

2.-    Σ Κ Ο Π Ο Σ

Η πλήρης αποκατάστασις της τάξεως διά συντριβής των ενόπλων συμμοριακών ομάδων και εκριζώσεως πάσης αναρχοκομμουνιστικής εστίας, ίνα καταστή δυνατόν εις την Κυβέρνησιν, αφ’ ενός να εκμεταλλευθή τους πλουσίους πόρους της περιοχής ταύτης εις έμψυχον και άψυχον υλικόν, διά τε την συνέχειαν του αγώνος και την Εθνικήν ανασυγκρότησιν, αφ’ ετέρου δε εξουδετερώση την Σλαυκομμουνιστικήν προσπάθειαν εμφανίσεως της ανταρσίας ως καθαρώς εσωτερικής Ελληνικής υποθέσεως, δι’ επεκτάσεως της δράσεως προς νότον. Συνέχεια