Εκθεση Πολεμικής Δράσης ΕΣΕΑ 1941-1945

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1941 – 1945 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Ε.Σ.Ε.Α. ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Την 6ην Απριλίου 1941 καθ’ ον χρόνον η μικρά μεν ηρωϊκή όμως Πατρίς μας, με τα ολίγα μαχόμενα τέκνα της και με τα ελάχιστα μέσα που διέθεττεν αντιμετώπισεν τας πολυαρίθμους και πανόπλους λεγεώνας των Ιταλών και μετέφερεν τον πόλεμον πέραν των Ελληνικών συνόρων εις τα Αλβανικά βουνά, η πανύσχιρος τότε Γερμανία, σύμμαχος τότε της Ιταλίας έσπευσε προς βοήθειάν της και επετέθη εκ των νότων εναντίον της μαχομένης Πατρίδος μας.
Ούτω αι δυνάμεις του σκότους και της βίας ηνάγκασαν τους ηρωϊκούς μας μαχητάς μετά πολυημέρους και πολυνέκρους μάχας να υποκήψουν εις το μοιραίον της ήττης. Η βία έμμελε προς στιγμήν να κατεσχήση.
Τα τελευταία ερίσματα του νεωτέρου Ελληνικού μεγαλλουργήματος, τα Μακεδονικά οχυρά, είχον εισέλθει εις την ιστορίαν και ελάμβανον την θέσιν των παρά τας Θερμοπύλας, την γύφυραν της Αλαμάνας, κ.τ.λ.
Αμέσως μετά την εμφάνησιν των Γερμανών στρατευμάτων εις την Μακεδονίαν και Θράκην (Απρίλιος 1941) εκυκλοφόρησεν η φήμη ότι ούτοι θα παραδώσουν εις του φυλεττικούς εχθρούς μας Βουλγάρους την ιστορικήν και ένδοξον ταύτην περιοχήν της Ελληνικής Πατρίδος μας. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων Ιουνίου 1945, ΑΣΔΘΔΜ/ΔΕΠΙΧ/ΑΠ1293/28 Ιουλ 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Επί αποδείξει
Λάρισα τη 28 Ιουλίου 1945
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ.
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 1293

Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/σιν Επιχειρήσεων
ΑΘΗΝΑΣ

«Υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων μηνός Ιουνίου 1945»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω προσηρτημένως εκθέσεις πεπραγμένων (Δ/σεως Επιχειρήσεων) μηνός Ιουνίου εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθμ. Α.Π. 5464/9-6-45 Διαταγής Υμών.

Τ.Υ.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υποστράτηγος Συνέχεια

Διαμαρτυρία για παρέμβαση άγγλου Ταξίαρχου σχετικά με Σέρβο αυτόμολο, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/Γ1/ΑΠ14054/24 Ιουλ 1945

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αθήναι τη 24 Ιουλίου 1945
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΡ. 14054

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΣΙΝ ΠΟΛΙΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

‘‘Διαμαρτυρία διά δοθείσαν υπό Άγγλου Ταξιάρχου λύσιν εις ζητήματα Σέρβου αυτομόλου Λοχαγού’’.

Ι. Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω Υμίν κατωτέρω απόσπασμα της υπ’ αριθμόν 5821, 5873/20-7-45 τηλεγραφικής αναφοράς Ανωτέρου Στρατ. Διοικητού Κεντρικής Μακεδονίας έχον ως εξής:
«Επί προσθέτως αναφέρω Άγγλος Ταξίαρχος διέταξε ανταλλαγή Σέρβου αυτομόλου Λοχαγού Ιβάνοβιτς μετά απαχθέντων ημετέρων δύο (2) στρατιωτών, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει σχετική συνεννόησις». Συνέχεια

Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 23-7-1945, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/Β

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5925

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 23-7-45

Ι. ΑΣΔ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
α) Σ.Δ. ΛΑΜΙΑΣ: Συνελήφθησαν 2 άτομα κατηγορούμενα δι’ αξιοποίνους πράξεις και 6 Ιταλοί στρατιώται παραδοθέντες εις Βρεττανικάς Αρχάς.
ΙΙ. Α.Σ.Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
302 Τάγμα αναφέρει ότι χθες εγένετο εκταφή 20 πτωμάτων εκτελεσθέντων υπό ΕΛΑΣ έξωθι χωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ (20 χιλ. ΝΑ. ΒΟΛΟΥ) την άνοιξιν 1944. Κατά την εκταφήν παρευρέθησαν Αστυνομικαί, Ιατροδικαστικαί και Στρατιωτικαί αρχαί ως και Άγγλοι Αξ/κοί. Τα πτώματα ευρέθησαν εν ημιαποσυνθέσει. 3 εκ των πτωμάτων διεπιστώθη ότι εξετελέσθησαν διά πελέκεως τα δε άλλα διά πυροβόλου όπλου εξ εγγυτάτης αποστάσεως. Εκ των εκταφέντων ανεγνωρίσθησαν υπό των συγγενών τα πτώματα των Αλαμάνου, Προέδρου χωρίου Συκής, Βαρουτσάκη μετά της συζύγου του, εξ Αφίσου και Ζαχαρίου εκ Νεοχωρίου. Συνέχεια

Εκθεση Περί δράσεως συμμοριών, Νομαρχία Πέλλης/17-7-1945

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Εδέσση τη 17-7-45
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΗΣ                                                                   Εμπιστευτικόν
Αριθ. Ε.Π. 46

ΕΠΕΙΓΟΝ
Περίληψις: Περί της δράσεως συμμοριών εις την περιφέρειαν του Νομού.
Προς
Το Υπουργείον Εσωτερικών
Γ΄ Γενικήν Διεύθυνσιν

Εις εκτέλεσιν της υπ αριθ. εμπ. 610/4-7-45 Υμετέρας τηλ/κής, λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρωμεν τα κάτωθι:
(Οι αριθμοί δεικνύουσι τας επί του Τοπογραφικού χάρτου συντεταγμένας).

Ι. Β.Δ. της Εδέσσης εκ του όρους Καϊμάκ-ξιλάν εισέρχονται εις το Ελληνικόν έδαφος μικραί ληστοσυμμορίαι αυτονομιστών, αίτινες έχουσι προπαγανδιστικόν σκοπόν.
Κατά τελευταίας πληροφορίας ένοπλος συμμορία δυνάμεως περίπου 40 ανδρών περιφέρεται ανά τα χωρία Σωτήρα (735145) Λύκοι (715102) Κερασιές (758078) Καρυδιά (728070) Νησί (700050) Πάτημα (740010) Βρυττά (678030) Ξανθόγεια (688982) Παναγίτσα (740980) Aνω Κορυφή (825035) Κάτω Κορυφή (825035).
Μεταξύ των συμμοριτών ανεγνωρίσθη ο Δημήτριος Κυρμιτζής εξ Εδέσσης αξιωματικός της Οχράνας κατά την περίοδον της Κατοχής.

Προς εκκαθάρισιν της ανωτέρω περιοχής εγένοντο επανειλημμένως εγχειρήματα υπό Αγγλοελληνικών Τμημάτων με αποτέλεσμα την σύλληψιν πολλών αόπλων, ουχί όμως και ενόπλων.

Η εν λόγω συμμορία φαίνεται ότι ευρίσκει καταφύγιον εις το Σερβικόν έδαφος, οπόθεν και εκινά διά την τρομοκρατικήν της δράσιν εντός του Ελληνικού εδάφους.

ΙΙ. Επί του όρους Παΐκου και μεταξύ της περιοχής του χωρίου Ελευθεροχωρίου (738425) και της τοποθεσίας Παλιοχώρι (855415) υπάρχουσιν ένοπλα αυτονομιστικά τμήματα δυνάμεως περίπου 250 ανδρών, αποτελούμενα κατά το πλείστον εξ εντοπίων Βουλγαροφρόνων έχοντα επί κεφαλής νεαρόν Βούλγαρον Καθηγητήν. Συνέχεια

Εκθεση δράσεως συμμοριών νομό Πέλλας, Νομαρχία/ΕΠ46/17 Ιουλ 1945

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                  Εν Εδέσση τη 17-7-45
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΗΣ                                                                                  Εμπιστευτικόν
Αριθ. Ε.Π. 46                                                                                                         ΕΠΕΙΓΟΝ

Περίληψις:
Περί της δράσεως συμμοριών εις την περιφέρειαν του Νομού.

Προς
Το Υπουργείον Εσωτερικών
Γ΄ Γενικήν Διεύθυνσιν

Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. εμπ. 610/4-7-45 Υμετέρας τηλ/κής, λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρωμεν τα κάτωθι:
(Οι αριθμοί δεικνύουσι τας επί του Τοπογραφικού χάρτου συντεταγμένας).
Ι. Β.Δ. της Εδέσσης εκ του όρους Καϊμάκ-ξιλάν εισέρχονται εις το Ελληνικόν έδαφος μικραί ληστοσυμμορίαι αυτονομιστών, αίτινες έχουσι προπαγανδιστικόν σκοπόν.
Κατά τελευταίας πληροφορίας ένοπλος συμμορία δυνάμεως περίπου 40 ανδρών περιφέρεται ανά τα χωρία Σωτήρα (735145) Λύκοι (715102) Κερασιές (758078) Καρυδιά (728070) Νησί (700050) Πάτημα (740010) Βρυττά (678030) Ξανθόγεια (688982) Παναγίτσα (740980) Άνω Κορυφή (825035) Κάτω Κορυφή (825035).
Μεταξύ των συμμοριτών ανεγνωρίσθη ο Δημήτριος Κυρμιτζής εξ Εδέσσης αξιωματικός της Οχράνας κατά την περίοδον της Κατοχής. Συνέχεια

Δελτίο Στρατιωτικής καταστάσεως 3/7/1945, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/Β/ΑΠ5713/4 Ιουλ 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5713

ΔΕΛΤΙΟΝ
Στρατιωτικής Καταστάσεως 3ης Ιουλίου 45

Ι. ΑΝ.Σ.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
α) Σ.Δ. Λαμίας: Συνελήφθησαν 1 ιατρός, μία νοσοκόμος, και μία ιδιώτης, θεωρηθέντες υπεύθυνοι της απαγωγής του Σκλιά Γεωργ. εκ του Κρατικού νοσοκομείου (Δελτίον 28ης/6)
ΙΙ. ΑΣΔ Θεσσαλίας-Δυτ. Μακεδονίας:
Εις χωρίον ΤΥΡΝΑ (20 χιλ. Δ. Τρικκάλων) ανευρέθησαν 5 όπλα διάφορα 3 βαρέλια πετρελαίου.
Αποτέλεσμα εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ, υπήρξεν η ολοσχερής διάλυσις ομάδων ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ – ΖΕΡΒΑ, αμφοτέρων εγκληματιών, συνεργασθέντων μετά Γερμανών και κατακρεουργησάντων μέγαν αριθμόν Ελλήνων πολιτών.
Εις χείρας Εθν/κής περιήλθεν μεγάλος αριθμός πυρομαχικών και οπλισμού. Οι εγκληματίαι ούτοι ηγούντο αυτοκαλουμένων Εθνικών Ομάδων προς κάλυψιν εγκλημάτων.

ΙΙΙ. ΑΣΔ ΝΔ. ΕΛΛΑΔΟΣ:
Εις ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ (35 χιλ. Ν.Α. Καρπενησίου) ανευρέθησαν: 48 τυφέκια γκρα, 2 τηλεφωνικοί πίνακες 12 και 8 Διευθύνσεων, 3 τηλέφωνα.
Υπό 108 Τάγματος Ηλείας ανευρέθησαν: 1 αυτόματον στεν, 5 τυφέκια, 4 χειροβομβίδες, 135 φυσίγγια τυφεκίου.
Εις ΑΠΙΔΙΑΝ Λακωνίας ανευρέθησαν: 10 νάρκαι ξηράς, 1 κιβώτιον πλήρες αντιαρματικών φυσιγ., 1 τυφέκιον και 1 πιστόλιον.
Τμήμα Εθν/κής ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (Μεσσηνίας) συνέλαβεν τρεις επικινδύνους εγκληματίας.

Εν Αθήναις τη 4η Ιουλίου 1945

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Διά την Ακρίβειαν Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Τ.Σ.Υ. Αντ/γος

Συμπληρωματική έκθεση επιχειρήσεων κατά συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, ΣΔΛ/ΚΛ.ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ/ΔΙΠΛΗ/ΑΠ839/

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (61)
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ.
Δ/ΣΙΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 839

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ
ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

1) Γενικαί πληροφορίαι περί εμφανίσεως συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ εις την περιοχήν Στρατ. Διοικήσεως Λαρίσης.

Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας ο ΑΡΗΣ μετά 40 ενόπλων ευρίσκετο την 5ην Μαΐου 1945 εις περιφέρειαν ΣΠΗΛΑΙΟΝ (15 χιλ. Ν.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4877) ΑΓΝΑΝΤΙΑ (S.5668), ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ (S.7364), ΚΑΤΑΦΥΓΙ (S.4965), ΜΗΛΕΑ (S.3667) συνεργαζόμενος μετά εντοπίων αναρχικών.
Την 5-5-45 διενυκτέρευσαν εις ΜΗΛΕΑΝ και την 6-5-45 ημέραν του ΠΑΣΧΑ εις ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4877).
Σκοπός τούτου είναι η ανασυγκρότησις των ενόπλων αναρχικών, τρομοκρατία των νομιμοφρόνων πολιτών και πιθανόν προσβολή των προκεχωριμένων τμημάτων Εθνοφυλακής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.
Κάτοικοι Κοινοτήτων των άνω περιφερειών παρουσιασθέντες εις 119 Τάγμα τρομοκρατημένοι εκ της εμφανίσεως εις την περιφέρειαν ενόπλων αναρχικών ητήσαντο προστασίαν.
Την 6-5-45 ενεφανίσθησαν ένοπλοι εις την περοχήν Β. και ΒΔ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ υπό την αρχηγίαν του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.
Την εσπέραν της 7-5-45 τρεις ένοπλοι μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (S.5668) και ήλθον εις επαφήν με τους εκεί ιθύνοντας Κομμουνιστάς.
Την αυτήν ημέραν δύο ένοπλοι με στολήν Αξιωματικού του ΕΛΑΣ ενεφανίσθησαν αμέσως Ν. του χωρίου ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ (S.7364) και παρουσιάσθησαν εις Αδελφήν Ε.Ε.Σ. μεταβαίνουσαν εις το άνω χωρίον, συνεκέντρωσαν τους κατοίκους και είπον προς αυτούς ότι τα υπό της Αδελφής προσκομισθέντα τρόφιμα, διανέμονται λόγω ενεργειών των Οργανώσεών των.
Την 8-5-45 τρεις ένοπλοι μετέβησαν και έλαβον παρά των κατοίκων 100 οκάδες άρτου και 100 οκάδες κρέατος, τα τρόφιμα ταύτα εφόρτωσαν επί των ζώων του χωρίου και τα μετέφερον προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
Προ της αναχωρήσεώς των και ώραν 10ην είς των ενόπλων εκάλεσεν τους κατοίκους και ωμίλησεν αυτοίς και είπεν ότι «θα κηρύξωμεν δεύτερη Επανάσταση» αυτήν την φοράν θα σφάξωμεν πολλούς περισσοτέρους και θα κτυπήσωμεν τους Αγγλοφίλους παρά τους Γερμανοφίλους. Οι Άγγλοι είναι πρώτοι εχθροί μας, όσοι θέλουν από τους ΕΠΟΝΙΤΑΣ, εφεδροελασίτας και αντάρτες να μας ακολουθήσουν να συναντηθούμε με τους άλλους στην ΓΚΟΛΟΝΑ (θέσις κειμένη περί τα 10 χιλ. Β. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ (S.5668)). Όταν δοθή το σύνθημα θα κτυπήσωμαι τα φυλάκια ΟΞΥΝΙΑΣ (S.5863) και Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ (S.4460) και εν συνεχεία θα καταλάβουμε την ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και τα ΤΡΙΚΚΑΛΑ.
Την 9-5-45 τέσσαρες μετέβησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ εζήτησαν και έλαβον άρτον και 30 οκ. κρέας, τρεις εξ αυτών μετέβησαν εις την παρυφήν της ΟΞΥΝΙΑΣ ένθα εγκατεστημένον ημέτερον φυλάκιον και ενήργησαν αναγνώρισιν του εδάφους με σκοπόν πιθανώς μελλοντικής επιθέσεως κατά του φυλακίου.
Την 9-5-45 δύο άτομα με στολήν Αξιωματικού ΕΛΑΣ συμμορίας του ΑΡΗ ευρίσκοντο εις τινα οικίαν του χωρίου ΚΟΝΙΣΚΟΣ (S.8455) ούτοι μετέβησαν εις ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΝ (S.7364) και συγκεντρώσαντες τους Κομμουνιστάς κατοίκους εις θέσιν ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (S.7564) τους είπον «είναι λεπτά, είναι ώρες, είναι μία, δύο, τρεις επτά ημέραι που μας χωρίζουν από την Επανάστασιν» πληροφορίαι διασταυρωμέναι και πλήρως εξηκριβωμέναι.
Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας την 9-5-45 ενεφανίσθησαν εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (S.5668) 50-60 ένοπλοι του ΑΡΗ εκβιάζοντες τους κατοίκους και απειλούντες την Διμοιρίαν ΟΞΥΝΙΑΣ. Το Τάγμα έλαβε τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Κατά πληροφορίας πλήρως εξηκριβωμένας και διασταυρωμένας την 11-5-45 ομάς 60-70 ενόπλων πιθανώς υπό τον ΑΡΗΝ ενεφανίσθη εις ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΝ (S.7564) καταλύσασα εις την οικίαν του Προέδρου, εζήτησαν και έλαβον άρτον, τυρόν, κρέας λέβητα λόχου και 15 μαχαιροπήρουνα και 42 ωά και ανεχώρησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
Κατά πλήρως εξηκριβωμένας πληροφορίας την νύκτα της 13ης προς 14ην 5-45 συμμορία υπό τον ΑΡΗΝ εκ 40 ενόπλων και 4 φορτωμένων κτηνών διενυκτέρευσεν εις ύψωμα ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (S.4562) την πρωίαν της 14-5-45 δι’ οδηγού διέβη τον Πηνειόν και μετέβη προς ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ (S.4756) και εκείθεν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
Την 12-5-45 συμμορία ΑΡΗ αποτελουμένη εκ 41 ατόμων ων 40 άνδρες και μία γυνή ευρισκομένη εις ΑΓΝΑΝΤΙΑΝ (S.5667) εβλήθη υπό Εθνοφυλακής 2 χιλ. Β.Α. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν ενός συμμορίτου όστις διέφυγεν την σύλληψιν.
Την 15ην-5-45 συμμορία πιθανώς υπό τον ΑΡΗΝ διήλθεν εις ΚΛΙΝΟΒΟΝ (S.5546).
Την 16-5-45 ο ΑΡΗΣ με 26 άνδρας 1 γυνή 3 αγωγιάτες και 6 ζώα εξ ων τα δύο φορτωμένα πιθανόν με πολεμικόν υλικόν.
Προερχόμενος από ΚΛΙΝΟΒΟΝ αφίχθη εις ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (S.5039) εκάλεσεν τον Πρόεδρον και εζήτησεν άρτον και 15 ζεύγη κάλτσες.
Παρεπονέθη διότι δεν εξήλθεν η ΕΠΟΝ να τον υποδεχθή ενώ έπρεπεν να γνωρίζη ότι θα μετέβαινεν εις ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ αφού την προηγουμένην ήτο εις ΚΛΙΝΟΒΟΝ και θυμωμένος ανεχώρησεν μετά ημίσειαν ώραν διά ΑΗΔΟΝΑ (S.5438) αφού προηγουμένως έκαμε δριμυτάτας παρατηρήσεις εις συντρόφους του, οίτινες εκάθησαν να φάγωσιν.
Εις ΑΗΔΟΝΑ έφθασε την 10.30 ώραν π.μ. με οδηγόν ον έλαβεν από ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ. Εκεί έφαγαν και εκοιμήθησαν, εζήτησαν τα ονόματα των Εθνικιστών και ανεχώρησαν την 3ην μ.μ. της 17-5-45 διά ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5331), ο οδηγός όμως φοβηθείς ότι θα τον συμπεριλάβουν εις την συμμορίαν των τους οδήγησε δι’ άλλης οδού μέσω ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΣ και εκεί εζήτησεν να του επιτρέψουν να φύγη, του επέτρεψαν αφού του εζήτησαν την πληροφορίαν εάν επισκευάσθη η γέφυρα ΠΥΛΗΣ.
Εις ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΝ εισήλθον μόνο 5 άνδρες και εζήτησαν 50 οκάδες άρτου και ανεχώρησαν προς ΠΕΡΤΟΥΛΙ ή πιθανόν προς ΑΝΘΗΡΟΝ (S.5110) ιδιαιτέραν πατρίδα συντρόφου ΑΡΗ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ.
Με την συμμορίαν ευρίσκονται και οι καπεταναίοι ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ και ΤΖΑΒΕΛΑΣ.
Περί τους 15 είναι μαυροσκούφηδες οι λοιποί έφερον δίκοχα με το σήμα ΕΛΑΣ τέσσαρες είχον αυτόματα, οι λοιποί τυφέκια.
Εις ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ ετραγούδησαν αλλά χωρίς κέφι οι ήμισοι ήσαν άνευ ηθικού, ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ήτο πολύ αδύνατος.
Άπασαι αι πληροφορίαι πλήρως εξηκριβωμέναι παρ’ αυτοπτών.
Την 17-5-45 και ώραν 21ην ο ΑΡΗΣ συνηντήθη με έτερον τμήμα πλησίον ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΣ αποτελούντες σύνολον 48 ανδρών εξ ων 6 τραυματίαι και μία νοσοκόμος έχοντες μεθ’ εαυτών 14 ζώα.
Ενώ εκινούντο Ν. ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑΣ και όλοι έπρεπε να αφιππεύσουν ο ΑΡΗΣ δεν αφίππευσεν πιθανώς λόγω ασθενείας.
Η προς Ν. κίνησις γίνεται νύκτα διότι δεν έχει εμπιστοσύνην εις τους κατοίκους της περιοχής, πληροφορίαι πλήρως εξηκριβωμέναι.
Κατευθύνεται προς ΠΥΛΗΝ. Το 119 Τάγμα αιτείται όπως διά λόχου φράξη τας οδεύσεις προς Ν. και Ν.Δ. ΠΥΛΗΣ.
Την 22-5-45 ο ΑΡΗΣ με συμμορίαν του εισήλθε εις χωρίον ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5527) εξυλοκόπησεν αγρίως νομιμόφρονας πολίτας, απήγαγεν τρεις επυρπόλησεν την οικίαν ενός εξ αυτών.
Την 23-5-45 4 μαυροσκούφιδες συμμορίται του ΑΡΗ μετέβησαν εις ΤΥΡΝΑ (S.5927) λαβόντες άρτον διά 50 άτομα κατευθύνθησαν προς ΠΕΡΤΟΥΛΙ, την ιδίαν στιγμήν έξωθεν του χωρίου ευρίσκοντο έτεροι 20 συμμορίται.
Εκ των συλληφθέντων υπό ΑΡΗ εις ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ ο εις εξετελέσθη την 23-5-45, ο έτερος επρόκειτο να εκτελεσθή την 24-5-45.
Κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας την 23-5-45 ενεφανίσθησαν εις ΠΙΑΛΙΑΝ (S.6427) περίπου 25 ένοπλοι του ΑΡΗ.
Την 26-5-45 κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας μεταξύ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ (S.6431), ΚΟΡΙΣ (S.6231), ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5331) ευρίσκοντο 18 ένοπλοι ΑΡΗ ενεργούντες στρατολογίαν.
Κατ’ απλώς εξηκριβωμένας πληροφορίας την 29 και 30-5-45 30 ένοπλοι εξετέλεσαν βολήν οπλοπολυβόλου και πολυβόλου εις θέσιν ΚΑΝΑΛΛΙΑ (S.6027).
Την 1-6-45 ομάς 30 ενόπλων ευρίσκετο εις ΚΡΑΝΙΑΝ (S.4441) και κατευθύνθησαν προς ΓΑΡΔΙΚΙ (S.3633) και ΤΥΡΝΑ (S.5927).
Την 4-6-45 ενεφανίσθη εις ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ (S.4145) και την 6-6-45 παρέλαβεν από ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ 60 οκάδες άρτου και 100 πρόβατα.
Την 7-6-45 συμμορία ΑΡΗ μετέβη εις τα ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.4221) εξετέλεσεν δύο Εθνικόφρονας πολίτας, ομοίως την 7-6-45 ο ΑΡΗΣ ευρίσκετο εις το χωρίον ΕΛΛΗΝΙΚΑ (S.4614) εκεί εκάλεσεν εκ του χωρίου ΚΑΛΗΚΩΜΗΣ (S.4612) τον Ιατρόν (αχτιδικόν) Οικονόμου Αλεξ. με τον οποίον συνηργάσθη επ’ αρκετάς ώρας, επεστρέψας ο ιατρός εις το χωρίον απέστειλεν εις ΑΡΗΝ 100 οκάδες άρτον και 40 οκάδες τυρού.

2) Γενικαί πληροφορίαι περί Κομμουνιστικών ληστοσυμμοριών
Εις την περιοχήν ΚΑΡΥΑΣ (Τ.3774) ενεφανίσθη συμμορία 70 περίπου ενόπλων υπό τον τέως Καπετάνιον του ΕΛΑΣ ΞΥΝΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ (ΣΜΟΛΙΚΑΝ).
Την 15-5-45 η ως άνω συμμορία εθεάθη εις ΚΟΚΙΝΟΠΛΟΝ ΟΛΥΜΠΟΥ.
Εις περιοχήν ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ (Τ.0054) υπάρχει συμμορία δυνάμεως 70 ανδρών υπό τον ΜΠΑΜΠΑΝΗΝ και ΡΩΣΣΟΝ ΝΕΒΑΝ υπό ψευδώνυμον ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΝ.
Εις περιοχήν ΓΟΥΝΙΤΣΗΣ (Τ.2339) ενεφανίσθη την 26-6-45 συμμορία δυνάμεως 50 περίπου ανδρών υπό τον ΜΟΥΣΤΑΚΑΝ.
Εις την περιοχήν ΣΤΟΜΙΟΥ (Τ.6459) και ΚΑΡΥΤΣΗΣ (Τ.6456) ευρίσκονται 70 ένοπλοι υπό τον ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑΝ πρώην Ταγματάρχην του ΕΛΑΣ.
Εις την περιοχήν ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (Ν. ΑΓΥΙΑΣ) ευρίσκονται 40-50 ένοπλοι υπό τον ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ.
Εις ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΝ ενεφανίσθησαν την 15-5-45, 40-30 ένοπλοι με άγνωστον ποίον αρχηγόν.
Ομοίως εις την περιοχήν ΠΟΥΡΙ (Τ.9214) ευρίσκονται 40 ένοπλοι με άγνωστον αρχηγόν.
Εις περιοχήν ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΡΥΝΑΙΝΗΣ (Υ.6466) ευρίσκονται 12 ένοπλοι με αρχηγόν τον ΔΗΜΟΝ ή ΠΑΛΑΒΟΔΗΜΟΝ.
Την 15-6-45 ενεφανίσθη εις ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑ (Τ.1813) ομάς 5-6 ενόπλων υπό τον ΒΛΑΧΑΒΑΝ.
Την 4-6-45 ομάς 30-40 ενόπλων υπό τον Ανθ/γόν τέως Αξιωματικόν του ΕΛΑΣ εξετέλεσαν βολή πολυβόλου εις ΠΑΛΗΟΣΑΜΑΡΙΝΑΝ (S.9235).
Την 5 και 7-4-45 ενεφανίσθη εις ΣΟΦΑΔΕΣ (Τ.0505) και ΣΤΑΥΡΟΝ (Τ.1802) ομάς αναρχικών υπό τον ΜΠΕΛΗΝ.
Την 6-4-45 ενεφανίσθησαν εις ΖΑΡΧΑΝΑΔΕΣ (Τ.0098) 4 τρομοκράτες υπό τον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΝ.
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας την 27-4-45 ομάς δυνάμεως 30 ανδρών περίπου υπό τον ΜΠΕΛΗΝ ενεφανίσθη κινουμένη εις ΚΟΥΒΑΝΑΔΕΣ (Χ.9996), ΑΝΑΥΡΑ (Υ.0487), ΚΑΛΗΦΩΝΗ (Χ.9499), ΦΤΕΛΟΠΟΥΛΑ (S.9604).
Σκοπός των ως άνω συμμοριών ληστρικός και προπαγανδιστικός.

3) Γενικαί πληροφορίαι περί εμφανίσεως και δράσεως των αυτοκαλουμένων Εθνικιστικών ομάδων.
Κατ’ απολύτως εξηκριβωμένας πληροφορίας την 26-4-45 ενεφανίσθησαν εις περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Υ.3098) 20 περίπου ένοπλοι με αρχηγόν τον ΣΟΥΡΛΑΝ.
Την 12-5-45 εις περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ ενεφανίσθη ομάς 30 ενόπλων εφίππων με αρχηγόν τον ΣΟΥΡΛΑΝ.Σήμερον ο αριθμός των οπαδών του είναι ακαθόριστος.Περιφέρεια δράσεως της εν λόγω συμμορίας είναι σχεδόν ολόκληρος ο Νομός Λαρίσης.
Εις την περιοχήν Τρικκάλων ενεφανίσθη προ δύο μηνών συμμορία με αρχηγόν τον ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΝ με δύναμιν περίπου 300 ανδρών.
Εις την περιοχήν Καρδίτσης υπάρχει εθνικιστική ομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών υπό τον ΜΑΪΜΑΝΗΝ. Περιοχή δράσεως τούτων είναι το ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΝ (S.8623).
Επίσης εις το ΠΗΛΙΟΝ υπάρχει ομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών υπό τον ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΝ.
Εις την περιοχήν ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δρώσι και άλλαι μικραί ομάδες με αγνώστους αρχηγούς.
Άπασαι αι ομάδες δρώσιν ως αντικομμουνιστικαί περιερχόμεναι ιδίως τας περιοχάς εις ας δεν έχει προωθηθή εισέτι Εθνοφυλακή.

4) Εκτελεσθείσαι Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις
Κατόπιν της υπ. αριθ. Α.Π. 395/29-5-45 Διαταγής ημών την 1-6-45 εγένετο εκκαθαριστική επιχείρησις εις ΠΑΛΗΟΣΑΜΑΡΙΝΑ (Τ.9235).
Διατεθείσαι Δυνάμεις 2 Διμοιρίαι 119 Τάγματος
3 Διμοιρίαι 118 Τάγματος
Κατόπιν της υπ. αριθ. Α.Π. 431/2-6-45 Διαταγής ημών εγένετο εκκαθαριστική επιχείρησις εις ΠΑΛΙΟΥΡΙ (Χ.9593).
Διατεθείσαι Δυνάμεις 4 Διμοιρίαι 301 Τάγματος.
Αποτελέσματα Συνελήφθησαν 29 εγκληματίαι (27 άνδρες και 2 γυναίκες). Επίσης ανευρέθησαν οπλισμός και πυρομαχικά.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 451/4-6-45 Διαταγής ημών εγένετο την 4.30 ώραν της 11 Ιουνίου η διατασσομένη επιχείρησις εις ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (S.7707) και ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7709).
Διατεθείσαι Δυνάμεις 5 Διμοιρίαι 301 Τάγματος
Αποτελέσματα. Συνελήφθησαν 4 άτομα και ανευρέθη πολεμικόν υλικόν.
Η εκτέλεσις της άνω επιχειρήσεως διατάχθη διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 520/10-6-45 Διαταγής ημών με σκοπόν αφ’ ενός να φέρη αντιπερισπασμόν εις τας κινήσεις του ΑΡΗ και να φράξη την οδόν διαφυγής προς ΑΓΡΑΦΑ, αφ’ ετέρου διά την εξόντωσιν των εκεί υπαρχουσών συμμοριών και κινουμένων κατά πληροφορίας προς ενίσχυσιν του ΑΡΗ.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγής ημών τροποποιούσης την Α.Π. 452/4-6-45 Διαταγήν ημών εγένετο η διατασσομένη επιχείρησις εις Ν. ΠΙΝΔΟΝ.
Διατεθείσαι Δυνάμεις. 1 Λόχος και 2 Διμοιρίαι 118 Τάγματος
1 Λόχος 6ου Τάγματος.
Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της Επιχειρήσεως υπήρξαν η εξόντωσις της συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και ο φόνος του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και ΤΖΑΒΕΛΛΑ.
Κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α.Π. 526/11-6-45 Διαταγής ημών εγένετο επιχείρησις εις ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΝ (S.8623) εναντίον της Εθνικιστικής Ομάδος ΜΑΪΜΑΝΗ.
Διατεθείσαι Δυνάμεις. 2 Διμοιρίαι 118 Τάγματος
2 Διμοιρίαι 119 Τάγματος
Αποτελέσματα. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενεχόμενα εις εγκλήματα.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 573/16-6-45 Διαταγής ημών εγένετο επιχείρησις εις περιοχήν ΣΠΗΛΙΑΣ (Τ.5752) και ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Τ.6146).
Διατεθείσαι Δυνάμεις. 2 ½ Διμοιρίαι 119 Τάγματος.
Αποτελέσματα. Η σύλληψις του ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ.
Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 612/19-6-45 Διαταγής ημών εγένετο επιχείρησις προς εξόντωσιν συμμορίας ΒΕΛΟΥΤΗ εν συνδιασμώ μετά Τμημάτων Ηπείρου.
Διατεθείσαι δυνάμεις. 1 Διμοιρία 118 Τάγματος.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 522δίς/23-6-45 Διαταγής ημών διετάχθη και μετέβη μία Διμοιρία του 119 Τάγματος εις ΣΚΙΠΗ (Τ.7138) με αποστολήν να εμποδίση την διάβασιν της ομάδος ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ καταδιωκομένη υπό Τμημάτων του 502 Τάγματος.
Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 486/6-6-45 Διαταγής ημών εγένετο την 21-6-45 εκκαθαριστική επιχείρησις εις περιοχήν ΑΓΙΑΝΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Τ.2752).
Επίσης βάσει πληροφοριών ας είχεν η Στρατιωτική Διοίκησις Λαρίσης ότι εις χωρίον ΚΟΙΛΑΔΑ (Τ.2529) κρύπτονται εγκληματίαι του ΕΛΑΣ διέταξε το 119 Τάγμα και ενήργησεν την 12-6-45 αιφνιδιαστικήν επίθεσιν με αποτέλεσμα την σύλληψιν 13 ατόμων εκ των οποίων τα 7 κατηγορούνται διά εγκληματικάς πράξεις. Επίσης ανευρέθησαν όπλα και πυρομαχικά.
Άπασαι οι επιχειρήσεις εξετελέσθησαν αφού προηγουμένως εγένοντο προτάσεις εις την ΑΣΔΘΔΜ ως και η υπ’ αριθμ. Α.Π. 447/4-6-45 αναφορά ημών.
5) Αναβληθείσαι Εκκαθαριστικαί Επιχειρήσεις
Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 603/19-6-45 Διαταγής ημών διετάσσετο να γίνη εκκαθαριστική επιχείρησις εις περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ. Η επιχείρησις αύτη ανεστάλλη κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 879/22-6-45 τηλεφωνικής Διαταγής ΑΣΔΘΔΜ
6) Υποβληθείσαι προτάσεις εις ΑΣΔΘΔΜ διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ιδία εις περιοχήν δράσεως ΑΡΗ.
Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 447/4-6-45 αναφοράς ημών υπεβλήθησαν εις την ΑΣΔΘΔΜ προτάσεις διά την ενέργειαν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των κάτωθι περιοχών.
α) Διά την ενέργειαν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ (Χ.9593).
β) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7609).
γ) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περοχήν ΤΥΡΝΑ (S.5927) και ΚΟΡΝΙΣ (S.6231).
δ) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν ΚΟΝΙΣΚΟΥ (S.8455).
ε) Διά την εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις ολόκληρον την ορεινήν περιοχήν δράσεως του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ μεταξύ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και ΑΡΑΧΘΟΥ ποταμού εν συνεργασία και με την ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ και Στρατ. Διοίκησιν Λαμίας.

ΙΙ. ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ υπ’ αριθ. Α.Π. 488/8-6-45 Δ/ΓΗΣ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ.
Την 11 ώραν της 8-6-45 ελήφθη η κάτωθι κρυπτογραφική διαταγή.
Αριθ. 705 Κρυπτογραφικόν
Ανωτέρα Ηπείρου γνωρίζει ότι δυνάμεις αυτής εκκαθαρίζουν περιοχήν ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΣΤΟΠ. Κοιλάς ποταμού καλαριώτικου κατελήφθη από χθές ΣΤΟΠ.
Αιτείται ταυτόχρονον ενέργειαν τμημάτων ημών με κατεύθυνσιν ΓΑΡΔΙΚΙ – ΚΟΥΤΣΙΑΡΑ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ ΣΤΟΠ.
Εις το εν λόγω κρυπτογραφικόν ουδαμού αναφέρεται τι σχετικόν περί επιχειρήσεων εναντίον της συμμορίας ΑΡΗ.
Κατόπιν τούτου και επί τη βάσει των ανωτέρω πληροφοριών περί της δράσεως και παρακολουθήσεως εν γένει του ΑΡΗ αμέσως η Στρατιωτική Διοίκησις Λαρίσης απέστειλεν δι’ εκτάκτου αγγελιαφόρου (Αξιωματικού) την Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγήν επιχειρήσεων εις 118 Τάγμα Τρικκάλων και εν συνεχεία ήλθε εις συνεννόησιν μετά του Άγγλου Ταγματάρχου διά την διάθεσιν των μέσων, ήτοι αυτοκινήτων, Αρμ. Μάχης, Πυρ/κών, τροφίμων, φωτοβολίδων, κλπ. διά διάρκειαν επιχειρήσεων 12 ημερών.

Το σχέδιον απέβλεπεν
1) Εις την αποκοπήν των διαβάσεων διαφυγής του ΑΡΗ προς ορεινάς διαβάσεις ΠΙΝΔΟΥ διά του ως αριθμ. 1 αποσπάσματος το οποίον έλαβεν την εντολήν να κινηθή επί της κατευθύνσεως ΠΟΡΤΑ (S.6632) ΤΥΡΝΑ (S.5927) ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5331) ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (S.5130) ΓΑΡΔΙΚΙ (S.3633).
2) Εγκλοβισμόν της συμμορίας διά του υπ’ αριθμ. 2 αποσπάσματος το οποίον έλαβεν την εντολήν να κινηθή επί του δρομολογίου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (S.6122) ΡΑΧΟΒΟΝ (S.6021) ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5521) ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ (S.4923) ΜEΣΟΧΩΡΑ (S.4125) ΝΕΡΑΪΔΑ (S.3323), εις ην περιοχήν κατά πληροφορίας εφέρετο κινούμενος ο ΑΡΗΣ, όντως διά του ανωτέρω εφαρμοσθέντος σχεδίου και διά της δράσεως των τμημάτων Ηπείρου από της κατευθύνσεως ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ υπήρχον αι πλέον βάσιμαι πιθανότητες περί πλήρους αποκοπής της συμμορίας και μη δυνατότητος διαφυγής της εκτός μόνον προς την κατεύθυνσιν των απροσίτων ορέων των ΑΓΡΑΦΩΝ.
Βάσει νεοτέρων πληροφοριών περί των κινήσεων της συμμορίας ΑΡΗ και προς παρεμπόδισιν τούτου να διαφύγη προς ΑΓΡΑΦΑ συνεκροτήθη και 3ον απόσπασμα υπό του Υπολοχαγού Μουρελάτου εις τον οποίον εδόθη Διαταγή να κινηθή επί του δρομολογίου ΜΟΥΖΑΚΙ (S.1816) ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙΤΣΑ (S.1267) ΟΞΥΑ (S.1363) ΑΝΘΗΡΟΝ (S.1051).
Επίσης επί της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ εκινούντο τρία Αγγλικά Άρματα Μάχης και απόσπασμα Άγγλων ανιχνευτών εκινείτο Βορείως του υπ’ αριθμ. 1 αποσπάσματος.
Δέον να σημειωθή ότι τόσον κατά την διάρκειαν της προπαρασκευής όσον και κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως της εκκαθαριστικής επιχειρήσεως προς εξόντωσιν της συμμορίας ΑΡΗ ουδεμία διαταγή ή οδηγία εδόθη παρά της ΑΣΔΘΔΜ προς την Σ.Δ. Λαρίσης πλην της διαθέσεως ενός λόχου του 6ου Τάγματος όστις διετέθη δι’ ενίσχυσιν του 118 Τάγματος επί τη προόψει γεγονότων εις Τρίκαλλα διά την 5-6-45 και τον οποίον λόχον η Σ.Δ. εχρησιμοποίησεν και κατά τας επιχειρήσεις, εξ ιδίας πρωτοβουλίας.
Επίσης η Σ.Δ. Λαρίσης διά να φέρη αντιπερισπασμόν εις τας κινήσεις του ΑΡΗ και διά να εμποδίση τούτον να διαφύγη προς ΑΓΡΑΦΑ διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 520/10-6-45 διέταξε να τεθή εις εφαρμογήν η Α.Π. 451/4-6-45 Διαταγή Επιχειρήσεων εις την περιοχήν ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (S.7707) και ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7609).
Το σχέδιον επιχειρήσεων της Α.Π. 488/8-6-45 Διαταγής ημών ετέθη εις εφαρμογήν την 4.30 ώραν της 9-6-45.
Την 10ην προς 11ην Ιουνίου αι πληροφορίαι φέρουν τον ΑΡΗΝ εις περιοχήν ΑΝΘΗΡΟΥ (S.5110). Κατόπιν τούτου διετάχθη το απόσπασμα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ να κινηθή επί του δρομολογίου ΜΟΥΖΑΚΙ – ΑΝΘΗΡΟΝ και αφού αποκλείσει τας προς ΑΓΡΑΦΑ οδεύσεις να έλθη πάσει θυσία εις επαφήν με την συμμορίαν ΑΡΗ την οποίαν και να εξοντώση.
Κατόπιν των δοθεισών οδηγιών το απόσπασμα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ λαμβάνει την 19ην ώραν της 12ης Ιουνίου επαφήν με την συμμορίαν ΑΡΗ εις ΠΕΤΡΩΤΟΝ (ΛΙΑΣΚΟΒΟΝ) (S.4907) συνάπτεται συμπλοκή την 13ην Ιουνίου και ώραν 24 εις θέσιν Χειρόλακος με αποτέλεσμα την αιχμαλωσίαν δύο συμμοριτών και την κατάληψιν ενός οπλοπολυβόλου.
Εις τον τόπον της συμπλοκής εγκατελείφθησαν επίσης δύο ημίονοι με τρόφιμα και ο συνοδός των.
Οι αιχμαλωτισθέντες ανέφερον την δύναμιν της συμμορίας αποτελουμένην από 84 άνδρας, 6 αυτόματα ΣΤΕΝ, 3 οπλοπολυβόλα ιταλικά, και διάφορα όπλα και ότι η συμμορία ετράπη προς τρεις διαφόρους κατευθύνσεις και ότι η κυριωτέρα δύναμις 35 ανδρών υπό τον ΑΡΗΝ ετράπη προς ΦΑΓΚΟ.
Την 14ην Ιουνίου το απόσπασμα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ εκινήθη προς ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4313) καθ’όσον είχεν πληροφορίας ότι ο ΑΡΗΣ υποχωρεί από ΜΕΣΟΥΝΤΑ προς ΑΥΧΕΝΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ.
Την 15-6-45 υπήρχεν η πληροφορία ότι ο ΑΡΗΣ ευρίσκεται εις θέσιν ΦΑΓΚΟ.
Αμέσως η Διμοιρία ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ετέθη εις καταδίωξιν και ούτω επιτεύχθη η κύκλωσις της συμμορίας όπου έλαβεν χώραν συμπλοκή διαρκέσασα επί δίωρον με αποτέλεσμα την διάλυσιν της συμμορίας και τον φόνον 6 μεταξύ των οποίων και ο ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ και ΤΖΑΒΕΛΑΣ και την αιχμαλωσίαν 8 μεταξύ των οποίων και ο Καπετάνιος ΔΡΑΚΟΣ. Επίσης την επαύριον συνελήφθησαν έτεροι δύο μεταξύ των οποίων και η ερωμένη του ΑΡΗ. Επίσης είς (1) εκ των συμμοριτών ερρίφθη εις τον ΑΧΕΛΛΩΟΝ και επνίγη.
Αι κεφαλαί του ΑΡΗ και ΤΖΑΒΕΛΛΑ απεκόπησαν και μετεφέρθησαν εις ΤΡΙΚΚΑΛΑ όπου εξετέθησαν εις κοινήν θέαν εις την Πλατείαν της πόλεως και κατόπιν εδόθη διαταγή να ταφώσιν αφού ληφθώσι φωτογραφίαι παρά του Τμήματος σημάνσεως Χωροφυλακής Τρικκάλων.

ΙΙΙ. ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ – ΛΑΦΥΡΑ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ.
α) Αιχμάλωτοι – Λάφυρα
Εκ της συμμορίας του ΑΡΗ συνελήφθησαν εν συνόλω 14 αιχμάλωτοι και περιήλθεν εις χείρας της Εθνοφυλακής πολεμικόν υλικόν και ημίονοι οι οποίοι αποτελούσαν τα μεταγωγικά της συμμορίας, μέρος των λαφύρων (όπλα, πυρ/κά, τρόφιμα, ημίονοι κλπ.) διερπάγησαν παρά των κατοίκων των πέριξ χωρίων. Εις τας εν λόγω συμπλοκάς συμμετέσχον και πολλοί χωρικοί οπλισμένοι κατά το πλείστον δι’ αγχεμάχων όπλων και άλλοι ως οδηγοί των αποσπασμάτων.
β) Καταθέσεις αιχμαλώτων
Εις την ληφθείσαν την 18-6-45 κατάθεσιν του συλληφθέντος ως αιχμαλώτου ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ούτος ανέφερεν τα εξής.
1) Ότι ούτος εξήλθεν εις τα όρη την 12ην Ιουνίου 1942 και ετέθη υπό τας Διαταγάς του Στρατηγείου του ΕΛΑΣ διοικουμένου υπό τον ΣΑΡΑΦΗΝ-ΑΡΗΝ και ενός ΤΖΗΜΑ (υπό το ψευδώνυμον ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗΣ) και του ανετέθη αμέσως το τριμελές Γραφείον ΔΟΜΟΚΟΥ και ότι κατά το χρονικόν διάστημα από 12 Ιουνίου 1942 μέχρι 4 Απριλίου 1943 εξετελέσθησαν εις την περιφέρειαν ΔΟΜΟΚΟΥ 17 άτομα. Κατόπιν ανέλαβεν ως Καπετάνιος του συγκροτήματος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ αποτελούμενον από 280 άνδρας όπου παρέμεινεν μέχρι τέλους Οκτωβρίου 1943.Κατά το χρονικόν τούτο διάστημα δεν έγινεν ουδεμία εκτέλεσις εις την περιοχήν του πλην της διαλυθείσης του υπό τον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ συγκροτήματος ΕΔΕΣ. Κατόπιν ετοποθετήθη ως Καπετάνιος της 13ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΜΕΡΑΡΧΟΣ της οποίας ήτο ο Αντ/χης Πεζικού ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Κατά το διάστημα τούτο εγένοντο περίπου 80 εκτελέσεις υπό της 13ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ.
Κατόπιν όταν διελύθη ο ΕΛΑΣ έλαβε απολυτήριον εκ του 36ου Συν/τος ΓΡΑΒΙΑΣ οπότε μετά παρέλευσιν ολίγων ημερών κάποιος γνωστός του τον ειδοποίησε ότι τον ζητεί ο ΑΡΗΣ όστις ευρίσκετο τότε εις ΔΙΛΟΦΟΝ. Πράγματι μετέβη και συνήντησε τον ΑΡΗΝ όστις ήτο επι κεφαλής ομάδος 14 ανδρών και όστις του είπεν ότι σκοπεύει να μεταβή εις ΣΕΡΒΙΑΝ βοηθούμενος από τας κατά τόπους Οργανώσεις του ΕΑΜ και ΚΚΕ.
Τον ΑΡΗΝ ηκολούθησεν και ούτος και καθ’ οδόν προσετέθησαν εις την ομάδαν και άλλοι 6 μεταξύ των οποίων οι Καπεταναίοι ΘΑΝΟΣ, ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ και ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ.
Τον μήνα Μάρτιον ευρίσκοντο εις ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ όπου εξετέλεσεν ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ δύο πολίτας διά μαχαίρας.
Κατόπιν εκινήθησαν και έφθασαν εις ΚΟΝΙΤΣΑΝ, ο ΑΡΗΣ εξεφώνει λόγους εις τα διάφορα χωρία όπου διήρχοντο παρακινών τους κατοίκους να ενταχθούν εις το Μέτωπον Εθνικής Ανεξαρτησίας, και τοιουτοτρόπως προσετέθησαν εις την συμμορίαν και έτεροι 24 μεταξύ των οποίων και δύο (2) δεσποινίδες. Κατόπιν προσεπάθησαν να εισέλθουν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ αλλά δεν το κατόρθωσαν διότι εστερούντο επισήμου αναγνωρίσεως του ΕΑΜ και ως εκ τούτου ηναγκάσθησαν να επιστρέψουν οπίσω. Καθ’ οδόν συνεπλάκησαν με Τμήματα Εθνοφυλακής με αποτέλεσμα τον φόνον ενός και τον τραυματισμόν 6 εκ των συμμοριτών μεταξύ των οποίων και μία δεσποινίς.
Οδοιπορούντες κατόπιν έφθασαν εις περιφέρειαν ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ όπου εις την συμμορίαν προσετέθησαν έτεροι 40 αντάρτες.
Εις το χωρίον ΚΟΤΣΑΝΑ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ εξετέλεσε κάποιον ονόματι ΑΔΑΜΟΝ.
Έπειτα μετέβησαν εις χωρίον ΒΤΕΡΝΙΚΟ Μοναστήριον ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ όπου ήλθεν ως σύνδεσμος ο ΑΝΤ. ΜΙΛΤΣΑΣ κάτοικος ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ και αφού τους επρομήθευσεν 10 αιγοπρόβατα τους συνέστησεν ως πιστούς φίλους τους κατοίκους των πέριξ χωρίων και τους εβεβαίωσεν ότι 200 άνδρες είναι έτοιμοι να τους ακολουθήσουν μετά του οπλισμού των.
Κατόπιν μετέβησαν εις χωρίον ΠΡΑΜΑΝΤΑ όπου συνέλαβον 4 εκ των οποίων οι δύο αφέθησαν ελεύθεροι οι δε έτεροι δύο εξετελέσθησαν υπό του ΤΖΑΒΕΛΛΑ εις ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ.
Από την ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ παρέλαβον 4 γέροντας και 8 γυναίκας ως ομήρους οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι κατόπιν κακοποιήσεως. Οι συγχωριανοί των μας παρέδωσαν 22 όπλα και 100 φυσίγγια. Κατόπιν φθάσαμε εις ΛΙΑΣΚΟΒΟΝ όπου βρήκαμε άλλα 15 όπλα και 1 κιβώτιον χειροβομβίδων. Εκεί εκλείσαμεν εις το κρατητήριον 3 άνδρες και 7 γυναίκες και καθ’ ην στιγμήν ετοιμαζόμεθα διά φαγητόν εδέχθημεν πυρά από Εθνοφύλακας, εις τας οποίας και ημείς αναπτυχθέντες ανταπαντήσαμεν και αμυνόμενοι οπισθοχωρήσαμεν προς ΚΟΘΩΝΙ (S.4416) συναποκομίζοντες μαζύ μας και τους κρατουμένους τους οποίους παραδόσαμεν εις τον Πρόεδρον με την εντολήν να τους αφίση ελευθέρους την επομένην της αναχωρήσεώς μας.
Κατόπιν συνεπλάκημεν και πάλιν μετά δυνάμεως Εθνοφυλακής. Εκεί δύο ομάδες 32 ανδρών ετράπησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν η ετέρα δυνάμεως 42 ανδρών υπό τον ΑΡΗΝ εκινήθη με κατεύθυνσιν προς ΑΧΕΛΩΟΝ.
Την 5ην ώραν της 16-6-45 συνεπλάκημεν και πάλιν μετά των αποσπασμάτων της Εθνοφυλακής με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν του ΑΡΧΗΓΟΥ ΜΑΣ ΑΡΗ εις την κεφαλήν υπό δύο σφαιρών και κατόπιν ο ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ έλαβε μίαν χειροβομβίδα την οποίαν άφησε κάτω αφού έσυρε τον κρίκον και ηυτοκτόνησαν αμφότεροι.
Κατά την συμπλοκήν εφονεύθησαν 7 και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 8 μεταξύ των οποίων και εγώ.
Προτίθεμαι δε να καταθέσω και υποδείξω τόπους εις ους έχουμε αποκρύψει όπλα.
Επίσης ως προς την ιδιαιτέραν ζωήν του ΑΡΗ καταθέτω ότι ούτος κατά την στιγμήν όπου ετραυματίσθη περέδωσε εις τον ψυχογιόν του ονόματι ΛΕΩΝ εν ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ, 5 χρυσάς λίρας και το ωρολόγιόν του και τον οποίον ψυχογιόν είχεν και τον εχρησιμοποιούσεν ως επιβήτορα διά να ικανοποιή τας παρά φύσιν σεξουαλιστικάς του ορμάς.
Επίσης εις άλλην εξέτασιν ενεργηθείσαν προφορικώς παρά Αξκού του Επιτελείου της Στρατιωτικής διοικήσεως Λαρίσης ούτος κατέθεσεν ότι 1) Την 25 Απριλίου 1945 ο ΑΡΗΣ μετά 40 ανταρτών μετέβη εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ και ότι γενομένης συσκέψεως μετά Αλβανών υπευθύνων του Κ.Κ. δεν του επετράπη η δίοδος διά της Αλβανίας.
Ο ΑΡΗΣ ηκούσθη να λέγη ότι οι Αλβανοί του υπεσχέθησαν δύναμιν 25.000 ανδρών ίνα μετά των ΕΛΛΗΝΩΝ ανταρτών κτυπήσουν τους Άγγλους.

ΙV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
α) Εις τας επιχειρήσεις διά την εξόντωσιν της συμμορίας ΑΡΗ τα μέγιστα συνετέλεσεν και η συνδρομή του Άγγλου συνδέσμου της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης Ταγματάρχου ΡΟΝΤΟΥΕΛ και των Αγγλικών Τμημάτων διά της προθύμου και αμέσου χορηγήσεως των αιτηθέντων παρ’ ημίν μέσων (αρμάτων Μάχης, δυνάμεως ανιχνευτών, πυρ/κών, αυτοκινήτων, τροφίμων) διά επιχειρήσεις 15 περίπου ημερών.
β) Άξια παντός επαίνου είναι και η Διοίκησις του 118 Τάγματος (Επίλαρχος ΓΑΛΗΝΕΑΣ) διά τους παρ’ αυτής καταβληθέντας κόπους διά την εξόντωσιν της ληστοσυμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ ως και πρώην Διοίκησις του 119 Τάγματος (Ταγ/χης Πεζικού ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΑΧΙΛ) διότι οργάνωσε το δίκτυον πληροφοριών κατά τοιούτον τρόπον ώστε να ενημερωθή πλήρως αφ’ ενός μεν η ΣΔΑ και αφ’ ετέρου το διαδεχθέν αυτώ 118 Τάγμα περί των κινήσεων των ληστοσυμμοριών.
Επίσης έπαινος αξίζει εις τους κατοίκους της περιοχής ταύτης οίτινες συνέδραμον το έργον της Εθνοφυλακής στεφθέν τελικώς υπό επιτυχίας.
Τέλος έπαινος αξίζει και εις τους Αξιωματικούς του Επιτελείου της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης οίτινες υπό την καθοδήγησιν της Διοικήσεως συνέταξαν σχέδιον επιχειρήσεων και το οποίον τεθέν εις εφαρμογήν είχεν ως αποτέλεσμα την εξόντωσιν της συμμορίας ως επίσης και εις τους Αξιωματικούς τους αποσταλέντας παρά της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης εις την Περιοχήν των επιχειρήσεων διά να την καθιστούν ενήμερον επί της διεξαγωγής των επιχειρήσεων και οίτινες κατέβαλον κάθε φιλότιμον προσπάθειαν και η Διοίκησις ήτο διαρκώς κατατοπισμένη επί της εκβάσεως των επιχειρήσεων ώστε αι προσδοκίαι της Στρατιωτικής Διοικήσεως Λαρίσης και του 118 Τάγματος εστεύθησαν υπό επιτυχίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Η εξόντωσις της ληστοσυμμορίας του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις την δράσιν των Τμημάτων του 118 Τάγματος και ιδιαιτέρως εις την Διμοιρίαν ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ η οποία οργανωθείσα και κινηθείσα βάσει των πληροφοριών επί σαφώς καθορισθέντος δρομολογίου επέτυχε την επαφήν και την εξόντωσιν της συμμορίας, απαλλαγείσης της υπαίθρου από το φάσμα του φόβου και της τρομοκρατίας.
Τμήματα της Εθνοφυλακής ΗΠΕΙΡΟΥ δεν έλαβον μέρος εις την μάχην παρουσιασθέντες όταν τα ημέτερα Τμήματα αποσύροντο συναποκομίζοντα τας κεφαλάς των συμμοριτών και τους αιχμαλώτους.
Κατόπιν των ανωτέρω επρότεινα
1) Τον Διοικητήν του 118 Τάγματος Επίλαρχον Φαληρέαν Ευάγ. διά το μετάλλιον Εξαιρέτων Πράξεων.
2) Τον Υπολοχαγόν Πεζικού ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΝ Α. διά προαγωγήν εις τον αμέσως ανώτερον βαθμόν επ’ ανδραγαθία.
3) Εις τους Διοικητάς των δύο άλλων αποσπασμάτων Υπολ/γόν ΖΑΚΑΝ Κ. και Ανθ/γόν ΜΠΑΚΛΑΒΑΝ Δ. εποίησα εύφημον μνεία διά της από 19-6-45 Η.Δ.Σ.Δ.Λ.
Ομοίως επρότεινα τους κάτωθι άνδρας του αποσπάσματος ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
1) Διά προαγωγήν επ’ ανδραγαθία εις τον αμέσως ανώτερον βαθμόν τους Λοχ. ΞΥΝΟΥΛΗΝ ΜΙΧ., Δεκ. ΤΣΙΤΣΑΝ ΚΩΝ., Δεκ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Π., Δεκ. ΤΣΑΔΗΜΑΝ ΝΕΣΤ., Στρατ. ΤΣΑΚΜΑΚΗΝ ΙΩΑΝ., Στρατ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝ ΔΗΜ.
2) Διά το Αριστείον Ανδρείας τους Λοχ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ., Λοχ. ΚΑΛΟΓΥΡΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΝ, Δεκ. ΛΕΤΟΠΟΥΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝ., Δεκ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΑΝ ΝΙΚΟΛ., Δεκ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡ., Δεκ. ΛΙΟΛΙΟΝ ΓΕΩΡΓ., Στρατ. ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΝ ΝΙΚΟΛ., Στρατ. ΛΥΓΟΥΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡ., Στρατ. ΜΗΤΣΟΝ ΚΩΝ., Στρατ. ΣΥΜΠΟΛΗΝ ΖΗΣΗΝ, Στρατ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΝ ΘΩΜΑΝ, Στρατ. ΓΚΑΛΙΤΣΟΝ ΓΕΩΡΓ., Στρατ. ΔΕΡΒΕΝΗΝ ΓΕΩΡΓ., Στρατ. ΜΠΟΥΛΙΑΤΟΝ ΕΛΕΥΘ., Στρατ. ΜΑΦΤΑΝ ΑΣΤΕΡ.
Εις τους άνδρας του αποσπάσματος ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ εκτός των ηθικών αμοιβών επρότεινα να δωθώσιν και χρηματικαί τοιαύται προς υπόκρουσιν του ζήλου αυτών διά την εξόντωσιν και των λοιπών συμμοριών.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 604/19-6-45 αναφοράς ημών υποβληθείσαν προς την ΑΣΔΘΔΜ προτάσεις προς ενέργειαν μελλοντικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των κάτωθι περιοχών.
1) Εις την περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ως η υπ’ αριθμ. Α.Π. 603/19-6-45 Διαταγή ημών.
2) Εις την περιοχήν ΟΣΣΗΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ και ΠΗΛΙΟΥ.
3) Εις την περιοχήν ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ εν συνεργασία με το 151 Τάγμα Εθνοφυλακής εδρεύων εν ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
4) Εις τας περιοχάς όπου δεν κατέστη ακόμη δυνατή η μετάβασις Τμημάτων Εθνοφυλακής και εξακολουθώσι δρώσαι διάφοραι ανταρτικαί συμμορίαι και υπάρχουσι πληροφορίαι περί αποκρύψεως πυρ/κών και τροφίμων του διαλυθέντος Ε.Λ.Α.Σ.

Παραλλήλως προς τας επιχειρήσεις ταύτας να γίνη προκήρυξις προς άπασας τας παρανόμως δρώσας ενόπλους Οργανώσεις τόσον τας Εθνικιστικάς όσον και τας Κομμουνιστικάς δι’ ης να τάσσεται προθεσμία ολίγων ημερών διά την κατάθεσιν των όπλων με την πληροφορίαν ότι οι μη βαρυνόμενοι με εγκλήματα και φόνους θα τύχωσιν αμνηστείας παρά του Κράτους, οι δε μη παρουσιαζόμενοι θα επικυρηχθώσι με μεγάλα χρηματικά ποσά και θα αρχίση δραστική εξοντωτική καταδίωξις μετά την λήξιν της ταχθείσης προθεσμίας.

Την πρότασιν ταύτην υποβάλλαμεν κατόπιν συννενοήσεως και μετά του παρά τη Διοικήσει Άγγλου Ταγματάρχου Συνδέσμου και του Διοικητού Αντ/ρχου του εις την διάθεσιν ημών ενισχυομένου διά μέσων πυρός Αγγλικού Τάγματος οίτινες επίσης συνεννοήθησαν επί του αντικειμένου τούτου και μετά της Χ Αγγλικής Ταξιαρχίας.

Εν Λαρίση τη 4η Ιουλίου 1945

Ο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Τ.Υ.
ΚΩΝ. ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
– ΓΕΣ (Δ/σιν Επιχειρήσεων) (υ.τ.α.) εν συνεχεία της Ε.Π. 583 αναφοράς μας
– Υ. Εσωτερικών (Γραφ. Υπουργού) (υ.τ.α.)
– ΑΣΔΘΔΜ (Δ/σιν Επιχειρ.) (υ.τ.α.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– Στρατ. Δ/σιν Λαμίας
– Χ Ταξιαρχίαν Κοζάνης
– Άγγλον Σύνδεσμον
– 118 Τάγμα Εθνοφυλακής
– Δ/σιν Επιχειρήσεων
– Χ Αγγλική Ταξιαρχία

Δελτίο Στρατιωτικής Καταστάσεως/ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/Τμ. Β’/3-7-1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5713
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Στρατιωτικής Καταστάσεως 3ης Ιουλίου 45
Ι. ΑΝ. Σ. Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
α) Σ.Δ. Λαμίας: Συνελήφθησαν 1 ιατρός, μία νοσοκόμος, και μία ιδιώτης, θεωρηθέντες υπεύθυνοι της απαγωγής του Σκλιά Γεωργ. εκ του Κρατικού νοσοκομείου (Δελτίον 28ης/6)

ΙΙ. ΑΣΔ Θεσσαλίας-Δυτ. Μακεδονίας:

Εις χωρίον ΤΥΡΝΑ (20 χιλ. Δ. Τρικκάλων) ανευρέθησαν 5 όπλα διάφορα 3 βαρέλια πετρελαίου.

Αποτέλεσμα εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εις περιοχήν ΠΗΛΙΟΥ, υπήρξεν η ολοσχερής διάλυσις ομάδων ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ – ΖΕΡΒΑ, αμφοτέρων εγκληματιών, συνεργασθέντων μετά Γερμανών και κατακρεουργησάντων μέγαν αριθμόν Ελλήνων πολιτών.

Εις χείρας Εθν/κής περιήλθεν μεγάλος αριθμός πυρομαχικών και οπλισμού.

Οι εγκληματίαι ούτοι ηγούντο αυτοκαλουμένων Εθνικών Ομάδων προς κάλυψιν εγκλημάτων.

ΙΙΙ. ΑΣΔ ΝΔ. ΕΛΛΑΔΟΣ:

Εις ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ (35 χιλ. Ν.Α. Καρπενησίου) ανευρέθησαν: 48 τυφέκια γκρα, 2 τηλεφωνικοί πίνακες 12 και 8 Διευθύνσεων, 3 τηλέφωνα.

Υπό 108 Τάγματος Ηλείας ανευρέθησαν: 1 αυτόματον στεν, 5 τυφέκια, 4 χειροβομβίδες, 135 φυσίγγια τυφεκίου.

Εις ΑΠΙΔΙΑΝ Λακωνίας ανευρέθησαν: 10 νάρκαι ξηράς, 1 κιβώτιον πλήρες αντιαρματικών φυσιγ., 1 τυφέκιον και 1 πιστόλιον.

Τμήμα Εθν/κής ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ (Μεσσηνίας) συνέλαβεν τρεις επικινδύνους εγκληματίας.
Εν Αθήναις τη 4η Ιουλίου 1945
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Διά την Ακρίβειαν

Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ

Εκθεση για αποκατάσταση της τάξεως, ΓΕΣ/Δνση Επιχειρήσεων/Τμ.Β/30-6-1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5680

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ

Ι. Παρά την παρέλευσιν εξαμήνου από της καταστολής της Δεκεμβριανής στάσεως και την υπογραφήν της συμφωνίας της Βάρκιζας, δεν κατωρθώθη μέχρι σήμερον να αποκατασταθή πλήρης και απόλυτος τάξις, ουχί μόνον εις τας απομεμακρυσμένας επαρχίας του Κράτους, αλλ ούτε δε εις αυτήν ταύτην την πρωτεύουσαν.

Ούτω την ύπαιθρον, και ιδία τας ορεινάς περιφερείας, λυμαίνονται ακόμη διάφοροι ληστοσυμμορίαι, υπολείμματα του ΕΛΑΣ, καταπιέζουσαι και παντοιοτρόπως απειλούσαι τους χωρικούς, πολλοί των οποίων και ευρίσκουν οικτρόν θάνατον, με την κατηγορίαν του Εθνικιστού.
Σκοπός της δράσεως των εν λόγω συμμοριτών, είναι η ληστεία.

Ουδένα πολιτικόν σκοπόν δύνανται να επιδιώκουν και επιτύχουν, διότι καλώς ήδη οι πάντες γνωρίζουν αυτούς.
Αλλά βαρυνόμενοι με σωρείαν εγκλημάτων του Κοινού Ποινικού Νόμου, φοβούνται να επανέλθουν εις τους κόλπους της κοινωνίας και συνεχίζουν την διαβίωσιν εις τα όρη, επιδιδόμενοι εις την ληστείαν.

Προ της τοιαύτης ανωμάλου και επικινδύνου καταστάσεως της υπαίθρου πλείστοι των χωρικών, ηναγκάσθησαν, ή ωργανούμενοι εις ομάδας ή συλλόγους, ή έστω και μεμονωμένοι, να εξωπλισθούν διά την αντιμετώπισιν των ως άνω συμμοριών. Συνέχεια

Εισηγητική έκθεση για την αποκατάσταση της τάξεως, ΓΕΣ/ΔEΠΙΧ/Β/ΑΠ5980/30 Ιουν 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 5680

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ

Ι. Παρά την παρέλευσιν εξαμήνου από της καταστολής της Δεκεμβριανής στάσεως και την υπογραφήν της συμφωνίας της Βάρκιζας, δεν κατωρθώθη μέχρι σήμερον να αποκατασταθή πλήρης και απόλυτος τάξις, ουχί μόνον εις τας απομεμακρυσμένας επαρχίας του Κράτους, αλλ’ ούτε δε εις αυτήν ταύτην την πρωτεύουσαν.
Ούτω την ύπαιθρον, και ιδία τας ορεινάς περιφερείας, λυμαίνονται ακόμη διάφοροι ληστοσυμμορίαι, υπολείμματα του ΕΛΑΣ, καταπιέζουσαι και παντοιοτρόπως απειλούσαι τους χωρικούς, πολλοί των οποίων και ευρίσκουν οικτρόν θάνατον, με την κατηγορίαν του Εθνικιστού. Συνέχεια

Εκθεση γεγονότων Χίου 8 και 9 Ιουν 1945, ΣΔΝΑ/ΔΕΠΙΧ/ΕΠ506

ΣΤΡΑΤ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 506

ΕΚΘΕΣΙΣ
επί των γεγονότων ΧΙΟΥ της 8ης και 9ης Ιουνίου

Ι. Νύξ 8ης προς 9ην Ιουνίου.
Εις την πόλιν Χίον τας μεσονυκτίους ώρας προς την 9ην Ιουνίου ομάς εκ 10 ανδρών εισήλθε βιαίως εις τα Γραφεία του ΕΑΜ της πόλεως τα οποία και κατέστρεψε, προξενήσασα ζημίας και φθοράς εις την επίπλωσιν.
Ανακρίσεων επελήφθη από πρωίας η Διεύθυνσις Χωροφυλακής Χίου, πλην όμως ουδέν εξηκριβώθη ως προς τους υπαιτίους. Οι εαμικοί παράγοντες κληθέντες ουδέν συγκεκριμμένον στοιχείον κατέθεσαν, ισχυρίσθησαν μόνον και διέδωσαν ότο οι δράσται έφερον Στρατ. στολήν, άλλοι με μακράς και άλλοι με βραχείας περισκελίδας και ότι εις τα Γραφεία ανεύρον πίλον (μπερέν) τον οποίον όμως δεν επέδειξαν εις την Χωροφυλακήν.

ΙΙ. 9η Ιουνίου.
Από πρωίας παρετηρήθη ζωηρά κίνησις επιτροπών και ομάδων εις την πόλιν, εις την οποίαν επρωτοστάτουν οι επανακάμψαντες εκ Μ. Ανατολής τέως εγκεκλεισμένοι εις τα συρματοπλέγματα.
Η εμφάνισις τούτων από πρωίας εις την πόλιν και μάλιστα τοιούτων διαμενόντων εις την ύπαιθρον, έδωκε την εύλογον υπόνοιαν ότι επρόκειτο περί προσχεδιασμένης και οργανωμένης κινήσεως. Από συνθήματος διάφοροι και αλεπάλληλοι μικροεπιτροπαί, εις ας μετείχον οι ανωτέρω αναφερθέντες, παρουσιάζοντο εις τας Αρχάς (Φρουραρχείον, Αστυνομίαν και Νομάρχην) διαμαρτυρόμεναι διά τα λαβόντα χώραν.
Παρά τας δοθείσας εξηγήσεις η κίνησις εξηκολούθη ζωηρά και αι επιτροπαί ήγειρον αξιώσεις μέχρι σημείου ώστε να εκτρέπονται και εις απειλάς. Μεγάλη συγκέντρωσις υπό τύπον διαδηλώσεως παρετηρήθη εις το Μέγαρον της Νομαρχίας και οι διαδηλωταί απειλητικοί εισήλθον και κατέκλυσαν τους διαδρόμους. Πλήθος επιτροπών ηξίου να γίνη δεκτόν από τον Νομάρχην, καίτοι τοις εδηλώθη ότι εδόθη απάντησις εις την επισκεφθείσα αυτόν επιτροπή του Ε.Α.Μ.
Προ της καταστάσεως ταύτης ο Νομάρχης ηναγκάσθη να ζητήση δύναμιν Χωροφυλακής και Τμήμα της Εθνοφυλακής, άτινα και τω εδόθησαν αμέσως. Ο Διοικητής της Χωροφυλακής Χίου αυτοπροσώπως επενέβη και κατόρθωσε μετά μεγάλης δυσκολίας κατ’ αρχάς μεν να εκκενώση από τους διαδηλωτάς το μέγαρον της Νομαρχίας και είτα τους απομακρύνη και τους διαλύση.
Συνελήφθησαν οι πρωταίτιοι και ενεκλείσθησαν εις το κρατητήριον. Ουδέν έκτροπον έλαβε χώραν.

ΙΙΙ. 10η Ιουνίου.
Η εφημερίς «Πρωτοπόρος» αριστερών αρχών, της 10ης Ιουνίου ανέγραψεν είδησιν καθ’ ην, άγνωστοι μεταβάντες την εσπέραν της 9ης Ιουνίου εις τα Γραφεία ένθα εκτυπούνται αι εφημερίδες «Πρωτοπόρος» και «Εμπρός»(αμφότεραι αριστεραί) ηπείλησαν τον ιδιοκτήτην ότι θα κατέστρεφον το τυπογραφείον του εις ην περίπτωσιν εξηκολούθει η εκτύπωσις των αναφερθεισών εφημερίδων. Παρά της Χωροφυλακής εδόθη εγγύησις ασφαλείας εις τον ιδιοκτήτην.
Εκ της εξετάσεως προκύπτει ότι δεν έλαβε χώραν τοιαύτη πράξις, εκφράζεται δε η υπόνοια ότι το αναφερθέν ήτο πρόσχημα του ιδιοκτήτου του Τυπογραφείου, θέλοντος να εύρη πρόφασιν μη εκτυπώσεως των περί ων πρόκειται εφημερίδων εκ φόβου μήπως υποστή ζημίαν τινά.
Τούτο αποδεικνύεται μεν εκ του ότι την επομένην παρά την δοθείσαν αυτώ παρά της Χωροφυλακής εγγύησιν ασφαλείας, ηρνείτο να δεχθή εκτύπωσιν των εφημερίδων.

Εν Μυτιλήνη τη 30η Ιουνίου 1945

Ο
Στρατ/κός Διοικητής

Τ.Υ.
ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ Σ.
Υποσ/γος

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
Γεν. Επιτ. Στρατού
Δ/σιν επιχειρήσεων
Γεν. Επιτ. Στρατού
Δ/σιν Πληροφοριών

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 999

Προς
τους Στρατιωτικούς Διοικητάς
1) Ιωαννίνων
2) Πρεβέζης
Καθ’ α έχω ενδείξεις η Βρεττανική Στρ/κή Αποστολή, ανησυχεί ζωηρώς εκ των πληροφοριών ας αύτη έχει και καθ’ ας μετά τμημάτων Εθνοφυλακής συνεργάζονται και Τμήματα «Εθνικιστών» καλούμενα.
Αλλά και εις την Ανωτέραν Στρ/κήν Δ/σιν εκ πολλών πηγών προκύπτει ότι πράγματι τη ανοχή των κατά τόπους Τμημάτων Εθνοφυλακής υφίστανται και δρώσιν τοιαύτα τμήματα ή ομάδες ή και μεμονωμένα άτομα αυτοαποκαλούμενα «ΕΘΝΙΣΤΙΚΑΙ» άτινα αναμιγνύωνται εις τα έργα της Εθνοφυλακής, εις τίνας δε περιπτώσεις και συνεργάζονται μετ’ αυτών. Συνέχεια

Περί ληπτέων μέτρων μετά την εξόντωση της συμμορίας ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, ΣΔΛ/ΚΛ.ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ/ΔΕΠΙΧ/ΑΠΕ604/19 Ιουν 1945

 

ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Εν Λαρίση τη 19η Ιουνίου 1945
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 604

Η ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ
ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Δ/σιν Επιχ. Εκπαιδεύσεως)
ΒΟΛΟΝ

«Περί ληπτέων μέτρων μετά την εξόντωσιν της συμμορίας ΑΡΗ προς αποκατάστασιν της πλήρους τάξεως εν τη υπαίθρω».

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι μετά την εξόντωσιν της συμμορίας του ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, εις ην εξόντωσιν, πολλάς υπηρεσίας παρέσχον και αι άλλαι Εθνικιστικαί αυτοκαλούμεναι παράνομοι οργανώσεις, τόσον διά της παροχής πληροφοριών εκ των διαφόρων κατοίκων των χωρίων, όσον και διά της παροχής υλικής διά των όπλων συνδρομής διά της καταλήψεως διαφόρων επικαίρων θέσεων εξ ων θα ηδύνατο να διαφύγη ούτος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

διά την πλήρη εξόντωσιν και των υπολοίπων συμμοριών και την απαλλαγήν της υπαίθρου και εκ των ως άνω Εθνικιστικών αυτοκαλουμένων οργανώσεων, τα κάτωθι δραστικά και επείγοντα μέτρα. Συνέχεια

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1114/381
Κόρινθος τη 19 Ιουνίου 1945
Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΝΟΤ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΘΗΝΑΣ

‘‘Εκτέλεσις υπ. αριθ. Α.Π. 5501/16-6-45 Δ/γής υμών’’

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν εις εκτέλεσιν της εν περιλήψει Δ/γής υμών τα κάτωθι.
Ι.     Ευθύς ως περιήλθε εις γνώσιν ημών ότι υφίστανται ομάδες Εθνικιστικαί εξοπλισμέναι εξεδόσαμεν την υπ’ αριθ. Α.Π. 1005/334/4-6-45 Δ/γήν ημών και εκοινοποιήσαμεν υμίν (υ.τ.α.).
Εις εκτέλεσιν ταύτης άπασαι αι Στρατιωτικαί Διοικήσεις ανέφερον ημίν ότι διέταξαν επισταμένην εξέτασιν προς διαπίστωσιν των πληροφοριών αυτών και αφοπλισμόν των τυχόν υφισταμένων ενόπλων ομάδων, προς δε τον έλεγχον των οργάνων Εθνοφυλακής άτινα τυχόν ηνέχθησαν τον εξωπλισμόν των ομάδων τούτων. Συνέχεια

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Δ/ΣΙΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 125

Προς
Τον Διοικητήν Διλοχίας Σάμου
Ταγ/χην Κουνέλην Ν.
Σάμον

Επί των αναφερομένων διά της υπ. αριθ. Ε.Π. 60/10-6-45 αναφοράς σας «περί πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων των Εθνοφυλάκων» εφιστώ όλως ιδιαιτέρως την προσοχήν Υμών. Πρόκειται περί σοβαρωτάτου ζητήματος αναγομένου εις διοικητικήν ικανότητα και ούτινος την ευθύνην φέρετε ακεραίαν.
Ουδέν εκ των αναφερομένων παρ’ υμών ως αιτίων δύναται να δικαιολογήση την διασάλευσιν της πειθαρχίας και συνοχής του υπό τας διαταγάς σας Τμήματος, πολύ δε περισσότερον οικονομικής φύσεως ζητήματα, άτινα σας είναι γνωστόν υφίστανται εις ολόκληρον την χώραν μας. Εις το κεφάλαιον τούτο οι Εθνοφύλακες υμών ευρίσκονται εις πολύ καλυτέραν μοίραν Εθνοφυλάκων άλλων περιφερειών, διότι έχουσι το πλεονέκτημα να ευρίσκωνται εις τον τόπον των και εγγύτατα των οικογενειών των. Συνέχεια

Εκθεση Στρατιωτικής καταστάσεως περιοχής Λαρίσης

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 575

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί της εν γένει Στρατιωτικής καταστάσεως της Περιοχής Στρατ. Διοικήσεως Λαρίσης

1ον Δεκαπενθήμερον Ιουνίου
Κατά το δεκαπενθήμερον τούτο εγένετο μία επίσκεψις του υποφαινομένου εις τα χωρία ΦΑΡΣΑΛΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΜΠΕΛΩΝ – ΤΥΡΝΑΒΟΝ – ΕΛΑΣΣΩΝΑ – ΑΓΙΑΝ – ΣΥΚΟΥΡΙΟΝ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ -ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ – ΤΣΙΟΤΙ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΜΕΓ. ΠΟΥΛΙΑΝΑ.

Ι)  Γενικά περί ασφαλείας πόλεως, υπαίθρου και δράσις αναρχικών ληστοσυμμοριών

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (119 ΤΑΓΜΑ)
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ ΟΡΕΩΝ δρα ομάς εκ τέως οπαδών του ΕΛΑΣ τρομοκρατούσα την περιοχήν.
Κατά εξακριβωμένας πληροφορίας εις την περιοχή ΟΛΥΜΠΟΥ και ΟΣΣΗΣ δρώσι τρομοκράται του ΕΛΑΣ απειλούντες τους κατοίκους και ομιλούντες διά τρίτον γύρον.
Κατά πληροφορίας εξακριβωμένας πλήρως εις την περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ δρα ληστοσυμμορία υπό τον ΣΟΥΡΛΑΝ τρομοκρατούσα τους ΕΑΜΟκομμουνιστάς.
Κατά εξηκριβωμένας πληροφορίας εις περιοχήν ΣΠΗΛΙΑΣ (Τ.5752) και ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Τ.6146) ευρίσκονται πλείστοι ένοπλοι του ΕΛΑΣ τρομοκρατούντες την περιοχήν. Διά της υπ. αριθ. Α.Π. 573/16-6-45 Διαταγής ημών θα ενεργηθή εκκαθαριστική επιχείρησις παρά του 119 Τάγματος εις την άνω περιοχήν. Συνέχεια

Εκθεση εξόντωσης Βελουχιώτη την 16 Ιουν 1945

Ιστορικόν σημείωμα
Περί των περιστάσεων υφ΄άς εξοντώθη ο Στρατηγός Αρχηγός του ΕΛΑΣ
Αρης Βελουχιώτης (Αθαν. Κλάρας) την
16ην Ιουνίου 1945

Υπό Υποστρατήγου ε.α Χρυσανθακοπούλου

Κατά την 30ην Απριλίου 1945 είχα παρουσιασθή εις την εν Ιωαννίνοις Ανωτέραν Στρατ. Διοίκησιν Ηπείρου διοικουμένην υπό του υποστρατήγου κ. Βλοχαϊτόπουλου Αριστ. εις ην είχον τοποθετηθή ως επιτελάρχης.
Ευθύς από των πρώτων ημερών της αναλήψεως της υπηρεσίας μου ταύτης είχον πληροφορηθή από όργανα πληροφοριών της πόλεως, αποτελούμενα από εθνικόφρονας πολίτας υπηρετήσαντας ως επί το πλείστον εις τας μονάδας αντιστάσεως του Στρατηγού Ζέρβα, άτινα έσπευσαν προθύμως να με συναντήσουν και παράσχουν τας υπηρεσίας των ότι, καίτοι το ΕΑΜ είχεν υπογράψει την συνθήκην της Βάρκιζας προετοίμαζεν την ευθέτω χρόνω εκδήλωσιν νέας δράσεως. Προς τα όργανα ταύτα πληροφοριών ήμουν κατ΄αρχάς επιφυλακτικός καθ΄όσον εγνώριζον ότι τα μίση μεταξύ των οπαδών του Ζέρβα και των κομμουνιστών ήσαν πολύ οξυμμένα και εφοβούμην ότι ταύτα θα είχον εις την παροχήν πληροφοριών υπερβολικών και ήτο δυνατόν να με παρασύρουν εις ενεργείας μη συμβιβαζομένας με την πολιτικήν λήθης του παρελθόντος και κατευνασμού ην επεθύμει η τότε Κυβέρνησις του Κράτους. Συν τω χρόνω όμως απέκτησα περισσοτέραν εμπιστοσύνην προς τα όργανα ταύτα άτινα απετέλεσαν την κυριωτέραν πηγήν πληροφοριών μου. Συνέχεια

Επί της ελληνικής συμμετοχής στην Στρατιωτική Κατοχή της Γερμανίας και στο Συμβούλιο Ελέγχου Γερμανίας

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήναι τη 14 Ιουνίου 1945
ΑΡΙΘ. Α.Π. 10592/128
ΑΡΙΘ. ΣΧΕΤ. Α.Π. 10593, 10768 και Ε.Π. 7054

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ/ΣΙΝ ΠΟΛ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

«Επί της συμμετοχής ημών εις την Στρατιωτικήν Κατοχήν της Γερμανίας και εις το Συμβούλιον Ελέγχου Γερμανίας.»‘
Ι.      Αναφερόμενοι εις τα υπ’ αριθ. 16329/6-6-45, 16330/6-6-45, 16388/7-6-45 και 16513/8-6-45 Ημέτερα έγγραφα, δι’ ων εκοινοποιήθησαν υμίν αι ληφθείσαι υπό των Συμμάχων αποφάσεις αναφορικώς προς τα ζητήματα της Στρατιωτικής Κατοχής της Γερμανίας και της συμμετοχής ημών εις την Επιτροπήν Ελέγχου Γερμανίας, έχομεν την τιμήν να πληροφορήσωμεν Υμάς ότι αι απόψεις ημών επί αμφοτέρων των ζητημάτων τούτων έχουσιν ως εξής:
1)    Δεδομένου ότι ουδεμία μικρά χώρα έλαβε τόσον ενεργόν μέρος εις τον αγώνα κατά της Γερμανίας όσον η Ελλάς, είναι απολύτως φυσικόν και πλήρως δεδικαιολογημένον να διατυπωθή αρμοδίως εις τους Μεγάλους μας Συμμάχους η αξίωσις όπως η Ελλάς κληθή να συμμετάσχη εις την Στρατιωτικήν Κατοχήν της Γερμανίας διά τμήματος Στρατού των ενόπλων αυτής Δυνάμεων.
2)    Η τοιαύτη αίτησις ημών πρέπει, κατά την αντίληψιν ημών, να απευθυνθή εις την Βρεττανικήν Κυβέρνησιν, ίνα το αποσταλησόμενον ημέτερον τμήμα Στρατού συμπεριληφθή μεταξύ των Βρεττανικών Στρατευμάτων Κατοχής της Γερμανίας υπό τας Διαταγάς του Βρεττανού Αρχιστρατήγου εν Γερμανία.
3)    Το αποσταλησόμενον Τμήμα Στρατού δέον να είναι δυνάμεως τουλάχιστον μιας Ταξιαρχίας.
4)    Επειδή σοβαρότατα ζητήματα αναγόμενα εις την υποχρέωσιν, ην έχει η Γερμανία όπως καταβάλη εις τους Συμμάχους επανορθώσεις και πολεμικάς αποζημιώσεις διά τας υπό των στρατευμάτων αυτής προσγενομένας ζημίας πάσης φύσεως θα υπαχθώσιν αναμφισβητήτως από απόψεως τουλάχιστον εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων εις την δικαιοδοσίαν του Συμβουλίου Ελέγχου της Γερμανίας και των εξ αυτού εξαρτηθησομένων αντιστοίχων Πολιτικών και Στρατιωτικών υπηρεσιών και επειδή η Ελλάς ως είναι ευνόητον έχει σοβαρωτάτας έναντι της Γερμανίας απαιτήσεις προς παροχήν τοιούτων επανορθώσεων και αποζημιώσεων, διά ταύτα φρονούμεν ότι δέον να επιδιωχθή όπως και η χώρα ημών αντιπροσωπευθή εις το Συμβούλιον τούτο Ελέγχου προσηκόντος διά στρατιωτικής αποστολής, διά τον χειρισμόν των μελλόντων να ανακύψωσι συναφών ζητημάτων και καλλιτέραν διασφάλισιν των ημετέρων συμφερόντων.
5)    Η υπηρεσία ημών εν αναμονή αποδοχής των προτάσεών μας ηρχίσαμεν την προκαταρκτικήν μελέτην των συναφών με την αποστολή της ως άνω Ταξιαρχίας και της Στρατιωτικής αποστολής παρά τω Συμβουλίω Ελέγχου ζητημάτων από απόψεως οργανώσεως, συνθέσεως, εφοδιασμού διά των απαιτουμένων μέσων κ.λ.π. και ευρίσκεται εν αναμονή ειδοποιήσεως εκ μέρους των Μεγάλων μας Συμμάχων προκειμένου να καθορίσωμεν τας τελικάς λεπτομερείας της αποστολής των ως άνω Τμημάτων ημών εν καιρώ.
ΙΙ.    Παρακαλούμεν όθεν Υμάς, όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσητε επί των ανωτέρων κατά την ημετέραν κρίσιν προς πραγματοποίησιν των περί ων πρόκειται δικαίων απαιτήσεων της Χώρας, τηρούντες ει δυνατόν και ημάς ενημέρους εν καιρώ των Υμετέρων ενεργειών και των αποτελεσμάτων αυτών.

Μ. ΔΡΑΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– Κον Πρόεδρον Κυβερνήσεως υ.τ.α.
– Υπ. Στρατιωτικών (Γραφ. κ. Υπουργού)
– Ναυαρχείον (Γ.Ε. Ναυτικού Β! Δ/σιν)
– Γ.Ε. Αεροπορίας (Β! Δ/σιν)
– Α1 Δ/σις ΓΕΣ
– Δ/τής Α2 Δ/σεως
– Γ/Α2 Δ/σεως.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Τω σχεδίω (9) φύλλα


Δελτίο Πληροφοριών Δραστηριότητα ΚΚΕ Μάιο 1945, ΓΕΣ/ΔIΠΛΗ/12 Ιουν 1945

ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΡΟΣ
Την Α1 Δ/σιν
Λαμβάνω την τιμήν να κοινοποιήσω το συνημμένον δελτίον πληροφοριών προς γνώσιν υμών.

Αθήναι τη 12 Ιουνίου 1945

ΕΝΤΟΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θ. ΖΑΪΜΗΣ
Συν/χης Πυρ/κού

Τ.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Κοινοποίησις δελτίου πληροφοριών.

ΔΕΛΤΙΟΝ
Επί της δραστηριότητος του ΚΚΕ κατά
μήνα Μάιον 1945

Η έκθεσις αύτη περιλαμβάνει τα κάτωθι κεφάλαια:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Πολιτική κίνησις του ΚΚΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Οργανωτική προσπάθεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. Στρατός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. Οικονομικόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Εξωκομματικαί οργανώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. Παραβάσεις της συμφωνίας της Βάρκιζας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Κεφαλαιώδεις αιτήσεις και παράπονα πληθυσμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. Συμπεράσματα – προτεινόμενα μέτρα. Συνέχεια