Δελτίο πληροφοριών, Χ ΒΜΣ/9 Ιαν 1945 1730


Εκ:Χ ΒΜΣ
Προς: ΓΕΣ

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν
9.1.45  ώρα 1730

1.     ΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ. Τα στρατεύματά μας έφθασαν εις ΘΗΒΑΣ κατά την μεσημβρίαν της 8ης Ιανουαρίου άνευ αντιστάσεως και συνέλαβον μερικούς αιχμαλώτους. Ενηργήθησαν περιπολίαι εις την χερσόνησον Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ άνευ επεισοδίου. Όλαι αι πληροφορίαι δεικνύουν ότι ο εχθρός εξακολουθεί την υποχώρησίν του περισσότερον εσπευσμένως από ότι προτίθετο. Αι τεθωρακισμέναι μας φάλαγγες διεισέδυσαν εις οργανωμένας συγκεντρώσεις δυνάμεων εις χερσόνησον ΑΤΤΙΚΗΣ, διά την άμυναν των ΘΗΒΩΝ και ούτω ηνάγκασαν τον εχθρόν να υποχωρήση ατάκτως, πιθανώς προς περιοχήν ΛΕΒΑΔΙΑΣ (6699). Κατάστασις ΑΘΗΝΩΝ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ ήσυχος. Δημόσιοι υπάλληλοι παρουσιάζονται εις τας εργασίας των κατόπιν λεπτομερούς ανακρίσεως. Αριθμός τηλεφωνικών γραμμών θ’ αρχίσουν λειτουργούσαι την 9ην ή 10ην Ιανουαρίου. Περιπολία διήλθε μέσω της πόλεως των ΘΗΒΩΝ και έφθασεν εις ΜΟΥΣΤΑΦΑΔΕΣ (1482) περιοχήν (1590) ΒΑΛΣΑ (7879) ΘΕΣΠΙΑΙ πυροβολούσα κατά πολυαρίθμων ομάδων του ΕΛΑΣ, συλλαμβάνουσα αιχμαλώτους και ελευθερώνουσα ομήρους. 3η Ελλην. Ορεινή Ταξ/χία. 6ον Τάγμα εις ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΝ (2655). 2ον Τάγμα εις ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 145 Τάγμα Εθνοφυλακής. 2 Λόχοι εις ΜΑΝΔΡΑ 2 Λόχοι εις ΒΑΡΟΥΛΑ. 3ον Τάγμα (45675). 1ον Τάγμα ΕΡΥΘΡΑΙ (0373). Συνελήφθη πολυάριθμον εχθρικόν πολεμικόν υλικόν. Ενηργήθησαν περιπολίαι προς ΑΧΑΡΝΑΣ (3856) και ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (3850). Ουδέν το ανακοινώσημον. Περιπολία προς ΛΙΟΣΙΑ (3556) ήλθεν εις επαφήν μετά του εχθρού ΒΔ του χωρίου. Εχθρικαί απώλειαι: 3 νεκροί, 1 τραυματίας, 2 αιχμάλωτοι. Πιθανώς ο ΕΛΑΣ θα συνάψη μάχην αλλά μόνον όταν ευρεθή εις πολύ ευνοϊκάς θέσεις. Πάντως πιθανόν να στήνη ενέδρας και να εκτελή εκδικητικάς επιδρομάς κατά των χωρίων δι’ ομήρους και λεηλασίαν.

2.     ΠΑΤΡΑΙ. Ο ΕΛΑΣ δεικνύει σημεία μεγάλης ανησυχίας. Ο Δ/της του 12ου Συντ/τος επεσκέφθη σήμερον την νύκτα τον Ταξίαρχον ίνα περιττώς δικαιολογηθεί δι’ ασήμαντα επεισόδια. Κατ’ ανεπιβεβαιώτους πληροφορίας ο ΕΛΑΣ ετοιμάζεται να εκκενώση τας ΠΑΤΡΑΣ και μεταβή εις ΤΡΙΠΟΛΙΝ. Καταφθάνουν και άλλαι πληροφορίαι συμφώνως των οποίων αι λιποταξίαι και η απροθυμία προς μάχην αυξάνουν εις τας τάξεις του ΕΛΑΣ. Κατ’ ανεπιβεβαιώτους πληροφορίας ο ΕΛΑΣ ετοιμάζεται να εκκενώσει τας ΠΑΤΡΑΣ και μεταβή εις ΤΡΙΠΟΛΙΝ. Καταφθάνουν και άλλες πληροφορίες  συμφώνως των οποίων αι λιποταξίαι και η απροθυμία προς μάχην αυξάνουν εν τας τάξεις του ΕΛΑΣ. Κατ’ ανεπιβεβαιώτους πληροφορίας ετοιχοκολήθη διαταγή εις ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ (6889) την πρωΐαν της 7.1.45 καλούσα τα στρατεύματα του ΕΛΑΣ της κλάσεως 1936 να παρουσιασθούν εντός 24 ωρών εις το 12ον Σύνταγμα, εν στολή. Μεγάλη απροθυμία εις την εκτέλεσιν της διαταγής. 18  αντάρται έφθασαν εις ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ, λιποτάκται εκ Μονάδων εις ΛΙΧΑΙΝΑ και ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ. Επιτόπιος Πολιτοφυλακή διαταχθείσα να προβή εις την σύλληψιν τούτων ηρνήθη δηλώσασα ότι το να είναι τις αντάρτης δεν είναι επάγγελμα. Οι λιποτάκται μετέβησαν εις τα χωρία των. Ανεφέρθη απόφασις ίνα παρουσιασθή επιτροπή εκ 3 μελών αντιπροσωπεύουσα 6 χωρία εις τας Βρεττανικάς Αρχάς ίνα αιτήση την επέμβασιν τούτων προς αποκατάστασιν της τάξεως, και του νόμου. Συλλαλητήριον εις ΠΑΤΡΑΣ 7ην πρωινήν με γενικήν χροιάν «η δημοκρατία εν κινδύνω». Ανεξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων πρέπει να σχηματισθή κοινόν μέτωπον ίνα προστατευθούν η Δημοκρατία, η Ελευθερία, η Ανεξαρτησία. Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου ΠΥΡΡΟΣ, μετ’ άλλων δικαστικών, μετέβη εις συνάντησιν του Βρεττανού Διοικητού και εξέφρασε βαθείαν ευγνωμοσύνην και εγκάρδιον φιλίαν διά την Βρεττανίαν.

3.     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Κατ’ ανεπιβεβαιώτους πληροφορίας 160 Γερμανοί αφίχθησαν εις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ την 7.1.45. Λέγεται ότι άπαντες φέρουν την Γερμανικήν στολήν με το Εθνόσημον του ΕΛΑΣ.

4.     ΚΕΡΚΥΡΑ. Η ΚΕΡΚΥΡΑ και οι ΠΑΞΟΙ κρατούνται υπό του ΖΕΡΒΑ με δύναμιν 6 έως 7 χιλιάδων, περίπου 50% των οποίων είναι πρώτης γραμμής.

5.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Υποστήριξις δυνάμεων ξηράς κατά την προέλασιν προς ΘΗΒΑΣ. Ευρέθησαν ολίγοι μόνον στόχοι, καταστραφέντων 8 Αυτοκιν. και βλαβέντος ενός.

Advertisements