Σχέδιο επιχειρήσεων ΠΥΡΣΟΣ (Γράμμος), ΣΗΔΜ/19 Σεπ 1949


αρ. απορρ. 4262
Στρατηγείον Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
19.ΙΧ.1949
απόρρητος
Αρχιστράτηγον
ΓΕΣ Α1
Λαμβάνω την τιμήν να σας υποβάλω συνημμένως την υπ’ αρ. 4241.18.ΙΧ.1949 έκθεσιν – μετά των εν αυτή συνημμένων – επιχειρήσεων ‘‘ΠΥΡΣΟΣ’’ διά το μέρος της μάχης ΓΡΑΜΜΟΥ – Εν συνεχεία της υπ’ αρ. 4217.17.ΙΧ.49.
Αντιστράτηγος Βεντήρης

(Τ.Υ.)

ΘΕΜΑ: Σχέδιον επιχειρήσεων ΓΡΑΜΜΟΥ Α΄ΣΣ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΓΕΣ/Α1
Αριθ. Πρωτ. 245246
Αριθ. Φακ. 4009/39
ΒΣΤ 902/11.8.49
Α.Α. Αντ. 1
ΠΡΟΣ: ΣΗΔΜ/Α1
ΚΟΙΝ.: Α΄ΣΣ/Α1 – Α1/ΓΕΣ
Σχετική άκρως απόρρητος 164/7.8.49 ΣΗΔΜ και ΑΑΠ Φ1/1/ΤΣ/5.8.49 του Α΄ΣΣ.
1. Εν όψει και της καταστάσεως όπως παρουσιάζεται ήδη αύτη εν ΓΡΑΜΜΩ μετά τας τελευταίας επιχιερήσεις το Σχέδιον Επιχειρήσεων Α΄ΣΣ να ανασυνταχθή βάσει και των κάτωθι γενικών ενδείξεων:
α) Επί σκοπώ συγκεντρωτικής χρησιμοποιήσεως των μέσων και ουχί διασποράς αυτών εις ευρείαν έκτασιν, η όλη επιχείρησις συντριβής των συμμοριακών δυνάμεων ΓΡΑΜΜΟΥ να διαιρεθή εις δύο φάσεις:
Πρώτη φάσις: Βόρειος ΓΡΑΜΜΟΣ, συμπεριλαμβανομένης της κορυφογραμμής ΓΡΑΜΜΟΣ – ΚΙΑΦΑ.
Δευτέρα φάσις: Νότιος ΓΡΑΜΜΟΣ.
β) Διατεθησόμεναι συμπληρωματικαί δυνάμεις εις Α΄ΣΣ: δύο Μεραρχίαι, δυνάμεις Καταδρομών, πυροβολικόν.
Από απόψεως χρόνου διαθέσεως η πιθανοτέρα περίπτωσις είναι η αρχική διάθεσις μιάς Μεραρχίας μετά πυροβολικού και μετά ή άνευ δυνάμεων Καταδρομών, και εν δευτέρω χρόνω διάθεσις των λοιπών δυνάμεων.
γ) Κατανομή των ανωτέρω συμπληρωματικών δυνάμεων ουχί εν αναλογία εφ’ όλου του Θεάτρου ΓΡΑΜΜΟΣ, αλλά χρησιμοποίησις κατά την πρώτην φάσιν διά τον βόρειον ΓΡΑΜΜΟΝ απασών των αναγκαιουσών δυνάμεων διά την πραγματοποίησιν του τεθέντος σκοπού της φάσεως ταύτης.
Κατά την φάσιν ταύτην αι εν τω Νοτίω ΓΡΑΜΜΩ δυνάμεις μας θα έχουν ως αποστολήν την απασχόλησιν και την καθήλωσιν των εχθρικών δυνάμεων εν αυτή ως και την απηγόρευσιν διεκφυγής προς Νότον.
δ) Έναρξις των επιχειρήσεων Βορείου ΓΡΑΜΜΟΥ το ταχύτερον δυνατόν αφ’ ης διατεθούν εις το Α΄ΣΣ αι αναγκαιούσαι δυνάμεις.
Ως πρώτον κλιμάκιον διατεθησομένων δυνάμεων δέον να υπολογίζεται ολόκληρος Μεραρχία εισαγομένη ολόκληρος εις τον αγώνα και ουχί κατά διαδοχικώς αφικνουμένας ταξιαρχίας.
ε) Η κατά του Νοτίου ΓΡΑΜΜΟΥ εν συνεχεία κατά την δευτέραν φάσιν ενέργεια θα βασισθή κυρίως εις τοιαύτην από βορρά, με εκμετάλλευσιν των πλεονεκτικών θέσεων εις τας οποίας θα καταλήξωμεν εις την πρώτην φάσιν.
2. Λόγω του ότι η κατάστασις του εχθρού εν ΓΡΑΜΜΩ δύναται να είναι μεταβλητή (ενδεχομένως μέρος των εκ ΒΙΤΣΙ συμμοριτών πιθανόν να χρησιμοποιηθή εν συνεχεία εις ΓΡΑΜΜΟΝ) το από τούδε συνταχθησόμενον σχέδιον του Α΄ΣΣ δέον να είναι εύκαμπτον και αναπροσαρμόζεται προς την συμμοριακήν κατάστασιν. Τούτο ισχύει όχι μόνον διά το μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μέχρι της ενάρξεως των επιχειρήσεων τούτων αλλά και κατ’ αυτήν ταύτην την διάρκειαν αυτών.

 1. Το εν γενικαίς γραμμαίς βάσει των ανωτέρω σχέδιον του ΣΣ μετά των υμετέρων παρατηρήσεων να υποβληθή εις ΓΕΣ μέχρι της 15.8.49.
  Αρχιστράτηγος Α. ΠΑΠΑΓΟΣ
  Διά την Ακρίβειαν
  Το
  Γραφ. Α1 ΣΗΔΜ
  Τ.Σ.Υ.