Εκθεση επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΥ, ΓΕΣ/ΔΠΒ/30 Σεπ 1949


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ/Ι
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Φ. 27466
30 Σεπ/βριου 1949

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ « ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΥ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Κατά μιαν πολεμικήν επιχείρησιν, οσονδήποτε προπαρασκευα-σμένη και οργανωμένη και εάν είναι αύτη και όταν ακόμη εξελιχθή κατά τον πλέον επιτυχή τρόπον, θα υπάρξωσι πάντοτε ΣΦΑΛΜΑΤΑ τόσον κατά την προπαρασκευήν όσον και κατά την εξέλιξιν ταύτης.
Τα σφάλματα ταύτα αναζητούμενα και μελετώμενα συνιστούν την εκ της επιχειρήσεως κτηθείσαν πείραν εκ της οποίας εξάγονται ασφαλή και ωφέλιμα συμπεράσματα.
Κατωτέρω παρέχεται συνοπτική έκθεσις των κυριωτέρων εξαχθέντων συμπερασμάτων εκ των επιχειρήσεων ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ και συνοπτικός απολογισμός τούτων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. (α) «ΠΥΡΣΟΣ» (ΒΙΤΣΙ) από 10 με 16 Αυγούστου 1949 ήτοι ημέραι 7.
(β) «ΠΥΡΣΟΣ» (ΓΡΑΜΜΟΣ) από 24 με 30 Αυγούστου 1949 ήτοι ημέραι 7.

ΜΕΡΟΣ 1ον
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΣΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

 1. Δύναμις εις αξ/κούς, οπλίτας και πυροβόλα ως ο κατωτέρω πίναξ:

α/α ΔΥΝΑΜΙΣ

α/α ΔΥΝΑΜΙΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΥΡΣΟΣ (ΒΙΤΣΙ) ΠΥΡΣΟΣ Γ΄ (ΓΡΑΜΜΟΣ)
    αξ/κοί οπλίται Πυρο-βόλα αξ/κοί οπλίται Πυροβόλα
1. 101 Σ.Π.Π 25(α) 160(α) 8(α) 36 331 16
2. 102    -»- 36 319 16 36 319 16
3. 104    -»- 37 331 16 37 331 16
4. 105    -»- 36 318 16
5. 107    -»- 37 334 16 37 334 16
6. 151 Μ.Μ.Π. 4(β) 54(β) 3(β) 12 152 6
7. 152    -»- 14 181 8 14 181 8
8. 153    -»- 11 201 8 11 201 8
9. 141 Μ.Ο.Π. 15 301 6
10. 142 Μ.Ο.Π. 17 292 6 17 292 6
11. 143    -»- 15 305 6 15 305 6
12. 144    -»- 15 303 6 15 303 6
13. 145    -»- 14 293 6
14. 146    -»- 14 300 6
15. 148    -»- 16 298 6
  ΣΥΝΟΛΟΝ 241 3078 105 295 3661 132

Παρατηρήσεις:
(α) μείον Μοίρα
(β) μείον Πυροβολαρχία

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4. Εκτιμήσεις
Έκαστος Διοικητής Πυρ/κού εις οιονδήποτε κλιμάκιον, εν όψει επιχειρήσεως τινός, οφείλει να κάμη ανάλυσιν της καταστάσεως δι’ εκτιμήσεως ταύτης.
Δεν πρέπει να παραβλέπηται η σημασία ην έχουν από απόψεως ενημερώσεως υπό των Δ.Π. των Διοικητών Μ.Μ. αι εκτιμήσεις, ως αι τοιαύται της καλυτέρας χρησιμοποιήσεως του Πυρ/κού, κατανομής, αντιμετωπίσεως του εχθρικού Πυρ/κού κ.λ.π.
5. Συγκεντρωτική δράσις Πυρ/κού
(α) Ο χρησιμοποιηθείς ορθός τρόπος, κατ’ αμφοτέρας τας επιχειρήσεις «ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ», της Συγκεντρωτικής Διοικήσεως ολοκλήρου του Πυρ/κού, ως ενιαίου συνόλου, εις χείρας του Διοικούντος την μάχην Δ/του του Μ.Μ. με κατάλληλον ενδιάμεσον διάρθρωσιν, διά την διευκόλυνσιν του συντονισμού και διευθύνσεως του πυρός, επέτρεψε την εν τόπω και χρόνω χρησιμοποίησιν του Πυροβολικού κατά μάζας.
(β) Αι επικοινωνίαι της σήμερον επιτρέπουσι τόσον τούτο (συγκεντρωτικήν διοίκησιν) όσον και την ταχείαν διάθεσιν μεγάλης ισχύος πυρός εις υποδιεστέρους Δ.Π. εάν η τακτική κατάστασις το επιβάλη.
6. Ομαδοποίησις Πυρ/κού
(α) Η πραγματοποιηθείσα ομαδοποίησις, διά λόγους συγκε-ντρώσεως, συντονισμού και διευθύνσεως του πυρός, εξησφάλισε εν τω συνόλω σχεδόν τον διά ταύτης επιδιωκόμενον σκοπόν. Αι παρουσιασθείσαι δυσχέρειαι οφείλονται εις την έλλειψιν προσωπικού και κυρίως μέσων, έλλειψις ήτις ηδύνατο να μειώση και ακόμη να διακινδυνεύση την επιτυχίαν.
(β) Δέον συνεπώς να επιζητηθή όπως εξασφαλισθή διά το μέλλον, μελετημένη διεύθυνσις πυρός προβλεπομένη υπό της συνθέσεως μάχης διά επαρκή παροχήν του αναγκαιούντος προσωπικού και μέσων, ως και εντατική εκπαίδευσις του προσωπικού ταύτης.
7. Σχέδια Πυρός
(α) Σχέδια πυρός υποστηρίξεως νυκτερινών επιθετικών ενεργειών, ως και τοιαύτα βασιζόμενα επί της εξουδετερώσεως εδάφους, εφ’ όσον αι εχθρικαί οργανώσεις είναι σαφώς γνωσταί, δέον να αναμένηται ότι δεν θα παράσχωσι την διά τούτων επιζητουμένην αποτελεσματικήν υποστήριξιν.
(β) Δέον πάντοτε να προβλέπωνται και να καταρτίζωνται Σχέδια πυρός «Βολών τη αιτήσει» διά την συμπλήρωσιν των ωρικών τοιούτων, την περαιτέρω ενέργειαν και την εκμετάλλευσιν.
(γ) Προς άρσιν δυσκολιών προσεγγίσεως των υποστηριζομένων τμημάτων, λόγω ορίου ασφαλείας, επί αντικειμενικού σκοπού, οσάκις ειδικαί συνθήκαι επιβαλλούσι τούτο, να προβλέπηται εις το Σχέδιον πυρός όχι η άρσις της βολής αλλά η επιμήκυνσις ταύτης κατά μικρά άλματα (100μ. επί του εδάφους) επιτυγχανομένου ούτω περιορισμού εις το ελάχιστον του άλματος εφόδου. Τούτο έχει προσέτι το πλεονέκτημα ότι θα προσβληθώσι και τυχόν ευρισκόμενα εχθρικά τμήματα εγγύς και πέραν του αντικειμενικού σκοπού άτινα πιθανώς προορίζονται διά τας αμέσους αντεπιθέσεις.
(δ) Προσεκτική μελέτη του εδάφους και καθορισμός κατά σειράν σπουδαιότητος των απαραιτήτων ΒΑΜ/SOS διά την εδραίωσιν, αίτινες δέον πάντοτε να προβλέπωνται εις τα Σχέδια πυρός επιθέσεως τινός. Κύριον δε μέλημα του αφικνουμένου το πρώτον ΑΠΑΡ επί του αντικειμενικού σκοπού δέον να είναι η επιτόπιος μελέτη, ενδεχόμενη τροποποίησις και προσαρμογή των βολών αυτών.
(ε) Οσάκις το Α/Π αντιλαμβάνεται εις το κλιμάκιον του Σ.Σ. ως συνέβη κατά τας επιχειρήσεις ταύτας, ο εις το Σχέδιον Πυρός προπαρασκευής της επιθέσεως υφισταμένου κλιμακίου καθορισμός και εκτέλεσις τοιούτων βολών και επερίττευε και εις βάρος άλλων αναγκών εγένετο, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον προεβλέπετο Πυρ/κόν διά την προσβολήν πάσης τυχόν εκδηλωθησομένης εχθρικής Πυρ/χίας.
(στ) Παρετηρήθη γενικώς ότι εχρησιμοποιήθησαν εις τα Σχέδια πυρός μεγάλοι ρυθμοί, απαράδεκτοι διά τον αριθμόν των διατιθεμένων σωληνών. Λίαν βραδύς, βραδύς και εξαιρετικώς, κανονικός δέον να είναι οι ρυθμοί εις Σχέδια Πυρός διαρκείας ως τα εκτελεσθέντα.

 1. Αντιβομβαρδισμός
  (α) Η έλλειψις ειδικών Μονάδων και μέσων εδυσχέρανε εν πολλοίς το έργον της αναζητήσεως και προσδιορισμού του Εχθρικού Πυρ/κού.
  (β) Η εκμετάλλευσις όλων των διαθεσίμων πηγών πληροφοριών, ο παρασχεθείς χρόνος λόγω στασιμότητος, η κατωτερότης της τεχνικής του συμμοριακού Πυρ/κού και η έλλειψις εχθρικής αεροπορίας, επέτρεψαν ώστε αρχομένων των επιχειρήσεων να μελετηθώσι και εκτελεσθώσι αποτελεσματικά προγράμματα Α/Β και να αντιμετωπισθή τούτο αποτελεσματικώς, τη βοηθεία και του Σ.Π.Α.Ρ., κατά την εξέλιξιν των επιχειρήσεων.
  (γ) Τονίζεται ότι δεν πρέπει να παραβλέπηται η αξία της αεροφωτογραφίας, με την διαφοράν ότι διά να αποδώση η μέθοδος αύτη προϋποθέτει περιοδικήν συνεχή λήψιν αεροφωτογραφιών διά την διαπίστωσιν των εκάστοτε μεταβολών του εχθρικού χώρου μάχης και ειδικευμένον προσωπικόν διά την ερμηνείαν τούτων.
  (δ) Η ανεύρεσις και προσδιορισμός των εχθρικών Όλμων υπήρξε δυσχερής. Ούτοι κυρίως μόνον διά προσδιορισμού σημείων επί της τροχιάς, δι’ ειδικών συσκευών ΡΑΝΤΑΡ, είναι δυνατόν να εντοπισθώσι.
  (ε) Ανύπαρκτος υπήρξε σχεδόν η υποβολή υπό των τμημάτων Α.Β.Ε.Π.
  Ούτω δεν καθίσταται δυνατός ο ταχύς προσδιορισμός των δρώντων εχθρικών Πυρ/χιών και Όλμων, ούτε κατέστη δυνατόν να υπολογισθώσι τα υπό του Εχθρικού Πυρ/κού βληθέντα βλήματα κατά την επιχείρησιν.
  (στ) Συμπέρασμα είναι ότι είναι αναγκαία η συγκρότησις των ειδικών μονάδων και η εκπαίδευσις Αξ/κών Πυρ/κού εις την ερμηνείαν των αεροφωτογραφιών.
 2. Τεχνικαί Σύμβουλοι
  (α) Δέον να κατανοηθή ότι οι Τεχνικοί Σύμβουλοι είναι τακτικοί σύμβουλοι παρά τω Δ/τη παρά τω οποίω έχουσι διατεθεί και ενδεχομένως Α.Π.Α.Ρ., οίτινες δίδουσι τεχνικάς οδηγίας οδηγίας διά την χρησιμοποίησιν του Πυρ/κού. Συντάσσουν τα Σχέδια Πυρός ή συντονίζουν τα υπό του Α.Π.Α.Ρ. συντασσόμενα διά μίαν επιχείρησιν. Συντονίζουν γενικώς και διευθύνουν το έργον των Α.Π.Α.Ρ.
  (β) Διά την καλυτέραν χρησιμοποίησιν του Πυρ/κού όταν η κατεύθυνσις της επιθέσεως είναι μοναδική και αντιλαμβάνεται υπό μίας Ταξιαρχίας καλόν είναι ο Δ.Π.Μ. να ευρίσκηται μετά του Ταξιάρχου, πάντοτε κατά την προπαρασκευήν και βραδύτερον εάν άλλαι ανάγκαι επιτρέπουσι τούτο.
 3. Κατανομή Α.Π.Α.Ρ.
  (α) Μελετημένη και με προοπτικήν παρασκευή κατανομής των Α.Π.Α.Ρ. ίνα αποφευχθώσι δυσχέρειαι, τόσον ευκόλου παροχής πυρών, όσον και διαθέσεως τοιούτων επί νέων κατευθύνσεων κατά την εξέλιξιν των επιχειρήσεων.
  (β) Αι δυσκολίαι ανακλήσεως και η ανάγκη υπάρξεως εφεδρικών Α.Π.Α.Ρ. ιδία όταν προβλέπονται μετατοπίσις και η αρχή ότι έκαστος Α.Π.Α.Ρ. δέον να έχη κατ’ αρχήν εις την διάθεσίν του τα πυρά κατά σειράν της Πυρ/χίας του, Μοίρας του, Συντάγματος του ………… επιβάλλουσι την επιμελημένην κατανομήν τούτων.
  (γ) Εις προπορευόμενα Τμήματα και γενικώς ευρισκόμενα επί κεφαλής της επιθέσεως να διατίθενται Α.Π.Α.Ρ. οίτινες θα έχωσι την σκευήν των πλέον προωθημένην διά να δύναται να υποστηρίξωσι ταύτα.
 4. Μετατοπίσεις Πυρ/κού
  (α) Η φύσις του εδάφους και η έλλειψις οδεύσεων βατών εις τροχόν εδυσχέρανε γενικώς τας μετατοπίσεις του τροχοφόρου Πυροβολικού.
  (β) Εις την επιχείρησιν ΒΙΤΣΙ λόγω μη εγκαίρου κατασκευής υπό του Μηχανικού προβλεφθείσης οδού δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρος προώθησις του Βορ. Συγκροτήματος.
  (γ) Είναι απαράδεκτος η μη εκτέλεσις διαταχθείσης προωθήσεως Μ.Ο.Π. λόγω του ότι εβάλετο το δρομολόγιον και η περιοχή αναπτύξεως. Το Πυρ/κόν οπωσδήποτε θα κινηθή εφ’ όσον η αποστολή του του καθορίζει να κινηθή, οιασδήποτε απωλείας και εάν πρόκειται να υποστή.
  (δ) Δέον να υπάρχη προοπτική μετατοπίσεως ώστε τα Τμήματα να ειδοποιώνται εγκαίρως διά την επικειμένην μετατόπισίν των, ιδίως αι Μ.Ο.Π. ώστε να λαμβάνηται τούτο υπ’ όψει και μη αποστέλωνται ημίονοι διά μεταφοράν πυρομαχικών ως συνέβη ιδίως όταν τούτο απαιτεί χρόνον πολλών ωρών, και ούτω να καθίσταται αδύνατος η εκτέλεσις της μετακινήσεως.
  (ε) Λόγω της ανάγκης συνεχούς υποστηρίξεως αι μετατοπίσεις χρήζουσι λεπτολόγου χειρισμού και πλήρους εκμεταλλεύσεως του χρόνου. Ο τρόπος μετατοπίσεως κατά κλιμάκια Μοιρών ή Συνταγμάτων είναι ζήτημα εκτιμήσεως των ειδικών συνθηκών, της τακτικής καταστάσεως και των αναγκών εις πυρά κατά την στιγμήν της μετατοπίσεως ( § 193, 194, 195 του υπ’ αριθ. 349 Κανονισμού).
  (στ) Επειδή εγενήθησαν αμφιβολίαι περί του ποιος μετακινεί την σκευήν εις τας ΜΟΠ υπομιμνήσκονται αι παράγραφοι 151, 153, 154 εν συνδιασμώ με την 193 του υπ’ αριθ. 349 Κανονισμού διά το Πεδινόν, αίτινες θα ισχύσωσι κατ’ επέκτασιν και διά τας ΜΟΠ.
  (ζ) Εν συμπεράσματι ως ο Κανονισμός καθορίζει «Ακριβές σχέδιον και ορθή διεύθυνσις της αναπτύξεως αποτελούν τόσον κατά την έναρξιν όσον και καθ’ όλην την εξέλιξιν του αγώνος την βάσιν διά την επίτευξιν συγκεντρωμένου πυρός εις τον ζητούμενον τόπον και χρόνον. Τούτο αποτελεί φροντίδα και αποκλειστικήν ευθύνην των Δ.Π. εις όλα τα κλιμάκια.
 5. Απόδοσις ΕΠΑΡ
  (α) Απέδωσε ωφέλιμον έργον επιτυχόν Κανονισμόν και έλεγχον εν μέρει δραστικής βολής κατά του Εχθρικού Πυρ/κού του προγράμματος Α/Β και ταχείαν εξουδετέρωσιν εκδηλωθέντος μεμονωμένως Εχθρικού Πυρ/κού και Όλμων κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων.
  (β) Επεδιώχθη και επετεύχθη συνεχής πτήσις ανά δύο ΕΠΑΡ καθ’ όλην την ημέραν κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων, συντελέσαντα κατά μέγα μέρος εις την μη ουσιαστικήν ύπαρξιν εχθρικού Πυρ/κού από της ενάρξεως των επιχειρήσεων.
  (γ) Η απόδοσις αύτη οφείλεται κυρίως εις το ότι οι παρατηρηταί ήσαν Πυροβοληταί.
  Επιδίωξις όθεν δημιουργίας Σμήνους ΕΠΑΡ με προσωπικόν Πυρ/κού, αρχικώς Παρατηρητών και εν ευθέτω χρόνω και χειριστών.
 6. Τοπογραφική Ομάς
  Απέδωσε το προσδοκόμενον αποτέλεσμα εξασφαλίσασα πάντοτε εγκαίρως ενιαίον τετραγωνισμόν τόσον κατά τας αρχικάς αναπτύξεις του Πυρ/κού όσον και κατά τας μετατοπίσεις.
  Δέον να επιδιωχθή η ανάπτυξις ταύτης και συγκρότησις Τοπογραφικής Υπομονάδος.
 7. Αποτελέσματα των Βολών Πυρ/κού
  (α) Α/Β
  Υπήρξεν αποτελεσματικός. Εάν δεν επεδιώχθη και δεν εξησφαλίσθη η καταστροφή του οχυρωμένου συμμοριακού Πυρ/κού, λόγω ελλείψεως ειδικού πυροσωλήνος, επετεύχθη όμως η κατάριψις του ηθικού τούτου και η εξάρθρωσις των επικοινωνιών του με αποτέλεσμα την ουσιαστικήν παράλυσιν της δράσεως του.
  (β) Καταστροφή πολυβολείων
  (ι) Καταστροφή σκεπάστρων γενικώς δεν κατέστη δυνατή, ει μη εξουδετέρωσις, λόγω της λίαν ισχυράς οργανώσεώς των και ιδία ελλείψει πυροσωλήνος μετ’ επιβραδύνσεως εις το Μέσον κατά κύριον λόγον και λοιπά υλικά. Μόνον τοιαύτη επεδιώχθη και επετεύχθη δι’ ευθυφόρου βολής κατά θυρίδος από του Ορειβατικού Πυρ/κού 75χιλ.
  (ιι) Τα αποτελέσματα της ευθυφόρου βολής κατά θυρίδος υπό του Ορ. Πυρ. 75 χιλ. υπήρξαν πλέον η ικανοποιητικά εκεί όπου ιδία εγένετο προσεκτική χρησιμοποίησις τούτων από απόψεως θέσεως και αποστάσεως βολής.
  (ιιι) Εάν είναι παραδεκτή βολή τοιαύτη από αποστάσεως μεγαλυτέρας των 1.200 υαρδών, της επιδιωκομένης καταστροφής επιτυγχανομένης διά μεγαλυτέρου αριθμού βλημάτων, είναι όμως απαράδεκτος τοιαύτη διά τον παρατηρητήν εις την βολήν ταύτην, όστις δέον να ευρίσκηται όσον το δυνατόν εγγύτερον του Στοχου.
  (γ) Καταστροφή ναρκοπεδίων
  Ο όρος διάνοιξις διαδρόμου επί ναρκοπεδίων δεν πρέπει να χρησιμοποιήται καθ’ όσον δεν δύναται και είναι ασύμφορος να αναλαμβάνηται υπό του Πυρ/κού.
  Μόνον δημιουργία χοανών διά την χρησιμοποίησίν των υπό του Πεζικού, εις εξαιρετικάς περιπτώσεις, δύνανται να αναλαμβάνηται χρησιμοποιουμένου προς τούτο του Πεδινού και Ορ. Πυρ/κού.
 8. Επικοινωνίαι
  Αι επικοινωνίαι γενικώς ελειτούργησαν καλώς. Η ύπαρξις καλών επικοινωνιών εις το Πυρ/κόν είναι πρωταρχικής σημασίας και αποτελούν απαραίτητον προϋπόθεσιν διά την καλήν απόδοσιν του όπλου. Παρετηρήθη ουχί πλήρης γνώσις των κανόνων εκμεταλλεύσεως, δι’ ο επιβάλλεται συνεχής και εντατική εκπαίδευσις προς απόκτησιν της απαιτουμένης ευχερείας τηρήσεως των κανόνων εκμεταλλεύσεως.
 9. Πληροφορίαι
  Εις το κεφάλαιον των πληροφοριών δέον να δώσωμεν σοβαρωτέραν σημασίαν και να ενστερνισθώμεν την ανάγκην της συλλογής και ταχείας διαβιβάσεως τούτων. Είναι το μοναδικόν ζήτημα εις το οποίον υστερήσαμεν εν σχέσει προς όλα τα άλλα ζητήματα της τεχνικής και τακτικής του Πυροβολικού.
 10. Πυρομαχικά
  (α) Η εν γένει κατανάλωσις πυρομαχικών εις αμφοτέρας τας επιχειρήσεις δεν προσήγγισε τα προβλεφθέντα διά ταύτας λόγω του μικροχρονίου αγώνος.
  (β) Δι’ ωρισμένας βολάς αι καταναλώσεις υπήρξαν υπερβολικαί λόγω ανάγκης απορρεούσης από το Πεζικόν. Οι χρησιμοποιηθέντες ρυθμοί διά σχέδια πυρός διαρκείας και με το διατιθέμενον αριθμόν σωλήνων, ως προανεφέρθη, απαράδεκτος.
  (γ) Αι καταναλώσεις δεν ανεφέροντο εγκαίρως. Εζητούντο πυρομαχικά χωρίς να αναφέρωνται και αι πραγματοποιηθείσαι καταναλώσεις.
  Τούτο εδυσχέρανε το έργον των Δ.Π. οίτινες ευρίσκοντο ούτω εν αδυναμία να παρακολουθήσωσι τον αριθμόν των υπαρχόντων πυρομαχικών.
  (δ) Δέον να κατανοηθή ότι οι Δ.Π. είναι σύμβουλοι των Α1 των Μ.Μ. εις τον έλεγχον χορηγήσεων και καταναλώσεων των πυρομαχικών Πυροβολικού.
  (ε) Ο ανεφοδιασμός των Μονάδων γενικώς υπήρξε ανελλιπής, ενισχυομένων οσάκις παρίστατο ανάγκη και διά μεταφορικών μέσων υπό των Μ.Μονάδων.
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
 11. Το Πυροβολικόν εις αμφοτέρας τας επιχειρήσεις «ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ» εύρε την πλήρη μορφήν της ορθής, κατά μάζας, χρησιμοποιήσεώς του, υπό την άμεσον διοίκησιν του διοικούντος την μάχην όστις διά του ενδυκνειομένου εκάστοτε χειρισμού, εις τον επιθυμητόν χρόνον και τόπον, ήσκησεν αποφασιστικήν επίδρασιν επί της εξελίξεως των επιχειρήσεων.
  Η αξία παντός επαίνου, άλλως τε, καταβληθείσα φιλότιμος προσπάθεια και ικανότης των Διοικήσεων, στελεχών και οπλιτών, η εκπαίδευσις, η εκ των επιχειρήσεων κτηθείσα πείρα και επιδειχθείσα ιδίως κατανόησις δι’ ης εξησφαλίσθη η πλήρης συνεργασία, εξησφάλισαν όπως το Πυρ/κόν δρά και ενεργή ως αρραγές σύνολον και ανταποκρίθη πλήρως, κατά κοινήν ομολογίαν, προς τας ανάγκας και τας απαιτήσεις των υποστηριζομένων Μονάδων και τας προσδοκίας της Δ/σεως.
  Οφείλομεν να ομολογήσωμεν ότι αποτελεί σταθμόν εις την Ιστορίαν του Όπλου ο υπό ενιαίαν συγκεντρωτικήν διοίκησιν επιτευχθείς, εις τας ως άνω επιχειρήσεις χειρισμός τροχιών εκατοντάδος πυροβόλων ως μιας Μονάδος Πυρ/κού.
 12. Μελετημένη ανάπτυξις του Πυρ/κού, σχέδια πυρός, προπαρα-σκευής και υποστηρίξεως, επιμελώς καταρτισθέντα, η ικανότης εκείνων οίτινες διήυθυνον τας τροχιάς και εκείνων οίτινες εχειρίσθησαν ταύτας, απετέλεσαν τον έτερον παράγοντα της επαινετικής αποδόσεως του Όπλου.
 13. Σφάλματα και παρατηρήσεις επί τεχνικών λεπτομερειακών ζητημάτων, ως τα προαναφερόμενα, αναπόφευκτα εις κάθε αγώνα, αναλυόμενα και μελετώμενα δημιουργούν την εκ τούτου κτηθείσαν πείραν, διά της οποίας, ομού με την εκπαίδευσιν, προάγεται και τελειοποιείται η ικανότης των στελεχών και οπλιτών του Όπλου.
 14. Η τετράς, εν κατακλείδι, Παρατήρησις – Επικοινωνίαι – Βλήμα Σκευή, άτινα συνθέτουν το Πυρ/κόν, ελειτούργησαν πολύ καλώς και απέδωσεν πλήρως τα παρ’ αυτών προσδοκόμενα.
 15. Φιλότιμος τέλος υπερεντατική προσπάθεια κατά τας κρισίμους περιόδους δεν αποτελούσι την ορθήν λύσιν.
  Απαιτείται εκπαίδευσις και πάλιν εκπαίδευσις εις όλα τα κλιμάκια ώστε το έργον να αποδίδεται ομαλώς, ακόπως και ασφαλώς.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
23. Προεβλέφθησαν διά τας επιχειρήσεις «ΠΥΡΣΟΣ» και «ΠΥΡΣΟΣ Γ΄» τα κάτωθι βλήματα κατά διαμέτρημα και περιοχήν:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Β΄ΣΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Εφεδρεία ΓΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΚΕΥΗ Εκρηκ. Καπνογ Εκρηκ. Καπνογ Εκρηκ. Καπνογ
25 λιβρών 260.000 10.000 40.000 1.500 60.000 2.000
75 χιλιοστών 105.000 15.000 25.000
5,5 ιντσών 25.000 5.000 5.000
 1. Τα πυρομαχικά ταύτα διετέθησαν ως κάτωθι:
  (α) Β΄ΣΣ.

– 2/3 εις διάθεσιν Α΄ και Β΄ΣΣ διά τας επιχειρήσεις «ΠΥΡΣΟΣ» και «ΠΥΡΣΟΣ Γ΄»
– 1/6 εις διάθεσιν Σ.Η.Δ.Μ.
– 1/6 εις διάθεσιν ΓΕΣ
(β) Ηπείρου
Εις διάθεσιν ΓΕΣ άπαντα
(γ) Θεσσαλονίκης
Εφεδρεία εις διάθεσιν ΓΕΣ άπαντα
25. Κατανάλωσις
(α) Η συνολική κατά διαμέτρημα και επιχείρησιν κατανάλωσις ήτο η κάτωθι:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΥΡΣΟΣ ΠΥΡΣΟΣ Γ΄
ΣΚΕΥΗ Εκρηκ. Καπνογ. Εκρηκ. Καπνογ.
25 λιβρών 51.558 2.677 65.030 677
75 χιλιοστών 10.920 2.793 13.084 2.856
5,5 ιντσών 9.551 Æ 8.649 Æ

(β) Η μέση ημερησία κατανάλωσις εις βλήματα κατά επιχείρησιν και πυροβόλον ητο η κάτωθι:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ/ΣΚΕΥΗ    ΠΥΡΣΟΣ   ΠΥΡΣΟΣ Γ΄
25 λιβρών 138 119
75 χιλιοστών 65 76
5,5 ιντσών 72 56

(γ) Κατωτέρω δίδεται η μεγίστη κατανάλωσις κατά επιχείρησιν, πυροβόλον και διαμέτρημα ως και η ημερομηνία καθ’ ην έλαβεν χώραν:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΥΡΣΟΣ ΠΥΡΣΟΣ Γ΄
 

ΣΚΕΥΗ

Μεγίστη κατανάλωσις κατά Πυρ/λον Ημερομηνία Μεγίστη κατανάλωσις κατά Πυρ/λον Ημερομηνία
25 λιβρών 341 10-8-49 374 25-8-49
75 χιλιοστών 155 11-8-49 223 25-8-49
5,5 ιντσών 160 10-8-48 166 25-8-49

 

 1. Δαπάνη εις δολλάρια
  Δι’ υπολογισμού βάσει των εις δολλάρια αντιτίμου εκάστης βολής, υπελογίσθη ότι η αξία των συνολικών βληθέντων βλημάτων κατά την επιχείρησιν «ΠΥΡΣΟΣ» ανήλθεν εις το ποσόν των 1.486.750 δολλαρίων και κατά την επιχείρησιν «ΠΥΡΣΟΣ Γ΄» εις το ποσόν των 1.650.894 τοιούτων.
  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙ’ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΣ ΕΙΣ ΠΥΡΟ-ΜΑΧΙΚΑ
 2. Βάσει των εν παραγράφω 24 καταναλώσεων δυνάμεθα χονδρικώς να υπολογίσωμεν τον αριθμόν των οχημάτων G.M.C. 2 ½ τόννων Γ.Χ., άτινα διετέθησαν διά την μεταφοράν των καταναλωθέντων Πυρομαχικών ημερησίως:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΠΥΡΣΟΣ ΠΥΡΣΟΣ Γ΄
Διά Πυρ/κά 25 λιβρών 52 οχήματα G.M.C. 2 ½ τόννων Γ.Χ. 62 οχήματα G.M.C.     2 ½ τόννων Γ.Χ.
Διά Πυρ/κά 75 χιλιοστών 10 οχήματα G.M.C. 2 ½ τόννων Γ.Χ. 11 οχήματα G.M.C.     2 ½ τόννων Γ.Χ.
Διά Πυρ/κά 5,5 ιντσών 27 οχήματα G.M.C. 2 ½ τόννων Γ.Χ. 25 οχήματα G.M.C.     2 ½ τόννων Γ.Χ.
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 89      -»-   -»-   -»-    -»- 98     -»- -»- -»- -»-

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΥΛΙΚΟΥ
29. Α΄ Σκευή
Γενικώς η σκευή ελειτούργησεν καλώς κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων «ΠΥΡΣΟΣ» και «ΠΥΡΣΟΣ Γ΄», αι παρατηρηθείσαι δε κατωτέρω αναφερόμεναι βλάβαι και φθοραί οφείλονται εις υπερβολικήν κόπωσιν του υλικού και ατυχήματα.
(α) 25 λιβρών
(ι) Γενικώς η σκευή των 25 λιβρών ελειτούργησεν απροσκόπτως, παρά την εντατικήν χρησιμοποίησίν της και τας εξαιρετικάς καταναλώσεις, ασφαλώς λόγω της προηγηθείσης των επιχειρήσεων αντικαταστάσεως των χρηζόντων τοιαύτην πυρ/λων.
(ιι) Η εντατική χρήσις της σκευής επέφερεν βλάβας, επισκευασθείσας κατά το πλείστον εις τα ΕΣΕ των Συνταγμάτων, άτινα είχον προωθηθή εγγύς των περιοχών αναπτύξεως.
(ιιι) Συνήθεις βλάβαι ήσαν:
– Φθοραί κυαθίων
– Φθοραί εμφρακτήρων
– Θραύσις κοχλιών αντιβάρου
– Θραύσις ακτίνων κυκλικής βάσεως
(ιν) Παρουσιάσθη μια περίπτωσις θραύσεως της ράβδου ρυθμίσεως οπισθοδρομήσεως πυρ/λου του 105 Σ.Π.Π. ήτις επέβαλεν την απομάκρυνσίν του προς επισκευήν εις Σ.Ε. Αντεκατεστάθη προσωρινώς και μέχρι πέρατος της επισκευής του δι’ ετέρου εκ του αποθέματος ΚΟΖΑΝΗΣ.
(ν) Εν πυρ/λον του 107 ΣΠΠ υπέστη βλάβην εις την ακτηρίδα εισελθόν αμέσως εις Σ.Ε. Αντικατεστάθη προσωρινώς και μέχρι πέρατος της επισκευής του δι’ ετέρου εκ του αποθέματος ΚΟΖΑΝΗΣ.
(νι) Εν πυρ/λον του 107 ΣΠΠ μετά το πέρας της επιχειρήσεως «ΠΥΡΣΟΣ» προσέκρουσεν εις νάρκην και κατεστράφη. Αντικατεστάθη αμέσως δι’ ετέρου εκ του αποθέματος ΚΟΖΑΝΗΣ.
(β) 75 χιλιοστών
(ι) Γενικώς η σκευή των 75 χιλιοστών ελειτούργησεν καλώς. Διάφοραι βλάβαι παρουσιάσθησαν αι πλείσται των οποίων επεσκευάσθησαν εις τα εγγύς των χώρων αναπτύξεως Σ.Ε.
(ιι) Η σκευή των 75 χιλιοστών έναντι των σημαντικών τακτικών πλεονεκτημάτων του μικρού βάρους και μεγάλου βεληνεκούς, παρουσιάζει πλείστας βλάβας οφειλομένας προφανώς εις την ποιότητα του μετάλλου.
(ιιι) Συνήθεις βλάβαι ήσαν:
– Διόγκωσις πλακών αναπνευστού
– Θραύσις των ανωτέρων ωτίων του ελκήθρου
– Θραύσις της επιδεσμίδος του βάκτρου
– Βλάβαι εις ανώτερον έλκηθρον
(ιν) Εν πυρ/λον της 142 ΜΟΠ εκρίθη ΒLR αντικατασταθέν αμέσως δι’ ετέρου εκ του αποθέματος ΚΟΖΑΝΗΣ.
(ν) Ομοίως εν πυρ/λον της 144 ΜΟΠ εκρίθη ΒLR αντικατασταθέν αμέσως δι’ ετέρου εκ του αποθέματος ΚΟΖΑΝΗΣ.
(νι) Εν πυρ/λον της 145 ΜΟΠ υπέστη διαφόρους μικροβλάβας, εισήλθεν εις Σ.Ε. και επισκευασθέν αυθημερόν επέστρεψεν εις την Μοίραν.
(νιι) Μια σκοπευτική διόπτρα πυρ/λου της 145 ΜΟΠ εστρεβλώθη εκ πτώσεως δοκού οροφής του πολυβολείου. Αντικατεστάθη αμέσως εκ του αποθέματος ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ δι’ ετέρας. Το πυρ/λον τούτο είχεν ταχθή δι’ εκτέλεσιν βολής κατά θυρίδων πολυβολείων, εντός πολυβολείου κατασκευασθέντος υπό του Πεζικού.
(γ) 5,5 ιντσών
(ι) Γενικώς η σκευή των 5,5 ιντσών ελειτούργησεν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, κατά τρόπον ικανοποιητικόν παρά τας μεγάλας καταναλώσεις και την εντατικήν χρησιμοποίησιν.
(ιι) Συνήθεις βλάβαι ήσαν:
– Απόσπασις μικρών τεμαχίων ραβδώσεων
– Θραύσις ασφαλίστρων σκελών ακτηρίδος
– Διαρροαί εκ των κεφαλών βάκτρου
(ιιι) Εν πυρ/λον της 152 ΜΜΠ εκρίθη ΒLR λόγω φθοράς κοίλου σωλήνος, αντικατασταθέν αμέσως δι’ ετέρου εκ του αποθέματος ΚΟΖΑΝΗΣ.
(ιν) Εν πυρ/λον της 151 ΜΜΠ εκρίθη ΒLR αντικατασταθέν αμέσως εκ του αποθέματος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
30. Β΄ Οχήματα
(α) Η απόδοσίς των υπήρξεν ικανοποιητική.
(β) Σοβαράς βλάβας, φθοράς και ελλείψεις παρουσίασαν τα εξ εκμισθώσεως διατεθέντα οχήματα ρυμουλκά εις 152 και 153 ΜΜΠ
31. Γ΄ Πυρομαχικά
(α) 25 λιβρών
(ι) Παρετηρήθησαν εις το 105 ΣΠΠ ελάχιστοι πρόωροι διαρρήξεις βλημάτων με πυροσωλήνα Νο 119 εις απόστασιν 1.500 – 2.000 μ.
(ιι) Κατά τα λοιπά ελειτούργησαν καλώς.
(ιιι) Ανάγκη πυροσωλήνων μετ’ επιβραδύνσεως διά το βλήμα τούτο.
(ιν) Παρετηρήθη έλλειψις καπνογόνων βλημάτων.
(β) 75 χιλιοστών
(ι) Εσημειώθησαν ελάχισται αποσπάσεις αγκυρίδων γεμισμάτων.
(ιι) Κατά τα λοιπά ελειτούργησαν καλώς.
(γ) 5,5 ιντσών
(ι) Ελειτούργησαν πολύ καλώς.
(ιι) Ανάγκη πυροσωλήνων μετ’ επιβραδύνσεως διά το πυροβόλον τούτο. Εκ της ελλείψεως ταύτης προκύπτουν σοβαρώτατα μειονεκτήματα της αποδώσεως του βλήματος εναντίον των εχθρικών οργανώσεων.
(ιιι) Διά το μέσον πυρ/κόν χρησιμοποιούμενον διά βολάς ακριβείας και καταστροφής, λόγω του ισχυρού του βλήματος, είναι κυριαρχική η ανάγκη της μη υπάρξεως πολλαπλών μερίδων πυρίτιδος εις την αυτήν περιοχήν συντηρήσεως (ΠΑΠ, ΣΕΠ κ.λ.π.), ως συνέβη εις απάσας σχεδόν τας Μ.Μ.Π. προς μείωσιν της ακριβείας της βολής.

 1. Δ΄ Υλικόν Διαβιβάσεων
  (α) Οι Σ/Α Νο 22 παρά την μακράν χρήσιν ωρισμένων εξ αυτών ελειτούργησαν γενικώς πολύ καλώς.
  (β) Τα τηλέφωνα Ε.Ε. 8 απέδωσαν επίσης πολύ καλώς εν αντιθέσει με τα τηλέφωνα τύπου F , ών η απόδοσις υπήρξεν μετρία.
  (γ) Ανεφέρθησαν συχναι βλάβαι των μηχανών φορτίσεως.
  (δ) Ανεφέρθησαν ωσαύτως αχρηστεύσεις συσσωρευτών ασυρμάτου νέου τύπου, Ελληνικής κατασκευής, ευθύς από της αρχικής φορτίσεώς των.
  ΑΠΩΛΕΙΑΙ
 2. (α) Προσωπικόν
  (ι) Αριθμητικώς:
ΠΡΟΣΩ-ΠΙΚΟΝ ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑ-ΤΙΑΙ ΣΥΝΟΛΟΝ
Αξιωματικ.

Οπλίται

1

8

  3

42

  4

50

ΣΥΝΟΛΟΝ 9 45 54

(ιι) Ονομαστικώς (Αξ/κοί)

α/α Βαθμός Ονοματεπώνυμον Μονάς
 

1.

 

Ταγ/ρχης

ΝΕΚΡΟΙ

Κωνσταντάτος Νικηφόρος

 

102 Σ.Π.Π.

α/α Βαθμός Ονοματεπώνυμον Μονάς
 

1.

 

Ταγ/ρχης

ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ

Καριοφύλλης Ελευθέριος

 

142 Μ.Ο.Π.

2. Ταγ/ρχης Μπερτσιάδης Νικόλαος 144 Μ.Ο.Π.
3. Εφ. Ανθ. Λεούδης Πασχάλης 146 Μ.Ο.Π.

(ιιι) Ποσοστόν επί τοις εκατόν της δυνάμεως:
Αξιωματικοί: Νεκροί 0,33
Τραυματίαι 1,01


Σύνολον 1,34
Οπλίται: Nεκροί 0,21
Τραυματίαι 1,14


Σύνολον 1,35
(β) Κτήνη
Θάνατοι 16
Τραυματισμοί 39

ΘΡ. ΖΑΪΜΗΣ
Υποστράτηγος
Αρχηγός Πυρ/κού ΓΕΣ
Α8/ΙΙ/Ι
Τ.Υ.
Μπαλάκας Ευάγγελος
Αντ/ρχης Πυρ/κού
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Οι των Γενικών Διαταγών Πυρ/κού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΓΕΣ /Α1 (υ.τ.α)
Γεν. Επιθεωρ. Στρατού (υ.τ.α)