Εκθεση εκκαθαριστικής επιχιερήσεως στα Μεσόγεια, 4 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/30 Ιαν1945


4 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                                                           Χάρτης Λαυρίου Ι/100.000
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

Έ κθεσις
Επί της ενεργηθείσης εκκαθαριστικής Επιχειρήσεως εις την περιοχήν
Μεσογείων.

Την 27ην παρελθόντος και ώραν 17 κληθείς ο Ταξίαρχος παρά του Στρατηγού Δ/του ΑΣΔΑ έλαβεν εντολήν ενεργείας εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις Μεσόγεια. Θα ετίθετο εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας Τάγμα της 8ης Ταξιαρχίας διά την επιχείρησιν ταύτην, και δύο Λόχους της 6ης Ταξιαρχίας εις διάθεσιν ημών, διά τυχόν παρουσιασθησομένας ανάγκας.

Βάσει της άνω προφορικής εντολής εγένοντο κατά την 27ην και 28ην του μηνός αι προπαρασκευαί διά την κίνησιν και εφοδιασμόν του 164 και 155 Ταγμάτων.

Την 29ην ελήφθη η υπ’ αριθ’ Α.Π 548 (υπ’ αριθ.2) Διαταγή επιχειρήσεων ΑΣΔΑ και εξεδόθη η Α.Π. 225/29-1-45 ώρα 19.30 διαταγή επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας κοινοποιηθείσα εις τα Τάγματα και υποβλη-θείσα εις την ΑΣΔΑ κλπ.

Υπ’ όψιν της Ταξιαρχίας είχον τεθή αι πληροφορίαι της Α.Σ.Δ.Α περί υπαρχουσών ενόπλων ομάδων εις περιοχήν Μεσογείων και πληροφορίαι της Αγγλικής Υπηρεσίας περί ναρκοπεδίων.

Εις εκτέλεσιν της Διαταγής -Επιχειρήσεων της Ταξιαρχίας τα Τάγματα 155 και 164 εκινήθησαν και ενήργησαν ως ακολούθως:

1η Ημέρα 30 Ιανουαρίου 1945

Το 155 Τάγμα μείον Λόχος (4ος) εκκινήσαν 2.30΄ οδικώς διά της διαβάσεως του Υμηττού Γύρισμα αφίχθη εις Κορωπί την 7.30΄.
Ο δε 4ος Λόχος του κινηθείς δι’ αυτοκινήτων αφίχθην εις Μαρκόπουλον περί την 8.30΄.
Κατά την κίνησιν του Τάγματος μέχρι Κορωπί εξηρευνήθη άπασα η ζώνη διαδρομής του χωρίς να προκύψη τι.
Κατά την άφιξιν του Τάγματος εις Κορωπί και του Λόχου εις Μαρκόπουλον, τα τμήματα  προέβησαν εις λεπτομερή έρευναν των χωρίων προωθηθέντων επί πλέον και αναγνωριστικών Τμημάτων προς τας κατευθύνσεις ΒΑΡΥ και ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΥ.
Εις Κορωπί εκ των ερευνών και πληροφοριών της τοπικής Εθνοφυλακής, συνελήφθησαν και μετά λεπτομερή ανάκρισιν εκρατήθησαν τελικώς 11 ιδιώται ως συμμετασχόντες ενεργώς εις το κίνημα, οίτινες μετά της σχηματισθείσης δικογραφίας εστάλησαν εις ΑΣΔΑ. Συνελήφθησαν επίσης και απεστάλησαν εις ΑΣΔΑ δύο Ιταλοί τέως οπλίται κρυπτόμενοι εις την περιοχήν.
Κατεσχέθησαν και παρεδόθησαν ημίν δύο σάκκοι περιέχοντες διάφορα στρατιωτικά είδη, δύο στρατιωτικά κιβώτια έν των οποίων περιείχε ποσότητα φυσιγγίων δύο τυφέκια έν Ιταλικόν και έν Αγγλικόν, τρία πιστόλια, εξ ων το έν Αγγλικόν φωτοβολίδων.-
Εις Μαρκόπουλον συνελήφθησαν 15 κάτοικοι ως αναμιχθέντες ενεργώς εις το αναρχικόν κίνημα και είς τέως Ιταλός Στρατιώτης. Εκ των ερευνών κατεσχέθησαν δέκα πέντε τυφέκια ένα αυτόματον Τόμσον κρατηθέν υπό του Λόχου καθώς στερούμενος παντελώς αυτομάτου, ένας σάκκος φυσίγγια διαφόρων τύπων και μικρά ποσότης τηλεφωνικού καλωδίου.
Το 164 Τάγμα ηρεύνησεν κατά την ημέραν ταύτην τα χωρία και τας περιοχάς Παιανίας – Σπάτα συνοικισμούς Σταυρόν – Κάντζα – Κάτω Χαρβάτι κλπ.
Επί πλέον διμοιρία του 166 Τάγματος κινηθείσα δι’ αυτοκινήτων εγκατεστάθη επί της διαβάσεως Βάρης ίνα εμποδίση ενδεχομένην διέλευσιν εκείθεν υπόπτων.
Ούτω μέχρι της νυκτός είχε εξερευνηθή η περιοχή η περιλαμβανομένη μέχρις της γραμμής Βάρη – Κορωπί – Μαρκόπουλον – Πόρτο Ράφτη.
Με σταθμούς Δ/σεως κατά το εσπέρας
Α)   Δ/του 4ης Ταξιαρχίας εις χωρίον Μαρκόπουλον
Β)   Δ/του 155 Τάγματος εις χωρίον Κορωπί
Γ)    Δ/του 164 Τάγματος εις χωρίον Λιόπεσι
Την 18ην ώραν εξεδόθη η υπ’ αριθ.2 Διαταγή επιχειρήσεων ης αντίγραφον επισυνάπτομεν.
Η νύξ διήλθεν άνευ ουδενός συμβάντος.
2α Ημέα 31 Ιανουαρίου 1945
Το 155 Τάγμα εκινήθη ως η υπ’ αριθ.2 Διαταγή επιχειρήσεων κατά την έρευναν κατά μήκος της ζώνης ενεργείας του, ουδέν προέκυψεν πλην των εις Κερατέαν συλλήψεων 13 ατόμων επί συμμετοχή εις το κίνημα οίτινες απεστάλησαν εις ΑΣΔΑ και κατεσχέθησαν τα κάτωθι: 4 όπλα, δύο κλινοσκεπάσματα, τέσσερα αδιάβροχα Αγγλικού Στρατού, δύο προσωπίδες Αγγλικού τύπου, δύο περίστροφα ημικατεστραμμένα, ένα πιστόλιον φωτοβολίδων, δύο ξιφολόγχαι, και αριθμός διαφόρων τύπων φυσιγγίων. Το 164 Τάγμα ηρεύνησεν κατά την άνω ημέραν τας περιοχάς και τα χωρία Καλύβια – Κουβαρά Μοναστήριον Παναγίας.
Κατά συνέπειαν μέχρι της νυκτός είχεν ερευνηθή και η περιοχή των Μεσογείων μέχρι της γραμμής Ανάβυσσος – Κερατέα – Δασκαλειό.
Με σταθμούς Δ/σεως κατά το εσπέρας της μεν Δ/σεως της Ταξιαρχίας και του 155 Τάγματος εις Κερατέαν, του 164 Τάγματος εις Καλύβια.
Την 19.30΄εξεδόθη η υπ’ αριθ.3 Διαταγή επιχειρήσεων καθορίζουσα την κίνησιν των Τμημάτων διά την 1ην Φεβρουαρίου 1945.
Εις το  χωρίον τούτο εδόθη πληροφορία ότι εις χωρίον Κιούρκα κρύπτεται μετ’ άλλων δέκα πέντε (15) ανταρτών ο εκ Κερατέας καταγόμενος γνωστός εις τας Αστυνομικάς και Δικαστικάς Αρχάς ως εγκληματίας ο Στουραΐτης Γεώργιος Τζέλος επιλεγόμενος Αράπης.

3η Ημέρα(1 Φεβρουαρίου 1945)
Κατά ταύτην τα Τάγματα εκινήθησαν συμφώνως τη Διαταγή υπ’ αριθ.3 ης αντίγραφον: επισυνάπτεται ως ακολούθως:
Το 155 Τάγμα διατηρούν τον 4ον Λόχον τους εις Μαρκόπουλον διά την συνέχισιν των ερευνών και έτερον εις Κερατέαν εσυνέχισεν την εκκαθάρισιν της περιοχής προς Νότον με δύο Λόχους.
Η έρευνα της περιοχής ταύτης ουδέν απέδωσεν.
Το 164 Τάγμα ηρεύνησεν τα περιοχάς Δασκαλειό – Πλάκα – Βίγλα –  Ριμπάρι – Λαύριον και των ακτών από Δασκαλειό μέχρι Λαυρίου.
Τα τμήματα κατά την νύκτα έφθασαν μέχρι της γραμμής Ανάβυσσος -Καμάριζα Λαύριον με σταθμούς Δ/σεως της μεν Ταξιαρχίας και 155 Τάγματος οι αυτοί Σταθμοί του δε 164 το Λαύριον.
Την 19ην ώρα εξεδόθη η υπ’ αριθ.4 Διαταγή επιχειρήσεων, διά τας ενεργείας των Τμημάτων της 2-2-45.
Παρελήφθη η υπ’ αριθ.Α.Π. 568/1/2/45 Διαταγής ΑΣΔΑ περί παραμονής Λόχου εις Κορωπί.

4η Ημέρα (2 Φεβρουαρίου 1945)
Το 155 Τάγμα ηρεύνησεν την υπόλοιπον ανατεθείσαν εις αυτό περιοχήν συγκεντρώσαν εκ των περιοχών Αναβύσσου – Αγίου Γεωργίου – 15 υπόπτους ους απέστειλεν εις ΑΣΔΑ.
Την 12ην ώραν συγκεντρωθέν το Τάγμα μείον Λόχος εξεκίνησεν δι’ Αθήνας, όπου την 17.30΄εγκατεστάθη εις ους  χώρους πρότερον κατείχεν.
Εις Κορωπί εγκατέστησεν τον 4ον Λόχον του εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 5 Δ/γή επιχειρήσεων ημών (αντίγραφον επισυνάπτεται).
Το 164 Τάγμα ηρεύνησεν την περιοχήν μέχρι Σουνίου και επέστρεψεν εις την έδραν του.-
Εκ της γενομένης παρά του Τάγματος τούτου ερεύνης εις την ανατεθείσαν ζώνην από της 1ης ημέρας συνελήφθησαν και απεστάλησαν εις ΑΣΔΑ 22 άτομα ως ενεχόμενα εις το στασιαστικόν κίνημα, κατεσχέθησαν δε διάφορα υφάσματα προερχόμενα εκ του Εμπορικού Καταστήματος Δρίτσα χωρίον Μαρκόπουλον άτινα παρεδώθησαν εις την Χωρ/κην διά την επιστροφήν των εις τον δικαιούχον, 4 πολεμικά ημικατεστραμμένα όπλα, ποσότης φυσιγγίων, ξίφη, τριακόσια πεντήκοντα φυσίγγια δυναμίτιδος και 4 κυτία καψιλίων δυναμίτιδος.
Υπό του 155 Τάγματος παρεδόθησαν προς φύλαξιν υπό των τοπικών Εθν/κων, 9 νάρκες εις Κορωπί, πέντε νάρκες εις Κερατέαν, 65 νάρκες εις Ανάβυσσον. Ύπαρξις Ναρκοπεδίων επί των κυρίων αρτηριών δεν εξηκριβώθη ως επίσης και επί των λοιπών οδεύσεων εφ’ ων εκινήθησαν τα τμήματα και τας οποίας οδεύσεις θέλομεν αναφέρει ημίν δι’ ιδιαιτέρας αναφοράς μας.
Εις τα κάτωθι χωρία όπου παραμένουσι εν ενεργεία Τμήματα τοπικής Εθνοφυλακής αφέθη ως ακολούθως οπλισμός:
Εις Τοπικήν Εθνοφυλακήν Κορωπίου
3 Λέμπελ, 7 Ιταλικά, 2 Αγγλικά όπλα
Εις Τοπικήν Εθν/κήν Κερατέας
Έν οπλοπολυβόλον Ιταλικόν, δύο Αραβίδες Ιταλικές, 7 Αγγλικά τυφέκια εξ ων το έν ημικατεστραμμένον, Ι Γκράς, δύο Γερμανικαί χειροβομβίδες και μία Αγγλική.
Εις τοπικήν Εθν/κην Αναβύσσου
4 Αγγλικά τυφέκια, πέντε Γερμανικά Μάουζερ, τρία βραχόκαννα Ιταλικά και πέντε μακρά.

Συμπέρασμα/strong>
Γενικώς εξ όσων επληροφορήθημεν παρά των κατοίκων ουδείς ένοπλος ή αναρχικός παρουσιάσθη εις χωρία της περιοχής, ουδέ υπάρχει πιθανότης να κρύπτωνται τοιούτοι εκεί.
Μία μόνη πληροφορία περιήλθεν ημίν ότι πιθανόν να υπάρχουσι εις τας Ανατολικάς προσβάσεις Υμηττού εις το ύψος του χωρίου Κερατέα τινές διά την εξακρίβωσιν της οποίας και ενέργειαν σχετικής ερεύνης εξεδόθη διαταγή προς τον 4ον Λόχον του 155 Τάγματος παραμένοντα ήδη εις Κορωπί. Το ηθικόν των κατοίκων άριστον, υπεδέχθησαν τα Τμήματα με χαράν και ευγνωμοσύνην, πάντως επροθυμοποιήθησαν να συνδράμουν το έργον της ερεύνης, πλείστοι δε ύποπτοι είχον συλληφθή ενωρίτερον παρά των τοπικών εθνοφυλάκων ή είχον παραδοθή εις την Δικαιοσύνην.
Γενικώς οι κάτοικοι υπέβαλον παράκλησιν και συμφωνεί προς τούτο η Ταξιαρχία όπως το ταχύτερον εγκατασταθώσιν εις την περιοχήν αι καταργηθείσαι Αρχαί Χωρ/κης επεκταθή δε η επιστράτευσις και εις την περιοχήν εκείνην.
Υποβάλλονται συνημμένως αι υπ’ αριθ. 897, 898, 899 αναφοραί ημών περιλαμβάνουσαι τας σχηματισθείσας δικογραφίας των συλληφθέντων εν Μαρκοπούλω ας και αποστέλλομεν συνοδεία υμών.

Ο
Δ/τής της Ταξιαρχίας
Τ.Σ.Υ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.
Συν/χης

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 307

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
Ανωτ. Στρ/κην Δ/σιν Αττικής(υ.τ.α.)
Ιην Μεραρχίαν υ.τ.α.

Advertisements