Αξιωματικοί Πεζικού, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/14 Δεκ 1947


Θέμα: Αξιωματικοί Πεζικού
ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Πρός:   ΥΣ/ΓΕΣ/ΒΙ                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
Κοιν:   ΓΕΣ/Α1 – Β΄ΣΣ /Α1                                                    ΙΣ/9/1443/Α1

Γ΄ΣΣ /Α1- Μεραρχίας                                                 15/ΧΙΙ/47

            Β1/Σ-Α1
(α)   Κατά την επίσκεψίν μου 12-15/ΧΙΙ/47 εις ΙΧ Μεραρχίαν, 41 και 42 Ταξιαρχίας, αλλά και εις άλλας προγενεστέρας μου επισκέψεις εις ετέρας Μ. Μονάδας διεπίστωσα ότι οι αξιωματικοί του Πεζικού υφίστανται δυσαναλόγους κοπώσεις και δεν δίδεται εις αυτούς μικρός χρόνος δι’ ανάπαυσιν ψυχαγωγίαν εκπαίδευσιν και επανάκτησιν μιάς ψυχικής ευεξίας, λίαν απαραιτήτου  εις τον αγώνα, τον οποίον διεξάγομεν. Βεβαίως δεν  εξεφράσθη παράπονόν τι αλλ’ εις την φυσιογνωμίαν των δεν ζωγραφίζεται το σφρίγος αλλ’ αντιθέτως μία νευρικότης προερχομένη εκ του συνεχούς καμάτου και της συνεχούς υπερδιεγέρσεως του νευρικού συστήματος εις ένα αγώνα ιδιόρρυθμον.

(β)   Το Πεζικόν ανέκαθεν εις όλους τους πολέμους φέρει το μεγαλύτερον φορτίον αλλ’ ιδιαίτατα εις τον πόλεμον τούτον.

Τα στελέχη του θα ήτο ορθόν και δίκαιον να ελαφρυνθούν εις το έργο των δι’ αποσπάσεως αθρόως εις το Πεζικόν και αξιωματικών των λοιπών όπλων.

Άπαντες οι αξιωματικοί πρέπει να σφυρηλατηθούν εις τον αντισυμμοριακόν αγώνα και θα έπρεπε να πυκνωθούν τα στελέχη του Πεζικού από διμοιρίτας-Λοχαγούς, αλλά και υποδιοικητάς Ταγμάτων εκ των λοιπών όπλων και ιδιαίτατα του Πυροβολικού.

Εν τοιούτον μέτρον επεκτεινόμενον ευρέως θα έδιδε την ευκαιρίαν αντικαταστάσεων, διαδοχής εις την εκπαίδευσιν, ψυχαγωγίαν ανάπαυσιν όλων των στελεχών και συντήρησιν του ηθικού των.

(γ)    Δεν είναι επιτετραμμένον να στίβεται το Πεζικόν και διά τα λοιπά όπλα να επικρατή σχεδόν ειρηνική περίοδος, εις τρόπον ώστε να αποσταλούν 100 Αξ/κοί του Πυροβολικού προς εκπαίδευσιν εις Μ. Πεύκο.

Άλλως τε, συμμετοχή των αξ/κών των λοιπών όπλων εις το έργο του Πεζικού θα σφυρηλατήση και θα προπαρασκευάση τους λοιπούς αξ/κούς δι’ ανωτέρας διοικήσεις ως η Ταξιαρχία, ώστε ο Πυροβολητής, ο του Μηχανικού και των λοιπών όπλων να μη συναντούν διά πρώτην φοράν το Πεζικόν εις την Ταξιαρχίαν.

(δ)   Θεωρώ επάναγκες όπως ληφθούν σοβαρώς μέτρα προς ανακούφισιν των αξιωματικών του Πεζικού διά τους ανωτέρω λόγους και παρακαλώ όπως γνωσθώσι αι αποφάσεις.

αντιστράτηγος Βεντήρης

Διά την ακρίβειαν

Το Α1 Γραφείον

Τ.Σ.Υ.