Ασφάλεια συνόρων – Γενική Διάταξις Στρατού, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ/20 Οκτ 1949


ΘΕΜΑ: Ασφάλεια συνόρων – Γενική                                                                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Διάταξις Στρατού                                                                                                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: A΄- Β΄- Γ΄ΣΣ – ΣΚΣ                                                                                      ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΚΟΙΝ: AΣΔΑΝ – ΑΔΑ – ΓΕΝ/1                                                                             Γ Ε Σ/Α1
Α1 – Α2 – Α/ΓΕΣ                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. 245327
ΒΣΑ – ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχ.                                                                                     Αριθ. Φακ. 4009/1
ΒΣΤ 902/20.10.49
Α.Α.Αντ. 4

Σχετική υπ’ αριθ. 245285/4009/1/9.9.49 Δ/γή Αρχιστρατήγου.
1. Και εις προγενεστέρας οδηγίας μου καθώρισα ότι παραμένει εισέτι έργον διά τας εθνικάς δυνάμεις, συνοψιζόμενον εις τα κάτωθι:
α) Παρεμπόδισις επανεισδύσεως συμμοριτών εις ΕΛΛΑΔΑ.
β) Εξόντωσις των εντός της Ελλάδας εναπομενόντων υπολλειμάτων.
γ) Παρεμπόδισις επανοργανώσεως συμμοριακών ομάδων εντός της χώρας.
δ) Εξάρθρωσις και εξουδετέρωσις όλων των αντιστοίχων συνωμοτικών προσπαθειών προς δημιουργίαν και διατήρησιν επαναστατικού δικτύου εντός της χώρας.
2. Επειδή παρατήρησα ότι μεταξύ ενίων Μ.Μονάδων υπάρχει διάφορος τρόπος αντιλήψεως ως προς την εκπλήρωσιν της 1α αποστολής κρίνω σκόπιμον όπως επεξηγήσω και αύθις τον τρόπον καθ’ ον άπασαι αι Μ.Μ. θα επιδιώξουν ταύτην.
3. Απόπειρα επανεισδύσεως συμμοριτών εις την ΕΛΛΑΔΑ, ως έχει σήμερον η κατάστασις, δέον να αναμένηται κυρίως εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ και εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ.
Διά την παρεμπόδισιν της επανεισδύσεως μια απατηλή λύσις θα ήτο η ανάπτυξις κατά μήκος της οροθετικής γραμμής μιας πυκνής διατάξεως κατά πλάτος και βάθος, εις τρόπον ώστε να φράσσωνται τα σύνορα τρόπον τινά ερμητικώς.
Τούτο όμως απαιτεί όχι μόνον τεραστίας δυνάμεις, αλλά και πρακτικώς δεν είναι τελεσφόρον, ως και της πλείρας, ην έχομεν από την διάταξιν κατά το παρελθόν εις ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΝ, όπου, παρά την πυκνότητα δυνάμεων επλησίαζε σχεδόν επιθετικήν διάταξιν εν τούτοις επετυγχάνετο διά μέσου ταύτης διολίσθησις, όχι μόνον μικρών, αλλά και μεγάλων συμμοριακών ομάδων.
Δεν πρέπει, άλλως τε, εις το ζήτημα τούτο της προκαλύψεως να παρασυρθώμεν από τα κρατούντα διά την προκάλυψιν κατά την προπολεμικήν περίοδον, διότι κατά την εποχήν εκείνην διά της προκαλύψεως απεβλέπετο:
– η σημείωσις της Εθνικής κυριαρχίας.
– η απαγόρευσις κινήσεως ατόμων (δεν υπήρχον τότε συμμορίται ως νύν) εκ των ομόρων κρατών προς το ημέτρον δι’ άλλων σημείων εκτός των επιτρεπομένων.
– η παρεμπόδισις του λαθρεμπορίου.
– πληροφορίαι.
– στοιχειώδης κάλυψις ασφαλείας.
4. Ήδη το πρόβλημά μας είναι τελείως διάφορον:
Πέραν της οροθετικής γραμμής είναι αι εκδιωχθείσαι ισχυραί ομάδες ΚΣ έτοιμοι:
α) να αρπάξουν ζωτικά σημεία επί της παραμεθορίου περιοχής και να επανεγκατασταθούν εις τας βάσεις – εστίας των, εξ ών εξεδιώχθησαν
β) να εισδύσουν εις το εσωτερικόν της χώρας προς επαναδημιουργίαν των εις τας ορεινάς περιοχάς κρησφυγέτων – ορμητηρίων των διά την συνέχισιν του καταστρεπτικού έργου επί των συγκοινωνιών, των κατωκημένων τόπων και διά της στρατολογίας, των λεηλασιών κλπ να κλονίσουν το αίσθημα της ασφαλείας των πληθυσμών και να επιτείνουν την απαθλίωσιν της χώρας. Περιωρισμένη τοιαύτη προσπάθεια δύναται να αποβλέπη εις τον ανεφοδιασμόν των υπαρχουσών εντός της χώρας συμμοριακών ομάδων.
5. Διά νά αντιδράσωμεν αποτελεσματικώς εις τοιαύτας προθέσεις των συμμοριτών, ως και διά των προηγουμένων μου οδηγιών καθώρισα, πρέπει να επιδιώξωμεν τα κάτωθι:
α) Διάταξις προκαλύψεως
-ι- Θα οργανωθούν και θα κατέχωνται μόνον τα πραγματικώς κύρια ζωτικά σημεία με δύναμιν ουχί κατωτέραν λόχου. Φυλάκια στατικά επιτηρήσεως δεν έχουν θέσιν, πλην εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις αμέσου ασφαλείας των άνω σημείων στηρίγματος. Δέον κατά βάσιν να εφαρμόζηται η κατωτέρω αναφερόμενη μέθοδος του διαρκώς μεταβλητού.
Η επιτήρησις (κατά βάθος και πλάτος) θα γίνηται ευρέως διά κινητών περιπόλων και ενεδρών, ημέραν και νύκτα, αίτινες θα εγκαθίστανται εις διαβάσεις υποχρεωτικάς, τα δε σημεία εγκαταστάσεώς των θα μεταβάλλωνται συνεχως, εις τρόπον ώστε να μη γνωρίζουν οι συμμορίται τας συνηθείας των τμημάτων τούτων.
Όλαι αι Μ.Μονάδες γνωρίζουν την μέθοδον των συμμοριτών. Δι’ επιμελούς αναζητήσεως πληροφοριών διά μικρών περιπόλων των, ή δι’ απλών συμμοριτών, ή συνεργατών των επισημαίνουν πολύ καλώς που ευρίσκονται τμήματά μας και ποία τα διάκενα, ακόμη και κατά ποίον χρόνον είναι ελεύθερα τα διάκενα ταύτα. Δεικνύουν επιμονήν και υπομονήν και συνηθέστατα (χάρις εις τας στατικάς και επί μακρόν σταθεράς θέσεις των τμημάτων μας και τας ούτως ειπείν παγιοποιημένας συνηθείας των διά τα δρομολόγια των περιπόλων, κλπ) επιτυγχάνουν να διολισθήσουν ασφαλώς μέσω ακόμη και πυκνής διατάξεώς μας. Αυτό είναι το βασικόν μειονέκτημα εις την επιτήρησιν και αυτό πρέπει να πολεμηθή συστηματικώς, αλλέως δεν επιτυγχάνομεν τίποτε και καταπονούμεν τα τμήματά μας.
Τα ανωτέρω ισχύουν όχι μόνον διά την διολίσθησιν συμμοριακών τμημάτων, αλλά και φαλάγγων, μικρών και μεγάλων, ανεφοδιασμού.
-ιι- Θα υπάρχουν εις βάθος τοπικαί ισχυραί εφεδρείαι, αίτινες θα έχουν μεν ωργανωμένας θέσεις αμύνης και σταθεράς θέσεις εγκαταστάσεως, αλλά:
– Θα είναι έτοιμοι προς ενίσχυσιν των προκεχωρημένων σταθερών σημείων στηρίγματος ζωτικών χώρων, εις περίπτωσιν προσβολής των.
– να προσβάλουν και καταδιώξουν τυχόν διεισδυσάσας ομάδας διά των κενών.
Διά τούτο ισχυραί περίπολοι των εφεδρείων τούτων και αποσπάσματα θα επέμπωνται εις τας υποχρεωτικάς (όπου υπάρχουν τοιαύται, άλλως εις τας υπόπτους τοιαύτας) διαβάσεις, ημέραν και νύκτα και εις σημεία συνεχως μεταβαλλόμενα.
Εφιστώ ιδιαιτέρως την προσοχήν επί της εκτιμήσεως «των υποχρεωτικών διαβάσεων». Η πείρα έχει δείξη, ότι οι συμμορίται χρησιμοποιούν διά την διείσδυσιν, ή διολίσθησιν, οδεύσεις, αίτινες θα εχαρακτηρίζοντο άλλοτε ως απίθανοι.
-ιιι- Πυκνότης της ανωτέρω διατάξεως δέον να επιζητηθή, όσον αφορά τας παραμεθορίους περιοχάς προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ και ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ εκείνας, αίτινες εις το παρελθόν απετέλεσαν τας θέσεις – κρησφύγετα των συμμοριτών.
Εξυπονοείται ότι δέον να λειτουργή και πλήρες σύστημα επικοινωνιών των τμημάτων της όλης διατάξεως διά να γίνηται άμεσος η επέμβασις των εφεδρειών και να διευκολύνηται η ρύθμισις της εκπομπής των περιπόλων και ενεδρών εις διαφόρους εκάστοτε θέσις, αίτινες θα καθίστανται εγκαίρως γνωσταί εις όλα τα κλιμάκια της διατάξεως, ώστε να αποφεύγωνται τυχόν παρεξηγήσεις μεταξύ τούτων.
-ιν- Γενικαί εφεδρείαι Μ.Μ.
Αύται θα εδρεύσουν εις επικαίρους θέσεις και θα ασχολούνται εις την εκπαίδευσιν.
Η θέσις των εφεδρειών τούτων δέον να είναι τοιαύτη εις βάθος, ώστε να δύνανται αύται να αναλάβουν την καταδίωξιν ομάδων ΚΣ, αίτινες παρά τα μέτρα της διατάξεως των σταθερών και κινητών προκαλυπτικών τμημάτων κατώρθωσαν να διεισδύσουν.
Αι εφεδρείαι αύται θα σπεύδουν να προλάβουν τας ΚΣ ομάδας εις τας θέσεις, όπου ούτοι προτίθενται να διολισθήσουν και να τας αντιμετωπίσουν αποτελεσματικώς και όχι εις τας θέσεις εις ας εσημειώθησαν.
Εάν βεβαίως αι διεισδύσασαι ΚΣ είναι ισχυραί και κατορθώσουν να καταλάβουν ζωτικόν μας σημείον, τότε μέρος των εφεδρειών τούτων, αναλόγως της αντιμετωπιζομένης ΚΣ δυνάμεως, θα διατεθή προς ενίσχυσιν των προκαλυπτικών τμημάτων και αντιμετώπισιν της συμμοριακής προσβολής.
β) Διάταξις διά τον έλεγχον του εσωτερικού
Εις το εσωτερικόν και ιδία εις τας ορεινάς περιοχάς δέον να υπάρχουν διατεταγμέναι μονάδες στρατού, αίτινες εν συνεργασία μετά της χωρ/κής και ΜΕΑ, εις μίαν σαφώς καθοριζομένην ζώνην δράσεώς των, θα είναι υπεύθυνοι να την διατηρούν καθαράν:
-ι- Δι’ ελέγχου των υπόπτων ατόμων και εξοντώσεως των γιαφκών – ΠΕ – αυτοαμυνιτών.
-ιι- Διά της εξοντώσεως μικροομάδων εγκληματιών.
-ιιι- Δι’ απαγορεύσεως εισόδου εις την ζώνην των μικροομάδων ΚΣ.
Εκτός της διατάξεως ταύτης υπό των εντεταλμένων Μ.Μ. του εσωτερικού θα διατίθενται εφεδρείαι προς ενίσχυσιν των μονάδων εκάστης περιοχής, εις περίπτωσιν, καθ’ ην εις την ζώνην δράσεώς της εισέλθουν ομάδες ΚΣ, των οποίων η εξόντωσις είναι εκτός δυνατότητος της μονάδος.
γ) Νυκτερινή δράσις
Μόνον η νυκτερινή δράσις των μονάδων είναι εκείνη, ήτις θα προσδώση καρποφόρα αποτελέσματα εις την εκπλήρωσιν της αποστολής των.
Εάν κατανοηθή πλήρως η αναγκαιότης, εάν αύτη αποτελέση κανόνα δι’ απάσας τας μονάδας τότε το πρόβλημα θα καταστή ευκολότερον και οι συμμορίται θα πεισθούν, ότι δεν είναι εύκολος η προπαρασκευαζομένη τυχόν μελλοντική δράσις των.
Επισημαίνω ιδιαιτέρως τον τρόπον τούτον ενεργείας και επιμένω, όπως με πάθος άπασαι αι διοικήσεις εφαρμόσουν τούτον.
Όχι στατική διασπορά των τμημάτων, αλλά κίνησις και κίνησις κατά την νύκτα. Μόνον αύτη θα αποτελέση το αντιφάρμακον εις την νυκτερινήν συμμοριακήν κίνησιν.
δ) Δίκτυον πληροφοριών
Ουδεμία ενέργεια θα καταστή καρποφόρος, εάν, παραλλήλως προς τα ανωτέρω μέτρα, δεν λειτουργή πλήρες δίκτυον πληροφοριών εις άπασαν την χώραν και εάν δεν εξαρθρωθή το δίκτυον πληροφοριών του κομμουνισμού.
Η έγκαιρος πληροφορία θα προλάβη εξαντλητικάς κινήσεις των τμημάτων, θα δώση τον καιρόν διά την αποτελεσματικήν αντιμετώπισιν υφ’ εκάστης διοικήσεως πάσης συμμοριακής αποπείρας.
Πρέπει να κατανοηθή τούτο καλώς και να καταβληθή πάσα προσπάθεια διά στενής συνεργασίας και αμοιβαίας κατανοήσεως μετά των σωμάτων ασφαλείας, διά της καλής οργανώσεως των ΜΕΑ και αποβολής εκ τούτων παντός υπόπτου και επικινδύνου στοιχείου.
ε) Αεροπορικαί πολεμικαί αναγνωρίσεις θα καθορίζωνται υπό της ΑΔΑ, συμφώνως ειδικαίς οδηγίαις, διά την υποβοήθησιν του όλου έργου των μονάδων.
5. Κατόπιν των ανωτέρω αι παραλήπτριαι μονάδες να εκδώσουν λεπτομερείς οδηγίας εις τας υπ’ αυτάς μονάδας και να επιβλέψουν διά την πλήρη εφαρμογήν των.
Η τυχόν μη απόδοσις θα βαρύνη τας διοικήσεις, μικράς, ή μεγάλας και παρ’ αυτών θα ζητήσω ευθύνας.
Έχομεν δυνάμεις αρκετάς και ικανάς διά την εκπλήρωσιν της αποστολής της αναγραφομένης εις την παράγραφον 1 της παρούσης.
Ουδεμία δικαιολογία χωρεί διά την τυχόν μη απόδοσιν των μονάδων μας.
Αρχιστράτηγος Α.ΠΑΠΑΓΟΣ
Θ.Π./Κ.Κ.
Τ.Υ.Σ.