Οδηγίες χειρισμού στρατιωτών, ΥΕΘΑ/19 Δεκ 1947


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΘΕΜΑ. Εκτός διατάξεως Μάχης Μονάδες              ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Τηλ. 31.506
ΠΡΟΣ. Τους Διοικητάς Α΄, Β΄
και Γ΄ΣΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Α Θ Η Ν Α Ι
ΚΟΙΝ. Διοικητήν 1ης Στρατιάς,                                        ΓΕΣ/Φ.12257/1230
Αρχηγόν ΓΕΣ                                                                           19η Δεκεμβρίου 1947
Γεν. Επιθεωρητήν Στρατού, Γεν. Δ/τήν
Υπουργ. Στρατιωτικών

Ι.     Κατά περιόδους αναφέρεται Ημίν ότι ένιαι των Μ.Μ. συγκροτούσι ανεπισήμως και άνευ εγκρίσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας Μονάδας διά την εξυπηρέτησιν ωρισμένων τακτικών αναγκών.

Ομοίως ότι τοποθετούσιν εις τα Στρατηγεία αυτών οπλίτας πέραν των προβλεπομένων υπό των εγκεκριμμένων Συνθέσεων εις βάρος των Ταγμάτων Πεζικού.

Αί ενέργειαι αύται  των Μ.Μ. οσονδήποτε και αν επιβάλλωνται ενίοτε, λόγω ειδικών και τοπικών συνθηκών, πάντως αποτελούν ενεργείας άντικρυς αντιθέτους προς το πνεύμα και τας ισχυούσας διαταγάς περί Οργανώσεως Στρατού, ισχυούσης διατάξεως Μάχης  και διαρθρώσεως των Μονάδων.

Συνεπεία των ενεργειών αυτών είναι ότι καθίσταται πρακτικώς αδύνατος η εξακρίβωσις της πραγματικής δυνάμεως του Στρατού και συνεπώς η κατάστασις στατιστικών δεδομένων της δυνάμεως.

Το κυριώτερον όμως μειονέκτημα είναι ότι οι συγκροτούντες τας ανεπισήμους ταύτας μονάδας άνδρες ή οι πέραν των εγκεκριμμένων Συνθέσεων τοποθετούμενοι τοιούτοι ιδία εις τα Στρατηγεία, αποσπώνται εκ των υπηρετούντων εις τα τάγματα ανδρών, επί προφανή μειώσει της μαχητικότητος αυτών.

Είναι εις όλους μας γνωσταί αι δυσχερείς συνθήκαι υφ’ ας οργανούται ο Στρατός και η κατηγορηματική άρνησις των Ξένων όπως προβούν εις αύξησιν τούτου.

Συνεπώς ουδαμόθεν δέον να αναμένεται τουλάχιστον διά τους 6 πρώτους μήνας του 1948-αύξησις της δυνάμεως του Στρατού και ειδικώς των Ταγμάτων Πεζικού.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Α π α γ ο ρ ε ύ ω:

  α)    Την συγκρότησιν, έστω και προσωρινώς, μονάδων μη εγκεκριμμένων, ή μη προβλεπομένων υπό της εκάστοτε ισχυούσης διατάξεως Μάχης του Στρατού.
β)    Την απόσπασιν Στρατιωτών εκ Ταγμάτων Πεζικού διά Στρατηγεία ή άλλους Σχηματισμούς.

Ε ν τ έ λ λ ο μ α ι   δ έ

        γ)    Την διάλυσιν των τυχόν συγκροτηθεισών τοιούτων ανεπισήμων μονάδων και επάνοδον των οπλιτών εις τας μονάδας εις ας οργανικώς ανήκουν. Ομοίως την τήρησιν της δυνάμεως των Στρατηγείων αυστηρώς εντός των εγκεκριμμένων συνθέσεων και την διάθεσιν των πλεοναζόντων εις τα Τάγματα Πεζικού ων η δύναμις μειούται σταθερώς.

  1. Εν η περιπτώσει ήθελεν τυχόν παραστή απόλυτος ανάγκη μακράς αποστάσεως οπλιτών εκ των Μονάδων των, τούτο να γίνεται μόνον υπό την έγκρισιν και προσωπικήν ευθύνην των Διοικητών Σ.Σ., οίτινες δέον να αναφέρωσιν, άμα τη συγκροτήσει της Μονάδος, εις Υ.Σ./ΓΕΣ/Α3:

α)    Την αιτίαν ήτις προεκάλεσεν την συγκρότησιν της Μονάδος.
β)    Τάς Μονάδας εξ ων ελήφθησαν οι συγκροτήσαντες ταύτην οπλίται,
γ)    Το διατεθέν ειδικόν υλικόν διά την σχηματισθείσαν Μονάδα και την πηγήν εξ ης τούτο ελήφθη.
δ)    Τον χρόνον καθ’ όν είναι αναγκαία η ύπαρξις της Μονάδος ταύτης.

  1. Εφιστώ όλως ιδιαιτέρως την προσοχήν των Διοικητών Σ.Σ. επί της παρούσης μου και παρακαλώ αυτούς όπως εκδώσωσι σχετικάς διαταγάς εις τας υπ’ αυτούς Μ.Μ. διά την πιστήν και ακριβή τήρησίν της.

Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
Γ. ΣΤΡΑΤΟΣ
Ο
Δ/τής της Α3 ΓΕΣ
Τ.Υ.
Ρούσσος Γ.
Αντ/χης