Εκθεση Δράσης 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, Γ’ΣΣ/Α1/31 Δεκ 1949


ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Εκθέσεως ΙΙ Μεραρχίας                                                               Γ΄ΣΣ (ΑΙ)
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1                                                                               ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 18082/
ΚΟΙΝ: Α1                                                                                             Β.Σ.Τ 903 τη 31.ΧΙΙ.49
Σχετική η υπ’ αριθμ. Α.Π 358248/4009/19.12.49 υμετέρα Διαταγή.

 1. Υποβάλλεται Έκθεσις του Σώματος Στρατού σχετικώς με το έργον και την απόδοσιν της ΙΙ Μεραρχίας κατά την περίοδον 19 Σ/βρίου με 24 Δ/βρίου 1949, οπότε η Μεραρχία ευρίσκετο εις την ζώνην του Σ. Στρατού.
 2. Σχετικώς με την υποβληθείσαν εις το ΣΣ έκθεσιν της Μεραρχίας ήτις και υπεβλήθη συγχρόνως απ’ ευθείας υμίν υπό ταύτης , παράβασιν διά την οποίαν ηλέγχθη η Μεραρχία υπό του Σ. Στρατού, αναφέρονται τα κάτωθι:
  α) Η έκθεσις αύτη υπεβλήθη κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α.Π 17197/15.12.49 διαταγής του ΣΣ εκδοθείσης προ της λήψεως της Υμετέρας υπ’ αριθμ. Α.Π 238248/4009/5/19.12.49 διαταγής.
  β) Σχετικώς με το περιεχόμενον της εκθέσεως ταύτης, τούτο εις τας γενικάς του γραμμάς ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα και δεν διαφέρει της υποβαλλομένης εκθέσεως του Σ. Στρατού.
  Εις μερικά όμως σημεία η έκθεσις της Μεραρχίας αφίσταται της πραγματικότητος και ιδιαιτέρως εις τα κάτωθι:
  ι. Τα αναφερόμενα (Σελίς 2) ότι οι συμμορίται έδρων εις τας περιοχάς ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ με σχετικήν πρωτοβουλίαν, δεν είναι ουδόλως ακριβές διότι κατά την χρονικήν περίοδον προ του Σ/βρίου και κατά τον μήνα τούτον ιδία, ουδεμία σοβαρά συμμοριακή κίνησις υφίστατο εις την περιοχήν ταύτην. Η δραστηριότης των ομάδων τούτων ήρξατο από της 22 Σ/βρίου περίπου οπότε ούτοι ενισχύθησαν διά στελεχών εκ των καταφυγόντων εις την Βουλγαρίαν συμμοριακών δυνάμεων.
  Και εις Χαλκιδικήν ακόμη οι συμμορίται κατόπιν των συντριπτικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων Μαρτίου-και Απριλίου μικράν εδείκνυον έκτοτε δραστηριότητας.
  ιι. Τα αναφερόμενα υπό της Μεραρχίας ότι ουδέν δίκτυον πληροφοριών παρελήφθη παρά ταύτης και ότι άπαντα κατηρτίσθησαν υπ’ αυτής και μόνον, είναι τουλάχιστον υπερβολικά.
  Είναι άλλως τε γενική συνήθεια πάσης παραλαμβανούσης ένα νέον Τομέα μονάδος να νομίζη ότι τα πάντα αρχίζουσι απ’ αυτήν και ότι οι προηγούμενοι ουδέν έπραξαν.
  Τούτο δε ιδιαιτέρως παρατηρείται προκειμένου περί δικτύων πληροφοριών, πρακτόρων κ.λ.π. οι οποίοι πολλάκις εργάζονται υπό την μορφήν προσωπικής εξυπηρετήσεως των προσώπων με τα οποία συνεργάζονται και ουχί των υπηρεσιών διά λογαριασμόν των οποίων ταύτα ενεργούσι. Δίκτυα πληροφοριών και ομάδες πληροφοριών υφίσταντο εις όλην την ζώνην του ΣΣ και της Μεραρχίας , και ανέκαθεν μεγάλη σημασία είχε δοθή διά την συγκρότησιν τούτων.
  Ίσως να μη είχον ιδιαιτέρως παρακολουθηθή κατά την τελευταίαν περίοδον διότι η VII Μεραρχία η οποία ανέλαβε την περιοχήν ταύτην επεκταθείσα μέχρι ΑΞΙΟΥ κατόπιν αποχωρήσεως της 31 Ταξιαρχίας, είχεν ιδιαιτέρως εστραμμένην την προσοχήν της εις τας παραμεθορίους περιοχάς ένθα υφίσταντο οι συμμορίται (ΜΠΕΛΛΕΣ και Β.Δ. ΞΑΝΘΗΣ) και εις τας εναντίον τούτων επιχειρήσεις, θέτουσα εις δευτέραν μοίραν το εσωτερικόν της ζώνης της δεδομένου άλλως τε ότι επεκράτει εις τούτο πλήρης ησυχία.
  ιιι. Όσον αφορά την ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ παρ’ όλας τας προσπαθείας είναι αληθές ότι η οργάνωσις δικτύου πληροφοριών δεν είχεν αποδόσει μέχρις εσχάτων και ήρχισε συστηματοποιουμένη κυρίως από του μηνός Οκτωβρίου και εντεύθεν, οπότε και ήρχισαν αι επιχειρήσεις ευρυτέρας μορφής εις την περιοχήν ταύτην, διατεθεισών σοβαρών δυνάμεων τας οποίας ουδέποτε άλλοτε το ΣΣ ηδύνατο να διαθέση εις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ λόγω των υφισταμένων μεγαλυτέρων αναγκών εις ετέρους ζωτικοτέρους τομείς.
  ιυ. Εις το Κεφάλαιον τούτο των πληροφοριών αμυδρότατα διαφαίνεται εις την έκθεσιν της Μεραρχίας η παρασχεθείσα μεγίστη συνδρομή εις ταύτην υπό του Σ. Στρατού.
  Όχι μόνον διετέθησαν εις την Μεραρχίαν άπαντα τα αιτηθέντα μέσα διά την οργάνωσιν δικτύων πληροφοριών και όλων των ειδικών αποσπασμάτων πληροφοριών και διώξεως αλλά και σταθερώς και καθημερινώς σχεδόν η Μεραρχία ετηρείτο ενήμερος εντός ελαχίστου χρόνου, πλείστων σοβαράς σημασίας κινήσεων των συμμοριτών και των προθέσεών των χάρις εις σοβαράν πηγήν την οποίαν το ΣΣ διαθέτει.
  Η πηγή αύτη πληροφοριών ήτο η σημαντικωτέρα διά την Μεραρχίαν καθ’ όλον το χρονικόν διάστημα της εν τη περιοχή της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ιδία δράσεώς της, εάν δε εν τη εκθέσει του ΣΣ κρίνεται αυστηρώς η δράσις ιδία των μικρών τμημάτων της Μεραρχίας τούτο ακριβώς είναι διότι δεν ηδυνήθησαν τα τμήματα ταύτα να εκμεταλλευθώσι την παροχήν τοιούτων σπανίων και πολυτίμων πληροφοριών.
  Τ.Υ.
  Αντιστράτηγος

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.


Θέμα: Απόδοσις Δ/σεων ΙΙ Μερ/χίας.                                            Κατεπείγουσα
ΠΡΟΣ: ΓΕΣτρατού Α1                                                                             Άκρως Απόρρητος
ΚΟΙΝ: Α1 Γ΄ΣΣ Α1
ΑΡΙΘ. Α.Π. 18083/
Β.Σ.Τ. 903 τη 31.12.49
Εν συνεχεία Α.Π 18070/31.12.49 αναφοράς ΣΣ αναφέρονται τα κάτωθι σχετικώς με την απόδοσιν Δ/σεων ΙΙ Μεραρχίας.

 1. Μέραρχος: Ταξίαρχος ΠΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  Ανέπτυξε μεγάλην δραστηριότητα τόσον διά την εκπλήρωσιν της ανατεθείσης αποστολής όσον και διά την βελτίωσιν της εκπαιδεύσεως και αποδόσεως των Μονάδων , την Διοικητικήν μέριμναν, την οργάνωσιν των Μ.Ε.Α., και τον επαναπατρισμόν.
  Συνήντησεν εν αρχή σχετικάς δυσκολίας και διεφαίνετο η έλλειψις πείρας εις την αντιμετώπισιν του προβλήματος, ως τούτο εν αρχή παρουσιάζετο, λόγω της πολλαπλής του μορφής, των ειδικών συνθηκών του αγώνος και της μειωμένης αποδόσεως των τμημάτων της Μεραρχίας οφειλομένης εις τους εκτεθέντας εν τη εκθέσει λόγους.
  Ταχέως όμως η Διοίκησις προσανατολίσθη πλήρως και ήτο εις θέσιν να κατευθύνη επιτυχώς τας ενεργείας των υπ’ αυτήν Μονάδων.
  Εκείνο εις το οποίον επεστήθη υπό του ΣΣ ιδιαιτέρως η προσοχή της Δ/σεως της Μεραρχίας ήτο η ανάγκη όπως αναζητώνται και κρίνωνται αυστηρώτερον οι υπεύθυνοι Διοικηταί οσάκις σημειούται αδικαιολόγητος αποτυχία των Τμημάτων των.
  Η Δ/σις της Μερ/χίας προσεπάθησε να ανταποκριθή προς την κατεύθυνσιν αυτήν, νομίζομεν όμως ότι δεν εξήντλησεν την αυστηρότητά της επί του αντικειμένου τούτου εις τον επιβαλλόμενον βαθμόν.
 2. Υποδ/τής Μεραρχίας: Ταξίαρχος ΓΚΙΚΑΣ ΣΟΛΩΝ
  (Δ/τής επιχειρήσεων ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
  Ανέπτυξε εξαιρετικήν δραστηριότητα και ειργάσθη με μεγάλον ζήλον και ικανότητα εις την εκπλήρωσιν της αποστολής του.
  Κατενόησε πλήρως την ειδικήν μορφήν του αγώνος και ωργάνωσε αναλόγως το σύστημα πληροφοριών και εμερίμνησε διά την κατάλληλον εκπαίδευσιν των Τμημάτων.
  Απόδοσις: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ.
 3. Δ/τής 21 Ταξ/χία: Συντ/ρχης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
  Επιφορτισθείς με τον τομέα ΜΠΕΛΛΕΣ (προκάλυψις), ησχολήθη κυρίως με την αμυντικήν οργάνωσιν του τομέως και την προπαρασκευή των έργων χειμερινής διαβιώσεως, αποδόσας λίαν ικανοποιητικόν έργον.
  Συνεπεία τούτου δεν έσχεν τον χρόνον και τα μέσα διά να ασχοληθή με το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης του και διά την περιοχήν ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, όπου οι συμμορίται χωρίς να κατωρθώσουν να αναπτύξουν σημαντικήν δράσιν κατώρθωσαν εν τούτοις κρυπτόμενοι να αποφύγωσι σημαντικά πλήγματα εκ μέρους των φιλίων τμημάτων και ενίοτε να προξενήσωσι εις ταύτα απωλείας τινας.
  Κατέχει καλώς τον αντισυμμοριακόν αγώνα.
 4. Δ/τής 22 Ταξ/χίας: Συντ/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι.
  Ανέπτυξε μεγάλην δραστηριότητα και επεδείξατο μεγάλην ικανότητα εις την εκπλήρωσιν της αποστολής του.
  Είναι τελείως κάτοχος της ειδικής μορφής του αντισυμμοριακού αγώνος, ωργάνωσε και ανέπτυξε με μεγάλην δεξιότητα το δίκτυον πληροφοριών της περιοχής του.
  Απόδοσις: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ.
 5. Δ/τής 3ης Ορ. Ταξ/χίας: Συντ/ρχης ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ
  Επέδειξε μεγάλην δραστηριότητα.
  Η απόδοσίς του ΚΑΛΗ.
  Τα τμήματά του δεν απέδωσαν όσον έπρεπε χωρίς τούτο όμως να δημιουργή δι’ αυτόν ειδικήν ευθύνην.
 6. Δ/ταί Ταγμάτων
  Το ΣΣ κρίνον εκ των αποτελεσμάτων νομίζει ότι η κρίσις της Μεραρχίας διά τινας τουλάχιστον εξ αυτών υπήρξεν επιεικής.
  Διά τον Ταγματάρχην ΣΑΣΑΝΗΝ το ΣΣ εκ παλαιών αφορμών όταν υπηρέτει εις 31ην Ταξ/χίαν νομίζει ότι δεν είναι ικανός διά Δ/σιν Τάγματος και είχε ζητήσει την αντικατάστασίν του.
  Τ.Υ.

Αντιστράτηγος Θ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θέμα : Εκθεσις δραστηριότητος Κατεπείγουσα-Απόρρητος ΙΙ Μεραρχίας. Γ΄ΣΣ Α1
ΠΡΟΣ : Γ Ε Στρατού Α1. ΑΡΙΘ. Α.Π. 18070/
ΚΟΙΝ: Α1 Β.Σ.Τ. 903 τη 31.12.49

Έ κ θ ε σ ι ς
δραστηριότητος ΙΙ Μεραρχίας κατά τον χρόνον παραμονής της εν τη ζώνη του Γ΄ΣΣ (19.9.49 – 24.12.49)

Ι. Γενική κατάστασις της περιοχής κατά τον χρόνον εισόδου ΙΙ Μεραρχίας εις ζώνην Γ΄ΣΣ.
Εχθρός
Μετά τας διεξαχθείσας εις την περιοχήν ΜΠΕΛΛΕΣ επιχειρήσεις από 18 Αυγούστου μέχρι 1 Σ/βρίου οπότε τα απομένοντα τμήματα των επί ΜΠΕΛΛΕΣ Κ/Συμμοριακών συγκροτημάτων ίνα αποφύγωσι την ολοσχερή εξόντωσίν των ηναγκάσθησαν να διαφύγωσιν εις το έδαφος των προς Βορράν ομόρων Κρατών (Βουλγαρίαν και Γιουγκοσλαβίαν), η συμμοριακή κατάστασις εις την περιοχήν η οποία ανετίθετο εις την ΙΙ Μεραρχίαν (περιοχή μεταξύ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ εκβολαί ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ και ΑΞΙΟΥ ποταμού) παρουσιάζετο ως κάτωθι ως εξηκριβώθη εκ των μεταγενεστρέρως συγκεντρωθεισών πληροφοριών και γενομένων διαπιστώσεων.
(α) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 160
(μέχρι της 20 Σ/βρίου αι πληροφορίαι
έφερον τούτους ανερχομένους εις 100)
(β) ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ-ΑΓΓΙΣΤΡΟΝ 20
(γ) ΚΡΟΥΣΣΙΑ 80
(δ) ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ 80
Σύνολον Κ/Συμμοριτών 340
Δραστηριότης
Οι συμμορίται ούτοι κατανεμημμένοι κατά μικράς ομάδας δυνάμεως μικροτέρας των 10 πλην των της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ οι οποίοι συνεκεντρούντο ενίοτε εις μεγαλυτέρας ομάδας απέφευγον συστηματικώς τον αγώνα και απεκρύπτοντο εντός δασών και απροσίτων χώρων.
Η μόνη ενέργεια τούτων ήτο η προσπάθεια των προς διαρπαγήν τροφίμων είτε εξ απομεμακρυσμένων οικιών κατωκημμένων τόπων είτε εκ μεμονωμένων ατόμων τα οποία τυχόν εκινούντο προς ξύλευσιν.
Επίσης επιδίωκον να εκτελέσουν πράξεις δολιοφθοράς, πάντως εστερημμένας σοβαρότητος.
Το ηθικόν των Κ/ Συμμοριτών τούτων κατόπιν της συντριβής ην είχον υποστή αι κύριαι αυτών δυνάμεις ήτο λίαν χαμηλόν.
Μαχητικότης
Η μαχητική ικανότης τούτων ήτο εν τούτοις υπολογήσιμος πλην των επί ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ των οποίων ήτο άνευ ουδεμιάς αξίας.
Ο λόγος της διατηρήσεως υπό των ομάδων τούτων της τοιαύτης μαχητικής ικανότητος ήτο, ότι αποτελούντο κυρίως από Παλαιά Στελέχη του Κ.Κ.Ε. τα οποία ήσαν βεβαρυμένα με εγκληματικάς πράξεις ας κατά το παρελθόν είχον διαπράξει και επί πλέον εγνώριζον άριστα το έδαφος και ήσαν τελείως εξοικειωμένα με το ιδιότυπον τούτο είδος του Πολέμου.
Φίλιαι δυνάμεις
Πλήν των δυνάμεων της ΙΙ Μεραρχίας (9 Τ.) διετέθησαν διά την περιοχήν την ανατιθεμένην εις την Μεραρχίασν και 10 Τ. Εθνοφρουράς και Ε.Τ Πεζικού.
Το ηθικόν τόσον των Στρατιωτικών Μονάδων της περιοχής, ην ανελάμβανεν η Μεραρχία όσον και των χωρικών και ΜΕΑ ήτο πολύ καλόν κατόπιν των τελευταίων επιτυχιών του Εθνικού ημών Στρατού και εντός της ζώνης του ΣΣ και εκτός ταύτης και κυρίως των τοιούτων του Νικών ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΥ-ΜΠΕΛΛΕΣ.
Ενδεικτικόν του ηθικού του πληθυσμού ήσαν αι αιτήσεις δι’ επαναπατρισμόν των χωρίων όστις και επραγματοποιήθη εις μεγάλην κλίμακα και αι αιτήσεις προς εξοπλισμόν όλων σχεδόν των κατοίκων της υπαίθρου.
2. Συνθήκαι εισόδου Μεραρχίας και συνθήκαι αναλήψεως της ζώνης ευθύνης της.
Η Μεραρχία εισελθούσα εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ μέχρις εσπέρας της 13 Σ/βρίου, προήρχετο εκ της περιοχής ΒΙΤΣΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ένθα είχον διεξαχθή αι τελευταίαι νικηφόροι επιχειρήσεις.
Το ηθικόν της Μεραρχίας (αξ/κών και οπλιτών) ήτο πολύ καλόν πλην αύτη μη έχουσα υποστή ουδεμίαν εκπαίδευσιν κατά την επί έτος περίπου παραμονήν της εις την περιοχήν ταύτην εν στατική αποστολή και υπό δυσμενεστάτας συνθήκας , παρουσίαζε κατά την γνώμην των ηγητόρων της μεγάλην δυσκαμψίαν και πλήρη σχεδόν άγνοιαν των μεθόδων του αντισυμμοριακού αγώνος και δη κατά μικρών ευκινήτων συμμοριακών ομάδων , τα δε τμήματα εστερούντο κατά ένα γενικόν τρόπον του απαιτουμένου επιθετικού πνεύματος, ιδιαιτέρως υπό την έννοιαν της αναζητήσεως προσβολής και απηνούς διώξεως των ανευρισκομένων συμμοριτών ή ομάδων Κ.Σ.
Αποτέλεσμα της καταστάσεως αυτής των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας υπήρξε να υποστούν ταύτα κατά τας πρώτας ημέρας της εισόδου των και ενεργείας εις τας ζώνας ευθύνης των αρκετόν αριθμόν αιφνιδιασμών εκ μέρους των Κ.Σ. ομάδων ενεδρευτικώς και να υποστούν σχετικάς απωλείας.
3. Διάταξις Μεραρχίας
(α) Η ληφθείσα αρχικώς υπό της ΙΙ Μεραρχίας διάταξις από 19ης Σ/βρίου αφ’ ης ανέλαβεν την ανατεθείσαν αυτή ζώνην μεταξύ ΑΞΙΟΥ π. και ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ όρους- εκβολαί ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ π. ήτο η κάτωθι:
Σ.Δ/σεως Μεραρχίας : ΛΑΓΚΑΔΑΣ
21η Ταξιαρχία
Σ.Δ Ταξιαρχίας :ΚΙΛΚΙΣ με
Τ.Σ. εις ΡΟΔΟΠΟΛΙΝ
3 Τάγματα επί ΜΠΕΛΛΕΣ
Δύο Τάγματα Εθν/ράς διατιθεμένα εις την περιοχήν της Ταξιαρχίας είχον διατεθή ως κάτωθι:
67 Τ. Εθνοφρουράς : Επί ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ
95 Τ. -//- Εις περιοχήν ΧΕΡΣΟΥ-
ΚΟΡΩΝΑΣ-ΚΙΛΚΙΣ.
22α Ταξιαρχία
Σ.Δ Ταξιαρχίας : ΣΕΡΡΑΙ
Έν Τάγμα Εις περιοχήν
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ με το
μείζον μέρος ως εφεδρεία.
Έν -//- Εις περιοχήν Ν. ΖΙΧΝΗΣ.
Έν -//- -//- -//- ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Τρία Τάγματα Εθνοφρουράς υπαχθέντα υπό τας δ/γάς της Ταξιαρχίας είχον διατεθή εις την περιοχήν ταύτης ως κάτωθι:
60 Τ. Εθνοφρουράς Εις περιοχήν Βορ. ΣΕΡΡΩΝ
86 Τ. -//- -//- -//- ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ όρους
39 Τ. -//- -//- -//- ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3η Ορ. Ταξιαρχία (εφεδρεία Σ. Στρατού)
Σ.Δ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τάγμα εις -//-
Τάγμα εις ΛΗΤΗΝ
-//- -//- ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Η Ταξιαρχία αύτη προς τον σκοπόν της πλήρους εκκαθαρίσεως της περιοχής Χαλκιδικής διετέθη την 25.9.49 εις την περιοχήν ταύτην αρχικώς υπό τας της 87ης Σ. Περιοχής βραδύτερον δε υπό την Μεραρχίαν.
Εκτός των ανωτέρω δυνάμεων υπό την Μεραρχίαν υπήχθησαν και αι κάτωθι Μονάδες Εθνοφρουράς και Ελαφρών Ταγμάτων ευρισκόμεναι εντός της ζώνης ευθύνης της Μεραρχίας.
50 Ε.Σ Πεζικού με δύο Ε.Τ Πεζικού και έν Τάγμα Εθνοφρουράς εις την περιοχήν Χαλκιδικής.
31 Ε.Σ Πεζικού με δύο Τάγματα
Εν εις την περιοχήν ΛΑΧΑΝΑ
-//- -//- -//- ΣΩΧΟΥ-ΛΑΓΚΑΔΑ
(β) Κατά το α΄πενθήμερον του μηνός Οκτωβρίου λόγω διαλύσεως 7 Ταγμάτων Εθνοφρουράς εκ της περιοχής του Σ. Στρατού, αι δυνάμεις της ζώνης της ΙΙ Μεραρχίας ηλαττώθησαν κατά 2 Τάγματα Εθνοφρουράς. Προς συμπλήρωσιν των αναγκών της Μεραρχίας διετέθη αυτή εν (Ι) Τ. Εθνοφρουράς εξ ετέρας περιοχής του Σ. Στρατού.
Διά της γενομένης αναπροσαρμογής της διατάξεως της Μεραρχίας 1 Τ.Ε αφηρέθη εκ της περιοχής ΝΙΓΡΙΤΗΣ η ευθύνη της οποίας ανετέθη εις το εφεδρικόν Τάγμα της 22ας Ταξιαρχίας περιοχής ΣΕΡΡΩΝ.
(γ) Συνεπεία των διαταχθεισών εν συνεχεία απολύσεων και άλλων κλάσεων οπλιτών και διαλύσεως Μονάδων απέμειναν εν τη ζώνη της ΙΙ Μεραρχίας κατά το τελευταίον 10ήμερον του Δ/βρίου οπότε αύτη εξήλθε της ζώνης του ΣΣ ίνα συγκεντρωθή δι’ εκπαίδευσιν εις περιοχήν ΒΕΡΡΟΙΑΣ.
Επτά Τάγματα Πεζικού (Στρατού Εκστρατείας)
Δύο Ελαφρά Τάγματα
Και έν Ελαφρόν Συν/γμα Πεζικού (Διοίκησις)
Διά ταύτα καθωρίσθη η κάτωθι διάταξις εφαρμοσθείσα υπό της ΙΧ Μεραρχίας ήτις αντικατέστησε την ΙΙ Μεραρχίαν.
Σ.Δ/σεως Μεραρχίας : ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Μία Ταξιαρχία (3 Τάγματα)
Σ.Δ/σεως ΚΙΛΚΙΣ
Δύο Τάγματα εις περιοχήν ΜΠΕΛΛΕΣ-ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ-Β.ΚΡΟΥΣΙΑ
Έν Τάγμα -//- -//- ΚΙΛΚΙΣ-ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ
Μία Ταξιαρχία (2 Τάγματα)
Έν Τάγμα εις την περ/χήν ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
-//- -//- -//- -//- ΣΕΡΡΩΝ-ΝΙΓΡΙΤΗΣ-ΛΑΧΑΝΑ
Μία Ταξιαρχία (2 Τάγματα)
Αύτη προσωρινώς εις την περιοχήν Χαλκιδικής διά την συνέχισιν της αρξαμένης από του μηνός Οκτωβρίου εκκαθαριστικής ενεργείας. Μετά το πέρας της ενεργείας ταύτης προβλέπεται να συγκεντρωθή εις περιοχήν Ν. ΖΙΧΝΗΣ-ΔΡΑΜΑΣ ως εφεδρεία του Σ. Στρατού.
4. Βασικαί διαταγαί και οδηγίαι δοθείσαι εις την ΙΙ Μεραρχίαν.
Άμα τη εισόδω της Μεραρχίας εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Α.Π 11659/752/10.9.49 διαταγή του ΣΣ καθορίζουσα τας αποστολάς της Μεραρχίας και εκοινοποιήθησαν αυτή και αι υπ’ αριθμ. Α.Π 11345/ και 11437/6.9.49 δ/γαί Σ. Στρατού.
Επίσης εκοινοποιήθησαν και άπασαι αι βασικαί δ/γαί του Σ. Στρατού.
Αντίγραφα των διαταγών τούτων επισυνάπτονται τη παρούση.
Διά των διαταγών τούτων βασικαί εντολαί διά την Μεραρχίαν εδόθησαν αι κάτωθι:
ι. Εξασφάλισις της ακεραιότητος του Εθνικού ημών εδάφους και απαγόρευσις εις τους συμμορίτας να επανεγκατασταθώσιν εις παραμεθορίους περιοχάς (επί ΜΠΕΛΕΣ και ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ).
ιι. Εκκαθάρισις των μετόπισθεν της Μεραρχίας από των Κ/Συμμοριακών ομάδων των ευρισκομένων εις ταύτα και εξόντωσις τούτων.
Ιδιαιτέρα προσοχή εδίδετο εις την περιοχήν Χαλκιδικής ένθα το συμμοριακόν συγκρότημα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ παρουσίαζε την μεγαλυτέραν μαχητικήν ικανότητα και δραστηριότητα.
ιιι. Εξασφάλισις των οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.
ιυ. Αξιοποίησις των ΜΕΑ και συμβολή εις τα έργα των Πολιτικών αρχών διά τον επαναπατρισμόν των διαφόρων χωρίων της περιοχής της.
υ. Κατασκευή και συμπλήρωσις έργων οχυρώσεως εγκαταστάσεως και χειμερινής διαβιώσεως, ιδία εις τας εκκαθαρισθείσας παραμεθορίους περιοχάς του ΜΠΕΛΕΣ και ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ.
5. Εργον ΙΙ Μεραρχίας
(α) Εξασφάλισις Χειμερινών εγκαταστάσεων
Η Μεραρχία άμα τη εγκαταστάσει της προέβη εις την αμυντικήν οργάνωσιν της παραμεθορίου περιοχής ΜΠΕΛΛΕΣ και εις την κατασκευήν έργων χειμερινής διαβιώσεως των τμημάτων της.
Συνεπλήρωσε το υπό της VII Μεραρχίας αναληφθέν έργον αμυντικής οργανώσεως και διαβιώσεως περιοχής ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ και των τοιούτων της περιοχής ΚΡΟΥΣΙΩΝ.
Το επιτευχθέν γενικώς έργον υπήρξεν λίαν ικανοποιητικόν.
(β) Διεξαχθείσαι επιχειρήσεις και αναπτυχθείσα δραστηριότης
ι. Χαλκιδική
Από 25 Σ/βρίου ήτοι μετά εξαήμερον από της εισόδου της Μεραρχίας εις την ζώνην του ΣΣ η 3η Ορεινή Ταξιαρχία της Μεραρχίας διετέθη εις Χαλκιδικήν διά την εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης μετά του εις την περιοχήν ταύτην εδρεύοντος 50 Ε.Σ.Π.
Η ενέργεια αύτη διήρκεσεν μέχρις της 3.10.49 οπότε η Ταξιαρχία επανήλθεν εις περιοχήν Θεσ/νίκης δι’ εκπαίδευσιν.
Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ και προς τον σκοπόν της ταχείας εκκαθαρίσεως της περιοχής ταύτης διετέθη και πάλιν η αυτή Ταξιαρχία (3 Ορ.) από της 10 Οκτωβρίου μέχρι της 22 Δεκεμβρίου οπότε αντικατεστάθη υπό της 41 Ταξιαρχίας της ΙΧ Μεραρχίας.
Η όλη εκκαθαριστική ενέργεια ανετέθη εις τον Υποδιοικητήν της Μεραρχίας Ταξίαρχον Γκίκαν.
Ληφθέντα μέτρα και επιτευχθέντα αποτελέσματα Η Μεραρχία αντιληφθείσα καλώς τας ειδικάς συνθήκας της εν Χαλκιδική καταστάσεως και την προσπάθειαν του συμμοριακού συγκροτήματος όπως αποφεύγη τον αγώνα προέβη εις την οργάνωσιν του απαιτουμένου συστήματος πληροφοριών και συνεκρότησεν ελαφρά ειδικά τμήματα εξ οπλιτών και Κ.Μ.Ε.Α. διά την ανεύρεσιν και δίωξιν των συμμοριτών τούτων.
Επίσης επεζήτησεν την παροχήν της απαιτουμένης εκπαιδεύσεως εις τα μετέχοντα των επιχειρήσεων τμήματα και ιδιαιτέρως την εξοικείωσίν των εις την νυκτερινήν κίνησιν, τας νυκτερινάς ενεργείας, ενεδρεύσεις κ.λ.π. αντικείμενα επί των οποίων ευθύς εξ αρχής κατεδείχθη ότι υστέρει σημαντικώς η Μεραρχία.
Διά των ληφθέντων ως άνω μέτρων και της αναπτυχθείσης δραστηριότητος η Μεραρχία εν Χαλκιδική επέτυχεν τα κάτωθι:
Την εξόντωσιν, σύλληψιν και παράδοσιν 54 εν συνόλω Κ.Σ εκ των οποίων πολλά σημαίνοντα στελέχη επικεκηρυγμένα αντί σοβαρών χρηματικών ποσών.
Τον εξαναγκασμόν του Κ.Σ συγκροτήματος να απομακρύνη εκ της περιοχής ταύτης 37 Κ.Σ. μη εμπνέοντας εις την διοίκησίν του πλήρη εμπιστοσύνην.
Ούτω ο αριθμός των συμμοριτών ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ εμειώθη κατά 91 επί αρχικώς ευρισκομένων 160 περίπου, ήτοι μείωσις κατά 55%.
Την ανεύρεσιν και καταστροφήν των περισσοτέρων συμμοριακών εγκαταστάσεων εις τας περιοχάς ΒΑΡΒΑΡΑΣ και ΚΑΚΑΒΟΥ.
Την ανεύρεσιν 2 πυροβόλων και σημαντικού οπλισμού (ως εν τη καταστάσει της εκθέσεως της ΙΙ Μεραρχίας εμφαίνηται)
Την σύλληψιν όλων των μεταγωγικών του Κ.Σ συγκροτήματος.
Και τέλος την πλήρη εξουδετέρωσιν των συμμοριτών της περιοχής ταύτης οι οποίοι χείριστα διατρεφόμενοι και συνεχώς κρυπτόμενοι με ηθικόν χαμηλώτατον ουδεμίαν ενέργειαν κατώρθωσαν να εκδηλώσουν κατά το τρίμηνον Οκτωβρίου – Δ/βρίου και έχουν περιέλθη εις εξαιρετικώς δυσχερή θέσιν πανταχόθεν καταδιωκόμενοι και πιεζόμενοι.
Ενδεικτικόν της δεινής θέσεως εις ην περιήλθον οι Κ.Σ Χαλκιδικής είναι η επί του αντικειμένου αυτού ομολογία της Κ.Σ. ηγεσίας ήτις κατ’ απολύτως θετικήν πληροφορίαν περιελθούσαν εις το ΣΣ έχει ως εξής «Μαχηταί μας είναι εξηντλημένοι από πείνα και κούραση. Αν συνεχισθή η κατάστασις αυτή, πάμε για διάλυση κ.λ.π.»
ιι. Περιοχή ΚΡΟΥΣΙΩΝ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ Διενεργήθησαν συνεχείς εξερευνήσεις και ενέργειαι διώξεως εις απάσας τας περιοχάς ταύτας (λεπτομερείς ενέργειαι εμφαίνονται εις την συνυποβαλλομένην έκθεσιν της Μεραρχίας) άνευ όμως σοβαρών αποτελεσμάτων.
Οπωσδήποτε επετεύχθησαν τα κάτωθι:
Ο περιορισμός της συμμοριακής δραστηριότητος εκδηλουμένης κυρίως διά λεηλασιών προς εξασφάλισιν ειδών διατροφής.
Η εξάρθρωσις των δικτύων πληροφοριών των Κ/Συμμοριτών και η σύλληψις των διαφόρων συνδέσμων μετά χωρίων της υπαίθρου (ΝΙΓΡΙΤΗΣ-Πεδινής Περιοχής ΚΙΛΚΙΣ) και τούτο δύναται να λεχθή ότι υπήρξε η μεγαλυτέρα επιτυχία της Μεραρχίας εις την περιοχήν ταύτην.
Επηνέχθησαν εις τας συμμοριακάς ταύτας ομάδας αι κάτωθι απώλειαι:
Κ.Σ. Νεκροί 19
Κ.Σ. τραυματίαι τελείως εξηκριβωμένοι 8

Κ.Σ. συλληφθέντες – παραδοθέντες 19

Σύνολον 36
ήτοι 20% περίπου επί της αρχικής δυνάμεως των συμμοριτών εις την περιοχήν ταύτην ανερχομένους εις 185.

 1. Είσοδος ΙΧ Μεραρχίας
  (α) Γενικαί συνθήκαι εισόδου
  Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ η ΙΧ Μεραρχία προκειμένου να αντικαταστήση την ΙΙ Μεραρχίαν ήρχισε μεταφερομένη από 16.12.4 εις την ζώνην του Σ. Στρατού. Η μεταφορά ταύτης επερατώθη την 24ην Δ/βρίου και από 240600 ώρας ανελήφθη η ζώνη ευθύνης υπό της ΙΧ μεραρχίας.
  (β) Διαταχθείσαι προς ενέργειαν από κοινού επιχειρήσεις
  Το ΣΣ επωφελούμενον της παρουσίας και των δύο Μεραρχιών (ΙΧ και ΙΙ) εις την περιοχήν μεταξύ ΑΞΙΟΥ και ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ και προς τον σκοπόν αφ’ ενός του προσανατολισμού των δυνάμεων της ΙΧ Μεραρχίας εις την νέαν ζώνην ευθύνης των, αφ’ ετέρου δε προς επίτευξιν ικανοποιητικωτέρων αποτελεσμάτων, διέταξε την διεξαγωγήν εκκαθαριστικών ενεργειών εις την περιοχήν ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ, την περιοχήν ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ και την περιοχήν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
  Εκ των ανωτέρω ενεργειών ήρχισαν εκδηλούμεναι αι εις Χαλκιδικήν και Κρούσσια.
  Κατόπιν δ/γής του Γ.Ε Στρατού περί μη συμμετοχής Μονάδων ΙΙ Μεραρχίας εις τας ενεργείας ταύτας η διά την περιοχήν Βερτίσκου-Κερδυλλίων προβλεπομένη ενέργεια δεν εγένετο διαταχθείσης της συγκεντρώσεως της ΙΙ Μεραρχίας εις περιοχήν ΒΕΡΡΟΙΑΣ μέχρις 23ης Δ/βρίου, πλην μιας Ταξιαρχίας (22ας) η οποία μετεφέρθη την 26ην Δεκεμβρίου.
 2. Συνολικά αποτελέσματα
  Εκ του συνόλου των ενεργειών της ΙΙ Μεραρχίας κατά το τρίμηνον κατά το οποίον η Μεραρχία παρέμεινεν εις την ζώνην ευθύνης του ΣΣ επετεύχθησαν τα κάτωθι αποτελέσματα:
  Κ.Σ. Νεκροί 43
  Κ.Σ. τραυματίαι εξηκριβωμένοι 16

Κ.Σ. συλληφθέντες και παραδοθέντες 44

Σύνολον 103
Απομακρυνθέντες συνεπεία των επιχειρήσεων 59
162
Ητοι μείωσις κατά 47% της ολικής δυνάμεώς των.
Κατά τον αυτόν χρόνον αι απώλειαι της ΙΙ Μεραρχίας ανήλθον εις , Νεκροί 40, τραυματίαι 75, Αγνοούμενοι 8.
Εκ των απωλειών τούτων Ν. 8, Τραυμ. 35 εκ ναρκών και ατυχημάτων.
8. Οργάνωσις δικτύου πληροφοριών
Η Μεραρχία ειργάσθη λίαν επιτυχώς διά την οργάνωσιν και ενίσχυσιν των δικτύων πληροφοριών τόσον επί των συμμοριτών όσον και εις το εσωτερικόν της ζώνης της Μεραρχίας προς παρακολούθησιν και εξάρθρωσιν των δικτύων επανασυνδέσεως των συμμοριτών μετά των κατοίκων των χωρίων της υπαίθρου.
9. Μ.Ε.Α και Επαναπατρισμός
Η Μεραρχία ενισχυθείσα διά σημαντικού οπλισμού υπό του ΣΣ ως και υπό τοιούτου προελθόντος εκ λαφύρων προέβη εις την οργάνωσιν Μ.Ε.Α. εις διάφορα επαναπατρισθέντα χωρία και κατέβαλεν προσπαθείας διά την καλλιτέραν αξιοποίησιν των μέχρι της εισόδου της εις την ζώνην του ΣΣ υφισταμένων τοιούτων.
Επίσης διά των ληφθέντων υπό ταύτης μέτρων ασφαλείας, συνετέλεσε διά τον επαναπατρισμόν μεγάλου αριθμού χωρίων της περιοχής της.
10. Τακτική κατάστασις ως παρουσιάζεται την 24 Δ/βρίου
Η κατάστασις εις την παραδιδομένην ζώνην ευθύνης υπό της ΙΙ Μεραρχίας κατά την 24 Δ/βρίου αφ’ ης ανέλαβεν την ευθύνην ταύτης η ΙΧ Μεραρχία παρουσιάζεται ως κάτωθι:
(α) Εχθρός
Δύναμις Η συνολική δύναμις των Κ/Συμμοριακών ομάδων περίπου 190 συμμοριτών ευρίσκηται κατανεμημένη ως εξής:
Εις περιοχήν ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ-ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑ 10
Εις περιοχήν ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ 50
-//- -//- ΒΕΡΤΙΣΚΟΣ-ΚΕΡΔΥΛΙΑ 70

-//- -//- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 60

Σύνολον 190
Ηθικόν
Το ηθικόν των συμμοριτών γενικώς είναι κακόν, διαρκώς χειροτερεύον.

Ικανότης προς δράσιν
Αύτη κατά περιοχάς παρουσιάζεται ως κάτωθι:
Περιοχή ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ Μηδενική.
Περιοχή ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Η κατάστασις τούτων εν τη περιοχή ταύτη είναι από πάσης απόψεως αθλία. Ουδεμίαν μαχητικήν αξίαν διαθέτουν. Εξακολουθούν να διατηρούνται εις την περιοχήν ταύτην διότι παρέχεται εις τούτους η δυνατότης της τελείας αποκρύψεως των εις τας δασώδεις χώρας της περιοχής.
Περιοχή ΚΡΟΥΣΙΩΝ – ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ Οι Κ/Συμμορίται των περιοχών ταύτων κατώρθωσαν να διατηρήσουν εις κάπως υπολογήσιμον επίπεδον την μαχητικήν των ικανότητα. Τούτο οφείλεται αφ’ ενός μεν εις το εκτεταμμένον και ο δασώδες της περιοχής ένθα ούτοι κατωρθώνουν να αποκρύπτωνται κατά μικράς ομάδας και να δύνανται να ενεδρεύουν , αφ’ ετέρου δε και εις το ότι δεν ησθάνθησαν συνεχή και απηνή δίωξιν καθόσον η κυρία προσπάθεια της ΙΙ Μεραρχίας είχε στραφή προς την περιοχήν Χαλκιδικής.
(β) Φίλιαι δυνάμεις
Η ΙΧ Μεραρχία αναλαμβάνουσα την ζώνην ευθύνης της διαθέτει 7 Τάγματα Στρατού και 2 Ε.Τ. Πεζικού μετά μιάς Δ/σεως Ε.Σ. Πεζικού.
Η αναληφθείσα υπό της Μεραρχίας διάταξις είναι η αυτή με την της ΙΙ Μεραρχίας ήτοι:
41 Ταχ/χία (2 Τάγματα) Εφεδρ. ΣΣ και προσωρινώς εις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ.
42 Ταξ/χία, περιοχή ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΣΕΡΡΩΝ-ΝΙΓΡΙΤΗΣ
43 Ταξ/χία, ΜΠΕΛΛΕΣ-ΚΙΛΚΙΣ-ΚΡΟΥΣΙΑ.
ΙΙ. Απόδοσις ΙΙ Μεραρχίας κατά το χρονικόν διάστημα 19.9.49 μέχρι 24.12.49.
(α) Απόδοσις τμημάτων Μεραρχίας
Η απόδοσις των τμημάτων της Μεραρχίας γενικώς δεν υπήρξεν η επιβαλλομένη , αύτη δύναται να χαρακτηρισθή μάλλον ως μετρία.
Παρετηρήθη πολλάκις τμήματα της Μεραρχίας κατατοπισθέντα κατόπιν ακριβεστάτων και εγκαίρων πληροφοριών του ΣΣ περί παρουσίας συμμοριτών εις σαφώς καθωρισμένον χώρον (π.χ ύψωμα ή καλύβην εντός της οποίας εδίδετο συνέντευξις συμμοριτών) ή περί διαβάσεως ομάδος τινός εκ μιας περιοχής εις ετέραν, να μη καταστή δυνατόν να επιτύχωσιν αποτέλεσμα ικανοποιητικόν και οι συμμορίται να διαφύγωσιν ή να διέλθωσιν εκ των καθοριζομένων διαβάσεων.
Η τοιαύτη μειωμένη απόδοσις των τμημάτων της Μεραρχίας δέον όπως αποδοθή ως και ανωτέρω ελέχθη.
ι. Εις την έλλειψιν πείρας και εξοικειώσεως εις το είδος τούτο του αγώνος.
ιι. Εις την έλλειψιν συστηματικής εκπαιδεύσεως την οποίαν από μακρού τα τμήματα δεν είχον υποστή.
Διά των καταβληθεισών προσπαθειών και δη παρά των ανωτέρω Διοικήσεων, της γενομένης εκπαιδεύσεως έστω και μικράς εκτάσεως και ιδιαιτέρως διά της κτηθείσης πείρας χάρις εις την εντατικήν χρησιμοποίησιν των Μονάδων κατά το τρίμηνον διάστημα της εις την ζώνην του Σ.Στρατού, παραμονής της ΙΙ Μεραρχίας δύναται αδιστάκτως να λεχθή ότι, η Μεραρχία σημαντικώς εβελτιώθη και η μαχητική απόδοσις αυτής ηυξήθη.
Είναι αναγκαίον εν τούτοις να σημειωθή ότι παρ’ όλα ταύτα τα μικρά τμήματα της Μεραρχίας (Λόχοι και μικρότερα τμήματα) δεν απέκτησαν πλήρως την απαιτουμένην εκείνην ευσυνειδησίαν και ζήλον εις την εκπλήρωσιν της ανατιθεμένης αποστολής, όταν μάλιστα αύτη πρέπει να εκτελεσθή μακράν της αμέσου επιβλέψεως των ανωτέρω ηγητόρων.
Η έλλειψις αύτη είχε μεγάλην σημασίαν και επίδρασιν επί του αποτελέσματος, διότι το σύνολον σχεδόν της δραστηριότητος Μεραρχίας, απετελείτο εν τη ουσία από άθροισμα παρομοίων ενεργειών μικρών τμημάτων η καλή εκτέλεσις των οποίων υλοποίει εις την πραγματικότητα την απόδοσιν της Μονάδος.
Τούτο εξηγεί τας σχετικώς μικράς απωλείας των συμμοριτών καίτοι πλειστάκις ενέπεσαν εις τας ενέδρας των Φιλίων τμημάτων καθώς επίσης και την μικράν απόδοσιν ην έσχον πληροφορίαι εξαιρετικής σημασίας, λόγω της προελεύσεώς των , μεταδοθείσαι υπό του ΣΣ προς την ΙΙ Μεραρχίαν σχετικώς με τας κινήσις των συμμοριτών, θέσεις ωρισμένων ομάδων κ.τ. λ. αίτινες απετέλουν ευκαιρίας συντριπτικών πληγμάτων εναντίον των συμμοριτών εάν τα βάσει τούτων κινούμενα τμήματα ενήργουν μετά μεγαλυτέρας τέχνης και ικανότητος.
ΙΙΙ. Διά την απόδοσιν των Διοικήσεων υποβάλλεται ιδιαιτέρα αναφορά.
Τ.Υ.

Αντιστράτηγος Θ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: Εκκαθάρισις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-
και Μετόπισθεν ΙΙ Μεραρχίας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: ΙΙ Μεραρχίαν Γ΄ΣΣ(Α1)
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 15274/753ε
ΚΟΙΝ: ΓΕΣτρατού/Α1 Β.Σ.Τ 903 τη 12.ΧΙ.49
Α1 Σ Στρατού
1. Καίτοι από μηνός και πλέον η 3η Ορεινή Ταξιαρχία διετέθη ολόκληρος εις την περιοχήν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ διά την εκκαθάρισιν ταύτης από των μικροσυμμοριακών ομάδων, εν τούτοις τα επιτευχθέντα μέχρι σήμερον αποτελέσματα δεν υπήρξαν ικανοποιητικά.
Ανευρέθησαν βεβαίως υπό των ενεργούντων τμημάτων διάφορα υλικά των συμμοριτών, αλλ’ ουδεμία σημαντική απώλεια επηνέχθη επί των συμμοριτών, οι οποίοι κατώρθωσαν και κατωρθώνουσι πάντοτε να αποφεύγουσι των δίωξιν των ημετέρων τμημάτων.
Πολλάκις ανεφέρθησαν συγκρούσεις μετά συμμοριτών αλλ’ ουδέποτε εσημειώθησαν αποτελέσματα εις βάρος τούτων.
2. Εις την Μεραρχίαν διετέθησαν υπό του ΣΣ όλα τα απαιτούμενα διά την ενέργειαν ταύτην μέσα, πολλάκις δε παρεσχέθησαν και πληροφορίαι εξαιρετικής αξίας, των οποίων η καλή εκμετάλλευσις θα ηδύνατο να δημιουργήση ευκαιρίαν μεγάλων επιτυχιών.
3. Το ΣΣ έχον υπ’ όψει του, την δυσκαμψίαν την οποίαν παρουσίασαν τα τμήματα της ΙΙ Μεραρχίας όταν εισήλθον εις την ζώνην του ΣΣ , την έλλειψιν πείρας εν γένει διά παρομοίας εξερευνητικάς ενεργείας, έκρινε μέχρι τούδε λίαν επιεικώς την μη επίτευξιν αποτελεσμάτων. Μετά πάροδον όμως τόσου χρόνου ουδεμία δικαιολογία δύναται να υπάρξη.
4. Κατόπιν τούτου η Μεραρχία να εντείνη τας προσπαθείας της διά την ταχίστην εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης , ως επανειλημμένως έχει διαταχθή.
Δεν αρκεί μόνον η προς τούτο καλή θέλησις των στελεχών και ιδία των ανωτέρω τοιούτων αλλ’ απαιτείται συγχρόνως άκαμπτος επιμονή διαρκής εγρήγορσις και εντατική προσπάθεια ίνα εξασφαλισθή παραλλήλως και αρίστη εκτέλεσις υπό των τμημάτων.
Δέον τα τελευταία ταύτα μέχρι του τελευταίου στρατιώτου να ενστερνισθώσι το πνεύμα και την εντολήν της Διοικήσεως ότι η εκκαθάρισις της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ επιβάλλεται όπως συντελεσθή τάχιστα και να κατανοήσωσιν ότι προς επίτευξιν τούτου δέον να δεχθώσι πάντα κόπον και πάσαν θυσίαν.
Και πάλιν εφιστάται η προσοχή σας επί της ανάγκης των νυκτερινών ενεργειών, αίτινες πρέπει ν’ αποτελέσωσι τον κανόνα ενεργείας εις την περίπτωσιν ταύτην.
Η Μεραρχία επί πλεον της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ βαρύνεται και με την υποχρέωσιν ανευρέσεως και εξοντώσεως των συμμοριακών ομάδων της περιοχής ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ και Νοτίων ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ.
Διά την εκκαθάρισιν τούτων να αναπτύξη την επιβαλλομένην δραστηριότητα χρησιμοποιούσα καταλλήλως άπαντα τα αναγκαιούντα τμήματα εκ των εφεδρειών της.
5. Η Μεραρχία επανειλημμένως διετάχθη να εκκαθαρίση τα μετόπισθεν της από τους αυτοαμυνίτας, πληροφοριοδότας των συμμοριτών και λοιπούς πράκτορας.
Να συμπληρώση το έργον τούτο ιδία εις την ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ με όλην την επιβαλλομένην αυστηρότητα.
Δέον να αντιληφθή η Μεραρχία ότι είναι ήδη καιρός να σημειώση επιτυχίας.
Τ.Υ.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αντιστράτηγος-Διοικητής

ΘΕΜΑ: Διαφυγή Κ.Σ. εκ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ : Δοικητήν ΙΙ Μεραρχίας ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙN : Α1 Γ΄ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ. Α.Π. 16809/753 ε
Β.Σ.Τ. 903 τη 8-12-49
1. Παρά τας παρασχεθείσας εσχάτως υπό του Σώματος Στρατού σαφείς πληροφορίας περί συγκεντρώσεως των Κ.Σ. εις περιοχήν ΣΟΥΒΛΙΑΝΗΣ και των προθέσεων αυτών όπως διά ωρισμένου δρομολογίου κινηθώσι προς ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ, δεν κατέστη δυνατόν να γίνη εκμετάλλευσις των ως άνω πληροφοριών και οι ΚΣ διήλθον χθές το εσπέρας σχεδόν ανενόχλητοι διά μέσου των Τμημάτων Υμών περιοχής ΣΤΑΥΡΟΥ και λίαν εγγύς του χωρίου επιτυχόντες να διολυσθήσουν προς Βορράν.
Η κατάστασις αύτη είναι τελείως απαράδεκτος. Τα τμήματα περιοχής ΣΤΑΥΡΟΥ άτινα είχον αναλάβει να φράξουν την ζώνην εξ ης επρόκειτο να διέλθουν οι συμμορίται παρουσιάζονται κακώς ενεργούντα ουδόλως ενδιαφερόμενα ίνα φέρωσιν εις πέρας την ανατεθείσαν αυτοίς αποστολήν και υπέχουσι κατόπιν τούτου βαρείαν ευθύνην διότι απώλεσαν μίαν εξαίρετον ευκαιρίαν συντριβής ή αιχμαλωσίας των Κ.Σ.
2. Μοι αναφέρατε σήμερον ότι διετάξατε εξέτασιν επί του αντικειμένου αυτού.
Η εξέτασις αύτη δέον να τερματισθή οπωσδήποτε εντός τεσσάρων ημερών και να επιβληθούν αυστηρώταται κυρώσεις.
Ουδείς δισταγμός επιτρέπεται εις το σημείον αυτό και από τους υπευθύνους δέον να αφαιρεθούν αι Διοικήσεις και να διαταχθή η εις το Στρατοδικείον παραπομπή των.
Η τυχόν επιεικής κρίσις θα είναι εις βάρος της συνοχής της πειθαρχίας και της μαχητικής αποδόσεως των τμημάτων σας και δύναται να δημιουργήση εν τω μέλλοντι ακόμη βαρυτέρας συνεπείας.
Η Μεραρχία πρέπει να έχη υπ’ όψει ότι δεν είναι η πρώτη φορά καθ’ ην εκ κακής ενεργείας των Τμημάτων της ή αδιαφορίας εν τη εκτελέσει της αποστολής των απώλεσαν ευκαιρίαν εξοντώσεως πολλών συμμοριτών χρονίζοντος ούτω του καρκινώματος της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
3. Τας επ’ αυτού αποφάσεις σας να αναφέρητε και ημίν εντός τεσσάρων ημερών συν τη υποβολή και της εκθέσεώς Σας επί των γεγονότων.

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιστράτηγος-Διοικητής
Το σχέδιον εμονογραφήθη
Υπό του Διοικητού
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Τ.Σ.Υ
ΙΧ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Ταξίαρχος Δ.Π.

-Ο-
ΡΑΔΙΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ
ΑΠO : Γ΄ΣΣ/Α1
ΠΡΟΣ: ΙΙ Μεραρχίαν/Α1 041100
ΚΟΙΝ : Γ΄. Συγκρότημα (μερίμνη
ΙΙ Μεραρχίας)
Α1
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π 14905/753Ε (.) απόρρητον (.)
Σχετικόν 8203/6/4.11.49 Σώματος
Κατόπιν εξηκριβωμένων πληροφοριών ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ευρίσκεται και σήμερον ΚΑΚΑΒΟΝ (.)
Συγκεντρώσατε άπαντα τα μέσα αφιεμένης εις ΒΑΡΒΑΡΑΝ της απολύτου αναγκαίας δυνάμεως και ενεργήσατε εις περιοχήν ΚΑΚΑΒΟΥ προς τον σκοπόν ανακαλύψεως και εξοντώσεως συγκροτήματος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Διατηρείτε πάντοτε σταθεράν πίεσιν εν τω πνεύματι δοθεισών οδηγιών μου. (.) Επιμείνατε επί της σχολαστικής εξερευνήσεως και της τελευταίας γωνιάς (.)
Αντιστράτηγος ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΛΟΣ
Να κρυπτογραφηθή
Δ.Π
ακριβές αντίγραφο

Τ.Σ.Υ

Θέμα : Επιχείρησις ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Επείγουσα-Απόρρητος ΠΡΟΣ: ΙΙ Μεραρχίαν Γ΄ΣΣ Α1
Γ΄Συγκρότημα Αριθ. Α.Π. 14897/753ε
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1 Β.Σ.Τ. 903 τη 3-11-49
Α1-Α2
Α1/ΜΕΑ
Επιβεβαίωσις προφορικώς δοθεισών διαταγών κατά την επιθεώρησίν μου από 31/10-2/ΙΙ/49 και εν συνεχεία της Α.Π 14609/753ε/29-10-49 δ/γής.

 1. Εκ της παρακολουθήσεως των διεξαγομένων εκκαθαριστικών ενεργειών εν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ και της επί τόπου εξετάσεως των ειδικών συνθηκών και τρόπου ενεργείας των συμμοριτών εν τη περιοχή ταύτη θεωρώ αναγκαίον να τονίσω τα κάτωθι τα οποία δέον βασικώς να εφαρμόζωνται εις πάσας τας ενεργείας παρομοίας μορφής.
  (α) Αφ ης στιγμής εντοπισθή ο εχθρός εις τινα θέσιν, επιβάλλεται η συγκέντρωσις μετά της μεγαλυτέρας δυνατής ταχύτητος όλων των δυναμένων να διατεθώσι δυνάμεων και από της στιγμής ταύτης θα πρέπη να εξασκηθή συνεχής, αδιάκοπος και ισχυρά η κατά του εντοπισθέντος εχθρού πίεσις χωρίς να δοθή εις τούτον ουδέ μιάς στιγμής χρόνος διά να αναπνεύση και διαφύγη. Η συνεχής αύτη και αδιάκοπος πίεσις θα εκδηλωθή:
  ι. Διά της εισδύσεως τμημάτων εις την περιοχήν όπου αι πληροφορίαι φέρουν υπάρχοντα τον εχθρόν και της πλήρους και λεπτομερούς εξερευνήσεως και της τελευταίας γωνίας.
  ιι. Διά της αποφράξεως υπό ετέρων τμημάτων όλων των διαβάσεων πιθανής διαφυγής του εχθρού.
  Τονίζεται ότι τα τμήματα ταύτα δέον να παραμένωσι εν πλήρη αφανεία.
  ιιι. Δι εγκαταστάσεως εις ενδιάμεσα και κατάλληλα σημεία πάντοτε μεταβαλλόμενα του αναγκαιούντος αριθμού ενεδρών.
  ιυ. Διά της επιτηρήσεως του μεταξύ των ενεδρών χώρου διά περιπόλων εις τρόπον ώστε το σύνολον της ζώνης να επιτηρήται υπό τμημάτων Στρατού.
  (β) Όταν τα ενεργούντα την εξερεύνησιν τμήματα αποσύρωνται να παραμένωσιν πάντοτε εις τον εξερευνηθέντα χώρον εν αποκρύψει ειδικής συνθέσεως και οργανώσεως τμήματα, άτινα θα δύνανται να επισημάνωσι και να προσβάλωσι αμέσως τον εχθρόν, όταν ούτος, ενθαρρυνόμενος από την απομάκρυνσιν των κυρίως δυνάμεων θελήση να εκδηλωθή διά κινήσεως ή οιασδήποτε άλλης ενεργείας.
  γ) Εις χείρας της Διοικήσεως δέον να υπάρχη πάντοτε εφεδρική δύναμις ετοίμη δι’ άμεσον κίνησιν προς την περιοχήν όπου αι πληροφορίαι ήθελον παρουσιάση σημειωθέντα τον εχθρόν, καθ’ όσον αποστολή προς τον σημείον τούτο δυνάμεων εκ της ειλημμένης διατάξεως ήθελεν απαιτήση αρκετόν χρόνον, καθ’ ον ο εχθρός θα ηδύνατο να διαφύγη.
  Εξ άλλου αι εφεδρείαι αύται δίδουν την ευκαιρίαν εις την διοίκησιν όπως παρέχη περιοδικώς εις τα τμήματα μίαν στοιχειώδη ανάπαυσιν χωρίς να παρίσταται ανάγκη διακοπής των επιχειρήσεων προς παροχήν αναπαύσεως δι’ απομακρύνσεως όλων των τμημάτων, αποφευγομένης ούτω πάσης χαλαρώσεως της πιέσεως επί του εχθρού.
  Δέον να κατανοηθή ότι τούτο αποτελεί σοβαρώτατον παράγοντα διά την καταπόνησιν και αποδιοργάνωσιν του εχθρού, όστις εν τη προσπαθεία του να διαφύγη την πίεσιν και καταφύγη εις ετέραν περιοχήν δέον να αντιμετωπίση την συνεχή και απηνή δίωξιν.
  δ) Εις περιοχήν καθ’ ην νέαι πληροφορίαι παρουσιάζουν τους Κ.Σ. συγκεντρουμένους εις μίαν περιοχήν εγγύς της τοιαύτης ΚΑΚΚΑΒΟΥ εις ην εσχάτως φέρονται ούτοι εντοπισισμένοι ή εις άλλας θέσεις , τάχιστα το σύνολον των δυνάμεων, αφιεμένης το πολύ μιας διλοχίας ή έστω και ενός λόχου εις την περιοχήν ΒΑΡΒΑΡΑΣ, να συγκεντρωθή εις την νέαν ταύτην περιοχήν ώστε να αυξηθούν αι δυνατότητες επιτυχούς κατά των Κ.Σ. ενεργείας.
  Ο τρόπος ούτος ενεργείας δέον να ακολουθήται και εις πάσαν άλλην παρομοίαν περίπτωσιν.
  Μία τοιαύτη ενέργεια, εφ’ όσον ήθελε επιβάλη την άμεσιν χρησιμοποίησιν του εφεδρικού τμήματος, δεν απαλλάσσει την διοίκησιν της υποχρεώσεως όπως εκ των υπολοίπων τμημάτων συγκροτήση αμέσως εφεδρικόν τμήμα, ώστε να δύναται να ανιμετωπίση οιανδήποτε κατάστασιν οπουδήποτε και αν ήθελε παρουσιασθή.
 2. Δέον όπως το ταχύτερον πραγματοποιηθή ο επαναπατρισμός των χωρίων ΣΤΑΝΟΣ και ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ και προπαρασκευασθή ο επαναπατρισμός και των υπολοίπων χωρίων της περιοχής.
 3. Ιδιαιτέρα σημασία δέον να αποδοθή εις την αξιοποίησιν των Μ.Ε.Α. και των δικτύων πληροφοριών των κατωκημένων τόπων, καθ’ όσον τα μεν Μ.Ε.Α. μετ’ ολίγον εν πολλοίς θα αναλάβωσι την φύλαξιν των κατωκημένων τόπων, τα δε δίκτυα πληροφοριών θα αποτελέσουν το κύριον μέσον της εγκαίρου ανακαλύψεως των συνομωτικών ενεργειών των Κ.Σ.
 4. Εγκρίνονται αι υποβληθείσαι προτάσεις, αφορώσαι:
  α) Συγκρότησις ειδικών αποσπασμάτων εξ ανδρών ιδιαιτέρως επιλεγομένων, διά να εισέρχωνται εις τους ειδικούς χώρους διαβιώσεως των Κ.Σ. και παραμένωσιν εις τούτους εν αποκρύψει.
  β) Την εκπαίδευσιν Διμοιριτών και Ομαδαρχών εις τα της εγκαταστάσεως και λειτουργίας των ενεδρών. Η εκπαίδευσις αύτη δέον να συμπληρωθή εις το έργον των περιπόλων καθ’ όσον διεπιστώθη ότι τα τμήματα υστερούσιν επί του αντικειμένου τούτου.
  γ) Την ενίσχυσιν των τμημάτων ΜΕΑ κατά 35, κατ’ αρχήν διά τον μήνα Ν/βριον και ενδεχομένως διά τον μήνα Δ/βριον. Προς τον σκοπόν τούτον το ΣΣ διά τον μήνα Ν/βριον διαθέτει το ποσόν των δρχ. Δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) όπερ θέλει συμπληρωθή εκ πιστώσεων της ΙΙ Μεραρχίας.
  δ) Η μισθοδοσία των ομάδων πληροφοριών θα συνεχισθή και κατά μήνα Δ/βριον.
 5. Εν συμπεράσματι εκ της επιθεωρήσεως εν τω συνόλω έμεινα ικανοποιημένος καθ’ όσον διεπίστωσα ότι η Διοίκησις των επιχειρήσεων έχει καλώς αντιληφθή το πρόβλημα και έχει θέσει ασφαλείς βάσεις διά την βελτίωσιν της καταστάσεως και της αποδόσεως των τμημάτων.
  Επίσης οι Διοικηταί των τμημάτων και οι οπλίται καλώς αντελήφθησαν την αποστολήν των και εργάζονται φιλοτίμως ια την εκπλήρωσιν ταύτης.
 6. Αι υπάρχουσαι ατέλειαι και ελλείψεις διά επιβάλλεται να συμπληρωθώσιν τάχιστα, εις τρόπον ώστε ο επιδιωκόμενος σκοπός της εκκαθαρίσεως της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ να επιτευχθή το δυνατόν ταχύτερον.
  Ως πολλάκις ετόνισα ο παράγων χρόνος έχει αποφασιστικήν σημασίαν δεδομένης τόσον της επικειμένης μειώσεως της δυνάμεως του Στρατού όσον και της ανάγκης εκπαιδεύσεως των Τμημάτων.
 7. Άπαντα τα ζητηθέντα μέσα παρεσχέθησαν. Αναμένεται να καρποφορήσουν αι προσπάθειαι και να επιτευχθή ο ταχθείς αντικειμενικός σκοπός τάχιστα.
  Δεν θεωρώ αναγκαίον να τονίσω και πάλιν την ευθύνην όλων των Διοικήσεων επί του αντικειμένου τούτου.
  Τ.Υ.
  Θ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Αντιστράτηγος
  Διοικητής
  E.Δ

ακριβές αντίγραφον

ΘΕΜΑ: Διάταξις-Αποστολαί ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Τρόπος ενεργείας Μ. Γ΄ Σ.Στρατού/Α1
Μονάδων Σώματος ΑΡΙΘ. Α.Π. 14685/789α
Στρατού
ΠΡΟΣ: ΙΙ, VII Μερραρχίας/Α1 Β.Σ.Τ. 908 30-10-49
Σ.Δ.Κ.Μ.-Σ.Δ.Θρ/Α1 —————————–
ΚΟΙΝ: Α1- ΓΕΣ /Α1
Σχετικαί: Α.Π. 11437/7-9-49-Α.Π.11345/6-9-49
Α.Π. 12544/22-9-49-Α.Π.14211/21-10-49
Διαταγαί Σώματος Στρατού
1. Διά των ανωτέρω Διαταγών του Σώματος Στρατού εδόθησαν εις τας Μ. Μονάδας:
α) Αι αποστολαί τούτων κατά την φθινοπωρινήν περίοδον και αι αναγκαιούσαι οδηγίαι επί του τρόπου ενεργείας αυτών διά την εκπλήρωσιν της αποστολής των.
β) Αι αναγκαιούσαι ενδείξεις διά την λήξιν της επιβαλλομένης διατάξεως των τμημάτων εις την παραμεθόριον περιοχήν και εις την τοιαύτην του εσωτερικού της ζώνης ευθύνης του Σ. Στρατού.
2. Συμπληρωματικώς με τα υπό των ανωτέρω Διαταγών καθοριζόμενα και προς τον σκοπόν της πλήρους εκπληρώσεως των ανατεθεισών αποστολών και έχοντες υπ’ όψιν και την υπ’ αριθ. Α.Π 245327/4009/Σ/20-10-49 Δ/γήν ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ παρέχομεν υμίν τας κάτωθι οδηγίας.
α) ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ι. Ως έχει σήμερον η γενική κατάστασις , απόπειρα επανεισδύσεως Κ/Συμμοριτών δέον ν’ αναμένεται περισσότερον εκ της προς την ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ παραμεθορίου περιοχής.
Πάσα δε τοιαύτη απόπειρα Κ/Συμμοριτών εκ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ θα αποσκοπή:
Είτε την εξουδετέρωσιν των κατά μήκος της μεθορίου εγκατασταθέντων εις δεσπόζοντα εδαφικά σημεία (ζωτικά ημετέρων τμημάτων και την εγκατάστασίν των επ’ αυτών προς δημιουργίαν Κ/Συμμοριακών βάσεων κατά μήκος της μεθορίου, είτε εις την διείσδυσιν εις το εσωτερικόν της ζώνης ευθύνης του ΣΣ προς δημιουργίαν γενικής αναταραχής (καταστροφάς-λεηλασίας-στρατολογίαν) και επανασυγκρότησιν ισχυρών Κ/Σ συγκροτημάτων.
ιι. Διά την καλυτέραν αντιμετώπισιν μιας τοιαύτης εχθρικής ενεργείας επιβάλλεται όπως:
Η παραμεθόριος διάταξις των ημετέρων τμημάτων αποτελείται εκ Σημείων Στηρίγματος ισχυρών, τουλάχιστον δυνάμεως Λόχου, τα οποία θα έχωσι την δυνατότητα αφ’ ενός μεν να αποκρούσουν αποτελεσματικώς πάσαν κατ’ αυτών εχθρικήν ενέργειαν, αφ’ ετέρου δε να έχωσι την δυνατότητα του ελέγχου διά περιπόλων και ενεδρών της περιοχής των.
Ο έλεγχος των διακένων κατά βάθος και πλάτος μεταξύ των Σ. Στηρίγματος θα πρέπει να εξασφαλίζεται δι’ ισχυρών περιπόλων και ενεδρών καθ’ όλην την διάρκειαν του 24ωρου ημέραν και νύκτα.
Τα σημεία εγκαταστάσεως των ενεδρών δέον να μεταβάλλωνται συνεχώς ίνα εν ουδεμία περιπτώσει ο εχθρός δυνηθή να λάβη σαφή γνώσιν της λεπτομερούς διατάξεώς μας και του τρόπου καθ’ όν επιζητείται παρ’ Ημών ο έλεγχος των περιοχών.
Μόνον διά του τρόπου τούτου δύναται να επιτευχθή ασφαλής έλεγχος της περιοχής.
Εξερευνήσεις άνευ συστήματος ή κατάληψις των αυτών πάντοτε θέσεων , διαβάσεων κ.λ.π. καταλήγουσιν συνήθως εις καταπόνησιν των τμημάτων άνευ ουδενός αποτελέσματος επί του εχθρού.
Τέλος δέον πάντοτε να επιζητείται η εκμετάλλευσις των εκάστοτε πληροφοριών περί εχθρού.
ιιι. Όπισθεν των ως άνω Σ. Στηρίγματος ή Κ. Αντιστάσεως δέον να υπάρχωσι τοπικαί εφεδρείαι των Μ. Μονάδων αίτινες δέον μεν να έχουν οργανωμένας τας θέσεις των πλην όμως θα πρέπη να διαθέτουν δυνατότητα κινήσεως, ίνα δύνανται να ενισχύσωσι τάχιστα τα προκεχωρημένα ως άνω Σ. Στηρίγματος και αφ’ ετέρου είναι εις θέσιν να εντοπίσουν, προσβάλουν και καταδιώξουν τας τυχόν αποπειρωμένας να διεισδύσουν Κ/Συμμοριακάς ομάδας.
Αι θέσεις των εφεδρειών τούτων επιβάλλεται επίσης να μη είναι σταθεραί αλλά ανάλογοι των εκάστοτε περί εχθρού πληροφοριών.
Ισχυραί περίπολοι εκπεμπόμεναι εκ των τοπικών τούτων εφεδρειών θα επιτηρούσι τας υποχρεωτικάς κυρίως διαβάσεις ημέραν και νύκτα, προωθούμεναι εις διάφορα εκάστοτε σημεία.
Δέον να δοθή όλως ιδιαιτέρα προσοχή επί της εκτιμήσεως των «Υποχρεωτικών διαβάσεων» λαμβανομένου πάντοτε υπ’ όψιν ότι οι Κ/Συμμορίται χρησιμοποιούν διά την διείσδυσιν ή διολίσθησίν των οδεύσεις αίτινες εις κανονικόν αγώνα θα εχαρακτηρίζοντο ως απίθανοι.
Ως χρήσιμα στοιχεία δύνανται να χρησιμοποιώνται αι πληροφορίαι των παραδιδομένων ή συλλαμβανομένων Κ/Συμμοριτών.
ιυ. Διά την επίτευξιν των ανωτέρω (σταθερός έλεγχος- αποτελεσματική επέμβασις τοπικών εφεδρειών) δέον να υφίσταται σχέδιον ενισχύσεως υπό των εφεδρειών και εν γένει ενεργείας τούτων, καθώς και σχέδιον συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ γειτονικών Σημείων Στηρίγματος.
Εκ τούτου καταφαίνεται η ανάγκη της υπάρξεως πλήρους συστήματος επικοινωνιών μεταξύ των εν λόγω Σημείων και τμημάτων.
Τούτο τυγχάνει ομοίως αναγκαίον ίνα αποφεύγωνται τυχόν παρεξηγήσεις μεταξύ των τμημάτων με δυσαρέστους συνεπείας εις απωλείας και εις ηθικόν τμημάτων.

β) ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ι. Διά την εξασφάλισιν του ελέγχου του εσωτερικού της ζώνης ευθύνης του ΣΣ και ιδιαιτέρως των ορεινών όγκων έχει διαταχθή η εγκατάστασις τμημάτων Στρατού επ’ αυτών.
Ταύτα εν συνδυασμώ και με τας ενεργείας των τμημάτων Μ.Ε.Α. και Χωρ/κής δέον να διατηρούν καθαράν πάσης Κ/Συμμοριακής ομάδος – υπόπτου ατόμου ή εγκληματειών την ανατεθείσαν εις ταύτα ζώνην ΔΡΑΣΕΩΣ και ν’ απαγορεύουν την είσοδον Κ/Σ μικροομάδων εις την περιοχήν των.
ιι. Εις ενίσχυσιν των εν λόγω τμημάτων (Στρατού-Χωρ/κής-Μ.Ε.Α) θα σπεύδουν αι τοπικαί εφεδρείαι των Μ. Μονάδων αίτινες ευρίσκονται εις τας διαφόρους περιοχάς της ζώνης ευθύνης εκάστης.
ιιι. Διά το ΣΣ κατά την παρούσαν περίοδον έχει ιδιαιτέραν σημασίαν η εκκαθάρισις της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ήτις δέον να συντελεσθή τάχιστα.
Υπ’ όψιν της ΙΙ Μεραρχίας αι σχετικαί προς τούτο διαταγαί του Σ. Στρατού.
γ) ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ
ι. Αι γενικαί εφεδρείαι του Σώματος Στρατού ως γνωστόν ευρίσκονται διατεταγμέναι εις τον Κεντρικόν Τομέα της ζώνης ευθύνης του Σώματος Στρατού (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ) απ’ όπου δύνανται να επέμβωσιν ταχέως και προς οιανδήποτε περιοχήν του, ενώ χρόνω διαθέτουν τας καλλιτέρας δυνατάς συνθήκας διά μίαν συστηματικήν εκπαίδευσιν.
ιι. Ως βάσις διά την επέμβασιν των εφεδρειών θα πρέπη να είναι η ταχίστη κίνησις τούτων διά τον εντοπισμόν και προσβολήν του εχθρού εις τους χώρους όπου ούτοι προτίθενται να διολισθήσουν και όχι εις τας θέσεις όπου αρχικώς εξεδηλώθησαν (ενήργησαν) ή εσημειώθησαν.
δ) ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΙΣ
ι. Κατόπιν της εκκαθαρίσεως της περιοχής του ΣΣ εκ των ισχυρών Κ/Συμμοριακών Συγκροτημάτων επιβάλλεται όπως τα τμήματά μας εν τη εκπληρώσει της αποστολής των εθισθώσιν ιδιαιτέρως εις την νυκτερινήν δράσιν ήτις πιστεύεται ότι είναι η μόνη ήτις δύναται να αποδώση καρποφόρα αποτελέσματα εις την δίωξιν των μικροομάδων συμμοριτών και την παρακολούθησιν και παρεμπόδισιν πάσης προσπαθείας επανεισδύσεως συμμοριτών.
Μία τοιαύτη ενέργεια θα επιδράση εξ άλλου σημαντικώς και επί του ηθικού των συμμοριτών οίτινες θα αισθάνωνται ότι δεν είναι πλέον εν ασφαλεία κατά τας νυκτερινάς των κινήσεις.
Επί του κεφαλαίου τούτου της χρησιμοποιήσεως των τμημάτων κατά την νύκτα και της αναλόγου εκπαιδεύσεως τούτων, να καταβληθή υπό των Διοικήσεων των Μ. Μονάδων πάσα δυνατή προσπάθεια, καθ’ όσον μόνον η νυκτερινή ενέργεια δύναται ν’ αποτελέση το αντιφάρμακον εις τας νυκτερινάς Κ/συμμοριακάς ενεργείας.
3. ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
α) Τονίζεται η ανάγκη της εξασφαλίσεως εγκαίρων και σαφών πληροφοριών επί των προθέσεων και κινήσεων του εχθρού ως και η λήψις των επιβαλλομένων μέτρων διά την εξάρθρωσιν του Κ/συμμοριακού πληροφοριακού δικτύου.
Τούτο κυρίως θα επιτευχθή διά του καταρτισμού και οργανώσεως ομάδων πληροφοριών εκ καταλλήλων ανδρών.
β) Διά της εξασφαλίσεως εγκαίρου και σαφούς πληροφορίας θα έχωμεν πάντοτε θετικά αποτελέσματα , θα προλαμβάνωμεν την εκδήλωσιν πάσης εχθρικής ενεργείας και θα καθίσταται δυνατόν να αποφεύγωμεν τας ασκόπους και εξαντλητικάς κινήσεις των τμημάτων αίτινες επιδρούν δυσμενώς επί του ηθικού των.
γ) Πρέπει να κατανοηθή καλώς η ανάγκη στενής συνεργασίας μετά των Σωμάτων Ασφαλείας η μεγάλη σημασία της καλής οργανώσεως των Μ.Ε.Α. ως και η υπό πνεύμα κατανοήσεως και συνεργασίας συμπεριφορά των Δ/σεων προς τον πληθυσμόν καθόσον τα στοιχεία ταύτα αποτελούσι σημαντικούς παράγοντας διά την εξασφάλισιν πολλών, καλών και εγκαίρων πληροφοριών, ενώ χρόνω ο εχθρός θα αποστερήται παρομοίας δυνατότητος.
4. Κατόπιν των ανωτέρω αι παραλήπτριαι της παρούσης Μ. Μονάδες του ΣΣ να εκδώσουν τας οδηγίας των προς τας υπ’ αυτών Μονάδας και να επιβλέψουν διά την εφαρμογήν των.
Ταύτας να κοινοποιήσωσι και εις το Σ. Στρατού.
Η τυχόν μη απόδοσις των τμημάτων κατόπιν διαταγής ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ θα βαρύνη τας Δ/σεις , μικράς ή μεγάλας.

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιστράτηγος-Διοικητής
Διά την ακρίβειαν

Τ.Υ.

ΘΕΜΑ: Ενέργεια τμημάτων ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ΄ΣΣ (Α1)
ΠΡΟΣ: Διοικητήν ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 14609/753ε
ΙΙ Μεραρχίας Β.Σ.Τ 903 τη 29.Χ.49
ΚΟΙΝ: Α1 ΣΣ
1. Διά της υπ’ αρθμ. Α.Π. 4398/753ε Διαταγής μου ετονίσθη η ανάγκη της ταχίστης εκκαθαρίσεως της καταστάσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
Η κατάστασις όμως χρονίζει και ακόμη δεν επετεύχθησαν τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα.
2. Δέον να επιστηθή η προσοχή των τμημάτων επί του τρόπου ενεργείας των εν τη περιοχή αυτή.
Δεν αρκεί να κυκλούνται μόνον αι περιοχαί εις ας βάσει των πληροφοριών μας καταεφεύγουν οι Κ.Σ. Επιβάλλεται εκ παραλλήλου να λαμβάνουν χώραν ενέργειαι εξερευνητικαί μετά δραστηριότητος προς ανακάλυψιν καταδίωξιν και εξόντωσιν των εντός των ούτω κυκλουμένων περιοχών, Κ.Σ. όχι μόνον επί των δρομολογίων αλλά και επί των βαθειών γραμμών και της υπολοίπου ζώνης.
Αναμονή των τμημάτων μετά τον σχηματισμόν του κλοιού προς προσβολήν των συμμοριτών όταν θα αποπειραθώσι να εξέλθωσι δεν αποτελεί ορθήν λύσιν ούτε και δύναται να αγάγη εις θετικά αποτελέσματα καθ’ όσον παρέχεται εις τον εχθρόν ο χρόνος αναγνωρίσεώς των γραμμών μας και προπαρασκευής εν συνεχεία της διαφυγής του.
Προσφάτως το τοιούτον συνέβη επανειλημμένως.
3. Δεν πρέπει εξ άλλου να νομίζωσιν αι Μονάδες ότι φράσσουσαι ωρισμένας διαβάσεις απαγορεύουν την διαφυγήν των Κ. Συμμοριτών.
Πρέπει να επιτηρώνται και τα διάκενα και εκεί όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις και η διαφυγή φαίνεται αδύνατος καθ’ όσον το ολιγάριθμον της δυνάμεως των Κ.Σ η έλλειψις βαρέων μέσων και η γνώσις του εδάφους επιτρέπουσι την διά των περιοχών αυτών διολίσθησίν των.
Μέτρα ακόμη πυκνοτέρας επιτηρήσεως κατά την ημέραν και νύκτα διά ενεδρών και περιπόλων δέον να λαμβάνωνται εις πεδινά ή ημιπεδινά εδάφη.
Να δοθώσι αυστηραί διαταγαί επί των ανωτέρω ζητημάτων και να επιστηθή η προσοχή των Διοικητών των Μονάδων διά την εφαρμογήν των εν τη παρούση καθοριζομένων ενεργειών, μετά της δεούσης ενεργητικότητος και αποφασιστικότητος.
Δέον παρά πάντων να κατανοηθή ότι επιβάλλεται να λήξη τάχιστα η εκκαθάρισις της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και πάντα τα άγοντα προς τον σκοπόν τούτον μέτρα δέον να εφαρμόζωνται μετά της μεγαλυτέρας προσοχής και αυστηρότητος.
Να μοι αναφερθή εκτέλεσις.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιστράτηγος-Διοικητής

Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ

ΘΕΜΑ: Αποστολαί ΙΙ Μεραρχίας ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ: ΙΙ Μεραρχίαν Γ΄ Σ.Στρατού (Α1)
ΚΟΙΝ: Α1-VII Μεραρχίαν ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 11659/752
87 Στρ. Περιοχήν Β.Σ.Τ 903 τη 10.ΙΧ.49
Σ.Δ.Κ.Μ
Ι. Εν συνεχεία προς τας υπ’ αρθμ. 11345 και 11437/6.9.49 διαταγάς ΣΣ και προς πλήρη ενημέρωσιν της Μεραρχίας παρέχονται υμίν αι κάτωθι οδηγίαι και τα κάτωθι στοιχεία:
α) Ζώνη ευθύνης Μεραρχίας
Δυτικόν Όριον:
ΑΞΙΟΣ ποταμός μέχρι ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (εις 87 Στρατ. Περιοχήν ) και εκείθεν ΑΓΙΟΝΕΡΙ -Ν. όχθη ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ -υψ. 109 (64-63) άπαντα εις 87 Στρατ. περιοχήν – ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ εις ΙΙ μεραρχίαν -ΛΙΤΗ-ΛΑΪΝΑ-ΚΑΒΑΛΑΡΗ-ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ άπαντα εις ΙΙ Μεραρχίαν- ΑΡΔΑΜΕΡΙ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΛΑΚΚΙΑ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (0.9625)-ΤΡΙΛΟΦΟΣ-Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ άπαντα εις 87 Στρ. Περιοχήν.
Ανατολικόν Όριον:
ΑΛΗ ΜΠΟΥΤΟΥΣ (Κ.4021) – ΠΡΕΣΕΚ (Κ.4117) – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ – υψ. 1177 (Κ.5609) άπαντα εις VII Μεραρχίαν -ΚΟΥΣ-ΚΟΥΡΑΣ (58-03)-ΝΤΟΠΡΟΠΟΛ (6497)-ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ (692-926) άπαντα εις ΙΙ Μεραρχίαν – ΣΚΟΠΙΑ (715-886) εις VII Μεραρχίαν -ΣΦΕΛΙΝΟΣ εις ΙΙ Μεραρχίαν -Σιδ. Σταθμός ΑΓΓΙΣΤΗΣ εις VII Μεραρχίαν ΑΓΓΙΣΤΑΣ Π. ΣΤΡΥΜΩΝ Π.
Ευθύνη γεφυρών ΑΓΓΙΣΤΑ-ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ εις VII Μεραρχίαν.
β) Διατιθέμεναι Δυνάμεις
Αι καθορισθείσαι διά της ως άνω σχετικής 11437/6.9.49 διαταγής ΣΣ κοινοποιούσης το Σχέδιον ενεργείας δυνάμεως.
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Αι καθορισθείσαι διά του αυτού Σχεδίου ενεργείας γενικαί και μερικαί. Επί πλέον των ανωτέρω εφιστάται η προσοχή της Μεραρχίας επί των κάτωθι:
α) Εις την πλήρη εξασφάλισιν των οδικών και σιδηροδρομικών συγκοινωνιών.
Ιδιαιτέρα προσοχή επί της σιδηροδρομικής γραμμής και τεχνικών έργων ιδία μεταξύ ΔΟΪΡΑΝΗΣ Σιδηρ. ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ, ένθα κατά το παρελθόν πολλάκις εγένοντο δολιοφθοραί υπό των συμμοριτών.
Αι κατά μήκος των συγκοινωνιώνδυνάμεις του 629 ΤΑΓΣ υπάγονται τακτικώς υπό την Μεραρχίαν.
β) Εις την ταχείαν αμυντικήν οργάνωσιν και κατασκευήν έργων χειμερινής διαβιώσεως των τμημάτων επί των ορέων ΜΠΕΛΛΕΣ και ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ και εισεχούσης ΚΟΡΩΝΑΣ.
Επίσης εις την συμπλήρωσιν των έργων αμυντικής οργανώσεως και χειμερινής διαβιώσεως εις τας λοιπάς περιοχάς της Μεραρχίας. (ΚΡΟΥΣΣΙΑ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ-Βορείως ΣΕΡΡΩΝ και ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ)
γ) Εκ του διατεθησομένου Τάγματος της 22 Ταξιαρχίας ως κατωτέρω επιβάλλεται όπως εις τουλάχιστον Λόχος προωθηθή εις την περιοχήν ΑΓΓΙΣΤΡΟΥ όρους διά την ενίσχυσιν του 86 Τ.Ε. και επί πλέον διά την πλήρη επιτήρησιν της περιοχής ταύτης, ιδία της παραμεθορίου τοιαύτης, προς απαγόρευσιν εισόδου συμμοριτών εκ Βουλγαρίας.
δ) Εφιστάται η προσοχή της Μεραρχίας επί της αξιοποιήσεως των Μ.Ε.Α. της περιοχής της και της χρησιμοποιήσεως τούτων διά την άμυναν των κατωκημένων τόπων.
Η άμυνα τούτων δέον κατά το πλείστον να στηρίζεται επί της χρησιμοποιήσεως των Μ.Ε.Α ενισχυομένων υπό των Στρατιωτικών τμημάτων, τα οποία και να ώσιν υπεύθυνα διά την ασφάλειαν της οικείας εκάστου περιοχής.
Ειδικά σχέδια συντασσόμενα τάχιστα να καθορίζωσι την ενέργειαν εκάστου χωρίου εν περιπτώσει προσβολής του υπό συμμοριτών ή προσβολής γειτονικού χωρίου οπότε αμέσως δέον να εκδηλούται η ενίσχυσις υπό των γειτονικών χωρίων (αμοιβαία συνδρομή) Προσοχή εις τον καθορισμόν των μέσων και τρόπον ειδοποιήσεως και εν γένει των συνθηκών βάσει των οποίων θα τίθεται εις ενέργειαν το σύστημα αμοιβαίας συνδρομής.
Δεν πρέπει να παραλείπεται και η αμυντική οργάνωσις των κατωκημένων τόπων προς επαύξησιν και βελτίωσιν των δυνατοτήτων αποτελεσματικής αμύνης.
Γενικώς μετά την επελθούσαν σχεδόν ολοκληρωτικήν συντριβήν του συμμοριτισμού, δεν επιτρέπεται να σημειωθή ούτε προσβολή χωρίων και δη επιτυχής τοιαύτη ούτε δυνατότης των συμμοριτών να ανεφοδιάζωνται του λοιπού εις τρόφιμα εκ των κατωκημένων τόπων.
ε) Η ύπαιθρος δέον να εκκαθαρισθή πλήρως από τας υφισταμένας μέχρι σήμερον μικροομάδας συμμοριτών και το αίσθημα της ασφαλείας πρέπει να εμπεδωθή εις την ύπαιθρον ολοκληρωτικώς.
στ) Η Μεραρχία δέον να αποβλέψη εις την συγκρότησιν το δυνατόν περισσοτέρων εφεδρειών διά των οποίων επί πλέον των άλλων θα καταστή δυνατή η καθ’ έκαστον μήνα αντικατάστασις των εν γραμμή τμημάτων.
Εις την εναλλαγήν αυτήν θα λαμβάνωνται υπ’ όψει και τα τμήματα τα τεθέντα εις την διάθεσιν του Σ. Στρατού, αιτουμένης όμως της εγκρίσεως του Σώματος Στρατού προς τούτο εγκαίρως.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ
Η καθορισθείσα εν τω Σχεδίω ενεργείας τοιαύτη.
α) Υπ’ όψει της Μεραρχίας ότι εν τάγμα της 22ας Ταξιαρχίας δέον να διατεθή εις την περιοχήν ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, διά την ταχείαν αντικατάστασιν του 558 Τ.Π ίνα τούτο μέχρι της 22ας τρέχοντος το βραδύτερον επανέλθη εις την Μεραρχίαν του.
β) Η αντικατάστασις της 22ας Ταξιαρχίας από της περιοχής ΔΡΑΜΑΣ μετά την άφιξιν ήδη της 21 τοιαύτης εις περιοχήν ΜΠΕΛΛΕΣ θέλει συντελεσθή με ταχύτερον ρυθμόν και θέλει περατωθή το βραδύτερον μέχρι της 20ης τρέχοντος.
γ) Να προβλεφθή υπό της Μεραρχίας η διάρθρωσις των τμημάτων εις χωρία της υπαίθρου, προς τον σκοπόν όπως αφ’ ενός μεν διά της παρουσίας των τμημάτων επιτευχθή αυτομάτως η εμπέδωσις του αισθήματος ασφαλείας εις την περιοχήν και αφ’ ετέρου αποφευχθή η άνευ λόγου συσσώρευσις στρατευμάτων εις ωρισμένα σημεία διευκολυνομένης ταυτοχρόνως και της αισίου σταθμεύσεως των τμημάτων.
Ενδείκνυται η εγκατάστασις τμημάτων εις τα χωρία ΑΣΣΗΡΟΣ-ΚΡΙΘΙΑ-ΛΑΪΝΑ κ.λ.π.
δ) Επιβάλλεται επίσης η εγκατάστασις τμήματος εις την περιοχήν του χωρίου ΠΡΟΦΗΤΗΣ (στενόν λιμνών ΒΟΛΒΗΣ και ΚΟΡΩΝΙΑΣ) προς απαγόρευσιν της διαβάσεως ταύτης και της επικοινωνίας των συμμοριτών της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ μετά των επί ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ τοιούτων.
4. Εις την Μεραρχίαν θέλουσι χορηγηθή αντίγραφα των βασικών διαταγών του ΣΣ προς πλήρη ενημέρωσίν της.
Οι Αρχηγοί των Κλάδων του Επιτελείου του ΣΣ διετάχθησαν προς τούτο.
5. ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ακριβής ημερομηνία καθορισθήσεται διά μεταγενεστέρας δ/γής.
Πάντως η Μεραρχία να είναι έτοιμη προς τούτο διά την ζώνην μεταξύ ΑΞΙΟΥ-ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ από 18ης τ.μ.
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιστράτηγος
Διά την ακρίβειαν Διοικητής
Τ.Σ.Υ.

Δ.Π.

ΘΕΜΑ:Εκκαθαριστική ενέργεια Δι’ εκτάκτου Αγγελιοφόρου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Απόρρητος
ΠΡΟΣ: ΙΙ Μεραρχίαν Α1 Γ΄ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/Α1 Αριθ. Α.Π. 13446/753ε
Α1 Β.Σ.Τ 903 τη 8-10-49

Σχετική Α.Π. 15301/753/6-10-49 Σώματος.

Ι. Κατόπιν διαταγής Γ.Ε. Στρατού διά την εκκαθαριστικήν ενέργειαν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ θα διατεθή ολόκληρος η 3η Ορεινή Ταξιαρχία. Η όλη εκκαθάρισις θα εκτελεσθή βάσει της ανωτέρω σχετικής διαταγής του Σώματος.
2. Συμπληρωματικώς παρέχονται Υμίν αι κάτωθι οδηγίαι:
α) Επιβάλλεται όπως οι Κ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ αποστερηθώσιν ευθύς εξ αρχής των περιοχών ένθα υφίστανται τα κύρια κρυσφύγετά των (ΒΑΡΒΑΡΑ-ΚΑΚΑΒΟΣ).
Πρός τούτο ενδείκνυται η εγκατάστασις αναγκαίων τμημάτων εις τας εν λόγω περιοχάς (διλοχία τουλάχιστον εις εκάστην) άτινα εγκαθιστάμενα εν αφανεία να εξερευνούν και να ελέγχουν σταθερώς τας εν λόγω περιοχάς και ιδιαιτέρως τας βαθείας γραμμάς έτοιμα να προσβάλωσι πάσαν συμμοριακήν ομάδα ήτις ήθελε επιζητήση εισδύση και αποκρυβή εις τας περιοχάς ταύτας.
β) Δέον να εξασφαλισθή ο σταθερός έλεγχος και απόφραξις των διαβάσεων ανατολικώς ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ώστε να μη καθίσταται δυνατή η προσωρινή έστω διαφυγή τούτων προς περιοχήν ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ.
γ) Τονίζεται και πάλιν η ανάγκη της πλήρους οργανώσεως ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ βάσει του οποίου θα πρέπη να ρυθμίζωνται εκάστοτε αι ενέργειαι των Υμετέρων τμημάτων.
3. Η Μεραρχία να οργανώση την όλην επιχείρησιν κατά τρόπον ώστε να παρασχεθή αρχικώς χρόνος διά την συμπλήρωσιν της εκπαιδεύσεως των τμημάτων της 3ης Ταξιαρχίας συμφώνως προς τα διά της υπ’ αριθμ. 13301/6-10-49 διαταγής καθοριζόμενα.
4. Εφιστάται και πάλιν η προσοχή όλων των υπευθύνων διοικήσεων διά την ανάληψιν και διεξαγωγήν της εκκαθαριστικής ενεργείας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ με όλην την απαιτουμένην δραστηριότητα, τέχνην, ικανότητα και πίστιν, ώστε αύτη να αποδώση τάχιστα τους αναμενομένους καρπούς. Θα ζητηθώσιν ευθύναι και θα επιβληθώσι βαρείαι κυρώσεις κατά των διοικήσεων εκείνων αι οποίαι παρ’ ελπίδα δεν δυνηθώσιν να φέρωσιν εις πέρας την ανατιθεμένην αποστολήν.
5. Μετά την συγκέντρωσιν της 3ης Ταξιαρχίας εις περιοχήν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ το 508 Τάγμα να μετασταθμεύση εις ΛΗΤΗΝ ένθα θα επιδοθή εις εντατικήν εκπαίδευσιν υπό την άμεσον επίβλεψιν της Μεραρχίας.

Θ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος
Τ.Σ.Υ Διοικητής

Ε.Δ.

ΘΕΜΑ: Εκκαθαριστική ενέργεια Κατεπείγουσα απόρρητος
Χαλκιδικής Γ΄ΣΣ /Α1
ΠΡΟΣ: ΙΙαν Μεραρχίαν Αριθμ. Α.Π 13301/753 ε
ΚΟΙΝ: ΑΙ, ΓΕΣ/Α1 Β.Σ.Τ. 903 6.10.49

 1. Τα αποτελέσματα της διεξαχθείσης εκκαθαριστικής ενεργείας εις την ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ ουχί μόνον δεν απέδωσαν το υπό του ΣΣ προσδοκόμενον αποτέλεσμα αλλά και αι απώλειαι των εις ταύτην συμμετασχόντων στρατευμάτων ήσαν εν πολλοίς αδικαιολόγητοι.
  Τούτο δύναται να αποδοθή εν μέρει εις την έλλειψιν πληροφοριών και το σύστημα του μικροπολέμου το οποίον οι συμμορίται χρησιμοποιούσι και της αποφυγής της μάχης υπ’ αυτών συνάμα όμως και εις μη καλήν ενέργειαν και απειρίαν των χρησιμοποιηθέντων τμημάτων.
 2. Κατόπιν τούτου και εν συνεχεία προς τας υπ’ αρίθμ. ΑΠ 11347/7.9.49 ΑΠ 11659/10.9.49 διαταγάς του ΣΣ δι’ ων καθορίζεται ως βασική αποστολή της Μεραρχίας η εκκαθάρισις της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ η Μεραρχία να επιδιώξη την εντός του μικροτέρου δυνατού χρονικού διαστήματος πλήρη εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης λαμβάνουσα άπαντα τα επιβαλλόμενα μέτρα.
 3. Διά την ενίσχυσιν των εν Χαλκιδική δυνάμεων η Μεραρχία να διαθέση τας αιτηθείσας δυνάμεις ήτοι: δύο Τάγματα Στρατού εκ των οποίων εν Τάγμα εκ της εφεδρείας του ΣΣ 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας.
 4. Άπασαι αι εις την περιοχήν ταύτην δυνάμεις να τεθώσιν υπό την Δ/σιν του Υποδ/τού της Μεραρχίας εις ον η Μεραρχία ν’ αναθέση την υπεύθυνον εκπλήρωσιν της αποστολής ταύτης.
 5. Αι ανωτέρω δυνάμεις των 2 Ταγμάτων να ασχοληθώσι εν τη νέα των περιοχή αρχικώς και επί μίαν περίπου εβδομάδα δι’ εκπαίδευσιν εις νυκτερινάς ενεργείας και σχετικάς τοιαύτας με τας ανατεθησομένας εις ταύτα αποστολάς εις τρόπον ώστε να εξοικειωθώσιν τελείως με το έδαφος και τας ειδικάς συνθήκας αγώνος εν τη περιοχή Χαλκιδικής.
 6. Υπ’ όψει της Μεραρχίας ότι το εις την διάθεσίν της τιθέμενον Τάγμα της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας δεν πρέπει να παραμείνη μακράν της Ταξιαρχίας του πλέον των τριών εβδομάδων ίνα καταστή δυνατόν και τούτο να συμμετάσχη εις την εκπαίδευσιν της Ταξιαρχίας και συμπλήρωση την εκπαίδευσίν του συμφώνως προς τας διαταγάς του Σ. Στρατού.
 7. Εις την διάθεσιν της Μεραρχίας θέλουσι διατεθή υπό του ΣΣ τα αιτηθέντα υπό ταύτης μέσα διά την οργάνωσιν δικτύου πληροφοριών.
 8. Εναρξις της κινήσεως των διατιθεμένων Ταγμάτων από της αύριον.
 9. Νατονισθή εις όλας τας Διοικήσεις η δραστηριότης ήτις δέον να διέπη τας ενεργείας των και αι ευθύναι τας οποίας φέρουσι εν τη εκτελέσει του έργου των.
  Να είναι υπ’ όψει όλων ότι η διατιθεμένη δύναμις δεν αποτελεί τον κύριον παράγοντα διά την επιτυχίαν. Η έγκαιρος αναζήτησις και εξασφάλισις των αναγκαίων πληροφοριών η καλή χρησιμοποίησις των δυνάμεων η άκαμπτος δραστηριότης και κυρίως η κατανόησις και συναίσθησις της σοβαρότητος της αποστολής αποτελούσι ιδιαιτέρας σημασίας παράγοντας διά την εξασφάλισιν της επιτυχίας και δέον να αποτελέσωσι το κύριον γνώρισμα ενεργείας όλων των κλιμακίων. Ουδεμία διακαιολογία εις το μέλλον θα γίνη δεκτή καθ’ όσον παρέχονται πλέον η αφθόνως τα αναγκαία μέσα, διά την πλήρη και ριζικήν εκκαθάρισιν της Χαλκιδικής.
  Ν’ αναφερθή εις το Σώμα Στρατού η συγκέντρωσις των δύο Ταγμάτων.

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιστράτηγος Διοικητής
Ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ

ΘΕΜΑ: Διάταξις Σώματος Στρατού ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: ΙΙ,VII Μεραρχίας Γ΄ Σ.Στρατού/Α1
Σ.Δ.Κ.Μ.-Σ.Δ. Θράκης ΑΡΙΘ. Α.Π. 11345/789α
ΚΟΙΝ: Α1-ΓΕΣ/Α1 Β.Σ.Τ. 903 τη 6.9.49
1. Κατόπιν Δ/γής του ΓΕΣ διετέθησαν εις το Σώμα Στρατού η ΙΙ Μεραρχία και 72α Ταξιαρχία Πεζικού. Η είσοδος εις την ζώνην του Σώματος Στρατού της ΙΙ Μεραρχίας θα πραγματοποιηθή μεταξύ 8ης και 14ης τρέχοντος , της 72ας ταξιαρχίας μεταγενεστέρως.
2. Κατόπιν της εισόδου των ανωτέρω δυνάμεων παρέχονται υμίν τα κατωτέρω στοιχεία διά τον πρώτον προσανατολισμόν υμών. Λεπτομέρειαι και συμπληρωματικά στοιχεία ρυθμισθήσονται διά νεωτέρων διαταγών.
3. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Η διάταξις του Σώματος στρατού μεταβάλλεται ως κάτωθι:
Από του Δυτικού ορίου μέχρις ΑΞΙΟΥ ποταμού η Σ.Δ.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ενισχυθησομένη εν καιρώ υπό της 72ας ταξιαρχίας, ήτις θα αντικαταστήση την 25 ταξιαρχίαν επανερχομένην εις την Μεραρχίαν της.
Από ΑΞΙΟΥ π. μέχρι της γραμμής ΑΛΗ-ΜΠΟΥΤΟΥΣ-ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ όρος η ΙΙ Μεραρχία, συμπεριλαμβανομένης και της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
Από του ορίου τούτου μέχρι της γραμμής ΚΑΛΟΤΟΙΧΟΝ-ΚΟΥΡΟΥ π. η VII Μεραρχία και ανατολικώτερον μέχρι του ΕΒΡΟΥ η Σ.Δ ΘΡΑΚΗΣ.
Εφεδρείαι Σώματος Στρατού (1) Ταξιαρχία εκ των ΙΙας και VIIης Μεραρχιών.
4. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(α) Σ.Δ.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Αι επί τόπου υπάρχουσαι σήμερον δυνάμεις ήτοι μία Ταξιαρχία Πεζικού και εννέα Τάγματα Εθνοφρουράς.
Προβλεπομένης της διαλύσεως των 44 και 70 Τ. Εθνοφρ. προσεχώς η Σ.Δ.Κ.Μ θα ενισχυθή δι’ ενός Ε.Τ.Π υπό του Σώματος Στρατού.
(β) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Επί πλέον των οργανικών της δυνάμεων θα διαθέτη τα εν τη ζώνη της επτά Τάγματα Εθνοφρουράς.
(γ) VII ΜΕΡΑΡΧΙΑ θα διαθέτη επί πλέον των οργανικών της δυνάμεων τα 35,61,81,Τ.Ε και ΙΙ,77 και 94 Ε.Τ.Π. Εκ τούτων το 81 Τ.Ε προβλέπεται ότι θα διαλυθή. Μετά την λήξιν της επιχειρήσεως ΧΑΙΝΤΟΥΣ και από της 16ης Σεπτεμβρίου τα ΙΙ και 77 Ε.Τ.Π. θα τεθώσιν εις την διάθεσιν της Σ.Δ Θράκης. Επίσης το 61 Τ.Ε προβλέπεται να τεθή βραδύτερον εις την διάθεσιν του Σώματος Στρατού εις αντικατάστασιν διαλυομένου Τάγματος Εθνοφρουράς.
(δ) Σ.Δ. ΘΡΑΚΗΣ Θα ενισχυθή διά των ανωτέρω δύο Ελαφρών Ταγμάτων Πεζικού της VII Μεραρχίας επί πλέον των εν τη ζώνη της υπαρχόντων σήμερον 6 Ταγμάτων Εθνοφρουράς, και βραδύτερον διά του 73 ου Ε.Τ.Π. και 9ου Ε.Σ.Π εκ του Σώματος Στρατού.
Εκ των Ταγμάτων Εθνοφρουράς προβλέπεται να διαλυθώσιν τα 36 και 40 Τάγματα.
ΠΥΡ/ΚΟΝ και ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ. Συμφώνως ειδική Δ/γή.
5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Διά την λήψιν της ανωτέρω διατάξεως.
(α) Η 22α Ταξιαρχία θα αντικαταστήση την 27ην Ταξιαρχίαν εις την περιοχήν ΔΡΑΜΑΣ μέχρις 9ης τρέχοντος , προκειμένου η τελευταία αύτη να χρησιμοποιηθή δι’ επιχειρήσεις εις περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥ ως κατωτέρω.
(β) Η 21η Ταξιαρχία θα αντικαταστήση την 26ην Ταξιαρχίαν από 13ης τρέχοντος. Πέρας το βραδύτερον μέχρι 17ης τρέχοντος.
(γ) Από 18ης τρέχ. η 26η ταξιαρχία θα κινηθή εις ΔΡΑΜΑΝ ένθα θα αντικαταστήση την 22αν ταξιαρχίαν, από 19ης τρέχ. μέχρι 22 το βραδύτερον ούτως ώστε η τελευταία αύτη να ευρίσκεται εις ΣΕΡΡΑΣ μέχρις 24ης Σεπτεμβρίου.
6. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
προβλέπεται η κάτωθι:
Σ.Δ.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Προσωρινώς αμετέβλητος.
ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Σ.Δ/σεως: ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Η 2Ι Ταξιαρχία επί ΜΠΕΛΛΕΣ
Η 22 Ταξιαρχία εις περιοχήν ΣΕΡΡΩΝ
Η 3η Ορεινή περιοχήν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Εφεδρεία Σ. Στρατού)
VII ΜΕΡΑΡΧΙΑ Σ. Δ/σεως: ΚΑΒΑΛΑ
Η 26 Ταξιαρχία περιοχήν ΔΡΑΜΑ-Κ.
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΝ-ΠΑΠΑΔΕΣ
Η 27 Ταξιαρχία περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥ-ΞΑΝΘΗ
Η 25 Ταξιαρχία μετά την αντικατάστασίν της υπό της 72 Ταξιαρχίας εις περιοχήν ΚΑΒΑΛΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ (εφεδρεία Σ. Στρατού).
Σ.Δ ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ/σεως αμετάβλητος.
Θα διατηρήση την μέχρι τούδε διάταξίν της.
Εφεδρείαι επί πλέον των σήμερον διατιθεμένων αρχικώς τρία (3) Ε.Τ.Π. και μετά την διάλυσιν των δύο Ταγμάτων Εθνοφρουράς και την αντικατάστασιν τούτων υπό δύο Ε.Τ.Π θα παραμείνη ως εφεδρεία εν (Ι) Ε.Τ.Π επί πλέον των σήμερον διατιθεμένων.
Δυνατότητες αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ VII Μεραρχίας και Σ.Δ ΘΡΑΚΗΣ. Εν Τάγμα Πεζικού της 27ης Ταξιαρχίας έτοιμον να διατεθή υπέρ Σ.Δ ΘΡΑΚΗΣ τη Διαταγή του Σώματος Στρατού ή να επέμβη αυτεπαγγέλτως εις περιοχήν ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ παρουσιαζομένης ανάγκης.
Εν (1) Ε.Τ.Π. της Σ.Δ ΘΡΑΚΗΣ υπέρ της 27 Ταξιαρχίας υπό τας αυτάς συνθήκας.

 1. ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΝΕΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
  Η περιοχή ΞΑΝΘΗΣ μέχρι νέου Ανατολικού ορίου θα αναληφθή μέχρι 2000 ώρας της 8ης τρέχοντος υπό της VII Μεραρχίας.
  Ανάληψις τομέως υπό της ΙΙ Μεραρχίας καθορισθήσεται διά νεωτέρας διαταγής μετά το πέρας των αντικαταστάσεων και προσανατολισμού της Μεραρχίας.
 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  (α) Θα εκκαθαρισθή αμέσως η περιοχή ΧΑΪΝΤΟΥΣ μερίμνη VII Μεραρχίας. Η σχετική επιχείρησις το βραδύτερον να εκδηλωθή από πρωίας ΙΙης Σεπτεμβρίου , διατιθεμένων προς τούτο των επί τόπου δυνάμεων και της 27ης Ταξιαρχίας μείον Τάγμα.
  Να επιζητηθή η ευρεία υπερκέρασις από Δυσμών της περιοχής ΧΑΙΝΤΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΑ-ΛΕΠΙΔΑ και η απαγόρευσις διαφυγής των συμμοριακών δυνάμεων εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ ή διοχετεύσεως τούτων εις την περιοχήν βορείως ΠΑΠΑΔΩΝ.
  (β) Η Σ. Δ. ΘΡΑΚΗΣ να αρχίση τάχιστα εκκαθαριστικήν ενέργειαν της περιοχής ΜΠΟΥΚΑΤΕ μέχρι μεθορίου, διά των επί τόπου δυνάμεών της ενισχυομένων διά του 553 Τ.Π το οποίον θα κινηθή από της 6ης Σεπτεμβρίου θαλασσίως εκ ΘΕΣΝΙΚΗΣ εις ΑΛΕΞ/ΠΟΛΙΝ.
  (γ) Επί πλέον των εκκαθαριστικών τούτων επιχειρήσεων άπασαι αι Μ. Μονάδες εν τη ζώνη του Σώματος Στρατού, καθίστανται υπεύθυνοι διά την πλήρη εκκαθάρισιν ολοκλήρου της ζώνης των από οιασδήποτε συμμοριακάς ομάδας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
  Μετά ταύτα οφείλουσι να διατηρώσι πάντοτε ελευθέραν και καθαράν την ζώνην των από οιασδήποτε Συμμοριακής Ομάδος και της μικροτέρας τοιαύτης, λαμβάνουσαι και διατηρούσαι πάντοτε τα επιβαλλόμενα μέτρα απηνούς διώξεως των συμμοριτών χωρίς να αναμένωσιν ουδεμίαν Διαταγήν ή υπόμνησιν του Σ. Στρατού.
  Πρός τον σκοπόν τούτον να χρησιμοποιώσιν τα αναγκαία τμήματα εκ των εφεδρικών των δυνάμεων , πλην των ανωτέρω καθοριζομένων εφεδρειών του Σ. Στρατού.
  (δ) Κατόπιν ειδικών διαταγών του ΣΣ θα αναληφθή επιχείρησις εκκαθαρίσεως ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ υπό της 3ης Ταξιαρχίας, ΚΡΟΥΣΙΩΝ-ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ-ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ υπό της 22ας Ταξιαρχίας, από της αφίξεώς της εις την περιοχήν ΣΕΡΡΩΝ και τέλος της περιοχής της Σ.Δ.Κ.Μ (ΒΕΡΜΙΟΝ και ΠΑΪΚΟΝ) διά των δυνάμεών της ενισχυομένων και δι’ ενός Τάγματος Πεζικού εκ της 3ης Ταξιαρχίας.
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ ΖΩΝΗΣ
  Θα καταληφθώσιν ζωτικά σημεία εγγύς της μεθορίου και διατηρηθώσιν ταύτα κατά την διάρκειαν του χειμώνος διά να αποστερηθή ο αντίπαλος πάσης δυνατότητος εκ νέου εγκαταστάσεώς του εγγύς της μεθορίου ως εις το παρελθόν.
  Πάσαι αι αναγκαίαι εργασίαι αμυντικής οργανώσεως και εγκαταστάσεως διαβιώσεως να άρξωνται αμέσως.
  Επί του αντικειμένου τούτου εκδοθήσεται ειδική διαταγή.

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αντιστράτηγος
Διοικητής
Δ.Π
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ