Eκκαθάρισις Εσωτερικού και Μετόπισθεν, Α’ΣΣ/Α1/24 Αυγ 1949


ΘΕΜΑ: Eκκαθάρισις Εσωτερικού                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
και Μετόπισθεν                                                                         ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: VIII – XI Μεραρχίας                                                       Α΄Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ/Α1
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 Α.ΑΠ.Φ.1/4
Α΄ΣΣ/Α1-Α2                                                                              ΣΤΓ 918/24-9-49
Β΄ΣΣ/Α1 Α.Α.Α. 3
ΣΚΕ/Α1

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Σχετική 245298/Φ.4009/1/21-9-49/ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/ ΓΕΣ /Α1
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Παραμένωσι αι καθορισθείσαι διά της ΑΠ.Φ. 3/1099/3-9-49.
Τονίζονται τα κάτωθι:
α) Εξόντωσις των ενδημουσών ΚΣ Ομάδων εις το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού.
β) Συντριβή των ΚΣ Συκροτημάτων, τα οποία προτίθενται να διαπεραιωθώσι διά μέσου της ζώνης ευθύνης του Σ.Στρατού εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ
α) Παραμένουσι αι καθορισθείσαι διά της υπ’ αριθ. Α.ΑΠ. Φ.3/1099/3-9-49 Δ/γής Α΄Σ.Σ./Α1 Δ/γής Επιχειρήσεων και ΑΠ. Φ.3/1101/050935 Α΄Σ.Σ./Α1 σήματος.
β) Κατωτέρω καθορίζονται λεπτομερέστερον αι αποστολαί των Μερ/χιών διά την πλήρη συντριβήν των εις το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης των ενδημουσών Κ.Συμμοριτών ως και εκείνων, αίτινες προτίθενται να διέλθωσι, μέσω αυτών εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
4. ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
α) Ν’ αποδώση ιδιαιτέραν σημασίαν εις την περιοχήν ΖΑΓΟΡΙΩΝ και να διατηρήση εκεί τας απαραιτήτους δυνάμεις διά τον ΔΙΑΡΚΗ έλεγχον της περιοχής. Να αναζητήση και συντρίψη την ΚΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ήτις αποκρύπτεται εις την περιοχήν ΒΩΒΟΥΣΗΣ, εν συνεργασία μετά της VΙΙΙ Μεραρχίας.
β) Να διατηρήση την ήδη κατά βάθος κλιμάκωσιν των Μονάδων της μεταξύ των αμαξιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΦΙΛΙΑΤΕΣ και ΔΟΛΙΑΝΑ – ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ, ως και μεταξύ της τελευταίας και των συνόρων.
Εις τας περιοχάς ταύτας η Μερ/χία να λάβη τα κάτωθι μέτρα:
ι) Να δημιουργήση φράγματα προς απαγόρευσιν των δρομολογίων των από περιοχής ΖΑΓΟΡΙΩΝ διά περιοχής ΠΕΔΙΝΑ – ΝΕΓΡΑΔΩΝ – Διαβάσεις ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ προς την περιοχήν των συνόρων μεταξύ ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ.
ιι) Να διαθέτη ετοιμοκινήτους εφεδρείας δυναμένας να επέμβωσιν αμέσως, βάσει γενικού Σχεδίου καθορίζοντος τας αποστολάς των εν τη ανωτέρω περιοχή εν περιπτώσει εμφανίσεως των προτιθεμένων να διέλθωσιν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΣ.
ιιι) Να οργανώση τη βοηθεία των επαναπατριζομένων χωρικών πλήρες δίκτυον πληροφοριών.
ιν) Σχετικαί Διαταγαί Μερ/χίας να υποβληθώσιν εις το Σ.Σ.
5. VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
α) Διά δυνάμεως τουλάχιστον Διλοχίας, τιθεμένης υπό τας δ/γάς της ΧΙ Μεραρχίας εάν παραστή ανάγκη και ενεργούσης επί της κατευθύνσεως ΛΑΪΣΤΑ (Σ.1583) – ΒΩΒΟΥΣΑ (Σ.2278) να συμβάλη εις τας επιχειρήσεις της ΧΙ Μεραρχίας επί ΖΑΓΟΡΙΩΝ.
Η Διλοχία να διατεθή κατόπιν αιτήσεως της ΧΙ Μεραρχίας.
β) Να δημιουργήση κατά βάθος φράγματα και μεταξύ ΣΜΟΛΙΚΑ – ΠΑΠΙΓΚΟΥ και ΚΟΝΙΤΣΗΣ – ΣΥΝΟΡΩΝ ώστε ν’ απαγορεύση την διέλευσιν των ΚΣ συγκροτημάτων προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά των δρομολογίων των περιοχών αυτών.
γ) Να διατηρή ετοιμοκινήτους εφεδρείας διά την άμεσον επέμβασιν εν περιπτώσει εμφανίσεως ΚΣ προτιθεμένων να διαπεραιώσουν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά των δρομολογίων των ανωτέρω περιοχών.

 1. ΓΕΝΙΚΑ
  α) Δέον όπως αι ενδημούσαι εις τας διαφόρους περιοχάς των Μερ/χιών ΚΣ, χρεωθώσιν εις τας υπευθύνους Μονάδας, αίτινες ιδία διά νυκτερινών ενεργειών και άνευ αναπαύλας να επιδοθώσιν εις συστηματικήν εξερεύνησιν των περιοχών των προς ανεύρεσιν και εξόντωσιν των ενδημουσών ομάδων ή διερχομένων τοιούτων προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν.
  β) Δέον όπως δοθή πρωτοβουλία, εις τους κατά περιοχάς Διοικητάς Μονάδων, ώστε να δυνηθώσιν ούτοι ν’ αναπτύξωσι την επιβαλλομένην δραστηριότητα και χρησιμοποιήσωσι τας καλυτέρας μεθόδους εξοντώσεως των ΚΣ υπολειμμάτων.
  γ) Δεν πρέπει να τεθώσι χρονικά όρια ενάρξεως και λήξεως ωρισμένων ειδικών επιχειρήσεων.
  Άπαντες οι Διοικηταί Μονάδων, δέον όπως κατανοήσωσι και μεταδόσωσιν εις τους υφισταμένους ότι ευρίσκονται διαρκώς εις επιχειρήσεις η οποία δεν θα λήξη εάν δεν εκλείψη και ο τελευταίος ΚΣ.
  δ) Τα εφεδρικά Τμήματα, βάσει γενικών αποστολών να εκτελώσι λεπτομερείς αναγνωρίσεις όλων των περιοχών δι’ ών είναι δυνατή η διέλευσις ΚΣ συγκροτημάτων, ώστε να εξασφαλίζηται η ταχεία και αποτελεσματική επέμβασις.
 2. Συνεργασία μετά Β΄Σ.Στρατού και Σ.Κ.Ε.
  α) Το Β΄Σ.Στρατού και το Σ.Κ.Ε. θα παρακληθώσιν όπως συνδυάσωσιν αναλόγους ενεργείας εις τας περιοχάς των εγγύς του ΑΝΑΤ. ορίου του Σ.Στρατού.
  β) Η ΧΙ Μεραρχία διά σήματος θα αιτήται εγκαίρως συντονισμόν ενεργειών της μετά Τμημάτων Β΄Σ.Στρατού εις το ΑΝΑΤ. όριον της ζώνης περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ και εκ μέρους του Σ.Κ.Ε. εις την περιοχής ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και Βορειότερον.
  Α Ν Α Φ Ε Ρ Α Τ Ε Λ Η Ψ Ι Ν
  Τ.Υ.
  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Υποστράτηγος
Advertisements