Πρακτικό συνεδρίασης ΣΑΓΕ αρ17 (επιχειρήσεις Πελοποννήσου), ΓΕΣ/18 Δεκ 1947


ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΓEΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                     Εδακτυλογραφήθη υπό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ                    Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν
Της 17ης Συνεδριάσεως του ΣΑΓΕ
των τριών Πολεμικών Υπουργείων.-

Ι.-    Χρόνος Συνεδριάσεως 18-12-47 ώρα 1750
ΙΙ.-   Τόπος Συνεδριάσεως: Αίθουσα Χαρτών ΓΕΣ
ΙΙΙ.-Εξετασθέντα αντικείμενα: Επιχειρήσεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ως το υπ’ αριθ. Α.Π. 8255/Φ.4008/2/Α1/15-12-47 έγγραφον ΓΕΣ).
IV.-Παρόντες κατά την Συνεδρίασιν:

α)    Έλληνες Αξιωματικοί
–      Αντιστράτηγος Γιατζής Δ. Αρχηγός ΓΕΣ.
–      Υποναύαρχος Αντωνόπουλος Π. Αρχηγός ΓΕΝ.
–      Σμήναρχος Μυτιληναίος Χ. Αρχηγός ΓΕΑ.
–      Ταξίαρχος Μανιδάκης Σ. Αρχηγός Α.Κ./ΓΕΣ.
–      Συν/ρχης Λάμαρης Γ. Α.Β.Α.Κ.Α./ΓΕΣ.
–      Αντ/ρχης Κετσέας Γρ. Δ/ντής Α1/ΓΕΣ.
β)    Ξένοι Αξιωματικοί
–      Ταξίαρχος Στύλ Αντιπρόσωπος ΒΣΑ.
–      Ταξίαρχος Χάρπερ Αντιπρόσωπος Σ.Ο.Η.Π.Ε.
–      Ταξίαρχος Θόρσον Αντιπρόσωπος Σ.Ο.Η.Π.Ε.
γ)    Γραμματεύς-Διερμηνεύς
–      Ταγματάρχης Καραγιάννης Χ. Γραμματεύς Γ΄ΣΣ/ΓΕΣ.
–      Ανθ/γός Σταθάτος Α. Διερμηνεύς Γρ. Α/ΓΕΣ.

V.-   Θέμα: Επιχειρήσεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
α)    Διεξαχθείσα συζήτησις.
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής ανακοινοί ότι από τινός η κατάστασις εις Πελοπόννησον παρουσιάζεται ανήσυχος. Οι ήδη υπάρχοντες εκεί 750-800 συμμορίται έχουσιν αποτελέσει Ομάδας δυνάμεως 50-60 ανδρών και δρώσιν εις διαφόρους περιοχάς, διαταράσσοντες ούτω την εν γένει ζωήν του τόπου. Μέχρι 5-12-47 την ευθύνην ασφαλείας της Πελοποννήσου είχεν αναλάβει το Υπουργ. Δημ. Τάξεως. Από της ως άνω ημερομηνίας κατόπιν αποφάσεως του Σ.Ε.Α. την ευθύνην ασφαλείας ανέλαβεν ο Στρατός. Το Συμβ. Εθνικής Αμύνης ανέθεσεν εις το ΓΕΣ εντολήν, ίνα μελετήση πόσας δυνάμεις θα πρέπη να διαθέση διά την πλήρη εκκαθάρισιν της Πελοποννήσου. Πολλά των μελών του Σ.Ε.Α. υπελόγιζον εις την δυνατότητα διαθέσεως μιάς Μεραρχίας πλην όμως αι ανάγκαι ασφαλείας της Βορ. Ελλάδος δεν επιτρέπουν την απόσυρσιν τόσων δυνάμεων εκείθεν διό το ΓΕΣ κατέληξεν εις την απόφασιν  να διαθέση μίαν Ταξιαρχίαν, ληφθείσαν εκ των εις την διάθεσιν της Στρατιάς δυνάμεων.- Με βάσιν  την Ταξιαρχίαν ταύτην, μίαν Μοίραν Καταδρομών, τα εξ (6) εν Πελοποννήσω Τάγματα Εθνοφρουράς (μετρίας μαχητικής αξίας λόγω του οπλισμού των), τους πυρήνας των ΚΕΕ, εξ ων θα συγκροτηθώσι τρεις (3) Διλοχίαι, τρία (3) Τάγματα Χωρ/κής, μίαν Πυρ/χίαν Πεδινήν και μίαν Ίλην Τεθ/νων, τη συνδρομή της Αεροπορίας και του Ναυτικού, θα επιδιωχθή από τώρα μέχρι τέλους Φεβρουαρίου να εκκαθαρίσωμεν την Πελοπόννησον. Θα ήτο ευχής έργον να επιτευχθή η εκκαθάρισις εις ολιγώτερον χρόνον.
Προς τον σκοπόν τούτον το ΓΕΣ εισηγείται τον τρόπον εξελίξεως των επιχειρήσεων Πελοποννήσου. Χονδρικώς η εκκαθάρισις θα λάβη χώραν εις τρεις φάσεις. Κατά την πρώτην φάσιν θα επιδιωχθή η εκκαθάρισις της περιοχής Μαινάλου – Γορτυνίας όπου και υπάρχουν  250-300 συμμορίται, κατά την δευτέραν της περιοχής Πάρνωνος όπου υπάρχουν 200-250 συμμορίται και κατά την τρίτην φάσιν θα επιδιωχθή η εκκαθάρισις της περιοχής Ταϋγέτου, όπου υπάρχουν 250 περίπου συμμορίται. Το έδαφος γενικώς είναι ορεινόν και εις πολλά σημεία διακεκομμένον και συνεπώς θα απαιτηθή κοπιώδης προσπάθεια διά την επιτυχίαν της επιχειρήσεως. Οι συμμορίται, ως ελέγχθη, έχουσι συγκροτήσει ομάδας, εκάστη των οποίων είναι δυνάμεως ουχί μεγαλυτέρας των 50-60 ανδρών, γνωρίζουσι καλώς το έδαφος και θα προσπαθώσι πάντοτε να διαφύγωσι αποφεύγοντες ούτω την μάχην. Θα πρέπη όθεν, ο διευθύνων τας επιχειρήσεις να έχη πάντοτε νωπάς πληροφορίας διά την εκτέλεσιν εκάστης επιχειρήσεως. Δι’ εκάστην ενέργειαν θα απαιτηθή χωριστή προσπάθεια και αύτη θα είναι ανάλογος προς τον επιδιωκόμενον σκοπόν. Ήδη η Ταξιαρχία ευρίσκεται εις περιοχήν Καλαμακίου και συμπληροί τας ελλείψεις της, θα είναι δε πλήρως συγκεκροτημένη και ετοίμη δι’ επιχειρήσεις μέχρι του προσεχούς Σαββάτου (20-12-47). Υπολογίζομεν ότι θα έχωμεν την Μοίραν Καταδρομών μετά την 15-1-48. Εν τω μεταξύ η 72 Ταξιαρχία θα εκτελέση τας αναγκαίας προπαρασκευαστικάς ενεργείας διά την  πρώτην φάσιν των επιχειρήσεων. Μετά την 15-1-48 υπολογίζομεν ότι θα έχωμεν τας τρεις Διλοχίας, τα τρία Τάγματα Χωρ/κής και την Ίλην Τεθ/νων Χωρ/κής. Ειδικώς διά τα Τάγματα  Χωρ/κής παρέχεται η πληροφορία ότι ταύτα ευρίσκονται εν ανασυγκροτήσει και ότι θα έχουν στατικάς αποστολάς, εντός δε του Ιανουαρίου 1948, περατουμένης της ανασυγκροτήσεώς των, θα δυνηθώσι να αναλάβωσιν αποστολάς επιτηρήσεως ωρισμένων διαβάσεων και φρουρήσεως κατωκημένων τόπων και συνεπώς θα έχωμεν βοήθειαν  εκ τούτων. Ως μονάδες αποφράξεως θα χρησιμοποιηθώσι τα Τάγματα Εθνοφρουράς. Συμπληρωματικά μέσα διάτίθενται: Είς Λόχος Μηχανικού και αι αναγκαιούσαι διαβιβάσεις. Υπολογίζεται η συμβολή της Αεροπορίας και του Ναυτικού. Εκ του Ναυτικού θα ζητηθή εξασφάλισις περιπολιών εις τας ακτάς και η παροχή των αναγκαιούντων πλοίων δι’ αποβατικάς ενεργείας, η μεταφοράν Στρατού, θα πρέπη δε ο Δ/τής Ν/κής Δ/σεως Πατρών να ευρίσκεται εν συνδέσμω μετά Διοικητού Πελοποννήσου. Η Αεροπορία υπολογίζεται ότι θα κατορθώση να παρέχη δέκα εξόδους ημερησίως κατά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων και τούτο αποτελεί βασικόν στοιχείον. Είναι ανάγκη όπως η Αεροπορία διαθέση Αξ/κόν παρά τη Δ/σει Πελοποννήσου διά την ρύθμισιν των ζητημάτων αεροπορικής βοηθείας. Η περιοχή Πελοποννήσου είναι ανάγκη όπως το ταχύτερον εκκαθαρισθή, ως προσφέρουσα τα 30-35% του εμψύχου υλικού διά την διεξαγωγήν του αγώνος και ίνα δυνηθώσιν οι κάτοικοι αυτής να αφοσιωθώσιν απερίσπαστοι εις τας εργασίας των. Το ζήτημα τούτο απησχόλησε πολύ την Κυβέρνησιν, ήτις,  καίτοι αντιμετωπίζει σοβαράς ανάγκας της Στρατιάς, εν τούτοις έκρινεν απαραίτητον όπως εις πρώτην σειράν επείγοντος εκκαθαρισθή η περιοχή Πελοποννήσου εντός των δύο προσεχών μηνών.
-Ο Αρχηγός ΓΕΑ Σμήναρχος Μυτιληναίος λέγει ότι αι παρουσιαζόμεναι δυσκολίαι από απόψεως Αεροπορίας είναι αι οφειλόμεναι εις την έλλειψιν Αεροδρομίων καταλλήλων, διότι το μόνον υπάρχον του Αράξου είναι έκκεντρον και εις μικράν διαφοράν αποστάσεως της του Αεροδρομίου Ελευσίνος. Ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθή το τελευταίον εκ του οποίου και αι γραμμαί προσπελάσεως είναι καλλίτεραι, διότι δεν παρεμβάλλονται ορεινοί όγκοι. Το μειονέκτημα των μεγάλων αποστάσεων αίρεται εφ’ όσον θα έχωμεν καλάς Διαβιβάσεις και υπολογίζομεν, λέγει, σοβαρώς εις την καλήν λειτουργίαν τούτων, διά να επέμβωμεν αποτελεσματικώς. Πιθανόν, δι’ αποστολάς αναγνωρίσεως, να χρησιμοποιηθή και το Αεροδρόμιον Τριπόλεως, εφ’ όσον ο καιρός θα είναι ευνοϊκός. Ο Στρατός δεν πρέπει να αναμένη πολλά εκ της Αεροπορίας, διότι το έδαφος της Πελοποννήσου είναι ορεινόν και ο καιρός κατά την περίοδον αυτήν δημιουργεί δυσχερείας. Ίσως, λόγω του καιρού, επί σειράν ημερών ενίοτε να μη καθίσταται δυνατή η επέμβασις της Αεροπορίας. Αί ζητηθείσαι δέκα έξοδοι ημερησίως εξασφαλίζονται και εν ανάγκη είναι δυνατόν να αυξηθώσιν, εάν ο καιρός θα είναι ευνοϊκός. Ιδιαιτέρως τονίζει ότι πρέπει όλα τα Τμήματα να έχωσι τα μέσα υποδείξεως  των θέσεών των.
-Ο Αρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Αντωνόπουλος ερωτά πόθεν θα επιβιβασθώσι τα τμήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθώσι διά την απόβασιν Άστρους – Λεωνιδίον.
-Ο Συν/ρχης Λάμαρης εις απάντησιν λέγει ότι το Ναύπλιον θα είναι ο τόπος της επιβιβάσεως.
-Ο Αρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Αντωνόπουλος λέγει ότι η προβλεπομένη ενέργεια αποβάσεως, είναι εύκολος διά το Ναυτικόν και ότι μόνον εάν πνεύσουν ισχυροί Ν.Α. άνεμοι, πράγμα σπανιώτατον διά την περίοδον αυτήν του έτους, θα είναι δυσχερής αν μη αδύνατος. Ως προς τας περιπολίας αύται θα λειτουργήσωσι πλήρως. Λόγω της μεγάλης εκτάσεως των ακτών της Πελοποννήσου, υπάρχουσιν ήδη δύο Ν/καί Δ/σεις, η των Πατρών, ήτις έχει αρμοδιότητα από Κορίνθου μέχρι Κυθήρων και ή του Πειραιώς, ήτις έχει αρμοδιότητα από Κυθήρων μέχρι Ισθμίας. Ηδη γίνεται περιπολία μεταξύ Πατρών και Ισθμού μερίμνη της Ν.Δ/σεως Πατρών και θα εξακολουθήση. Επίσης γίνεται περιπολία εις τας Ανατολικάς ακτάς δι’ Αντιτορ/κού ή Υποβρυχίου και συντόμως θα γίνη η αντικατάστασις του Υποβρυχίου δι’ ετέρου σκάφους επιφανείας. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπη ο Στρ. Δ/τής Πελοποννήσου αναλόγως της περιπτώσεως να απευθύνεται εις την αρμοδίαν εκάστοτε Ν. Δ/σιν. Συνεπώς δεν θα υπάρξωσι δυσχέρειαι εκ του Ναυτικού διά  την εκπλήρωσιν των Σχεδίων του Στρατού, ειμή μόνον εάν πνεύσουν ισχυροί Ν.Α. άνεμοι.
-Ο Ταξίαρχος Θόρσον λέγει ότι ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ ετόνισε την σημασίαν των πληροφοριών και ότι, ως βλέπει την μελετωμένην επιχείρησιν, θεωρεί αναγκαίον να τονίση ακόμη περισσότερον την σημασίαν αυτών. Έχει την γνώμην ότι πρέπει να καταβληθή πάσα δυνατή προσπάθεια διά την οργάνωσιν πλήρους δικτύου πληροφοριών. Συμφωνεί ότι, ως είπεν ο κ. Αρχηγός ΓΕΑ, πρέπει να λειτουργήσωσιν οι Διαβιβάσεις πολύ καλώς διά να είναι επιτυχείς οι επεμβάσεις της Αεροπορίας. Τονίζει ότι πρέπει, λόγω των μεγάλων αποστάσεων ας θα διανύσωσι τα αεροπλάνα, να γίνεται οικονομία εις τας αιτήσεις και συνεπώς να χρησιμοποιώνται ταύτα μόνον εις τας περιπτώσεις εμφανίσεως σοβαρών στόχων. Βασική προσπάθεια της Αεροπορίας πρέπει, λέγει, να είναι αι αναγνωρίσεις.
-Ο Ταξίαρχος Χάρπερ ερωτά επί πόσην ώραν θα δύναται το αεροπλάνον να παραμείνη επί του στόχου εφ’ όσον αι αποστάσεις θα είναι μεγάλαι.
-Ο Αρχηγός ΓΕΑ Σμήναρχος Μυτιληναίος λέγει εις απάντησιν ότι δεν δύναται το αεροπλάνον να παραμείνη υπέρ τον στόχον πέραν των 30′ της ώρας.
-Ο Ταξίαρχος Χάρπερ ερωτά εάν είναι δυνατόν εις Αεροδρόμιον Τριπόλεως να οργανωθή Σταθμός Ανεφοδιασμού και εάν το Αεροδρόμιον τούτο καλύπτεται από χιόνων.
-Ο Αρχηγός ΓΕΑ Σμήναρχος Μυτιληναίος λέγει εις απάντησιν ότι είναι δυνατόν να οργανωθή Στ. Ανεφοδιασμού, αλλά μόνον διά την εξυπηρέτησιν των αεροπλάνων αναγνωρίσεως και προσθέτει ότι γενικώς κατά τους χειμερινούς μήνας παρατηρείται πτώσις χιόνων εις περιοχήν Τριπόλεως.
-Ο Ταξίαρχος Στήλ λέγει ότι αι αποβατικαί ενέργειαι πρέπει να οργανούνται εν πλήρει μυστικότητι, ίνα επιτύχωμεν τον επιδιωκόμενον αιφνιδιασμόν και διά τούτο δεν πρέπει, τα πλοία, άτινα θα χρησιμοποιηθώσιν εν προκειμένω διά τας αποβάσεις περιοχής Λεωνιδίου, να εμφανισθώσιν εν καιρώ ημέρας εις Ναύπλιον διά την επιβίβασιν των τμημάτων, αλλά πρέπει να παραμείνωσιν εις Πάρον εν αναμονή και νύκτωρ να πλεύσωσιν εις Ναύπλιον διά να γίνη η επιβίβασις.
-Ο Αρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Αντωνόπουλος συμφωνεί και προσθέτει ότι μόνον εν Αρματαγωγόν θα χρησιμοποιηθή εν προκειμένω ή δύο αποβατικά.
-Ο Ταξίαρχος Στήλ λέγει ότι πρέπει εγκαίρως να γίνη η οργάνωσις των Διλοχιών και ότι βάσει της γενομένης συζητήσεως πρέπει να δοθώσι ειδικαί οδηγίαι εις Δ/τήν Πελοποννήσου. Προς τούτοις, λέγει, πρέπει να δοθώσιν οδηγίαι να μη διατίθενται τμήματα, λόγω απαιτήσεων τρίτων, διά στατικάς αποστολάς, διότι ούτω θα γίνη σπατάλη δυνάμεων.
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής λέγει εις απάντησιν ότι έχει προβλεφθή η έκδοσις σχετικών οδηγιών.
-Ο Ταξίαρχος Στήλ λέγει ότι τα Τάγματα Χωρ/κής στερούνται ειδικής εκπαιδεύσεως και συνεπώς δεν πρέπει να ανατεθώσιν εις ταύτα σημαντικαί αποστολαί.
-Ο Ταξίαρχος Θόρσον λέγει ότι θ’ αποσταλή εν καιρώ αριθμός Αμερικανών Αξ/κών προς παρακολούθησιν των επιχειρήσεων.
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής εις απάντησιν λέγει ότι τούτο είναι πολύ ευχάριστον.
-Ο Ταξίαρχος Στήλ ερωτά εάν υπάρχη πρόβλεψις ώστε εις εκάστην των εκκαθαριζομένων περιοχών να εγκαθίστανται τμήματα Εθνοφρουράς.
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής λέγει εις απάντησιν ότι προβλέπεται μεθ’ έκαστον στάδιον εκκαθαρίσεως, να παραμένωσι τμήματα Εθν/ράς και Χωρ/κής διά την εδραίωσιν της τάξεως.
-Ο Ταξίαρχος Χάρπερ ερωτά εάν υπάρχουσιν ήδη Τάγματα Εθν/ράς εις Πελοπόννησον και που εδρεύουσι ταύτα.
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής λέγει εις απάντησιν ότι υπάρχωσιν (6), εξ ων τα τέσσερα πλήρη και τα έτερα δύο ήδη συγκροτούνται, τούτων δε αι θέσεις είναι αι σημειούμεναι επί του Χάρτου.
-Ο Ταξίαρχος Στήλ λέγει ότι πρέπει να τονισθή εις τας εκδοθησομένας οδηγίας, ότι σκοπός των επιχειρήσεων είναι η εξόντωσις των συμμοριτών και ουχί η απώθησις τούτων.
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής λέγει  εις απάντησιν ότι αυτός είναι ο σκοπός της όλης επιχειρήσεως.
-Ο Αρχηγός ΓΕΑ Σμήναρχος Μυτιληναίος  λέγει ότι διά την υπ’ όψιν επιχείρησιν η μία Ταξιαρχία πρέπει να θεωρηθή ως όλως ανεπαρκής και ότι τα άλλα διατιθεμένα τμήματα δεν είναι σοβαράς μαχητικής αξίας.
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής λέγει εις απάντησιν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνη άλλως, και ότι και αυτή η Ταξιαρχία μετά δυσκολίας αφηρέθη εκ της Στρατιάς.
-Ο Ταξίαρχος Στήλ ερωτά εάν η εντολή επιχειρήσεων θα δοθή απ’ ευθείας εις Δ/τήν Πελοποννήσου (81 Σ.Π.)
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής λέγει εις απάντησιν ότι θα δοθώσι οδηγίαν εις το Α΄ΣΣ υπό το οποίον υπάγεται η 81 Σ.Π. και τούτο πλέον ως αρμόδιον θα μεριμνήση διά τας περαιτέρω ενεργείας.
-Ο Αρχηγός ΓΕΝ Υποναύαρχος Αντωνόπουλος ερωτά εάν τα Τάγματα Εθν/ράς έχουσι τον οπλισμόν τον προβλεπόμενον εις σχετικήν απόφασιν του Α΄ΣΣ
-Ο Ταξίαρχος Μανιδάκης λέγει εις απάντησιν ότι μόνον οι όλμοι 2» δεν εδόθησαν εισέτι, αλλά και ούτοι μέχρι 5-1-48 θα έχωσι παραδοθή εις τα Τάγματα.
-Ο Ταξίαρχος Στήλ ερωτά εάν η Μοίρα Καταδρομών έχει εκπαιδευθή εις αποβατικάς επιχειρήσεις.
-Ο Ταξίαρχος Μανιδάκης λέγει εις απάντησιν ότι υπάρχουν Μοίραι Καταδρομών αίτινες εκπαιδεύθησαν εις Βόλον, αλλά η διατιθεμένη δι’ επιχειρήσεις Πελοποννήσου δεν έχει εκπαιδευθή και θα ληφθή μέριμνα προς τούτο.
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής περαίνων την συζήτησιν λέγει ότι βάσει των λεχθέντων πρέπει να εκδοθώσι σχετικαί οδηγίαι διά την εκπόνησιν του Σχεδίου Επιχειρήσεων. Βασίζεται μεγάλως εις την συνδρομήν των κατοίκων, εκ των οποίων θα παρέχωνται αι απαιτούμεναι πληροφορίαι και πάσα άλλη συνδρομή, στηρίζεται δε κατά πολύ εις το ενδιαφέρον των κατοίκων η επιτυχία των επιχειρήσεων και είναι βέβαιον ότι το αναμενόμενον ενδιαφέρον θα υπάρξη. Το ζήτημα των πληροφοριών θα τονισθή ιδιαιτέρως εις εκδοθησομένας οδηγίας. Ελπίζεται τα αποτελέσματα να είναι σύντομα και ασφαλή.
-Ο Ταξίαρχος Στήλ ερωτά πότε θα αρχίσωσι αι επιχειρήσεις
-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γιατζής λέγει εις απάντησιν ότι τώρα αμέσως η Ταξιαρχία θα εκτελέση ωρισμένας ενεργείας εις περιοχήν Μαινάλου, αίτινες θα είναι προπαρασκευαστικαί διά την έναρξιν της πρώτης φάσεως και τούτο θα συντελέση ασφαλώς εις την εξύψωσιν του ηθικού των κατοίκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Αντιστράτηγος Γιατζής Δ.                        Υποναύαρχος Αντωνόπουλος Π.
Αρχηγός ΓΕΣ.                                                   Αρχηγός ΓΕΝ
Σμήναρχος Μυτιληναίος Χ.
Διά την ακρίβειαν                                                  Αρχηγός ΓΕΑ
Τ.Σ.Υ.
Ταγ/ρχης Πυρ. Χ. Καραγιάννης
Β΄. Γραμματεύς Σ.Σ. ΓΕΣ