Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΑ/2ΕΓ/30 Δεκ 1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον
Σελίς 1

ΔΕΛΤΙΟΝ
Πληροφοριών από της 14ης ώρας της
29/12/44 μέχρι της 14ης ώρας της 30/12/44.-

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΟΣ:

1.-    Αξ/κός ώρα 13.30΄ της σήμερον

Η πολυκατοικία (367-452,7) επί της οδού Κολωνού και εις το τμήμα της μεταξύ των οδών Λεωνίδου και Κεραμεικού κατέχεται υπό επαναστατών εξ ολοκλήρου οίτινες έχουν δημιουργήσει θέσεις αυτομάτων όπλων και αναμένουν τα Αγγλικά τμήματα τα εκκαθαρίζοντα την περιοχήν να τα κτυπήσουν. Ανάγκη ειδοποιηθούν τα Αγγλικά τμήματα άτινα την 13.30΄ ώραν της σήμερον ευρίσκοντο επί της οδού Ιάσωνος αρκετά εγγύς της εστίας ταύτης. Προ της πολυκατοικίας ταύτης έχουν τοποθετήσει νάρκας αναγνωριζομένας εκ της νωπής εκσκαφής.-

2.-    Στρατ. Δ/σις Πειραιώς:

Εις την έπαυλιν ΘΩΝ παρά το Χαϊδάρι εις το Ν. εντός της οποίας υπάρχει τεταγμένον βαρύ πυροβόλον καμουφλαρισμένον βάλλον εναντίον των Αθηνών και του Πειραιώς.-

ΣΔΑ

Παράρτημα δελτίου  29/12/44                      Σελίς 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.-    Ανώτερος Αξ/κός:

Οδόφραγμα από πυκνάς σιδηροτροχιάς παρά την διασταύρωσιν των οδών Κοδριγκτώνος – Κυψέλης τέμνον την Κυψέλης εις (378,5-465,4).

Οδόφραγμα από ερείπια 6-7 κρημνισθεισών οικιών παρά την διασταύρωσιν των οδών Επτανήσου και Άνδρου (379,7-467) κλίνον αμφοτέρας επί Ιθάκης από ερείπια κρημνισθεισών οικιών κλίνον ταύτην (379,7-467,6).

Οδόφραγμα επί Επτανήσου τέμνον ταύτην εις σημείον μεταξύ των οδών Σύρου και Φωκίωνος Νέγρη. Προ αυτού τρεις νάρκαι επιφανειακαί και φρουρά 30 ανδρών διαμενόντων εις την απέναντι οικίαν.

Επί της οδού Επτανήσου από της οδού Πιπίνου και μέχρι του οδοφράγματος της διασταυρώσεως των οδών Άνδρου και Επτανήσου περίπου 50 νάρκαι επιφανειακαί ή κεχωσμέναι.

Επίσης οδοφράγματα από ερείπια κρημνισθεισών οικιών κλείοντα τας παρόδους της οδού Πατησίων:  1) Αγγελοπούλου,  2) Τροίας,  3) Άνδρου,  4) Ιθάκης,  5)  Αγ. Μελετίου και  6) Φωκίωνος Νέγρη. Προ του οδοφράγματος της Αγγελοπούλου υπάρχουν 10 νάρκαι.

2.-    Ιδιωτική θετική:

Σήμερον κατεσκεύασαν οδοφράγματα δι’ ανατινάξεως των 4 γωνιακών οικιών των οδών Κολωνού – Αχιλλέως (366-454,5), Κολωνού – Μεγάλου Αλεξάνδρου (366,3-453,9), Κολωνού – Λεωνίδου (366,8-452,9) φράσσοντα όλας τας διόδους και κάτωθι τούτων ετοποθέτησαν νάρκες.

Το εσπέρας της σήμερον θ’ ανατινάξουν τα παρά την πλατείαν Μεταξουργείου οικήματα (365-454,5).