Διαταγή επιχειρήσεων ΑΡΤΕΜΙΣ αρ.3, 1 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ/29 Σεπ 1949


ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                                          1 Τ.Κ.
ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Αντιτύπου 7
Β.Σ.Τ. 902
Αριθμός 15107/17
29 Σεπτεμβρίου 1949

ΧΑΡΤΑΙ: 1: 100.000 Φ. ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΨΑΧΝΑ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Εχθρός: Ως συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών Ταξιαρχίας της 27.7.49.
2. Φίλια Τμήματα
α) Η Δ.Δ.Κ. προτίθεται εκκαθαρίση ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΥΒΟΙΑΝ διά 1 Τ.Κ., αποφράσουσα ταυτοχρόνως διά Δυνάμεων Καταδρομών και ΜΕΑ την περιοχήν από ΛΙΜΝΗΣ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ μέχρι θαλάσσης.
β) Συμπληρωματικαί Δυνάμεις
Υπό Διοίκησιν Από Χ-1
ημέρας – Απόσπασμα υπό Ταγ/ρχην
ΨΑΡΑΚΗΝ ΜΕΝΕΛΑΟΝ (3
Λόχοι των 140 ανδρών)
Υπό Διοίκησιν Από Χ-1
ημέρας – 3 Λόχοι μείον Διμοιρία
Τ.Σ.Μ.Ε.Α.
Υπό Διοίκησιν Από Χ-1
ημέρας – Τμήματα Χωροφυλακής και
Μ.Ε.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3. Λεπτομερής και εξονυχιστική εξερεύνησις ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ από αμαξητής ΛΙΜΝΗ – ΜΑΝΤΟΥΔΙ – μέχρι θαλάσσης – μέχρι ΒΟΡ. και Β.Δ. ακτών ΕΥΒΟΙΑΣ προς εξόντωσιν ή σύλληψιν των εκεί δρώντων ΚΣ.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4. Γενικαί Γραμμαί
α) Διά την επίτευξιν λεπτομερούς εξερευνήσεως ο χώρος ΒΟΡ. ΕΥΒΟΙΑΣ υποδιαιρείται εις τρεις ζώνας ενεργείας ανατιθεμένας αντιστοίχως εις Α΄ Μ.Κ., Δ΄ Μ.Κ. και Διλοχίαν ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ ως συνημμένον σχεδιάγραμμα. Επί πλέον από 1-6 Οκτωβρίου το Απόσπασμα ΨΑΡΡΑΚΗ θέλει εξερευνήσει το ΟΡΟΣ ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ (ιδέ σχεδ/μα).
β) Εκάστη Μονάς ενεργούσα εν τη ζώνη της θέλει εκκινήσει διά δύο κλιμακίων, αρχικώς ίνα εξερευνήση εις βάθος 6-7 χιλιομέτρων, περίπου όπερ θα αποτελέση την πρώτην φάσιν, η εξερεύνησις της οποίας δέον να έχη περατωθή εντός δύο ημερών.
Την 17.00 ώραν της Χ+1 ημέρας αι Διοικήσεις των τμημάτων να αναφέρωσι υπευθύνως εάν εξερευνήθη λεπτομερώς η περιοχή προκειμένου να δοθώσιν εντολαί διά περαιτέρω ενέργειαν.
γ) Ειδικώς το απόσπασμα ΨΑΡΡΑΚΗ θα εκκινήση δι’ όλης της δυνάμεώς του, με σχετικόν βάθος, από την γραμμήν εξορμήσεως (ως συν. σχεδ/μα), ίνα εξερευνήση λεπτομερώς το ΟΡΟΣ ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ, καθ’ όλον το πλάτος δεδομένου ότι ως δεύτερον κλιμάκιον θα ενεργήση η Διλοχία Ταγ/ρχου ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΝ.
δ) Περαιτέρω ενέργειαι θα διατάσσωνται διά καθημερινών Διαταγών, αναλόγως προόδου εξερευνήσεως, τακτικής καταστάσεως και πληροφοριών.
5. Συγκρότησις
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ) – Διλοχία υπό ΤΑΓ/ΡΧΗΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ Ν. Με 41ον Λόχ. Α΄ Μ.Κ. και 71 Λόχον Δ΄ Μ.Κ. από Χ-1 ημέρας.
ΕΜΠΡΟΣ ) – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΨΑΡΡΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΚΕΝΤΡΟΝ – Α΄ Μ.Κ.
Υπό Δ/σιν – Λόχος Σ.Μ.Ε.Α. μείον Δέκα οπλιτώΝ
Από Χ-1ημ. οίτινες να παραμείνωσι ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ
(Υ.984524)

ΔΕΞΙΑ – Δ΄ Μ.Κ.
Υπό Δ/σιν
από Χ-1 ημ. – Λόχος ΣΜΕΑ μείον Δέκα οπλιτών
οίτινες παραμείνωσι ΠΑΠΑΔΕΣ
(Ζ.1252).
6. ΛΟΧΟΣ Σ.Μ.Ε.Α. ΓΟΥΡΓΟΥΒΙΤΣΗΣ να παραμείνη περιοχήν του εγκαθιστών μία των ομάδων τους εις χωρίον ΑΓΙΑΣ.
Αποστολή Λόχου εξασφάλισις και εξερεύνησις της περιοχής ΓΟΥΡΓΟΥΒΙΤΣΑΣ – ΛΟΥΤ. ΑΙΔΗΨΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ (Υ.865484) – ΑΓΙΑΣ (Υ.8551) – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Υ.8351) – ΑΙΔΗΨΟΣ μέχρι πέρατος επιχειρήσεως.
7. Δ/ΣΙΣ Μ.Ε.Α. ΒΟΡ. ΕΥΒΟΙΑΣ
Εξασφάλισις απάντων των κατωκημένων χωρίων ΒΟΡ. ΕΥΒΟΙΑΣ και απαγόρευσις παραλαβής τροφίμων εκ των χωρίων υπό των Κ.Σ. πάση θυσία.
Ο Ταγ/χης ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ από λήψεως παρούσης να προβή εις την οργάνωσιν ή τυχόν συμπλήρωσιν των κατά τόπους ΜΕΑ, εις τρόπον ώστε να είναι βέβαιος ότι οι Κ.Σ. δεν θα παραλάβωσι τρόφιμα εκ των χωρίων κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως, εφαρμόζων προς τούτο το πάν μέτρον κατά την κρίσιν του.
8. ΧΩΡ/ΚΗ
α) Αι κατά τόπους Δ/σεις, Υποδ/σεις και Σταθμοί Χωρ/κής να συνδράμουν και να τεθούν αλληλέγγυοι, της ανατεθείσης εις Μ.Ε.Α. αποστολής αφ’ ενός και αφ’ ετέρου να προβούν εις την σύλληψιν παντός υπόπτου, όστις είναι δυνατόν να συνδράμη κατά την εκκαθαριστικήν επιχείρησιν οπωσδήποτε τους Κ.Σ.
β) Να συγκεντρώνη και να διαβιβάζη πάσαν συλλεγηθησο-μένην πληροφορίαν περί εμφανίσεως ή κινήσεως Κ.Σ. απ’ ευθείας εις Τ.Σ./1 Τ. Καταδρομών.
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
α) Τρόφιμα. Επί των ανδρών δύο ημερών ξηρά τροφή από πρωϊας της Χ ημέρας. Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως μερίμνη τμημάτων. Διά την Διλοχίαν Ταγ/ρχου ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ μερίμνη Μοιρών (Α΄ και Δ΄ Μ.Κ.) τη αιτήσει τούτου, διά μέσου της Ταξ/χίας.
β) Πυρ/κά. 30 φυσίγγια κατά τυφέκιον και 150 φυσίγγια κατά οπλοπολυβόλον.
γ) Στολή. Εκστρατείας άνευ κράνους – χλαίνη ή κλινοσκέ-πασμα.
δ) Μεταφορικά Μέσα
ι) Οι εις την διάθεσιν των Μοιρών και τμημάτων οργανικοί ημίονοι.
ιι) Διλοχία Ζερβογιάννη. Αι Α΄ και Δ΄ Μοίραι μετά των Λόχων των να διαθέσουν και τον ανάλογον αριθμόν ημιόνων διά την μεταφοράν των Ασυρμάτων Δ/χιας και διά τον ανεφοδιασμόν ταύτης.
10. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ
α) Σ.Σ. τραυματιών διά την Χ εως Χ+2 ημέραν ΠΑΠΑΔΕΣ.
β) ΑΞΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ αι αμαξηταί
ι) ΡΟΒΙΕΣ (Ζ.0039) – ΜΑΝΔΑΝΙΚΑ (Ζ.1038) – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ (Ζ.1540) – ΑΓ. ΑΝΝΑ (Ζ.1544) – ΠΑΠΑΔΕΣ (Ζ.1252).
ιι) Μεταφορά τραυματιών μέχρι δημοσίας διά των τραυματιοφορέων των τμημάτων, εκείθεν μερίμνη Ταξ/χίας, διά των υγειονομικών αυτοκινήτων, ειδοποιουμένης προς τούτο.
11. ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
Μετά ολιγόλεπτον εξέτασιν διά πληροφορίας αμέσου εκμεταλ-λεύσεως υπό των τμημάτων να προωθούνται εις Τ.Σ./Ταξιαρχίας.
12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
α) Διαβιβάσεις. Ως διαταγή διαβιβάσεων Ταξ/χίας.
β) Ασύρματοι. Η Δ΄ Μ.Κ. να διαθέση δύο Α/Τ Νο 694 διά την διοίκησιν της Διλοχίας Ταγ/χου Ζερβογιάννη μετά του αναλόγου προσωπικού εκτός των εις Λόχους διατιθεμένων.
γ) Στρατηγεία
– Τ.Σ./Δ.Δ.Κ. ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
– Τ.Σ./1 Τ.Κ. από Χ εως Χ+2 ημέρας ΠΑΠΑΔΕΣ
– Σ.Δ./Α΄Μ.Κ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ (Ο.93413)
– Σ.Δ./Δ΄Μ.Κ. ΠΑΠΑΔΕΣ
– Σ.Δ. Αποσ/τος ΨΑΡΡΑΚΗ εν κινήσει επί της κορυφο-γραμμής ΤΕΛΕΘΡΙΟΥ.
– Σ.Δ. Διλοχίας ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ εν κινήσει μετά του Δευτέρου κλιμακίου
– Σ.Δ./Μ.Ε.Α. εν κινήσει επιβλέπων προσωπικώς ο Δ/της τούτων την επαγρύπνισιν των Μ.Ε.Α. εις έκαστον χωρίον, αναφέρων εκάστοτε εις Τ.Σ./Ταξ/χίας τον τόπον αφίξεως.
13. ΓΕΝΙΚΑ
α) Τα μεταξύ των τμημάτων όρια να μην αποτελώσι ανεξέλεγκτους χώρους και σημεία παρεξηγήσεων αλλά να καθορίζωνται διά προσωπικής επαφής των Δ/των, επακριβώς επί του εδάφους και να αλληλοσυμπληρούνται.
β) Να δίδεται ιδιαιτέρα σημασία εις την εξερεύνησιν και έλεγχον των κατωκημένων χώρων και της πέριξ αυτών περιοχής, ως ποιμνιοστασίων, αγροικιών, Μεταλείων και κάθε χώρο εξ ου οι Κ.Σ. προσπορίζονται είδη διατροφής.
γ) Τα ποίμνια να περιορισθούν εις καλώς ελεγχομένους χώρους και να παρακολουθούνται αυστηρώς οι ποιμένες, ως οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι των χωρίων.
δ) Να διαταχθή η διασπορά και απόκτυψις των τμημάτων κατά μικρά ομάδας, ημέραν και νύκτα εις τρόπον ώστε να καλύπτωνται άπαντα τα σπουδαιότερα σημεία της ελεγχομένης περιοχής.
14. ΔΙΑΦΟΡΑ
α) Η επιχείρησις αύτη δύναται ν’ αποκλιθή «η επιχείρησις του απλού Στρατιώτου». Μόνον εάν οι Στρατιώται εννοήσουν καλώς και πιστεύσουν ότι κάθε σπιθαμή εδάφους και κάθε θάμνος, κάθε σχισμή κρύβει και ένα συμμορίτην μόνον εάν με όρεξιν και ζέστιν και ανησυχίαν εκτελέσουν την εξερεύνησιν, αυτή θα έχη αποτελέσματα.
β) Αι Διοικήσεις Μοιρών, Λόχων, Διμοιριών να εφαρμόσωσι μετά σχολαστικότητος την τακτικήν: «εξερεύνησις την ημέραν, ενέδραι την νύκτα». Αι αποστολαί να ρυθμίζωνται εις τρόπον ώστε η επέλευσις του σκότους να ευρίσκη τα τμήματα διασκορπισμένα εις ομάδας των 5 – 6 ανδρών και καλύπτοντα την μεγαλυτέραν δυνατήν έκτασιν εις διαβάσεις, πηγάς και σημεία εν γένει πιθανής κινήσεως Κ.Σ. εκ των 5 – 6 ανδρών εκάστης ομάδος, εις να αγρυπνά κατά σειράν με εντεταμένην την προσοχήν και οι υπόλοιποι να κοιμώνται με τα όπλα πλησίον των.
γ) Πάς ιδιώτης συναντώμενος εκτός κατωκημένου τόπου είναι κατ’ αρχήν ύποπτος και θα ελέγχεται. Εάν δεν έχη ταυτότητα μαζύ του θα συλλαμβάνεται και θα κρατήται μέχρι εξακριβώσεως της ταυτότητός του.
δ) Οι κατωκημένοι τόποι θα περικυκλούνται, θα καλείται με σήμαντρον ο άρρην πληθυσμός (συμπεριλαμβανομένων ΜΑΥ κλπ) εις την πλατείαν, όπου θα ελέγχωνται αι ταυτότητες. Συγχρόνως έτερα τμήματα θα ερευνώσι μεθοδικώς τας οικίας, αχυρώνας, σταύλους διά την ανακάλυψιν τυχόν κρυπτομένων Κ.Σ. (προσοχή μόνον μη εγγίση οιοσδήποτε ατομικά είδη ιδιωτών).
ε) Τα ακατοίκητα χωρία θα ερευνώνται επίσης.
στ) Υποχρεωτικώς ενέδραι εις σημεία υδρεύσεως.
ζ) Δεν αντιμετωπίζομεν συγκεκροτημένα τμήματα, αλλά μικροομάδας φοβισμένων και πεινασμένων αλητών. Συνεπώς εκτεταμένη κατά βάθος και πλάτος ανάπτυξις. Το πολύ 2 άνδρες να συνεργάζονται.
η) Η επιχείρησις θα διαρκέση επ’ αρκετόν. Προσοχή μήπως μετά την έναρξιν επικρατήση πνεύμα ρουτίνας και η γνωστή σπουδή «να φθάσωμεν κάπου για συσσίτιο ή ανάπαυσι».
Οι Διοικηταί των Μονάδων καθημερινώς να ευρίσκωσι τρόπους να διατηρώσι ακμαίον τον ζήλον και την έφεσιν διά εξερεύνησιν.

Τ.Υ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ.
Συντ/ρχης – Διοικητής

Advertisements