Γενική Διαταγή ΑΓΕΣ 20 Νοε 1947


Γενικόν Επιτελείον
Αριθμ. Πρωτ. 167092                                                             Αθήναι 20-11-1947

Γενική διαταγή.

Αξιωματικοί και οπλίται,

Η πατρίς μας ενεπιστεύθη το έδαφός της, την ελευθερίαν της, τον νόμον, τους βωμούς, τους τάφους, τας εστίας, την ζωήν ανδρών, γυναικών, γονέων σας ή αδελφών, το μέλλον των γεννεών που έρχονται.

Πάντα ταύτα απειλεί εχθρός ανόσιος.

Τίποτε δεν ζητώ περισσότερον παρ’ ενός εκάστου αξιωματικού και οπλίτου από την βαθείαν συναίσθησιν των κρινομένων μεγάλων θεμάτων.

Κάθε διμοιρία, οπουδήποτε και εάν ευρίσκεται, και είτε επιτίθεται, είτε αμύνεται, είτε εκτελή άλλην υπηρεσίαν, ας γνωρίζει ότι υπηρετεί τα όρια της Ελλάδος, την μακρυνήν οικογένειαν εκάστου στρατιώτου, 30 αιώνων πολύδοξον ιστορίαν, την τύχην των αυριανών γεννεών.

Δεν θα επιτρέψωμεν εις τον εχθρόν να θέση τον ρυπαρόν πόδα του επί των ιερών και οσίων.

Αξιωματικοί και οπλίται,

Γνωρίζω, ότι πολλοί εξ υμών έχετε δοκιμασθή σκληρώς από εξαντλητικάς κακουχίας, στερήσεις, συνεχείς αγώνας.

Εγκαρτερήσατε με υπερηφάνειαν. Κρατύνατε τα δυνάμεις σας με την ηρωικήν ψυχήν σας. Παραμείνατε αρραγείς ως γρανίτης πέριξ των τιμίων σημαιών σας. Αμείλικτοι εις την μάχην ακούραστοι εις την υπηρεσίαν, ήπιοι φιλόφρονες έναντι του πληθυσμού.

Η νίκη και η ευλογία της ειρήνης δεν θα βραδύνουν, αν καταβάλωμεν μίαν ακόμη ολικήν προσπάθειαν. Τότε ο λαός θα επιδοθή εις τα ήσυχα έργα του και ο στρατός εξ ολοκλήρου εις την εκπαίδευσιν, εν ώ πολλοί εξ υμών θα επιστρέψωσιν εις τας οικογενείας σας.

Διά την ώραν το σύνθημα είναι: Υπερέντασις!

Εμπρός, διά τον νόμον, διά την τιμήν διά τον ανθρωπισμόν, διά την ανεξαρτησίαν, διά την ακεραιότητα της πατρίδος.

Εμπρός διά την Ελλάδα!

αντιστράτηγος Βεντήρης

Τ.Σ.

Advertisements