Εκθεση επιχειρήσεων ΜΠΕΛΛΕΣ, 7 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/19 Δεκ 1949


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
IA: Περιληπτική Έκθεσις                                               VII ΜΕΡΑΡΧΙΑ / Α1
επιχειρήσεων ΜΠΕΛΛΕΣ
ΠΡΟΣ : Γ΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)                                     ΑΡΙΘ. Α.Π 6710/Φ.108α
ΚΟΙΝ : A1 (4 αντίτυπα)                                                      Σ.Τ.Γ 915 . 19.12.49

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από του τέλους Ιουλίου 1949 η Μεραρχία είχε λάβη διαταγήν του Γ΄ΣΣ όπως μελετήση την οργάνωσιν και εκτέλεσιν επιχειρήσεων προς εκκαθάρισιν του όρους ΜΠΕΛΛΕΣ και εγκατάστασιν επ΄αυτού τμημάτων , όταν θα υπήρχον προς διάθεσιν αι απαιτούμεναι προς τούτο συμπληρωματικαί δυνάμεις.
Η Μεραρχία υπέβαλε τότε εις το Γ΄ΣΣ το Α.Α.Π 4982/108/3.8.49 σχέδιον επιχειρήσεων υπό τον συνθηματικόν τίτλον «ΑΛΦΑ-ΔΕΛΤΑ». (Αναφορά υποβολής Α.Α.Π 4979/108/4.8.49).
Εκ παραλλήλου διετάχθησαν αι 26 και 27 Ταξιαρχίαι, και η Διοίκησις Πυροβολικού Μεραρχίας όπως μετά μυστικότητος αρχίσουν τας δεούσας αναγνωρίσεις και προπαρασκευάς, ίνα είναι έτοιμοι διά την εκτέλεσιν των επιχειρήσεων όταν θα διατίθεντο αι απαιτούμεναι συμπληρωματικαί δυνάμεις.
Αι απαιτούμεναι συμπληρωματικαί δυνάμεις δεν διετέθησαν διότι κατά το χρονικόν διάστημα τούτο (Αύγουστος) αι δυνάμεις του Στρατού είχον διατεθή συμφώνως γενικωτέρω σχεδίω διά τας επιχειρήσεις ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΥ.
Την 13.8.49 εις επιβεβαίωσιν προφορικών οδηγιών του Διοικητού Γ΄ΣΣ ελήφθη εις την Μεραρχίαν Α.Π 10347/757/13.8.49 Δ/γή Γ΄ΣΣ , δι’ ης διετάσσετο τοπική επιχείρησις εις ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΠΕΛΛΕΣ διά των υπαρχουσών εις την Μεραρχίαν δυνάμεων ήτοι:
Κατάληψις του οχυρού ΙΣΤΙΜΠΕΗ και εδραίωσις επ’ αυτού και εν συνεχεία μελέτη ενεργείας προς ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΝ και ολοκληρωτικήν εκκαθάρισιν ΑΝΑΤΩΛΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛΕΣ.
Η Μεραρχία απεφάσισε τότε όπως η διατασσομένη επιχείρησις ευρυνθή ίνα εκκαθαρισθή άπαξ και ταυτοχρόνως ολόκληρον το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΠΕΛΛΕΣ.
Εξέδωκε δε το Α.Π 5244/108/15.8.49 σχέδιον- διαταγήν επιχειρήσεων με το συνθηματικόν «ΑΡΠΑΓΗ» κοινοποιηθείσαν εις το Γ΄ΣΣ.
Το Γ΄ΣΣ διά της Α.Π 10419/15.8.49 διαταγής του δεν ενέκρινε κατ’ αρχήν το ανωτέρω σχέδιον, λόγω της ευρύτητος, ήτις εδίδετο εις την επιχείρησιν , και απέστειλεν, εις το Στρατηγείον της Μεραρχίας (ΣΕΡΡΑΣ) τον Α.Κ.Α. Συν/ρχην ΧΙΙ Προδρόμου Β. ίνα εκθέση εις τον Μέραρχον τας απόψεις του Σωματάρχου.
Κατόπιν συζητήσεως και αναλύσεως όλων των παραγόντων της επιχειρήσεως μεταξύ Μεράρχου και Α.Κ.Α , Γ΄ΣΣ πρωτάθη τελικώς υπό της Μεραρχίας όπως η επιχείρησις εκτελεσθή με τους καθοριζομένους ως το άνω σχέδιον σκοπούς. Σχετικώς ενημερώθη ο Δ/τής Γ΄ΣΣ υπό του Α.Κ.Α του ΣΣ και ενεκρίθη η εκτέλεσις της επιχειρήσεως.
Α΄. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΑΡΠΑΓΗ» ΕΙΣ ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ: (Χάρται: 1: 50.000 ΣΕΡΡΩΝ-ΠΟΡΡΟΪΩΝ
1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ «ΑΡΠΑΓΗ»
(α) Από 13.8.49 ήρχισεν η προπαρασκευή της επιχειρήσεως.
(β) Εις Σιδηροδρομικόν Σταθμόν ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ εδόθησαν υπό του Μεράρχου εις τους Διοικητάς 27ης Ταξιαρχίας, 556,557,558,559 Ταγμάτων και των σπουδαιοτέρωνΛόχων και Πυροβολικού Μεραρχίας λεπτομερείς προφορικαί οδηγίαι και πληροφορίαι αναφορικώς με το έδαφος , με την δύναμιν-διάταξιν Σ. και με τας αποστολάς και τον τρόπον ενεργείας εκάστης Φάλαγγος. Η όλη επιτυχία εβασίσθη εις νυκτερινήν κίνησιν και ενέργειαν και εις την επίτευξιν αιφνιδιασμού.
2. ΣΚΟΠΟΣ της επιχειρήσεως «ΑΡΠΑΓΗ» ετέθη : Η εκκαθάρισις ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ (οχυρά ΙΣΤΙΜΠΕΗ-ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ-ΡΟΥΠΕΣΚΟ) και εδραίωσις επ’ αυτών.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ :
(α) Επί του ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ ήτο διαρθρωμένη η 132 Συμμοριακή Ταξιαρχία δυνάμεως 400-500 περίπου Σ. κατέχουσα τα εκείσε παλαιά οχυρά.
(β) Λεπτομέρειαι δυνάμεως- διατάξεως Σ. ως το προσηρτημένον Δελτίον πληροφοριών.
(γ) Δύναμις και διάταξις Φιλίων τμημάτων ως κατωτέρω (παράγρ. 5α).

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΑΡΠΑΓΗ»
  (α) 17.8.49
  Αι διά την επιχείρησιν Φίλιαι δυνάμεις συνεκεντρώθησαν ως κατωτέρω εις τους αρχικούς χώρους αναπτύξεως το εσπέρας της 17.8.49:
  (ι) 27η Ταξιαρχία:
  Τ.Σ εις Υψ. 801
  Β΄. ΦΑΛΑΓΞ Λόχος 559 Τ.Π περιοχήν ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ.
  Γ΄. ΦΑΛΑΓΞ Λόχος 559 Τ.Π περιοχήν ΟΜΑΛΟΥ.
  Δ΄. ΦΑΛΑΓΞ Λόχος 557 Τ.Π περιοχήν ΒΥΡΩΝΕΙΑ.
  Ε΄. ΦΑΛΑΓΞ Λόχος 557 Τ.Π περιοχήν ΟΓΚΡΑΝΤΕΝΑ (Βραδύτερον προεβλέπετο και ο Λόχος Σ.Σ ΟΓΚΡΑΝΤΕΝΑΣ).
  Ζ΄. ΦΑΛΑΓΞ Διοίκησις και Διλοχία 559 Τ.Π δύν Ορειβατική Πυρ/χία συν ομάς Μηχανικού εις περιοχήν Υψ. 80Ι.
  Η΄. ΦΑΛΑΓΞ Διοίκησις και Διλοχία 558 Τ.Π συν ομάς Μηχανικού περιοχήν ΜΙΤΣΙΤ.
  Θ΄. ΦΑΛΑΓΞ Λόχος 558 Τ.Π
  εις περιοχήν ΑΣΤΑ ΜΑΧΑΛΗΣ.
  (ιι) 556 Τ.Π (υπαγόμενον απ’ ευθείας τη Μεραρχία):
  Α΄ΦΑΛΑΓΞ Διοίκησις και Διλοχία 556 Τ.Π συν ομάς Μηχανικού περιοχήν ΜΑΝΔΡΑΚΙ.
  (ιιι) Λόχος 34 Τ.Ε εκ ΛΑΧΑΝΑ εφεδρεία Μεραρχίας εις Σ.Σ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ από 18.8.49.
  (ιυ) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ:
  Ουλαμός Π.Π ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ εις περιοχήν ΜΑΝΔΡΑΚΙ.
  Ουλαμοί Π.Π Σ.Σ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ περιοχήν Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ.
  (υ) ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ :
  Διοίκησις Τεθ. Ίλης ΣΕΡΡΩΝ με Ουλαμούς ΔΡΑΜΑΣ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ εις Σ.Σ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.
  Διοίκησις Τεθ. Ίλης ΚΙΛΚΙΣ με Ουλαμούς ΧΕΡΣΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ εις Σ.Σ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ.
  (υι) Λόχος Μηχανικού Μεραρχίας (717) εις περιοχήν Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ.
  (υιι) Τ.Σ Μεραρχίας εις Σ.Σ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
  (υιιι)Λόχος μείον Διμοιρία 26ης Ταξιαρχίας:
  Από εσπέρας 16.8.49 Λόχος μείον Διμοιρία 26ης Ταξιαρχίας εγκατεστάθη ενεδρευτικώς εις περιοχήν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ εις ΚΙΖ ΜΠΟΥΝΑΡ (Κ.032175) και τοποθεσίαν ΔΙΜΟΙΡΙΑ (Κ.045180) ίνα απαγορεύση κινήσεις Σ. μεταξύ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ και ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛΕΣ.
  (β) 18.8.49
  Α΄. Φάλαγξ ενεργήσασα από νυκτός κατέλαβεν πρωίαν κατόπιν αγώνος εναντίον μικρών δυνάμεων Κ/Σ. υψ. 1840 (Κ.105175) και απογευματινάς ώρας ΦΟΥΡΚΑΝ (Κ.114178) τηρώσα επαφήν μετά Κ.Σ εις ΡΟΥΠΕΣΚΟ (Κ.126178).
  Β΄. Φάλαγξ από πρωίας εις θέσιν (Κ.134154) εν επαφή με Κ.Σ. κατέχοντας υψ. 1507 (Κ.129159).
  Γ΄. Φάλαγξ από πρωίας εις ΠΕΝΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ (Κ.153153) εν επαφή με Κ.Σ. κατέχοντος υψ. 1428 (Κ.169158).
  Δ΄. Φάλαγξ εις (Κ.167148) εν επαφή με Κ.Σ κατέχοντος υψ. 1169 (Κ.166155).
  Ε΄. Φάλαγξ κατόπιν νυκτερινής ενεργείας και διαδοχικών προσπαθειών από πρωίας κατέλαβεν ΣΟΥΛΤΑΝΙΤΣΑΝ εν επαφή με Κ.Σ κατέχοντας ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ.
  Ζ΄. Φάλαγξ διά νυκτερινού αγώνος κατέλαβεν ΤΡΑΠΕΣΚΑ και ωθήθη ΙΣΤΙΜΠΕΗ.
  Η΄. και Θ΄. Φάλαγγες 0500 ώραν κατέλαβεν αιφνηδιαστικώς ΙΣΤΙΜΠΕΗ από Β. 0830 ώραν ο εις Λόχος κατέλαβεν 122 Ε.Φ. Κ.Σ εισήλθον Βουλγ. Έδαφος.
  1530 ώραν κατέλαβον υψ. 1390 (Κ.1719) διατηρούσα επαφήν με Κ.Σ. κατέχοντος ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΝ. Εις ΙΣΤΙΜΠΕΗ ωθήθησαν από υψοδ. 801 Ορειβ. Πυρ/χία και 2 Ουλαμοί Τεθωρακισμένων.
  Τμήματα ΙΣΤΙΜΠΕΗ απησχολήθησαν κατά την νύκτα διά πυρών όλμων και Πυρ/κού από Βουλγ. Έδαφος.
  Απώλειαι: Η.Ν.Ο.4 , Η.Τ.Ο.3. Κ/Σ. Ν. 3 Σ.Ι.
  (γ) 19.8.49:
  Τα τμήματα υπό άκρως δυσμενείς συνθήκας εσυνέχισαν προσπάθειάν των προς ΡΟΥΠΕΣΚΟ-ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΝ , επιτυχόντα μόνον ελαφράν προώθησιν των θέσεών των, διατηρήσαντα καθ’ όλην την ημέραν στενήν επαφήν μετά των συμμοριτών.
  Απώλειαι: Η.Ν.Ο.4 ., Η.Τ.Ο.4., Κ.Σ.Σ. 3
  (δ) 20.8.49 :
  Την 0300 ώραν παρηνοχλήθησαν τμήματα υψ.1390 και τοιαύτα ευρισκόμενα εν επαφή εις ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ. Περίπολοι προς υψ. 1653 και ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ αχθείσαι εγγύς θέσεων, εβλήθησαν δι’ αυτομάτων, ολμιδίων και χειροβομβίδων.
  Α΄. Φάλαγξ λόγω χιονοθυέλλης εις ΦΟΥΡΚΑΝ και σημειωθέντων κρυοπαγημάτων συνεπτύχθη παρά τας διαταγάς εις υψ. 1610. Συμμορίται επωφεληθέντες κατέλαβον ΦΟΥΡΚΑΝ και 86 Ε.Φ.
  Την 0830 ώραν ο Διοικητής του 556 Τ.Π επί ΦΟΥΡΚΑΣ, εζήτησε να αποσυρθή εις υψ. 1610 ως έχων το ήμισυ της δυνάμεώς του κρυοπαγημένους.
  Διετάχθη να παραμείνη εις τας θέσεις του αποσύρων προς τα οπίσω μόνον τους κρυοπαγημένους.
  Απήντησεν ότι δεν δύναται να εκτελέση την διαταγήν.
  Διετάχθη η 26η Ταξιαρχία όπως αναλάβη υπό τας διαταγάς της το τμήμα τούτο και αποστείλη αμέσως ετέραν Διλοχίαν εις αντικατάστασιν Διλοχίας 556 Τ.Π.
  Εστάλη αμέσως Λόχος 555 Τ.Π υπό τον Υποδ/τήν του Τάγματος. Την 1950 η 26η Ταξιαρχία ανέφερεν ότι η Διλοχία 556 Τ.Π (Ταγμ. Λύτης) διέρευσε προς ΜΑΝΔΡΑΚΙ εγκαταλείψασα ΦΟΥΡΚΑΝ-Υψ. 1610, έχουσα 30 κρυοπαγήματα Α΄. βαθμού και 70 ελαφρά , χρείζοντα άπαντα διακομιδής.
  Αποσταλείς Λόχος 555 Τ.Π έφθασεν εγκαίρως εις υψ. 1610 μη δυνηθείς να προχωρήση βορειότερον διότι οι Σ. κατέλαβον εν τω μεταξύ την ΦΟΥΡΚΑΝ και το Ε.Φ. 86.
  Β΄. Φάλαγξ τηρεί επαφήν εις ιδίας θέσεις.
  Γ΄. Δ΄. και Ε΄. Φάλαγγες επιζητήσασαι διείσδυσιν εις ισχυρώς οργανωμένην τοποθεσίαν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ καθηλώθησαν, εν στενή επαφή 500 μ. προ των οχυρών.
  Θ΄. Φάλαγξ επιχειρήσασα καταλάβη υψ. 1658 καθηλώθη εις παρυφήν δάσους ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ 32 υπό συμμοριτών κατεχόντων υψ. 1658 ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ.
  Την 1930 ώραν ομάς συμμοριτών εκ Βουλγαρικού εδάφους προσέβαλεν ΙΣΤΙΜΠΕΗ αποκρουσθείσα.

(ε) 21.8.49:
Προσπάθειαι προς κατάληψιν ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ υψ. 1658, ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ 32 δεν ετελεσφόρησαν. Διετάχθη νυκτερινή ενέργεια της Φάλαγγος Α΄. και Β΄. κατά ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑΣ και υψ. 1695. Αύτη εκδηλωθείσα από 0200 ώρας εγένετο εις το κενόν καταληφθέντος υψ. 1695 κενού συμμοριτών.
Β΄. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛΕΣ.
5. Εκκαθαρισθέντος του ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛΕΣ η Μεραρχία απεφάσισε κατόπιν διαταγών Γ΄ΣΣ όπως συνεχίση την προσπάθειαν διά της 26ης Ταξιαρχίας προς εκκαθάρισιν και του ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ, όπου κατέφυγον και οι Σ.ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ.
Πρός τούτοις εις το 559 Τ.Π ανετέθη η εξασφάλισις του ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ ενώ αι υπόλοιποι δυνάμεις της 27ης Ταξιαρχίας ήρχισαν ωθούμεναι προς περιοχήν Ν. ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ επί σκοπώ, δημιουργίας συμφώνως προς διαταγάς του Γ΄ Σ.Στρατού δευτέρου πεδίου μάχης προς αντιμετώπισιν ενδεχομένης προσπαθείας των Σ. ίνα διαφύγωσιν εκ του ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ προς ΚΡΟΥΣΙΑ.
Εκ παραλλήλου η 26η Ταξιαρχία εξηκολούθησε πιέζουσα τους Σ. εις ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ, ίνα τους περιορίση κατά το δυνατόν εγγύς ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ.
Η εξέλιξις της επιχειρήσεως ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ αναγράφεται χρονολογικώς κατωτέρω.
6. ΔΙΑΤΑΞΙΣ την 24.8.49
(α) Ημέτεραι δυνάμεις:
– 86 Τ.Ε (ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) επεξετάθη επί ΤΣΑΛ-
ΤΣΑΜΑΡΑ-ΔΡΕΠΑΝΟ-ΒΙΔΕΣ-ΒΟΛΑΚ
– 559 Τ.Π και Ι/Β Ουλαμός Π.Π. επί ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ.
– Τ.Σ. 27ης Ταξιαρχίας Σ.Σ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ.
– 558 Τ.Π. ΜΑΝΔΡΑΚΙ.
– 557 Τ.Π ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Σ.8805) ευρέως.
– Λόχος 34 Τ.Ε από ΙΣΤΙΜΠΕΗ μετεφέρθη ΛΑΧΑΝΑΝ από 23.8.49.
– 1/Γ Ουλαμός Π.Π ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ
– 1/Α και 2/Β Ουλαμοί Π.Π. ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ
– 2/Γ Ουλαμός Π.Π ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗ
Πρός υποστήριξιν 26ης Ταξιαρχίας.
– 147 /Β Ορειβατική Πυρ/χία ΔΙΜΟΙΡΙΑ (Κ.0317) προς υποστήριξιν 73 Ε.Τ.Π.
– Λόχος 67 Τ.Ε. από ΠΟΠΟΒΟΝ (Ζ.8308) εις περιοχήν ΑΚΡΟΛΙΜΙΟΥ (Ζ.8010)
– 554 Τ.Π μείον Λόχος εις Σ.Σ ΜΟΥΡΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗ-ΣΟΥΜΕΡΝΑ-ΝΤΟΡΑ ΤΕΠΕ.
Λόχος του ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ.
– 555 Τ.Π Σ.Δ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ
Διλοχία του ΓΚΡΟΥΜΠΙΑ (Ζ.9418)-ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ Διλοχία του Υψ. 1806 (Κ.0019)
– 556 Τ.Π. Σ.Δ. και Διλοχία του ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ.
Λόχος του ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ
Λόχος του ΓΚΡΟΥΜΠΙΛ
– 73 Ε.Τ.Π. (προωθηθέν εις περιοχήν ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ από περιοχήν ΛΑΧΑΝΑ μερίμνη Γ΄ΣΣ)
Σ.Δ. και Λόχος ΔΙΜΟΙΡΙΑ (Κ.0317)
Λόχος συν Διμοιρία ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Λόχος μείον Δ/ρία Υψ. 1777 (Κ.0418).
– Διοίκησις Τεθ. Ίλης ΚΙΛΚΙΣ με 2 Ουλαμούς και Διοίκησις Τεθ. Ίλης ΣΕΡΡΩΝ με 2 Ουλαμούς εις περιοχήν ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ-ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ προς υποστήριξιν 26ης Ταξιαρχίας.
– Τ.Σ Μεραρχίας ΡΟΔΟΠΟΛΙΝ.
– Ζώνη ΑΝ. ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ανετέθη από 232000 εις 19 Ε.Σ.Π (ΣΕΡΡΩΝ) εις ο υπήχθη και το 86 Τ.Ε (ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ).
(β) Συμμορίται :
(ι) Μετά την διαφυγήν των Σ. ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ (132 Ταξιαρχία) άπασα η δύναμις της VI Σ. Μεραρχίας διηρθώθη εις το ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ από ΚΑΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ (Ζ.9819) και ΔΥΤΙΚΩΤΕΡΟΝ μέχρι λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ.

(ιι) Δύναμις- Διάταξις των Σ.
– VI Μεραρχία Στρατηγείον εις περιοχήν ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ (Ζ.824217). Δύναμις 40.
– 132 Ταξιαρχία (ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ) εις περιοχήν ΒΡΥΣΕΣ (Ζ.9025) Δύναμις 400
– 20 Ταξιαρχία εις ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΠΕΛΛΕΣ. Δύναμις 400 από ΚΑΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ μέχρι ΛΟΥΛΑΚΙ ΒΡΥΣΗ (Ζ.8519).
– 650 Τάγμα εις ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ. Δύναμις περίπου 340.
– 677 Τάγμα (ΚΟΡΩΝΑΣ) εις ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ. Δύναμις 90.
650 και 677 Τάγματα εις περιοχήν ΛΙΘΩΤΟ-ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ-ΚΟΥΚΑ.
– Σύνολον δυνάμεως VI Σ.Μ περί τους 1250 και 2-3 Πολυβόλα.
7. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ:
(α) 24.8.49.
Προσπάθεια Μεραρχίας διά κατάληψιν του ΝΕΟΥ ΤΡΕΘΝΟΥΣ ίνα αποκοπή πάσα επαφή των συμμοριτών με το Βουλγαρικόν έδαφος.
0850 Τμήματα ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Διλοχία 555 Τ.Π) αντεμετώπισαν επιτυχώς 240100 επίθεσιν Σ. εκ Βουλγ. Εδάφους διαρκέσασαν επί 45΄ Ενισχυμένος Λόχος 555 Τ.Π από ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ ενεργών νυκτερινόν εγχείρημα προς κατάληψιν Υψ. 1706 (Ζ.9420) δεν επέτυχεν αιφνηδιασμόν γενόμενος αντιληπτός εις Υψ. 1492 (Ζ.9519) ον κατέχει συνεχίζων ενέργειαν προς Υψ. 1706.
Έτερος Λόχος 556 Τ.Π από ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ ωθήθη προς ενίσχυσιν ανωτέρω Λόχου.
1525 Ενέργεια προς Υψ. 1706 δεν επέτυχεν του Λόχου αποσυρθέντος Β. ΓΡΟΥΜΠΙΛ (Ζ.9418) ένθα ήχθη και Λόχος 556 Τ.Π από ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ. Συμμορίται επί υψ. 1706 προέβαλον ισχυράν αντίστασιν, ενισχύσαντες τούτον και δι’ άλλων δυνάμεων.
Η.Ν.Ο. 2. Η.Τ.Ο.9.
Διλοχία ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (555 Τ.Π) ενεργήσασα από πρωίας κατά μήκος της κορυφογραμμής κατέλαβε κατόπιν σφοδρού αγώνος Υψ. 1806 (Κ.0019) ένθα τηρεί επαφήν με Σ. κατέχοντας Υψ. 1822. Περίπολος μάχης 554 Τ.Π συνεπλάκη από πρωίας με Σ. περιοχήν ΓΚΙΡΜΠΑΣ (Ζ.8518) βληθείσα με δι’ 20 βλημάτων πυρ/κού Σ. από υψ. 1397 (Ζ.8121), επανέκαμψεν άνευ απωλειών.
(β) 25.8.49
Διλοχία 555 Τ.Π ενεργήσασα από υψ. 1806 κατέλαβεν την πρωίαν υψ. 1822 (Ζ.9919) κατόπιν αγώνος συνεχίσασα προσπάθειαν προς ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ με ταυτόχρονον απασχόλησιν υψ. 1706 και ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ.
Η.Τ. Ο.3.
Από πρωίας τμήματα 554 Τ.Π εις επιθετικήν αναγνώρισιν προς ΠΡΟΧΩΜΑ-ΝΙΓΔΗ συνεπλάκησαν μετά συμμοριτών μέχρι 1600 ώρας επανακάμψαντα βάσεις των, άνευ απωλειών.
Πυροβόλον συμμοριτών από περιοχήν ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ έβαλεν κατά Πυρ/χίας Π.Π ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ προκληθεισών φθορών εις τροχόν Πυρ/λου και σκοπευτικόν μηχάνημα ετέρου.
Κατόπιν τούτου Πυρ/χία ήλλαξε θέσιν εγκατασταθείσα μεταξύ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ-ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ.
Κ.Σ.Π.Ι
(γ) 26.8.49
0100 ώραν Κ.Σ ενήργησαν διά Λόχου εκ της περιοχής ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ εναντίον ημετέρου Λόχου εις ΓΚΡΟΥΜΠΙΛ.
Λόγω αλλαγής θέσεως κατά την νύκτα του ημετέρου Λόχου, επίθεσις εις κενόν.
0200 ώραν συμμορίται βληθέντες υπό ημετέρου Λόχου και πυρ/κού απεχώρησαν.
Το 558 Τ.Π μείον Λόχος από ΜΑΝΔΡΑΚΙ ήχθη εις περιοχήν ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ. Λόχος τούτου παρέμεινεν ΜΑΝΔΡΑΚΙ.
Το Τ.Σ. 27ης Ταξιαρχίας εγκατεστάθη εις ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Κ.0410).
(δ) 27.8.49
0130 ώραν απησχολήθησαν διά μεμακρυσμένων πυρών Πεζικού ημέτερα τμήματα υψ. 1079 Β. ΓΚΡΟΥΜΠΙΛ άνευ αποτελέσματος.
(ε) 28.8.49
Από 0200 ώρας 555 Τάγμα μείον Διλοχία συν Λόχος 556 Τ.Π. με βάσιν εξορμήσεως Β. ΓΚΡΟΥΜΠΙΑ ενήργησεν νυκτερινήν αιφνηδιαστικήν επίθεσιν διά κατάληψιν υψ. 1706 και ΑΝΩΝΥΜΟΝ (Ζ.9620). Διλοχία από 0520 ώρας κατέλαβεν διά του δεξιού της ΑΝΩΝΥΜΟΝ (Ζ.9620) και αριστερού Υψ. 1706. Την 0700 ώραν ενεργήσαντες Λόχοι διερχόμενοι κορυφογραμμήν με δεύτερα κλιμάκιά των εδέχθησαν αντεπίθεσιν εκ του Βουλγ. Εδάφους , και αναστραφέντες συνεπτύχθησαν εις βάσιν εξορμήσεως Β. ΓΚΡΟΥΜΠΙΑ.
Εν συνδιασμώ με ανωτέρω ενέργειαν από πρωίας Διλοχία 555 Τ.Π από υψ. 1806 επεχείρησεν καταλάβη ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ και υψ. 1822. Τμήματα προσκρούσαντα σοβαράν και πείσμονα αντίστασιν του εχθρού, παρά θαρραλέαν και βαθείαν προχώρησιν δεν ηδυνήθησαν να καταλάβουν τους αντικειμενικούς σκοπούς.
Η.Ν.Α.Ι (Υπολ/γός Βενιζέλος).
Η.Τ.Α.Ι (Υπολ/γός Κιοσές).
Η.Ν.Ο.7. Τ. 0.13.
Αγν. 0.Ι.
Σ.Ν.Ε.6.
2200. Εχθρικόν πυρ/κόν και όλμοι από περιοχήν ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ παρηνόχλη κατά διαλήματα ημέτερα τμήματα επί ΓΚΡΟΥΜΠΙΛ και υψ. 1806 άνευ απωλειών και εις ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ έβαλεν 20 βολάς.
(ζ) 29.8.49
Αποτυχούσης της καταλήψεως την νύκτα της 28.8.49 του υψ. 1706 και ΑΝΩΝΥΜΟΥ (Ζ. 96 20) διά των τμημάτων 555 και 556 Τ.Π άτινα είχον υποστή σημαντικήν κόπωσιν και απωλείας , απεφασίσθη όπως γίνη σοβαρωτέρα προσπάθεια διά την κατάληψιν τούτων διά ισχυρωτέρων δυνάμεων και μεγαλυτέρας υποστηρίξεως.
Προς τούτοις το 357 Τ.Π όπερ ανεπαύετο εις περιοχήν ΠΑΝΟΡΑΜΑ ήχθη διά νυκτερινής πορείας νύκτα 28/29 εις περιοχήν ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ (Ζ.9410) και ο Διοικητής του ήρξατο των αναγκαίων αναγνωρίσεων διά την εκτέλεσιν νυκτερινής επιθέσεως την νύκτα της 31/1 Σ/βρίου.
Το 556 Τ.Π ήχθη την πρωίαν εις ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ.
Εις ΓΚΡΟΥΜΠΙΛ παρέμεινεν Διοίκησις και Διλοχία 555 Τ.Π.
Καθ’ όλην την ημέραν ημέτερον Πυρ/κόν εξετέλει βολάς παρενοχλήσεως εις ΤΡΙΕΘΝΕΣ , υψ. 1706, ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ , υψ. 1822.
(η) 30.8.49
0500 ώραν 4 Κ.Σ Λόχοι επετέθησαν κατά τμημάτων 555 Τ.Π υψ. 1079 εξ όλων των κατευθύνσεων αποκρουσθέντες.
Η.Ν.Ο.Ι , Η.Τ.Ο.5.
Σ.Ν.Ε.ΙΙ, Σ.Π.2., λάφυρα Ι μυδράλλιον, 3 Μπρεν , 10 τυφέκια.
Τμήματα από υψ. 1806 , κατόπιν προπαρασκευής Πυρ/κού και Αεροπορίας κατέλαβον κατόπιν αγώνος υψ. 1822 (Ζ.9919).
Η.Τ.Ο.Ι., Σ.Ν.Ε.3, Σ.Π. 2.
Τμήματα ανελθόντα υψ. 1822 εβλήθησαν δι’ όλμων από Βουλγ. Έδαφος, εν συνεχεία παρηνοχλήθησαν τμήματα υψ. 1806 και υψ. 1822 από Βουλγ. Έδαφος.
Νύκτα ελαφρά παρενόχλησις εκατέρωθεν.
557 Τ.Π από περιοχήν ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ νύκτα 30/31 ήχθη περιοχήν ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ-ΓΚΡΟΥΜΠΙΛ.
Το 556 Τ.Π από περιοχήν ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ και από ΡΟΔΟΠΟΛΙΝ ήχθη νύκτα 29/30 ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
(θ) 31.8.49
Τμήματα 73 Η.Τ.Π. και 555 Τ.Π ενεργούντα από 1100 ώρας εξ Ανατολών προς ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ κατόπιν ισχυράς προπαρασκευής Πυρ/κού και Αεροπορίας κατέλαβον την 1300 ώραν ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ και ΠΥΡΑΜΙΔΑ (Ζ.977203). Σ. ηγωνίσθησαν πισμόνως.
Από πρωίας Τμήματα 557 Τ.Π είχον ταχθή εις την βάσιν εξορμήσεως Β. ΓΚΡΟΜΠΙΛ ένθα και Διοίκησις και Διλοχία 555 Τ.Π., προκειμένου να ενεργήσουν νυκτερινήν επίθεσιν προς κατάληψιν τοποθεσίας Υψ. 1706 ΑΝΩΝΥΜΟΝ (Ζ.960201).
Υπό του 557 Τ.Π και του Πυρ/κού υποστηρίξεως συνεπληρούντο αι αναγνωρίσεις και προπαρασκευαί διά την ανωτέρω ενέργειαν.
Πρός εκμετάλλευσιν των ευνοικών αποτελεσμάτων της επιθέσεως κατά ΚΑΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ απεφασίσθη και διετάχθη άμεσος επιθετική ενέργεια του 557 Τ.Π. ήτις είχε προπαρασκευασθή να εκτελεσθή την νύκτα της σήμερον.
Την 1500 ώραν το 557 Τ.Π κατόπιν ισχυράς προπαρασκευής Πυροβολικού και προστατευόμενον διαρκώς υπό Πυρ/κού και Αεροπορίας ήρχισεν επιτιθέμενον με 3 Λόχους εν Α΄. κλιμακίω και ένα εν Β΄. Κλιμακίω ενώ η Διοίκησις και Διλοχία 555 Τ.Π. Β. ΓΚΡΟΥΜΠΙΛ επετέλει την βάσιν πυρός. Ταυτοχρόνως τμήματα 73 Η.Τ.Π και 555 εκ ΚΑΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ ενήργουν επιβοηθητικώς προς Δ. κατά μήκος της κυρίας κορυφογραμμής του ΜΠΕΛΛΕΣ.
Την 1830 ώραν κατόπιν πείσμονος αγώνος ΑΝΩΝΥΜΟΝ (Ζ.960201) κατελήφθη υπό του δεξιού του 557 Τ.Π ενώ το αριστερόν του είχε προσεγγίσει εις υψ. 1706 χωρίς να καταλάβη τούτο.
Επί ΑΝΩΝΥΜΟΥ. Σ.Ν.Ε.7. Σ.Σ.Ι.
Τμήματα 557 Τ.Π διενυκτέρευσαν ως άνω παρενοχλούμενα καθ’ όλην την νύκτα από Υψ. 1706.
(ι) 1.9.49
Η VI Συμμοριακή Μεραρχία (ως εξηκριβώθη βραδύτερον) ήρχισε την νύκτα 31 Αυγούστου προς 1 Σεπτεμβρίου εκκενώνουσα το ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ και διαρρέουσα προς ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ μέσω ΤΡΙΕΘΝΕΣ, καλυπτομένη υπό Τμήματός της όπερ διετήρη τον Υψ. 1706 και ΤΡΙΕΘΝΟΥΣ.
Την 0700 ώραν Τμήματα 557 Τ.Π εξ ΑΝΩΝΥΜΟΥ (Ζ.960201) κατέλαβον Υψ. 1706 (Ζ.945205) κατόπιν μικροσυμπλοκής.
Συνεχίσαντα ενέργειαν ανήλθον την 0945 ώραν εις ΤΡΙΕΘΝΕΣ άνευ επαφής.
Από πρωίας 554 Τ.Π (ΜΙΚΡΟΒΥΣΗΣ) ήρξατο ωθούμενον αναγνωριστικώς προς την κορυφογραμμήν ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ. Μία αναγνώρισις προς ΠΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ και ετέρα προς ΚΩΝΙΚΗ ΚΟΡΥΦΗ μη συναντήσασαι Σ.
Περί την 1800 ελήφθη εκ νέου επαφή υπό των κινουμένων κατά μήκος της κορυφογραμμής τμημάτων του 557 Τ.Π εις (Σ.887213) με συμμοριακόν Λόχον όστις δεν είχε προλάβη να διαρρεύση εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ έδαφος. Ούτω μετά συμπλοκήν διαρκέσασαν επί μίαν ώραν απεχώρησαν εντός ΓΙΟΥΚΟΥΣΑΥΪΚΟΥ Εδάφους.
(ια) 2.9.49
Τμήματα 554 Τ.Π από ΠΑΛ. ΤΡΙΕΘΝΕΣ προς Υψ. 1528 (Ζ.8221) τμήματα εξ ΑΝΑΤΟΛΩΝ 557 Τ.Π και εκ Ν. 554 Τ.Π συνεδέθησαν 0710 ώραν εις ΚΩΝ. ΚΟΡΥΦΗΝ.
Συμμορίται επί ΔΥΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ δεν υπάρχουν.
Ήρξαντο εξερευνήσεις καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας καθ’ ας ανευρέθησαν διάφορα λάφυρα ως κατωτέρω αναγράφονται.
Οι Σ. είχον καταστρέψη όπως επρόλαβον, εγκαταστάσεις των επί Δ. ΜΠΕΛΛΕΣ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(α) Διά των επιχειρήσεων ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ και ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛΕΣ επετεύχθη η ολοκληρωτική εκκαθάρισις του όρους ΜΠΕΛΛΕΣ και εγκατάστασις επ’ αυτού Φιλίων τμημάτων.
Συνέπεια τούτου υπήρξεν η αποκατάστασις πλήρους ασφαλείας εις την περιοχήν ΜΟΥΡΙΕΣ-ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ-Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ και της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας της ιδίας περιοχής.
(β) Απώλειαι εχθρού

  Ανατολ. ΜΠΕΛΛΕΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛΕΣ Σύνολον
Νεκροί ευρεθέντες 40 35 75
Συλληφθέντες 8  8 16
Παραδοθέντες 9 10 19
Τραυματίαι πιθανοί 55 2 57
Σύνολον 112 55 167

(γ) Απώλειαι ημετέρων

  Ανατολ Δυτικού Σύνολον
Νεκροί Αξ/κοί 4 4
Τραυμ. 2 2
Νεκροί οπλίται 24 14 38
Τραυματίαι -//- 65 38 103
Αγνοούμενοι οπλίται 2 2
Κρυοπαγήματα Αξ/κοί 1 1
      -//-          οπλίται 54 54
Σύνολον 146 58 204

Το πλείστον των ημετέρων τραυματιών και κρυοπαγημάτων ανακτήσιμοι εντός ολίγων ημερών.
(δ) Λάφυρα (Ανατολικού και Δυτικού ΜΠΕΛΛΕΣ)
– 1 Ορειβ. Πυροβόλον
– 1 Α/Α/
– 28 Μυδράλλια
– 6 Μπρέν
– 12 Στέν
– 2 Στάγιερ
– 10 Οπλοπολυβόλα (διαφόρων τύπων)
– 146 Τυφέκια
– 1 Βίκερς
– 2 Τόμσον
– 5 Φίατ
– 8 Βαρείς όλμοι
– 2 Ολμοι 60 χιλ.
– 4 -//- ατομικοί
– 1 ΠΙΑΤ
– 150 Βλήματα όλμου 81 χιλ.
– 40 -//- -//- 2¨
– 55 Νάρκαι
– 22 Ανταλλακτικαί κάνναι (διαφόρων τύπων)
– 1 Ανταλλακτική κάννη αντιαεροπορικού
– 40 Πλήρη κιβώτια Γερμ. χειροβομβίδων
– 10 -//- -//- Ιταλικ.
– 3 Πλήρη κιβώτια Φυσιγγίων Μυδραλλίου
– 19 -//- -//- -//- Γερμαν.
– 47 -//- -//- Βλημάτων Α/Α
– 30 Γεμιστήρες Μπρέν
– 20 -//- Τόμσον
– 2 Βάσεις όλμου 3¨
– 1 -//- -//- 8Ι χιλ.
– 2 -//- -//- ατομικού
– 3 Τρίποδες ΦΙΑΤ
– 2 Ασπίδια Πυρ/κού
– 15 Τάγματα -//-
– 38 Τεμάχια Τ.Ν.Τ.
– 18 -//- 808
– 1000 Μέτρα καλώδιον
– 1 Λέμβον
– 10 Μπαταρίες
– 2 Μηχανές φορτήσεως
– 1 Γραφομηχανή
– 1 Πολύγραφον
– 1 Τυπογρ. χειροκίνητον
– 1 Κιβώτιον πλήρες φυαλών μελάνης
– 3 Σιδηρά βαρέλια βενζίνης-πετρέλαιου
– 25 Βαρέλια τυρού
– 15 Κάδοι -//-
– 30 Σάκκοι αλεύρου
– 400 Οκ. Άρτου
– 2 Σάκκοι ζακχάρεως
– 6 -//- άλατος
– 50 Οκ. Φασόλια
– 130 Αιγοπρόβατα
– 4 Κτήνη
– 1 Βούς
– Αποθήκαι χάρτου , ιματισμού, πολεμικού και υγιειονομικού υλικού κατεστραμμένα.
9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΠΕΛΛΕΣ
(α) Η αρχική ενέργεια, κατά ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ εβασίσθη και έσχεν απόλυτον επιτυχίαν χάρις εις την πλήρη προπαρασκευήν και χάρις εις την νυκτερινήν ενέργειαν.
Ο αιφνιδιασμός υπήρξεν απόλυτος.
Δεν επηκολούθησεν όμως και άμεσος εκμετάλλευσις του πρώτου απολύτως ευνοϊκού αποτελέσματος με την ιδίαν τόλμην και αποφασιστικότητα δι’ ο και το γενικώτερον αποτέλεσμα δεν υπήρξεν απολύτως συντριπτικόν διά τους συμμορίτας του ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ.
(β) Το πρώτον τούτο ευνοϊκόν αποτέλεσμα έσχε ευνοϊκήν επίδρασιν διά το όλον επιθετικόν πνεύμα των στρατευμάτων.
(γ) Η δυσμενής τροπή του καιρού κατά το αποφασιστικόν 48ωρον μετά την επιτυχίαν της πρώτης φάσεως και η πτώσις χιώνος εις το υψόμετρο 1600-1900 ένθα τα τμήματα έδρων έσχεν δυσμενή επίδρασιν επί της αντοχής των ανδρών φερόντων θερινήν στολήν εις τρόπον ώστε δεν ηδυνήθησαν ταύτα να διατηρήσωσι τας καταληφθείσας θέσεις. Αποτέλεσμα τούτου υπήρξεν η διαφυγή των συμμοριτών του ΑΝΑΤ. , οίτινες είχον πλήρως κυκλωθή.
(δ) Αι επιτυχίαι του ΑΝΑΤ. ΜΠΕΛΛΕΣ μετέδωσαν εις όλα τα στρατεύματα πίστιν εις την επιτυχίαν των νυκτερινών ενεργειών.
(ε) Η αρίστη υποστήριξις της αεροπορίας κατά την μόνην ημέραν της εμφανίσεως αποφασιστικής υποστηρίξεως διά των αεροπλάνων καθέτου βομβαρδισμού εις την επίθεσιν κατά του υψώματος ΚΑΤΣΟΥΛΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ έσχεν εξαιρετικώς δυσμενή αποτελέσματα επί των συμμοριτών ενώ εξ αντιθέτου έσχεν τόσον ευνοϊκά αποτελέσματα υπέρ των ημετέρων ώστε υπήρξεν αυθόρμητος η αίτησις ανδρών και Αξιωματικών του 557 Τάγματος διά την άμεσον εκμετάλλευσιν του αποτελέσματος τούτου εξ ου και απεφάσισεν η Μεραρχία επιθετικήν ενέργειαν προπαρασκευασθείσαν διά την νύκτα της ημέρας εκείνης να την εκτελέση αμέσως την 1500 ώραν σχούσαν πλήρη επιτυχίαν.
Τ.Υ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΪΟΣ
Υποστράτηγος