Εκθεσις Επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/1 Ιουν 1950


61
ΘΕΜΑ: Εκθεσις Επιχειρήσεως
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΣ/Α1/Ι (μετά Σχεδιαγρ. Π.)
ΚΟΙΝ: 74,75,76, Ταξ../Α1
Δ/σεις Όπλων (Άνευ Σχεδίου)                                             ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ /Α1
Αριθμ.Φ224/79
ΣΤΓ 918 τ
1 Ιουνίου 1950

ΓΕΝΙΚΑ.
1. Σκοπός της επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ υπήρξε η ανεύρεσις και εξόντωσις των Κ.Σ. της περιοχής ΒΕΡΜΙΟΥ και ιδία ΒΟΡ.ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
2. Χρησιμοποιηθείσαι δυνάμεις
(α) 581 Τ.Π.
(β) Λόχος 625
(γ) Λόχοι 628 Τ.Π.
(δ) 597 Τ.Π. μείον Λόχος
(ε) Επίσης εχρησιμοποιήθησαν
(ι) Τμήματα τις ΧΙ Μερ/χίας διά την απόφραξιν των διαβάσεων ΑΝΑΤ. ΒΕΡΜΙΟΥ, ως το συνμμένον σχεδ/μμα «ΙΙ».
(ιι) Τμήματα του 30 ΕΣΠ διά την απόφραξιν των διαβάσεων προς ΚΑΙΜΑΤΣΚΑΛΑΝ.
(ιιι) Τα 3182, 3185, 3187, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, ΤΕΑ, τα αποσπάσματα Χωρ/κής ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ και τμήματα χωρ/κής των Υποδ/σεων. Χωρ/κης ΒΕΡΟΙΑΣ – ΕΔΕΣΗΣ, διά την συμπληρω-ματικήν απόφραξιν των διαβάσεων περιφερειακώς το ΒΕΡΜΙΟΥ.
3. Συγκρότησις
(α) Συγκρότημα 76 Ταξ/χίας
-581Τ.Π.
-3204,3205, ΤΕΑ.
Υπό………………………….-Τμήματα χωρ/κης Υπ/σεως ΕΔΕΣΗΣ
-3206, ΤΕΑ.
– Εις Λόχος 230 Κ.Ε.
– 810 ΜΛΜ.
(β) Συγκρότημα597Τ.Π.
– 597 Τ.Π. μειον Λοχος
Υπό δ/σιν:…………………- Αποσπ Χωρ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ
– 3182, 3185, ΤΕΑ.
– Μια Διμοιρία 230 Χ.Ε.
(γ) Συγκρότημα 628 Τ.Π. – Διλοχία 628 Τ.Π.
Υπό δ/σιν -Λόχος 625 Τ.Π.
-Αποσπ. Χωρ/κής ΣΕΡΒΙΩΝ –
ΒΕΡΛΒΕΝΔΟΥ
-3187, 3207, 3208 ΤΕΑ.
– Μία Διμ. 230 Χ.Ε.
4. Κινησις προς τους χώρους εξορμήσεως
Έλαβε χώραν από της 19 Μαΐου και επερατώθη την 1800 ώ. περίπου της ιδίας ημέρας καθ’ ην τα τμήματα συνεκεντρώθησαν εις τους χώρους τους εμφαινομένους εις το συνημμένον σχεδ/μμα «Π».
5. Έναρξις επιχειρήσεως: Εγένετο την 0600 ω. της 20 Μαίου.
6. Πέρας επιχειρήσεως: Η 24 Μαίου.
7. Εξερεύνησις: Κατευθύνσεις και εξερευνηθείσα περιοχή ως το συν. σχεδ/μμα “ΙΙ”.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
8. Υγειονομικόν: Ελειτούργησε καλώς.
9. Τρόφιμα: Τα χορηγηθέντα τρόφιμα εις τους άνδρας επήρκεσαν από της ενάρξεως μέχρι του πέρατος της επιχειρήσεως και δεν υπήρξε ανάγκη νέου εφοδιασμού.
10. Πυρομαχικά: Δεν κατηναλώθησαν
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
11. Ελειτούργησαν καλώς πλην ενός Σ.Α. του 628 Τ.Π. όστις κατά την 20 Μαίου Υπέστη βλάβην.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
12. (α) Είς Λόχος του 502 Τ.Π. απέφραττε κατά την νύκτα και εξερεύνα κατά την ημέραν τας περιοχάς:
(ι) ΒΟ. ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ
(ιι) ΜΕΡΙΚΙ (Ν.6434)
(ιιι) ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (Ν.6341)
(ιν) ΜΠΙΤΣΑΣ (Ν.6245)
(β) Τμήματα 3192 και 3194 ΤΕΑ απέφραττον τας διαβάσεις ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ μεταξύ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.
(γ) Είς Λόχος 629 Τ.Π. απεφραττε τας διαβάσεις:
(ι) Μεταξύ ΒΟΥΡΙΝΟΥ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ
(ιι) ΒΟΥΡΙΝΟΥ εις το ύψος Χ. ΧΡΩΜΙΟΥ(Ν.8595)
(δ) Τμήματα του 3188 ΤΕΑ απέφραττον τας διαβάσεις ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ μεταξύ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ και ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ
13. Κατά την εξαήμερον εξερεύνησιν διεπιστώθη ότι ουδείς Κ.Σ. υπάρχει εις το ΒΕΡΜΙΟΝ και ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ. Εκ παραλλήλου εξηκριβώθη κατόπιν επισταμένης και επιτοπίου εξετάσεως ότι η πληροφορία περί εισόδου εις ΒΕΡΜΙΟΝ 17 Κ.Σ. ήτο αναληθής, σχεδιασθείσα υπό φαντασιοπλήκτου νεαρού χωρικού.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ
14. (α) Φιλίων
Ουδεμία
(β) Εχθρού
Ανευρέθησαν
(ι) Εν μυδράλλιον εν καλή κατάστασει.
(ιι) Δέκα πέντε σάκκοι, πλήρεις σίτου και αλεύρου ήλλοιωμένων, οίτινες κατεστράφησαν.

Τό
Α1 Γραφείο
Τ.Σ.Υ.
Δ.Γ. ΚΑΝΕΑΣ ΘΡΑΣ. ΖΑΪΜΗΣ
Ταγ/ρχης Πεζικού ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ