Εκθεση δράσης τάγματος ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ,12 ΕΣΠ/26 Οκτ 1949


12 Ε.Σ.Π.                                                                                                                       ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Αντιτ. 8
12 Ε.Σ.Π.
Β.Σ.Τ. 901
ΑΠ.Φ.701/240/Αι
26 Οκτωβρίου 1949

ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί των ενεργειών του Τάγματος
«ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ»

ΣΚΟΠΟΣ:
1.- Η ανάπτυξις των αποτελεσμάτων των νυκτερινών επιχειρήσεων των ενεργηθεισών υπό του Τάγματος «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ» του Συντάγματος κατά το χρονικόν διάστημα από 26-9-49 μέχρι 26-10-49.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
2.- Κατόπιν της υπ’ αριθ. ΑΠ. 233605/Φ.4009/1/14-9-49 Δ/γής ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ το Σύνταγμα ώρισεν εκ των Ταγμάτων του το 75 Ε.Τ.Π. όπως ενεργή αποκλειστικώς κατά την νύκτα και έδωσε εις αυτό το συνθηματικόν «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ».
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ:
3.- Άπασαι αι ενέργειαι του «ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΝΘΗΡΟΣ» έλαβον χώραν εν τη περιοχή: ΟΡΛΙΑΚΑ (S.4086)-ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ S(25-89)-ΠΕΡΙΒΟΛΙ (S.2882) – ΑΥΓΟ (S.2777) – ΒΑΛΙΑΚΑΝΤΑ (S.2774) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4172) – ΜΟΝΑΧΗΤΙ (S.4180) – ΣΠΗΛΑΙΟΝ (S.4284).
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:
4.- Αι νυκτεριναί επιχειρήσεις υπό του «ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΝΘΗΡΟΣ» ενεργήθησαν χρονικώς και υπό συνθήκας και μέθοδον ως κάτωθι:
(α) Νυκτερινή ενέργεια 26/27-9-49.
(ι) Πληροφορίαι:
Πληροφορίαι έφερον ότι εν τη περιοχή ευθύνης του Τάγματος «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ» και εν ταις γειτνιαζούσαις προς ταύτην περιοχαίς εκρύπτοντο συνεργάται ΚΣ και ικανός αριθμός μελών Οικογενειών ΚΣ Προσέτι ότι αι εστίαι αύται απετελούν τα διαδοχικά καταφύγια των εν τη περιοχή ΟΡΛΙΑΚΑ και ΠΕΡΙΒΟΛΙ υπολειμμάτων ΚΣ.
(ιι) Οργάνωσις ενεργείας:
Διά να εντοπισθώσιν αι ανωτέρω εστίαι των ΚΣ οργανώθη ομάς εκ 1 επιλέκτων οπλιτών υπό Αξ/κόν εφοδιασθείσα και με συσκευήν ασυρμάτου Νο 18 με αποστολήν:
– Διά κινήσεως κατά την νύκτα της 26/27-9-49 να εγκατασταθή εις ΜΠΟΤΣΑ (S.265885) και την νύκτα της 28/29-9-49 να εγκατασταθή εις ΝΑΝΑ (S.245875).
– Να εξασφαλίζη την ημέραν παρατήρησιν εις βάθος.
– Να συλλάβη κινουμένους μεμονωμένους ΚΣ ή συνεργάτας των.
– Να μεταδίδη διά του ασυρμάτου πάσαν πληροφορίαν αμέσως.
– Διάρκεια αποστολής 4ήμερος.
(ιιι) Εκτέλεσις:
Η ανωτέρω ομάς ετέθη εν κινήσει την 20.00 ώραν της 26-9-49 από ΚΑΓΓΕΛΙΑ (S.3287) και ακολουθούσα ως συνημ. σχεδιάγραμμα ¨Π¨ αφίχθη την 01.00 ώραν της 27-9-49 εις ΜΠΟΤΣΑ (S.267885) ένθα και εγκατεστάθη.
Άμα τη εω της 27ης εγκατασταθείσα εν απολύτω αφανεία ομάς εσημείωσεν εκ παρατηρητηρίου καπνόν εν τη δασωμένη θέσιν S(282888) εντός χαράδρας, προερχόμενον εκ πυράς. Το γεγονός τούτο ανέφερεν ομάς ήτις και διετάχθη να προσεγγίση αθέατος ίνα διαπιστώση κατά πόσον επρόκειτο περί ΚΣ.
Κατά την έντεχνον κίνησίν της προς την πυράν συνήντησε και συνέλαβε ποιμένα ανήκοντα εις την υπηρεσίαν των ΚΣ, όστις υπέδειξεν σπήλαιον ένθα και ο καπνός. Εντός του σπηλαίου συνελήφθησαν 10 συνεργάται ΚΣ και μέλη Οικογενειών ΚΣ.
(ιυ) Αποτελέσματα:
– Η σύληψις 11 ατόμων μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Λαϊκού Συμβουλίου χωρίου ΛΑΒΔΑΣ (S.3588) και δύο μέλη του Κομματικού Γραφείου του ιδίου χωρίου. Οι λοιποί απετελούν μέλη Οικογενειών δρώντων ΚΣ.
– Ανευρέθησαν 3 οπλοπολυβόλα Ιταλικού τύπου ΜΠΡΕΝΤΑ εν καλή καταστάσει και 1000 φυσίγγια διαφόρων τύπων, τη υποδείξει συλληφθέντος.
– Περισυνελέγησαν 4 μεταγωγικά κτήνη.
(β) Νυκτερινή ενέργεια 28/29-9-49:
(ι) Πληροφορίαι:
Υπό συλληφθέντος την 27-9-49 προέδρου του Λαϊκού Συμβουλίου ΛΑΒΔΑΣ (S.3588) παρεσχέθη η πληροφορία ότι εν τη περιοχή ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ (S.3279) εκτύπτοντο άτομα βοηθητικών υπηρεσιών ΚΣ, μέλη Οικογενειών ΚΣ και αριθμός ΚΣ, ανερχόμενοι εν συνόλω 80 περίπου.
Ο πληροφοριοδότης καίτοι ήτο βέβαιος περί της υπάρξεως των ανωτέρω δεν ηδύνατο να εντοπίση την θέσιν ένθα εκρύπτοντο, διότι, ως εβεβαίωσεν δεν είχεν εις άμεσον μετ’ αυτών επαφήν.
(ιι) Οργάνωσις ενεργείας:
Ως πιθανοί χώροι διά την απόκρυψιν των ανωτέρω εχαρακτηρίσθησαν αι εντός χαραδρώσεων λίαν δασωμέναι περιοχαί (S.317790) και (S.289781) όρα συνημ. σχεδιάγραμμα ¨Ρ¨. Βάσει των ανωτέρω διατάχθη το Τάγμα ¨ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ¨ (75 Ε.Τ.Π.) και ενήργησε ως κάτωθι:
– Είς Λόχος (2ος) διά κινήσεως κατά την νύκτα της 28/29-9-49 να έχη περατώση την εγκατάστασιν του προ τη εω της 29-9-49 ως κάτωθι:
Λόχος μείον διμοιρία εις υψ. 1703 (S.279784).
Διμοιρία εις υψ. 1737 (S.384761)
– Είς Λόχος (3ος) συν διμοιρία κατά τα αυτά χρονικά όρια να έχη εγκατασταθή εις υψ. 1847 (S.310786) και ΠΑΝΤΑΣΠΙΝΑ (S.316840) και διά διμοιρία ν’ αποφράξη εις το ύψος ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΝ τα Ρ. ΑΒΡΟΜΙΤΖΑ (S.315815) και Ρ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ (S.325805).
– Σ.Δ.Τ από ΚΑΓΚΕΛΙΑ (S.3287) να μετακινηθή από της εω της 29-9-49 εις υψ. 1383 (S.316840).
(ιιι) Εκτέλεσις: Όρα συνημ. Σχεδιάγραμμα «Ρ»
Οι 2ος και 3ος Λόχοι συν διμοιρία του 1ου Λόχου ετέθησαν εν κινήσει την 19.00 ώραν της 29-9-49 και ο μεν δεύτερος λόχος είχεν περατώσει την εγκατάστασιν του την 01.30 ώραν της 29, ο δε τρίτος Λόχος την 02.30 ώραν της αυτής.
Τα κινηθέντα πρώτα τμήματα αντελήφθησαν 3 πυράς εις την περιοχήν (S.296783) ένθα συμβολή χαραδρώσεων και μετέδωσαν την πληροφορίαν ταύτην.
Κατόπιν της πληροφορίας ταύτης, διετάχθησαν τα τμήματα όπως προ της εω της 29 προσαρμόσωσιν την διάταξιν των εις τρόπον ώστε να αποκλεισθή η διαφυγή των εις (S.296783) ευρισκομένων.
Άπασαι αι κινήσεις έλαβον χώραν υπό την κάλυψιν του σκότους εν πλήρη μυστικότητι και ως εκ τούτου ουδόλως έγιναν αντιληπταί. Τοιουτοτρόπως άπαντες οι εις την περιοχήν ταύτην κρυπτόμενοι κατελήφθησαν εξ απίνης και παρεδόθησαν άνευ αντιδράσεως.
Καθ’ ον χρόνον συνεχίζετο η εξερεύνησις της περιοχής ταύτης, δύο ένοπλοι ΚΣ προερχόμενοι εκ (S.2976) ακολουθούντες την ημιονικήν οδόν προς ΒΔ και κατευθυνόμενοι προφανώς προς τον αποκαλυφθέντα καταυλισμόν, ενέπεσαν εις εγκατεστημένην επί του υψ. 1737 (S.284761) ημετ. ενέδραν.
Εκ των δύο τούτων ο εις εφονεύθη και ο έτερος ετραυματίσθη κατορθώσας να διαφύγη λόγω του πυκνού δάσους.
(ιυ) Αποτελέσματα:
– Εφονεύθη εις ΚΣ ένοπλος (επιμελητής συγκροτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ).
– Συνελήφθησαν:
Μία ΚΣ άοπλος (συγκροτήματος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ)
110 μέλη Οικογενειών ΚΣ άτινα επρόκειτο να προωθηθώσιν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ. Μεταξύ αυτών 45 παιδιά κατώ των 5 ετών οδηγούμενα εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
– Περισυνελέγησαν:
Εν τυφέκιον ΕΜΦΙΛ.
Ποίμνιον επιμελητείας ΚΣ
4 Μεταγωγικά κτήνη ΚΣ
– Κατεστράφησαν εγκαταστάσεις ΚΣ.
(γ) Νυκτερινή επιχείρησις 30/1-10-49
(ι) Αποστολή: Κατάληψις των τοποθεσιών ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΖΙΑΚΑ (S.2579) και ΜΠΑΤΕΦΟΥΡΛΟΥΙ (S.235835) προς απόφραξιν διαβάσεων από ΒΩΒΟΥΣΗΣ (S.2278) προς ΒΑ εκ της αντιθέτου κατευθύνσεως (εκ Δισμών) θα ενήργη προς ΒΩΒΟΥΣΑΝ η 33 Ταξιαρχία.
Το Τάγμα «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ» ενισχύθη υπό του Συν/τος διά την επιχείρησιν ταύτην και δι’ ενός Λόχου 72 Ε.Τ.Π.
(ιι) Εκτέλεσις: (Όρα συνημ. σχεδιαγρ. ¨Σ¨)
Εις την αφετηρίαν θεωρουμένην μόνιμον τοποθεσίαν (ΚΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΑΝΤΗΛΑ) του Τάγματος «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ» αφέθη Λόχος του, το δε υπόλοιπον του Ταγ/τος ενισχύθη διά λόχου του 72 Ε.Τ.Π.
Το Τάγμα εκινήθη με την εξής διάταξιν:
– 1ος Λόχος προπορευόμενος εκινήθη επί δρομολογίου: ΚΑΓΓΕΛΙΑ (S.3287) – ΑΒΔΕΛΑΣ (29-85) – (S.2684) ΜΠΑΤΕΦΟΥΡΛΟΥΙ με αποστολήν να εγκατασταθή εις υψ. 1615 (S.245836) και εις (S.2683).
– Δ/σις του Τάγματος μετά διλοχίας (2ος και 2/72 Λόχοι) εκινήθησαν διά δρομολογίου ΚΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΒΔΕΛΑ (S.2985) ΠΕΡΙΒΟΛΙ (S.2883)-ΙΣΩΜΑΤΑ (S.2781). Εκείθεν εσυνέχισε ο (25-80). Ο δε Λόχος και ΣΔΤ εις ΙΣΩΜΑΤΑ (S.2781).
– Η ως άνω εγκατάστασις του Τάγματος εγένετο από την 02.30 ώρας της 1-10-49.
Άπασαι αι ανωτέρω κινήσεις έλαβον χώραν υπό την κάλυψιν του σκότους.
Το εγκατασταθέν τμήμα εις (S.2683) αντελήφθη άμα τη εω της 1-10-49 καπνόν εις (S.243816). Πάραυτα τμήματα εκ διαφόρων κατευθύνσεων συνέκλινον προς (S.2781) και (S.243836) ένθα ανεύρον πλήρη καταυλισμόν ΚΣ εγκαταλελειμένον προ 24 ή 48 ωρών.
Περισυνελέγησαν:
– Εν αυτόματον ΣΤΑΓΕΡ
– 3 Χειροβομβίδες ΜΙΛΣ
– 6 Γεμιστήρες ΣΤΕΝ
– 7 Γεμιστήρες ΜΠΡΕΝ
– Είς ημίονος
– Εν Βοοειδές
– Ιματισμός Κ.Σ.
Την 21.30 ώραν της 1-10-49 εις θέσιν ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΖΙΑΚΑΣ (S.2579) ενέπεσαν εις ενέδραν του εκεί τμήματος 2 ΚΣ διαφυγόντες λόγω πυκνοτάτου δάσους. Εγκατέλειψαν εν ζεύγος δίοπτρα Γερμανικού τύπου ΤΣΑΪΣ.
(ιιι) Αποτελέσματα:
Περισυνελέγησαν:
– 1 Αυτόματον ΣΤΑΓΕΡ
– 3 Χειροβομβίδες ΜΙΛΣ
– 6 Γεμιστήρες αυτομάτου
– 7 Γεμιστήρες ΜΠΡΕΝ
– 1 ζεύγος δίοπτρας ΤΣΑΪΣ
– 1 ημίονος μετά σάγματος
– 1 βοοειδές
– Ιματισμός ΚΣ.
(δ) Νυκτερινή επιχείρησις 20/21-9-49.
(ι) Πληροφορίαι:
Υπήρχον ενδείξεις ότι εις περιοχήν ΣΠΗΛΑΙΟΥ (S.4384) ΜΙΚΡΟΛΕΙΒΑΔΟ (S.3878) εκρύπτετο αριθμός συνεργατών ΚΣ. Τας ενδείξεις ταύτας ενίσχυσεν πληροφορία ληφθείσα εκ του παραδοθέντος εις Συν/γμα ΚΣ ΚΕΧΑΓΙΑ.
Ακριβής θέσις δεν κατέστη γνωστή.
(ιι) Οργάνωσις ενεργείας:
Λόχος μείον διμοιρία από ΚΑΝΤΗΛΑ (S.3385) εκινήθη την νύκτα της 20/21 διά του δρομολογίου ως συνημ. σχεδιάγρ. ¨Τ¨ και έφθασε εις ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ (S.402806) κατόπιν λίαν κοπιώδους νυκτερινής κιήσεως λόγω της πυκνοτάτης ομίχλης αφ’ ενός και αφ’ ετέρου λόγω της συνεχούς βροχής και του δυσβάτου του εδάφους.
(ιιι) Εκτέλεσις:
Άμα τη εω της 21 τρέχοντος προωθημένον φυλάκιον του ανωτέρου Λόχου εν τη περιοχή ΛΥΚΟΤΡΥΠΑΣ συνέλαβε μεμονωμένον ιδιώτην άοπλον άνευ θορύβου. Ούτος κατόπιν πιέσεως υπέδειξεν την θέσιν (S.400825) ως πιθανήν θέσιν αποκρύψεως υπόπτων ατόμων.
Διά συγκλίσεως των τμημάτων κατατμηθέντων εις μικράς περιπόλους περικυκλώθη η θέσις αύτη και συνελήφθησαν 16 άτομα βοηθητικά υπηρεσιών ΚΣ κρυπτόμενα εντός λίαν δασωμένης χαράδρας.
Πέριξ της θέσεως ταύτης παρέμεινεν διμοιρία ενεδρευτικώς ενώ το υπόλοιπον τμήμα εκινήθη προς έδραν του χωρίς να παραλάβη συλληφθέντα άτομα προς παραπλάνησιν.
Το παραμένον τμήμα συνέλαβε ετέρας δυο γυναίκας μέλη οικογενειών ΚΣ αίτινες προσήρχοντο ανύποπτοι προς συνάντησιν των ετέρων συντρόφων των.
(ιυ) Αποτελέσματα:
Συνελήφθησαν Νο 18 εν όλω μέλη οικογενειών ΚΣ, συμπράτοντα με τους ΚΣ ως βοηθητικά πρόσωπα.
(ε) Νυκτερινή ενέργεια 24/25-10-49.
(ι) Οργάνωσις-Εκτέλεσις:
Ομάς οπλτών με επί κεφαλής Αξ/κόν διαθέτουσα και συσκευήν ασυρμάτου 18 εγκατεστάθη εν αφανεία (Λούφα) εις περιοχήν ΚΕΡΑΣΙΑΣ.
Την νύκτα της 24/25-10-49 ότε η ομάς αύτη ήτο εγκατεστημένη ενεδρευτικώς εις θέσιν περιοχής ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΙΑ (S.380828) ενεφανίσθησαν διερχόμενοι 2 ΚΣ ένοπλοι. Εμπεσόντες οι 2 ούτοι ΚΣ εις τα πυρά της ομάδος εφονεύθησαν αμφότεροι.
Ο εις των εξοντωθέντων ΚΣ έφερεν τα διακριτικά Λοχαγού.
Επειδή δεν κατέστη δυνατή η αναγνώρισις των εξοντωθέντων ΚΣ. διετάχθη η διακομιδή των εις ΣΔΓ προς αναγνώρισιν.

(ιι) Αποτελέσματα:
– Εξόντωσις δύο ΚΣ εξ ων εις Λοχαγός.
– Περισυνελέγησαν:
Δύο τυφέκια ΕΜΦΙΛ
Εν πιστόλιον
Αρχείον Κ.Σ.
(στ) Ενέργειαι 26/27-10-49.
(ι) Πληροφορίαι:
Παραδοθείς ΚΣ ένοπλος κατέθεσεν ότι εν τη περιοχή ΝΤΡΑΜΠΑΛΑΣ κρύπτονται ΚΣ.
(ιι) Οργάνωσις – Εκτέλεσις:
Κατόπιν των ανωτέρω πληροφοριών εκινήθη Λόχος συν 2 διμοιρίας και κατά την διάρκειαν της νυκτός επλησίασαν την πιθανήν θέσιν υπάρξεως ΚΣ.
Άμα τη εω της 26 περικυκλωθείσης της υπόπτου περιοχής ήρξατο λεπτομερής εξερεύνησις.
(ιιι) Αποτελέσματα:
Νεκροί ΚΣ 12
Παραδοθέντες ΚΣ 1
Συλληφθέν μέλος Οικογ. ΚΣ 1
Περισυνελέγησαν:
1 Αυτόματον ΣΤΑΓΕΡ
3 Πιστόλια
1 Διόπτρα Πυρ/κού.
(ζ) Ενέδραι:
(ι) Την 22-9-49 εις (S.3986), (S.372860), (S.343851), (S.318853), (S.309871).
(ιι) Την 24-9-49 εις τας αυτάς ως άνω περιοχάς.
(ιιι) Την 26-9-49 εις (S.313826), (S.282-863), (S.3986)
(ιυ) Την 27-9-49 εις (S.320825), (S.342851).
(υ) Την 1-10-49 εις (S.263800), (S.265820), εις (S.285812), (S.293808), (S.318825).
(υι) Την 2-10-49 εις τας αυτάς ως άνω περιοχάς.
(υιι) Την Αι καθ’ εκάστην επίσης νύκταν εγκαθιστάμεναι ενέδραι εις περιοχάς ΑΒΔΕΛΑΣ (S.2986) ουδέν απέδωσαν.
ΣΥΝΟΛΙΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΚΣ.
5.- Κατά το ως άνω χρονικόν διάστημα του ενός μηνός (από 25-9-49 μέχρι 25-10-49) εκ των ενεργειών του Τάγματος ¨ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ¨ προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα.

(α) Εξοντόθησαν. ΚΣ ένοπλοι νεκροί 15
(β) Συνελήφθησαν. ΚΣυμμορίτισσαι 2
-Συνεργάται ΚΣ και μέλη Οικογεν. 139
(γ) Παρεδόθησαν. 7
(δ) Περισυνελέγησαν.
-Οπλοπολυβόλα ΜΠΡΕΝΤΑ 3
-Τυφέκια ΕΜΦΙΛ 3
Αυτόματα ΣΤΑΓΕΡ 2
-Χει/δες 3
-Γεμιστήρες ΜΠΡΕΝ 7
« ΣΤΑΓΕΡ 6
-Πιστόλια 4
-Φυσίγγια
-Δίοπτρα ΤΣΑΪΣ ζεύγος 1
– « Πυρ/κού » 1
-Κτήνη Μεταγωγικά 9
-Βοοειδή 1
-Ποίμνιον 1
-Αρχείον ΚΣ
-Κατεστράφησαν εγκαταστάσεις
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
6.- Το 75 Ε.Τ.Π. «ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡ» διά της επιμονής των στελεχών προς άριστην κατάρτισιν εις τας νυκτερινάς επιχειρήσεις αυτών των ιδίων αφ’ ενός και των οπλιτών των αφ’ ετέρου διά της δημιουργίας αμίλλης μεταξύ των Ταγμάτων του Συν/τος, διά της αξιοποιήσεως της κτηθείσης πείρας τόσον εκ των επιχειρήσεων ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ όσον και εκ των τοιούτων ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΥ, κατέστη πλήρως ικανόν εις το να ενεργή κατά την νύκτα είτε συγκεντρωτικώς είτε με τα τμήματα του μεμονωμένα ή και εν είδει μικρών περιπόλων εις μέγα βάθος, με επιδεξιότητα ευστροφίαν και τέχνην.-

Η.Ν/Ι.Π Η Α. ΝΑΚΟΣ
Αντ/ρχης – Διοικητής.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Αριθ. Αντιτ.
Εκθέσεως. Σχεδ. «Π» Σχεδ. «Ρ» Σχ. «Σ» Σχ. «Τα»
ΓΕΣ/Α1 1 1 1 1 1
Β΄ΣΣ/Α1 2 1 1 1 1
Σ.Δ.Γ. 3 1 1 1 1
21 Ε.Τ.Π. 4 1 1 1 1
72 Ε.Τ.Π. 5 1 1 1 1
75 Ε.Τ.Π. 6 1 1 1 1
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 7 1 1 1 1
Α1 8 1 1 1 1
ΠΟΛΕΜ. ΑΡΧΕΙΟΝ 9 1 1 1 1