Ζαχάρω Ηλείας, οι τρεις επιθέσεις του ΔΣΕ, Αντιστράτηγος ε.α Ζήρος Ασημάκης,Μαρ 1961

ΖΑΧΑΡΩ
Και οι τρεις αποτυχούσαι επιθέσεις των Κομμουνιστοσυμμοριτών εναντίον της ανωτέρω Κωμοπόλεως.

Τα επίσημα Στοιχεία διά την Σύνταξιν της παρούσης Εκθέσεως
Ελήφθησαν
1/ Εκ της Πολεμικής Εκθέσεως.
2/ Εκ της Εκθέσεως του 616 Τάγματος Πεζικού της 72ας Ταξιαρχίας.
3/ Εκ της Εκθέσεως και Αναφορών της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Ζαχάρως.
4/ Εκ των Εκθέσεων και Αναφορών του Αποσπάσματος Ζάρα Γεωργίου.
5/ Εκ της Καταθέσεως του Αρχισυμμορίτου Κονταλώνη Επιτελάρχου της Κομμονιστικής Συμμορίας Πελοπονήσου μετά την παράδωσίν του.

Συνετάγη
Παρά
του αντιστρατήγου ε.α.
Ζήρου Ασημάκη
Τ.Υ.
—————————————-
Μάρτιος
1961

ΖΑΧΑΡΩ

Η Ζαχάρω είναι Κωμόπολις τριών/3/ χιλιάδων κατοίκων. Κείται εις την Νοτιοδυτικήν Πελοπόννησον εις την επαρχίαν Ολυμπίας και εις το μέσον του Κυπαρισσιακού Κόλπου επί της Γραμμής Πύργου – Κυπαρισσίας και εις απόστασιν /30/ περίπου χιλιόμετρα εκ των ανωτέρων πόλεων.-
Είναι εκτισμένη επί αντερίσματος κατερχομένου εκ της ανατολικής πλευράς του όρους Λαπίθα, απέχουσα εκ της θαλάσσης 1500 μέτρα περίπου και εκ των Λουτρών Καϊάφα 5/πέντε/ χιλιόμετρα.
Έχει προς δυσμάς την Λίμνην του Καϊάφα και το δάσος από πεύκα /της Στροφυλιάς/ όπερ εκτείνεται επί μήκους 20 χιλιομέτρων μεταξύ της Λίμνης Καϊάφα και θαλάσσης αρχόμενον εκ Ζαχάρως και δημιουργών αμμώδη και έρημον παραλίαν.
Η θέσις της Ζαχάρως είναι κόμβος συγκοινωνιών μεταξύ Κυπαρισσίας και Πύργου και προς το εσωτερικόν της επαρχίας Ολυμπίας. Αποβιβαζόμενος τις εις την παραλίαν της Ζαχάρως δύναται διά πορείας μιας ημέρας να φθάση εις την μέσην κοιλάδα του Αλφειού εις την Γορτυνίαν. Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, Α’ΣΣ/19 Μαϊ 1950

Α΄ΣΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Σ
Η ΧΑΡΑΥΓΗ
Από 14 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.4019/Φ.95
Β.Σ.Τ.900 τη 19.5.50
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1/Φ.95

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεων Επιχειρήσεων

27 Απριλίου 1948

-Κατέχουσα την γραμμήν ΚΟΝΙΑΚΟΙ ΣΥΚΙΑ – υψ. 1394 (Υ.1321) -ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ – ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΧΗ (Υ.1532) – ΚΑΒΑΛΑΡΙΑ – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ περισφίγγει τους επί ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΣ από δυσμών βορρά και ΒΑ.

-Δι αύριον διετάχθη ερευνήση ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ όπου πληροφορίαι φέρουν 300 περίπου ΚΣ μετά γυναικοπαίδων των και από βορρά ωθήση ισχυράς αναγνωρίσεις διά ΚΑΒΑΛΑΡΙ προς κορυφάς ΓΚΙΩΝΑΣ.

-Επί τη αιτήσει της Χ Μεραρχίας και προς δημιουργίαν ετέρου βορειότερον της Χ φράγματος, διετάχθη 71 Ταξιαρχία όπως κινήση επειγόντως 613 Τάγμα προς περιοχήν ΚΟΤΡΩΝΙ-ΣΤΡΩΜΝΗ και φράζη διαβάσεις ΑΝΩ ΜΟΡΝΟΥ απαγορεύουσα διαφυγήν ΚΣ προς βορράν εν συνδέσμω εις γέφυραν ΜΟΡΝΟΥ με 37 Ταξιαρχίαν και εις ΣΤΡΩΜΝΗ με 35 τοιαύτην. Συνέχεια

Εκθεση Επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ (Εκκαθάριση ΡΟΥΜΕΛΗΣ Απρίλιος – Μάιος 1948)/ΓΕΣ/Α1/ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΧΑΡΑΥΓΗ»
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κεφαλαία
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Γ.Ε.Σ
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΠΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
4. ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Τρόπος ενεργείας
(β) Διατεθείσαι δυνάμεις
(γ) Διάταξις – Αποστολαί
(δ) Οργάνωσις Διοικήσεως
(ε) Εκτέλεσις
(στ) Αεροπορία
(ζ) Ναυτικόν
5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
6. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Εξοικονόμησις Δυνάμεων
(β) Συγκέντρωσις Δυνάμεων
(γ) Συγκέντρωσις και Μεταφορά εφοδίων
(δ) Οργάνωσις ανεφοδιασμού
(ε) Πρόβλεψις δια συγκέντρωσιν μετά την επιχείρησιν
(στ) Παραπλάνησις
(ζ) Εκκαθάρισις μετόπισθεν
7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ
8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Προκαταρκτικαί επιχειρήσεις
(β) Κυρίως ενέργειαι
9. ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ
11. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΣ
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α) Απόδοσις όπλων
(β) Ειδικαί παρατηρήσεις
14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνέχεια

Επιχείρηση ΔΑΦΝΗ (επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, 25/8-25/9/1948), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/24 Μαρ 1949

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΔΑΦΝΗ»
ΕΠΙ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1948
ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΠΟ 26/9/1948 ΜΕΧΡΙ 15/11/1948.

ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1
ΣΤΓ 914 τη 24-3-49
Αριθ. Α.Π. 5/5/6

Πρός: Γ΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)
Γ΄ΣΣ /Α2 (1 αντίτυπον)
Κοιν: Διοικητήν Μεραρχίας
32 Ταξιαρχίαν
31-33 Ταξιαρχίας
ΤΣΕΒ – ΣΔΓ – ΤΣΕΚ
516 Τάγμα Πεζικού
Α1 (6)
Α2 Μεραρχίας
ΧΙ Σύν/μα Αναγνωρίσεως

Υποβάλλεται έκθεσις επιχειρήσεως επί
ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
Τ.Υ.

ΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Ταξίαρχος – Διοικητής
Στρατιωτικαί τιμαί. Έκαστος εχθρός ετάφη εις κεχωρισμένον τάφον και ετοποθετήθή δι’ έκαστον ξύλινος σταυρός.
(Αργότερον ως θα εκτεθή κατωτέρω, ήτοι την 29.9.48 εγένετο εκταφή των νεκρών, τοποθέτησις εντός ειδικών φερέτρων και παράδοσις τούτων εις τους Γιουγκοσλαύους).- Συνέχεια

Έκθεσις των εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εντυπώσεών μου, ΣΔΘ/3 Φεβ 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις των εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εντυπώσεών μου. ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ.  Ταξίαρχον-Διοικητήν ΣΔΘ
ΣΔΘ/Α1
ΣΔΘ/Διοικητής
Αριθ.Πρωτ.Α.Α.Π. 12
ΣΤΓ 910 τη 3-2-49

Σχετικόν Φ.102/155/030900 Υμέτερον.
1. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΣΕΚ
Στρατηγείον-Διαβιβάσεις ΚΑΡΔΙΤΣΑ.
α) 619 Τ.Π. Σ.Δ. συν 3 λόχοι ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Λόχος ΦΑΝΑΡΙΟΝ Σ.812153.
β) 15 Ε.Τ.Π. Σ.Δ. συν λόχος μείον 4 Διμοιρίαι ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Διμοιρία Υδραγωγείον ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑΣ (Σ.880065)
Διμοιρία γέφυρα ΡΟΥΣΙ Σ.897050
2 Διμοιρίαι γέφυρα ΠΑΜΙΣΟΥ (Σ.859195)
Λόχος μείον 2 διμοιρίαι γέφυρα ΚΑΛΕΝΤΖΗ (Χ.925993)
2 Διμοιρίαι ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Συνέχεια

Εκθεση επιχειρήσεων ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ(19/12/1948-29/1/1949) εκκαθάριση Πελοποννήσου, Α’ΣΣ/Α1/29 Ιαν 1949

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΝ «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ»
Από 19 Δεκεμβρίου 1948 με 29 Ιανουαρίου 1949

 1. Διά Α.Α.Π. 230523/18.11.48 διαταγής ΓΕΣ διετάχθη η ανάληψις ευθύνης της τότε ζώνης Α΄ΣΣ υπό του Β΄ΣΣ. Στρατηγείον Α΄ΣΣ να μετασταθμεύση μέχρι 28-11-48 εκ Κοζάνης εις Αθήνας προς λήψιν οδηγιών.
 2. Λήψις εντολής υπό Σ.Σ.
  Εις Αθήνας εδόθη εις ΣΣ η εντολή της εκκαθαρίσεως της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διά του υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 231150/30.11.48 σχεδίου επιχειρήσεων «ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ» δι’ ου προεβλέπετο καταστροφή των εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ συμμοριακών δυνάμεων και αποκατάστασις της τάξεως.
  -Έναρξις επιχειρήσεων αρχικώς εις τον βόρειον τομέα με σκοπόν την πίεσιν των συμμοριτών και περίσφιξιν αυτών εις ΜΑΙΝΑΛΟΝ προς συντριβήν των. Συνέχισις των επιχειρήσεων διά την τελικήν συντριβήν των συμμοριτών εις τα κρυσφύγετα του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και ΤΑΫΓΕΤΟΥ ή όπου αλλαχού ήθελον καταφύγει. Συνέχεια

Εκθεση ελιγμού Βίτσι-Καϊμακτσαλάν-Έδεσσας-Νάουσας(21-22/12/1948)-Αρδέας(28-29/12/1948), ΔΣΕ/26 Ιαν 1949

ΕΚΘΕΣΗ
Για τον ελιγμό Βίτσι- Καϊμακτσαλάν-«Επιχείρηση» Έδεσσας-Νάουσας-
21-22/12/48 και Αρδέας 28-29/12/48.

Ι. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
α) Με την ΕΠΕ 385 διαταγή του Γενικού Αρχηγείου δίνονταν η παρακάτω αποστολή στην Χη Μεραρχία, στη 18η Ταξιαρχία και δυνάμεις Καϊμακτσαλάν. «Κατάληψη των πόλεων Έδεσσας, Νάουσσας, Αρδέας, Γιαννιτσών και διατήρησή τους επ’ αρκετό για στρατολογία όσο το δυνατό μεγαλυτέρου αριθμού νέων μαχητών για το ΔΣΕ. Φθορά όσο το δυνατό μεγαλυτέρων δυνάμεων του εχθρού κατά την κατάληψη των πόλεων και στη κίνηση, τη στιγμή που ο εχθρός θα επιχειρούσε την ανακατάληψή τους. Προμήθεια υλικών αναγκαίων για τις ανάγκες του ΔΣΕ» Συνέχεια

Συμπεράσματα της μάχης της Καρδίτσας, ΔΣΕ/16 ιαν 1949

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΝΟΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦΕΙΟ 1ο
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 181

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμε πιο κάτω συμπληρωματικά συμπεράσματα της μάχης της Καρδίτσας (Τα βασικά συμπεράσματα διατυπώθηκαν στο άρθρο του Διοικητή του Κλιμακίου) και παρακαλούμε να αναλυθούν σ’ όλα τα στελέχη. Τα στελέχη να βαθύνουν τη σκέψη τους πάνω σ’ αυτά. Να βγάλουν με τη σειρά τους τα δικά τους συμπεράσματα. Να αφομοιώσουν την πείρα που απόχτησαν από τις μέχρι τώρα μάχες σε κατωκημένο τόπο και να προσέξουν για να μην επαναληφθούν τα ίδια σφάλματα.

Σ.Δ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Γ.Α.Μ.Ε. 16/1/49
ΓΙΩΤΗΣ – ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Για την ακρίβεια της αντιγραφής

το 1ο Γραφείο της 1ης Μεραρχίας Συνέχεια

Έκθεση πεπραγμένων Α’ΣΣ, Α’ΣΣ/Α1/9 Ιαν1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσιν πεπραγμένων ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Διοικητήν Στρατού ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ.: Α΄ΣΣ/Α1 ΑΠ: Φ.16/1
Σ.Τ.Γ. 909/9-1-49

 1. Κατά κόρον αι εφημερίδες αναγράφουσι διά τα γεγονότα της ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ.
 2. Αξιωματικοί αντικατασταθέντες δημιουργούσι θόρυβον προς κάλυψιν της ακαταλληλότητός των.
 3. Καίτοι εις το ΓΕΣ είναι γνωστά τα αίτια εις τα οποία οφείλεται η ΚΑΡΔΙΤΣΑ και άτινα ο υποφαινόμενος αποδίδει ως απόρροιαν των ατυχημάτων ΒΙΤΣΙ, εν τούτοις διά να υπάρχουν και εν εκθέσει αι ενέργειαι του Σώματος εις ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ, όταν ανέλαβε την ευθύνην ταύτης, υποβάλλω συνημμένως συνοπτικήν έκθεσιν προς γνώσιν οιουδήποτε ενδιαφερομένου. Συνέχεια

Εκθεση δράσης Γ’ΣΣ ετος 1948, Γ’ΣΣ/7 Ιαν 1949

ΘΕΜΑ: Έκθεσις δράσεως Γ΄ΣΣ κατά το έτος  1948 Γ΄ΣΣ/Α2-ΙV
ΠΡΟΣ: Υ.Σ. (Γραφείον κ. Υπουργού)

Υ.Σ. (Γραφείον κ. Υφυπουργού)

Πολιτικόν Γραφείον κ. Πρωθυπουργού

Υπουργόν Γεν. Διοικητήν Β.Ε.

ΓΕΣ /Α2-ΓΕΣ/ Α1

ΓΕΣ (Διεύθυνσιν Τύπου)

Αντιστράτηγον κ. ΤΖΕΙΜΣ

Α. ΒΑΝ ΦΛΗΤ, Διοικητήν U.S.A. G.C.

Υποστράτηγον κ. Ε.Ε. ΝΤΑΟΥΝ, C.B. C.B.E. Διοικητήν Βρετ. Στρατ. Αποστολής (Ελλλάδας)

Αμερ. Στρατ. Αποστ. Γ΄ΣΣ

ΒΜΣ/Γ΄ΣΣ-2αν Βρετ. Ταξιαρχίαν Πεζικού

ΑΡΙΘΜ.1926/1

ΒΣΤ 903 τη 7.01.49

 

 

Συν. τω εγγράφω: Έκθεσις

ΚΟΙΝ: Γραφείον Στρατηγού  
  Γραφείον Επιτελάρχου  
  Α1-Α2  

Υποβάλλεται εσωκλείστως έκθεσις πολεμικής δράσεως Γ΄ΣΣ κατά το έτος 1948, δοθείσα προς δημοσίευσιν εις τον Τύπον.

Δ.ΒΕΡΡΟΣ
Αντ/χης
Διευθυντής Α2/Γ΄ΣΣ

Ν.Κ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.
—————————————- Συνέχεια

Εκθεση επιθέσεως κατ’ ΑΡΔΕΑΣ(28/12/1948), 516 ΤΠΖ/5 Ιαν 1949

ΠΡΟΣ: 1) 31-32-33 Ταξιαρχίας ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
2) ΤΣΕΒ                                                   ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
3) ΤΣΕΚ                                                   ΑΡΙΘ Α.Π. 5/6/11
4) ΣΔΓ                                                        ΣΤΓ 914 τη 3.2.49
5) Τ.Π.(511-519)
6) Τ.Ε. (30-43-44-45-46-63-64-
70-71)

ΚΟΙΝ. Γ΄ΣΣ /Α2 (εις διπλούν)
Γ΄ΣΣ /Α1 (εις διπλούν)

 1. Κοινοποιώ την έκθεσιν του 516 Τ.Ε. επί της επιθέσεως κατ’ ΑΡΔΕΑΣ τη 28 Δεκεμβρίου 1948.
 2. Συνιστώ την μετά προσοχής μελέτην ταύτης. Θα διδαχθήτε πολλά πράγματα
  Όλοι οι Αξ/κοί να την μελετήσουν εκ περιτροπής.
  Α. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ
  Υποστράτηγος-Διοικητής
  Ακριβές αντίγραφον
  Το Γραφείον Α1/ΧΙ

Τ.Σ.Υ. Συνέχεια

Κατάθεση ταγματάρχη «Φάνη», ΕΛΑΣ/Α2

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ «ΦΑΝΗ» ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ Α2 ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Αυξ. αριθμ. αντιτύπου 91

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Β. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
1949


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εις κάθε χώραν, κατά τόν πόλεμον και κατά τήν ειρήνην, ή συλλογή πληροφοριών, στραηωηκών ή πολιπκών ύπό των σχετικών πρός τούτο υπηρεσιών, είναι μία ένέργεια άκρως σημαντική διά τήν ύπόστασιν τής χώρας αυτής.
Αί πληροφορίαι είναι ζωπκής σημασίας στοιχεία διά κάθε κράτος και βεβαίως εις τήν έποχήν μας διά κάθε άνθρωπον, έπιχείρησιν, πολιτικόν κόμμα κλπ.
Τό στερούμενον πληροφοριών κράτος δέν δυνατοί νά λάβη όρθάς αποφάσεις.
Ό στρατός πού δέν γνωρίζει τάς δυνάμεις και τάς προθέσεις τού άντιπάλου, είναι πολύ δύσκολον νά νικήση. Συνέχεια

Απόσπασμα αυτοκριτικής ΔΣΕ, ΓΕΣ/Α2/27 Δεκ 1948

ΘΕΜΑ: Αυτοκριτική Συμμοριτών                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α΄ Β΄ Γ΄ΣΣ ΑΣΔΣΕ, ΑΣΔΠ/Α2                                     Αρ. Τηλ. 25.937
Μεραρχίας Α2 ΓΕΣ/ Α2/ VΙΙΙ
Α1, Α3, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11/ΓΕΣ        Φ.2/10706/88
Γ΄ Κλάδον                                                                             ΒΣΤ 902/27-12-48
Συν.: τω εγγρ. εξ(6)

Διαβιβάζεται απόσπασμα Συμμοριακού Δελτίου τη 24/12/48 αναφερόμενον εις αυτοκριτικήν επί διεξαγωγής επιχειρήσεων και οργανώσεως Συμμοριτών.

Κ.Μ.
Διά την ακρίβειαν Συντ/ρχης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Ο Τμηματάρχης Α2/VΙΙΙ Β΄ Υποδ/ντής Α2 Δ/νσεως
Τ.Σ.Υ.

Αντ/ρχης ΔΟΥΚΑΣ Σ. Συνέχεια

Συνοπτικός πίναξ απωλειών 1948, ΔΕΚΜ/Α1/27 Δεκ 1948

Έκθεση επιχείρησης 24-26 Δεκ. 1948

Συνοπτικός πίναξ απωλειών 1948.

Ημετέρων Συμμοριτών
Νεκροί Τραυματίες Αγνοούμενοι Σύν. Νεκροί Συλ Πα Σύν.
Αξ οπλ. αξκ. οπλ. αξκ οπλ.
ΑΣΔΠ 35 453 20 520 9 570 1607 1254 1041 466 2761
ΑΣΔΣΕ 6 120 24 338 6 80 574 657 338 332 1327
Α΄ΣΣ 62 635 162 2905 12 494 4270 3657 2796 2047 8500
Β΄ΣΣ 139 1778 488 7812 28 670 10913 6365 1803 2182 10350
Γ΄ΣΣ 86 903 133 2856 11 441 4440 4265 1959 3596 9820
VΙΙΜερ 2 20 7 43 7 79 184 128 140 452
Σύνολο 330 3909 834 14474 66 2262 21885 16382 8065 8763 33210

Διαταγή 1 ΣΤΡΑΤΙΑ προς Β’ΣΣ (Μάχη ΚΟΝΙΤΣΑΣ), 25 Δεκ 1948/1 ΣΤΡΑΤΙΑ

ΣΗΜΑ άμεσον
ΑΠΟ. Διοικητήν Ι Στρατιάν 251900

ΠΡΟΣ. Υποστράτηγον Καλογερόπουλον
Διοικητήν Β΄ΣΣ
ΚΟΙΝ. ΓΕΣ/αντιστράτηγον

αριθ. Πρωτ. 47/1509 άκρως απόρρητον. Δυνάμει 4009/1/79951/8.12.47 διαταγής του υπουργείου ΚΟΝΙΤΣΑ με κανένα τρόπον δεν πρέπει να περιέλθει χείρας εχθρού και πολύ μάλλον ηρωϊκώς αγωνιζομένη Ταξιαρχία μας με γενναίον Δόβαν. Εκ της εξελίξεως, εκ στρατιωτικών αναφορών και αεροπορικών αναγνωρίσεων και επιθέσεων προκύπτει, ότι περιοχή ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ έχουν αποκλεισθή εις αγώνα μεμωνομένοι. Κατόπιν τούτου διατάσσομεν όπως εγκατασταθήτε τάχιστα ΙΩΑΝΝΙΝΑ μετά τακτικού Στρατηγείου προς διεύθυνσιν αγώνος ΗΠΕΙΡΟΥ και Διοικητής VΙΙΙ Μεραρχίας ηγηθεί διευθύνσιν ΚΟΝΙΤΣΗΣ. Τίθεμεν διάθεσή σας Σχολήν εφέδρων και προέλθειτε απ’ ευθείας μαζύ της συνδέσμον.

Τ.Υ.