Πρωτόκολλον τιμής και θυσίας διά την απελευθέρωσιν της Κρήτης μας, 15 Ιουν 1941

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΟΔΟΣ ΘΗΣΕΩΣ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΡΡΟΚΕ 52.340

Πρωτόκολλον τιμής και θυσίας διά την απελευθέρωσιν της Κρήτης μας.

“ Η παγετώδης ομίχλη, ήτις από της 21ης παρελθόντος Μαΐου εκάλυψεν την νύμφην του Λιβυκού, ήρχισε να εξαπλούται πυκνοτέρα και ζοφερωτέρα μετά την πλήρη επικράτησιν των αιμοσταγών επιδρομέων και την εδραίωσιν της διατυμπανισθείσης υπό της προπαγάνδας του Γκαίμπελς νέας τάξεως πραγμάτων, εν τη πολυπαθεστάτη και θρυλική πλέον κατάστασιν νήσον μας, ήτις μετεβλήθη εις γην βασιλευομένην υπό σκότους και εις κήπον αληθούς κλαυθμώνος.
Υπο σκληρόν πέλμα των εθνικοσοσιαλιστικών και Φασιστικών ορδών, δεν εσβέσθη το ζωπυρόν της ελευθερίας, αλλά ανορθούται πάλι η Κρητική ψυχή. Διά του παρόντος δε πρωτοκόλλου συγκροτείται ο πυρήν της απελευθερωτικής επιτροπής, επί τη ελπίδι ότι εντός ολίγου θα ολοκληρωθή η οργάνωσίς μας και η κεντρική αυτή μηχανή, διά της προσλήψεως αντιπροσώπων εξ όλων των Νομών της Μεγαλονήσου, ως και διά του διορισμού επαρχιακών αντιπροσώπων καθ’ όλην την Κρήτην. Συνέχεια

WWII German attack on Greece (operation Marita)

Greek drama. The combat spirit of the Greek army was high, but it had to perish before the technical superiority of the invaders.

While the Army Eastern Macedonia and the forces of the 3rd Military District, deployed on the Bulgarian frontier, were falling apart under the blows of the German 12th Army, the troops commanded by Gen. Henry Maitland Wilson were still organizing defences along the line Aliakmon valley – Vermion mountains – lake Vegoritis – Kajmakcalan. The news about the Yugoslav debacle on the Vardar caused that Gen. Wilson began to worry that the enemy troops could reach the rears of his left wing. Upon an agreement with General Aléxandros Papagos it was decided that the left wing of the Greco-British troops would be evacuated from the sector Vegoritis – Kajmakcalan to the area of the pass Kirli Derven near Klidi, where they would build new defences blocking the northern approaches from Bitola. While the troops were already on the move, the news came that the enemy took Bitola. It meant that the Yugoslav defence in that area was broken, and the German command got an opportunity to engage more forces in Greece. Συνέχεια

Politics and Military Advice: Lessons from the Campaign in Greece 1941

By Squadron Leader David Stubbs

This paper suggests that the British decision to become involved in Greece, with a token RAF force in November 1940, helped set in train a series of events which ultimately led to the disastrous joint and coalition venture, where the military desire to satisfy the political appetite for grand strategy caused some commanders to ignore their own assessments that intervention was likely to fail without adequate air support. The paper will show how political pressure was applied to the military commanders and how their objections were gradually eroded so that they began to ignore their own rational analysis and come to believe that the impossible was possible, with ruinous consequences in terms of men and equipment. Συνέχεια

Battle of Greece – Operation Marita

 The Battle of Greece (also known as Operation Marita, German: Unternehmen Marita) was a World War II battle that occurred on the Greek mainland and in southern Albania. The battle was fought between the Allied (Greece and the British Commonwealth) and Axis (Nazi Germany, Fascist Italy and Bulgaria) forces. With the Battle of Crete and several naval actions, the Battle of Greece is considered part of the wider Aegean component of the Balkans Campaign of World War II.

The Battle of Greece is generally regarded as a continuation of the Greco-Italian War, which began when Italian troops invaded Greece on October 28, 1940. Within weeks the Italians were driven from Greece and Greek forces pushed on to occupy much of southern Albania. In March 1941, a major Italian counterattack failed, and Germany was forced to come to the aid of its ally. Operation Marita began on April 6, 1941, with German troops invading Greece through Bulgaria in an effort to secure its southern flank. The combined Greek and British forces fought back with great tenacity, but were vastly outnumbered and outgunned, and finally collapsed. Athens fell on April 27. However, the British Commonwealth managed to evacuate about 50,000 troops. The Greek campaign ended in a quick and complete German victory with the fall of Kalamata in the Peloponnese; it was over within twenty-four days. Nevertheless, both German and Allied officials have expressed their admiration for the strong resistance of the Greek soldiers. Συνέχεια

Before the storm

In the end of October 1940 a beautiful Mediterranean autumn ruled in Rome and Athens. But to the Greco- Albanian frontier running through the wilderness of the Pindus plateau came a Balkan winter – cold, rainy, even snowy in upper parts of the mountains. In that frontier, which separated Greece from Italian- occupied Albania, since some time had been freezing soldiers of both sides: Italian, who by Mussolini’s will were about to march on Athens, and Greek, who were preparing to defend their country of the invasion. Italian soldiers expected a tourist march to Athens, after which they would promptly return to their homes. The commander of the Aquila Battalion from the 3rd Alpine Division (Giulia), Major Fatuzzo, on 27 October 1940 noted in his diary: Συνέχεια

Codename MARITA

Development of the situation in Greece had frustrated Germans’ hopes for quick conquest of Greece by Italy. Quite the contrary, Berlin contemplated a possibility to face a broader anti-fascist coalition in the Balkans, including Turkey siding with the British. Also the Bulgarian government warned Berlin that Yugoslavia also might change its policy. In those circumstances Adolf Hitler decided about an intervention in Greece. However, such an intervention required additional political manoeuvres. It was necessary to attract Bulgaria and Yugoslavia to the «Axis», neutralize Turkey, obtain Romania’s consent to increase the contingent of the German troops in that country, and obtain Hungary’s consent for transporting the troops via its territory. It was also important to mask all those actions in a way that would not alarm the Soviet Union. Moreover, the military operation against Greece had to be completed soon enough to engage the participating troops against the USSR before May 1941. Hence the obvious tendency had emerged to solve the Italo-Greek conflict by «peaceful» means. Politicians in Berlin expected that merely a threat of a German intervention would be enough to force Greece’s capitulation. Συνέχεια

Επιχείρηση ΕΡΜΗΣ (αεραπόβαση στην Κρήτη)

H αερομεταφερόμενη επίθεση των Γερμανών για την κατάληψη της Κρήτης απετέλεσε ακρογωνιαίο λίθο για την μελλοντική ανάπτυξη και διαμόρφωση των δυνάμεων αλεξιπτωτιστών έως και σήμερα. Το αλεξίπτωτο ως υλικό ήταν  γνωστό από τον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο στις διάφορες στρατιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες το Θεωρούσαν μόνον ως ένα διασωστικό μέσο και μάλιστα κακής υπόληψης, καθώς κάποιοι θεωρούσαν δειλία την εγκατάλειψη ενός φλεγόμενου αεροσκάφους! Σε κάποια ανήσυχα και διορατικά μυαλά, ωστόσο, απετέλεσε την  αφορμή για την εκπόνηση νέων στρατηγικών και τακτικών μάχης, οι οποίες σήμερα, στην πλέον εξελιγμένη μορφή τους, έχουν προκαλέσει μια πλήρη μεταβολή του σύγχρονου πεδίου μάχης, των αρχών και των μηχανισμών διεξαγωγής του πολέμου. Συνέχεια

Εκθεση Δράσης Υπηρεσίας YVONNE (FORCE133)

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α “Y V O N N E” (F O R C E 1 3 3)

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1944 ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ (12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944)

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
επί των εργασιών της Υπηρεσίας “Y V O N N E” (F O R C E 1 3 3).
– – – – – – – – – – – – – – –

Περί τας 20 Ιουνίου 1944 αφίχθη εις Αθήνας εκ Μέσης Ανατολής ο Αρχηγός της Υπηρεσίας κ. Ιωάννης Πελτέκης, ίνα ανασυγκροτήση την υπηρεσίαν, η οποίαν είχεν υποστή μεγάλον κλονισμόν συνεπεία των συλλήψεων Μαρτίου και Απριλίου. Ειδικώς, οι τότε διευθύνοντες την Υπηρεσίαν κκ. Ερρίκος Μοάτσος, και Άλκης Δελμούζος εκυκλοφόρουν μετά δυσκολίας, καθ’ όσον οι Γερμανοί είχαν ενδείξεις διά του ποιοι ήσαν. Σκοπός του κ. Ι. Πελτέκη ήτο να αποστείλη εις Μέσην Ανατολήν όσους εκ της υπηρεσίας ήτο δυνατό να υποψιάζονται οι Γερμανοί. Εν τω μεταξύ, όμως, συνελλήφθη ο Α. Δελμούζος και ούτως η ανάγκη διαφυγής των παλαιών συνεργατών και η αντικατάστασις τούτων, ενεφανίσθη επιτακτικωτέρα. Προς τον σκοπόν τούτον ο κ. Ι.Πελτέκης απετάθη προς τον Κωνσταντίνο Μπενάκην, ο οποίος συνειργάζετο, από τας αρχάς ήδη του μηνός, με την Υπηρεσίας και με τον Γεώργιο Παππάν, αρχηγόν της εθνικιστικής οργανώσεως “Εθνική Δράσις”, οίτινες και απεδέχθησαν να αναλάβουν την διοίκησιν και ανασυγκρότησιν της Υπηρεσίας. Ίνα σχηματισθή τριμελής διοίκηση, ο κ. Πελτέκης απετάθη και προς τρίτον πρόσωπον, τούτο όμως δεν εδεχθη. Η στιγμή ήτο ομολογούμενως δύσκολος, διότι και το ηθικόν εις την Υπηρεσίαν ήτο χαμηλόν, λόγω των πολλών και συνεχών συλλήψεων, και διότι είχαν ενταθή τα μέτρα των Γερμανών και αι δυσχέριαι επικοινωνίας, εξ άλλου δε και τα τεχνικά μέσα, δι’ ων απεφεύγετο υπό των μυστικών υπηρεσιών η εκ μέρους του εχθρού παρακολούθησίς των, βαθμιαίως εξέλειπον. Συνέχεια

Εκθεση βουλγαρικών ομοτήτων εναντίον ελληνικού πληθυσμού αρ.4, 30 Νοε 1941

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ 4η
Συμπληρωματικών πληροφοριών, συγκεντρωθεισών μέχρι
της 3οης Νοεμβρίου ε.ε επί των λαβόντων χώραν γεγονότων
εν Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη εις βάρος του
Ελληνικού στοιχείου.

Α.’ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
Ουδεμία εχθρική εκδήλωσις κατά των Βουλγάρων έλαβεν χώραν γενικώς εις ολόκληρον την Δυτ. Θράκην.
Την 29ην Σεπτεβρίου ήρξαντο ενεργούμεναι αθρόως συλλήψεις, αίτινες εσυνεχίσθηασν καθ’ όλον τον μήνα Οκτώβριον υπό το πρόσχημα καταδιώξεως του Κουμουνισμού.
Το Αρμενικόν στοιχείον από της εγκαταστάσεως των Βουλγάρων εις Δυτ. Θράκην και ιδιαιτέρως μετά την 29ην Σ/βρίου υποβοήθησε το έργον τούτων διά ψευδών πληροφοριών εις βάρος του Ελληνικού πληθυσμού με σκοπόν την εξόντωσιν αυτού, επιτυχόν ούτω να περιέλθη ολόκληρον το εμπόριον εις χείρας του, όπερ και μόνον επεδίωκεν. Συνέχεια

Καταβολή αποζημιώσεως σε αιχμαλώτους, ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΠΗΜΕΛΗΤΕΙΑΣ/ΤΜ2/1α ΓΡ./ΑΠ158497/29-10-1941

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΜ/ΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ια.
Αριθ.Πρωτ.158497

ΔΙΑΤΑΓΗ

Έχοντες υπ’ όψει διάταξιν λαμβανομένου Νομοθετικού μέτρου,

 Ε γ κ ρ ί ν ο μ ε ν,

 εν συνεχεία και προς τας υπ’ αριθμ. 148675/30-9-41 και 148884/10-10-41 Διαταγάς ημών, την καταβολήν εφ’ άπαξ αποζημιώσεως δραχμ. δέκα χιλιάδων (10.000), εις άπαντας τους κρατηθέντας αιχμαλώτους εν τω εξωτερικώ και εν Κρήτη αξιωματικούς και Ανθ/στάς, μονίμους και εφέδρους γενικώς.
Η εφ’ άπαξ αύτη αποζημίωσις θα καταβληθή εις τους δικαιούχους αξιωματικούς και ανθυπασπιστάς μόνον παρά της Α΄ Διαχ/σεως Υ.Ε.Α. επί τη προσαγωγή των κάτωθι δικαιολογητικών: Συνέχεια

Αρθρο Εφημερίδας Χανίων, 25-9-1941

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
Η Γερμανία έσωσε την Κρήτη από του να μεταβληθή εις δευτέραν Κύπρον. – Το τραγικόν σφάλμα των ελευθέρων σκοπευτών. – Η έννοια της διαταγής περί αμνηστείας του Γερμανικού Στρατιωτικού Διοικητού.

 Εις το κύριον άρθρον μας της 17ης τρέχοντος μηνός, υπό τον τίτλον (προς ειρήνευσιν της Νήσου Κρήτης) εσχολιάσαμεν την διαταγήν του Στρατιωτικού Διοικητού Κρήτης. Εις το άρθρον μας αυτό ανεγράφεται η φράσις, ότι η συμμετοχή των Κρητών εις τον αγώνα εναντίον του Γερμανικού Στρατού ηδύνατο να εξηγηθή, όταν λάβη τις υπ’ όψιν την ιστορικήν εξέλιξιν της Κρήτης η οποία επί αιώνας ηγωνίσθη διά την ελευθερίαν της, και τούτο διότι η Αγγλική Προπαγάνδα είχε κατορθώση να εμπνεύση αισθήματα μίσους και εχθρότητος εναντίον της Γερμανίας εις μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της Νήσου, αφού προηγουμένως εξεμεταλλεύθη με δεξιοτεχνία την αγάπην των Κρητών προς την ελευθερίαν, πείσασα ούτω αυτούς ότι η νίκη της Αγγλίας σημαίνει την ελευθερίαν ενώ η νίκη της Γερμανίας την υποδούλωσιν της Κρήτης. Συνέχεια

Εκθεση Βουλγαρικών σφαγών το Σεπτέμβριο 1941 στη Δράμα

Εν Δράμα τη 26-8/βρίου 1954
ΠΡΟΣ
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
Δ/σιν Ιστορίας Στρατού
Τμήμα ΙΙ
Αθήναις
Έκθεσις επί γενομένων υπό των Βουλγάρων Σφαγών κατά Σ/βριον του έτους 1941.

Λαμβάνομεν την τιμήν εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 34/39/9542/ 24-9-54 δ/γής υμών να υποβάλωμεν συνημμένως το υπό του Δήμου ημών εγκριθέν κατά το έτος 1945 βιβλίον «Τραγωδίαν της Δράμας» εμφαίνον άπαντα τα στοιχεία διά τας υπό των Βουλγάρων διαπραχθείσας σφαγάς κατά Σ/βριον του έτους 1941 εις την περιοχήν του Δήμου ημών εις ο συμπεριλαμβάνονται κατά το δυνατόν άπαντα τα λαβόντα χώραν γεγονότα κατά τας σφαγάς.
Ωσαύτως να συνυποβάλωμεν και κατάστασιν των κατά το διάστημα τούτο σφαγιασθέντων, φονευθέντων και θανόντων εξ δαρμών υπό των Βουλγάρων.
Φωτογραφίας των γεγονότων δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθώσιν πλην τούτων της ανακομιδής των λειψάνων κατά την εκτέλεσιν των ομαδικών τάφων ων το πρωτότυπο φίλμ κατέχει ο Φωτογράφος της πόλεως Θεόδωρος Σερβάνης όστις και μόνον θα ηδύνατο να εξυπηρετήση την υπηρεσία Υμών.

Ο
Δήμαρχος Δράμας
(Τ.Υ)
Ανδρ. Νικηφορίδης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Ονομαστική των φονευθέντων υπό των Βουλγάρων

Α/Α Επώνυμον Όνομα Πατρώνυμον Πατρίς Ημέρα θανάτου
1 Πουλασουχίδης Αβραάμ Γεώργιος Ρωσία 12 -8 41
2 Χ΄΄Βασιλείου ή Βασιλειάδης Μηνάς Ιωάννης Καισάρεια 29-9-41
3 Μπέλωφ Στέφανος Κοσμάς Ρωσία 29-9-41
4 Νικολαϊδης Θωμάς Λεωνίδας Προύσα 1-10-41
5 Παναγιωτίδης Γεώργιος Σάββας Ιοσλάτ 29-9-41
6 Κοέν Αβραάμ ήΑμπέρτος Ιακώβ Σέρραι 1-10-41
7 Μεσσήνης Δημήτριος Παναγιώτης Χωριστή 29-9-41
8 Παπαδόπουλος Ανδρέας Αναστάσιος Αρά/πολις 29-9-41
9 Μαυρόπουλος Γεώργιος Νικόλαος Δαρδανέλια 28-9-41
10 Ζινός Μιχαήλ Ζήσης Δράμα 28-9-41
11 Μαυρόπουλος Νικόλαος Χαράλαμπος Κιουτάχεια 29-9-41
12 Εδυάρογλου Ορέστης Αναστάσιος Νίγδη 29-9-41
13 Δέλλας Αστέριος Χρήστος Ορτάκιόϊ 1-10-41
14 Τσόκας Αθανάσιος Χρήστος Δράμα 29-9-41
15 Χριστοχείλης Βασίλειος Σάββας Ικόνιον 29-9-41
16 Γιαννόπουλος Λάζαρος Αβραάμ Νίγδη 29-9-41
17 Καναρίδης Ιωάννης Χαράλαμπος Ορτού 22-1-41
18 Καρατσαλίδης Παντελής Λεόντιος Όσκε 16-9-41
19 Φωτιάδης Αναστάσιος Χαράλαμπος Κοτζά-Πινά 29-9-41
20 Ζαϊμης Παναγιώτης Χαράλαμπος Αμισός 29-9-41
21 Ξενάκης Πασχάλης Κων/τίνος    ———- 1-9-41
22 Νικολάου Κων/τίνος Νικόλαος Λεσκοβέτσιος 29-9-41
23 Γκλαβόπουλος Ανέστης Δημήτριος Αρμαντλή 29-9-41
24 Αποστολίδης Απόστολος Πανταζής Κερμαδή 1-10-41
25 Παστουρματζής Ιωάννης Γεώργιος Ανδρ/πολις 30-9-41
26 Τσελικόγλου Γεώργιος Χρήστος Σαμψούς 29-9-41
27 Καλντερμιτζής Γεώργιος Κλεάνθης Προύσα 30-3-42
28 Κλαβόπουλος Κων/τίνος Διαμαντής Προύσα 1-10-41
29 Καμαρόπουλος Αγαθάγελος Γεώργιος Νικομήδεια 29-9-41
30 Κοϊμτζίδης Ευάγγελος Σεραφείμ Αμάσεια 1-10-41
31 Νικολαϊδης Θωμάς Λεωνίδας Προύσα 1-10-41
32 Τσεκούρας Γεώργιος Παναγιώτης Αμυγδαλιά 29-9-41
33 Χαρακόπουλος Ιωάννης Θεόδωρος Νίγδη 29-9-41
34 Ελευθεριάδης Δημήτριος Ιωάννης Αμισός 29-9-41
35 Ζαχαροπούλου Σταματία Ιωάννης Δράμα 29-9-41
36 Ζαχαροπούλου Μαίρη Ιωάννης Δράμα 1-10-41
37 Παστουρματζής Κων/τίνος Γεώργιος Βέϊκος 28-7-44
38 Δεϊρμεντζόγλου Παύλος Κων/τίνος Νίγδη 29-9-41
39 Πελικπασίδης Παναγιώτης Γεώργιος Αμισός 29-9-41
40 Παναγιωτίδης Ιωάννης Ανέστης Νίγδη 29-9-41
41 Μπρέζα Ελένη Θεόδωρος Δράμα 29-9-41
42 Ιωσηφίδης Γεώργιος Θεόφιλος Προύσα 1-10-41
43 Ιωσηφίδης Νικόλαος Θεόφιλος Προύσα 1-10-41
44 Πιτσικούδης Παναγιώτης Χρήστος Προύσα 1-10-41
45 Ιωσηφίδης Γεώργιος Ιγνάτιος Προύσα 1-10-41
46 Πασακάλης Σάββας Αριστείδης Βιζύη 1-10-41
47 Σαλμανίδης Χρήστος Γεώργιος Σαμψούς 29-9-41
48 Χαλαϊδης Σάββας Χαράλαμπος Πόντος 29-9-41
49 Καλαϊτζόγλου Παρασκευάς Κυριάκος Ορτακινά 28-10-41
50 Κοσμίδης Στυλιανός Ιωάννης Σαμψούς 28-9-41
51 Κουλίδης Νικόλαος Κων/τίνος Ρωσία 29-9-41
52 Κων/νίδης Κυριάκος Κυριάκος Αργυρούπολις 2-10-41
53 Ασπρικίδης Ιωάννης Δημήτριος Νίγδη 1-10-41
54 Ασπρικίδης Γεώργιος Δημήτριος Νίγδη 1-10-41
55 Παπαδόπουλος Μηνάς Ιορδάνης Ποντοκρίτειο 1-10-41
56 Χατζησάββας Σταύρος Ηλίας Αμισός 28-9-41
57 Πολυματίδης Παναγιώτης Σταύρος Τραπεζούς 29-9-41
58 Κοσμίδης Νικόλαος Ιωάννης Ορδού 1-10-41
59 Θεοδωρίδης Βασίλειος Χαράλαμπος Αμισός 28-9-41
60 Κοχαϊμίδης Χρήστος Χαράλαμπος Τραπεζούς 29-9-41
61 Ανανιάδης Πρόδρομος Νικόλαος Νίγδη 29-9-41
62 Κυριλλίδης Κων/τίνος Χρήστος Νικομήδεια 29-9-41
63 Καμπούρογλου Μιχαήλ Χριστόδουλος Κομοτηνή 28-9-41
64 Σπανόπουλος Ιωάννης Βασίλειος Σουτζουγουρή 1-10-41
65 Μουντζούρογλου Νικόλαος Γεώργιος Βιζύη 29-9-41
66 Γούδας Αθανάσιος Μιχαήλ Ηπείρου 30-9-41
67 Σπανόπουλος Δημήτριος Βασίλειος Σουψουρή 1-10-41
68 Γαβριηλίδης Γαβριήλ Σταύρος Δράμα 22-6-42
69 Νταουλτζής Ιωάννης Στλούνος Πάνορμος 1-10-41
70 Πιτουρίδης Πέτρος Χαράλαμπος Τραπεζούς 1-10-41
71 Πολυματίδης Ιωάννης Σταύρος Τραπεζούς 1-10-41
72 Χούρος Νικόλαος Δημήτριος Ασβεστοχώρι 29-9-41
73 Χατζηπαντελής Σωτήριος Χ΄΄Παντελής Προύσα 29-9-41
74 Λίτσος Παναγιώτης Γεώργιος    ——— 1-10-41
75 Ποροζίδης Πολύχρόνης Θεόδωρος Κίος 29-9-41
76 Ορφανίδης Γεώργιος Π΄΄Στυλιανός Σαμψούς 29-9-41
77 Καφαντίδης Αγαθάγγελος Κοσμάς Κίος 29-9-41
78 Θεοδοσιάδης Ελευθέριος Ιωάννης Κίος 29-9-41
79 Παναγιωτίδης Γεώργιος Σάββας Ιοσγάτη 29-9-41
80 Παπαδόπουλος Ευστάθιος Αλέξιος Αμισός 1-10-41
81 Κρήτας Δημήτριος Κων/τίνος Στενήμαχος 29-9-41
82 Π΄΄ Κων/τίνου Κων/τίνος Γεώργιος Κων/πολις 1-10-41
83 Τηλεμάχου Γεώργιος Ευθύμιος Νίγδη 29-9-41
84 Σεμερτζίδης Γεώργιος Στέφανος Ταφλένκιου 29-9-41
85 Δήμου Αναστάσιος Ιωάννης Δράμα 29-9-41
86 Κασμελίδης Λάζαρος Χρήστος Κιαπλίου 29-9-41
87 Δημητριάδης Δημήτριος Ιωάννης 40 Εκκλησιαί 29-9-41
88 Ζουρνάτσογλου Λάζαρος Λάζαρος Καισάρεια 29-9-41
89 Πεντοβέλης Λεωνίδας Παναγιώτης Στενήμαχος 29-9-41
90 Χ΄΄ Μιχαήλ Νικόλαος Δημήτριος Στενήμαχος 29-9-41
91 Νάνου Γεώργιος Στέφανος Δοξάτον 29-9-41
92 Μακούλης Κοσμάς Νικόλαος Στενήμαχος 29-9-41
93 Μεχτίδης Κων/τίνος Πολύχρόνης Κίος 1-10-41
94 Μεχτίδης Δαμιανός Κων/τίνος Κίος 1-10-41
95 Μούτσιος Δημήτριος Νικόλαος Στενήμαχος 29-9-41
96 Μούτσιος Πρόδρομος Δημήτριος Στενήμαχος 29-9-41
97 Κουντουράς Κων/τίνος Δημήτριος Στενήμαχος 29-9-41
98 Κοντόπουλος Παύλος Ιωάννης Σαμψούς 28-9-41
99 Π΄΄Ζαπραϊδης Θωμάς Δημήτριος    ——— 29-9-41
100 Ατσαλίδης Γεώργιος Νικόλαος Στενήμαχος 29-9-41
101 Π΄΄Ζαπραϊδης Νικόλαος Θωμάς Στενήμαχος 29-9-41
102 Βάρακτσης Σωτήριος Θεόδωρος    ——— 29-9-41
103 Δελίτσας Βασίλειος Σταύρος Στενήμαχος 29-9-41
104 Αγγελίδης Αργύριος Αθανάσιος Στενήμαχος 29-9-41
105 Μούτσιος Λάμπρος Χριστόδουλος Στενήμαχος 29-9-41
106 Μποζίκης Δημήτριος Νικόλαος Αρκ/πολις 29-9-41
107 Γκαρμπούνης Φίλιππος Γεώργιος Στενήμαχος 29-9-41
108 Αρβανιτίδης Θεόδωρος Πασχάλης Κοζάνη 29-9-41
109 Κακαράκος Γεώργιος Κων/τίνος Γέννα-Θράκης 29-9-41
110 Ποιμενίδης Παναγιώτης Δαμιανός Αργυρμαλής 28-9-41
111 Χριστοφορίδης Κων/τίνος Γεώργιος Κερασούς 29-9-41
112 Βιζιηνός Χριστόφορος Κων/τίνος Βιζύη 29-9-41
113 Φουρνίδης Ιορδάνης Νικόλαος Νίγδη 28-9-41
114 Καραμιχαήλ Ευστράτιος Σάββας Κούπλιο 28-9-41
115 Καψάλης Δημήτριος Γεώργιος Σύκκια Σμύρνης 15-9-41
116 Παραδεισόπουλος Σταύρος Κυριάκος Κιουτάχεια 29-9-41
117 Ζαφειριάδης Συμεών Ευστράτιος Προύσα 29-9-41
118 Παραδεισόπουλος Αναστάσιος Στέφανος Κοτυσίου 29-9-41
119 Χαρμανταρίδης Αναστάσιος Δημήτριος Χ΄΄Ισμάκος 29-9-41
120 Τόμπαλης Ιωάννης Βασίλειος Λάϊστα Ηπείρου 29-9-41
121 Φουντουκίδης Κων/τίνος Ευάγγελος Βιζύη 1-10-41
122 Μπούγιος Πέτρος Αναστάσιος Μελένικον 1-10-41
123 Νικολαϊδης Αναστάσιος Στυλιανός    ——— 23-10-41
124 Χ΄΄Μιχαηλίδης Ιωάννης Κων/τίνος Κιουπλιό 29-9-41
125 Δούης Δημήτριος Παναγιώτης Κέρκυρα 16-10-42
126 Κοτσανίδης Θεολόγος Άνθιμος Άγκυρα -3-42
127 Παναγιωτίδης Γερμανός Αλέξανδρος Αμισός 1-10-41
128 Ταουσάνης Κων/τίνος Ιωάννης Δράμα 30-9-41
129 Χαριτόπουλος Θεόδωρος Πέτρος    ——— 30-1-41
130 Τελλήογλου Βασίλειος Γεώργιος Σουφράπος 29-1-41
131 Πολυμένης Ιωάννης Αθανάσιος Αρκ/πολις 28-7-43
132 Χ΄΄Χρήστου Δημήτριος Χ΄΄Χρήστος Αδρ/πολις 29-9-41
133 Μποταντζόγλου Ιωάννης Σπυρίδων Πόρος Ικονίου 28-9-41
134 Κων/νίδης Ιωάννης Κυριάκος Κερασούς 28-9-41
135 Καρακάσης Βασίλειος Νικόλαος Αδάπαγα 29-9-41
136 Χ΄΄Αργυρίου Λάμπρος Κων/τίνος Στενήμαχος 29-9-41
137 Σαράφης Παναγιώτης Δημήτριος Δράμα 29-9-41
138 Γατζούρας Απόστολος Στέργιος Στενήμαχος 29-9-41
139 Χρηστοκλής Κώστας Γεώργιος Στενήμαχος 29-9-41
140 Ναλμπαντίδης Ελευθέριος Αλέξανδρος Τσαρσαμπά 29-9-41
141 Καλαϊτζίδης Ανέστης Κων/τίνος Σαμψούς 29-9-41
142 Ξυδάς Πασχάλης Νικόλαος Κεφαληνία 31-8-41
143 Μαγιόγλου Μηνάς Κοσμάς Ικόνιον 29-9-41
144 Χαριζάνης Κων/τίνος Κων/τίνος Φωτολείβος 29-9-41
145 Ηλιάδης Ηλίας Σάββας Πόντος 29-9-41
146 Τζονακάκης Ιωάννης Δημήτριος Κρήτη 26-9-41
147 Νικολάου Μηνάς Γεώργιος Αδάπαζαρ 3-7-41
148 Ρομπαζάκης Ιωάννης Αθανάσιος Λαίστα Ηπ. 7-5-44
149 Μυστακίδης Σάββας Ιωάννης Αμισός 28-9-44
150 Κούρσογλου Δημήτριος Γεώργιος Νίγδη 29-9-41
151 Παπαδόπουλος Λεόντιος Π΄΄Γεώργιος Σαμψούς 27-5-42
152 Θεοδωρίδης Δημήτριος Θεόδωρος Πόντος 28-9-41
153 Π΄΄Χρήστου Ευάγγελος Νικόλαος Τρίκαλα -12-52
154 Καπέτης Νικόλαος Ιωάννης Ήπειρος 16-1-45
155 Πάσχος Πασχάλης Θεόδωρος Χωριστή 14-10-41
156 Σαββίδης Χαράλαμπος Σάββας Πόντος 29-9-41
157 Γλαβόπουλος Φιλόθεος Δημήτριος Προύσα 29-9-41
158 Σαμαρίδης Θεόδωρος Αδάμ Πόντος 10-10-41
159 Κασάπης Γεώργιος Απόστολος Ορτάκιόϊ 5-6-43
160 Κουγιουμτζής Λεωνίδας Δημήτριος 40 Εκκλησιαί 29-9-41
161 Ηλιάδης Γεώργιος Ηλίας Κύπρος 29-9-41
162 Παπαδόπουλος Άνθιμος Κων/τίνος Κερασούς 29-9-41
163 Μάγειρος Σωτήριος Ιωάννης Δράμα 30-5-43
164 Χαρμανταρίδης Αναστάσιος Δημήτριος Αμισός 29-9-41
165 Αμοιρίδης Αδάμ Δημήτριος Αργυρούπολις 13-10-42
166 Μπίττης Δημήτριος Στέργιος Μεσολόγγιον 29-9-41
167 Ξανθόπουλος Κων/τίνος Ιωάννης Πόντος 29-9-41
168 Κτιστάκης Εμμανουήλ Γεώργιος Κρήτη 1-10-41
169 Κουμιστοβίτογλου Κων/τίνος Παΐσιος Πόντος 29-9-41
170 Καρατζίδης Λεωνίδας Ιορδάνης Κιουπλιό 29-9-41
171 Κεσέσογλου Βασίλειος Χαράλαμπος Νίγδη 29-9-41
172 Βασιλειάδης Κυριάκος Κοσμάς Αμισός 29-9-41
173 Καρυοφυλλίδης Ιωάννης Καρυοφίλης Αμισός 28-9-41
174 Κεσίσογλου Χαράλαμπος Βασίλειος Νίγδη 12-9-41
175 Γιάντσιος Γεώργιος Δημήτριος 40 Εκκλησιαί 1-9-41
176 Τσαμτσής Δημήτριος Δημήτριος Αρμουτζή 22-11-41
177 Παραντάλος Ιωάννης Γεώργιος Δράμα 4-7-41
178 Μαντόπουλος Αναστάσιος Ευστάθιος Σιώκα 29-9-41
179 Ζωπίδης Δημήτριος Ηλίας Σαμψούς 29-9-41
180 Δήμητσος Γεώργιος Ευρυπίδης 40 Εκκλησιαί 29-9-41
181 Θεοδωρίδης Βασίλειος Χαράλαμπος Τσαρσαμπά 29-9-41
182 Κετεντζής Θεόδωρος Μιχαήλ Τυρολόη 29-9-41
183 Ανανιάδης Θεόδωρος Νικόλαος Νίγδη 29-9-41
184 Μαβίδης Θεόδωρος Θεοφάνης Αμισσός 29-9-41
185 Συκοβαρίδης Θεόκλιτος Κων/τίνος Σιδηρό-καστρον 30-9-41
186 Συμεωνίδης Ματθαίος Αλέξανδρος Τραπεζούς 11-8-43
187 Βρασίδας Γεώργιος Σωκράτης Τραπεζούς 4-10-44
188 Ζουρνατζής Γεώργιος Παύλος Πόντος 15-9-42
189 Χαλάτσης Ανέστης Δημήτριος Δράμα 29-9-41
190 Κατερίδης Λεωνίδας Δημήτριος Ιωάννινα 29-9-41
191 Φραντζής Παναγιώτης Θεόδωρος Δράμα 9-2-42
192 Μαργαρίτης Λιόντος Παναγιώτης Δράμα 5-12-45
193 Βαλάνης Φαίδων Δημήτριος Δράμα 15-7-42
194 Τοκαλίδης Παύλος Αβραάμ Τραπεζούς 10-10-41
195 Σαββόπουλος Πολύχρόνης Σάββας Νικομήδεια 21-8-43
196 Γιαννακάκης Αναστάσιος Αθανάσιος Κων/πολις 4-11-41
197 Παπαχρήστος Δημήτριος Γεώργιος Τρίκαλα 4-8-43
198 Πανταζόπουλος Νικόλαος Δημήτριος Καλαμάτα 1-10-41
199 Τριανταφυλλίδης Δημήτριος Παναγιώτης Ρωσία 11-4-44
200 Παπαδόπουλος Ιωάννης Απόστολος Κιουτάχεια 29-9-41
201 Παπαδόπουλος Απόστολος Ιωάννης Κιουτάχεια 29-9-41
202 Αρβανιτίδης Βασίλειος Ιωάννης Δράμα 29-9-41
203 Μαρθάριος Γεώργιος Ιωάννης Σουφλί 8-7-41
204 Μιχαηλίδης Κων/τίνος Ευάγγελος Άρθου 21-11-41
205 Βενετίδης Μιχαήλ Ράϊκος Ορτάκιόϊ 20-11-42
206 Βασιλειάδης Κυριάκος Κοσμάς Νίγδη 29-9-41
207 Ιντζεπογαλίδης Κων/τίνος Αθανάσιος Αμισσός 10-10-42
208 Μιχαλάκας Δημήτριος Γεώργιος Θράκη 26-11-43
209 Ναλμπάντογλου Μιχαήλ Γεώργιος Αίνος 4-1-42
210 Ανδρεάδης Παύλος Ηλίας Αμισσός 29-9-41
211 Παπαδόπουλος Παναγιώτης Ευστάθιος Κουλακαγιά 1-10-41
212 Κουγιουμτζής Λεωνίδας Δημήτριος    ———- 29-9-41
213 Δαδάκης Δημήτριος Ιωάννης 40 Εκκλησιαί 30-9-41
214 Μπεριανίδης Αναστάσιος Δημήτριος ———– 29-9-41
215 Λαμπριανίδης Δημήτριος Γεώργιος Ραφαγιά 3-4-43
216 Βαμβακίδης Αριστοτέλης Αναστάσιος Αμισσός 2-10-41
217 Σαρίδης Γεώργιος Βουκλίδης Δράμα 30-9-41
218 Ζαφειρίου Ιωάννης Ζαφείριος Κεσσάνη 9-5-45
219 Καρούσης Χρήστος Σούλης Μέτσοβον 26-9-44
220 Καρακεχαΐδης Σταύρος Ιωάννης Σαμψούς 30-10-42
221 Πεταλούδης Ιωάννης Κων/τίνος Σερβία 29-9-41
222 Δημητριάδης Δημήτριος Μελλισινός Μ.Ασία 30-9-41
223 Ζωγράφος Μιχαήλ Ζωή Αδρ/πολις 26-10-42
224 Δεβελέγκας Θεόδωρος Ιωάννης Ήπειρος 1-10-41
225 Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος Κων/τίνος Δράμα 10-10-41
226 Φιλιππίδης Γεώργιος Φίλιππος Μαρώνια 24-4-42
227 Γαβριηλίδου Σοφία Ιάκωβος ———– 20-10-41
228 Καραβάλης Κλεομένης Κων/τίνος Σώκια 24-5-44
229 Καμπερίδης Ιωάννης Ηλίας Κιουτάχεια 16-8-44
230 Ταπεινόπουλος Αναστάσιος Γεώργιος Πόντος 29-9-41
231 Δημητριάδης Λούης Παναγιώτης Κέρκυρα 25-1-41
232 Ταμπάκης Ιωάννης Εμμανουήλ Ορτάκιόϊ 24-3-44
233 Αθανασίου Ιωάννης Γεώργιος Δράμα 30-10-41
234 Πολυτεχνίτης Παναγιώτης Σωτήριος Αδρ/πολις 12-2-42
235 Παπαδημόπουλος Δημήτριος Δημοσθένης 40 Εκκλησιαί 29-9-41
236 Γιαντζόγλου Μάρθα Γεώργιος Δράμα 8-7-41
237 Μαρουλάς Δημήτριος Παναγιώτης Τριγίνα Αργολ 25-12-41
238 Τσοκαλίδης Μιχαήλ Δημήτριος Αρμουτζής 29-9-41
239 Μποσταντζόγλου Βασίλειος Μηνάς Μ.Ασία 29-9-41
240 Ραμπότας Ανέστης Απόστολος Δράμα 7-12-41
241 Αντωνίου Ανέστης Ιωακείμ Δρούλακον 29-9-41
242 Παπαθεμελής Μιχαήλ Γεώργιος Βυσσώκα 26-6-43
243 Γιαγτζής Αθανάσιος Δημήτριος 40 Εκκλησιαί 2-10-41
244 Σιώπης Χαράλαμπος Γεώργιος Ορτάκιόϊ 29-9-41
245 Κασμερίδης Λάζαρος Χρήστος Κιουπλιό 29-9-41
246 Βασιλειάδης Αναστάσιος Αναστάσιος Σαμψούς 30-9-41
247 Ραπτόπουλος Γεώργιος Ιωάννης Αργυρούπολις 24-8-42
248 Πέτσας Δημήτριος Γεώργιος Ήπειρος 13-1-41
249 Παπαδόπουλος Ιωάννης Ηλίας Άγκυρα 28-8-42
250 Πανίδης Βασίλειος Μιχαήλ Αδάπαζαρ 15-5-44
251 Πούγκας Αθανάσιος Πάσχος Φωτολείβος 29-9-41
252 Σιδηρόπουλος Ιωάννης Παύλος Τίανα 21-5-44
253 Ελληνούδης Θεόδωρος Δημήτριος ——— 14-2-44
254 Ευτάτογλου Σωκράτης Ιωάννης ——— 18-5-42
255 Νοταρίδη Αγγελική Πολύχρόνης Σαμψούς 13-10-45
256 Καρυπίδης Αναστάσιος Κων/τίνος Σαμψούς 4-10-45
257 Καρυπίδης Σωτήριος Αθανάσιος Βαβαέσκη 8-2-42
258 Απόστολος Λάμπρος Μούτσιος 29-9-41
259 Σαζούρας Στέργιος Απόστολος 29-9-41
260 Χ΄΄Αργυρίου Λάμπρος Κων/τίνος 29-9-41
261 Τσιάρας Στέργιος Βασίλειος 29-9-41
262 Βασματζής Μιχαήλ Κων/τίνος 29-9-41
263 Βασματζής Ελευθέριος Κων/τίνος 29-9-41
264 Κάπης Μιλτιάδης Παναγιώτης 29-9-41
265 Ατσαλίδης Ιωάννης Νικόλαος 29-9-41
266 Ατσαλίδης Νικόλαος Ιωάννης 29-9-41
267 Κόττας Χριστοκλής Γεώργιος 29-9-41
268 Γκαρμπούνης Φίλιππος Γεώργιος 29-9-41
269 Λιλίτσας Μιχαήλ Δημήτριος 29-9-41
270 Χ΄΄Αβανίδης Νικόλαος Γεώργιος 29-9-41
271 Χ΄΄Αβανίδης Συμεών Γεώργιος 29-9-41
272 Πασχαλίδης Χρήστος Ιωάννης 29-5-44
273 Τσάμογλου Ονούφριος Βασίλειος 27-7-44
274 Μάρδας Στέφανος Κων/τίνος 29-9-41
275 Ψαλτίδης Δημήτριος Νικόλαος 29-9-41
276 Ωρολογάς Σταμάτης Γεώργιος 29-9-41
277 Κυριακόπουλος Φώτιος Ανδρέας 29-9-41
278 Παπαδόπουλος Αθανάσιος Νικόλαος 29-10-41
279 Δούραλης Δημήτριος Ιωάννης 29-9-41
280 Χασιρτζή Χρυσούλα Κων/τίνος 30-9-41
281 Μούσκος Άγγελος Αθανάσιος 29-9-41
282 Αθανασίου Ιωάννης Γεώργιος 29-9-41
283 Ξυδιάς Πασχάλης Νικόλαος 29-9-41
284 Γεωργιάδης Χριστόδουλος Νικόλαος 3-10-41
285 Καμπατσίδης Μενέλαος Νικόλαος 17-9-44
286 Κωφαντίδης Αγαθάγγελος Χρυσόστομος 29-9-41
287 Ροσσόπουλος Θεόδωρος Γεώργιος 29-9-41
288 Ποτουρίδης Ηλίας Πέτρος 29-9-41
289 Αμανατίδης Στέφανος Αμανάτιος 29-9-41
290 Αμανατίδης Νεοκλής Στέφανος 29-9-41
291 Κοτσανίδης Θεολόγος Άνθιμος 3-10-41
292 Κουρτίδης Τιμολέων Ιωάννης 5-11-43
293 Θεοδωρίδου Σοφία Γρηγόριος 20-5-42
294 Θεοδωρίδης Μιχαήλ Θεόδωρος 2-2-43
295 Θεοδωρίδου Μαρίκα Χαρίλαος 2-2-43
296 Καμπερίδης Ιωάννης Χαρίλαος 15-8-44
297 Μικριάν Σοσί Σκόν 6-10-44
298 Μαντικιάν Βαρτανούς Βαρτάν 6-10-44
299 Παπαζιάν Αρτίν Σαρκίς 29-9-41
300 Κατσάνης Στέφανος Κων/τίνος 3-10-41
301 Μπρέζα Ελένη Θεόδωρος 1-10-41
302 Εδιάρογλου Ορέστης Αναστάσιος 1-10-41
303 Πιτετζή Βασιλική Ανδρέας 6-10-44
304 Πιτετζή Κυριακίτσα Ανδρέας 6-10-44
305 Μαναλικάδης Ευθύμιος Χρήστος 15-9-43
306 Θεοδοσιάδης Παναγιώτης Ιωάννης 2-10-41
307 Σωτηρίου Γεώργιος Σωκράτης 2-10-41
308 Π΄΄Γεωργίου Ιωάννης Κων/τίνος 19-8-44
309 Κων/νίδης Θεόδωρος Παντελής 29-10-41
310 Γρηγορίου Γεώργιος Γρηγόριος 25-7-44
311 Σελαλμαζίδης Γεώργιος Κων/τίνος 29-10-41
312 Σελαλμαζίδου Άννα Γεώργιος 29-10-41
313 Σελαλμαζίδης Παναγιώτης Γεώργιος 29-10-41
314 Λαφτσίδου Ταμάμα Μιχαήλ 1-8-44
315 Σελαλματζίδης Γεώργιος Π΄΄Ιωάννης 15-4-41
316 Μήλια Σοφία Σάββας 10-5-44
317 Ρόμπος Στέφανος Ιωάννης 29-9-41
318 Μότσανος Κων/τίνος Θωμάς 29-9-41
319 Λαφτσίδης Κων/τίνος Ιορδάνης 4-8-43
320 Μότσανος Θωμάς Κων/τίνος 29-9-41
321 Σιμσιρίδης Βασίλειος Θωμάς 5-5-44
322 Βογιατζής Αναστάσιος Ιορδάνης 10-9-42
323 Παπαδόπουλος Ευάγγελος Αντώνιος 29-9-41
324 Τσιαπεσίδης Ιωάννης Ιορδάνης 1-5-44
325 Αλβανίδης Πρόδρομος Χρήστος 1-5-44
326 Παπαδημητρίου Αναστάσιος Δημήτριος 3-8-44
327 Βουτσάς Αθανάσιος Δημήτριος 29-9-41
328 Αναστασιάδης Ιωάννης Γεώργιος 29-9-41
329 Βενίδης Λεωνίδας Αργύριος 5-8-42
330 Θωμάς Νικόλαος Κων/νίδης 3-10-41
331 Κων/νίδης Ευάγγελος Θωμάς 3-10-41
332 Κων/νίδης Παναγιώτης Θωμάς 3-10-41
333 Ιωαννίδης Ιωάννης Σωκράτης 1-10-41
334 Καραϊσαρλής Θρασύβουλος Δημήτριος 1-10-41
335 Αφαζίδης Αλέξανδρος Παντελής 1-10-41
336 Καρασούλης Χρήστος Σούλης 9-10-44
337 Χ΄΄Σάββας Σταύρος Ηλίας -10-41
338 Ράσης Ζήσης Παναγιώτης -10-41
339 Ιντζεαράτης Ιωάννης Γεώργιος 8-8-44
340 Καλδιριμτζής Γεώργιος Κλεάνθης 5-3-42
341 Γεωργιάδης Χαράλαμπος Λάμπρος 10-10-41
342 Κόττας Παναγιώτης Γεώργιος 1-10-41
343 Λουκαγίδης Γεώργιος Νικόλαος 5-5-43
344 Καραβέλης Κλεομένης Κων/τίνος 8-8-44
345 Ασημακόπουλος Γεώργιος Γεώργιος 5-5-43
346 Τριανταφυλλίδης Σάββας Παντελής 5-5-43
347 Καπουσούζης Κων/τίνος Δημήτριος 5-5-43
348 Γεωργιάδης Γεώργιος Ιορδάνης 3-3-42
349 Δεμίσης Βασίλειος Γεώργιος 5-10-41
350 Μαυρουδής Γεώργιος Ιορδάνης 11-1-44
351 Αλτίκης Δημήτριος Γεώργιος 3-10-41
352 Λαφαζάνης Δημήτριος Νικόλαος 3-12-41
353 Καντυλανάπτης Θεόδωρος Δημήτριος 25-5-45
354 Καλτιριμτζής Δημήτριος Κλεάνθης 8-8-44
355 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Κοσμάς 5-8-41
356 Σταμπουλής Θεόδωρος Ιωάννης 29-9-41
357 Καλαϊδόπουλος Ιωάννης Απόστολος 29-9-41
358 Ιορδανίδης Παναγιώτης Κων/τίνος 12-9-43
359 Ιορδανίδης Κων/τίνος Παναγιώτης 12-9-43
360 Πασχαλίδης Στυλιανός Παναγιώτης 8-8-44
361 Πασχαλίδης Θεόφιλος Στυλιανός 8-8-44
362 Μοιχίδης Χρήστος Δημήτριος 14-11-43
363 Παππουτζής Ιωάννης Δημήτριος 8-8-44
364 Νικομήδου Αθανάσιος Βασίλειος 6-10-41
365 Ευθυμιάδης Ιωσήφ Παρασκευάς 15-8-43
366 Τσότσος Αθανάσιος Παύλος 8-10-44
367 Δεβελέγκας Θεόδωρος Ιωάννης 1-10-41
368 Χρυσομαλλίδης Παρθένιος Πρόδρομος 29-9-41
369 Ανθουλάκης Μάνθος Δημήτριος 29-9-41
370 Ποροζίδης Πολύχρόνιος Θεόδωρος 29-9-41
371 Παπαχρήστου Δημήτριος Γεώργιος 4-7-44
372 Θεοφίλου Αντώνιος Θεόφιλος 29-9-41
373 Τσεκούρας Γεώργιος Παναγιώτης 29-9-41
374 Ανανιάδης Θεόδωρος Νικόλαος 29-9-41
375 Κλαβόπουλος Ανέστης Δημήτριος 29-9-41
376 Π΄΄Κων/τίνου Κων/τίνος Γεώργιος 29-9-41
377 Λαφτσίδης Βασίλειος Ηλίας 29-9-41
378 Ρόμπος Στέφανος Ιωάννης 29-9-41
379 Πολιτάρχης Χρήστος Βασίλειος 29-9-41
380 Αγγελίδης Αλφαίος Νικόλαος 29-9-41
381 Σιδηρόπουλος Γρηγόριος Πρόδρομος 29-9-41
382 Χριστοχείλης Βασίλειος Σάββας 29-9-41
383 Μποτούρογλου Νικόλαος Γεώργιος 29-9-41
384 Μποτούρογλου Δημήτριος Γεώργιος 29-9-41
385 Καραχισαρλίδης Παντελής Λεόντιος 29-9-41
386 Τελλόγλου Ιορδάνης Γεώργιος 2-10-41
367 Τελλίγας Βασίλειος Γεώργιος 2-10-41
388 Χ΄΄Ηλιάδης Ιωάννης Ηλίας 1-10-41
389 Βαίμης Παναγιώτης Αναστάσιος 29-10-41
390 Μπεργιανίδης Αναστάσιος Κων/τίνος 29-10-41
391 Μποζίνης Δημήτριος Νικόλαος 29-10-41
392 Παλαιοδημόπουλος Ιωάννης Ευστάθιος 29-10-41
393 Τυμπανίδης Μηνάς Ιωάννης 29-10-41
394 Χαρακόπουλος Ιωάννης Θεόδωρος 29-10-41
395 Παπαδόπουλος Ανδρέας Αναστάσιος 29-10-41
396 Αφεντούλης Νικόλαος Λάζαρος 29-10-41
397 Μωϋσιάδης Αθανάσιος Διαμαντής 29-10-41
398 Ματζαρίδης Γεώργιος Δημήτριος 29-10-41
399 Σαμαρτζής Γεώργιος Στέφανος 29-10-41
400 Περβανίδης Δημήτριος Σπύρος 29-10-41
401 Κικκινίδης Πολυδεύκης Σταύρος 29-10-41
402 Σαραφίδης Ευδόκιμος Χατζής 5-5-41
403 Τριανταφύλλου Αλέξης Γρηγόριος 1-10-41
404 Ναλμπάντης Ελευθέριος Αλέξανδρος 29-9-41
405 Κοντόπουλος Ευστάθιος Παύλος 29-9-41
406 Ευσταθιάδης Μιχαήλ Ιορδάνης 29-9-41
407 Φουρνίδης Ιορδάνης Νικόλαος 30-9-41
408 Κιολίδης Νικόλαος Κων/τίνος 30-9-41
409 Κουλίδη Όλγα Ιωάννης 30-9-41
410 Σαβουλίδης Παναγιώτης Γεώργιος 30-9-41
411 Κουρσόγλου Δημήτριος Γεώργιος 30-9-41
412 Μαζαρακίδης Γεώργιος Μαζαράκης 30-9-41
413 Μαζαρακίδης Μιχαήλ Μαζαράκης 30-9-41
414 Κοκοράκης Γεώργιος Κων/τίνος 30-9-41
415 Παπάς Δημήτριος Κων/τίνος 30-9-41
416 Γρηγοριάδης Κυριάκος Σεραφείμ 29-11-42
417 Λουκιανός Ιωάννης Κελλίδης 12-8-44
418 Ζωγράφου Μιχαήλ Ζώης 29-9-41
419 Μαργαριτίδης Νικόλαος Κρυωνάς 4-12-41
420 Πλατσίδης Παναγιώτης Δημήτριος 30-10-41
421 Γιαλαμπούκης Ιωάννης Χρήστος 29-9-41
422 Γιαννουκλίδου Ελένη Γιαννουκλής 29-9-41
423 Βεργίδης Ιωάννης Ευστάθιος 30-9-41
424 Αραμπατζίδης Στέφανος Κων/τίνος 3-10-41
425 Αποστολίδης Απόστολος Πανταζής 1-10-41
426 Γιαννακάκης Αναστάσιος Αθανάσιος 30-9-41
427 Κιουμουτζής Νικόλαος Χαράλαμπος
428 Καλαϊτζής Γεώργιος Ιωάννης 1-10-41
429 Παπαδόπουλος Ιωάννης Κυριάκος 8-10-41
430 Κοκοράκος Κων/τίνος Γεώργιος 29-10-41
431 Μαυριακώφ Ανάργυρος Ιωακείμ 29-10-41
432 Μαυρόπουλος Γεώργιος Νικόλαος 29-10-41
433 Παυλίδης Αναστάσιος Γεώργιος 15-8-44
434 Χ΄΄Συμεωνίδης Κων/τίνος Γρηγόριος 30-5-42
435 Βαμβακάς Ιωάννης Τζανής 29-9-41
436 Βοσκόπουλος Μιχαήλ Αντώνιος 29-9-41
437 Κιτεντζής Θεόδωρος Μιχαήλ 29-9-41
438 Μαυρόπουλος Νίκος Χαράλαμπος 29-9-41
439 Γιάντζος Γεώργιος Δημήτριος 29-9-41
440 Γεωργιάδης Αδάμ Γεώργιος 29-9-41
441 Κωττόπουλος Χρήστος Σαράντης 29-9-41
442 Πολίτης Γεώργιος Κων/τίνος 8-2-42
443 Μαρουλάς Δημήτριος Παναγιώτης 25-12-42
444 Πελιόγλου Ιωάννης Γεώργιος 29-9-41
445 Πελιόγλου Βασίλειος Γεώργιος 29-9-41
446 Γιαγτζόγλου Μάρθα Γεώργιος 9-10-41
447 Φραντζής Παναγιώτης Δημήτριος 9-2-42
448 Κοέν Αλβέρτος Αβραάμ 1-10-41
449 Ξανθόπουλος Κων/τίνος Ιωάννης 29-9-41
450 Αραμπατζίδης Δημήτριος Κων/τίνος 29-9-41
451 Αθανασίου Ιωάννης Γεώργιος 29-9-41
452 Καρυοφύλλης Σταμάτιος Νικόλαος 29-9-41
453 Πασιάς Σταύρος Κων/τίνος 29-9-41
454 Σαμαρίδης Θεόδωρος Αδάμ 29-9-41
455 Κοντογιάννης Δημήτριος Αλέξανδρος 29-9-41
456 Ρανίδης Διαμαντής Κων/τίνος 30-9-41
457 Αϊνατζίδης Ιωάννης Θεόδωρος 30-9-41
458 Γιώτης Παναγιώτης Απόστολος 29-9-41
459 Ανανιάδης Παναγιώτης Χαράλαμπος 30-9-41
460 Παπαχρήστου Ευάγγελος Νικόλαος 10-1-42
461 Αθανασιάδης Θεόφιλος Δημήτριος 29-9-41
462 Παπαζήσης Αντώνιος Ιωάννης 29-9-41
463 Παπαζήσης Ζήσης Ιωάννης 29-9-41
464 Παπαζήσης Κων/τίνος Ιωάννης 29-9-41
465 Κων/νίδης Σάββας Θωμάς 29-9-41
466 Κων/νίδης Νικόλαος Ιωάννης 29-9-41
467 Κων/νίδης Ευάγγελος Ιωάννης 29-9-41
468 Κων/νίδης Παναγιώτης Ιωάννης 29-9-41

Συμπληρωματικός Πίναξ
Αποβιωσάντων εκ ξυλοδαρμού υπό των Βουλγάρων

Α/Α Ονοματεπώνυμον Όνομα

Πατρός

Έτος

γεννήσεως

Ημερομηνία θανάτου
1 Παπαδάκης Αργύριος Ευάγγελος 1900 29 Σ/βρίου 1942
2 Γαβριηλίδης Λάζαρος Ιωάννης 1894 5 Αυγούστου 1942
3 Λεπεζίδης Δημήτριος Δημήτριος 1889 Ιανουαρίου 1943
4 Γεννημάκης Φλαβιανός Βασίλειος 1927 21 Μαΐου 1944
5 Παντελίδου Ελένη   συζ. Γεωργίου 1913 29 Σ/βρίου 1941
6 Φέσσα Έλλη           θυγ. Μιχαήλ 1905 3 Ν/βρίου 1943
7 Ηλιάδης Θεόδωρος Χαράλαμπος 1879 23 Αυγούστου 1942
8 Βασιλειάδης Απόστολος Πέτρος 1913 1 Σ/βρίου 1943
9 Τσιντζίδης Κων/τίνος Στέφανος 1894 18 Μαρτίου 1942
10 Νικολαϊδης Κων/τίνος Γρηγόριος 1907 23 Μαρτίου 1942
11 Ξεροσαββίδης Ιωάννης Κων/τίνος 1907 24 Απριλίου 1943
12 Παπανικολάου Ανέστης Σωτήριος 1889 5 Μαΐου 1942
13 Λαζαρίδης Μηνάς Κων/τίνος 1917 18 8/βρίου 1942
14 Αβερκιάδης Δημήτριος Χ΄΄Απόστολος 1887 1 8/βρίου 1942
15 Χοροζίδης Παναγιώτης Ιωάννης 1925 14 8/βρίου 1943
16 Τσατλάκογλου Παντελής Κυριάκος 1893 12 Ιουνίου 1942
17 Δεϊρμεντζόγλου Χρήστος Γεώργιος 1879 12 Μαΐου 1942
18 Τσατλάκογλου Κυριακή Παντελής 1925 3 Μαρτίου 1943
19 Τσεκιτζής Μιχαήλ Χρήστος 1882 12 8/βρίου 1943
20 Κομνηνόπουλος Κομνηνός Ιωσήφ 1895 12 Ιουλίου 1944
21 Κασμερίδης Παντελής Νικόλαος 1919 28 Σ/βρίου 1941
22 Χ΄΄Εφραιμίδης Αναστάσιος Λάζαρος 1921 4 Ιανουαρίου 1943
23 Αλτιντζόγλου Δημήτριος Πέτρος 1874 10 Ν/βρίου 1943
24 Νταλακμάνης Δημοσθένης Σταύρος 1924 18 Αυγούστου 1941
25 Χατζηλίας Ιωάννης Ηλίας 1881 29 Σ/βρίου 1941
26 Πατσιώρης ή Πιτσώρης Θεοφάνης Αργύριος 1918 18 Μαρτίου 1943
27 Ουζούνης Χρήστος Θεοφάνης 1883 13 Ιουνίου 1943
28 Μάρκου Δημήτριος Παναγιώτης 1886 2 Ιουλίου 1941

Εν Δράμα τη 25-Σ/βρίου-1954
Ο
Δήμαρχος Δράμας
(Τ.Υ)

Εκθεση βουλγαρικών φρικαλεοτήτων εναντίον ελληνικού πληθυσμού 20/4-20/7 1941

Φρικαλεότητες ενός τριμήνου
20 Απριλίου – 20 Ιουλίου 1941
Ανατολική Μακεδονία – Δυτική Θράκη – Βούλγαροι

Αντί Προλόγου
Η Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη υπό την Βουλγαρικήν κατοχήν σήμερον. Επαρχίαι κατ’ εξοχήν Ελληνικαί και ως προς την ιστορίαν και ως προς την φυλετικήν σύνθεσιν ευρίσκονται από τινος υπό την διοίκησιν κατωτέρου λαού, των Βουλγάρων.
Δεν πρόκειται ενταύθα να εξετασθή, πως έφθασαν τα πράγματα εις το σημείον, ώστε να καταλάβωσιν οι Βούλγαροι Επαρχίας, αι οποίαι και εις οιανδήποτε εποχήν του παρελθόντος δεν ήσαν Βουλγαρικαί, και εις τας οποίας σήμερον ουδέ εις Βούλγαρος υπάρχει.
Πρόκειται εν τη παρούση ν’ αναφερθώσι γεγονότα, τα οποία έλαβον χώραν εις τας δύος ρηθείσας επαρχίας από της καθόδου των Βουλγάρων, γεγονότα τα οποία ατιμάζουσιν αυτόν τον ανθρώπινον γενικώς πολιτισμόν. Συνέχεια

Καταστατικό ίδρυσης ΕΔΕΣ, 9 Σεπ 1941

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Α΄

Υπάρχει Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, ΕΔΕΣ, όστις έχει τον κάτωθι καθορισμένον σκοπόν :
1ον. Να αγωνισθή δι’ όλων του των δυνάμεων και διά παντός τρόπου και μέσου και εντός και έξω της Ελλάδος προς ενίσχυσιν του διεξαγομένου συμμαχικού αγώνος, συμβάλη δε όσον δυνηθή, διά της δημιουργίας Εθνικού Επαναστατικού Στρατού, εις την ταχυτέραν επίτευξιν της Συμμαχικής νίκης.
2ον. Να εργασθή και επιτύχη ώστε να εγκαθιδρυθή εις την Ελλάδα, μετά τον πόλεμον και την νίκην της Συμμαχικής μας παρατάξεως, πολίτευμα δημοκρατικόν, λαϊκού χαρακτήρος και σοσιαλιστικής μορφής, κατόπιν ελευθέρου δημοψηφίσματος.
3ον. Να ζητήση από τας Συμμάχους χώρας Ρωσίαν, Αμερικήν και Αγγλίαν όπως μετά τον πόλεμον αφεθή ελεύθερος ο Ελληνικός Λαός να εκλέξη το Πολίτευμα του, αποφευχθή δε ή διά της εξωτερικής δυνάμεως επιβολή βιαίως του Βασιλικού θεσμού. Την απόφασιν του Ελληνικού Λαού, οιαδήποτε και αν είναι, υποχρεωθούν και οι δύο παρατάξεις να αποδεχθούν ως τελειωτικήν και τερματίζουσαν την πολιτειακήν αντίθεσιν και πάλην.
4ον. Να αντιταχθή δι’ όλων του των δυνάμεων όπως εμποδίση την βία επάνοδον του Βασιλέως, αν ήθελεν επιχειρήση ταύτην προ της ελευθέρας εκδηλώσεως της θελήσεως του Ελληνικού Λαού. Το ανόθευτον της λαϊκής θελήσεως να διαπιστωθή διά της παρουσίας αντιπροσώπων των τριών αγωνιζομένων κατά του Κατακτητού Κρατών και αντιπροσώπου του Βασιλέως.
5ον. Να αντιπροσωπευθή η Ελλάς εις το Συνέδριον της ειρήνης από Έλληνας εκλεγησομένους από την αγωνιζόμενην χώραν μας εντός και έξω της Ελλάδος.
6ον. Μετά την ελευθέρα λαϊκή θελήσει εγκαθίδρυσιν της Σοσιαλιστικής λαϊκής Δημοκρατίας, να ανακαινήση εκ βάθρων την κρατικήν μηχανήν, εις τρόπον ώστε Στρατός Ξηράς, Αέρος και Θαλάσσης, Χωροφυλακή και Αστυνομία πόλεων, Δικαστική Εξουσία, Διοικητικαί και Οικονομικαί Υπηρεσίαι πάσης φύσεως, Παιδεία και Εκκλησία, Τραπεζιτικά Ιδρύματα, ποικίλλοι Οργανισμοί Δημοσίου και Ιδιωτικού, Δικαίου απαλλαγούν, από οιονδήποτε μέλος το οποίον δεν θα έχη αποδεδειγμένως άσπιλον παρελθόν και σταθεράν δημοκρατικήν σοσιαλιστικήν συνείδησιν, πιστοποιουμένην διά πράξεων τοιούτων ώστε να υπάρχει πλήρης και σταθερά προς αυτό εμπιστοσύνη. Η κάθαρσις πρέπει να φθάση μέχρι τοιούτου σημείου ώστε αν η ανάγκη το επιβάλη, όπως τούτο συμβαίνει, με τα εκτραπέντα απολύτως του προορισμού των Σώματα της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, εν πολοίς δε και με την δικαστικήν εξουσίαν και τας ενόπλους δυνάμεις προβή εις την πλήρη διάλυσιν αυτών και εις την εκ νέου ανασυγκρότησιν των, αποπέμπων και στιγματίζων πάντας εκείνους, οίτινες από ταπεινόν συμφέρον ωθούμενοι εδούλευσαν αφ ενός την στραγγαλίσασαν τας ελευθερίας του Ελληνικού Λαού δικτατορίαν της 4ης Αυγούστου, συνειργάσθησαν δε αφ ετέρου με τον κατακτητή εις βάρος της Εθνικής τιμής και της ζωής του Λαού.
7ον. Η λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία Ελλάς να θεσπίση νόμους και λάβη μέτρα τοιαύτα τα οποία θα δώσουν εις τον Ελληνικόν Λαόν κοινωνικήν δικαιοσύνην θα εξαλείψουν δ’ εντελώς την μαύρην αδικίαν και εγκληματικήν ανισότητα, η οποία από της εποχής της απελευθερώσεως της Ελλάδος και ιδία κατά τα τελευταία πέντε έτη της τυραννικής δικτακτορίας, εμάστισε το σύνολον των Ελλήνων και εξεμεταλλεύθη αναλγήτως τους μόχθους του επ’ ωφελεία μιας ελαχιστοτάτης μειονότητος και η οποία διά παντός μέσου εξεμαύλιζεν εκάστοτε τα ηγετικά στοιχεία της χώρας και εκάθιζεν ούτω εις την ράχιν του Ελληνικού Λαού. Εις την Δημοκρατικήν Σοσιαλιστικήν Ελλάδα της αύριον δεν πρέπει να υπάρξουν πεινώντες και δεν θα υπάρξουν.
8ον. Μετά την αποτίναξιν του σκληρού ζυγού και την ανάχτησιν της ελευθερίας ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν συνεργαζόμενος προς τούτο και με οιανδήποτε Οργάνωσιν έχουσαν τον αυτόν σκοπόν, όπως ολοκληρωθή ούτος.

Β΄

Διά να επιτευχθή ο σκοπός του Συνδέσμου και επιτελεσθή το επιδιωκόμενον έργον, ο Σύνδεσμος ωργανώθη ως εξής :
1ον. Αρχηγός του Συνδέσμου είναι και θα μείνη μέχρις επιτεύξεως πλήρως του σκοπού μας, ο Στρατηγός Πλαστήρας Νικόλαος.
2ον. Συνεστήθη τριμελής Επιτροπή, αποκληθείσα Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή ΚΔΕ και ήτις διοικεί τον Σύνδεσμον εν ονόματι του Στρατηγού Πλαστήρα Νικολάου και εφ’ όσον ούτος ευρίσκεται μακράν της Πατρίδος μας εξόριστος. Της Επιτροπής ταύτης εν μέλος ωνομάσθη Υπαρχηγός του Συνδέσμου.
3ον. Η τριμελής Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μυήση και ονομάση μέλη του Συνδέσμου, όσους κρίνη έχοντας τα προς τούτο διανοητικά, ψυχικά και ηθικά εφόδια, και σχηματίζη εκ των μυουμένων τριμελείς υποεπιτροπάς αι οποίαι εξουσιοδοτούμεναι κατάλληλα υπό της ΚΔΕ και άλλους επεκτείνουν τας μυήσεις.
4ον. Τα μέλη του Συνδέσμου δέον να εκλέγονται μετά μεγίστης προσοχής και ενδελεχούς παρακολουθήσεως και να διακρίνονται διά τε την εγκράτειαν της γλώσσης και των πράξεων, ως και την αδιάσειστον πίστιν των προς την Λαϊκήν, Σοσιαλιστικήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν.
5ον. Η μύησις γίνεται παρουσία των τριών μελών της ΚΔΕ ή των προς τούτο εξουσιοδοτημένων τριμελών υποεπιτροπών. Εάν η παρουσία των τριών μελών είναι αδύνατος δύναται να γίνη και υπό δύο μόνον μελών εν εσχάτη δε ανάγκη και υπό ενός μόνον μέλους. Μετά την μύησιν υπογράφεται πρωτόκολλον ορκομωσίας τόσον υπό της μυησάσης Επιτροπής, όσον και του μυηθέντος. Μετά την ορκομωσίαν ο μυούμενος λαμβάνει γνώσιν και των μυστικών σημείων αναγνωρίσεως των μελών. Τα πρωτόκολλα της ορκομωσίας παραδίδονται εις την Κεντρικήν Διοικούσαν Επιτροπήν και ειδικώς εις τον Υπαρχηγόν του Συνδέσμου, όστις και ευθύνεται διά την ασφαλή αυτών φύλαξιν.
6ον. Τα μέλη του Συνδέσμου λαμβάνουν ένα αριθμόν και διά του αριθμού αυτού και είναι γνωστά, απαγορευομένης απολύτως της ανακοινώσεως των ονομάτων, εκτός εάν συντρέχουν και επιβάλλουν τούτο εξαιρετικαί ανάγκαι εκ των οποίων εξαρτάται η αποτελεσματικωτέρα εξυπηρέτησις του σκοπού του Συνδέσμου.

7ον. Ο όρκος ο οποίος δίδεται υπό των μυουμένων έχει ως εξής:
«ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΜΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΩ ΜΕ ΟΛΑΣ ΜΟΥ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΩ ΑΣυΖΗΤΗΤΙ ΠΑΣΑΝ ΔΙΑΤΑΓΗΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΥΛΑΞΩ ΜΕ ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΠΛΗΡΩΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ».
8ον. Μετά την ορκομωσίαν επακολουθεί ασπασμός και από της στιγμής εκείνης η αδέλφωσις είναι πλήρης και το νέον μέλος ευθύνεται διά πάσαν εκτροπήν από του σκοπού διά τον οποίον ωρκίσθη, υποκείμενον και εις κυρώσεις τον Βαθμόν των οποίων καθορίζει, δι’ αποφάσεως λαμβανομένης ομοφώνως η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή, εις περίπτωσιν ηθελημένης ή αθελήτου προδοσίας.
9ον. Πάσα προσθήκη, αφαίρεσις ή αλλοίωσις διατάξεως τινός εις το παρόν Καταστατικόν δύναται να γίνη κατόπιν αποφάσεως, ήτις θα λαμβάνηται κατά πλειοψηφίαν υπό των τεσσάρων πέμπτων εκ των μελών του Συνδέσμου, απαγορευομένης όμως απολύτως της συζητήσεως επί της διατάξεως της αφορώσης το πρόσωπον του Αρχηγού του Συνδέσμου όστις είναι και θα μείνη μέχρις επιτεύξεως πλήρως του σκοπού μας, ο Στρατηγός Πλαστήρας Νικόλαος.

Εγράφη εις Αθήνας την 9ην Σ/βρίου 1941
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκθεση Δράσης ΠΑΟ (Πανελλήνια Απελευθερωτική Οργάνωση)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
(Π.Α.Ο)

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

1) Η Εθνική Οργάνωσις Π.Α.Ο εξασφαλίσασα την εσωτερικήν της Οργάνωσιν, ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ – ΕΙΔΙΚΑΙ – ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ εν τη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και εις ολόκληρον την υπόλοιπον Κεντρικήν και Δ.Μακεδονίαν κ.λ.π κατά τρόπον ανταποκρινόμενον εις την εκπλήρωσιν των τεθέντων Εθνικών σκοπών της και επιτυχούσα την επαφήν της μετά του Συμμαχικού Στρατηγείου της Μ.Ανατολής, καθώς και της Κυβερνήσεως του Καϊρου παρ’ ης εδέχθη και τας πρώτας υλικάς ενισχύσεις, επεξέτεινε την δράσιν της εφ’ όλων των τομέων και εξυπηρέτησιν εν παντί το σύνολον των εκ της τριπλής κατοχής απορρεουσών εθνικών υποχρεώσεών της ως επίσης εξεπλήρωσεν εις το ακέραιον και τας εντολάς του Συμ. Στρατηγείου Μ.Ανατολής και της Κυβερνήσεως του Καϊρου, υπό τας ακολούθους εν συνόψει συνθήκας. Συνέχεια

Αρχική Συγκρότηση και Σκοποί Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργάνωσης (ΠΑΟ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
(Π.Α.Ο)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

1) Η Οργάνωσις συνεκροτήθη αρχικώς υπό ομάδος Αξιωματικών και Πολιτών το θέρος του 1941 και ανεπτύχθη προοδευτικώς επιτυχούσα μέχρι των αρχών του 1943 την πλήρη της ανάπτυξιν.
2) Οι τεθέντες σκοποί της Οργανώσεως ήσαν :
(α) Αντίστασις πάσης φύσεως και κυρίως ενόπλου τοιαύτης κατά των Κατακτητών προς υποβοήθησιν του Συμμαχικού Αγώνος.
(β) Τόνωσις του φρονήματος και εξύψωσις του ηθικού του πληθυσμού.
(γ) Καταπολέμησις της Βουλγαρικής και Ρουμανικής προπαγάνδας ήτις υπό την προστασίαν των Γερμανών και Ιταλών αναπτύξει είχε εξαιρετικήν δραστηριότητα μεταξύ του πληθυσμού.
(δ) Συμμετοχή τελικώς δι’ όλων των δυνάμεων εις τας επιχειρήσεις απελευθερώσεως και καταδιώξεως των κατακτητών.
3) Διά την επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών η Π.Α.Ο, προέβη εις την οργάνωσιν :
(α) του πληθυσμού των αστικών κέντρων και της υπαίθρου διά της συγκροτήσεως Επιτροπών Αγώνος εις τας πόλεις και τα χωρία. Συνέχεια

Περί τρόπου συλλήψεως Κομμουνιστών, Ιταλικές Αρχές Κατοχής, AX/TA3/21-8-1941

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον Αθήναι τη 21-8-1941
Προς
Τας Ανωτέρας Διοικήσεις Χωροφυλακής Αστυνομικήν Δ/σιν Ειδικής Ασφαλείας.
«Περί τρόπου συλλήψεως των Κομμουνιστών, εντολή των Ιταλικών αρχών κατοχής»
Λαβών αφορμήν εξ αναφοράς της Δ/σεως Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους σχετικώς τη περιλήψει μετά σύμφωνον γνώμην του Υπουργείου Δημ. Ασφαλείας περι ης υπ’ αριθ.18/145 ε. ε. ε. διαταγή αυτού,
Καθορίζω,
Τον ακόλουθον τρόπον συλλήψεως των Κομμουνιστών παρά της Διευθύνσεως Ειδ. Ασφαλείας Κράτους ή άλλων Δ/σεων αξιωματικών Χωροφυλακής εντολή των Ιταλικών Αρχών Κατοχής. Συνέχεια

Remarks by the Prime Minister of Canada Hon. Lyon Mackenzie King. 1 July 1941

The world had the greatest admiration for Classical Greece, but now the admiration for the same land is beyond any bounds. Italy attacked first, and then German forces came to Italy’s assistance. Greece stood up against both – a lesson of natural courage. Humanity will never forget the bravery shown by Greece at this time. The sacrifice of Greece was not vain. Canada’s efforts to alleviate famine in Greece were welcomed as was her promise to send wheat to Greece as soon as ships are available. Canada will never rest until Greece is restored and her independence secured.

Mackenzie King,

Prime Minister of Canada

Προκήρυξη συνεργασίας ΕΑΜ/ΕΟΚ, 1941

Ε.Α.Μ / Ε.Ο.Κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Συμπατριώτες,
Με χαρά και υπερηφάνεια σας αναγγέλουμε πως πραγματοποιήθηκε η συμφωνία και συνεργασία ανάμεσα στις δυο μας οργανώσεις κάτω από τις διαταγές της πανεθνικής Κυβέρνησης θα βαδίσουμε ενωμένοι στον αγώνα για την λευτεριά και το ομαλό πέρασμα στη ελεύθερη πολιτική ζωή. Προς το σκοπό αυτό συγκροτήσαμε κοινή Διοικητική Επιτροπή του Νομού, ενιαίο εθνικό Στρατό και εθνική πολιτοφυλακή. Η ζωή, η τιμή και η περιουσία του Λαού θα εξασφαλισθή. Καλούμε όλο το λαό να μας ενισχύση στο έργο αυτό και να υπακούει στις εντολές της κοινής Διοικητικής Επιτροπής του Νομού. Κάθε άλλη προσπάθεια που αναλαμβάνεται έξω απ’ αυτά τα πλαίσια εξυπηρετεί αντεθνικούς και αντιλαϊκούς σκοπούς και σαν τέτοια, θα κτυπηθή αμείλικτα. Ειδικά απευθυνόμαστε στους άνδρες του Τάγματος Παπαγιαννάκη και τους καλούμε να το εγκαταλείψουν αμέσως και να προσέλθουν στον εθνικό μας Στρατό. Όποιος μετά απ’ αυτή την τελευταία προειδοποίηση παραμείνει στο Τάγμα αναλαμβαίνει βαριά ευθύνη και η τιμωρία του θάναι σκληρή. Συνέχεια

Turkish-German Treaty of Friendship. Ankara, 18 June 1941

The German Government and the Turkish Republic, inspired by a desire to place relations between the two countries on a basis of mutual confidence and sincere friendship, agreed without prejudice to present obligations of both countries to conclude a treaty.

For this purpose the German Reich Chancellor appointed Ambassador Franz von Papen and the President of the Turkish Republic appointed Foreign Minister Shukru Saracoglu as plenipotentiaries, who, on the basis of full powers accorded them, have agreed on the following declaration: Συνέχεια