Συμπλοκή στο ΧΑΡΑΚΑ, 553 ΤΠΖ/31 Δεκ 1947


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΘΕΜΑ: Συμπλοκή μετά προσβαλούσης                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
τα Λευκόγεια συμμορίας εις                          553 Τ.Π./Α.Π. 3841
ΧΑΡΑΚΑ.                                                     Σ.Τ.Γ. 915.Α.31.12.47
ΠΡΟΣ: VIΙ Μεραρχίαν/Α1
25ην Ταξιαρχίαν/Α1

1.-    Την πρωίαν της 29.12.47 ο 3ος Λόχος της έδρας με ασύρματον Νο 22 και με Όλμον 3» και τους τοιούτους των 60 χ.μ. εκινήθη επί τα ίχνη των υποχωρησάντων συμμοριτών, οίτινες προσέβαλον τα Λευκόγεια την νύκτα της 28.12.47.-
2.-    Το δρομολόγιον συμπτύξεως τούτων ήτο ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ – ΜΥΛΟΡΡΕΜΑ – ΧΑΡΑΚΑΣ. Ούτοι διεκόμισαν τους τραυματίας κατά την  πληροφορίαν του παραδοθέντος συμμορίτου Βογιατζή Αθανασίου εις Βουλγαρίαν, απεφάσισαν δε να διέλθωσι, την ημέραν παρά την  μεθόριον ίνα αναπαυθώσι. Ούτω  εγκατεστάθησαν επί της οροθετικής γραμμής και από του 124 μέχρι του 123 Ελληνικού φυλακίου (Κ.80-26,7), κατέλαβον δε τα υψώματα 1061 και Ντομούζ πηγή, Νοτιοδυτικώς του 123 φυλακίου. Κατά τας  πληροφορίας του ιδίου συμμορίτου Βογιατζή, αφίχθησαν δύο Βούλγαροι στρατιώται εκ του αντιστοίχου Βουλγαρικού φυλακίου εις το 123 ημέτερον τοιούτον και τους έδωσαν σιγαρέττα.-
3.-    Οι συμμορίται εκ των άνω θέσεών των αντελήφθησαν τον λόχο από το ύψωμα 932 (Κ.77-26,4) καθ’ ην στιγμήν ο Λόχος ευρίσκετο εις την θέσιν (Κ.78,7-26,6) περί ώραν 14.45 ήτοι εις πραγματικόν φύλακα, οι συμμορίται έβαλλον αιφνιδιαστικώς κατ’ αυτού δι’ όλων των μέσων πυρός των. Επίσης έκαμον χρήσιν ευρέως και του βαρέως όλμου των, όστις είχεν ταχθή εις το 123 φυλάκιον και διά του οποίου έβαλλον αρκετά βλήματα κατά του Λόχου. Εκτός τούτου ο Λόχος εβάλλετο και δι’ ετέρου όλμου τεταγμένου πιθανώς εις το Βουλγαρικόν έδαφος όστις δεν εφένετο. Τούτο εγένετο αντιληπτόν, παρά των Αξ/κών και των οπλιτών του Λόχου. Επίσης τα πυκνά πυρά άτινα προήρχοντο εκ της οροθετικής γραμμής και μεταξύ των 124 και 123, Ελληνικών φυλακίων, άγουν εις το συμπέρασμα ότι εις την μάχην έλαβον μέρος υπέρ των συμμοριτών και Βούλγαροι. Τούτο το ομολογεί και ο συμμορίτης Βογιατζής όστις παρεδόθη βραδύτερον.
4.-    Ο Λόχος έναντι της καταστάσεως ταύτης ήνοιξε σφοδρόν πυρ δι’ απάντων των όπλων και Όλμων, τόσον εναντίον των εις την οροθετικήν γραμμήν τεταγμένων συμμοριτών, όσον και των τοιούτων επί των υψωμάτων 1061 και Ντομούς Πηγή. Πολλά βλήματα όλμων έπεσαν, ασφαλώς και εις το Βουλγαρικόν έδαφος. Επίσης ερρίφθησαν και δύο οβίδες πυρ/κου, μη δυναμένης της βολής, να γίνη ανέτως λόγω της παρεμβαλομένης οροθετικής γραμμής. Πάσα προσπάθεια όμως όπως απωθηθούν οι συμμορίται κατά μέτωπον ή εκ των πλευρών, ήτο καταδικασμένη λόγω της διαμορφώσεως, του εδάφους και της πλεονεκτικής θέσεως των συμμοριτών αφ’ ενός και της αριθμητικώς υπεροχής τούτων και του οπλισμού των αφ’ ετέρου.-
5.-    Κατόπιν της δεινής θέσεως εις ην περιήλθεν ο Λόχος και επειδή οι συμμορίται εξεδήλωσαν ελιγμόν πλευροσκοπήσεως και αποκόψεως τούτων, ο Λόχος ηναγκάσθη να υποχωρήση μαχόμενος εις το ύψωμα 923 περί ώραν 17.30′. Ούτω απεφεύχθη πας κίνδυνος αι δε απώλειαι του Λόχου ήσαν 2 ελαφρώς τραυματίαι οπλίται. Οι συμμορίται είχον ένα τραυματίαν εξηκριβωμένον ένα νεκρόν, ταφέντα εις το 123 φυλάκιον, πιθανώς δε έτερον τραυματίαν, ως εμφαίνηται εκ των ίχνων των αιμάτων άτινα οδήγουν προς το Βουλγαρικόν έδαφος.
6.-    Την νύκτα της 29.12.47 Ο Λόχος διενυκτέρευσεν εις το ύψωμα 932.-
7.-    Την πρωίαν της επομένης 30.12.47 εκινήθη ο υποφαινόμενος μετά της διμοιρίας εκ Λευκογείων προς 932 κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 21261/29.12.47 Δ/γής 23ης Ταξιαρχίας. Επίσης διετάχθη, και η κίνησις του Λόχου Παγονερίου, συν διμοιρία Τερλίς προς ύψωμα 1012. Σκοπός της τοιαύτης κινήσεως ήτο η εκδίωξις των συμμοριτών εκ του 123 φυλακίου.-
8.-    Οι συμμορίται είχον υποχωρήσει ως διεπιστώθη εκ των υστέρων την 23ην ώραν της 29.12.47 προς Νέστον. Όντως τούτο διεπιστώθη από την μετάβασιν των τμημάτων εις τας τοποθεσίας, ας κατείχον οι συμμορίται την προτεραίαν (την ημέραν της μάχης) κατά την οποίαν ούδαμου ενεφανίσθησαν οι συμμορίται. Επί των ίχνων των εκινήθη ο Λόχος Παγωνερίου, όστις εύρε τα όχνη  των άγοντα από ΧΑΡΑΚΑ – 122 φυλάκιον – ΚΑΤΑΧΛΩΡΟΝ – ΝΕΣΤΟΣ (Κ.86,3-27,3).
Εις το σημείον τούτο οι συμμορίται διήλθον τον Νέστον διά ελαστικών λέμβων, δύο τον αριθμόν, και περί ώραν 16ην της 30.12.47 εθεάθησαν ανερχόμενοι προς το 121 φυλάκιον κατευθυνόμενοι προς Αγριοκερασιά. Επί τόπου ανευρέθησαν και 2 συρματόσχοινα, προσδεδεμένα εις αμφοτέρας τας όχθας άτινα εχρησιμοποιήθησαν διά την πρόσδεσιν των λέμβων και τα οποία ηχρηστεύθησαν όσον αφορά την έντευθεν όχθη.
9.-    Μετά ταύτα ληξάσης της αποστολής κατόπιν διαπιστώσεως του δρομολογίου συμπτύξεως των συμμοριτών (διέλευσις Νέστου) τα τμήματα επανήλθον εις τας έδρας των κατόπιν της υπ’ αριθ. 31516/Α1/30.12.47 Δ/γής 25ης Ταξιαρχίας.
10.-  Σχετικώς, με την υποστήριξιν, των συμμοριτών παρά των Βουλγάρων κατά την ημέραν της μάχης 29.12.47, ενεργείται ένορκος Διοικητική εξέτασις προς εξακρίβωσιν του κατά πόσον το αναμφισβήτητον, τούτο επεισόδιον θα δυνηθή να αποδειχθή διά της μαρτυρίας των αυτόπτων μαρτύρων.-
11.-  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Οι συμμορίται υποχωρήσαντες εγκαίρως εκ Λευκογείων εγκατεστάθησαν ησύχως επί της οροθετικής και δεσποζόντων υψωμάτων. Αί δυνάμεις ενός Λόχου κινουμένου εκ μιάς κατευθύνσεως ήτο αδύνατον να ανατρέψωσι ούτους, δεδομένου ότι είχον καλύψει τα νώτα των διά των Βουλγάρων, ούτω η βολή του πυρ/κού ήτο δυσχερής και δεν ήτο δυνατόν να παρεσχεθή πραγματική υποστήριξις εις τους μαχόμενους.
Η επέμβασις της αεροπορίας, θα ήτο επωφελής λόγω της διαμορφώσεως του εδάφους και της διατάξεως των συμμοριτών κατεχόντων δεσπόζοντα υψώματα.
Εις τοιαύτας περιπτώσεις θα έπρεπε να υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα δυνάμενα να κινηθώσι, να κινούνται με σκοπόν την αποκοπήν συμπτύξεως των συμμοριτών και ουχί την καταδίωξιν, η δε οροθετική γραμμή να σφυροκοπήται ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων παρά του πυρ/κού και της αεροπορίας. Είναι παρακινδυνευμένον υπό τας παρούσας συνθήκας τμήμα δυνάμεως Λόχου της ήδη συνθέσεως να κινήται μεμονωμένως.

12.-  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι.
Η προσβαλούσα το χωρίον Λευκόγεια συμμορία ήτο δυνάμεως 250 περίπου συμμοριτών (2 Τάγματα) υπό ΝΙΚΗΤΑΝ. Έκαστον Τάγμα απετελείτο από 2 Λόχους και από Διμοιρίαν σαμποτέρ. Διοικητής του ενός Τάγματος,  ήτο ο ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ. Έκαστος Λόχος αποτελείτο από 80-85 άνδρας. Διοικητής του ενός Λόχου του 4ου Τάγματος ήτο ο ΝΤΟΜΠΡΗΣ τραυματισθείς βαρέως εις την σπονδυλικήν στήλην κατά την μάχην των λευκογείων, καθ’ ομολογίαν των παραδοθέντων. Καπετάνιος του Λόχου ΝΤΟΜΠΡΗ, ο ΣΑΒΒΑΣ. Εκ του άλλου Τάγματος δεν έλαβε μέρος εις την μάχην των Λευκογείων ο Λόχος του ΑΓΡΑ, όστις απουσίαζε. Λοιπά ονόματα Διοικητών και Καπεταναίων του συγκροτήματος δεν εγνώσθησαν. Το εν λόγω συγκρότημα είχεν παραμείνει 40-45 ημέρας εις ΔΙΠΛΟΧΩΡΙ – ΜΕΛΙΣΣΟΜΑΝΔΡΑ – ΜΙΚΡΟΜΗΛΙΑ – ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΑ, διήλθον δε τον Νέστον και Δουπάτη διά 2 ελαστικών λέμβων, ίνα προσβάλη τα Λευκόγεια. Το συγκρότημα τούτο ελάμβανε εντολάς από το Αρχηγείον Δράμας. Η θέσις του Αρχηγείου ως εξής περιγράφεται. ΒΑ της Μικρομηλιάς 7 ώρας, υπάρχουν τα καμμένα Καλύβια. Έκειθεν 3-4 ώρας και παρά την μεθόριον υπάρχει το Αρχηγείον.
Υπάρχουν 2 γυμνά υψώματα πλησίον και ένα καμμένον Ελληνικόν φυλάκιον.-

Ακριβές Αντίγραφον
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντ/ρχης Πεζ.