Εκθεση Επιχειρήσεως ΕΡΙΝΥΣ(1/11-3-12/1947), 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/9 Δεκ 1947


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΙΙα ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                         ΣΤΓ 912 τη 9-12-1947
Γραφείον ΑΙ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως «ΕΡΙΝΥΣ»
από 1-11-47 μέχρι 3-12-47

ΧΑΡΤΑΙ: ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ1:100.000
ΚΟΝΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Οι συμμορίται μετά την αποτυχίαν των εις την περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ συνεγκεντρώθησαν εις την περιοχήν Αν. ΚΟΝΙΤΣΗΣ, Δυτ. ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ και Βορ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

Το Β΄ ΣΣ υπό τύπον ενδείξεων εξέδωσε τας Α.Α.Π. 808/31-10-47 και Α.Α.Π. 822/2-11-47 προπαρασκευαστικάς Δ/γάς, δι’ ων ενημερούντο αι Μεγάλαι Μονάδες περί μελλοντικών σοβαρών κρούσεων κατά του εχθρού. Συγκεκριμένως, ειδοποιούμεθα ότι επρόκειτο περί επιχειρήσεων ευρείας κλίμακος, (αίτινες και απήτουν ανάλογον προπαρασκευήν) διά συμμετοχής της ΙΙας Μεραρχίας με τμήματα κρούσεως δύο Ταξιαρχίας (21η και 33η) και με γενικήν κατεύθυνσιν από περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ – ΜΕΓΑΡΟΥ προς ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΤΗΣ VΙΙΙης Μεραρχίας με τμήματα κρούσεως δύο περίπου Ταξιαρχιών και με γενικήν κατεύθυνσιν από περιοχήν ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ προς ΒΩΒΟΥΣΑ και τέλος της ΙΧης Μεραρχίας διά τριών περίπου Ταξιαρχιών, ίνα διά τούτων εμποδίση διαρροήν των συμμοριτών προς Νότον και να έχη ετοιμότητα κινήσεως προς Βορράν.

Διά των ανωτέρω επιχειρήσεων το ΣΣ εσκόπει να εξοντώση ή να επιφέρη σοβαρώτατα πλήγματα εις τους συμμορίτας, οίτινες με καταπεπτωκός ηθικόν (από αποτυχία καταλήψεως ΜΕΤΣΟΒΟΥ) συνεκεντρώθησαν εις την ως άνω περιοχήν δι’ αναδιοργάνωσιν, ανεφοδιασμόν κ.λ.π.

Η Μεραρχία κατέβαλλεν ευθύς εξ αρχής πάσαν προσπάθειαν (της 33ης αφιχθείσης εις ΚΟΖΑΝΗΝ από της 5ης Νοεμβρίου και εντεύθεν) διά νέας επιχειρήσεις, καθ’ όσον αυτή μόλις επέστρεψεν εκ περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ (506 Τάγμα παρέμεινεν εις ΙΧην Μεραρχίαν μέχρι της 16ης-11-47, ότε επανήλθεν εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας του).

Η 21η Ταξιαρχία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών εις περιοχήν ΜΕΤΣΟΒΟΥ και της ουχί καλής διατροφής των κτηνών, είχεν άμεσον ανάγκην αντικαταστάσεως τούτων ως και αναδιοργανώσεως των τμημάτων της.

Τούτο επραγματοποιήθη εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος.

Η ως άνω Ταξιαρχία διά την αντικατάστασιν των κτηνών αντιμετώπισεν σοβαράς δυσχερείας, καθ’ όσον έδει να επιταχθώσι έτερα εκ της περιοχής της Μεραρχίας, εις ην παρατηρείται σπάνις κτηνών, διό κατόπιν συνεννοήσεως με ΧVην Μεραρχίαν, προέβη και αυτή εις επίταξιν κτηνών εκ της ζώνης ευθύνης της προς όφελος της 21ης και 33ης, εις ην παρεδώθησαν εκ της 21ης, 300 επίτακτα κτήνη.

Η 33η Ταξιαρχία αφίχθη με πολλάς ελλείψεις και η Μεραρχία εμερίμνησαν διά την ταχείαν συμπλήρωσιν της. Διετέθησαν:

Κτήνη 300.

Ορεινόν Χειρουργείον.

Ουλαμός όλμων 4.2΄΄.

Ελέγκτης αέρος μετά πλοκάμου.

Πάντα ταύτα εις βάρος 21ης Ταξιαρχίας.

Ούτω συνεπληρώθησαν αι ελλείψεις της 33ης Ταξιαρχίας και εισήλθεν αυτή εις τον αγώνα την 11-11-47.

Η εξέλιξις των επιοχειρήσεων της Μεραρχίας ως και τα αποτελέσματα τούτα εμφίνονται ακολούθως:

1-11-47

Ουδέν άξιον λόγου.

2-11-47

Ελήφθη η Α.Α.Π. 822/2-11-47 Δ/γή Β΄ ΣΣ, δι’ ης δημιουργούνται δύο ομάδες κρούσεως, μία εις περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ – ΜΕΓΑΡΟΝ υπό Διοίκησιν ΙΙας Μερ/χίας εκ των 21 και 33 Ταξιαρχιών (της 33ης Ταξ/ρχίας διατεθείσης υπό του Γ΄ ΣΣ) δι’ ενέργειαν Β. και Ν. ΟΡΛΙΑΚΑ και ετέρα εις περιοχήν ΚΑΛΠΑΚΙ υπό VIIIην Μερ/χίαν δι’ ενέργειαν προς ΒΩΒΟΥΣΑ. Ημέρα ενάρξεως επιχειρήσεως θα ωρίζετο υπό Β΄ ΣΣ.

Κατόπιν της ανωτέρω Δ/γής η Μεραρχία εξέδωσε την προπαρασκευαστικήν Α.Α.Π. 196/ 3-11-47 Δ/γήν προς 21 Ταξ/χίαν.

Διάταξις.

Τακτικό Στρατηγείον Μεραρχίας: ΤΣΟΤΥΛΙ

Σ.Δ. 21 Ταξ/ρχίας: ΓΡΕΒΕΝΑ

504 Τάγμα:    ΓΡΕΒΕΝΑ

505 Τάγμα:    ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ

506 Τάγμα:    Περιοχή ΜΕΤΣΟΒΟΥ υπό ΙΧ Μερ/χίαν.

Σ.Δ. 22ας Ταξ/ρχίας: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

507 Τάγμα: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ με Λόχον εις ΑΥΓΕΡΙΝΌΝ.

508 Τάγμα: ΤΣΟΤΥΛΙ με Λόχον εις ΓΡΕΒΕΝΑ και Λόχον εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ.

509 Τάγμα: Περιοχή ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ με λόχον εις ΚΛΕΨΙ (Ν.3316)

33 Ταξιαρχία δεν αφίχθη εισέτι.

Σ.Δ. 101 Σ.Π.Π.:                                  ΚΟΖΑΝΗ

Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π.:                ΤΣΟΤΥΛΙ

Ουλαμός 101 Σ.Π.Π.:              ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π.:                ΓΡΕΒΕΝΑ

Ουλαμός 104 Σ.Π.Π.:              ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ

Σ.Δ. 2ου Συν/τος Αναγ/σεως:    ΛΑΡΙΣΑ

Ουλαμός Συν/τος Αναγ/σεως:ΓΡΕΒΕΝΑ

Ουλαμός Συν/τος Αναγ/σεως:ΤΣΟΤΥΛΙ

Ουλαμός 132 Μ. Όλμων 4,2΄΄ εις 505 Τάγμα

Ουλαμός 133 Μ. Όλμων 4,2΄΄ εις 506 Τάγμα

Ουλαμός 133 Μ. Όλμων 4,2΄΄ εις 509 Τάγμα

3-11-47

Ελήφθη η Α.Α.Π. 823/2-11-47 Δ/γή Β΄ ΣΣ, δι’  ης η 33 Ταξ/χία υπάγεται υπό ΙΙ Μεραρχίαν. Στρατηγείον 33 Ταξ/χίας, 517 Τάγμα, 779 Μ.Λ.Μ., 329 Συνεργείον θα εκινούντο διά ΚΟΖΑΝΗΝ. Μέχρι εσπέρας δεν αφίχθησαν ανωτέρω τμήματα. Εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 3155, δι’ ης το 517 Τάγμα επομένην αφίξεως εις ΚΟΖΑΝΗΝ αχθή εις περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ.

Συμβάντα: Συμμορίται επλησίασαν τμήματα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ. Εκδηλωθείσα κίνησις υπό 507 Τάγματος ηνάγκασεν τούτους να αποσυρθούν πρό Δυσμάς.

Απώλειαι: Η. 0

Προυσιάσθησαν δύο ένοπλοι συμμορίται.

Διάταξις: Λόχος 508 Τάγματος από ΓΡΕΒΕΝΑ εις ΤΣΟΤΥΛΙ. Λοιπή αμετάβλητος.

4-11-47

Ενέδραι εις περιοχήν 21 και 22 Ταξιαρχιών ουδέν εσημείωσαν. Στρατηγείον 33 Ταξ/χίας και 517 Τάγμα αφίχθησαν εις ΚΟΖΑΝΗΝ.

5-11-47

Εξεδώθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 3175 Δ/γή, δι’ ης ορίζεται όπως το δεύτερον αφιχθησομένον Τάγμα της 33 Ταξιαρχίας αχθή εις περιοχήν ΚΥΡΑ – ΚΑΛΗ (Σ.5193) και επομένην εις ΟΡΟΠΕΔΙΟ (Σ.4696).

Ομοίως η Α.Π. 3179 Δ/γή δι’ ης το τρίτον αφιχθησομένον Τάγμα εις ΚΟΖΑΝΗΝ κατευθυνθή αυθημερόν εις ΓΡΕΒΕΝΑ και επομένην εις περιοχήν ΚΑΣΤΡΟΥ (Σ.4593).

Διά προφορικής Δ/γής ετροποποιήθη η Α.Α.Π. 822 Δ/γή Β΄ ΣΣ ως προς την κατεύθυνσιν ενεργείας της ομάδος κρούσεως ΙΙας Μερ/χίας. Κατόπιν τούτου η Μερ/χία εξέδοσε την Α.Π. 3182 Δ/γήν δι’ ης ορίζεται Στρατηγείον 33ης Ταξιαρχίας και Τάγμα εις ΓΡΕΒΕΝΑ.

Έτερα δύο Τάγματα περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ.

Συμβάντα: Ουδέν άξιο λόγου.

Διάταξις: Στρατηγείον 33ης Ταξ/χίας από ΚΟΖΑΝΗΝ εις ΓΡΕΒΕΝΑ.

517 Τάγμα εις περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ.

6-11-47

Ελήφθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 5538/5-11-47 Δ/γή Β΄ ΣΣ, δι’  ης ακυρούται η Α.Α.Π. 822. Διά ταύτης ορίζεται συγκέντρωσις 33ης Ταξ/χίας εις περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ. Η διάταξις της δέον να προσφέρεται διά κίνησιν είτε προς κατεύθυνσιν ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ – ΜΟΝΑΧΙΤΙ – ΜΗΛΕΑ είτε προς κατεύθυνσιν ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ – ΠΟΛΥΝΕΡΙ – ΑΒΔΕΛΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ.

Η 21η Ταξ/χία θα εξασφαλίση περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Εξεδόθην η υπ’ αριθ. Α. Π.  3189 Δ/γή δι’ ης κοινοποιείται η ανωτέρω Δ/γή  Β΄ ΣΣ προς 21 και 33 Ταξ/χίας.

Συμβάντα: Συμμορίται κατέχοντες υψώματα ΒΑΡΕΓΚΑ (Ν.3404) – ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ (Ν.3503) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ν.3705) προσέβαλαν πρωίαν φάλαγγα ανεφοδιασμού ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ. Τμήματα κινηθέντα εκ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ και ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ανέτρεψαν εχθρόν.

Απώλειαι: Η. 0

Σ.Ν. 1, Τ. 1.

Είς 505 Τάγμα παρουσιάσθη εις ένοπλος συμμορίτης.

Είς 22αν Ταξ/χίαν παρουσιάσθη έτερος ένοπλος.

7-11-47

Συλληφθέντες την 3-11-47 τρείς ναρκοθέται εις περιοχήν ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, οδηγούμενοι προς κατάδειξιν αποθήκης ναρκών και αποπειραθέντες να δραπετεύσωσι  εφονεύθησαν.

518 και 519 Τάγματα αφίχθησαν εις περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΟΞΑΡΑ (Σ.5389).

8-11-47

η Μερ/χία εξέδοσε την υπ’ αριθ. Α.Π. 3197 Δ/γήν επιχειρήσεων ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ με πρόθεσιν την εξόντωσιν των συμμοριτών εις περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ και εκκαθάρισιν ταύτης και χρόνο ενάρξεως την 9-11-47 ώραν 0700.

Ελήφθη η Α.Α.Π. 848 Δ/γή Β΄ ΣΣ δι’  ης ορίζεται κατεύθυνσις επιθετικής ενεργείας Μερ/χίας ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ – ΠΟΛΥΝΕΡΙ – ΑΒΔΕΛΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ. Συνιστάται όπως Τμήματα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ επιδείξωσιν ενεργητικότητα.

Ελήφθη η Α.Α.Π. 850/8-11-47 Δ/γή Β΄ ΣΣ δι’ ης ορίζεται έναρξις επιχειρήσεως υπό ομάδας κρούσεως Μερ/χίας η 11-11-47. Συνθηματικόν επιχειρήσεως «ΕΡΙΝΥΣ».

Διάταξις:

Τακτικόν Στρατηγείον Μερ/χίας εκ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ εις ΓΡΕΒΕΝΑ.

Σ.Δ. 22ας Ταξ/χίας εκ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ εις ΤΣΟΤΥΛΙ.

9-11-47

Κατόπιν Α.Α.Π. 850 Β΄ ΣΣ η Μερ/χία καθώρισεν ημέραν ενάρξεως επιχειρήσεως ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ την 11-11-47.

Συμβάντα: Συμμορίται δυνάμεως διλοχίας προσέβαλον την 082200 το χωρίον ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (Σ. 5100), αποκρουσθέντες υπό ΜΑΥ χωρίου.

Πρωίαν  σήμερον επανέλαβον επίθεσιν κατέχοντες υψώματα ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Σ.492955) – ΚΟΥΤΣΟΡΑΧΗ (Ν.504005).

Τμήμα ΜΑΥ χωρίου εξήντλησε πυρ/κά και συνεπτύχθη εις ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ. Διετάχθη κίνησις δυνάμεων Χωρ/κής ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΒΑΤΟΛΑΚΟΥ και Λόχου μετά Μ. Α. Δ. εκ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Ο αγών εσυνεχίσθη μέχρι της 2000 ώρας. Έτερος Λόχος εκινήθη εκ ΓΡΕΒΕΝΩΝ προς ενίσχυσιν την 2130. Ο εχθρός πιεσθείς υπό ημετέρων δυνάμεων συνεπτύχθη προς Β. Δ. Τον αγώνα υπεστήριξε Πυρ/κόν εκ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και Αεροπορία διά δύο ΣΠΙΤΦΑΙΕΡΣ.

Απώλειαι: Η.Ν. 1 (Μ.Α.Υ.), Τ. 1. οπλ. 2 (Μ.Α.Υ.)

Σ.Ν. 1, Τ. 9 εξηκριβωμένοι.

Είς 21ην Ταξ/χίαν παρουσιάσθη εις αυτοαμυνίτης.

Ελήφθη η Α.Α.Π.  851 Δ/γή  Β΄ ΣΣ ήτις δεν αποκλείει και την Νοτίως ΟΡΛΙΑΚΑ ενέργειαν της επιχειρήσεως ΕΡΙΝΥΣ αναλόγως των πληροφοριών περί του εχθρού.

10-11-47

Ελήφθη η Α.Α.Π.  852 Δ/γή Β΄ ΣΣ ήτις καθορίζει κατεύθυνσιν ενεργείας Μεραρχίας ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ – ΜΟΝΑΧΙΤΙ – ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ – ύψ. 1722 – ΜΗΛΕΑ. Σκοπός η συντριβή των εις περιοχήν Δ. ΜΟΝΑΧΙΤΙ συμμοριτών και εν συνεχεία των εις περιοχήν Β.Δ. ΜΗΛΕΑΣ συμμοριτών του Αρχηγείου ΑΓΡΑΦΩΝ.

Κατόπιν της ανωτέρω Δ/γής η Μερ/χία εξέδοσε την Α.Π. 3206 δι’ ης τροποποιείται η Α.Π. 3197/8-11-47 Μερ/χίας λόγω μή συμμετοχής 33ης Ταξ/χίας εις επιχείρησιν ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, καθ’ όσον αυτή την 11-11-47 θέλει ενεργήση Νοτίως ΟΡΛΙΑΚΑ.

Η ενέργεια εκκαθαρίσεως περιοχής ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ ανατίθεται εις Τμήματα 21 και 22 Ταξ/χιών.

Επίσης εξεδόθη η Α.Π. 3205 Δ/γή Μερ/χίας. Διά ταύτης η 33η Ταξ/χία διετάσσετο όπως κινηθή εκ περιοχής ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ την 110700 εν τη γενική κατευθύνση ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ – ΜΟΝΑΧΙΤΙ – ΜΗΛΕΑ. εις την διάθεσιν της Ταξ/χίας σύν Ουλαμός, ΔιμοιρίαΜηχ/κού, ελεγκτής Αέρος με όχημα επαφής. Διά την κίνησιν της διετέθησαν 300 ημίονοι έξ επιτάξεως.

21η Ταξ/χία ως και το ορεινόν Χειρουργείον αυτής.

Υπεβλήθη η Α.Π. 3207 αναφορά προς Β΄ ΣΣ δι’ ης ζητείται η επάνοδος του 506 Τάγματος έξ ΙΧ Μερ/χίας προς αντιμετώπισιν ενεργειών εχθρού εις περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ – ΓΡΕΒΕΝΑ – ΤΣΟΤΥΛΙ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ.

Συμβάντα: Αναγνωριστικαί περίπολοι 22ας Ταξ/χίας ουδέν εσημείωσαν.

Διάταξις: Διλοχία 509 Τάγματος από ύψ. ΟΡΛΙΑ (Ν.3122) εις ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΝ.

11-11-47

Εξεδόθη η Α.Π. 3216 Δ/γή Μερ/χίας. Διά ταύτης Διλοχία 21ης Ταξ/χίας διετάσσετο να εγκατασταθή από αύριον εις (Ν.4101) προς κάλυψιν Νότων και πλευρών κινηθησομένης Διλοχίας 508 προς ΤΖΟΥΜΑ προς υποστήριξιν 507 Τάγματος.

Ομοίως η Α.Π. 3211 δι’ ης Διλοχίας 509 Τάγματος έδει να κινηθή αύριον από ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ προς ΣΠΗΛΑΙΟΝ ίνα συμβάλη εις ενέργειαν 73 Ταξ/χίας από ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ προς ΣΠΗΛΑΙΑ.

Ενέργειαι:

507 Τάγμα (μείον λόχου): Από πρωίας εκινήθη εκ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ προς ύψωμα ΤΖΟΥΜΑ (Ν.372013) – ΚΑΛΛΟΝΗ.

508 Τάγμα (μείον Διλοχία): Από πρωίας εκινήθη εκ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ προς ΑΓ. ΚΟΣΜΑΝ (Ν.4202).

501 Τάγμα (μείον Διλοχία): Εκινήθη από περιοχήν ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ προς ΑΓ. ΚΟΣΜΑΝ.

517 Τάγμα: Εκινήθη συμφώνως τη Δ/γή εκ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ προς ΜΟΝΑΧΙΤΙ.

518 Τάγμα: Εκινήθη προς (Σ.445790).

Συμβάντα:

507 Τάγμα: Συνήντησε ισχυράς εχθρικάς αντιστάσεις επί ύψ. ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ. Κατόπιν αγώνος ανέτρεψεν ταύτους. Συνεχίσαν κίνησιν συνήντησεν ετέρας αντιστάσεις επί ύψ. ΤΖΟΥΜΑ το οποίον κατελήφθη την 1640 ώραν κατόπιν αλλεπαλλήλων ημετέρων επιθέσεων. Ο αγών εσυνεχίσθη μέχρι της 2100 ώρας, του εχθρού κατέχοντος τας Ν. και Ν. Α. κλιτείς, και χρησιμοποιούντος όλμους 3΄΄ και πολ/λα. Πυρ/κόν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ υπεστήριξεν ενέργειαν ταύτην.

508 Τάγμα: Ήχθη εις περιοχήν ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ άνευ επεισοδείου. Συνεχίσαν κίνησιν προς ύψοδ. 1092 (Σ.405983) την 1500 ώραν συνήντησεν εχθρόν όστις κατείχεν ισχυρώς άνω ύψωμα. Τας νυκτερινάς ώρας εδραιώθη εις (Σ.408995).

504 Τάγμα: Η εκ περιοχής ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ, Διλοχία ήχθη εις περιοχήν ΑΓ. ΚΟΣΜΑΝ άνευ επεισοδίου.

517 Τάγμα: Κατά κίνησίν του συνήντησεν εχθρόν επί υψωμάτων Β. και Β.Δ. ΜΟΝΑΧΗΤΙ.

518 Τάγμα: Έφθασεν εις Σ. 445790 άνευ επεισοδίων. Αεροπορία υπεστήρηξεν ενέργειαν 33 Ταξ/χίας διά δύο ΣΠΙΤΣ και 1 ΧΑΡΒΑΡΝΤ το οποίο και εβλήθη υπό εχθρικών πυρών.

Απώλειαι έξ ενεργειών

507 Τάγμα: H.N. 4, T. 7 (1 Aξ/κός)

508 Τάγμα: Η.Ν. 2, Σ. Ν. 4, Τ. 12

Διάταξις:

Τ. Σ. 33ης Ταξιαρχίας και λόχος 519 Τάγματος εις ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΥΣ.

519 Τάγμα εις (Σ.462860) – (Σ.471859).

518 Τάγμα εις (Σ.4480) – (Σ.445790).

517 Τάγμα εις (Σ.421809).

12-11-47

α)     Διά της υπ’ αριθ. 1431 Δ/γής Μεραρχίας διετάχθη Διλοχία 509 Τάγματος αναστείλη την προς ΣΠΗΛΑΙΑ κίνησίν της λόγω σοβαράς προσβολής ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ υπό συμμοριτών. Πυρ/κόν ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ προωθηθή προς υποστήριξιν προσβαλλομένων τμημάτων.

β)     Ελήφθη η Α.Α.Π. 869 Δ/γή  Β΄ ΣΣ δι’  ης η ΙΧ Μεραρχία διετάσσετο υποβοηθήση ενέργειαν 33ης Ταξ/χίας δι’ εκδηλώσεως επιθετικής ενεργείας, από ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΙ προς ΤΣΟΥΚΑ – ΚΑΡΑΛΗ. Ομοίως η Α.Α.Π. 870 Β΄ ΣΣ ήτις ορίζει όπως μετά κατάληψιν ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ, 33 Ταξιαρχία εγκατασταθή σταθερώς και προωθήση αναγνωρίσεις προς ΜΠΑΤΑΒΑΡΔΑ – ΜΙΚΡΟΛΕΙΒΑΔΟ – ΤΡΑΒΗΜΕΝΗ.

γ)     Η Μεραρχία εξέδωσε την Α.Π. 3226 Δ/γή προς 33ην Ταξιαρχίαν δι’ εκτέλεσιν της Α.Π. 870 Δ/γής Β΄ ΣΣ

Ενέργειαι – Συμβάντα:

α)     Από 112200 μέχρι  120230 συμμορίται προσέβαλλον διά καταιγιστικών πυρών όλμων – πολ/λων και συνεχών επιθέσεων τμήματα 507 Τάγματος επί ύψοδ. ΤΖΟΥΜΑ.

Άπασαι αι επιθέσεις των αποκρούσθησαν.

β)     Από 112130 μέχρι 120130 συμμορίται προσέβαλλον τμήματα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ (Ν. 3311) άνευ αποτελέσματος.

γ)     Από 120700 συμμορίται εξεδήλωσαν ταυτόχρονον επίθεσιν εναντίον της μικράς φρουράς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (Λόχου) και ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ. Το β΄κλιμάκιον 507 Τάγματος ως και ο λόχος αντέταξαν σθεναράν άμυναν και απέκρουσαν επανειλλημένας και σφοδράς επιθέσεις των συμμοριτών. Πρός ενίσχυσιν τμημάτων ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ διετάχθη κίνησις απάντων διαθεσίμων τμημάτων ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ και δύο Διμοιριών έξ υψώματος ΚΛΕΨΙ. Ώς δε αναφέρεται ανωτέρω, διά της 1431 Δ/γής Μεραρχίας, διετάχθη διλοχία 509 Τάγματος ν’ αναστείλη κίνησίν της προς ΣΠΗΛΑΙΑ και να σπεύση προς ενίσχυσιν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ. Επίσης 507 Τάγμα (μείον Λόχος) εκ ΤΖΟΥΜΑΣ διετάχθη να αχθή προς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ.

δ)     Συμμορίται επανέλαβον σφοδροτέραν επίθεσιν χρησιμοποιήσαντες πυρ/κόν 7,5 κατά ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ και αφθονίαν βλημάτων όλμων. Αεροπορία επεμβάσα από πρωινών ωρών υπεβοήθησε τα μέγιστα εις την απόκρουσιν των επιθέσεων.

ε)     Την 1400 ώραν Τμήματα ΚΛΕΨΙ ηνώθησαν με τμήματα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ. Την 1430 το 507 Τάγμα προσέβαλλεν εκ των πλευρών τους κατά ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ επιτιθεμένους. Ο αγών εσυνεχίσθη μέχρι της 1830 οπότε ο εχθρός υπεχώρησεν.

στ)   Είς ζώνην ενεργείας 33 Ταξ/χίας εχθρός αντέταξεν καθ’ όλην την ημέραν πείσμονα αντίστασιν και ούτω άπασαι αι προσπάθειαι του 517 Τάγματος προς κατάληψιν του ύψ. 1259 απέτυχαν προσκρούσασαι, επί ισχυρώς ωργανωμένης μετά σκεπάστρων τοποθεσίας του εχθρού, παρά την σοβαράν υποστήρηξιν της αεροπορίας και του πυρ/κού. Ο αγών διήρκεσεν μέχρι των πρωινών ωρών.

Απώλειαι:

507 Τάγμα  Η.Ν. 1 (Αξ/κός), Τ. 13 (2 Αξ/κοί).

33η Ταξιαρχία  Η.Τ. 1

Συμμοριτών  Ν. 6, Τ. 7  εις 507 Τάγμα. Αι απώλειαι των συμμοριτών υπολογίζονται εις 40 νεκρούς και 50 τραυματίας από καταθέσεις παρουσιασθέντων συμμοριτών. Παρουσιάσθησαν εις 507 εις ένοπλος, εις τμήματα 21 Ταξιαρχίας εις ένοπλος.

Είς περιοχήν 33 Ταξ/χίας συμμορίται Ν. 7. Παρεδόθησαν 10 συμμορίται.

Διάταξις:

517 Τάγμα εις (Σ.421809)

518 Τάγμα εις (Σ.445790)

519 Τάγμα εις (Σ.447820)

Τμήματα 21 και 22 Ταξιαρχιών επανήλθον αρχικάς των θέσεις.

Πυρ/κόν: Ουλαμός 104 Σ.Π.Π. εις ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΥΣ. Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π. εις (Σ.4687) διατεθείσα όπου επ’ ωφελείας Ταξιαρχίας 33ης.

13-11-47

α)     Υπεβλήθη η Α.Π. 3229 αναφορά Μεραρχίας προς Β΄ ΣΣ δι’ ης κατόπιν της Α.Α.Π. 870 Β΄ ΣΣ προτείνεται η κατάληψις υψοδ. 1113 (Σ.410933) – ΤΖΑΜΙ – ΒΕΡΒΕΡΑ (Σ.390965) υπό 21 και 22 Ταξιαρχιών και συνέχισις ενεργείας προς ΠΕΡΙΒΟΛΙ υπό 21 και 33 Ταξιαρχιών.

β)     Ελήφθη η Α.Α.Π. 872 Β΄ ΣΣ δι’ ης το 507 τάγμα τίθεται εις διάθεσιν Μερ/χίας από 14ης τρέχ.

Ομοίως ελήφθη η Α.Α.Π. 876 Β΄ ΣΣ δι’  ης το ΣΣ διατάσσει καταβληθή υστάτη προσπάθεια προς κατάληψιν ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ (ύψ. 1259) ΤΣΟΥΚΑ – ΚΑΡΑΛΗ υπό 33ης Ταξ/χίας. Η Μεραρχία εξέδωσε την Α.Π. 3245 επί της ανωτέρω.

γ)     Ελήφθη η Α.Α.Π. 873 Β΄ ΣΣ δι’ ης το ΣΣ συμφωνεί με προτάσεις Μεραρχίας επί Α.Π. 3229 αναφοράς της και εντέλλεται να υποβληθώσι λεπτομερώς κατευθύνσεις 21 και 33 Ταξιαρχιών.

Η Μεραρχία διά της Α.Α.Π. 201 αναφέρει ότι άπασα η δύναμις 21 Ταξ/χίας δύναται λάβη μέρος εφ’ όσον διαθέση η XV Μεραρχία εν Τάγμα διά ασφάλειαν της Πόλεως ΓΡΕΒΕΝΩΝ και φαλάγγων. Κατευθύνσεις των Ταξ/χιών θα ώσιν της μέν 21 εις α΄ φάσιν ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ – ύψ. 1113 εις β΄ φάσιν ύψ. 1113 ΛΑΤΟΠΕΤΡΑ – ΚΑΓΚΕΛΙΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ, της δε 33 Ταξ/χίας η ΜΕΓ. ΡΑΧΗ – ΚΟΠΑΝΕΣ (Σ.3583) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ.

δ)     Διά της Α.Α.Π. 200 Δ/γής Μεραρχίας Πρό 33 Ταξ/χίαν συνιστάται νυκτερινή ενέργεια προς κατάληψιν ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ – ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ. Επί ταύτης ελήφθη η Α.Π. /7/2/43 αναφορά 33 Ταξ/χίας εκδωθείσα την 17ην ώραν δι’ ης αναφέρει νυκτερινή ενέργεια δεν είναι εφικτή λόγω κοπώσεως τμημάτων. Τα ανωτέρω ανεφέρθησαν καθ’ όσον τα από πρωίας εξορμήσαντα τμήματα επανήλθον εις αρχικάς των θέσεις εξορμήσεως της συνεχούς νυκτερινής ενεργείας καθίσταται οπωσδήποτε ανέφικτος.

ε)     Διά του Δελτίου εσωτερικής καταστάσεως  33ης Ταξ/χίας αναφέρεται ότι το 518 Τάγμα δεν κατέλαβεν την ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ και επέστρεψεν εις βάσιν εξορμήσεως του. Κατόπιν τούτου η Μεραρχία εξέδωσε την Α. Π. 3250 Δ/γήν προς 33 Ταξ/χίαν έχουσα ως ακόλούθως.

«Αδυνατούμεν κατανοήσωμεν λόγο παλινδρομικών κινήσεων τμημάτων επαφής(.) Έδαφος κατακτώμενον κατόπιν θυσιών δεν εγκαταλείπεται ανευ σοβαρωτάτης πιέσεως(.)»

Ενέργεια-Συμβάντα:

Eίς περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ εχθρός παρέμεινεν εν στενή επαφή μετά ημετέρων τμημάτων καθ’ όλην την νύκτα άνευ εκδηλώσεως επιθετικής ενεργείας. Από Πρωίας τμήματα 507 Τάγματος εκινήθησαν προς κατάληψιν ύψοδ. 1392 (Ν.295062) και ύψ. 1365 (Ν.311045).

Κατόπιν αγώνος και τη υποστηρίξει αεροπορίας και πυρ/κού κατέλαβον ανωτέρω υψώματα την 1100 ώραν.

Το 517 τάγμα ενήργησεν εκ νέου προς κατάληψιν ύψ. 1259 τη υποστηρίξει αεροπορίας και Πυρ/κού. Ο αγών διήρκησεν μέχρις εσπερινών ωρών μή  επιτευχθείσης της καταλήψεως του αντικειμενικού σκοπού.

Το 518 Τάγμα ενεργήσαν από της πρωίας έφθασεν μέχρι της γραμμής (Σ.437778)-(Σ.430784) ένθα προσέκρουσεν επί αντιστάσεων του εχθρού εντός οργανωμένων θέσεων και πολ/λείων. Εσπερινάς ώρας επανήλθεν όλως αδικαιολογήτως αρχικάς θέσεις εξορμήσεως. Η ενέργεια αυτή υπεστηρίχθη υπό αεροπορίας και πυρ/κού.

Απώλειαι:

507 Τάγμα Η.  0  – Σ., Τ. 10, παρουσιασθέντες 4.

517 Τάγμα Η.Τ. 1  – Σ. ανεξακρίβωτοι παρεδώθησαν 9.

518 Τάγμα Η.Ν. 2, Τ. 1 – Σ.  Ανεξακρίβωτοι.

Διάταξις:

517 Τάγμα: εις περιοχήν (Σ.425809).

518 Τάγμα: (σύν Λόχος 519 Τάγματος). εις περιοχήν (Σ.450790).

519 Τάγμα: (μείον Λόχος). εις (Σ.4482) – (Σ.445860).

Λόχος 504 Τάγματος από ΓΡΕΒΕΝΑ εις ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΥΣ.

14-11-47

α)     Το Β΄ ΣΣ διά της Α.Α.Π. 878/13-11-47 διατάσσει δραστηρίαν προώθησιν 33 Ταξ/χίας εν συνδυασμώ με Τμήματα ΙΧ Μερ/χίας ενεργούντα από ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΙ προς ΤΣΟΥΚΑ – ΚΑΡΑΛΗ. Γνωρίζει δε ότι πάσα επιβράδυνσις καταλήψεως αντικειμενικού σκοπού εξαρθρώνει περαιτέρω σχέδια του Σώματος.

Κατόπιν της ανωτέρω η Μερ/χία εξέδοσεν την Α.Α.Π. 202 προς 33 Ταξ/χίαν.

β)     Ελήφθη η Α.Α.Π. 877 Δ/γή Β΄ ΣΣ δι’ ης εντέλλεται όπως καταβληθή πάσα προσπάθεια υπό Μεράρχων προς ματαίωσιν καταλήψεως πόλεων  ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΟΝΙΤΣΗΣ υπό των συμμοριτών (συμφώνως προς πληροφορίας ΓΕΣ). Επί της ανωτέρω η Μερ/χία ανέφερε διά της Α.Α.Π. 203 ότι ελήφθησαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

γ)     Ελήφθη η Α.Α.Π. 879 Β΄ ΣΣ κατόπιν της οποίας δέον εγκατασταθή επί ΜΕΓ. ΡΑΧΗ – ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ δι’ απαραιτήτων δυνάμεων προωθούσα εν ταυτώ επιθετικάς αναγνωρίσεις προς ΜΑΤΑΒΑΡΔΑ – ΜΙΚΡΟΛΕΙΒΑΔΟ και με ετοιμότητα κινήσεως προς ΠΥΡΟΣΤΙΑΝ (Σ.3275), η δε 21η Ταξ/χία συγκροτήση ομάδα κρούσεως εις περιοχήν ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ αναλαμβάνουσα την εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ δρώσαν Διλοχίαν 50 Τάγματος.

Ενέργειαι – Συμβάντα

-Νύκτα χθες και πρωίαν σήμερον το 507 Τάγμα παρηνοχλήθη διά πυρών αυτομάτων και όλμων. Την πρωίαν Τμήμα προστασίας ανεφοδιαστικής φάλαγγος 507 Τάγματος συνεπλάκη μετά συμμοριτών εις (Ν.3705). Πιεζόμενοι συμμορίται συνεπτύχθησαν προς (Ν.3603).

-Νύκτα χθες συμμορίται ανετίναξαν τμήμα οδού εις (Ν.419060). Μηχ/κόν Μερ/χίας εντός πρωινών ωρών επεσκεύασεν οδόν.

-Ομοίως νύκτα χθες ανετινάχθη υπό συμμοριτών γέφυρα εις (Ν.560165) μήκους 11 μέτρων. Μηχ/κόν Μερ/χίας προέβη εντός της ημέρας εις διευθέτησιν παρακαμπτηρίου οδού και ήρχισεν εργασίας επισκευής γέφυρας.

-Καθ’ όλην την ημέραν 517, 518 Τάγματα και Διλοχία 519 Τάγματος επανέλαβον επιθετικάς των ενεργείας προς κατάληψιν ΜΕΓ. ΡΑΧΗ-ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ. Ο αγών υπήρξεν σκληρός καθ’  όλην την ημέραν υποστηριχθείς υπό Αεροπορίας και Πυρ/κού. Δεν επετεύχθη κατάληψις του αντικειμενικού σκοπού. Τμήματα παρέμειναν εν επαφή μετά του εχθρού εις θέσεις ως η κατωτέρω διάταξις.

-Είς περιοχήν 21ης Ταξ/χίας ουδέν άξιον λόγου συνέβη.

Απώλειαι:

22α Ταξ/χία: Η. Τ. 1 (έκ νάρκης)

21η Ταξ/χία: Η. 0. Παρουσιάσθησαν δύο άοπλοι συμμορίται.

517 Τάγμα: Η.Τ. 1.

519 Τάγμα: Η.Ν. 1 (Ανθ/γός Βερτσώνης),      Τ. 3, Σ.Ν. 4.

Διάταξις:

-517 Τάγμα εις (Σ.418820) – (Σ.413805) – (Σ.419809).

-518 Τάγμα (σύν. Διλοχία 519): εις περιοχήν (Σ.435765).

-Τ.Σ. Μερ/χίας εις Άγιον Γεώργιον (Σ.4686) ένθα Τ.Σ. 33ης Ταξ/χίας.

-Λοιπή διάταξις αμετάβλητος.

15-11-47

α)     Ελήφθη η Α.Α.Π. 882 Β΄ ΣΣ δι’ ης γνωρίζεται ότι επί Α.Α.Π. 201/13-11-47 ημετέρας διάθεσις Τάγματος υπό ΧV Μερ/χίας προς χρησιμοποίησιν ολοκλήρου 21 Ταξ. είναι αδύνατος. Ομοίως η Α.Α.Π. 881 δι’ ης η ΙΧ Μερ/χία ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΚΡΑΝΙΑ – ΧΟΥΣΙΑ (Σ.3973) – ΜΙΚΡΟΛΕΙΒΑΔΟ προς υπερκέρασιν ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΛΗ. Επί ταύτης η Μερ/χία εξέδοσε την Α.Π. 3259 προς 33 Ταξ/χίαν γνωρίζουσα ενέργειαν ΙΧ Μερ/χίας.

β)     Η Μερ/χία εξέδοσε την Α.Π. 3260 δι’ ης η 21η  Ταξ/χία ενεργήση επιθετικώς προς ύψ. 1113 άμα αφίξει αναμενομένης Διλοχίας 506 Τάγματος. Έν συνεχεία εξέδοσε τας υπ’ αριθ. Α.Π. 3262, Α.Π. 3263 δι’ ων εδίδοντο αι κάτωθι αποστολαί

ι)     Διά την Η ημέραν

-Πρός την 21η Ταξ/χίαν: Τάγμα εκ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ ενεργήση προς ύψ. 1113. Διλοχία αφικνουμένη εις περιοχήν (Σ.4498) να ενεργήση προς ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ – ΤΖΑΜΙ.

-Πρός 22αν Ταξ/χίαν: Τμήματα εκ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ να ενεργήσωσι προς ΚΟΡΥΦΗΝ.

ιι)    Διά την Η+1 ημέραν.

-21 Ταξ/χία: Τάγμα από ύψ. 1113 – ΤΖΑΜΙ προς ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ (Σ.3399).

-22 Ταξ/χία: Τμήματα εκ ΚΟΡΥΦΗΣ προς ΤΣΟΥΜΑΝ και Τμήματα εκ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ προς ύψ. 1365 – ΝΟΓΛΑΣ (Σ.3600).

γ)     Ελήφθη η Α.Α.Π. 884 Δ/γή Β΄ ΣΣ δι’ ης ΙΙα Μερ/χία συγκροτήση  δύο φάλαγγας δι’ επιθετικάς ενεργείας εκατέρωθεν ΟΡΛΙΑΚΑ, με γενικήν κατεύθυνσιν ΠΕΡΙΒΟΛΙ. Προσέτι δε εξασφαλίση περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ. ΙΧ Μερ/χία ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΚΡΑΝΙΑ – ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ – ΣΑΛΑΤΟΥΡΑ. VIII Μερ/χία προς ΤΣΟΥΜΑ – ΒΛΑΧΑ – ΚΟΝΤΗ. Επί ανωτέρας η Μερ/χία εξέδοσεν την Α.Α.Π. 204 δι’ ης η 33η Ταξ/χία εξασφαλίζουσα κατοχήν ύψοδ. 1259 (Σ.402806) να κινηθή εντός της αύριον εν τη γενική κατευθύνσει ύψ. 1259 – ΚΟΠΑΝΕΣ (Σ.348827) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ και την Α.Α.Π. 205 αναφοράν προς Β΄ ΣΣ δι’ ης αναφέρει ότι εσπευσμένη ενέργεια από Βορρά είναι αδύνατος ασχέτως των αναφερομένων λόγων εν τη Α.Α.Π. 201 ομοία της καθ’ όσον η αναμενομένη Διλοχία του 506 Τάγματος δεν αφίχθη εισέτι η δε 21η Ταξ/χία στερείται των απαραιτήτων μεταγωγικών ως Α.Α.Π. 3199/9-11-47.

Προσέτι διά της Α.Π. 3266 αναφέρει ότι Βορεία φάλαγξ δεν δύναται να υπερβή δύναμιν Τάγματος και συνεπώς θεωρείται ανεπαρκής, διό η Μερ/χία εξέδοσε την προαναφερομένην Α.Π. 3267 καθορίζουσα ενεργείας 21 και 33 Ταξ/χιών.

Ενέργειαι – Συμβάντα.

Από πρωίας σήμερον 517 και 518 Τάγματα εκινήθησαν προς ΜΕΓ. ΡΑΧΗΝ – ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ και κατέλαβον τοποθεσίας ταύτας άνευ αντιστάσεως καθ’ όσον ο εχθρός απεσύρθη κατά τας νυκτερινάς ώρας χθές. Η εγκατάληψις της τοποθεσίας υπό συμμοριτών οφείλεται αφ’ ενός μέν, εις τα λίαν σοβαράς απωλείας άς ούτοι υπέστησαν υπό του σφοδρού βομβαρδισμού χθες υπό της αεροπορίας και Πυρ/κών (621 βλήματα) αφ’ ετέρου δε εις το ότι τα Τμήματα Πεζικού παρέμειναν εν επαφή με τον εχθρόν (κατόπιν Δ/γής Μερ/χίας) και ένεκα τούτου ήτο έκδηλος η μετά της αυτής σφοδρότητος συνέχισις της επιθέσεως την πρωίαν της επομένης και τέλος εις έν τινι μέτρω εκδηλωθείσαν κίνησιν Τμημάτων ΙΧ Μερ/χίας από ΣΑΛΤΑΓΚΙΝΙ προς ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ. Η τοποθεσία αυτή ήτο ισχυρώς οργανωμένη υπό του εχθρού με σεβαστόν αριθμόν πολυβολείων, μετά σκεπάστρων, χαρακωμάτων κ.τ.λ. Έν συνεχεία εκπεμφείσαι επιθετικαί αναγνωρίσεις προς Δυσμάς εσημείωσαν κίνησιν συμμοριτών εις (Σ.3977). Ανευρέθη χαλινωτήριον όλμου 3΄΄.

Επιθετικαί αναγνωρίσεις εις περιοχήν 22ας Ταξ/χίας ουδέν εσημείωσαν. Τμήματα 507 Τάγματος κινούμενα προς προστασίαν φάλαγγος εβλήθησαν υπό συμμοριτών εις (Ν.374039). Κατόπιν εκδηλωθείσης κινήσεως των Τμημάτων συμμορίται ετράπησαν εις φυγήν προς Νοτιοδυσμάς.

Απώλειαι:

-21 Ταξ/χία: Η. Τ. 2 (έκ νάρκης).

-33 Ταξ/χία: Η. 0. – Σ. Επί ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ – ΤΣΟΥΚΑΣ  ΚΑΡΑΛΗ ανευρέθησαν 10 πτώματα συμμοριτών, ομαδικός τάφος και πολλά ίχνη αίματος. Αί ανωτέρω απώλειαι οφείλονται κυρίως εις τα πυρά της αεροπορίας και Πυρ/κού. Παρουσιάσθη είς συμμορίτης τέως στρατιώτης 529 Τάγματος.

16-11-47

α)     Ελήφθη η Α.Π. 5821/15-11-47 Β΄ ΣΣ, δι’ ης εις περίπτωσιν προσβολής ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ η 22α Ταξ/χία δέον να έχη ετοιμότητα κινήσεως Διλοχίας προς ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ. Εις εκτέλεσιν ανωτέρω Δ/γής εξεδόθη η Α.Π. 3269 Δ/γή Μεραρχίας προς 22αν Ταξιαρχίαν.

β)     Εξεδόθη η Α.Π. 3275 Μεραρχίας προς 21ην Ταξ/χίαν δι’ ης αυτή διατάσσεται να ενεργήση την 170730 εκ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ προς ΣΠΗΛΑΙΟΝ προς διευκόλυνσιν ενεργείας 33 Ταξ/χίας κινηθησομένης προς ΣΠΗΛΑΙΟΝ.

Ενέργειαι – Συμβάντα:

Η 33η Ταξ/χία εις εκτέλεσιν Α.Α.Π. 264/15-11-47 Δ/γής Μεραρχίας από πρωίας σήμερον ενήργησεν ως ακολούθως.

517 Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΚΟΠΑΝΕΣ (Σ.345827).

Τμήματα αυτού διαβάντα τον ποταμόν εβλήθησαν εκ των αντερεισμάτων της περιοχής (Σ.380820) και μή δυνηθέντα να εδραιωθώσι επανέκαμψαν εις την έντευθυν όχθη του ποταμού.

518 Τάγμα σύν Λόχος 519 Τάγματος εκινήθη εν τη κατευθύνσει ύψ. 1259 – ΣΠΗΛΑΙΟΝ και ενεπλάκη με συμμορίτας οίτινες κατείχον θέσεις εις (Σ.420835) έως (Σ.4382). Παρά την υποστήρηξιν της αεροπορίας δεν επετεύχθη ανατροπή του εχθρού από των θέσεών του  και ούτω τας εσπερινάς ώρας τα τμήματα εδραιώθησαν εις περιοχήν (Σ.4283).

Νυκτεριναί ενέδραι εις περιοχήν 22ας  Ταξ/χίας ουδέν απόδωσαν.

Απώλειαι:

33 Ταξ/ία  Η. 0 – Σ. παρεδώθησαν 2 συμμορίται ένοπλοι.

Είς περιοχήν 21ης Ταξ/χίας συνελήφθησαν τρείς ναρκοθέται, οίτινες αποπειραθέντες να δραπετεύσουν εφονεύθησαν.

17-11-47

α)     Το Β΄ ΣΣ διά προφορικής Δ/γής ανέστειλε την περαιτέρω της 33ης Ταξ/χίας προς ΚΟΠΑΝΕΣ, διέταξεν δε να συνεχισθή η ενέργεια προς ΟΡΛΙΑΚΑ.

Κατόπιν ταύτης η Μεραρχία εξέδωσε την Α.Α.Π. 3276 Δ/γήν προς 33ην Ταξ/χίαν. Έν συνεχεία ελήφθη η Α.Α.Π. 889 Δ/γή Β΄ ΣΣ επιβεβαιούσα την ανωτέρω προφορικήν Δ/γήν. Λόγω δε των σημειωθεισών συγκεντρώσεων συμμοριτών εις περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ – ΜΕΓΑΡΟΥ διετάσσετο η Μεραρχία να ενεργήση ως ακολούθως:

ι)     Αναστείλη επιθετικήν ενέργειαν προς ΠΕΡΙΒΟΛΙ Νοτίως ΟΡΛΙΑΚΑ.

ιι)    Επιδιώξη εκκαθάρισιν περιοχής Ανατολικώς ποταμού ΒΕΝΕΤΗ Βορείως ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ διά μείζονος μέρους 21 και 33 Ταξ/χιών εξασφαλίζουσα ταυτοχρόνως κατοχήν ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ – ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ.

ιιι)   Έν συνεχεία να ενεργήση επιθετικώς προς ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΝ – ΑΒΔΕΛΑΝ.

Αποστολαί VIIIης ΙΧης Μερ/χίας αμετάβλητοι.

β)     Διά της Α. Π. 3281 Δ/γής εκδοθείσης κατόπιν της Α.Α.Π. 889 Δ/γής Β΄ ΣΣ η Μεραρχία καθορίζει τας δι’ αύριον ενεργείας ως εξής:

-33 Ταξιαρχία: Διά δυνάμεως Τάγματος (μείον Διλοχίας) να εξασφαλίση κατοχήν ύψοδ. 1259 υπόλοιπον Ταξ/χίας κινηθή ιππαστί επί κορυφογραμμής ΟΡΛΙΑΚΑ προς ΚΑΝΤΗΛΑ.

-21 Ταξιαρχία: Ενεργήση την 180700 προς ύψ. 1113.

Προσέτι δε διά της Α.Π. 3282 προς 21 και 22 Ταξ/χίας καθωρίζεται ως Η. η 18η Νοεμβρίου, δι’ εκτέλεσιν των διατεταγμένων διά της Α.Π. 3263/15-11-47 Δ/γής Μεραρχίας.

Ενέργειαι – Συμβάντα

-Τμήματα 517 Τάγματος κινηθέντα από (Σ.3882) προς (Σ.345827) και διαβάντα τον ποταμόν ευρέθησαν πρό αντιστάσεων του εχθρού καθ’ όλον το μήκος του μετώπου των. Περαιτέρω κινησίς των κατέστη αδύνατος.

-519 Τάγμα από 0600 ώρας εκινήθη έξ (Σ.4283) προς (Σ.408855) και διεπίστωσεν ισχυράν κατοχήν επί του Ορεινού όγκου. Προσπάθειαι ανατροπής του εχθρού προς συνέχισιν κινήσεως απέβησαν άκαρποι λόγω της πλεονεκτικής θέσεως των συμμοριτών επί των βράχων. Υποστήρηξις Πυρ/κού ουχί καρποφόρος λόγω του λίαν ανωμάλου και βραχώδους εδάφους. Η αεροπορία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν επενέβη σήμερον εις ανωτέρω ενεργείας.

-Πρός υποβοήθησιν των ενεργούντων επί ΟΡΛΙΑΚΑ Τμημάτων 33ης Ταξ/χίας Διλοχία 505 Τάγματος εκινήθη εκ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ προς χωρίον ΖΙΑΚΑ (Σ.4287). Ανέτρεψεν διαδοχικώς αντιστάσεις και τας μεσηβρινάς ώρας έφθασεν εις Β.Α. παρυφήν του χωρίου μή δυνηθείσα να εκτοπίση τον εχθρόν όστις κατείχε την Ν.Δ. παρυφήν και τας υποκειμένας ταύτης ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ προωθηθή και έβαλεν εκ των νώτων την Διλοχίαν.

Κατόπιν τούτου διετάχθη να κινηθή Λόχος εκ περιοχής ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ προς ΑΝΑΒΡΥΤΑ ίνα καλύψη πλευρόν Διλοχίας διά την επάνοδον εις τας αρχικάς θέσεις της συμφώνως σχετική Δ/γή επιχειρήσεων.

Ο αγών διήρκεσεν μέχρι των νυκτερινών ωρών. Η καθ’ όλην την ημέραν πίπτουσα βροχή εδυσχέρανε σοβαρώς τας ενεργείας.

-Επιθετικαί αναγνωρίσεις 507 και 509 Ταγμάτων εις περιοχήν των, ως και νυκτεριναί ενέδραι, ουδέν εσημείωσαν.

Απώλειαι:

-505 Τάγμα: Η.Ν. 1, Τ. 1, αγνοούμενος 1 – Σ. ανεξακρίβωτοι.

-22α Ταξ/χία: Η.Τ. 2 (έκ παγίδος).

-517 Τάγμα: Η.Τ. 2.

-519 Τάγμα: Η.Ν. 1, Τ. 1   Σ. ανεξακρίβωτοι. Παρουσιάσθησαν 2 Συμ.

18-11-47

α)     Οι διά της Α.Π. 3262/15-11-47 Δ/γής Μερ/χίας καθοριζόμενοι αντικειμενικοί σκοποί διά την Η ημέραν (σήμερον) δεν κατέστη δυνατόν να καταληφθούν υπό της 21ης Ταξ/χίας. Δι’ ο η Μερ/χία διά της Α.Π. 3292 διέταξε την 22αν Ταξ/χίαν να μή ενεργήση προς ΤΖΟΥΜΑ και ΝΟΓΛΑΣ ως ώφειλε διά την Η+1 ημέραν.

Ενέργειαι – Συμβάντα.

-Το 519 Τάγμα από πρωίας κατέχον θέσεις εις (Σ.420850) – (Σ.415845) εκδηλώσαν κίνησιν προς κατάληψιν αντικειμενικού σκοπού του επί ΟΡΛΙΑΚΑ δεν κατώρθωσεν να ανατρέψη τον εχθρόν, παρά την υποστήριξιν της αεροπορίας και του Πυρ/κού. Ο εχθρός αμύνεται επί των φύσει και θέσει οχυρών θέσεων της περιοχής (Σ.410857) (βραχώδης και απόκρημνος).

-Διλοχία 504 Τάγματος ενήργησεν από πρωίας σήμερον εκ (Σ.4399) και ενεπλάκη εις αγώνα με συμμορίτας, οίτινες κατείχον την γραμμήν     ύψ. 1142 – ύψ. 1092 – (Σ.414965). Την 1600 ώραν κατόπιν σκληρού αγώνος κατελήφθη ανωτέρω γραμμή. Υπόλοιπον Τάγμα εκινήθη εκ (Σ.4593) και συναντήσαν εχθρόν εις (Σ.427955) ανέτρεψε τούτον και κατέλαβεν τοποθεσίαν.

-Ταυτοχρόνως Διλοχία 505 Τάγματος ενήργησεν εκ (Σ.4787) προς ύψ. 1113. Εχθρός κατέχων τοποθεσίαν (Σ.440895) ημύνθη μέχρι απογευματινών ωρών ότε αντιστάσεις εχθρού εξουδετερώθησαν. Περαιτέρω κίνησις διεκόπη λόγω επελεύσεως σκότους.

-Διλοχία 508 Τάγματος από πρωίας ενήργησεν εκ (Ν.4802) προς (Ν.4105) και κατέλαβεν περιοχήν άνευ επεισοδίου.

-Επιθετικαί αναγνωρίσεις 509 Τάγματος μέχρι (Ν.3329) και (Ν.4225) ουδέν εσημείωσαν.

-Κατά την διάρκειαν της νυκτός παρηνοχλήθη ημέτερον Τμήμα εις (Ν.3316) διά πυρών όλμων άνευ αποτελέσματος.

-Πυρ/κόν ευρισκόμενον εις περιοχήν ΚΑΛΗ – ΡΑΧΗ (Σ.445925) υπεστήριξεν ενέργειαν 21 και 33 Ταξ/χιών.

Απώλειαι:

-505 Τάγμα: Η.Ν. 1, Τ. 1.

-33η Ταξ/χία: Η.Τ. 1 (519 Τ) – από ενέργειαν χθες και σήμερον Σ.Ν. 8, Τ. 1.

19-11-47

α)     Η Μεραρχία εξέδωσε την Α.Π. 3295 Δ/γήν προς 33ην Ταξ/χίαν έχουσαν ούτω: Αξιώσατε μεγαλυτέραν ταχύτητα, ορμήν και αποφασιστικότητα.

Επί ανωτέρας υπεβλήθη η Α.Π. 7/2/37 33ης Ταξιαρχίας.

β)     Διά της Α.Π. 7/2/104 η 33η Ταξιαρχία αναφέρει ότι οι συμμορίται κατέχουν εξ ολοκλήρου χωρίον ΖΙΑΚΑ  (Σ.416866) και ιδίως την βορείαν και Β.Δ. παρυφήν αυτού, βάλλουν δε δραστικώς κατά τμημάτων 518 Τάγματος. Και αιτείται την εξ ολοκλήρου διάθεσιν Πυρ/κού ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ προς εξουδετέρωσιν των αντιστάσεων και κατάληψιν του χωρίου.

Η Μεραρχία εξέδωσε την Α.Π. 3299 Δ/γήν προς 21ην 33ην Ταξιαρχίας και Δ/σιν Πυρ/κού έχουσαν ούτω: Πυρ/κόν διετάχθη ολόκληρον υποστηρίξη διαδοχικώς 21 και 33ην(.) Δέον Πεζικόν εκμεταλλεύητε διαδοχικάς εξουδετερώσεις(.) Ανάγκαι 21<sup>ης</sup> έξ ίσου σοβαραί(.) Χρησιμοποιήσατε και όλμους 4,2΄΄(.).

γ)     Ελήφθη η Α.Π. 7/2/109 33ης Ταξ/χίας δι’ ης αναφέρει ότι αι ενέργειαι δεν δύνανται να υποστηριχθώσι πλήρως και αποτελεσματικώς υπό Πυρ/κού λόγω της φύσεως του εδάφους. Τον διατεθέντα ουλαμόν 4,2΄΄ αφήκεν εις ΜΕΓ. ΡΑΧΗΝ, διότι λόγω της διασποράς των δεν τους θεωρεί ικανούς προς αποτελεσματικήν υποστήριξιν.

Αιτείται διάθεσιν Πο/λων ΒΙΚΕΡΣ, άτινα και διετέθησαν διά της Α.Π. 3301 Δ/γής Μεραρχίας από πρωίας αύριον.

δ)     Κατόπιν προφορικής Δ/γής Β΄ ΣΣ εξεδόθη η Α.Π. 3302 Δ/γή Μεραρχίας δι’ ης ορίζεται ως αποστολή 33ης Ταξ/χίας, μετά την κατάληψιν του χωρίου ΖΙΑΚΑ, να κινηθή ουχί προς ΚΑΝΤΗΛΑ αλλά εν τη γενική κατευθύνσει ύψ. 1219 (Σ.3691) προς διευκόλυνσιν ενεργείας 21ης Ταξ/χίας ενεργούσης προς ύψ. 1113 – ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ.

ε)     Η 33η Ταξ/χία διά του 7/2/133 Δ.Σ.Κ.  ανέφεραν ότι 518 Τάγμα κινήθη από (Σ.460865), διέβη από πρωίας ποταμόν ΒΕΝΕΤΗ και ήχθη εις περιοχήν χωρίου ΖΙΑΚΑ, όπου και ενεπλάκει μετά συμμοριτών. Απογευματινάς δε ώρας επέστρεψεν εις αρχικάς θέσεις εξορμήσεως παρά αντίθετον Δ/γήν Μερ/χίας δοθείσαν δι’ ασυρμάτου εις Δ/τήν 33ης Ταξ/χίας αιτούντα την ως άνω ενέργειαν συμπτύξεως (Βλ. Σχ/κήν έκθεσιν υποβληθείσαν εις ΣΣ δι’ Α.Α.Π. 207/24-11-47 ημετέρας).

Κατόπιν ταύτης η Μερ/χία εξέδωσε την Α.Π. 3305 Δ/γήν έχουσα ούτω: «Κατόπιν Υμετέρας Α.Π. 7/2/133 αποστολή Υμών καθοριζομένη διά Α.Π. 3302 Δ/γής Ημών τροποποιείται ακολούθως (.) Άπασαι αι εις Σπήλαιον δυνάμεις αποσυρθώσι εντός της νυκτός 19/20 εις χώρον ύψ. 941 (Σ.4687) διά δυνάμεως Τάγματος κινηθήσεται από 200700 ώρας εν τη κατευθύνσει ΑΝΑΒΡΥΤΑ – υψ. 938 (Σ.4191) – ύψ. 931 (Σ.3993) προς διευκόλυνσιν τμημάτων 21ης ενεργούντων προς ύψ. 1113 (Σ.4194) εκθέσεως (Σ.4292) (.) Σ.Δ. Ταξιαρχίας ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ (.)».

Επί της άνω Δ/γής η 33η Ταξ/χία την 200100 ώραν υπέβαλεν προφορικήν αίτησιν δι’ αυρμάτου περί χορηγήσεως 24ώρου προθεσμίας προς εγκατάλειψιν περιοχής ΣΠΗΛΑΙΟΥ. Η Μεραρχία δεν ενέκρινεν παράτασιν καθ’ όσον προεβλέπετο συνέχισις των επιχειρήσεων διά την επομένην ημέραν και συμμετοχή εις ταύτας της 33ης Ταξ/χίας.

Ενέργειαι – Συμβάντα:

-518 Τάγμα εκινήθη από 0700 ώραν εκ (Σ.460865) προς (Σ.415866). Συνεχίσαν κίνησιν προς χωρίον ΖΙΑΚΑ συνεπλάκη με συμμορίτας κατέχοντας την ΒΔ παρυφήν. Κατόπιν σκληρού αγώνος έφθασεν εις την ΒΑ παρυφήν του χωρίου. Ο εχθρός έκανεν χρήσιν όλμων και Πολ/λων εκ των οικίων και εκκλησιών.

Τας απογευματινάς ώρας το Τάγμα επανέκαμψεν και εδραιώθη εις (Σ.447869).

-519 Τάγμα κινηθέν από (Σ.4285) προς (Σ.408856) προσέκρουσεν επί ισχυρών αντιστάσεων και επανήλθεν εις αρχικάς του θέσεις.

-517 Τάγμα. Δι’ επιθετικών αναγνωρίσεων εξηρεύνησεν την περιοχήν (Σ.415770) εώς (Σ.380780), κατέστρεψαν υδρόμυλον και διασκόρπισαν μικράν ομάδα συμμοριτών.

-Διλοχία 505 Τάγματος από πρωίας επανέλαβεν αγώνα και κατέλαβεν χωρίον ΑΝΑΒΡΥΤΑ εγκατασταθείσα εις (Σ.425920).

-Κίνησις τμημάτων 504 από ΠΑΛΗΟΜΥΛΟΝ (Σ.4197) προς ΤΖΑΜΙ – ΒΕΡΒΕΡΑ ανεκόπη λόγω πυκνοτάτης ομίχλης.

-507 και 509 Τάγματα νύκτα χθες παρηνοχλήθηκαν διά πυρών αυτομάτων και όλμων εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ και ύψ. ΚΛΕΨΙ.

-Καθ’ όλην την ημέραν βροχερός και ομιχλώδης καιρός εδυσχέρανε τας επιχειρήσεις.

Απώλειαι:

-518 Τάγμα: Η.Ν. 1, Τ. 3 – Σ. ανεξακρίβωτοι. Παρεδόθησαν 7 συμμορίται εξ ων 4 ένοπλοι.

20-11-47

Ενέργειαι – Συμβάντα.

Οι συμμορίται προσέβαλον θέσεις 504 Τάγματος εις (Σ.4197) από 192000 μέχρι 200130, κατόπιν προπαρασκευής διά πυρών όλμων 2΄΄,3΄΄ και πολ/λων. Παρά τας σοβαράς απωλείας των ημετέρων αντετάχθη σθεναρά άμυνα. Τας πρωινάς δε ώρας επανέλαβον επίθεσίν των καλυπτόμενοι υπό πυκνοτάτης ομίχλης.

-Λόγω κακοκαιρίας ενέργειαι διά σήμερον 504 και 505 Ταγμάτων ως και των Τμημάτων 518 Τάγματος περιωρίσθησαν εις επιθετικάς αναγνωρίσεις.

Ούτω: το 504 Τάγμα ενήργησεν επιθετικήν αναγνώρισιν προς (Σ.4191) και  διεπίστωσεν ισχυράν κατοχήν από άνω θέσεως μέχρι (Σ.4193).

505 Τάγμα από (Σ.4391) προς (Σ.410935) διαπιστώσαν ισχυράν κατοχήν υψωμάτων.

518 Τάγμα κινηθέν εν τη κατευθύνσει (Σ.425900) – (Σ.410910) προσέκρουσεν επί ισχυρών αντιστάσεων εχθρού.

Απώλειαι:

-504 Τάγμα: Η.Τ. 7 – Σ. ανεξακρίβωτοι.

-518 Τάγμα: Η.Τ. 3 (1αξ/κός) – Σ. ανεξακρίβωτοι.

-Εις 517 Τάγμα παρουσιάσθησαν 3 ένοπλοι συμμορίται.

-Εις 22αν Ταξ/χίαν παρουσιάσθη 1 ένοπλος συμμορίτης.

21-11-47

Την 1100 ώραν εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 3313 Δ/γή προς 22αν Ταξ/χίαν ίνα κινήση την επί ΚΟΡΥΦΗΣ ευρισκομένην δύναμιν της (Διλοχίαν) προς ύψ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ (Σ.390995) προς διεθυκόλυνσιν Τμημάτων 21ης Ταξ/χίας ενεργούντων εκ (Σ.3897) προς ΒΕΡΒΕΡΑΝ.

Την 1830 ώραν εξεδόθη η Α.Π. 3317 Δ/γή προς τας Ταξ/χίας δι’ ης εδίδοντο αι κάτωθι αποστολαί δι’ ενέργειαν 22 – 11 – 47:

-21η Ταξ/χία: να συνεχίση κίνησιν της προς ΤΖΑΜΙ – ΒΕΡΒΕΡΑΝ και να εκκαθαρίση περιοχήν. Μετά αναδιοργάνωσιν και ανεφοδιασμόν να προπαρασκευάση ενέργειαν προς ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ. εις την διάθεσιν της το επί ύψ. 1084, 519 Τάγμα 33ης Ταξ/χίας.

-33η Ταξ/χία: να εξασφαλίση την περιοχήν ΜΕΓ. ΡΑΧΗ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ.

-22α Ταξ/χία: να συνεχίση προσπάθειαν προς ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ εν συνδέσει με τμήματα 21ης Ταξιαρχίας.

Ενέργειαι – Συμβάντα.

504 Τάγμα: Από 0700 ώρας εκινήθη εκ (Σ.4197) προς ΚΑΨΑΛΑΙ – ΒΕΡΒΕΡΑ. Ευρεθέν πρό ισχυρών αντιστάσεων του εχθρού και λόγω του απόκρημνου του εδάφους, παρά τας επανειλημμένας επιθέσεις δεν επέτυχε να καταλάβη τον αντικειμενικόν σκοπόν του, βαλλόμενον και εκ του πλευρού. Ευρισκόμενον εν συνεχεί επαφή με τον εχθρόν διετήρησε καθ’ όλην την νύκτα τας καταληφθείσας θέσεις.

505 Τάγμα: Εκινήθη από πρωίας εκ (Σ.425920) προς ύψ. 1084-ύψ. 1113 – (Σ.4193) από την πρώτην ώραν ενεπλάκη εις αγώνα, του εχθρού κατέχοντος ισχυρώς τα ανωτέρω υψώματα. Τη συμμετοχή αεροπορίας διά 10 εξόδων και Πυρ/κού την 1530 ώραν κατέλαβε ύψ. 1084 και την 1730 ώραν το ύψ. 1113.

Εχθρός πιεζόμενος συνεπτύχθη Β.Δ. ύψ. 1113, ένθα κατεδιώχθη υπό Πεζικού και επολυβολήθη υπό αεροπορίας. Αι απώλειαι του εχθρού υπολογίζονται ως σοβαραί. Την ανωτέρω ενέργεια υπεβοήθησεν και το 518 Τάγμα διά κινήσεως του εκ κατευθύνσεως Δ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ προς ύψ. 1084.

508 Τάγμα (μείον λόχος): Εκινήθη ως Α.Π. 3313 Δ/γή Μεραρχίας από (Ν.4101) προς (Ν.3900). Την 1500 ώραν κατέλαβε το ύψ. (Ν.405989) άνευ σοβαράς αντιστάσεως του εχθρού κατέχοντος ισχυρώς ανωτέρω ύψωμα.

Κατά τας επιχειρήσεις της ημέρας ταύτης δέον ειδικώς ν’ αναφερθή η αποδοτική συμβολή της αεροπορίας και η πλήρης συνεργασία Πεζικού και αεροσκαφών.

Τακτικόν Στρατηγείον Μεραρχίας εις ύψ. 932 (Σ.4593) ένθα Τ.Σ. 21ης Ταξ/χία.

Απώλειαι:

504 Τάγμα: Η.Ν. 4, Τ. 16 (ένας αξ/κός) – Σ. ανεξακρίβωτοι. Παρουσιάσθη εις ένοπλος συμμορίτης.

505 Τάγμα: Η. 0 – Σ. σοβαραί εξακριβωθέντες Ν. 11 συλληφθέντες 5.

22-11-47

Εξεδώθησαν αι υπ’ αριθ. Α.Π. 3321 και Α.Π. 3322 Δ/γαί προς τας Ταξ/χίας ίνα αύριον απασχοληθώσι με εκκαθάρισιν περιοχής, ανεφοδιασμόν και αντικατάστασιν τμημάτων των ως και προπαρασκευήν προς συνέχυσιν ενεργειών προς Δ. βάσει νεωτέρας εκδοθησομένης Δ/γής. 508 Τάγμα αντικατασταθή μερίμνη 21η Ταξ/χίας και άχθη εντός της σήμερον εις περιοχήν ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ ένθα να προπαρασκευάση ενέργειαν προς ΤΖΟΥΜΑΝ.

Ενέργειαι – Συμβάντα:

Εχθρός νύκτα χθες κατόπιν καταλήψεως των υψ. 1084 – ύψ. 1113 υπό ημετέρων, εγκατέλειψεν ύψ. ΤΖΑΜΙ – ΒΕΡΒΕΡΑ κατά την διάρκειαν της νυκτός. Την 1000 ώραν εκινήθη το 518 Τάγμα προς ανωτέρω τοποθεσίας και εγκατεστάθη την 1445. Κατά συνέχισιν κινήσεως του διεπίστωσεν κατοχήν των ύψ. 1160 και ύψ. 1107. Την 0930 ώραν το 508 Τάγμα ενήργησεν από περιοχής ΑΓ. ΚΟΣΜΑΝ προς ΤΖΟΥΜΑ. Κατόπιν αγώνος κατέλαβεν ύψ. (Ν.3900) την 1200 ώραν, την ανωτέρω ενέργειαν του 509 Τάγματος υπεστήρηξαν τμήματα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ κινηθέντα προς ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ.

517 Τάγμα ενεργήσαν αναγνώρισιν περιοχής του κατέστρεψεν εγκαταστάσεις και οχυρώσεις του εχθρού εις (Σ.415870).

Απώλειαι:

508 Τάγμα: Η. 0 – Σ. 1συληφθείς βαρέως τραυματίας.

518 Τάγμα: Η.Ν. 1, Τ. 2 (άπαντες εκ λανθασμένης αεροπορικής βολής)

505 Τάγμα: Η. 0 – Σ. ανευρέθησαν 3 εισέτι πτώματα κατά εξερεύνησιν από ενέργειαν της χθές.

2 Τ. 21ης Ταξ/χίας εκ νάρκης. 2 οχήματα Ζ.Μ.Σ. κατεστράφησαν.

23-11-47

Εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 3325 Δ/γή Μεραρχίας έχουσα ακολούθως:

«Επιτευχθέντος πρώτου αντικ. σκοπού Μεραρχία ενεργήση ως κάτωθι(.) Καθήλωσις των επί ύψ. ΤΖΟΥΜΑ και ΝΟΓΛΑΣ ευρισκομένων και ταχεία δραστήριαν ενέργεια προς ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ προς επίτευξιν κυκλώσεως και εξοντώσεως των εν τη περιοχή ενεργείας συμμοριτών(.) Αποστολαί(.) 22η Ταξ/χία, ενεργήση από ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ και ΑΓ. ΚΟΣΜΑ προς ΤΖΟΥΜΑ(.) Τάγμα εκ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ υποστηρίξη διά πυρών ενέργειαν 22ας(.) Υπόλοιπον 21ης και Τάγμα 33ης Ταξ/χίας ενεργήση προς ΝΟΓΛΑΣ και ΚΟΜΕΝΤΣΙ(.) Πυρ/κόν(.) α) ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ και ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ υποστήρηξις ενεργείας καθηλώσεως προς ΤΖΟΥΜΑΝ  β) Υπόλοιπον υποστηρίξη προς καθήλωσιν αμυνομένων επί ΝΟΓΛΑΣ(.) Μετά ταύτα άπαν προς υποστήριξιν ενεργειών προς ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ(.) Ημέρα Η η 24η(.) Ώρα εξορμήσεως(.) Πρός ΤΖΟΥΜΑΝ και ΝΟΓΛΑΣ τη 0900(.) Πρός ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ(.) Κατά κρίσιν Ταξ/χίας προς επίτευξιν του υπό της Μεραρχίας επιδιοκωμένου σκοπού(.) Επάνοδος τμημάτων ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ εις βάσεις των αυθημερόν(.)»

Ενέργειαι – Συμβάντα:

Την νύκτα της χθες συμμορίται κατόπιν προπαρασκευής δι’ όλμων και Πυρ/κού επετέθησαν εναντίον του λόχου 509 Τάγματος επί ύψ. ΚΛΕΨΙ (Ν.3316). Η επίθεσις πρά την σφοδρότητα των πυρών απεκρούσθη άνευ ουδεμίας απωλείας των τμημάτων μας.

Την πρωίαν της σήμερον κατόπιν αναγνωρίσεων εις την ανωτέρω περιοχήν ανευρέθησαν πολλά ίχνη αίματος και ποσότητες Γερμανικών φυσιγγίων εις θέσεις μάχης εγγύς των ημετέρων θέσεων.

Ομοίως νύκτα χθες το 517 Τάγμα παρηνοχλήθη διά μεμακρυσμένων πυρών του εχθρού.

Ημέρα αυτή κατηναλώθη εις την προπαρασκευήν και ανασυγκρότησιν ως αι Α.Π. 3321 και Α.Π. 3322 Δ/γαί Μερ/χίας της 22-11-47.

Εγένετο αντικατάστασις υπό 33ης Ταξ/χίας του 518 Τάγματος, του διατεθέντος εις 21ην Ταξ/χίαν, διά του 519 τοιούτου.

24-11-47

Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 3341 Δ/γής Μερ/χίας ορίζεται ως Σ.Δ. 33ης Ταξ/χίας ΓΡΕΒΕΝΑ από αύριον, η δε Διοίκησις της Μερ/χίας ανατίθεται εις τον Συν/ρχην ΚΑΤΣΩΡΙΔΗΝ του Μεράρχου απερχομένου δι’ υπηρεσίαν, (Σύγκλησις Μερ/κού Συμβουλίου) και εν συνεχεία δι’ Αθήνας προς συμμετοχήν του εις Αν. Συμβ. Επιλογής.

Ενέργειαι – Συμβάντα.

Οι συμμορίται τας νυκτερινάς ώρας της χθες προσέβαλον κατά διαλείμματα μέχρι των πρωινών ωρών της σήμερον τα προκεχωρημένα Τμήματα ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ. Από πρωίας εκινήθησαν ημέτερα τοιαύτα από (Ν.3206 και αφίχθησαν εις θέσεις (Ν.3501) και (Ν.3602) άνευ αντιστάσεως, ίνα υποστηρίξωσι το 508 Τάγμα ενεργούν από (Ν.4100) προς ύψ. ΤΖΟΥΜΑ την εσπέραν δε επανήλθεν εις αρχικάς του θέσεις. Εχθρός κατέχων ανωτέρω ύψωμα πιεζόμενος υπό Τμημάτων και απειλούμενος διά κυκλώσεως υπεχώρησεν προς Δυσμάς.

Συγχρόνως με ανωτέρω ενεργείας το 505 Τάγμα από της 0700 ώρας εκινήθη εκ της περιοχής (Σ.390065) προς (Σ.3697) – (Σ.3498). Ο εχθρός κατείχεν ισχυρώς ύψ. 1160 και ύψ. 1107 πλήν όμως κατόπιν σκληρού αγώνος και τη συμμετοχή αεροπορίας και Πυρ/κού ημέτερα Τμήματα εξεδίωξαν τους συμμορίτας εκ των χαρακωμάτων και την 1430 ώραν κατέλαβον τα ανωτέρω υψώματα.

Την νύκτα της χθες οι συμμορίται παρηνώχλησαν το 517 Τάγμα διά πυρών όλμων και αυτομάτων.

Κατά τας ενεργείας ταύτας των ημετέρων Τμημάτων διεπιστώθη ότι οι συμμορίται ημύνοντο λυσσωδώς διά την διατήρησιν των κατεχομένων υπ’ αυτών τοποθεσιών παρά την σφοδρότητα του πυρός της αεροπορίας, του Πυρ/κού και του Πεζικού και δεν εγκατέλειπον ταύτας εί μή μόνον όταν τα ημέτερα Τμήματα έφθαναν επ’ αυτών τούτων των θέσεων μάχης και πολυβολείων.

Απώλειαι:

505 Τάγμα: Η.Ν. 2, Τ. 15 – Σ. συνελήφθησαν 8 εντός πολυβολείων.

Παρουσιάσθη 1 ένοπλος συμμορίτης.

Είς 517 Τάγμα: Παρουσιάσθη 1 ένοπλος συμμορίτης.

Όχημα 33ης Ταξ/χίας προσέκρουσεν επί νάρκης εις Σ. 530874, ένεκα δε τούτου Ν. 2, Τ. 2 άπαντες οπλίται και Τ. 3 ιδιώται εντεταλμένοι δι’ υπηρεσίαν ανιχνεύσεως οδού.

25-11-47

Εξεδόθη η Α.Π. 3345 Δ/γή Μερ/χίας δι’ ης εντέλλοντο αι Ταξ/χίαι όπως μετά την ολοκλήρωσιν των αντικ. σκοπών εκκαθαρίσωσι την περιοχήν ΔΙΛΟΦΟΥ-ΔΟΥΤΣΙΚΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΥΡΙ-ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ-ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ- ΜΕΓΑΡΟΥ-ΑΓ. ΚΟΣΜΑ-ΚΥΔΩΝΙΩΝ-ΚΟΡΥΦΗΣ.

Ενέργειαι – Συμβάντα.

Την νύκτα της χθες ο εχθρός επέδειξεν δραστηριότητα επιτελείς ως κάτωθι:

Εναντίον κατεχομένων θέσεων υπό 505 Τάγματος εις (Σ.387965) έως (Σ.372975).

Ομοίως εναντίον των θέσεων του 508 Τάγματος εις (Ν.3701). Ενεδρεύοντα όμως τμήματα του Τάγματος τούτου προσέβαλον τους συμμορίτας εκ των Νότων και διεσκόρπησαν τούτους προς Δυσμάς.

Ομοίως εναντίον των θέσεων του 518 Τάγματος εις (Σ.4687).

Απασαι αι ανωτέρω νυκτεριναί προσβολαί των συμμοριτών ουδέν αποτέλεσμα έσχον.

Από πρωίας σήμερον τμήματα 519 και 505 Ταγμάτων εκινήθησαν και κατόπιν σκληρού αγώνος κατέλαβαν το ύψ. (Σ.34097) επιστρέψαντα εσπερινάς ώρας εις αρχικάς θέσεις.

Επιθετικαί αναγνωρίσεις εις περιοχήν 21ης Ταξ/χίας και ενέδραι νυκτός ουδέν απέδωσαν.

Απώλειαι:

508 Τάγμα: H.T. 4 και 2 Ν. ημίονοι Λ.Ο.Μ.

Σ.Ν. 4 και πολλοί τραυματίαι παραληφθέντες.

519 Τάγμα: Η.Ν. 1, Τ. 1 – Σ.Ν. 4

Διάταξις ενεργούντων Τμημάτων:

505 Τάγμα: ύψ. 1160 (Σ.3797) και ύψ. 1107 (Σ.3697)

504 Τάγμα: ΤΖΑΜΙ – ΒΕΡΒΕΡΑ – ΠΑΛΗΟΜΥΛΟ με Λόχον εις ύψ. 1113.

Λόχος 506 εις ύψ. 1084.

Σ.Δ. 21ης Ταξ/χίας εις ΒΕΡΒΕΡΑΝ.

519 Τάγμα εις ύψ. 1107.

Δύο Πυρ/χίαι μεταξύ ύψ. 1084 και ύψ. 1113.

26-11-47

Ελήφθη η υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 916 Β΄ ΣΣ δι’ ης η ΙΙα Μεραρχία δι’ ενεδρών εις περιοχήν ΚΟΣΜΑΤΙ – ΤΡΙΚΩΜΟΝ – ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ απαγορεύση πιθανήν διέλευσιν συμμοριτών εκ Δυσμών προς Ανατολάς λόγω σοβαράς προσβολής τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας.

Ενέργειαι – Συμβάντα:

Σήμερον η 21η Ταξ/χία ενήργησεν ως ακολούθως:

Διά των 519 και 505, κατέλαβεν το ύψ. 1173 (Σ.3498) περί την 1115 ώραν τας δε απογευματινάς ώρας διά του 505 κατέλαβεν ύψ. ΝΟΓΛΑΣ. Εις ανωτέρω τοποθεσίας αμφότερα τα τάγματα εγκατεστάθησαν, του 519 αναφέροντος αδυναμίαν συνεχίσεως ενεργείας την ιδίαν ημέραν προς ΚΟΥΜΕΝΤΣΙ.

Από 1630 ώραν Λόχος του 519 Τάγματος επί ύψ. 1173 εδέχθη προσβολήν του εχθρού υποστηριζομένου υπό ορ. Πυρ/κού και όλμων με αποτέλεσμα να τεθή εκτός μάχης ο Διοικητής του Λόχου τραυματισθείς, και να φονευθή  εις των Διμοιριτών. Το γεγονός τούτο επέδρασεν ολεθρίως επί του ηθικού των ανδρών του Λόχου, όστις ανετράπει εγκαταλείψας επί των θέσεων του από το υλικόν του και κατευθύνθη προς τα μετώπισθεν του Τάγματος, μή επιχειρήσαντος ουδενός των βαθμοφόρων του Λόχου ή και ετέρων του Τάγματος να συγκρατήση τούτους.

Η ανατροπή του ανωτέρω Λόχου έσχεν ως αποτέλεσμα να παρασύρη και τους υπολοίπους Λόχους του Τάγματος προς τα οπίσω βεβιασμένως, ώστε και ούτοι να συμπτυχθώσιν αδικαιολογήτως και ατάκτως, να εγκαταλείψωσι δε το πλείστον του υλικού των.

Διετάχθη ενέργεια ενόρκου προανακρίσεως. Ο Διοικητής του Τάγματος ετέθη υπό Διοικητικήν Προφυλάκισιν.

Οι συμμορίται την 2030 ώραν εκμεταλλευόμενοι την σύμπτυξιν του 519 Τάγματος εξεδήλωσαν επίθεσιν εναντίον τμημάτων του 505 Τάγματος επί ύψ. 1160 και ΝΟΓΛΑΣ. Άπασαι αι επιθέσεις των απεκρούσθησαν. Έν συνεχεία δε επί ύψ. 1084, ύψ. 1113, όπου πυρ/κόν, άνευ αποτελέσματος.

Έν συνεχεία την 270300 ώραν προσέβαλον το Σ.Δ. 21ης Ταξιαρχίας επί ΤΖΑΜΙ – ΒΕΡΒΕΡΑΣ. Ο αγών διήρκεσεν σφοδρώς μέχρι των πρωινών ωρών, παρά δε την προηγηθείσαν διέλευσιν αξ/κών και οπλιτών του διαλυθέντος 519 Τάγματος το ηθικόν των αμυνομένων επί των υψ. ΤΖΑΜΙ – ΒΕΡΒΕΡΑΣ ουδόλως εκάμφθη.

Από του τελευταίου οπλίτου μέχρι και του Ταξιάρχου, ως και ετραυματίσθη, πάντες εμάχοντο επί της πρώτης γραμμής και απέκρουσαν λυσσαλέως επιθέσεις των συμμοριτών διά χειροβομβίδων. Επικοινωνία με  Σ. Δ. Μερ/χίας δι’ ασυρμάτου δέν υφίστατο. Οι συμμορίται απελπισθέντες διά την έκβασιν της ενεργείας των τας πρωινάς ώρας της 27ης απεσύρθησαν εγκαταλείψαντες τυφέκια, οπλ/λον Μπρέν και πυρ/κά

Ομοίως την 261600 μέχρι 261930 οι συμμορίται έβαλλον διά πυρών όλμων και Πυρ/κού εις Λόχον 507 Τάγματος εις (Ν.3411). Την δε 262000 εξεδήλωσαν σφοδράν επίθεσιν επί των αυτών ως άνω θέσεων των ημετέρων Τμημάτων πλησιάσαντες μέχρι της αποστάσεως των 10 μέτρων και αποκρουσθέντες διά χειροβομβίδων. Ο αγών διήρκεσε επί δίωρον κατά δε εξερεύνησιν την πρωίαν της 27ης ανευρέθησαν επί του πεδίου της μάχης δύο νεκροί εξ ων εις Καπετάνιος και τέως στρατ. 521 τάγματος, δύο αυτόματα, τυφέκια και ατομικά είδη.

Απώλειαι:

504 Τάγμα: Η.Τ. 4 (2 αξ/κοί) – Σ. ανεξακρίβωτοι.

507 Τάγμα: Η. 0 – Σ. Ν. 2.

519 Τάγμα: Η.Ν. 9 – Τ. 19. Ιδιώται Ν. 3 και Τ. 11. Σ. ανεξακρίβωτοι.

27-11-47

α)     Από 261830 ώρας μέχρι της 270100 ώρας λόγω ατάκτου συμπτύξεως 519 Τάγματος διεκόπη πάσα επαφή τούτου μετά 21ης Ταξ/χίας και συνεπώς η Μερ/χία ουδεμίαν συγκεκριμένην πληροφορίαν είχε περί της τακτικής καταστάσεως. Την 262200 ώραν κατωρθώθη στιγμιαία επαφή δι’ ασυρμάτου μεταξύ Μερ/χίας και Ταξ/χίας κατά την οποίαν επληροφορήθημεν ότι η κατάστασις του 519 Τάγματος «είναι χαώδης». Δέον να ληφθώσιν δε μέτρα προς ασφάλειαν θέσεως Πυρ/κού.

Μόλις την 270100 ελήφθη σήμα της 21ης Ταξ/χίας διά του οποίου η Μερ/χία επληροφορείτο ότι το 519 Τάγμα συμπτυχθέν έφθασεν εις θέσεις όπου το Πυρ/κόν Μερ/χίας ύψ. 1113.

β)     Κατόπιν τούτου εξεδόθηη υπ’ αριθ. Α.Π. 3359 Δ/γή εις τας 270140 προς 21 και 22 Ταξ/χίας έχουσα ούτω: «Από πρωίας 27ης 21η Ταξ/χία ανασυγκροτηθή και εγκατασταθή εις περιοχήν ΠΑΛΗΟΜΥΛΟΣ (Σ.4197) – ΒΕΡΒΕΡΑ – ύψ. 1084 (Σ.4193)(.) 508 Τάγμα από 271100 ώραν από ύψ. ΤΖΟΥΜΑ εγκατασταθή εις περιοχήν ύψ. 970 (Ν.4006)(.)

γ)     Την 0540 ώραν εξεδόθη η Α.Π. 3362 Δ/γή δι’ ης 508 Τάγμα κινηθή από ΤΖΟΥΜΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ προς ΒΕΡΒΕΡΑ ίνα προσβάλη νώτα επιτιθεμένου κατά 504 Τάγματος (ΒΕΡΒΕΡΑ) εχθρού.

δ)     Ομοίως εξεδόθη η Α.Π. 3361 δι’ ης η Διλοχία του 506 Τάγματος υπό Υπ/κητήν κινηθή άμα λήψει εκ ΓΡΕΒΕΝΩΝ μετά ουλαμού τεθωρακισμένων εις ύψ. 1084 προς συνοδείαν φάλαγγος ανεφοδιασμού (πυρ/κά) και ενίσχυσιν 21 Ταξ/χίας.

ε)     Την 1125 ώραν ελήφθη η Α.Α.Π. 917 Δ/γή Δ/τού Μερ/χίας υποστρατήγου Τσιγγούνη ευρισκομένου εις έδραν Β΄ ΣΣ έχουσα ούτω: «519 Τάγμα εγκατασταθή εις ΕΛΑΤΟΝ(.) Διλοχία 506 ενισχύση άμα λήψει 21 Ταξ/χίαν(.) Διλοχία ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ εγκατασταθή εις ΓΡΕΒΕΝΑ αυθημερόν(.) Αύριον αφιχθήσεται ΓΡΕΒΕΝΑ Διλοχία XV Μεραρχίας. Ο Διοικητής της Μερ/χίας, αφιχθείς αυθημερόν εκ Λαρίσης ανέλαβεν την Δ/σιν της Μερ/χίας.

Συμβάντα – Ενέργειαι.

Είς περιοχήν 21ης Ταξ/χίας μετά απόκρουσιν συνεχών επιθέσεων, αίτινες διήρκεσαν μέχρι των πρωινών ωρών το υπόλοιπον της ημέρας διετέθη εις ανασυγκρότησιν, ανεφοδιασμόν και τροποποίησιν διατάξεως λόγω συμπτύξεως 519 Τάγματος.

Τμήματα ΜΑΔ – ΜΑΥ περιοχής ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ μετά Διμοιρίας 509 Τάγματος την 207200 ώραν ενήργησαν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν εις (Ν.3322) κατά εκεί εγκαταστημένων συμμοριτών. Συμμορίται αιφνιδιασθέντες και πιεζόμενοι υπό των ημετέρων συνεπτύχθησαν εγκαταλείψαντες δύο Ν. αυτόματον και ατομικά είδη. Πρωινάς ώρας τα ανωτέρω τμήματα επέστρεψαν εις τας αρχικάς των θέσεις.

Διάταξις εσπέρας 27ης:

Τ.Σ. Μεραρχίας ΓΡΕΒΕΝΑ.

504 Τάγμα (μείον Λόχος)

Λόχος 508 Τάγματος               Επί ύψ. ΤΖΑΜΙ – ΒΕΡΒΕΡΑ –

Σ. Δ. 21ης Ταξ/χίας                    ΚΑΨΑΛΑΙ (Σ.390965)

505 Τάγμα (μείον Λόχος) επί ύψ. 1142 (Σ.4197)

Λόχος 505 Τάγματος εις (Σ.4194).

Διλοχία 506 Τάγματος

Λόχος 504 Τάγματος               ύψ. 1084

Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π.

506 Τάγμα (μείον Διλοχία)

Λόχος 518 Τάγματος

Πυρ/χία 104 Σ. Π. Π.              ΓΡΕΒΕΝΑ

519 Tάγμα

Ουλαμός τεθωρακισμένων

518 Τάγμα (μείον Λόχος) εις περιοχήν ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ.

517 Τάγμα εις περιοχήν (Σ.402806).

Σ. Δ. 33ης Ταξιαρχίας εις ΓΡΕΒΕΝΑ.

Σ. Δ. 22ας Ταξιαρχίας εις ΤΣΟΤΥΛΙ.

507 Τάγμα

ουλαμός 101 Σ. Π. Π.              εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ

508 Τάγμα (μείον Διολοχία) εις Ν. 4105.

Λόχος 508 Τάγματος εις ΑΥΓΕΡΙΝΟΝ.

509 Τάγμα εις περιοχήν ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π.

Ουλαμός τεθ/νων                                 ΤΣΟΤΥΛΙ

28-11-47

α)     Αφίχθη ο Δ/τής Στρατιάς Αντ/γος ΒΕΝΤΗΡΗΣ την 1045 ώραν και επεσκέφθη το Τ.Σ. της Μεραρχίας. Συνεργασθείς μετά του Δ/τού Μεραρχίας ανεχώρησεν την 1600 ώραν.

β)     Καθ’ άπασαν την ημέραν σήμερον η αεροπορία προσέβαλεν σοβαράς συγκεντρώσεις συμμοριτών εις περιοχήν ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ – ΝΟΓΛΑΣ. Αι πληροφορίαι δε έφερον ότι πιθανή πρόθεσίς των ήτο να επιτεθώσιν είτε προς ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΥΣ είτε προς ύψ. 1113 – ΒΕΡΒΕΡΑΝ δι’ ο εξεδώθη η Α.Π. 3386 Δ/γή Μεραρχίας, δι’ ης Λόχος του 518 Τάγματος εκ ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ να αχθή εσπερινάς ώρας και ενεδρεύση εις περιοχήν ΑΝΑΒΡΥΤΑ με αποστολήν να προσβάλλη Νώτα εχθρού εφ’ όσον νυκτερινάς ώρας θα εξεδήλωνε ανωτέρω ενέργειαν.

γ)     Διά της Α.Π. 3387 Δ/γής Μεραρχίας το 519 Τάγμα επανήλθεν εις διάθεσιν 33ης Ταξ/χίας προς ανασυγκρότησιν.

δ)     Λόγω των παρατηρηθεισών σοβαρών συγκεντρώσεων εις περιοχήν Βδυτικώς ΒΕΡΒΕΡΑ – ΤΖΑΜΙ και εις περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ η Μερ/χία αναφέρει διά της Α.Π. 3389 προς Β΄ ΣΣ ότι Μερ/χία εν περιπτώσει προσβολής ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ είναι βεβαία ότι η φρουρά τούτου θα εκτελέση  το καθήκον της, πλήν όμως τόσον η Ταξ/χία όσον και η Μερ/χία στερούνται εφεδριών.

Επί της αναφοράς ταύτης ουδεμία απάντησις ελήφθη.

ε)     Διά της Α.Π. 3388 Δ/γής προς 33ην Ταξ/χίαν διετάχθη το 517 Τάγμα, να εγκαταλήψη την ΜΕΓ. ΡΑΧΗ και να εγκατασταθή εις περιοχήν ΤΡΙΚΩΜΟΥ αφού προηγουμένως καταστρέψει απάσας τας οργανώσεις και εγκαταστάσεις επί ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ.

Ενέργεια – Συμβάντα.

Νύκτα χθες Τμήματα 21ης Ταξ/χίας εις (Σ.4194) προσεβλήθησαν από 2200 μεχρι 2300 ώρας άνευ αποτελέσματος. Κατά γενομένην αναγνώρισιν την πρωίαν ανευρέθη εν Μπρέν εγκαταλειφθέν υπό των συμμοριτών και αποκεκομμένα μέλη ανθρωπίνου σώματος.

Την 1015 εθεάθη από υψωμάτων ΒΕΡΒΕΡΑΣ φάλαγξ συμμοριτών μετά κτηνών κινουμένη εκ (Ν.373005) προς (Σ.365995) – (Σ.3699). Αεροπορία ειδοποιηθείσα αφίχθη εγκαίρως και προσέβαλεν συμμορίτας λίαν επιτυχώς (έξ αμέσου παρατηρήσεως). Αναγνωριστικόν παρετήρησεν σοβαράς συγκεντρώσεις συμμοριτών μετά κτηνών εις περιοχήν ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ. Μέχρι των εσπερινών ωρών διά συνεχών εξόδων η αεροπορία προσέβαλε τους συμμορίτας ως δε προκύπτει εκ των δελτίων Β΄ ΣΣ/Ε.Α. οι συμμορίται έσχον σοβαρωτάτας απωλείας.

Απώλειαι:

507 Τάγμα: έξ ατυχήματος ημετέρας παγίδος Τ. 2 (1 αξ/κός).

33η Ταξ/χία: Παρουσιάσθη 1 ένοπλος συμμορίτης.

29-11-47

Ενέργειαι – Συμβάντα:

Ουδέν άξιον λόγου πλήν παρενοχλήσεως υπό των συμμοριτών εις 507 Τάγμα (Ν.312044) και εις 517 Τάγμα (Σ.402806).

Είς 33ην Ταξ/χίαν παρουσιάσθη εις ένοπλος συμμορίτης.

Διάταξις:

517 Τάγμα εγκατεστάθη από (Σ.402806) εις ΤΡΙΚΩΜΟΝ. Λοιπή αμετάβλητος.

30-11-47

Υπεβλήθη υπό 21ης Ταξ/χίας η Α.Π. 23/30-11-47 αναφορά δι’ ης αναφέρεται ότι συνεχιζομένης και επιτεινομένης της κακοκαιρίας η κατάστασις των παραμενόντων Τμημάτων επί των ύψ. 1113 – ΤΖΑΜΙ – ΒΕΡΒΕΡΑ δεν είναι ευχάριστος. Λόγω σοβαράς μειώσεως της δυνάμεως των λόχων η κόπωσις των ανδρών καθίσταται υπερβολική κατά τας μακράς νύκτας. Η δύναμις της ομάδος μάχης δεν υπερβαίνει τους 5 άνδρας. Η ανωτέρω αναφορά υπεβλήθη εις Β΄ ΣΣ διά της Α.Π. 3402 ομοίας της Μερ/χίας επιβεβαιούσης τα ανωτέρω.

Ενέργειαι – Συμβάντα.

Είς την περιοχήν 21ης και 22ας Ταξ/χιών ουδέν άξιον λόγου.

517 Τάγμα παρηνοχλήθη υπό ομάδος συμμοριτών την νύκτα της χθες επί ημίωρον εις θέσιν (Σ.447802) άνευ αποτελέσματος. Γενομένης αναγνωρίσεως σήμερον ανευρέθη νεκρός συμμορίτης από ανωτέρω ενέργειαν νυκτός. Ο καιρός καθ’ όλην την ημέραν λίαν βροχερός η ορατότης δε λίαν περιορισμένη.

1-12-47

α)     Ελήφθη η Α.Α.Π. 932 Β΄ ΣΣ διατάσσουσα την εκτέλεσιν επιχειρήσεως την 2-12-47 (κατόπιν της Α.Π. 50/1311/Α1/30-11-47 Στρατιάς) προς κατάριψιν του ηθικού των συμμοριτών κατόπιν του ατυχήματος του 519 Τάγματος υπό τύπον αστραπιαίου και σφοδρού σφυροκοπήματος κατά των συμμοριακών συγκεντρώσεων εις περιοχήν ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ. Επί της ανωτέρω εξεδόθη η Α.Α.Π. 209 της Μερ/χίας προς 21 και 33 Ταξ/χίας ίνα διά δύο Ταγμάτων (ενός εξ εκάστης) ενεργήσωσιν επιθετικήν επιδρομήν προς περιοχήν ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ με σκοπόν την εξάρθρωσιν και συντριβήν των εν τη περιοχή ταύττη ευρισκομένων συμμοριτών. Η Διοίκησις της επιχειρήσεως ανετέθη εις τον Ταξίαρχον Παπανικολάου, αναλαβόντα προσωρινώς την Διοίκησιν της 21 Ταξιαρχίας από της 30-11-47.

β)     Κατόπιν πληροφοριών XV Μερ/χίας περί πιθανής προσβολής κέντρου αντιστάσεως ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ, υπεβλήθη η Α.Π. 3408 αναφορά προς Β΄ ΣΣ σχετικώς προς την Α.Π. 3389, δι’ ης προτείνεται όπως διατεθή Διλοχία εις περιοχήν ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ υπό XV Μερ/χίας δι’ αντιμετώπισιν παντός ενδεχομένου εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ. Ουδεμία απάντησις εδόθη υπό του ΣΣ.

γ)     Έν συνεχεία ελήφθη η Α.Α. Π. 934 Β΄ ΣΣ επί ημετέρας Α.Π.  3404/30-11-47 έχουσα ούτω: «Σχετικόν Α.Π. 3404/30-11-47 υμέτερον(.) Αναφερόμενα υπό 21ης Ταξ/χίας περί επετεινομένης κακοκαιρίας και καταστάσεως παρουδεμίας ετέρας Μονάδος εις ΣΣ ανεφέρθησαν καίτοι διαμένουσιν εις μεγαλύτερον υψόμετρον και υπό παρομοίας αν μή χειροτέρας συνθήκας (.)

Δι’ ενίσχυσιν δυνάμεως οπλιτών και αξ/κών εκοινοποιήθη υμίν το υπ’ αριθ. 9/1280/28-11-47 σήμα Δ/τού Στρατιάς προς ΓΕΣ (.) Προτείνατε ενδεικνυόμενα μέτρα κατά κρίσιν υμών άτινα δέον ληφθώσιν επειγόντως (.)«

Ενέργειαι – Συμβάντα.

Ο εις 21 Ταξ/χίαν διατεθείς Λόχος 508 Τάγματος εκινήθη από πρωίας σήμερον εκ ΒΕΡΒΕΡΑΣ προς ΚΟΡΥΦΗΝ – ΤΣΟΤΥΛΙ. Πρός υποδοχήν τούτου έτερος Λόχος εκινήθη εκ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ προς ΚΟΡΥΦΗΝ, όπου και συνήντησεν ελαφράς αντιστάσεις του εχθρού τας οποίας και ανέτρεψεν. Ανωτέρω δύο Λόχοι απογευματινάς ώρας αφίχθησαν εις ΤΣΟΤΥΛΙΟΝ.

2-12-47

Επί της Α.Α.Π. 934 Β΄ ΣΣ υπεβλήθη η Α.Α.Π. 210 αναφορά Μερ/χίας έχουσα ούτω: «Εάν Σώμα Στρατού λάβη υπ’ όψιν ότι άνδρες 21ης Ταξ/χίας από 21-10-47 και προηγουμένως ευρίσκονται εις συνεχείς σχεδόν αγώνας και μετασταθμεύσεις, αναφερόμενα υπό 21ης Ταξ/χίας τυγχάνουσιν δικαιολογημένα (.) Αιτήσεις Μερ/χίας προς συμπλήρωσιν δυνάμεως λόγω απωλειών δεν εκανοποιήθησαν εισέτι (.) Μεραρχία φρονεί ότι οι αγώνες και αι θυσίαι αυτής έδει να τύχωσι καλλιτέρας αναγνωρίσεως υπό ΣΣ (.) Αναφέρει υπευθύνως ότι επιβάλλεται διάθεσις χρόνου ανασυγκροτήσεως, αναπαύσεως και προπαρασκευής χειμερινής εγκαταστάσεως ιδία εις άνδρας 21ης Ταξ/χίας (.)»

Επί ανωτέρω αναφοράς το ΣΣ διά της Α.Α.Π. 938 γνωρίζει κάτωθι:

«Σώμα Στρατού ουδέποτε διεννοήθη υποτιμήση αγώνα ΙΙας Μερ/χίας και ιδία 21ης Ταξ/χίας. Έκ προφορικών μεθ`υμών συζητήσεων είναι γνωσταί φροντίδες, αντιλήψεις υποφαινομένου προς ανάγκας ανασυγκροτήσεως, αναπαύσεως και πλαισιώσεως Μονάδων ΣΣ και κατέβαλεν πάσαν προσπάθειαν προς τούτο (.) Ανατιθέμεναι εκάστοτε αποστολαί εις Μερ/χίαν ενόμισα ότι ήσαν εντός των δυνατοτήτων της, λαμβανομένων υπ’ όψιν συνεχών αγώνων της και κοπώσεως ανδρών της (.) ΣΣ αναγνωρίζει ότι ΙΙα Μερ/χία υφίσταται διαρκώς μετακινήσεις μή έχουσα μόνιμον έδραν ως λοιπαί Μερ/χίαι (.) Ενόμισα όμως ότι ως και Μερ/χία αναγνωρίζει ότι τακτική κατάστασις είναι τοιαύτη ώστε να μή δύναται να γίνη άλλως (.)». Παρά την ανωτέρω αναγνώρισιν η Μερ/χία υπεχρεώθη υπό του ΣΣ να διαχειμάση εν ΣΙΑΤΙΣΤΗ υπό λίαν δυσμενείς συνθήκας όχι μόνον διαμονής αλλά πρό παντός διοικήσεως λόγω του συνεχιζομένου διασκορπισμού ελλείψει καταλλήλων χώρων εν ΣΙΑΤΙΣΤΗ καίτοι ουδεμία τακτική ανάγκη επιβάλλει τούτο, καίτοι εν ΚΟΖΑΝΗ δύνανται να σταθμεύσωσι ανετώτερα αι Μερ/χίαι (ΙΙ και XV), καίτοι θα ηδύνατο η XV να μετασταθμεύση με την σειράν της εις ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ ή ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ή εις αμφοτέρους τους κατωκημένους τόπους, δεδομένου μάλιστα ότι λόγω της εφικτής συνθέσεώς της έχει ελαχίστους σχηματισμούς εν αντιθέσει προς την ΙΙας πεδινής ως γνωστόν συνθέσεως. Διά την ανεξήγητον ταύτην εμμονήν του ΣΣ η Μεραρχία υπέβαλεν την υπ’ αριθ. Α.Π. 3447/4-11-47 αναφοράν της δεν έτυχεν όμως απαντήσεως δικαιολογούσης την τοιαύτην μεταχείρησιν της Μεραρχίας.

β)     Η Μεραρχία διά της Α.Π. 3437 προς Β΄ ΣΣ υποβάλλει την παράκλησιν όπως γνωσθώσιν οι λόγοι οι επιβάλλοντες παραμονήν 21ης Ταξ/χίας επί κατεχομένης ήδη τοποθεσίας και υπό λίαν δυσμενείς συνθήκας, αίτινες δύνανται να επιδράσωσι δυσμενώς επί του ηθικού και υγιεινής καταστάσεως των ανδρών.

γ)     Ελήφθη η Α.Α.Π. 940 δι’ ης καθορίζεται ζώνη ευθύνης της Μερ/χίας και χειμερινή διάταξις:

Επειδή δεν εδόθη απάντησις εις την Α.Π. 3437 αναφορά της Μεραρχίας υπέβαλεν την ως κάτωθι Α.Α.Π. 211 (.) «Υμετέρα Α.Α.Π. 940 (.) Ταξίαρχος Παπανικολάου διά Α.Π. 30/2-12-47 αναφέρει (.) Λόγω σοβαράς μειώσεως δυνάμεως σκοποί υποχρεούνται φρουρώσιν επί εξάωρον διαρκούσης νυκτός (.) Κτήνη διατρέχουσιν κίνδυνον θανάτου (.) Διαβίωσις ανδρών επί κατεχομένης γραμμής προβληματική (.) Συνεχιζομένης κακοκαιρίας ανεφοδιασμός θέλει διακοπή καθώς και μετακίνησις πυρ/κού μετά διήμερον αδύνατος (.) Μεραρχία επιβεβαιοί ταύτα (.) Ουδένα λόγον ευρίσκειν δικαιολογούντα παράτασιν παραμονής επί κατεχομένης γραμμής (.) Αντιθέτως παράτασις επιδρά ολεθρίως επί ηθικού και υγιεινής καταστάσεως (.) Προτείνει άμεσον μετάστάθμευσιν εις προταθέντας χώρους δι’ Α.Α.Π. 208 Μεραρχίας (.)»

Ενέργειαι – Συμβάντα:

518 και 504 Τάγματα από 0900 ώραν εξορμήσαντα βάσει της Δ/γής επιχειρήσεως Μεραρχίας εκ βάσεως εξορμήσεως (Σ.4193) και (Σ.4489) προς ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΝ ήχθησαν άνευ επισοδίου εις όχθην ποταμού (Σ.392925) με ορατότητα Μηδέν λόγω πυκνοτάτης ομίχλης και ραγδέας βροχής. Η διάβασις του ανωτέρω ποταμού κατέστη αδύνατος ελλείψει πόρου, το δε βάθος της κοίτης του ήτο μεγάλο και το ρεύμα ορμητικόν. Τα ανωτέρω τμήματα επανήλθον εις αρχικάς των θέσεις τας απογευματινάς ώρας διάβροχα υπό συνεχήν ραγδέαν βροχήν.

Ενέδραι και περιπολίαι εις περιοχήν 22ας Ταξ/χίας ουδέν εσημείωσαν.

3-12-47

α)     Επί της Α. Α. Π. 211 αναφοράς Μεραρχίας ελήφθη η Α.Π. 6294 Β΄ ΣΣ δι’ ης εγκρίνεται η προταθείσα υπό της Μερ/χίας λεπτομερής Χειμερινή Διάταξις, διά της Α.Α.Π. 208 αναφοράς της (Παρ. 7). Ορίζεται τελικώς ως Σ.Δ. Μερ/χίας η ΣΙΑΤΙΣΤΑ. Επί πλέον δε εντέλλεται η Μερ/χία όπως προβή επειγόντως εις αμυντικήν οργάνωσιν κέντρων αντιστάσεως και σημείων στηρίγματος.

Κατόπιν τούτου η Μεραρχία εξέδωσε την Α.Π. 3443 Δ/γήν την αφορώσαν την χειμερινήν της διάταξιν, ην υπέβαλε εις Β΄ ΣΣ/Α1.

Ενέργειαι – Συμβάντα:

Ουδέν άξιον λόγου.

Ούτω περατούται η επιχείρησις «ΕΡΙΝΥΣ» με τα κάτωθι συνολικά αποτελέσματα απωλειών ημετέρων και Συμμοριτών:

ΜΟΝΑΔΕΣ

Ημετ.

Σ.

 

Ν

Τ

Α

Ν

Τ

Σ

Π

 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

21 Ταξ/χία

3

22 Ταξ/χία

1

4

33 Ταξ/χία

2

5

Σύνολον

3

12

ΟΠΛΙΤΑΙ

21 Ταξ/χία

8

47

1

18

9

13

7

22 Ταξ/χία

4

27

21

30

9

33 Ταξ/χία

20

43

2

33

1

36

Σύνολον

32

117

3

72

40

13

52

ΙΔΙΩΤΑΙ

21 Ταξ/χία

1

2

22 Ταξ/χία

33 Ταξ/χία

7

15

Γεν. Σύνολον

43

146

3

72

40

13

52

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Αί απώλειαι των συμμοριτών εκτός των παρατιθεμένων απολύτως εξηκριβωμένων υπολογίζονται εις πολύ μεγαλυτέρας.

Την 12 – 11 – 47 από ενέργειάν των προς ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ – ΑΥΓΕΡΙΝΟΝ, κατά πληροφορίας έσχον 40 νεκρούς και 50 τραυματίας.

Επίσης επί ύψ. ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ ανευρέθη ομαδικώς τάφος. Εισέτι την 22 – 11 – 47 από επιχειρήσεις 21ης, επί ύψ. 1084 – 1113 έσχον σοβαράς απωλείας, ιδίως εκ πολυβολισμών υπό αεροπορίας.

Τέλος δεν εξηκριβώθησαν αι απώλειαι άς προξένησεν εις τους συμμορίτας η αεροπορία την 28-11-47 κατά πολυβολισμόν και βομβαρδισμόν γεννόμενον εναντίον κινουμένης φάλαγγος και συγκεντρώσεων συμμοριτών εις Περιοχήν ΚΑΛΛΟΝΗΣ και ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ.

ΜΕΡΟΣ Β

ΟΠΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ:

Κατά τας επιχειρήσεις ταύτας το πυρ/κόν συνέβαλε τα μέγιστα προς εξουδετέρωσιν αντιστάσεων του εχθρού, όστις εις τας πλείστας των τοποθεσιών αμύνης του είχε κατασκευάσει πολυβολεία μετά σκεπάστρων, θέσεις μάχης κ. λ. π. Επί τούτου όρα συνυποβαλλομένην έκθεσιν οργανώσεων του εχθρού επί ύψ. ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΡΑΛΗ – ΜΕΓ. ΡΑΧΗ.

Οι συμμορίται, ενώ μέχρι τινος, εχρησιμοποιούν μόνο πολυβόλα και όλμους  κατά τον μήνα τούτον παρουσίασαν και ορειβατικόν πυρ/κόν (μεγάλου βεληνεκούς 5 χιλιομ.) μη καταστάσης δυνατής της εξακριβώσεως της ακριβούς θέσεως βολής.

Ο αριθμός των βλημάτων ήτο μάλλον περιωρισμένος προς το παρόν, ουδείς όμως εγγυάται ότι το αυτό θα συμβή και εις το μέλλον.

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ:

Η συμβολή του Μηχανικού κατά τας επιχειρήσεις ΕΡΙΝΥΣ υπήρξε και πάλιν πολυτιμοτάτη, διά των εκτελεσθέντων ως αναφέρεται κατωτέρω έργων.

Η προώθησις των πυροβόλων επί ύψ. 1084 – ύψ. 1113 οφείλεται κατά μέγα μέρος εις το Μηχανικόν, καθ’ όσον κατέβαλε υπερανθρώπους προσπαθείας διά την επισκευήν της καροποιήτου οδού ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΕΛΑΤΟΣ – ύψ. 1084 – 1113.

Ομοίως και διά την επισκευήν της υποτυπώδους οδού ΓΡΕΒΕΝΑ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ.

        ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ.

        α)    Γέφυραι:

ι.     Επισκευή της εις το σημείον (Ν.407085) καταστραφείσης οδικής γεφύρας επί της οδού ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ – ΜΟΡΦΗ διά διευθετήσεως του καταστρώματος ταύτης, ως και των προσβάσεων.

ιι.    Επισκευής οχετού εις θέσιν (Σ.497870) καταστραφέντος διά νάρκης τοποθετηθείσης υπό αναρχικών εις ην προσέκρουσεν όχημα Ζ.Μ.Σ. 2½  τ. επί της οδού ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ.

ιιι.   Κατασκευής ξύλινης οδικής γεφύρας επί της δημοσίας οδού ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ και εις σημείον (Ν.560165) επί πασσαλοβαστάκτων με τρία ανοίγματα και δύο βαστάκτας τύπου Ε, συνολικού ανοίγματος 14 μ.

ιv.   Απόφραξις οχετού επί της οδού ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ και εις σημείον (Σ.927502).

 1. Επισκευή γεφύρας επί της οδού ΤΣΟΤΥΛΙ – ΜΟΡΦΗ και εις σημείον (Ν.407085) διά των κάτωθι υλικών, 30μ λίθοι αργοί, 20μ άμμος, 15 κορμοί δένδρων εκ του πέριξ δάσους. Ησχολήθησαν δύο Διμοιρίαι.

β)    Οδοί:

ι.     Διευθέτησις της κοίτης του υπάρχοντος εις σημείον  (Σ.575092) χειμάρου της οδού ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ, διά κατασκευής λιθοστρώτου πάχους 0.40 μ. μήκους 60 μ. διά την καλυτέραν διέλευσιν των οχημάτων.

ιι.    Κατασκευή λιθοστρώτου μήκους 60 μ. εντός του ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ.

ιιι.   Επισκευή τμήματος οδού ΤΣΟΤΥΛΙ – ΜΟΡΦΗ, εις σημείον (Ν.418091) καταστραφέντος υπό αναρχικών.

ιv.   Κατασκευή παρακαμπτηρίου δι’ ακτοδρόμων εις καταστραφείσαν γέφυραν (Ν.561165).

 1. Διευθέτησις καρροποιήτου οδού ΓΡΕΒΕΝΑ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ επί μήκους Δύο χλμ.

vι.   ΓΡΕΒΕΝΑ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ αφαίρεσης ιλύος και επίστρωσις κλάδων δένδρων και χαλίκων προς κατασκευήν τροχιών εις διάφορα σημεία.

vιι.  ΤΣΟΤΥΛΙ – ΜΟΡΦΗ και εις σημείον (Ν 380078) κατασκευή παρακαμπτηρίου μήκους 50 μ. καταστραφείσης υπό αναρχικών.

vιιι.ΕΛΑΤΟΣ – ΚΑΛΗ ΡΑΧΗ – ΨΙΛΗ ΡΑΧΗ και από σημείου (Σ.461918) έως (Σ.455921) επισκευή της οδού καταστραφείσης υπό των αναρχικών διά κρατήρων εκ γεμισμάτων, εκσκαφών και φραγμάτων εκ λίθων.

ιx.   ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ αφαίρεσις ιλύος επί μήκους 200 μ. εις το σημείον (Σ.502927).

 1. ΕΛΑΤΟΣ – ΚΑΛΗ ΡΑΧΗ – ΝΙΤΡΟΥΖΙ επισκευή της οδού εις το σημείον (Σ.425925) καταστραφείσης υπό των αναρχικών διά τοποθετηθεισών δύο ναρκών εις άς προσέκρουσαν δύο οχήματα Ζ.Μ.Σ. 2½ τ.

xι.   Είς το αυτό σημείον κατασκευής θέσεως προς ανέλκυσιν του καταστραφέντος και εκτιναχθέντος οχήματος.

xιι.  ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ επισκευή εις διάφορα σημεία διά τοποθετήσεως κλάδων δένδρου και χαλίκων προς κατασκευήν τροχιών.

xιιι.Εντός του ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ κατασκευή λιθοστρώτου μήκους 5 μ. και τροχιών ξυλίνων μήκους 10 μ.

xιv.ΤΣΟΤΥΛΙ – ΜΟΡΦΗ διάνοιξις τάφρου 0,40 Χ 0,40 μήκους 50 μ.

 1. ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ επισκευή της οδού εις σημεία (Σ.538905) και (Σ.482918).

γ)    Αεροδρόμια: 0

δ)    Οχυρώσεις:

ι.     Συνέχισις και πέρας δύο ημισκεπάστρων (καλυβών) εις ΤΣΟΤΥΛΙΟΝ διά Τμήματα Πεζικού δυνάμεως 14ων ανδρών.

ιι.    Διετέθη Αξ/κός υμών εις ενίσχυσιν 21ης Ταξ/χίας διά την οχύρωσιν ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

ε)    Περίφραξις διά συρματοπλεγμάτων:

ι.     Περίφραξις γεφύρας ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ εις σημείον (Ν.560163) διά συρματοπλέκτου φράκτου απλής ποδιάς και κατασκευή τεσσάρων εχίνων μήκους 4 μ. και ύψους 1.20 μ. διά την ως άνω γέφυραν.

στ)  Συνεργεία:

ι.     Από 22-11-47 και εντεύθεν καθ’ εκάστην  ένα από ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΟΖΑΝΗΝ.

Ένα από ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ.

Ένα από ΓΡΕΒΕΝΑ – ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ.

ιι.    Ένα από ΤΣΟΤΥΛΙ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ.

        ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ:

        ι.     Αναγνώρισις δρομολογίου ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ – ΓΡΕΒΕΝΑ και ιδιαιτέρως εις θέσιν (Ν.573092).

ιι.    Αναγνώρισις δρομολογίου ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ – ΚΑΛΗ ΡΑΧΗ.

ιιι.   Αναγνώρισις οδού από (Ν.443128) έως (Ν.426240) χάρτης ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

ιv.   Aναγνώρισις δρομολογίου ΟΜΑΛΗ – ΑΓΙΑΣΜΑ.

 1. Αναγνώρισις καταστραφείσης οδικής γεφύρας επί της οδού ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ – ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ και εις σημείον (Ν.560165) δι’ αποκατάστασιν της εξ υλικών Μπέλευ.

vι.   Αναγνώρισις δρομολογίου ΓΡΕΒΕΝΑ – ΕΛΑΤΟΣ και αποκατάστασις της αυθημερόν, δι’ επισκευής κατεστραμμένου γεφυριδίου εις σημείον (Σ.521908).

        ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΑ:

        ι.     Λήξις περισυλλογής ναρκών υπό του Τμήματος του ευρισκομένου εις περιοχήν 21ης Ταξ/χίας, ως η τυπ. Αριθμ. Α.Π. 1133/25-10-47 αναφορά ημών.

ιι.    Εγένετο έναρξις εργασιών άρσεως προχείρου ναρκοπεδίου υπό του ιδίου ως άνω συνεργείου εκ ναρκών Νο 75 τοποθετημένων υπό Τμημάτων Πεζικού προ πολλού χρόνου, και άνευ σχεδίου εις σημείον (Σ.547923).

ιιι.   Συνέχισις και πέρας εργασιών άρσεως του προχείρου ναρκοπεδίου ως η υπ’ αριθ. Α.Π. 1217/15-11-47 αναφορά ημών, εκ ναρκών Νο 75 τοποθετηθέντων υπό Τμημάτων Πεζικού προ πολλού χρόνου και άνευ σχεδίου εις θέσιν (Σ.547923).

ιv.   Το ως άνω συνεργείον ανέσυρεν και κατέστρεψεν επί τόπου εν όλω τριάκοντα – τρείς νάρκας Νο 75.

 1. Επίσης επεσήμανεν και άφισαν επί τόπου έτερας δέκα τρείς νάρκας Νο 75 ως προστατευτικόν ναρκοπέδιον φυλακίου, εις σημείον (Σ.546921).

        ΔΙΑΦΟΡΑ:

        ι.     Βελτίωσις θέσεων βολής Λόχου.

ιι.    Εκπαίδευσις σκαπανέων Πεζικού.

 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ:

Οσάκις ο καιρός επέτρεπεν την δράσιν της αεροπορίας αυτή επενέβαινεν εις τον αγώνα μετά προθυμίας τα δε αποτελέσματα ήσαν πάντοτε εξαιρετικά. Δι’ ο η Μεραρχία ευρέθη κατ’ επανάληψιν εις την ευχάριστον θέσιν να εκφράση τον θαυμασμόν και τας ευχαριστίας προς τους αποδεδειγμένως γενναίους και ικανούς συμμαχιτάς των πεζών.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ:

Το δίκτυον των Διαβ/σεων της Μεραρχίας παρά τας δυσμενεστάτας καιρικάς συνθήκας διά τους ασυρμάτους και των σαμποτάζ των τηλεφωνικών γραμμών υπό των συμμοριτών ελειτούργησεν με ικανοποιητικήν απόδοσιν. Εις εκάστην επιχείρησιν εξεδίδετο ειδική Δ/γή Διαβ/σεων, ήτις και υπεβάλετο εις Β΄ ΣΣ/Α9.

 1. ΜΑΥ – ΜΑΔ:

Τα υπό της 21-22 Ταξ/χίας ΜΑΥ-ΜΑΔ, εχρησιμοποιήθησαν εντατικώς κατά τας επιχειρήσεις και με πολύ καλήν απόδοσιν ήτις θα καθίστατο μεγαλυτέρα, εάν ελύετο το πρόβλημα της διατροφής και της εν γένει διαβιώσεως τούτων (αντίσκηνον – κλινοσκέπασμα) κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων.

 1. ΚΤΗΝΗ ΕΞ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ:  Ημιονηγοί:

Υπό της υπηρεσίας ουδεμία μέριμνα ελήφθη διά την διαβίωσιν των ιδιωτών ημιονηγών (κλινοσκέπασμα – αντίσκηνον και διατροφή) και ως εκ τούτου ήσαν εξηναγκασμένοι να διαμένωσιν εις τας ορεινάς περιοχάς κατά τας ψυχράς και βροχεράς νύκτας εν υπαίθρω και πολλάκις νήστεις. Καθ’ όσον διά Δ/γήν απαγορεύεται η χορήγησις άρτου και τροφίμων διά τα ΜΑΔ – ΜΑΥ και ημιονηγούς υπό της υπηρεσίας. Κατά τας επιχειρήσεις όμως είναι γνωστόν ότι καθίσταται αδύνατος η αγορά τροφίμων έξ επιτοπίων πηγών, ούτε υπάρχουσι τρόφιμα προς αγοράν εις περιοχάς βάσεων ανεφοδιασμού. Η διατροφή των κατά πολύ εγένετο εις βάρος του συσσιτίου των οπλιτών και κατά ανάγκην περιωρισμένη, καθ’ όσον δεν ήτο ανθρώπινον και συμφέρον να αφίενται οι ημιονηγοί και τα ΜΑΔ νήστεις, αγωνιζόμενοι και ούτοι διά το κοινόν σκοπόν. Ένα σοβαρόν μειονέκτημα παρουσιάζεται οσάκις χρησιμοποιούνται ιδιώται ημιονηγοί ότι δεν δύνανται να διατηρήσωσι την μυστικότητα των κινήσεων και μειούται επί πλέον η ευλυγισία του τμήματος.

Σημειωτέον ότι το πλείστον των ιδιωτών ημιονηγών αν μη η ολότης αποτελείται από ανηλίκους, γέροντας και γυναίκας, απόρους κατά το πλείστον και στερουμένους ενδυμάτων και υποδημάτων καταλλήλων προς αντιμετώπισιν του ψύχους και των εν γένει καιρικών συνθηκών της περιοχής και στερουμένους των απαραιτήτων προς το ζήν, είναι ευνόητον ότι το θέαμα τούτο επιδρά λίαν δυσμενώς επί των μαχομένων στρατιωτών.

Τέλος η ικανότης προς μεταφοράν των εξ επιτάξεως κτηνών δεν είναι ικανοποιητική και ως εκ τούτου ο αναγκαιών αριθμός κτηνών υπερβαίνει τον προβλεπόμενον δι’ εκάστην Μονάδα.

 1. ΗΘΙΚΟΝ:

Αξιωματικών: Πολύ καλόν πλήν όμως η επί μακρόν παραμονή στελεχών εις Δ/κήσεις τμημάτων εν συνεχή επαφή μετά του εχθρού και διηνεκή κινήσει, έχει επιδράσει δυσμενώς επί της διαθέσεως των και της υγιεινής των καταστάσεως, κυρίως δε του νευρικού συστήματος αυτών. Επί πλέον δυσμενή απήχησιν έσχον αι κοινοποιηθείσαι εσχάτως Δ/γαί τοποθετήσεως δι’ ων Αξ/κοί υπηρετούντες εις Κ.Β.Ε. μετατίθενται εις έτερα Κ.Β.Ε. και έτεροι εκ του ΓΕΣ εις Μονάδας εντός των Αθηνών και Επιτελείς Μ. Μονάδων.

Ώς επίσης και η διατήρησις ωρισμένων έξ αυτών, έστω και εις περιορισμένον αριθμόν συνεχώς, εις Επιτελεία και υπηρεσίαν μετόπισθεν.

Οπλιτών: Γενικώς δύναται να λεχθή ότι το ηθικόν των οπλιτών ευρίσκεται εις καλόν επίπεδον παρά τας συνεχείς από του Απριλίου ε.ε. επιχειρήσεις επί ορεινών περιοχών.

Η φυσική απειρία εις σκληραγωγίαν και εις επιχειρήσεις των εσχάτως εκ των κέντρων Κ.Β.Ε. προερχομένων οπλιτών έχει σχεδόν εξαλειφθή.

Δέον να ληφθή υπ’ όψιν σοβαρώς η μείωσις των Τμημάτων (15-18 άνδρες κατά διμοιρίαν) καθ’ όσον τούτο επιδρά δυσμενώς επί του ηθικού των λόγω εξαντλήσεως εκ κοπώσεως των ανδρών, μειώσεως του αισθήματος ασφαλείας ως και επί μαχητικότητος των Τμημάτων.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ:

 1. H Mερ/χία κατά τας θερινάς επιχειρήσεις, αντιμετώπισεν ιδία εις περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ, εχθρόν αμυνόμενον μετά πείσματος επί ισχυρώς οργανωμένων τοποθεσιών.

Κατά τας επιχειρήσεις όμως «ΕΡΙΝΥΣ», η άμυνα του εχθρού δεν ήτο μόνον παθητική, αλλά και ενεργητική τοιαύτη, διότι ούτος ενήργησεν αρκετάς αντεπιθέσεις.

Επί πλέον αι οργανώσεις ήσαν έτι περισσότερον ισχυραί και δύναται τίς ειπείν συνεχείς εφ’ ολοκλήρου του μετώπου επιθέσεως των Μονάδων και του τομέως της Μερ/χίας τουλάχιστον.

Συνάγεται εκ τούτου ότι του λοιπού αι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν την μορφήν τακτικού αγώνος και όχι ως πρότερον κλεφτοπολέμου μόνον.

Επομένως θα χρειασθή εφαρμογή μεθόδων προσαρμοζομένων προς τον αγώνα τούτον και διαθέσεως λίαν δραστικών μέσων πυρός (πολ/λα-ορειβ. Πυρ/κόν) προς καταστροφήν και εξουδετέρωσιν των αντιστάσεων-οργανώσεων των συμμοριτών και συντριβήν τούτων.

Το Πεδινόν Πυρ/κόν το διατιθέμενον υπό του Στρατού μας φαίνεται ότι θα είναι ανεπαρκές να εξυπηρετήση όλας τας Μονάδας. Αλλά πρό παντός θα είναι ανίσχυρον να βοηθήση και προστατεύση σοβαρώς το επιτιθέμενον Πεζικόν κατά την χειμερινήν περίοδον καθ’ όσον η κακή κατάστασις του περιορισμένου υφισταμένου οδικού δικτύου θα περιορίση κατά πολύ την ευκινησίαν και την απόδοσιν τούτου.

Καθίσταται όθεν καταφανής η ανάγκη ταχείας ενισχύσεως των Μονάδων διά συγχρονισμένου Ορειβ. Πυρ/κού.

Βεβαίως η Αεροπορία δεν θα παύση να αποτελή το σοβαρώτατον όπλον υποστηρίξεως και προστασίας του Πεζικού, δεδομένου μάλιστα ότι οι συμμορίται στερούνται τοιαύτης ως επίσης και σοβαρών αντιαεροπορικών μέσων επί του παρόντος τουλάχιστον.

Κατά την χειμερινήν περίοδον όμως, η χρησιμοποιήσις της Αεροπορίας και μάλιστα εις ορεινούς όγκους, ένθα κατά το πλείστον διεξάγεται ο ανταρτοπόλεμος, λόγω των καιρικών συνθηκών θα είναι αδύνατος.

Και εκ τούτου καταφαίνεται έτι περισσότερον η ανάγκη εφοδιασμού των Μονάδων δι’ Ορειβ. Πυρ/κού δυναμένου να παράσχη πυρά ταχέως και εις πάσαν θέσιν. Δέον να μή διαφύγη της προσοχής μας η παρουσίασις Ορειβ. Πυρ/κού υπό των συμμοριτών.

Η σκέψις να θελήσωμεν να παρακάμψωμεν τας οργανώσεις των συμμοριτών, εκ πρώτης όψεως φαίνεται ευκολωτάτη, αλλά εκτός του γεγονότος ότι οι συμμορίται εσχάτως παρουσίασαν συνέχειαν αμυντικών οργανώσεων, η παράκαμψις τούτων δεν προσφέρεται και τόσον, εις ορεινά και διακεκομμένα εδάφη, λόγω της σπάνιος των βατών δρομολογίων και μάλιστα κατά την χειμερινήν περίοδον.

Διά τους λόγους τούτους μοιραίως θα υποχρεωθώμεν κατά την χειμερινήν περίοδον να ενεργώμεν επιχειρήσεις σχετικώς εις ευρείαν κλίμακα μόνον οσάκις η καλή καιρική κατάστασις θα επιτρέπη, ίνα δυνάμεθα ούτω να εκμεταλλευόμεθα την σοβαράν υποστήριξιν της Αεροπορίας.

 1. Από τον φανατισμόν με τον οποίον επολέμησαν και πολεμούσαν οι συμμορίται προκύπτει ότι διά να καταστή αποτελεσματικώς ο αγών τον οποίον διεξάγωμεν πρέπει να ληφθώσι τα κάτωθι μέτρα.

α)    Να πεισθή ο στρατιώτης ότι δεν είναι μόνος του εις τον πόλεμον που διεξάγει εναντίον των συμμοριτών, αλλά ότι έχει και συμπαραστάτην του τον λαόν.

β)    Η μέριμνα διά τας οικογένειας των οπλιτών θα γίνη περισσότερον αισθητή και αποτελεσματική δι’ έργων και ουχί διά λόγων.

γ)    Διάθεσις περισσοτέρων μέσων πυρός και καλλιτέρευσις των όρων διαβιώσεως του στρατιώτου.

δ)    Διαφώτησις του λαού εις τρόπον ώστε να καταννοήση ούτος περί του δικαίου του αγώνος και δημιουργηθή ο απαιτούμενος φανατισμός μεταξύ τούτου διά την συμμετοχήν του εις τον υπέρ των όλων διεξαγόμενον αγώνα, όστις αποτελεί (φρονώμεν) προυπόθεσις του αγώνος υπό του Στρατού.

ε)    Εξοικονόμησιν εφεδρικών δυνάμεων προς διαδοχικήν ανάπαυσιν των ανδρών και κατά προτίμησιν των Μονάδων εκείνων αι οποίαι δεν έπαυσαν ν’ αγωνίζονται συνεχώς από του έαρος μέχρι σήμερον.

 1. Η διάθεσις ξένων Μονάδων δι’ επιχειρήσεις και η ως εκ τούτου διάσπασις των οργανικών δεσμών επιφέρει δυσμενή αποτελέσματα διότι οσάκις το ξένον τμήμα αντιμετωπίση δύσκολον τακτικήν κατάστασιν δημιουργείται η εντύπωσις ότι η δυσκολοτέρα αποστολή ανατίθεται πάντοτε εις τούτο. Κάθε δε δυσμενές γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την μεμψιμοιρίαν εις βλάβην βεβαίως της όλης αποδόσεως.

Τέλος δεν είναι εις θέσιν οι Δ/ταί να γνωρίζωσι, ποία η μαχητική αξία της ξένης διατεθείσης Μονάδος και επομένως ευρίσκονται εις δύσκολον θέσιν προκειμένου να αναθέσωσιν εις ταύτην πολεμικήν αποστολήν.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Έν συμπεράσματι προτείνονται τα εξής

 1. Μετατροπή των Μονάδων πεδινής συνθέσεως εις Μονάδας ορεινής τοιαύτης.
 2. Ενίσχυσις τούτων δι’ ορειβατικού πυρ/κού και πολ/λων.
 3. Μη διάσπασις οργανικών δεσμών των Μονάδων.
 4. Εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η συγκρότησις Λ. Ο. Μ. και εφοδιασμός του Στρατού διά τούτων, μέριμνα δι’ ιδιώτας ημιονηγούς.
 5. Μέριμνα διά τροφοδοσίαν και διαβίωσιν ανδρών Μ. Α. Δ. κατά τας επιχειρήσεις.
 6. Πραγματοποίησις του εξαγγελθέντος Εθνικού Συναγερμού.

ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διά

Την ακρίβειαν του αντιγράφου

Το

Γραφείον Α1

Τ.Υ.

Advertisements