Σχέδιον ΑΜΥΝΤΑΣ, Γ’ΣΣ/16 Οκτ 1949


AΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Γ΄ΣΣ (Α1)
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 13938/800
Β.Σ.Τ. 903 τη 16.Χ.49

ΘΕΜΑ: Σχέδιον ΑΜΥΝΤΑΣ

ΠΡΟΣ: ΙΙ, VIIΙ Μεραρχίας
Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας
Σ.Δ. Θράκης
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ Στρατού/Α1
Α1
1. ΕΧΘΡΟΣ
α) Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, κατά μήκος των ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ συνόρων και εντός ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ εδάφους υπάρχουν συγκεντρώσεις Κ/Σ εκ των τελευταίως καταφυγόντων εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εκ ΜΠΕΛΛΕΣ ΧΑΪΝΤΟΥ και Βορ. ΠΑΠΑΔΩΝ ανερχόμεναι εις 1500 περίπου.
β) Η ανωτέρω δύναμις είναι δυνατόν να ενισχυθή εκ των ευρισκομένων εις αναρρωτήρια, στρατόπεδα κ.λ.π. συμμοριτών βαθμιαίως και μέχρι 1500 το πολύ μετά πάροδον σχετικού χρόνου.
γ) Μεγάλαι δυνάμεις συμμοριτών είναι δυνατόν να διοχετευθώσιν εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εκ των εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ καταφυγόντων εφ’ όσον γενικωτέρα εξέλιξις του συμμοριακού προβλήματος ήθελε αγάγη εις τοιαύτην απόφασιν.
δ) Βάσει των ανωτέρω δεδομένων οι συμμορίται δύνανταιορμώμενοι εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ αμέσως μεν να επιχειρήσωσι διεισδύσεις ή και διά συγκεντρώσεως των μέσων των να επιζητήσωσι να γίνωσι κύριοι ενός τμήματος παραμεθορίου περιοχής επί σκοπώ εγκαταστάσεως των επ’ αυτής ή επίσης και να ενεργήσωσι κατά κατωκημένων τόπων εγγύς προκαλυπτικής γραμμής.
Μετά πάροδον σχετικού χρόνου και αναλόγως των μεταφερθησομένων ενδεχομένως εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ δυνάμεων οι συμμορίται δύνανται να δημιουργήσωσι σοβαροτέραν απειλήν ιδία εις την περιοχήν ΘΡΑΚΗΣ.
2. Κατόπιν των ανωτέρω παρέχονται αι κάτωθι οδηγίαι διά την αντιμετώπισιν μιάς τοιαύτης εχθρικής ενεργείας.
3. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Αι προθέσεις του Σώματος Στρατού είναι:
Η εξασφάλισις πάση θυσία της ακεραιότητος του εθνικού εδάφους και η παρεμπόδισις εισόδου και επανεγκαταστάσεως συμμοριτών εις την παραμεθόριον περιοχήν ή εισδύσεως εις το εσωτερικόν της χώρας συντριβομένης πάσης τοιαύτης αποπείρας
4. ΜΕΘΟΔΟΣ
α) Διά των εν προκαλύψει και επί της μεθορίου δυνάμεων άγρυπνος παρακολούθησις και εξακρίβωσις πάσης κινήσεως ή εμφανίσεως εχθρικού τμήματος και άμεσος λήψις μέτρων προς παρεμπόδισιν εισδύσεως αυτών και επεκτάσεως εις βάθος.
β) Ενίσχυσις των ζωτικών σημείων και έγκαιρος κατάληψις και άλλων τυχόν αναγκαιούντων τοιούτων και διεξαγωγή παρά τούτων λυσσώδους μέχρις εσχάτων αμύνης προς διάσπασιν των δυνάμεων του εχθρού αίτινες ήθελον τυχόν επιτύχη να εισβάλωσι και παρεμπόδισιν της προελάσεως των εις βάθος πέραν της παραμεθορίου περιοχής.
γ) Ανάληψις το ταχύτερον επιθετικών ενεργειών δι’ ισχυρών συγκροτημάτων προς συντριβήν του εχθρού και πλήρη εκκαθάρισιν του ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ.
δ) Χρησιμοποιηθησόμενα Μέσα
Κατ’ αρχήν, επί πλέον των επί τόπου δυνάμεων αι διά της υπ’ αρθ. Α.Π. 13903/800/15.10.49 Διαταγής μου καθοριζόμεναι ενισχύσεις (ι.- παράγραφος.)
Επί πλέον τα κατωτέρω εις εκάστην περίπτωσιν καθοριζόμενα συμπληρωματικά μέσα εις όπλα υποστηρίξεως.
Τ’ ανωτέρω θα εφαρμοσθώσιν εφ’ όσον βεβαίως έκτακτοι άλλαι απρόβλεπτοι ανάγκαι δεν ήθελον αναγκάσει εις μείωσιν των καθοριζομένων μέσων.
5. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
– Καθορίζονται κατωτέρω αι αποστολαί εις εκάστην περίπτωσιν κομμουνιστοσυμμοριακής προσβολής και η ενίσχυσις διά δυνάμεων του Σώματος Στρατού:

α) Περιοχή μεταξύ ΑΞΙΟΥ και ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ Ποτ.
ι.- Άμυνα μέχρις εσχάτων των Σημ. Στηρίγματος και Κ. Αντιστάσεως-ΚΟΡΩΝΑΣ-ΜΠΕΛΛΕΣ (21ης Ταξιαρχίας) και προσπάθεια καθηλώσεως του όγκου του εχθρού βορείως της κατεχομένης γραμμής.
ιι.- Ιδιαιτέρα σημασία εις την διατήρησιν του Ανατολικού ΜΠΕΛΛΕΣ (ΠΟΠΟΤΛΙΒΙΤΣΑ-ΙΣΤΙΜΠΕΗ) και απαγόρευσις οπωσδήποτε της προχωρήσεως του εχθρού Νοτίως της σηδιροδρομικής γραμμής εν τη Δυτική ζώνη.
ιιι.- Ανάληψις υπό της ΙΙ Μεραρχίας επιθετικών ενεργειών προς συντριβήν και απόρριψιν του εχθρού εκτός του Εθνικού Εδάφους.
ιυ.- Συμπληρωματικά επί πλέον μέσα εις την διάθεσιν της Μεραρχίας προς επέμβασιν.
– Μία ΙΛΗ Τεθωρακισμένων και ενδεχομένως επί πλέον 2 Ουλαμοί:
– ΙΛΗ Αρμάτων (13 άρματα Μάχης τύπου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».
– Μοίρα Πεδινού Πυρ/κού (8 πυροβόλα)
Άπασαι αι ανωτέρω δυνάμεις δύνανται να ευρίσκωνται εις τον χώρον Επιχειρήσεων εντός της πρώτης ημέρας.
Επί πλέον των ανωτέρω και αναλόγως της γενικής καταστάσεως και των αναγκών: Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού.
Μοίρα Μέσου Πυρ/κού.
– Δυνατότης επεμβάσεως των ανωτέρω εντός της επομένης ημέρας.
β΄. Περίπτωσις προσβολής περιοχής μεταξύ ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ και ΝΕΣΤΟΥ
Περιοχή ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ και βορείως ΣΕΡΡΩΝ
ι.- Άμυνα επί τόπου των Σημ. Στηρίγματος και Κ. Αντιστάσεως και παρεμπόδισις της κινήσεως των Κομμουνιστοσυμμοριτών Νοτίως της γραμμής ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Κ.5314) ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗΣ Ποταμός.
Εν τη εκτελέσει της αποστολής ταύτης ιδιαιτέρα σημασία διά την εξασφάλισιν της γραμμής ΤΕΜΠΕΛΑΡ ΤΣΑΛ-ΤΣΙΑΜΑΡΑΣ-ΔΡΕΠΑΝΟΕΙΔΟΥΣ και του ορεινού όγκου ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ.
ιι. Εξασφάλισις οπωσδήποτε των σημείων διαβάσεως επί ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ίνα καθίσταται δυνατή η διά τούτων άφιξις ενισχύσεως και η απαγόρευσις καθόδου του εχθρού προς την πεδιάδα των ΣΕΡΡΩΝ.
Ισχυρά κάλυψις υπό της 21ης Ταξιαρχίας από ΑΝ. ΜΠΕΛΛΕΣ.
ιιι.- Ανάληψις επιθετικών ενεργειών προς συντριβήν του εχθρού διά συντονισμένων υπό τουΣΣ ενεργειών των ΙΙ και VIΙ Μεραρχιών.

Κατευθύνσεις Ενεργειών.
ΙΙ Μεραρχία
Εκ της περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ όρους και ΒΑΡΛΙΓΙΑ-ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ κατά των νώτων και των πλευρών του τυχόν εισδύσαντος εχθρού προς την κοιλάδα ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΟΥ. Απαγόρευσις διαφυγής του προς Βορράν και πλήρης τούτου εξόντωσις.
VIΙ Μεραρχία
Εκ της περιοχής ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ διά ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ προς ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙ-ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ ή προς ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ. Εν περιπτώσει κατά τούτου εχθρικής πιέσεως.
ιυ. Συμπληρωματικά επί πλέον μέσα εις την διάθεσιν της ΙΙ Μεραρχίας προς επέμβασιν:
– ΙΛΗ τεθωρακισμένων και ενδεχομένως επί πλέον ήμισυ Ίλης.
– ΙΛΗ Αρμάτων
– Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού (8 πυρ/λα) εκ περιοχής ΔΡΑΜΑΣ.
– «Μέσου» εκ περιοχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Άπασαι αι ανωτέρω δυνάμεις δύνανται να ευρίσκωνται εις τον χώρον επιχειρήσεων εντός της πρώτης ημέρας.
Εκ των διά της υπ’ αριθμ. Α.Π. 13903/800/15.10.49 Διαταγής Σώματος Στρατού προβλεπομένων ενισχύσεων θέλει κατ’ αρχήν διατεθή εις ΙΙ Μεραρχίαν μόνον η εφεδρική Ταξιαρχία ΙΙ Μεραρχίας και ενδεχομένως εν Τάγμα Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας.
υ. Εις την διάθεσιν της VIΙ Μεραρχίας θα τεθώσιν εν συνόλω:
– Η εφεδρική Ταξιαρχία (3 Τάγματα) τουΣΣ εις την περιοχήν ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ.
– Εντός της πρώτης ημέρας μία Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού εκ της περιοχής της Μεραρχίας.
υι.- Επί πλέον των ανωτέρω και αναλόγως των αναγκών και της καταστάσεως ενδέχεται να τεθώσιν εις την διάθεσιν της ΙΙ Μεραρχίας και έτεραι δυνάμεις από της δευτέρας ημέρας.
Περιοχή ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ι. Άμυνα επί τόπου των ζωτικών σημείων Στηρίγματα καταβαλλομένης προσπαθείας όπως διατηρηθή η περιοχή ΣΤΡΑΓΚΑΤΣΙ εγκαίρως ενισχυομένη, οπωσδήποτε δε ο όγκος του εχθρού να συγκρωτηθή βορείως της γραμμής ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Κ.5314) υψώματα περιοχής ΠΕΡΙΘΟΡΙΟΥ-Βορ. έξοδος στενού ΚΑΛΑΠΟΤΙΟΥ-ΟΧΥΡΟΝ (Κ.6912) Βορ. έξοδος στενωπού ΓΡΑΝΙΤΟΥ-ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ (Κ.7817)- υψώματα Βορ. ΒΩΛΑΚΟΣ-ΝΕΣΤΟΣ Ποτ.-προγεφύρωμα ΠΑΠΑΔΩΝ.
ιι.- Ανάληψις επιθετικών ενεργειών προς συντριβήν του εχθρού διά συντονισμένων υπό τουΣΣ ενεργειών ΙΙ και VIΙ Μεραρχιών εν τω κάτωθι πλαισίω.:
VII Μεραρχία:
Ισχυρά ενέργεια με κυρίαν προσπάθειαν από της περιοχής ΓΡΑΝΙΤΗΣ-ΒΩΛΑΞ ισχυρώς εξασφαλιζομένης προς την περιοχήν ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ.
ΙΙ Μεραρχία
Θα ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΣΕΡΡΑΙ-ΚΑΠΑΚΛΗ-ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ-ΜΑΛΙΑΓΚΑ-ΣΤΡΑΓΚΑΤΣΙ και εκείθεν κατά του πλευρού και των νώτων του εχθρού.
ιιι.- Μέσα εις την διάθεσιν της VII Μεραρχίας, προς επέμβασιν:
Επί πλέον των δυνάμεων της Μεραρχίας θα διατεθώσιν εν συνόλω και εγκαίρως:
– Η εφεδρική Ταξιαρχία VII Μεραρχίας και επί πλέον Διοίκησις Ε.Σ.Πεζικού με 1-2 Ε.Τ.Πεζικού ή Τ.Ε. εκ περιοχής Σ.Δ. Θράκης.
– ΙΛΗ Τεθωρακισμένων
– Πυρ/χία Μέσου Πυρ/κού εκ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού περιοχής VII Μεραρχίας.
Ενδεχομένως και έτεραι δυνάμεις (1-2 Τάγματα) εκ της περιοχής ΣΕΡΡΩΝ ή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ιυ. Εις την διάθεσιν ΙΙ Μεραρχίας εκτός των εις την διάθεσιν της δυνάμεων:
– Δ/σις Ταξιαρχίας με 2-3 Τάγματα (εφεδρική ΙΙ Μεραρχίας)
– Μοίρα Πεδ. Πυρκού ) εκ περιοχής
) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ
– «Μέσου» ) εντός της πρώτης ημέρας.
γ΄. Περίπτωσις ταυτοχρόνου προσβολής ολοκλήρου της περιοχής μεταξύ ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ και ΝΕΣΤΟΥ Ποτ.
– Ενέργεια εν τω πνεύματι των ανωτέρω οδηγιών με προτεραιότητα υπέρ της περιοχής Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ.
– Μετά την εκκαθάρισιν της καταστάσεως εις την περιοχήν ταύτην ενέργεια προς την περιοχήν ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ.
Εν πάση περιπτώσει η τακτική κατάστασις της ημέρας εκείνης θ αποτελέση τον κύριον οδηγόν εις την λήψιν των επιβαλλομένων αποφάσεων του Σώματος Στρατού.
– Δυνάμεις προς διάθεσιν εις τας ΙΙ και VII Μεραρχίας αι εν τω ανωτέρω πλαισίω.-

δ) Περίπτωσις προσβολής μεταξύ ΝΕΣΤΟΥ και περιοχής Βορ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ
– Εις την περιοχήν ταύτην ο εχθρός πιθανώς θα επιδιώξη ανατρέπων ή παρακάμπτων τα εις την παραμεθόριον περιοχήν ημέτερα ισχυρά ερείσματα να εισδύση εις την παραμεθόριον ζώνην και εν συνεχεία είτε εγκατασταθή επ’ αυτής είτε να δημιουργήση άμεσον απειλήν κατά κατωκημένων τόπων επιζητών ει δυνατόν εν περιπτώσει ενεργείας δι’ ισχυρών δυνάμεων την αποκοπήν προσωρινώς έστω μέρους της Δ. ΘΡΑΚΗΣ.
– Διαγραφομένης ούτω της εχθρικής προσπαθείας καθορίζεται ως κατωτέρω η αποστολή.:
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Άμυνα επί τόπου των σημείων Στηρίγματος και Κεντρ. Αντικαταστάσεως του προγεφυρώματος Βορείως και Βορ. Ανατολικώς ΠΑΠΑΔΩΝ (ΓΚΟΛΙΑΡΜΠΟ-ΜΠΟΖΟΒΟΝ) του τοιούτου Βορ. ΞΑΝΘΗΣ. (ΚΑΛΥΒΙΑ-ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ) και των Βορ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ (ΚΑΪΝΤΣΙΚΟΥ-ΓΙΟΒΑ ΧΑΛΗΛ-ΝΥΜΦΑΙΑ), ενισχυομένων εν ανάγκη εν τη εκτελέσει της αποστολής των δι’ επιθετικών ενεργειών των τοπικών εφεδρειών, προς απαγόρευσιν πάση θυσία της καταλήψεως και εγκαταστάσεως επί των ανωτέρω σημείων των συμμοριτών και παρεμπόδισιν της διεισδύσεως αυτών εις βάθος διά σοβαρών σχετικώς δυνάμεων.
Άμεσος ανάληψις ισχυράς επιθετικής ενεργείας επί σκοπώ αποκοπής και συντριβής των εισδυσασών τυχόν συμμοριακών δυνάμεων, αναλόγως της διαμορφωθησομένης καταστάσεως, μεταφερομένης προς τούτο αμέσως της εφεδρικής Ταξιαρχίας VII Μεραρχίας εκ περιοχής ΚΑΒΑΛΛΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ.
Χρησιμοποίησις κατά την ενέργειαν ταύτην ως βάσεως εξορμήσεως κατά προτίμησιν των ζωτικών σημείων των ανωτέρω προγεφυρωμάτων.
Ενίσχυσις της Μεραρχίας υπό του ΣΣ διά μιάς ετέρας Ταξιαρχίας λαμβανομένης εκ της περιοχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ και ενδεχομένως διά δυνάμεως 1-2 Ταγμάτων εκ της Σ.Δ. Θράκης εάν η εκεί κατάστασις το επιτρέπει. Τα τελευταία ταύτα δύνανται να χρησιμοποιηθώσι δι’ ενεργείαν κατά του πλευρού του εχθρού ορμώμενα από της περιοχής Β.Α. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ.
Συμπληρωματικά επί πλέον Μέσα εις την διάθεσιν της Μεραρχίας.
– Μία ΙΛΗ Τεθωρακισμένων
– ΙΛΗ Αρμάτων (13 άρματα Μάχης- Τύπου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»)
– Μοίρα Πεδινού Πυρ/κού (8 Πυρ/λα)
– Πάσαι αι ανωτέρω δυνάμεις δύνανται να ευρίσκωνται εις τον χώρον επιχειρήσεως εντός της πρώτης ημέρας.
Επί πλέον των ανωτέρω και αναλόγως της γενικής καταστάσεως και των αναγκών.
– Μοίρα Πεδινού Πυρ/κού
– « Μέσου Πυρ/κού
– Δυνατότης επεμβάσεως των ανωτέρω εντός της επομένης ημέρας.
– Υπ’ όψει της VII Μεραρχίας διά την εις περιοχήν ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ενέργειαν η υπ’ αριθμ. Α.Π. 13428/789/8-10-49 δ/γή Σ. Στρατού.
ε. Περίπτωσις προσβολής Ανατολικώς ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ μέχρις ΕΒΡΟΥ
Εν τη περιπτώσει ταύτη ο εχθρός πιθανώς θα επιδιώξη να επιτύχη τα εν τη παραγράφω δ΄.) προβλεπόμενα ωφελήματα.
Διαγραφομένης ούτω της εχθρικής προσπαθείας καθορίζεται ως κατωτέρω η αποστολή τμημάτων και της Σ.Δ. ΘΡΑΚΗΣ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Διατήρησις των κατεχομένων Κέντρων Αντιστάσεως της προκαλυπτικής γραμμής εν ανάγκη ενισχυομένων διά των τοπικών εφεδρικών δυνάμεων και παρεμπόδισις πάσης εχθρικής ενεργείας η οποία θα έτεινε ν’ απομονώση εκ της υπολοίπου χώρας τμήμα του Εθνικού εδάφους.
Χρησιμοποίησις των εφεδρικών δυνάμεων δι’ ενέργειαν κατά του πλευρού και των νώτων των εχθρικών δυνάμεων αι οποίαι τυχόν ήθελον επιτύχη να εισδύσωσι και παρεμπόδισις πάσης εις βάθος περαιτέρω προχωρήσεως τούτων, χρησιμοποιουμένης προς τον σκοπόν τούτον ως ορμητηρίων της περιοχής ΜΠΟΥΚΑΤΕ και ΣΑΠΚΑ-ΚΟΚΟΣΚΑ.
Η περιοχή αύτη να παραμείνη οπωσδήποτε υπό τον έλεγχον ημών.
Ενίσχυσις της Σ.Δ. ΘΡΑΚΗΣ διά μιάς εφεδρικής Ταξιαρχίας εκ της περιοχής ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ προωθουμένης τάχιστα προς περιοχήν ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ αναλόγως της καταστάσεως.
Ενδεχομένως ενίσχυσις και δι’ ετέρων δυνάμεων εκ της υπολοίπου ζώνης του Σ. Στρατού.
Συμπληρωματικά επί πλέον μέσα εις την διάθεσιν της Σ.Δ.ΘΡΑΚΗΣ
Μία ΙΛΗ Τεθωρακισμένων.
Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού (8 Πυρ/λα)
Αι ανωτέρω δυνάμεις δύνανται να ευρίσκωνται εις περιοχήν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ εντός της πρώτης ημέρας.
Επί πλέον των ανωτέρω και αναλόγως της γενικής καταστάσεως και των αναγκών
– Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού
και Μοίρα Μέσου Πυρ/κού δυνατότης επεμβάσεως τούτων εντός της επομένης ημέρας, από δε της τρίτης ημέρας και Ιλη Αρμάτων Κένταυρος.
υπ’ όψει της Σ.Δ.ΘΡΑΚΗΣ διά την περιοχήν ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ης υπ’ αριθ. ΑΠ 13428/789/8-10-49 Δ/γή Σ. Στρατού.
στ΄) Περίπτωσις ταυτοχρόνου προσβολής Περιοχής μεταξύ ΝΕΣΤΟΥ και ΕΒΡΟΥ.-
Αναλόγως της καταστάσεως και των πληροφοριών το Σώμα Στρατού θα κατευθύνη τας δυνάμεις της κυρίας προσπαθείας.
6. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Θα επιδιωχθή η αεροπορική επέμβασις να είναι όσον το δυνατόν ισχυροτέρα.
7. Διά του παρόντος σχεδίου καταργείται το προηγούμενον τοιούτον της Α.Π. 4409/Φ.800/16.3.49 Δ/γής Σ. Στρατού.
8. Βάσει των ανωτέρω στοιχείων να καταρτισθώσιν υπό των Μεγάλων Μονάδων ΙΙ,VII Μεραρχιών και Σ.Δ.ΘΡΑΚΗΣ τα οικεία σχέδια ενεργείας, τα οποία να υποβληθώσιν εις ΣΣ ουχί βραδύτερον της 28ης τρέχοντος μηνός.
Κατά την σύνταξιν τούτων να αντιμετωπισθώσιν εντός του παρεχομένου διά του παρόντος πλαισίου αι κυριώτεραι δυνάμεναι να παρουσιασθώσι περιπτώσεις ενεργείας των συμμοριτών και δι’ εκάστην ταύτην να προβλεφθώσι και καθορισθώσιν αι επιβαλλόμεναι ενέργειαι, εις τρόπον ώστε τάχιστα και άνευ ουδεμιάς διαταραχής να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωσις της καθορισθείσης δι’ εκάστην Μεγάλην Μονάδα αποστολής.
9. Διά την Σ.Δ.Κ. Μακεδονίας εκδοθήσεται ιδιαιτέρα Διαταγή.
10. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.

Θ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.

Advertisements