Εκθεση Πολεμικής Δράσης ΕΣΕΑ 1941-1945

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1941 – 1945

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Ε.Σ.Ε.Α. ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΝ

Την 6ην Απριλίου 1941 καθ’ ον χρόνον η μικρά μεν ηρωϊκή όμως Πατρίς μας, με τα ολίγα μαχόμενα τέκνα της και με τα ελάχιστα μέσα που διέθεττεν αντιμετώπισεν τας πολυαρίθμους και πανόπλους λεγεώνας των Ιταλών και μετέφερεν τον πόλεμον πέραν των Ελληνικών συνόρων εις τα Αλβανικά βουνά, η πανύσχιρος τότε Γερμανία, σύμμαχος τότε της Ιταλίας έσπευσε προς βοήθειάν της και επετέθη εκ των νότων εναντίον της μαχομένης Πατρίδος μας.
Ούτω αι δυνάμεις του σκότους και της βίας ηνάγκασαν τους ηρωϊκούς μας μαχητάς μετά πολυημέρους και πολυνέκρους μάχας να υποκήψουν εις το μοιραίον της ήττης. Η βία έμμελε προς στιγμήν να κατεσχήση.
Τα τελευταία ερίσματα του νεωτέρου Ελληνικού μεγαλλουργήματος, τα Μακεδονικά οχυρά, είχον εισέλθει εις την ιστορίαν και ελάμβανον την θέσιν των παρά τας Θερμοπύλας, την γύφυραν της Αλαμάνας, κ.τ.λ.
Αμέσως μετά την εμφάνησιν των Γερμανών στρατευμάτων εις την Μακεδονίαν και Θράκην (Απρίλιος 1941) εκυκλοφόρησεν η φήμη ότι ούτοι θα παραδώσουν εις του φυλεττικούς εχθρούς μας Βουλγάρους την ιστορικήν και ένδοξον ταύτην περιοχήν της Ελληνικής Πατρίδος μας. Συνέχεια

Advertisements

Αφαίρεση διοίκησης απο Νομάρχη Αρκαδίας, Επαρχιακό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης/14 Δεκ 1945

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΗΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθ. πρωτ. 417                                                                 Τρίπολη 14.ΧΙΙ.45

Για
τον κ. Ηλία Ασημακόπουλο
πρώην Νομάρχη
Ε Δ Ω

Σας γνωρίζομε ότι ο αγωνιζόμενος Ελληνικός Λαός στον αγώνα του για την ανεξαρτησία του και τις ελευθερίας του, αναλαμβάνει όλες τις εξουσίες στα χέρια για να παλέψη κατά των προδοτικών και φασιστικών στοιχείων που θέλουν να του επιβάλλουν καινούριες δικτατορίες.

Το επαρχιακό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησις Μαντινείας που εκπροσωπεί το Λαό της Αρκαδίας εν ονόματι αυτού αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες που είχατε ως Νομάρχης, γιατί σείς πια δεν εκπροσωπείτε τίποτα, παρά μόνον αν θέλετε, την προδοτική και ματοβαμένη στο αίμα του Ελληνικού Λαού σπείρα του Αρχιδολοφόνου Παπανδρέου και θα πρέπει να μας παραδώσητε ότι βρίσκεται στα χέρια σας με την παραπάνω ιδιότητά σας και να παύσητε να ενεργήτε ότι δήποτε που απέρρεε από την ιδιότητα που είχατε κατά το διάστημα της ύπαρξις της Κυβερνήσεως της Εθνικής Ενότητας.

Για κάθε τι που θα παραδώσετε θα κάμετε πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής.

Για
Το Επαρχιακό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματέας
Θ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                             Κ.ΒΡΑΚΑΣ

Ηθικό στρατού Οκτ 1945, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/10 Νοε 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 90072/Α2/Δ2

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Πληροφοριών επί του ηθικού του ΣΤΡΑΤΟΥ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1945.

Ι. ΑΣΔ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ηθικόν   οπλιτών καλόν
ΙΙ. ΑΣΔΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ    «            « Βελτιούται σταθερώς
ΙΙΙ. ΑΣΔ Θ. και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    «            « εις ευχάριστον σημείον
ΙV. ΑΣΔ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    «            « Γενικώς ακμαίον
V. ΑΣΔ Α.Μ. και Δ. ΘΡΑΚΗΣ    «            « Ακμαίον
VΙ. ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Καλόν
VΙΙ. Σ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ    «            « Καλόν
VΙΙΙ. Σ.Δ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ    «            « Καλόν
ΙΧ. ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Καλόν
Χ. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Εις λίαν ικαν. σημείον
ΧΙ. ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ    «            « Εις πολύ καλόν επίπεδον

Συνέχεια

Εκθεση Πεπραγμένων11/10/44 έως 31/1/45, ΣΔΠ/31 Οκτ 1945

Σ.Δ.Π.
1.     Συνοπτική Έκθεσις Πεπραγμένων από 11/10/44 έως 31/1/45.
αριθ. εγγ1. (Α/1)
Φύλλα 10
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Από 11/Χ/44 μέχρι 31/1/45

Α΄ ΑΦΙΞΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το προσωπικόν της ΑΣΔΑΜΘ εκ Δράμας αποσυρθέν το δεύτερον ήμισυ της νυκτός της 8/ΧΙΙ/44 εις ΚΑΒΑΛΑΝ – συμφώνως τω Βρεττανικώ Σχεδίω εκκενώσεως της περιοχής – επεβιβάσθη του εις τον λιμένα ορμούντος αντιτορπιλλικού «ΙΕΡΑΞ» ένθα συνηντήθημεν μετά των δύο αξ/κών τους οποίους  είχα αποσπάση παρά τω Κυβ. Αντιπροσώπω Δυτ. Θράκης διά να εκπροσωπούν την Σ.Δ. εν ΚΟΜΟΤΗΝΗ.-
Επί του πλοίου είχον επιβιβασθή και οι Κυβ. Αντιπρόσωποι Α. Μακεδονίας κ.Ι.Δούμιας και Δ. Θράκης κ.Π.Οικονομίδης μετά των υπαλλήλων αυτών. Συνέχεια

Διαταγή προπαρασκευής Θεσσαλονίκης, ΕΛΑΣ/ΟΜΜ/30 Σεπ 1945

Ε.Ε.-ΕΛΑΣ                                                                            30-9-45
ΟΜΑΣ ΜΕΡ)ΧΙΩN ΜΑΚ)ΝΙΑΣ                                 Γεν. Στρ.
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ III Αριθ. Πρωτ. Ε.Π.Ε. 12

Διαταγή

Το Γενικό Στρατηγεϊο δια της ύπ’ αριθ. Ε.Π.Ε. 21)8.1.45 Δ)γης του γνωρζει ότι λόγω συμπτύξεως των δυναμεων του ΕΛΑΣ εκ της περιοχής των Αθηνών, δεν αποκλεεται εις το προσεχές μέλλοn ενέργεια Αγγλων εις τη περιοχή Θεσσαλονίκης ή και τα παράλια της Ανατολικής Μακεδονίας. Συνέχεια

Δελτίο πληροφοριών (11-20 Σεπ), ΣΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/21 Σεπ 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 1536

Εν Πρεβέζη τη 21η Σεπτεμβρίου 1945

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
από 11-20 Σεπτεμβρίου.

Ι. ΑΝΑΡΧΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΕΑΜ – ΚΚΕ – ΟΠΛΑ – ΕΠΟΝ – ΕΑ – ΕΝΟΠΛΟΙ ΟΜΑΔΕΣ.

Κατά το διαρρεύσαν δεκαήμερον, ζωηρά και δραστήρια εσυνεχίσθη η κίνησις και η δράσις των Εαμοκομμουνιστικών οργανώσεων και ιδιαιτέρως εις τας πόλεις Πρεβέζης – Άρτης – Λευκάδος, δημιουργούσαι πυρήνας οργανωτικούς.

Εις την ύπαιθρον και εις τα χωρία η δράσις των είναι μεγαλυτέρα, εξικνουμένη μέχρις απειλών κατά των εθνικοφρόνων κατοίκων. Συνέχεια

Εκθεση επιχείρησης ΠΑΓΓΑΙΟ, ΣΤΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ/19 Σεπ 1945

ΣΤΡΑΤ/ΚΗ Δ/ΣΙΣ ΣΕΡΡΩΝ                         Εν Σέρραις τη 19η Σεπτεμ. 1945
ΓΡΑΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΘ. Α.Π. 909

Η
ΣΤΡΑΤ/ΚΗ Δ/ΣΙΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΣΔΚΜ (Δ/σιν Επιχειρήσεων)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

‘‘Υποβολή εκθέσεως της γενομένης εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις περιοχήν Παγγαίου’’

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 812/15-9-45 αναφοράν μου συνημμένην έκθεσιν της γενομένης εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις την περιοχήν Παγγαίου, υποβληθείσαν ημίν υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής Σερρών.

Χ. ΔΕΔΕΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Συνέχεια

Πίνακες ανευρεθέντος οπλισμού μετά Συμφωνία Βάρκιζας,ΓΕΣ/Α2/16 Σεπ 1945

Χ.Μ                                                                                   Α.Π.6486 Φ914/Γ/10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                        16/9/45
ΤΜΗΜΑ Δ2                                                                      «Βάρκιζα»
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Α.Π. 85143

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Κοινοποιώ υμίν συνημμένως πίνακα των μέχρι σήμερον ανευρεθέντων υπό των Μονάδων της Εθνοφυλακής όπλων και λοιπών πολεμικών υλικών, εξ΄όσων ο Ε.Λ.Α.Σ παρά την συμφωνίαν της ΒΑΡΚΙΖΑΣ απέφυγε να παρουσιάση και επεδίωξεν να διαφυλάξη εις χείρας των αναρχικών φίλων του.
Εκ της παραβολής των ανευρεθέντων υλικών προς όσα ο ΕΛΑΣ παρέδωκε και εξ΄όσων στοιχείων υπάρχουν εισέτι περί ετέρων υπό ανεύρεσιν υλικών διαφαίνεται:

1.Ως αληθεύουσα η αρχικώς διατυπωθείσα υπόνοια ότι το Κ.Κ.Ε. Ε.Α.Μ – Ε.Λ.Α.Σ δεν παρέδωκεν ειμή μέρος μόνον του εις χείρας του πολεμικού υλικού και το κατωτέρας ποιότητος.

2.Το μέγεθος του έργου όπερ επετελέσθη υπό της Εθνοφυλακής επί του πεδίου τούτου και ιδιαιτέρως υπό των Γραφείων πληροφοριών των Μονάδων και των αποσπασμάτων ερεύνης.

3.΄Ότι απομένει εισέτι σημαντική ποσότης ιδίως όπλων, άτινα ευκόλως κρυπτόμενα δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθώσι εν όση αναλογία έτερα υλικά βαρύτερα.

Υπό το πνεύμα των ανωτέρω διαπιστώσεών μας, παρακαλώ να εκδώσητε Δ/γάς υμών προς τους υφ΄υμάς Αξ/κούς και οπλίτας των Μονάδων της Εθνοφυλακής εις ους να τονισθή η βαθεία αναγνώρισις ημώνεπί του επιτελεσθέντος εις το Κεφάλαιον τούτο έργου των και επί του όλου τοιούτου γενικώτερον. Συνέχεια

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Χωροφυλακή, ΥΠΣ&ΕΣ/12 Σεπ 1945

Αριθ. Εμπ. Πρωτ. 905629 Εμπιστευτική
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

1.Έκτακτοι ανάγκαι της χώρας επέβαλον την μέχρι τούδε ενάσκησιν των καθηκόντων τηρήσεως της τάξεως και της ασφαλείας υπό του Στρατού και την εν γένει ανάμιξίν του εις τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ήδη, οπότε αι ανάγκαι αυταί συν τω χρόνω παρέρχονται, τα δε Σώματα Ασφαλείας ανέκτησαν την δύναμίν των, καθωρίσθη διά νόμον όπως, από της 15ης Σεπτεμβρίου και εφεξής, αρθώσι τα ανωτέρω καθήκοντα και αρμοδιότητες από τον Στρατόν και αναληφθώσι και αύθις από τα Σώματα Ασφαλείας ως και πρότερον συνέβαινε τούτο εν τη ημετέρα χώρα. Συνέχεια

Επιχείρηση ΦΤΕΡΙΑ, 20 ΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/5 Σεπ 1945

Απόρρητος
20όν Τάγμα Χωροφυλακής
Καρλόβασι 5 Σεπτεμβρίου 1945
Αριθ. 7/20/2Β
ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «Φτεριά»
ΠΡΟΣ: Τον 2ον και 3ον Λόχον Χωρ/κής
Διμοιρίαν Κυνηγών Μαραθοκάμπου
Φούρνων -Υ.Χ. Καρλοβασίου
ΚΟΙΝ: Στρατ/κήν Δ/σιν Αρχιπελάγους
Α.Δ.Χ. Νήσων Αιγαίου
Δ.Χ. Σάμου
Ι. ΣΚΟΠΟΣ: Αναζήτησις, ανεύρεσις και εξόντωσις των συμμοριτών Κέρκη δι’ επιθετικής ενεργείας.
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: α) Εχθρός: Οι συμμορίται μη υποστάντες συστηματικήν δίωξιν έχουσιν εγκατασταθή εις τα υψώματα Φτεριά-Προφ. Ηλίας-Μελεγάκη οπόθεν ορμώμενοι εις διάφορα χωρία επιτίθενται κατά των εθνικών δυνάμεων, συλλέγουν τρόφιμα, στρατολογούν κλπ. Ο αριθμός των ανέρχεται εις 60-70, διαθέτουν τρία έως τέσσαρα οπλοπολυβόλα, 6-8 αυτόματα και ατομικά τυφέκια διαφόρων τύπων.
β) Προς επιτυχίαν του ανωτέρω σκοπού θα ενεργήσωσιν αι διαταχθείσαι δυνάμεις του 20ου Τάγματος, η Διμοιρία Κυνηγών Μαραθοκάμπου και η δύναμις της Υ.Χ. Καρλοβασίου. Ταυτοχρόνως δε εν συναγερμώ και εν επιφυλακή και δράσει όλαι αι λοιπαί δυνάμεις του 20ου Τάγματος, του Λόχου Ασφαλείας Σάμου, του Λόχου Κυνηγών και ΜΑΥ. Συνέχεια

Ηθικό στρατεύματος Ιουλίου 1945, ΓΕΣ/Α2/31 Αυγ 1945

ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α2

ΔΕΛΤΙΟΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ 1945

Ι. ΑΣΔ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ηθικόν ανδρών Σχεδόν καλόν
ΙΙ. ΑΣΔΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ « « Ικανοποιητικόν
ΙΙΙ. ΑΣΔΘ και Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ « « Πολύ καλόν
ΙV. ΑΣΔΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ « « Μάλλον καλόν
V. ΑΣΔΛΜ και Δ. ΘΡΑΚΗΣ « « Πολύ καλόν
VI. ΑΣΔ ΗΠΕΙΡΟΥ « « Άριστον
VII. Σ.Δ.Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ « « Καλόν
VIII. Σ.Δ. ΚΡΗΤΗΣ « « Καλόν

Συνέχεια

Τρόπος χειρισμού καταγγελιών πολιτών, ΑΣΔΝΕ/28 Αυγ 1945

ΑΡΙΘ. Α.Π. 1768/704                                               Εν Κορίνθω τη 28 Αυγούστου 1945
Η
ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ ΝΟΤ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/σιν Επιχειρήσεων
ΑΘΗΝΑΣ
«Περί των διαβιβαζομένων υμίν καταγγελιών και διαμαρτυριών πολιτών»
Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι, υπό πολλών πολιτών και ποικιλωνύμων οργανώσεως της περιοχής της ΑΣΔ υποβάλλονται κατά τρόπον ασύδοτον, αιτήσεις και διαμαρτυρίαι, εγγράφως και τηλεγραφικώς, εις διαφόρους Κεντρικάς Υπηρεσίας (Γραφείον κ. Πρωθυπουργού – Γενικόν Επιτελείον – Υπουργείον, Γενικήν Διεύθυνσιν Υ.Σ. κλπ) δι’ ων καταγγέλουσιν διάφορα αδικήματα, εις βάρος των τελούμενα, υπό ετέρων ατόμων ή οργανώσεων, πολλάκις άρρητ’ αθέμιτα, ενίοτε δε και κατά κατωτέρων τοπικών οργάνων Εθνοφυλακής ή Χωρ/κής.
Εις τινας περιπτώσεις, μάλιστα, αι αιτήσεις αύται, δεν υποβάλλονται εις μίαν Κεντρικήν Αρχήν, αλλά ταυτοχρόνως και εις δύο, τρεις, ή και περισσοτέρας τοιαύτας, με επικλήσεις βοηθείας ότι ‘‘χάνεται ο κόσμος’’. Συνέχεια

Δράση συμμοριών Μεσσηνία και Γύθειο, ΕΒΧ/24 Αυγ 1945

Εν Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1945
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ασφαλείας
ΤΜΗΜΑ Δημ. Ασφαλείας

Αριθ. Πρωτ. 29/521/15
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Προς
Την Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής Πελοποννήσου
ΕΙΣ ΤΡΙΠΟΛΗΝ

‘‘Περί των εν δράσει συμμοριών εις τας περιφερείας των Διοικήσεων Χωρ/κής Μεσσηνίας και Γυθείου’’.

Εκ των υποβληθεισών ημίν 15θημέρων δελτίων Δημοσίας Ασφαλείας, συνάγεται ότι η κατάστασις της Δημοσίας Ασφαλείας και τάξεως εις τας περιφερείας των Διοικήσεων Χωρ/κής Μεσσηνίας και Γυθείου, απέχει πόρρω από του να είναι ευχάριστος, λόγω της δράσεως εν τη Μεσσηνία μεν 15 συμμοριών εκ 240 περίπου μελών, εν Γυθείω δε 17 συμμοριών εξ 138 μελών. Συνέχεια

Αποσπάσματα Εκθέσεων Βρεττανικής Στρατιωτικής Αποστολής 5-12 Αυγ 1945, 21 Αυγ 1945

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Αποσπάσματα Εκθέσεων ΒΣΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/σιν Πληροφοριών
ΓΕΣ ΒΜΜ/115/2/Γ
Γραφ. Συνδ. 21 Αυγούστου 45

Αποστέλλομεν υμίν προς πληροφορίαν σας τα κάτωθι αποσπάσματα Εκθέσεως καλυπτούσης το χρονικόν διάστημα 5-12 Αυγούστου 45, ληφθείσης υπό της ΒΣΑ.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ. Εις Δυτικήν Μακεδονίαν, η 5η Ινδική Τ/χία Πεζικού εξακολουθεί τας επιχειρήσεις μετά των Ελληνικών δυνάμεων διώκουσα τας ενόπλους ομάδας. Συνέχεια

Κατάσταση Λακωνίας μετά την αποχώρηση της Εθνοφυλακής, ΥΠΕΣ/Γ’ ΓΔΑ/13 Αυγ 1945

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εν Αθήναις τη 13 Αυγούστου 1945
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δημ. Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 29/521/4/8α ΕΠΕΙΓΕΙ
Προς
Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού
ΕΝΤΑΥΘΑ
«Περί της δημιουργηθείσης καταστάσεως εν Λακωνία μετά την εκ τινων περιφερειών αποχώρησιν της Εθνοφυλακής»
Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν προσηρτημένως και εν αντιγράφω την υπ’ αριθ. 7/6/2-4-8-945 αναφορά της Δ.Δ.Χ. Πελοποννήσου, σχετικώς με την περίληψιν, και να παρακαλέσωμεν όπως διατάξητε εφ’ όσον είναι δυνατόν να μη αποσύρητε η Εθνοφυλακή εκ των περιφερειών εις ας είναι ήδη εγκατεστημένη, πριν ή καθίσταται δυνατή η αντικατάστασίς της υπό της Χωρ/κής, ίνα αποφεύγηται κατάστασις ως η εν προκειμένω δημιουργηθείσα επιζημίως επί της ψυχολογίας του νομιμοφρόνος κόσμου επιδρώσης, αποθρασυνούσης δε εξ άλλου τους εχθρούς της εννόμου τάξεως. Συνέχεια

Εκθεση πεπραγμένων μηνός Ιουλίου 1945, ΑΣΔΜΘ/ΔΕΠΙΧ/11 Αυγ 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ Α. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 5091
Καβάλλα τη 11 Αυγούστου 1945
Η
Ανωτ. Στρατ. Δ/σις Ανατ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Πρός
Το Γενικόν Επιτελ. Στρατού (Δ/σιν Επιχ/σεων, Τμ. Β΄)
ΑΘΗΝΑΣ

Υποβολή εκθέσεως πεπραγμένων μηνός Ιουλίου 1945
Εις εκτέλεσιν των υπ’ αριθ. Α.Π. 5464/9.6.45, 5635/28.6.45 Δ/γών, λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσηρτημένως εκθέσεις πεπραγμένων μηνός Ιουλίου ε.ε.
Τ.Υ.
Π. ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ

Υποστράτηγος Συνέχεια

Εκθεση δράσης Βουλγαρομακεδονικών συμμοριών, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/10 Αυγ 1945

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΜΠ. 229
Εν Φλωρίνη τη 10η Αυγούστου 1945

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς
Το Υπουργείον Εσωτερικών
ΑΘΗΝΑΣ

Λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρομεν υμίν κατωτέρω την δράσιν των διαφόρων συμμοριών εν τη περιφερεία του καθ’ ημάς Νομού, ενεργουμένην προπαγάνδαν και εν γένει την κρατούσαν κατάστασιν εν τω Νομώ.

1/ Έξωθι του χωρίου Πέρασμα, δίωρον απέχοντος εκ Φλωρίνης, εφονεύθη υπό αγνώστου αριθμού ατάκτων και διά πυροβόλου όπλου ο Αλέξανδρος Αγγέλου, κάτοικος Περάσματος, ετών 39 μεταβάς την 10ην νυκτερινήν προς άρδευσιν του αγρού του. Επί τόπου μετέβησαν ο Εισαγγελεύς και ο Ανακριτής Φλωρίνης μετά του Υπ/τού Χωρ/κής Φλωρίνης και Ιατροδικαστών διά την ενέργειαν των δεόντων. Συμπληρωματικώς, πληροφορούμεθα ότι ο φόνος εξετελέσθη μάλλον δι’ υδατικάς ή κτηματικάς διαφοράς. Αντιθέτως όμως φημολογείται και άλλη εκδοχή εις ην οφείλεται ο φόνος του ανωτέρω και καθ’ ην ο Αγγέλου, πρώην Οχρανίτης, μεταμεληθείς εσχάτως, δεν ήθελε να εκτελέση τας υπό των συμμοριών διδομένας αυτώ εντολάς και παραγγελίας και εξετελέσθη υπό συμμοριών. Συνέχεια

Κατάστασις Ασφαλείας περιφερείας Γυθείου, ΑΔΧΠ/4 Αυγούστου 1945

ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦ. ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 7/6/2

Τρίπολις τη 4 Αυγούστου 1945

Πρός
Το Αρχηγείον Χωροφυλακής
Τμήμα Ασφαλείας – Γραφείον 1ον
ΑΘΗΝΑΣ

«Κατάστασις Ασφαλείας περιφερείας Δ.Χ. Γυθείου»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσηρτημένως αντίγραφον της υπ’ αριθ. 159/5/13β.1-8-45 αναφοράς της Δ.Χ. Γυθείου και ν’ αναφέρω ότι μετά το αποτέλεσμα των Αγγλικών εκλογών, οι αναρχικοί ανεθάρρησαν μέχρι σημείου ώστε εις α χωρία δεν υπήρχε δύναμις Εθνοφυλακής ή Χωρ/κής, διά κωδωνοκρουσιών εκάλεσαν αναγκαστικώς τους κατοίκους και ομιλήσαντες προς αυτούς τους ετόνισαν ότι επήλθεν η νίκη, ότι πρέπει να ετοιμάσωσι τα όπλα των τα οποία διετήρουν κεκρυμένα και μη αναγνωρίζοντες ουδεμίαν Κρατικήν Αρχήν, ούτε Εθνοφυλακήν ούτε χωρ/κήν, να ώσιν έτοιμοι εις πρώτην πρόσκλησιν. Συνέχεια

Οργάνωση 4 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΓΕΣ/ΔΟΡΕΚ/30 Ιουλ 1945

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 911243

ΔΙΑΤΑΓΗ

Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθμ. Ε.Π. 933489/20 Μαΐου 1945 Διαταγήν Υ.Σ. περί συγκροτήσεως εμπολέμου Μεραρχίας εν Κοζάνη υπό τον τίτλον «ΙΧ Μεραρχία» ονομάζω ως κάτωθι τας υπ’ αυτήν υπαγομένας Μονάδας:
– 41 Ταξιαρχία Πεζικού
Συγκροτουμένην εκ των 521, 522, 523 Ταγμάτων Πεζικού.
– 42 Ταξιαρχία Πεζικού
Συγκροτουμένην εκ των 524, 525, 526 Ταγμάτων Πεζικού.
– 43 Ταξιαρχία Πεζικού
Συγκροτουμένην εκ των 527, 528, 529 Ταγμάτων Πεζικού.

Αι υπόλοιπαι Μεραρχιακαί Μονάδες θα φέρωσι το διακριτικόν της ΙΧ Μεραρχίας ως π.χ. «ΙΧ Σύνταγμα Πυρ/κού», «ΙΧ Μικτός Λόχος Μεταφορών» κλπ.

Αθήναι τη 30 Ιουλίου 1945

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Αντ/γος

Περίληψις
Περί Ονομασίας Μονάδων ΙΧ Μεραρχίας.

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
ΙΧ Μεραρχία – 41, 42 και 43 Ταξιαρχίαι Τακτ. Στρατού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΒΜΜ.
Υ.Σ.Γ. Δ/σιν, Δ/σεις και Γραφεία – ΓΕΣ Δ/σεις και Γραφεία
ΓΕΣ Δ/σις Οργανώσεως (Α1)2 αντ. – Α.Σ. Διοικήσεις
Στρ. Διοικήσεις Ταξιαρχ. Εθνοφυλακής – Γ.Κ.Ε.Α – Δ.Φ.

Δελτίο συμβάντων Σερβικής μεθορίου, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/Γ/30 Ιουλ 1945

Χ.Μ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Συμβάντων εν τη Σερβική Μεθορίω κατά μήνα Ιούνιον και Ιούλιον 1945.

1)     Την 3-6-45 ένοπλος ομάς εξ 6 ανδρών ήνοιξαν πυρ εναντίον Βρεττανικής περιπόλου εις περιοχήν όρους ΠΑΐΚΟΥ (Ο.3982). Είς των ενόπλων εφονεύθη και είς συνελήφθη αιχμάλωτος. Επ’ αυτών ανευρέθησαν Γιουγκοσλαυΐκά προπαγανδιστικά φυλλάδια.

2)     Την 13-6-45 εις περιοχήν Β. ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ (Ν.4671) εκλάπησαν υπό ενόπλου συμμορίας 800 πρόβατα.

3)     Την 12-6-45 ομάς ενόπλων εφόνευσε τέως χωρ/κα εκ του χωρίου ΛΕΥΚΩΝΟΣ.

4)     Την 17-6-45 ομάς εκ 10 ανδρών ωπλισμένοι με 6 οπλοπολυβόλα δύο ελαφρά αυτόματα και δύο τυφέκια ενεφανίσθη εις το χωρίον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΗΣ) συνεκέντρωσε τους χωρικούς και τους ωμίλησε υπέρ αυτονομίσεως. Συνέχεια