Έκθεσις Επιχειρήσεως ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ 14-15 Μαίου 1948, ΔΕΚΜ/24 Δεκ 1949


Απόρρητος

Έκθεσις Επιχειρήσεως ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ
14-15 Μαίου 1948

Πληροφορίαι
Η συνολική δύναμις των επί ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ συμμοριτών ανήρχετο εις 250 περίπου συμμορίτας.
Ούτοι ήσαν εγκατεστημένοι εις την περιοχήν ΑΡΓΚΑΤΣ (Ρ.6499) ΚΑΜΠΕΡ (Ρ.6097)-ΚΑΪΝ ΛΟΦΟΣ (Ρ.6296)-ΝΤΟΜΠΡΟΠΟΛ (Ρ.6497)-ΣΙΝΤΕΛΙΚ (Ρ.6900).

Οργάνωσις Επιχειρήσεως
α) Πρός τον σκοπόν της προσβολής και εξοντώσεως των ανωτέρω συμμοριτών και την εν συνεχεία εδραίωσιν ημετέρων τμημάτων επί ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ διετάχθη υπό του ΣΣ η Δ.Ε.Κ.Μ. όπως οργανώση επιχείρησιν. Η Διεύθυνσις της επιχειρήσεως ανετέθη εις Υ.Σ.Ε Σερρών με τακτικόν Στρατηγείον εις ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ (Ρ.5391).
β) Δυνάμεις-Κατευθύνσεις
Φάλαγξ Α΄552 Τ.Π μείον Λόχος συν Λόχος 558 Τ.Π. Κατεύθυνσις ΓΟΥΡΤΑ (Κ.5706)-ΚΟΖ ΛΟΦΟΣ (Κ.5902)-υψ. 1820 (Κ.6001)-ΣΙΝΤΕΛΙ (Κ.5900).
Φάλαγξ Β΄Διλοχία 59 Τ.Ε συν Λόχος 61 Τ.Ε. Κατεύθυνσις ΟΙΝΟΥΣΑ (Ρ.4891) ΣΠΑΝΑΚΛΗ (Ρ.5396)-ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ ΓΚΙΟΛ (Ρ.5999).
Φάλαγξ Γ΄60 Τ.Ε συν Λόχος Χωρ/κής. Κατεύθυνσις ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ (Ρ.1590)-ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ρ.5893)-υψ. 1128 (Ρ.6094).
Φάλαγξ Δ΄558 Τ.Π μείον Λόχος. Κατεύθυνσις ΤΣΕΚΟΒΟ (Ρ.6191) υψ. 1123 (Ρ.6392)-ΤΕΡΜΠΙΤΣΑ (Ρ.6596).
Φάλαγξ Ε΄Διμοιρία Χωρ/κής. Κατεύθυνσις ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ-ΔΡΑΝΟΒΟΝ (Ρ.5694).
Μέσα υποστηρίξεως
Ουλαμός Π. Πυρ/κού εις ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ
-//- -//- -//- -//- ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΝ (Ρ.6699).
Εναρξις επιχειρήσεως
Νύκτα 13-14 Μαίου 1948.
Εξέλιξις επιχειρήσεως
Ημέρα Χ (14 Μαίου)
Κινηθέντα από νυκτός τα τμήματα κατέλαβον τον υψ. 1919 (Ρ.5999) και ΝΤΟΜΠΡΟΠΟΛ (Ρ.6497).
Την 1000 ώραν κατελήφθη το υψ. ΣΕΝΤΕΛΙΚ (Ρ.5900) κατόπιν 2ώρου πείσμονος αγώνος. Απώλειαι Σ.Ν.Ε.3.Σ.Τ.Ι.
Τμήμα κινούμενον προς ΚΑΪΝ ΛΟΦΟΣ (Ρ.6296) ενέπεσεν εις ναρκοπέδιον και έσχε 5 τραυματίας εξ ών 1 αξ/κός ο εφ Υπολ/γός Δ/της Λόχου κρούσεως Οίτης όστις και υπέκυψεν.
Ημέρα Χ+1 (15 Μαίου)
Κατά την διάρκειαν της νυκτός ουδέν.
Από πρωίας ήρξατο εξερεύνησις της περιοχής. Ανευρέθησαν εγκαταστάσεις και οργανώσεις συμμοριτών ας κατέστρεψαν.
Απώλειαι Η.Τ.Ο. 1 εκ νάρκης.
Σ.Ν.Ε 12 μεταξύ των οποίων ο αρχισυμμορίτης ΑΜΥΝΤΑΣ. Συνελήφθησαν ή παρεδόθησαν 5 συμμορίται.
Το εσπέρας τα τμήματα επανήλθον εις τας θέσεις εκτός του 558 Τ.Π μείον Λόχος όπερ παρέμεινε και εδραιώθη επί ΝΤΟΜΠΡΟΠΟΛ (Ρ.6497)-ΚΑΪΝ ΛΟΦΟΥ (Ρ.6296).

Β.Σ.Τ. 903 τη 24.12.49
Τ.Σ.Υ
Β. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Συντ/ρχης