Έκθεση Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ(4/10/1947), Γ’ΣΣ/Α1/9 Νοε 1947


ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεως ΟΡΒΗΛΟΣ.                  Απόρρητος
Γ΄ ΣΣ/ Α1
ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΙΑΝ/Α1                                                                       ΑΡΙΘ. Α.Π. 45448
ΚΟΙΝ: ΑΙ                                                                                                       ΒΣΤ 903 τη 9.ΧΙ.47

1.Υποβάλλεται συνημμένως έκθεσις επιχειρήσεως ΟΡΒΥΛΟΣ περιοχήν 27ης Ταξ/ρχίας ΙΜΑΜΛΑΡ – ΓΟΝΙΚΟΥ – ΟΜΑΡΛΑΡ.
2.Υπό του Σ. Στρατού η επιθετικότης των τμημάτων κρίνεται επαινετή.

Κ. Στεργίου
Συνταγματάρχης
Α.Κ. Α΄

Ε. Α.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.


ΠΡΟΣ: Γ΄ ΣΣ/Α1                                             ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
27 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ /ΑΠ. 7801/ΑΙ
ΚΟΙΝ: Α1                                                       21/10/47 ΣΤΓ 915 Γ΄
VΙΙ Μεραρχία/Α1
Υμετέρα Α.Π. 43963/13.10.47 Δ/γή.

Υποβάλλομεν συνημμένως δεύτερον αντίγραφον της διά υπ’ αριθ.   Α.Π. 7637/13.10.47 αναφοράς μας υποβληθείσης εκθέσεως επί των επιχειρήσεων ΟΡΒΗΛΟΣ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΣΟΛΑΣ
Αντ/ρχης – Επιτελάρχης.
Διά τον Ταξίαρχον – Διοικητήν.
Β.Β./Ν.Β.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.


27η ΟΡ. ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΟΡΒΗΛΟΣ» (4.10.47)

Δυνάμει των υπ’ αριθ. 51661/Α1/20/9/47 και Α.Π. 51701/Α1/23/9/47 διαταγών VII Μεραρχίας η Ταξιαρχία εξέδωκε την υπ. αριθ. Α.Π. 7264/27.9.47 διαταγήν επιχειρήσεων υπό τον τίτλον ΟΡΒΗΛΟΣ.

ΣΚΟΠΟΣ:

Η αιφνιδιαστική επίθεσης κατά της περιοχής ΙΜΑΜΛΑΡ (G.5206) προς ανεύρεσιν και εξόντωσιν των εκεί ευρισκομένων Αρχηγείου (ΕΒΡΟΥ) και του ΙΙ Τάγματος Συμμοριτών.

ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΜΕΣΑ:

Α.    ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ.

α)    557 Τάγμα (μείον λόχος) ΔΥΝΑΜΙΣ: Αξ/κοί 24 – Οπλίται 406, Κτήνη 28.
β)    551 Τάγμα (μείον λόχος) ΔΥΝΑΜΙΣ: Αξ/κοί 19 – Οπλίται 310, Κτήνη 62 (11 όνοι).
γ)    1/Α Ουλαμός Πυρ/κού, 25 λιβρών (Λάδης) μετά του 557 Τάγματος.

Β.    ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ.

α)    Λόχος 559 Τάγματος εις ΛΑΔΗΝ.
β)    Λόχος 557 Τάγματος εις ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ.
γ)    Απόσπασμα Χωρ/κής ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ εις ύψ. 233 (800 μ. Π. Κυριακής).
δ)    Τρείς Διμοιρίαι Αποσπάσματος ΑΣΤΡΑΠΗ εις ΣΟΥΦΛΙ μετά λόχου 551 Τάγ/τος.

Δυνάμει της ανωτέρω Διαταγής αι μονάδες επιθέσεως έδει να κινηθώσι εν πάση μυστικότητα διά νυκτερινής μόνον κινήσεως και να ευρίσκωνται την πρωίαν της Χ ημέρας ως κάτωθι:
557 Τάγμα: εις ΝΤΑΟΥΛΙ ΝΤΕΡΕ (G.5908)
551 Τάγμα: εις ΤΡΙΑ ΣΠΙΤΙΑ (G.5403).

Με βάσεις εξορμήσεως τας ανωτέρω περιοχάς θα εξετοξεύετο άμα τη έω της 4-10-47 αιφνιδιαστική επίθεσις κατά της περιοχής:
ΙΜΑΜΛΑΡ – ΓΟΝΙΚΟΥ – ΟΜΑΡΛΑΡ.

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΒΑΣΕΩΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ:

Την 19ην ώραν της 2ας τρέχοντος το 551 Τάγμα μετά του Α΄ Κλιμακίου της Ταξιαρχίας ανεχώρησεν εκ Σουφλίου και διά συντόνου και κοπιωδεστάτης νυκτερινής πορείας 55 χιλμ. Περίπου έφθασεν εντός 2 νυκτών εις την βάσιν εξορμήσεως του ΤΡΙΑ ΣΠΙΤΙΑ (ύψ. 277).

Την αυτή ως άνω ώραν 23ης τρέχοντος το 557 Τάγμα συνοδευόμενον υπό του 1/Α Ουλαμού Πυρ/κού (Λάδης) ανεχώρησεν εκ της έδρας του και ήχθη διά νυκτερινής πορείας εις θέσιν ΝΤΑΟΥΛ ΝΤΕΡΕ (ύψ. 275) ένθα η βάσις εξορμήσεως του. Εκεί εδέχθη την νύκτα της 23ης τρέχοντος πυκνά πυρά βαρέων όλμων άνευ ουδεμίας απωλείας εκ χαράδρας Β.Α. ΑΡΜΟΥΤΛΙ (G.5507) καθ’ όλην την ημέραν.

ΕΠΙΘΕΣΙΣ:

Την 7ην της 4ης τρέχοντος αμφότερα τα Τάγματα αναπτυχθέντα εις διάταξιν μάχης εξόρμησαν εκ της βάσεως εξορμήσεως των με αντικειμενικόν σκοπόν όπως εξερευνώντα τας επί της κατευθύνσεως των βαθείας γραμμάς και δασώδεις εκτάσεις και κατωκημένους τόπους, προσβάλωσι το ΙΜΑΜΛΑΡ και τα δεσπόζοντα, τούτου υψώματα τα ένθα αι οργανώσεις και ποικίλλαι εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Έβρου και του ΙΙ Τάγματος συμμοριτών.

Την 8ην ώραν δύο ημέτερα αεροπλάνα αναγνωρίσεως εξετέλεσαν αναγνώρισιν ύπερθεν ΜΕΛΟΠΕΤΡΑΣ – ΙΜΑΜΛΑΡ – ΣΑΡΠΙΔΩΝΙΑΣ.

Την 8ην ώραν και 15΄ η Διμοιρία Καταδρομών του 551 Τάγματος κατά την έξοδον της εκ του χωρίου ΜΕΛΟΠΕΤΡΑ εδέχθη εκ της Βορειοδυτικής παρυφής του χωρίου πυρά πολυβόλων και τυφεκίων συμμοριτών, οίτινες προσβληθέντες αμέσως υπό της διμοιρίας ανετράπησαν και πανικόβλητοι συνεπτύχθησαν εις ύψ. 287.

Την αυτήν ώραν ο 1ος και 3ος Λόχος του 551 Τάγματος προελαύνοντα μεταξύ ΜΕΛΟΠΕΤΡΑΣ και ΡΟΥΣΣΑΣ και εις το ύψος των ανωτέρω χωρίων δέχονται σφοδρά πυρά όλμων και μυδραλίων εκ των ύψ. 398, 400, 396 και 287, συγχρόνως δε ο 4ος Λόχος 551 Τάγ/τος ενεργών ελιγμόν διά ΡΟΥΣΣΑΣ προς ΙΜΑΜΛΑΡ προσβάλλεται και ούτος διά μυδραλίων εκ ΣΑΖΑ ΑΪΛΑΡ – ΡΟΥΣΣΑΣ ύψ. 426.

Το 557 Τάγμα αναφέρει διά του ασυρμάτου ότι τα τμήματα εμπροσθοφυλακής έφθασαν 500 μ. πρό του ΙΜΑΜΛΑΡ και ότι ήρχισαν βαλλόμενα ταύτα δι’ όλμων και μυδραλίων εκ του ύψ. 318 και 400.

Από της στιγμής εκείνης ο αγών και των δύο Ταγμάτων, ιδιαιτέρως του 551 Τάγματος αρχίζει να διεξάγεται σκληρώς.

Οι 1ος και 3ος Λόχοι του 551 Τάγματος παρά τα καταιγιστικά πυρά των όλμων και μυδραλίων εξακολουθούν σταθερώς την κίνησιν των προς ΚΟΥΜ ΤΑΡΛΑ (ύψ. 398) και 287. εις ύψ. 398 οι συμμορίται έσχον απωλείας 5 νεκρούς και πολλούς τραυματίας.

Ενώ ο αγών μαίνεται θυελλώδης εις την περιοχήν των 2 Λόχων ο 4ος Λόχος κατωρθώνει να σιγήση τα μυδράλια ΡΟΥΣΣΗΣ και ανατρέψας τους εκεί απεγνωσμένως αμυνομένους συμμορίτας εισέρχεται εις ΡΟΥΣΣΑΝ με απωλείας εις τους συμμορίτας 7 νεκρούς εγκαταληφθέντας επί τόπου.

Ο Λόχος έσχεν εκεί 4 τραυματίας εξ ων εις βαρέως.

Από της αφίξεως του εις ΡΟΥΣΣΑΝ ο 4ος Λόχος είχεν εντολήν παραμονής και καλύψεως του αριστερού του 551 Τάγματος.

Την 9ην ώραν ο Σ.Δ. της Ταξιαρχίας μετά του συνευρισκομένου τοιούτου  του 551 Τάγματος εδέχθη τους πρώτους όλμους και πυρά μυδραλίων. Από της στιγμής ταύτης ο Σ.Δ. εβάλλετο συνεχώς δι’ όλμων και μυδραλίων μέχρι της 13ης ώρας.

Ενώ ο Σ. Δ. προσβάλλεται ως ανωτέρω, η μάχη των 1ου και 3ου Λόχων εξελίσσεται ολονέν και σκληρωτέρα. Τα μυδράλια και οι όλμοι των συμμοριτών βάλλουν πυκνότερα τας θέσεις των Ταγμάτων, ενώ βαρείς όλμοι 4,2 ιντζών βάλλοντες από 2ας γραμμής αντιστάσεως ύψ. 690 – ΙΜΑΜΛΑΡ – ΕΦ 59 και ύψ. 368 προσβάλλουσι σφοδρώς τας θέσεις των λόχων του 551 Τάγματος και Σ.Δ. Ταξιαρχίας.

Ενώ η μάχη εξακολουθεί σκληρά υπό των 1ου και 3ου λόχων του 551 Τάγματος, η Ταξιαρχία ειδοποιείται διά του ασυρμάτου ότι τα πρώτα τμήματα του 557 Τάγματος εισέρχονται εις ΙΜΑΜΛΑΡ απωθήσαντα τους εκεί αμυνομένους συμμορίτας προς Βορειοδυτικά υψώματα, εν συνεχεία δε το 557 Τάγμα τη συνδρομή του πυροβολικού βάλλοντος σφοδρώς και ευστόχως τας κατεχομένας βορειοδυτικωτέρας θέσεις των συμμοριτών εγένετο κύριον του ΙΜΑΜΛΑΡ.

Κατά την μάχην ταύτην οι συμμορίται έσχον απωλείας 15 νεκρούς και πολλούς τραυματίας, παρατηρηθέντας υπό του Τάγ/τος διά διοπτρών. Επίσης έν αυτόματον και βουλγαρικάς χειριβομβίδας και Γερμανικάς οπλοβομβίδας.

Ενώ χρόνω το 557 Τάγμα ευρίσκεται ήδη εις ΙΜΑΜΛΑΡ τα ύψ. ΚΟΥΜΤΑΡΛΑ (398 και 400) εξακολουθούν κατεχόμενα υπό των συμμοριτών και προς στιγμήν οι 1ος και 3ος Λόχοι καθηλούνται υπό τα πυκνά πυρά μυδραλίων και όλμων εγκατεστημένων εντός ημιμονίμων και μονίμων οχυρωματικών έργων των συμμοριτών.

Ενώ ούτω έχει η κατάστασις εις την περιοχήν του 551 Τάγματος, η Ταξιαρχία διατάσσει το 557 Τάγμα ίνα επιτιθέμενον δι’ ενός λόχου προς ύψ. 400 και δι’ ετέρου προς 398 (ΚΟΥΜΤΑΡΛΑ), προσβάλη τα νώτα και το αριστερόν των εκεί αμυνομένων συμμοριτών.

Την 13ην, ενώ ακόμη τα Τάγματα μάχονται σκληρώς, η Ταξιαρχία λαμβάνει την θλιβεράν αναφοράν περί του ηρωικού θανάτου του Δ/τού του 3ου Λόχου του 551 Τάγματος, Υπολ/γού ΠΑΛΑΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ο Δ/τής του 551 Τάγματος, όστις ειρρήσθω εν παρόδω ετήρησε, καθ’ όλον το διάστημα της μάχης αξιοσημείωτον ψυχραιμίαν, ορίζει αμέσως τον αντικαταστάτην του, ο δε αγών εξακολουθεί επίμονος.

Ημίσειαν ώραν από της σχετικής διαταγής της Ταξιαρχίας το 557 Τάγμα αναφέρει ότι ο εις λόχος του κατέλαβεν διαδοχικώς τα ύψ. 400 και 398, άνευ απωλειών ενώ οι συμμορίται βαλλόμενοι υπό πυκνών πυρών πυροβολικού φεύγουν πανικόβλητοι προς ΟΜΑΡΛΑΡ εγκαταλείποντες πυρομαχικά και τρόφιμα.

Κατόπιν τούτου η Ταξιαρχία χρησιμοποιούσα ως παρατηρητάς τους εις τον Σ.Δ. αξ/κούς πυροβολικού, διατάσσει την επέκτασιν της βολής Πυροβολικού βορειοδυτικώς του ύψωμ. 398 και 400 και απέκεινα κατά των φευγόντων εσπευσμένως συμμοριτών.

Το πυρ του πυροβολικού ήτο αφθάστως εύστοχον και επίκαιρον. Τα βλήματα πίπτουν ανάμεσα των συμμοριτών οίτινες πίπτουν ο είς κατόπιν του άλλου.

Υπολογίζεται ότι αι απώλειαι αι προξενηθήσαι μόνον υπό του πυρ/κού υπερέβαινον τους 40.

Οι 1ος και 3ος Λόχοι, ανελθόντες εν τω μεταξύ επί των ύψ. ΚΟΥΜΤΑΡΛΑ (398) και 400 ενούνται συμφώνως επί τόπου διαταγής Ταξιαρχίας, μετά των αντιστοίχων λόχων του 557 Τάγματος οίτινες κατείχον ήδη σταθερώς τα ύψ. ταύτα.

Την 12ην μεσημβρινήν, η Ταξιαρχία αιτείται την επέμβασιν της αεροπορίας διά την προσβολήν των ύψ. 690 ΣΑΡΠΙΔΩΝΙΑΣ, ΓΟΝΙΚΟΥ και ΤΕΚΕ, από όπου έβαλλων καταφανώς όλμοι και μυδράλια των συμμοριτών.

Ενώ η Ταξιαρχία πληροφορείται την άνοδον επί των ανωτέρω υψωμάτων του 1ου και 3ου Λόχων του 551 Τάγματος, λαμβάνει ετέραν δυσάρεστον αναφοράν του 551 Τάγματος ότι εφονεύθη εις στρατιώτης του 3ου Λόχου και ετραυματίσθησαν έξι, εξ ων είς ο ανθ/γός Δούλιας Νικ.

Την 14.30 ώραν και ενώ αμφότερα τα Τάγματα ήσαν κύρια της περιοχής ΙΜΑΜΛΑΡ, ο αγών εκόπασε των μυδραλίων και όλμων σιγηθέντων τελείως.

Ταύτην την στιγμήν το 557 Τάγμα παρετήρησε κινούμενα προς κατεύθυνσιν 59 ΕΦ. 20 τετράτροχα επί των οποίων εφορτώθησαν οι τραυματίαι των συμμοριτών και τινες νεκροί, των υπολοίπων νεκρών εγκαταλειφθέντων επί τόπου.

Η καταδίωξις των συμμοριτών εις περιοχήν των συνόρων ΟΜΑΡΛΑΡ κατέστη αδύνατος διότι οι λόχοι του 551 και 557 Ταγμάτων κινηθέντες προς τον σκοπόν τούτον βορείως και βορειοδυτικώς των υψωμάτων 400 και 398 εδέχθησαν καταιγιστικά πυρά βαρέων όλμων 4, 2 ιντζών και μυδραλίων εκ των μονίμων πολυβολείων των συνόρων μεταξύ 59 ΕΦ. – ΟΜΑΜΛΑΡ και 57 ΕΦ.

Την 15. 15 ώραν καταφθάνουσι τα αιτηθέντα αεροπλάνα, 3 εν όλω, (το έν αναγνωρίσεως) άτινα ήρχισαν πολυβολούντα τα υψώματα ΣΑΡΠΙΔΩΝΙΑΣ και τα μεταξύ ύψ. 690 και ΟΜΑΡΛΑΡ (συνόρων) αντερείσματα.

Οι συμμορίται απήντησαν διά βολών μυδραλίων.

Η επίθεσις των ανωτέρω αεροπλάνων διήρκεσε 45 λεπτά. Την 16.05΄ ώραν τα αεροπλάνα απεχώρησαν. Τα αποτελέσματα της προσβολής δεν εγνώσθησαν.

Την 18.30 ο Σ.Δ. Ταξιαρχίας και 551 Τάγματος κινούμενος εκ της βορείως ΜΕΛΟΠΕΤΡΑΣ θέσεως του αφίχθη εις τον εις ΙΜΑΜΛΑΡ Σ.Δ. του 557 Τάγματος, όπου τα τμήματα των Ταγμάτων εδέχθησαν την 19.30 βολάς βαρέων όλμων εκ της περιοχής των συνόρων, (59 ΕΦ.) και (60 ΕΦ.) άνευ ουδεμίας απωλείας.

Την 20ην ώραν της αυτής αμφότερα τα Τάγματα μετά του Α΄ Κλιμακίου της Ταξιαρχίας ανεχώρησαν διά ΝΤΑΟΥΛΙ – ΝΤΕΡΕ ένθα αφιχθέντα την 12.30 της 5-10-47 διενυκτέρευσαν.

Την 7.00 ώραν της 5ης τρέχοντος εγένετο Βολή Πυρ/κού επί πιθανών σημείων συγκεντρώσεως εγγύς των συνόρων των συμμοριτών ΟΜΑΜΛΑΡ (G.488062) και (G.495073).

Την 8ην ώραν της 5ης τρέχοντος το 551 Τάγμα αναχώρησαν εκ ΝΤΑΟΥΛΙ – ΝΤΕΡΕ εκινήθη διά ΤΑΤΑΡ ΠΑΝΗΓΥΡΙ – ΠΡΩΤΟΚΛΗΣΙ – ΜΑΝΔΡΑ και την 19ην ώραν της αυτής αφίχθη εις ΣΟΥΦΛΙ. Μετά του 551 Τάγματος εκινήθη από ΠΡΩΤΟΚΛΗΣΙΟΥ και ο 3ος Λόχος Κυνηγών, όστις είχεν αποστολήν στατικής ασφαλείας εις Ν. ύψ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ και αφιχθείς εις ΜΑΝΔΡΑΝ διενυκτέρευσε.

Την πρωίαν της 6ης εκινήθη προς ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ.

Το 557 Τάγμα μετά του Α΄ Κλιμακίου της Ταξιαρχίας ανεχώρησαν την 8ην ώραν της 5ης τρέχοντος εκ ΝΤΑΟΥΛΙ ΝΤΕΡΕ αφίχθη εις ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ την 12. 30 ώραν της αυτής. Το Α΄ Κλιμάκιον εσυνέχισε την κίνησιν του προς ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ.

Το Απόσπασμα ΑΣΤΡΑΠΗ ανεχώρησε την 6ην τρέχοντος δι’ εξερευνητικής κινήσεως εις ΦΕΡΡΑΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η εκτέλεσις των κινήσεων και ελιγμών των προβλεφθέντων υπό της Α.Π. 7264/27-9-47 διαταγής Ταξιαρχίας και των επί τόπου διαταχθέντων τοιούτων υπό της Ταξιαρχίας, εγένοντο μετά εξαιρετικής ακριβείας, μετά πάσης μυστικότητος και εντός του εκάστοτε ταχθέντος χρόνου.

Ο ελιγμός του 4ου Λόχου του 551 Τάγματος ήτο λίαν επιτυχής με αποτέλεσμα την εξασφάλισιν της κινήσεως των 1ου και 3ου Λόχων του 551 Τάγματος προς ΙΜΑΜΛΑΡ από του αριστερού, οίτινες θα εδοκιμάζοντο σκληρώς εκ των πυρών της ΣΑΡΠΙΔΩΝΙΑΣ άνευ της επιτυχούς ταύτης κινήσεως του 4ου Λόχου.

Εξαίρεται η ταχύτης καταλήψεως των ύψ. 400 και 398 υπό των λόχων του 557 Τάγματος.

Εξαίρεται το επιθετικόν πνεύμα του 4ου Λόχου και ο ηρωισμός τόσον αυτού, όσον και των 1ου και 3ου Λόχων του 551 Τάγματος, οίτινες επί 6ωρον εδέχθησαν ολόκληρον σχεδόν το βάρος του αγώνος.

Αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι η δράσις του πυροβολικού, όπερ διά του ταχυτάτου και ευστόχου πυρός του αποδεκάτισε τους συμμορίτας τόσον εις τας κατεχομένας αρχικώς αμυντικάς των θέσεις, όσον και κατά την στιγμήν της ατάκτου συμπτύξεως των.

Αί διαβιβάσεις κατ’ εξαίρεσιν από τας άλλας επιχειρήσεις, ελειτούργησαν από της αρχής μέχρι τέλους των επιχειρήσεων υπερόχως.

Αι διαβιβάσεις των σημάτων και αι διά του ασυρμάτου συνδιαλέξεις τόσον μετάξύ των Τμημάτων, όσον και μεταξύ Ταξιαρχίας και Ταγμάτων υπήρξαν ταχύταται και άνευ του παραμικρού προσκόμματος.

Τούτο δέον να αποδοθή κατά έν μέρος εις τας μικράς απ’ αλλήλων αποστάσεις των ασυρμάτων του Δικτύου των επιχειρήσεων, κατά το πλείστον όμως εις την πλήρην προπαρασκευήν και οργάνωσιν του εν γένει συστήματος διαβιβάσεων κατά τας επιχειρήσεις, υπό των αξ/κών διαβιβάσεων της Ταξιαρχίας και Ταγμάτων.

Οι συμμορίται ανερχόμενοι εις 600 περίπου, ημύνθησαν επί πλήρως οργανωμένων θέσεων και επί δύο εδαφικών συγκροτημάτων ήτοι:

1)    ΡΟΥΣΣΑ – ΚΟΥΜΤΑΡΛΑ (ύψ. 398) – ύψ. 400 – ΙΜΑΜΛΑΡ (ύψ. 396) – ύψ. 287.
2)    Γραμμή ανασχέσεως: ύψ. 690 – ΟΜΑΜΛΑΡ ύψ. 368 – ΑΡΜΟΥΤΛΙ ΚΙΡ.

Ο κυρίως χρησιμοποιηθείς εκ των πρώτων θέσεων οπλισμός ήσαν μυδράλια, οπλοπολυβόλα, τυφέκια και όλμοι μικροί. Κατά τους μετρωτέρους υπολογισμούς τα μυδράλια των συμμοριτών εις την περιοχήν ΙΜΑΜΛΑΡ – ΣΑΡΠΙΔΩΝΙΑ ανήρχοντο εις 20

Ο οπλισμός της γραμμής ανασχέσεως απετελείτο από όλμους 4 ιντζών και μυδράλια, οι όλμοι ούτοι υπελογίσθησαν άνω των 15 βαρείς και ελαφροί.

Οι συμμορίται κατ’ εξαίρεσην από τας προηγουμένας επιχειρήσεις της Ταξιαρχίας εδέχθησαν την μάχην και ημύνθησαν σθεναρώς επί 6ωρον. Τούτο βεβαίως δεν οφείλεται εις την γενναιότητα των αμυνομένων συμμοριτών, αλλά εις την υπεροχήν αφ’ ενός μέν του οπλισμού των (μυδράλια και βαρείς όλμοι 4, 2΄΄ ων τα ημέτερα τμήματα εστερούντο) και αφ’ ετέρου εις το γεγονός ότι αμυνόμενοι εγγύς των συνόρων είχον το πλεονέκτημα της υποστηρίξεως των υπό των βουλγαρικών φυλακίων, άτινα πλήν της διά πυρών υποστηρίξεως των συμμοριτών, είχον και ανοικτάς τας πύλας των συνόρων διά να τους υποδεχθώσι. Επίσης δε ημύνοντο από μονίμων αμυντικών έργων, πολυβολείων, ολμοβολείων κ. λ. π.

Η πορεία του 551 Τάγματος υπήρξεν λίαν επίπονος.

Το 551 Τάγμα αναχώρησαν το εσπέρας της 2ας τρέχοντος εκ ΣΟΥΦΛΙΟΥ έφθασε μετά δύο νυκτών σύντονον και κοπιωδεστάτη πορείαν εις ΤΡΙΑ ΣΠΙΤΙΑ (277) (την 1ην νυκτερινήν) της 4ης τρέχοντος και μετά 4ωρον μόλις ανάπαυσιν επί της βάσεως εξορμήσεως ανέλαβε επιθετικήν ενέργειαν μέσω πυκνοδασωμένης και λίαν διακεκομμένης περιοχής, εις τρόπον ώστε οι επιτιθέμενοι να φθάσωσιν εξηντλημένοι εις το πεδίον της μάχης και να μή έχωσι ακμαίας τας δυνάμεις των, ίνα ανταπεξέλθωσιν πλήρως εις ένα τόσον σκληρόν αγώνα. Παρά ταύτα ο αγών ολοκλήρου του Τάγματος υπήρξεν επίμονος και αποφασιστικός.

Εν συμπεράσματι όμως τονίζεται ότι διά την καλλιτέραν απόδοσιν του Τάγματος τούτου εις μαχητικότητα και επιθετικήν ορμήν, έδει να έχη εις την διάθεσιν του μίαν ολόκληρον ημέραν ή πλήρη νύκτα, προς ανάπαυσιν εις την βάσιν εξορμήσεως και κατά συνέπειαν εις την προκειμένην περίπτωσιν η αναχώρησις του εκ της έδρας του έδει να εγίνετο την Χ-3 και όχι την Χ-2 ημέραν.

Η εκτέλεσις πασών των κινήσεων και ελιγμών από της έδρας των τμημάτων μέχρι της βάσεως εξορμήσεως των εγένετο νύκτωρ και μετά τόσης μυστικότητος.

Τούτο ενισχύεται εκ του γεγονότος ότι καθ’ όλην την διαδρομήν των Ταγμάτων από της έδρας των μέχρι της βάσεως εξορμήσεως δεν συννηντήθη ουδεμία συμμοριακή ενέδρα επί των ακολουθηθέντων δρομολογίων, η δε επίθεσις κατέλαβε τους συμμορίτας εις τα κρυσφήγετα των ένθα αι μόνιμοι οργανώσεις των, χωρίς να έχωσι τοποθετηθή προ των οργανώσεων τούτων ουδέ η παραμικρά δύναμις υπό μορφήν προκεχωρημένων φυλακείων διά ειδοποιήσιν τουλάχιστον εν περιπτώσει επιθέσεως.

Εκρίθη αναγκαίον εις την προκειμένην περίπτωσιν καθ’ ην τα δύο επιτιθέμενα Τάγματα προσέκρουσαν επί ισχυράς οργανωμένης τοποθεσίας των συμμοριτών, όπως η επιχείρησιος ενεργείτο διά των δύο ανωτέρω Ταγμάτων εν συνδυασμώ με κίνησιν ετέρων δύο ή τουλάχιστον ενός Τάγματος ελισσομένων από ΥΛΟΗΣ προς ΣΑΡΠΙΔΩΝΙΑΝ, ήτις καταλαμβανόμενη η υπερκερωμένη από Βορρά, θα είχεν ως αποτέλεσμα ου μόνον την συντριβήν των εν ΣΑΡΠΙΔΩΝΙΑ αμυνομένων συμμοριτών αλλά και την αιχμαλωσίαν των εις ΡΟΥΣΣΑ και ύψ. ΚΟΥΜΑΤΑΡΛΑ αμυνομένων συμμοριτών δεδομένου ότι το ΙΜΑΜΛΑΡ και ύψ. 400 κατείχοντο από λίαν ενωρίς υπό του 557 Τάγματος.

Συνολικαί απώλειαι:

ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ:
Νεκροί εξηκριβωμένοι 27.
Τραυματίαι παραληφθέντες επί 20 τετρατρόχων θα υπερβαίνουσι τους 30.
Μεταξύ των νεκρών ο Καπετάν ΘΡΑΚΗΣ μετά του αυτομάτου του.

ΗΜΕΤΕΡΩΝ:
Νεκροί 2 (είς Αξιωματικός).
Τραυματίαι: 6 (2 βαρέως) (είς αξ/κός). Δύο υποζύγια (όνοι) φονευθέντες.

Κατά τας τελευταίας πληροφορίας συμμορίται εκ των συμμετασχόντων εις την μάχην του ΙΜΑΜΛΑΡ, ωμολόγησαν εις ομοιδεάτας των εν ΜΙΚΡΩ ΔΕΡΕΙΩ ότι υπέστησαν σοβαροτάτας απωλείας ανερχομένας εις 70 (εξ ων 35 και πλέον νεκροί).

Ακριβές αντίγραφον                                                 Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Το                                                                   Ταξίαρχος – Διοικητής
Γραφείον Α1
Τ.Σ.Υ.

Advertisements