Εκθεση πεπραγμένων επιμελητείας, ΕΛΑΣ/54 ΣΥΝΤΑΓΜΑ/17 Φεβ 1944

ΕΛΑΣ
ΧVΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
54ον Σύν/μα

Αριθ.

Έκθεσις πεπραγμένων της Επιμελητείας του 54ου Συντάγματος Πεζικού

Η οργάνωσις της επιμελητείας λόγω της μεγάλης αποστάσεως την οποίαν κατέχει
το Σύνταγμα σε μήκος έχει κλιμακωθή εις τρία κλιμάκια διά των οποίων
εξυπηρετούνται τα Τάγματα με έδραν της Επιμελητείας το ΒΕΝΕΤΟΝ. Εις την
περιφέρεια εκάστου κλιμακίου υπάρχουν καταφύγια και εναποθηκεύονται τρόφιμα
διά τας ανάγκας εκάστου Τάγματος δι’ ένα μήνα, ως επίσης και καταφύγια
πυρομαχικών. Το σχέδιο τούτο κατά το διαρρεύσαν τρίμηνον απεδείχθη ότι
είναι πολύ εξυπηρετικόν, διότι μέχρι στιγμής το Κέντρον εφοδιασμού ΠΗΛΙΟΥ –
ΚΙΣΣΑΒΟΥ δεν έχει οργανωθή.

Ο εφοδιασμός εις τρόφιμα και νομήν γίνεται διά των ιδίων οργάνων της
Επιμελητείας άτινα έχουν διασπαρεί και προμηθεύονται τα ανωτέρω είτε δι’
αγορών, είτε διά συγκεντρώσεως εκ παρακρατημάτων εκ διαφόρων επιμελητειών
Αντάρτη, διότι μέχρι στιγμής το προ ενάμισυ μηνός ιδρυθέν Κέντρον
εφοδιασμού ουδέν μας εχορήγησεν. Συνέχεια

Advertisements

Manifestations of admiration for the Greek struggle against the Italians

Manifestations of admiration for the Greek struggle against the Italians

  • We used to say: ‘The Greeks fight like heroes.’ In the future we will be saying: ‘Heroes fight like Greeks.’
    newspaper Manchester Guardian, England, 19-4-1941
  • The Greeks brought about the first actual defeat of the land forces of the Axis. Even if Greece was to be crushed tomorrow, its military contribution would remain unimpaired. It will be the glory of modern Grece that it dismantled the omnipotence of the Axis and gave to all free peoples the proof of the value of democracy.
    newspaper The New York Times, 28-11-1940
  • Greece is for all the world an example of bravery.
    newspaper Bahit, Turkey

Συνέχεια

Compton Mackenzie: The Wind of Freedom

The breeze from the mountains around the temple may eternally gather the endless parade of all the heroes, British, Americans, Polish, Russians, free French, Dutchmen, Belgians, Norwegians, having a Greek warrior at the head of the parade, the truest son of freedom, whose shout «Aera (Attack)» will always echo over seas and mountains.

Compton Mackenzie: «The Wind of Freedom»