Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/8 Ιαν 1945 1800


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

8.1.45  ώρα 1800

1.     ΑΘΗΝΑΙ. Ολόκληρος η οδός ΠΑΤΗΣΣΙΩΝ είναι τώρα ανοικτή εις την κυκλοφορίαν εν συνεχεία της εκκαθαρίσεως υπό ναρκών και οδοφραγμάτων των οδών ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ – ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΛΙΟΣΣΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑΟΥ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΩΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ – ΑΧΑΡΝΩΝ ΒΟΡΕΙΩΣ του ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ. Πρόσφυγες ανέφερον χθες νύκτα ότι 300 του ΕΛΑΣ ήλθον εις ΝΕΑΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝ (3850) και εφόνευσαν πολίτας. Αι πληροφορίαι θεωρούνται αξιόπιστοι.

2.     ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. Σταθεροποίησις και εκκαθάρισις εξακολουθεί. Ανεκαλύφθη αριθμός όπλων και πυρομαχικών. Συνελήφθησαν 8 αιχμάλωτοι και 201 ύποπτοι συνελήφθησαν υπό 164 Τάγματος Εθνοφυλακής (331465).

3.     ΑΤΤΙΚΗ. Τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΚΟΡΟΠΙΝ (4935) άνευ αντιστάσεως. Ανεκαλύφθησαν ποσότητες πυρομαχικών εις περιοχάς (475455) και ΠΑΙΑΝΙΑ (4851). Προκεχωρημένα στοιχεία έφθασαν εις ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΝ συναντήσαντα ελαφράν αντίστασιν. Ηρευνήθη το ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΙ (617329). Ουδέν το ανακοινώσημον. Τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΚΕΡΑΤΕΑΝ και ΛΑΥΡΙΟΝ την 7.1.45 ώραν 1830. Άπασαι αι οδοί εκκαθαρίσθησαν υπό ναρκών. 4η Ελλην. Ταξ. με υπό τας διαταγάς της τα 148, 155 και 157 Τάγματα Εθνοφυλακής ετέθη υπό τας διαταγάς της 4ης Βρεττανικής Μεραρχίας την 7.1.45 ώραν 0700. Αι επιχειρήσεις  εξηκολούθησαν επί του άξονος ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΡΥΘΡΑΙ. Η αντίστασις έγεινε ισχυροτέρα εις περιοχήν Στενωπού (Χάνι-Κάντζα) (0768) όπου η διάπλασις του εδάφους ευνοεί την άμυναν. Τα προκεχωρημένα στρατεύματά μας έφθασαν εις την στενωπόν την 1100 ώραν όπου τα εχθρικά πυρά πυρ/κού όλμων και ελαφρών όπλων ηυξήθησαν. Εχθρικαί απώλειαι: άνω των 50 νεκρών, 4 τραυματίαι 29 αιχμάλωτοι. Η 3η Ελλην. Ορεινή Ταξ/χία ανέλαβε την άμυναν της περιοχής ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΣ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ την 7.1.45 ώραν 0900. 6ον Τάγμα φρουράς εις ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΝ.

4.     ΠΑΤΡΑΙ. Κατ’ εγκύρους πληροφορίας η διαταγή ενάρξεως εχθροπραξιών εξεδόθη ήδη προ μερικών ημερών υπό του ΚΚΕ αλλά Στρατ. Δ/ταί 12 Συντ/τος ΕΛΑΣ είναι απρόθυμοι. Πιστεύεται ότι το πυροβολικόν του 12ου Συντ/τος αποτελείται από 5 πυροβόλα. 4 των 75 και 1 των 105. Κατ’ ανεπιβεβαίωτον πληροφορίαν 200 ιδιώται έφεδροι επέστρεψαν τα όπλα των λέγοντες «Δεν θα πολεμήσωμεν κατά του παλαιού Αρχηγού μας ΠΑΣΤΗΡΑ». Αναφέρεται ότι η ΙΙΙ Μεραρχία του ΕΛΑΣ ευρίσκεται ακόμη εις ΤΡΙΠΟΛΙΝ. ΣΟΥΛΙ και ΟΜΠΛΟΥΣ καθαρά. 4 πυροβόλα ευρίσκονται εις ύψωμα δεσπόζοντος  το ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ακαθορίστου διαμετρήματος. Εξ ιδιωτικής πηγής πληροφορούμεθα ότι την 6ης Ιανουαρίου έγεινε διάσκεψις του ΕΛΑΣ εις ΕΓΛΙΚΑΣ εις την οποίαν έλαβον μέρος ο Δ/τής του 12ου Συντ/τος μετά του Επιτελείου του και πολιτικοί καθοδηγηταί ίνα συμφωνήσουν διά τους μελλοντικούς σκοπούς. Ψηφοφορία δι’ επιθετικήν δράσιν απέληξε εις 27 υπέρ και 13 κατά, εις σύνολον 40 παρόντων, 10 των οποίων ήσαν πολιτικοί καθοδηγηταί.

5.     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δύναμις του ΕΛΑΣ εκτιμάται εις 3000-3200 και επί πλέον 3000 εις πέριξ περιφερείας. Την 6ην Ιανουαρίου και ώραν 1800 άνδρες του ΕΛΑΣ επυροβόλησαν τετράκις εις σημείον 0 (8546) κατά αυτοκινήτου της υπηρεσίας Μεταφορών και Ανεφοδιασμού. Κατά την επιστροφήν εσταματήθη και πάλιν υπό του ΕΛΑΣ άνευ ετέρου επεισοδίου.

6.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Επολυβολήθησαν καταφύγια προσωπικού και πυροβολεία (202534) την 6ην Ιανουαρίου. Εξετελέσθη πτήσις επιδείξεως εις ΠΑΤΡΑΣ την 6ην Ιανουαρίου.

Advertisements