Διαταγή Επιχειρήσεων αρ.9218/21, 15 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/6 Δεκ 1949


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
α.α Αντιτυπ…8
Σ.Τ.Γ 917 τη 6η Δ/βρίου 1949
XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9218/21

Χάρται: 1/50.000
ΚΟΡΥΤΣΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ -ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ-ΓΡΑΜΜΟΣ-ΓΡΕΒΕΝΑ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΚΟΝΙΤΣΑ
ΓΕΝΙΚΑ
1. Κατόπιν της διαλύσεως ωρισμένων Μονάδων , της νέας συνθέσεως ταγμάτων και, της τροποποιήσεως της ζώνης ευθύνης της Μεραρχίας παρίσταται ανάγκη αναπροσαρμογής της αμυντικής διατάξεως της Μεραρχίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
2. Εχθρός
(α) Δυνάμεις. Μετά τας επιχειρήσεις ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΣ το σύνολον των διασωθέντων ΚΣ, διέφυγε εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
Δεν υπάρχουσι ακριβείς πληροφορίαι περί της δυνάμεώς των. Δέον να υπολογίζονται άνω των 6.000 χιλιάδων.
Εις το εσωτερικόν της χώρας παρέμεινον μικροομάδες ΚΣ.
(β) Προθέσεις.
Αι προθέσεις των καταφυγόντων εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ ΚΣ δεν έχουν εισέτι αποσαφηνισθή.
Δεν αποκλείεται ανασυγκροτούμενοι και εξοπλιζόμενοι να επιχειρήσουν:
Είτε την κατάληψιν ωρισμένων παραμεθορίων περιοχών είτε την είσοδον μικρών ή μεγάλων ομάδων εις το εσωτερικόν της χώρας.
Αι παραμείνασαι εις το εσωτερικόν μικροομάδες ΚΣ έχουσι καθορισμένην αποστολήν συνισταμένην , εις την αναδιοργάνωσιν του δικτύου πληροφοριών και του Κ.Κ.Ε ως και την ενέργειαν δολιοφθορών και προσβολήν μικρών στρατιωτικών τμημάτων ή μεμονωμένων οχημάτων.
3. Φίλιαι δυνάμεις
(α) Α΄ΣΣ και Σ.Δ Γρεβενών Νοτίως εγκατεστημέναι αμυντικώς.
Χ Μεραρχία. Βορείως εγκατεστημένη αμυντικώς.
Σ.Δ.Δ.Μ Ανατολικώς.
Η διάταξις τούτων θέλει γνωσθή διά νεωτέρας διαταγής.
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις.
Παραμένουσαι υπό διοίκησιν:
77 Ταξιαρχία
757 Λ.Ο.Μ
Τμήματα Χωρ/κής εντός ζώνης ευθύνης Μεραρχίας.
Τμήματα ΜΕΑ και ΣΜΕΛ εντός ζώνης ευθύνης Μεραρχίας.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
4. Να απογορευθή , η αναμόλυνσις της ζώνης ευθύνης της Μεραρχίας είτε διά της εισόδου ΚΣ εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ είτε εκ γειτονικών περιοχών.
ΜΕΘΟΔΟΣ
5. Γενικαί γραμμαί
(α) Εξασφάλισις των ζωτικών τοποθεσιών. ΑΛΕΒΙΤΣΑ-ΤΣΑΡΝΟΝ-ΦΛΑΤΣΑΤΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ-ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ-ΚΟΝΟΠΙΤΣΕ-ΚΟΥΡΙΑ-ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΣΙΝΑ και ισχυρά αμυντική οργάνωσις τούτων.
(β) Κλιμάκωσις των δυνάμεων κατά βάθος και επί του άξονος των αμαξιτών ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ-ΑΡΓΟΣ και ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΙΣ.
(γ) Τήρησις μιας Ταξιαρχίας (των δύο Ταγμάτων) ως εφεδρείας.
(δ) Έλεγχος παραμεθορίου γραμμής και διακένων τοποθεσιών διά κινητών τμημάτων.
6. Διάταξις
(α) Δυτικώς: 61 Ταξιαρχία
Υπό Διοίκησιν
757 ΛΟΜ
(β) Βορείως: 73 Ταξιαρχία
Υπό Διοίκησιν
ΜΕΑ περιοχής.
Τμήματα Χωρ/κής.
(γ) Νοτίως: 77 Ταξιαρχία
Υπό Διοίκησιν
ΜΕΑ περιοχής
Δυνάμεις Χωρ/κής
(δ) Ανατολικώς 45 Ταξιαρχία.
7. Αποστολαί
(α) 61 Ταξιαρχία.
Να εξασφαλίση τα ζωτικά σημεία της ζώνης ευθύνης της ως κάτωθι:
Σ.Δ Τάγματος συν λόχος ΤΣΑΡΝΟΝ. Λόχος ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ. Λόχος ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ.
Σ.Δ Τάγματος συν Λόχος ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ. Λόχος ΚΟΥΡΙΑ. Λόχος ΚΟΝΟΠΙΤΣΕ.
Να απαγορεύση την διείσδυσιν ΚΣ εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις το εσωτερικόν και αντιστρόφως διά συνεχούς ελέγχου, υπό κινητών τμημάτων, της παραμεθορίου και των διακένων της τοποθεσίας.
Να εξοντώση τυχόν υπαρχούσας ή νεοεμφανιζομένας ομάδας ΚΣ εν τη ζώνη της.
Να επιτηρή τας γεφύρας επί του ΑΝΩ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ.
(β) 73 Ταξιαρχία
Να εξασφαλίση τα ζωτικά σημεία της ζώνης ευθύνης της ως κάτωθι.
Σ.Δ Τάγματος συν λόχος ΑΜΜΟΥΔΑ. Λόχος ΑΛΕΒΙΤΣΑ. Λόχος ΤΡΙΛΟΦΟΣ.
Σ.Δ Τάγματος συν διλοχία ΦΛΑΤΣΑΤΑ. Λόχος ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΣΙΝΑ.
Να τηρήση Τάγμα εφεδρικόν εις ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ με λόχον εις ΠΥΡΓΟΝ.
Να απαγορεύση την διείσδυσιν ΚΣ εξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ εις το εσωτερικόν και αντιστρόφως διά συνεχούς ελέγχου, υπό κινητών τμημάτων, της παραμεθορίου και των διακένων της τοποθεσίας.
Να εξοντώση τυχόν υπαρχούσας ή νεοεμφανιζομένας εις την ζώνην της ομάδας ΚΣ.
Να εξασφαλίση τα Αστικά Κέντρα και Τεχνικά έργα της ζώνης ευθύνης της.
(γ) 77 Ταξιαρχία.
Να ελέγχη διά Τάγματος την περιοχήν ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ. Ιδιαιτέρα προσοχή επί της κοιλάδος του ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ ην θα ελέγχη διά κινητών τμημάτων προς απαγόρευσιν κινήσεως ΚΣ είτε προς βορράν είτε προς Νότον.
Να τηρήση Τάγμα ως εφεδρείαν εις ΝΕΑΠΟΛΙΝ.
Να εξοντώση τυχόν υπαρχούσας ή νεοεμφανιζομένας εις την ζώνην της ομάδας ΚΣ.
Να εξασφαλίση τα αστικά Κέντρα, και Τεχνικά έργα της ζώνης ευθύνης. Επί γεφύρας ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ να εγκαταστήση διμοιρίαν.
8. Εφεδρεία Μερ/χίας
45 Ταξιαρχία.
Να εγκατασταθή ως κάτωθι:
Τάγμα ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ.
Τάγμα ΑΡΓΟΣ
Να έχη ετοιμότητα αμέσου επεμβάσεως διά του συνόλου ή μέρους της δυνάμεως της υπέρ 61-73-77 Ταξιαρχιών και Χ Μεραρχίας.
Να εκτελέση αναγνωρίσεις δρομολογίων επεμβάσεως προς τας άνω πιθανάς κατευθύνσεις ενεργείας.
Να εξασφαλίση το ΑΡΓΟΣ και το Αεροδρόμιον του ΑΡΓΟΥΣ.
Να συνεχίση εντατικώς την εκπαίδευσιν των Μονάδων της.
9. Ζώνη ευθύνης Μερ/χίας
Ανατολικόν όριον:
ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΣ Ν. 5847(ναί)-ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ν. 6045 (ναί)-ΚΑΣΤΡΟ ΖΟΤΑ Ν. 6140 (ναί)-Υψ. 1430 Ν. 6237(όχι)-ΜΟΡΙΚΙ Ν. 6535 (όχι)-ΣΙΣΑΝΙΟΝ Ν. 6530 (ναί)-ΜΑΓΟΥΛΑ Ν. 6628 (όχι)-ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ Ν. 6424 (ναί) – ΑΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΙΣ Ν. 6318 (όχι)-ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΝ Ν. 5818 (ναί)
Δυτικόν όριον :
Οροθετική γραμμή από ΣΜΑΡΔΕΣΙ (Ν.2953) (όχι)-μέχρι ΣΑΚΚΟΥΛΙ (Ν.0429) (ναί) ΚΙΑΦΑ (Ν.0825) (όχι)-ΤΣΟΥΜΙΑ (Ν.1123) (όχι)-ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ (όχι) – ΚΑΤΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.1517)(όχι)-ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (Ν.1723) (όχι)-ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ (Ν.1910) (ναί)- ΡΩΜΗΟΣ (Ν.1801) (όχι).
Βόρειον όριον :
ΣΜΑΡΔΕΣΙ (Ν.2953) (όχι)-υψ. 1313 (Ν.3350) – ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ (Ν.3649) -Υψ. 11231 (Ν.3848) – Υψ. 4448-ΤΕΙΧΕΙΟΝ (Ν.5048) – Υψ. 1419, 89 (Ν.5447) (άπαντα ναί) Υψ. 1393
Νότιον όριον:
ΡΩΜΗΟΣ (Ν.1701) (όχι) – ΚΥΡΚΟΥΡΗ (S.2199) (όχι)-ΣΚΟΥΡΤΖΑ . (S.2698) – ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (S.3199) – ΚΑΛΛΟΝΗ (S.3799) – ΚΥΔΩΝΕΣ (Ν.4403)-ΦΥΤΟΚΙΟΝ (Ν.4908)-ΠΥΛΩΡΗ (Ν.5312) – ΠΕΠΟΝΙΑ (Ν.5615) (άπαντα ναί)
10. Όρια Ταξ/χιών
(α) Μεταξύ 61 και 73 ταξιαρχιών.
ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΙΓΚΑ Ν. 1539 (εις 73 Ταξ.)-ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ (Ν.1636) ρούς ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ μέχρι (Ν.2230) – ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ (Ν.2129) -ΠΕΥΚΟΣ (Ν.1829) – ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ (Ν.1628) – ΠΡΙΟΝΙ (Ν.1426) -ΛΟΥΓΓΑ (Ν.1324) (άπαντα εις 61 Ταξ)
(β) Μεταξύ 73 και 77 Ταξιαρχιών.
ΧΡΥΣΗ (Ν.1926) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2616) – ΖΩΝΗ (Ν.3219) – ΚΛΕΙΣΩΡΙΑ (Ν.2036) (εις 73 Ταξ) .
(γ) Μεταξύ 45 και 77-73 Ταξιαρχιών.
ΓΚΑΔΙΤΣΑ (Ν.3848)-ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑ (Ν.3641)-ΤΣΑΚΩΜΗ (Ν.3637)-ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ (Ν.3731)-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Ν.3722)-ΠΛΑΚΙΔΑ (Ν.4020)-ΚΑΛΟΝΕΡΙ (Ν.4725)- ΦΟΓΑΤΣΙΚΟΝ (Ν.5529)-ΓΕΡΜΑΣ (Ν.5933)-ΜΟΡΙΚΙ (Ν.6535) (άπαντα 45 Ταξιαρχίαν.)
11. Πυροβολικόν
(α) Κατανομή Αποστολαί.
142 Μ.Ο.Π υπό διοίκησιν Μεραρχίας, εις περιοχήν ΠΕΥΚΟΥ εν υποστηρίξει 61 και 73 Ταξιαρχιών.
12. Χρονικά όρια.
(α) Εκτέλεσις αναγνωρίσεων από 5 μέχρι 7 Δεκεμβρίου.
(β) Αντικαταστάσεις, μετακινήσεις ως ο συνημμένος πίναξ.
(γ) Ανάληψις νέας ζώνης ευθύνης υπό Ταξιαρχιών ως κάτωθι.
Υπό 6 Ταξ/ρχίας από 1800 ώρας της 10 Δεκεμβρίου.
Υπό 73 Ταξιαρχίας από 1800 ώρας της 10 Δεκεμβρίου. Υπό διοίκησιν άπαντα τα τμήματα 45 και 77 Ταξιαρχίας μέχρις αποχωρήσεως των.
Υπό 77 Ταξιαρχίας από 1800 ώρας της 10 Δεκεμβρίου.
13. Γενικαί οδηγίαι
(α) Αι αμυντικαί οχυρώσεις και εγκαταστάσεις των εγκαταλειπομένων σημείων δεν θα καταστραφώσι. Δύνανται αι Μονάδες να χρησιμοποιήσωσι υλικά των εγκαταλειπομένων σημείων διά συμπλήρωσιν των κατεχομένων τοιούτων.
(β) Λόγω αραιώσεως της διατάξεως ο έλεγχος της παραμεθορίου και των διακένων θα ενεργείται διά μικρών κινητών τμημάτων (ενεδρών-περιπόλων). Ιδιαιτέρα προσοχή επί των διαβάσεων ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ-ΣΓΚΟΥΡΟ-ΚΑΤΑΦΥΚΙ-ΦΟΥΣΙΑ-ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ-ΚΟΜΝΗΝΑΔΕΣ.
(δ) Να κατανεμηθή η ζώνη, ευθύνης των Ταξιαρχιών μεταξύ των Ταγμάτων και να καταστώσι, ταύτα υπεύθυνα διά την ασφάλειαν της ζώνης της.
(ε) Να συνεχισθή η εκπαίδευσις των Μονάδων και κυρίως της εφεδρικής Ταξιαρχίας και των εφεδρικών Ταγμάτων των Ταξιαρχιών πρώτης γραμμής συμφώνως προς δοθείσας διαταγάς.
(στ) Να ρυθμισθώσι τα ζητήματα αντικαταστάσεως , μετακινήσεις και παραδόσεως δι’ απ’ ευθείας επαφής των ενδιαφερομένων.
(ζ) Να γίνη πλήρης ενημέρωσις των Διοικητών των αντικαταθισταμένων και αντικατασταθεισών Μονάδων επί όλων των ζητημάτων και των ναρκοπεδίων.
(η) Αι εφεδρείαι των Ταξιαρχιών, να έχωσι ετοιμότητα κινήσεως εντός 4 ωρών, η δε εφεδρική Ταξιαρχία εντός 5 ωρών.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
15. Εκδίδεται ιδιαιτέρα διαταγή.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
16. Σταθμοί Διοικήσεων
(α) Μεραρχίας ΚΑΣΤΟΡΙΑ
(β) 61 Ταξ/χίας Σταθμός Χωρ/κής
(γ) 73 -//- ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ
(δ) 77 -//- ΝΕΑΠΟΛΙΣ
(ε) 45 -//- ΑΡΓΟΣ
17. Ασύρματος και ενσύρματος επικοινωνία
Εκδίδεται ιδιαιτέρα διαταγή.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.

Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΧΡ.
ΣΥΡΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΥΠΟΣ/ΓΟΣ
ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΙΝΑΞ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ
45 Ταξιαρχία α.α Αντιτύπου 1
61 -//- -//- 2
73 -//- -//- 3
77 -//- -//- 4
Β΄ΣΣ/Α1 -//- 5
Χ Μεραρχία -//- 6
VIIΙ Μεραρχία -//- 7
Σ.Δ.Δ.Μ -//- 8
Σ.Δ.Γ -//- 9
Αμερ. Αποστολή -//- 10
ΑΙ -//- 11
Α2 -//- 12
Α8 -//- 13
Α9 -//- 14
Α.Β΄. κ. Γ΄. Κλ -//- 15
Πολ. Ημερολόγιον -//- 16