Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Χ


ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ‘Χ’
—————————————-

Μέσα εις την γενικήν απογοήτευσιν και απαισοδοξία ήτις επεκράτει λόγω της κατοχής της πατρίδος μας υπό των Γερμανοιταλών, εθεωρήσαμεν καθήκον μας να μην αφήσωμεν να σβύση το εκθαμβωτικόν φώς του Αλβανικού έπους αλλά να κρατήσωμεν την δάδα του αναμμένην, το ιερόν πυρ της οποίας να μεταδώσωμεν εις τας καρδίας των Ελλήνων, ώστε να διατηρηθή άσβεστη η πατριωτική φλόγα των ιδανικών της φυλής μας και η δείψα της απελευθερώσεως.
Προς τούτο συνεστήθη στρατιωτική οργάνωσις ήτις έλαβε περί τα μέσα του 1943 την ονομασία ‘Χ’ με πυρήνας αξιωματικούς του ενεργού Στρατού και η οποία έταξεν ως σκοπόν της την συμβολήν διά παντός μέσου εις την ταχυτέραν εκδίωξιν του κατακτητού από την Πατρώαν γην.
Προς επιδίωξιν του σκοπού τούτου εκρίθη αναγκαία η συγκρότησις μαχητικών τμημάτων και η επαφή με την Ελληνικήν Κυβέρνησιν του Καΐρου προς λήψιν οδηγιών και κατευθύνσεων.
Η οργάνωσις, μακράν πάσης πολιτικής επιδιώξεως και απηλλαγμένη πάσης κομματικής χροιάς καθόσον εις τα μέλη της επρυτάνευε η σκεψις της σωτηρίας της Πατρίδος και ουχί το κομματικόν ή ατομικόν συμφέρον, επεδόθη δραστηρίως εις την μύησιν μελών κατά τον συνωμοτικόν τρόπον και εις την συγκρότησιν τμημάτων, αρχής γενομένης από τας πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και τα περίχωρα.
Η Οργάνωσις διά την δράσιν εναντίον του κατακτητού διέκρινε το έργον της εις δύο αλληλοεξαρτουμένας φάσεις εκ των οποίων η μεν πρώτη ανήγετο εις την πλήρη Οργάνωσιν, προπαρασκευήν και εφοδιασμόν διά μαχητικών μέσων των τμημάτων της χωρίς να γίνη πρόωρος εκδήλωσις της υπάρξεως της και χωρίς συνεπώς να προκληθή πρόωρος αντίδρασις του κατακτητού η δε Δευτέρα αφεώρα την μαχητικήν εκδήλωσιν κατά του κατακτητού εις τον πρόσφορον εκείνον χρόνον όστις συνεδυάζετο με γεγονότα προκαλούμενα υπό των Συμμαχικών δυνάμεων εν Ελλάδι ή αλλαχού της Βαλκανικής.
Η Οργάνωσις προέβλεπε επίσης παρενόχλησιν του κατακτητού, ιδίας των συγκοινωνιών του, διά της δράσεως ανταρτικών ομάδων. Αι σκέψεις όμως αι οποίαι διείπον μιαν τοιαύτην ενέργειαν συνοψίζοντο εις τα κάτωθι:
– Οργάνωσις της υπαίθρου εν άκρα μυστικότητι ιδία εις περιοχάς ζωτικάς εις τον κατακτητήν από απόψεως συγκοινωνιών.
– Εφοδιασμός των περιοχών τούτων διά μαχητικών μέσων αποστελλομένων έξωθεν.
– Μετά πλήρη προπαρασκευήν, εκδήλωσις της ενεργείας των συγκροτουμένων ανταρτικών ομάδων αλλά τοιαύτη συντονισμένη, απευθυνομένη συμφώνως προς εν γενικόν σχέδιον ενέργειας.
Αύται ήσαν αι κεντρικαί σκέψεις προς το Γενικόν αρχικον σχέδιον δράσεως της Οργανώσεως.
Εφρονούσαμεν επίσης οτι οιασδήποτε δράσεως εντός της Ελλάδος θα έπρεπε να συμμετάσχη ολόκληρον το έθνος, μη αποκλειομένου ουδενός λόγω κομματικών πεποιθήσεων και ότι η δράσις αύτη έπρεπε να αναληφθή υπό ηγεσίας εν Ελλάδι, η οποία και να κατευθύνη τον όλον αγώνα βάσει γενικών οδηγιών του Γενικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής άνευ ουδεμίας άλλης αναμίξεως του τελευταίου εις εσωτερικά ζητήματα οργανώσεως, επιλογής προσώπων κ.λπ.
Δυστυχώς τα ανωτέρω δεν ετηρήθησαν με τα γνωστά ολέθρια και καταστροφικά αποτελέσματα διά τον τόπον.
Τα γεγονότα εξελίχθησαν ως κάτωθι εις την Οργάνωσιν ‘Χ’.
Οδηγίαι παρά της ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου ουδέποτε ελήφθησαν. Η Οργάνωσις εν τούτοις δεν έπαυσεν από του να επιζητή εις πάσαν παρουσιαζομένην περίστασιν επαφήν μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου προς λήψιν οδηγιών. Τοιαύται επαφαί επεζητήθησαν:
– Με πρόσωπα αναχωρήσαντα εντεύθεν
– Με εγγράφους αναφοράς, αποσταλείσας δι΄αναχωρησάντων εντεύθεν αξιωματικών επί των αναφορών τούτων ουδεμία απάντησις ελήφθη.
– Μέσω διαφόρων προσώπων εν Ελλάδι τα οποία ως εκ της Θέσεως των θα ήτο δυνατόν να έχουν επαφή μετά της Ελλ. Κυβερνήσεως Καΐρου.
Ούτω η Οργάνωσις έλαβε επαφήν μετά του τέως Αρχιεπισκόπου αθηνών Χρυσάνθου ήτις και ετηρήθη μέχρι απελευθερώσεως. Εν τη οικία του Μακαριωτάτου εγένετο άπαξ της εβδομάδος σύσκεψις εις ην ελάμβανον μέρος πλην του Αρχηγου της ημετέρας οργανώσεως και διάφοροι προσωπικότητες εν οις οι κ.κ. Αλεξ. Κύρου, Χρ. Ζαλοκώστας, δικηγόρος, Χρ. Παπαδόπουλος και εχαράσσετο η τηρητέα γραμμή.
Εν τη οικία του Αρχιεπισκόπου ελήφθη άπαξ μόνον επαφή μετά αντιπροσώπου της Ελλ. Κυβερνήσεως Καΐρου (κ. Τσουδερού) αφιχθέντος εκ του Εξωτερικού, όστις ηρκέσθη να είπη εις τον Αρχηγόν της Οργανώσεως τα εξής: ‘να τηρηθή η ακολουθηθείσα μέχρι τούδε υπό της Οργανώσεως τακτική’
Μετά του Αρχηγού της Οργανώσεως κ. Γρίβα έλαβε επαφήν και ο αείμνηστος ταγματάρχης Τσιγάντε. Ούτος ελθών εις Αθήνας κατά τον Αύγουστον 1942, εαν δεν απατώμεθα, επεζήτησε προσωπικήν επαφήν μεθ΄ ημών μόλις κατά τον Ιανουαάριον 1943, ολίγας ημέρας προ της δολοφονίας του. Εις τίνα οικίαν εν Κυψέλη παρισταμένων και των Συν/άρχου Πεζ. Αντωνοπούλου Μιχ., Αντ/άρχου πυρ/κού Παναγοπούλου. Ο Ταγμ. Τσιγάντες επέδειξε εις τον αρχηγόν της Οργανώσεως ‘Χ’ κ. Γρίβαν πληρεξούσιον έγγραφον δι’ ου ήτο εφοδιασμένος του τότε αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Καΐρου κ. Π. Κανελλοπούλου και συνεφωνήθη από κοινού όπως επικειμένης της επανόδου του ταγ/χου Τσιγάντε εις Κάιρον η εντολή ην ούτος ειχε διαβιβασθή εις επιτελείον αξιωματικών ούτινος μέλη θα ήσαν και οι ανωτέρω αξιωματικοί και ο αρχηγός της Οργανώσεως ‘Χ’. Επισυμβάσης όμως μετά τινας ημέρας της δολοφονίας του ταγμ. Τσιγάντε η συγκρότησις του επιτελείου τούτου δεν επραγματοποιήθη διότι η συμφωνία δεν ετηρήθη εκ μέρους των διαδόχων του Τσιγάντε και ούτως η ημετέρα Οργάνωσις ετηρήθη μακράν πάσης ενεργού αναμίξεως εις τας ενεργείας τούτων, τηρηθείσης μιας απλής επαφής μετά τούτων.
Ούτω η ημετέρα Οργάνωσις μη έχουσα οδηγίας εκ μέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου σχετικώς με την αποστολήν και την δράσιν της κατά του κατακτητού ανέπτυξε ιδίαν πρωτοβουλίαν εντός των Εθνικών πλαισίων πάντοτε.
Τας ενεργείας της θα τας διακρίνωμεν εις δύο χρονικάς περιόδους:
Α) Από της συστάσεως της Οργανώσεως μέχρι της εποχής του συνεδρίου του Λιβάνου.
Β) Aπό του τελευταίου τούτου μέχρι και του Δεκεμβριανού κομμουνιστικού κινήματος.
Α) ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κατά ταύτην η Οργάνωσις επεδόθη δραστηρίως:
Ι. Εις την συγκρότησιν και οργάνωσιν των μαχητικών τμημάτων της ινα είναι πάντοτε ετοιμη δι΄ οιανδήποτε αποστολήν με την ελπίδα ότι μίαν ημέραν θα ελέμβανε οδηγίες εκ της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου μετά της οποίας δεν έπαυσε να επιζητή την επαφήν.
ΙΙ. Εις την επιζήτησιν επαφής μετά του Γεν. στρατηγείου της Μέσης ανατολής και εις προσπάθειαν εξόδου ανταρτικών ομάδων.
ΙΙΙ. Εις την επιζήτησιν συνεργασίας μετ’ άλλων Εθνικών Οργανώσεων διά τον συντονισμόν και την ενοποίησιν του αγώνος.
ΙV. Εις την συλλογήν πληροφοριών και την διαβίβασιν τούτων εις εν Ελλάδι μυστικάς Αγγλικάς υπηρεσίας πληροφοριών.
V. Εις προπαγάνδαν και εξύψωσιν του ηθικού του λαού.
VI. Συγκρότησις και Οργάνωσις μαχητικών τμημάτων
Η οργάνωσις επεδόθει δραστηρίως από των πρώτων ημερών της συστάσεώς της εις την συγκρότησιν και την οργάνωσιν μαχητικών ομάδων εντός των πόλεων Αθηνών Πειραιώς και εις τα περίχωρα καθώς και εις περιοχάς της υπαίθρου εις Πελοπόννησον (περιοχή Αργους, Αιγίου, Κορίνθου και Στερεάν Ελλάδα (περιοχαί Γραβιάς, Αμφίσσης).
H προσπάθεια εις την ύπαιθρον παρουσίασε μικράς προόδους λόγω δυσκολιών συνδέσμου και ιδία λόγω της αντιδράσεως των Γερμανοιταλών οίτινες συνέλαβον και εφυλάκισαν πλείστα των στελεχών μας. Εις Αργος συνελήφθη και εφυλακίσθη υπό των Ιταλών ο επικεφαλής της εκεί κινήσεως μας και εις Κόρινθον επίσης.
Εις την αντιδρασιν ταύτην προσετέθη είτα και η τοιαύτη του Ε.Α.Μ. ήτις αρχικώς εδυσχέραινε και τελικώς παρέλυσεν πάσαν κίνησιν μας εις την ύπαιθρον εφόσον ημων μη εχόντων ανταρτικάς ομάδας, δεν ήτο δυνατόν τα διωκόμενα υπό των Γερμανών και των κομμουνιστών μέλη μας να εύρουν εις αυτάς καταφύγιον.
Εις τας Αθήνας και τον Πειραιά η εργασία της Οργανώσεως εν αρχή επροχώρει καλώς διότι η ανακάλυψις της υπό του κατακτητού δεν ήτο εύκολος, αφ΄ ενός μεν λόγω της μεγάλης μυστικότητος η οποία ετηρείτο εις την μύησιν των μελών και γενικώς εις πάσας τας ενεργείας της Οργανώσεως και λόγω επίσης της πληθύος των εμφανιζόμενων οργανώσεων αφ΄ ετέρου δε διότι υπήρχε δυνατότης αποκρύψεως και εν κρυπτώ εργασίας έστω και αν μέλη μας ανεκαλύπτοντο και διώκοντο.
Αι πόλεις Αθηνών και Πειραιώς εδιαιρέθησαν εις τομείς, η διοίκησις δε εκάστου τούτων ανετέθη εις μόνιμον αξιωματικόν του Στρατού όστις είχε υπό τας διαταγάς του αξιωματικούς διαμένοντες εντός των τομέων και οι οποίοι προέβαινον εις μύησιν και στρατολογίαν μελών εντός της περιοχής των τομέων.
Ούτω οργανώθησαν μαχητικά τμήματα εν Αθήναις, εις Κυψέλην, Ανω και Κάτω Πατήσια, Ιπποκράτους, Αμπελοκήπους, κολωνάκι, Παγκράτι, Νέον Κόσμον, Καλλιθέαν, Νέα Σμύρνη, Θησείον, Πετράλωνα, Πλάκα, Μεταξουργείον, Βάθη, Πλατεία Αττικής, Αγ. Παντελεήμονα, Υμηττόν, Βύρωνα, Καισαριανή. Επίσης οργανώθησαν τοιαύτα εις συνοικίας του Πειραιώς και εις Προάστεια, Χαλάνδρι, Αγ. Παρασκευή, Ηράκλειον.
Αι μαχητικαί αυταί ομάδες αρχικώς ήσαν άοπλοι, μετά την συνθηκολόγησιν της Ιταλίας κατωρθώθη η αγορά οπλισμού Ιταλικου, διά πόρων ους έθεσε εις την διάθεσιν της Οργανώσεως οικονομική επιτροπή υπό την Προεδρείαν του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.
Δια των πόρων τούτων επετεύχθη η αγορά και ο εξοπλισμός κατά το μάλλον και ήττον καλός 200 περίπου ανδρών.
Σκοπός της συγκροτήσεως των μαχητικών τούτων ομάδων ήτο:
1) Η εν ευθέτω χρόνω μαχητική δράσις εναντίον του κατακτητού συνδυαζομένη με ετέραν τοιαύτην γενικωτέραν καθ΄όλην την Ελλάδα και κατευθυνομένην υπό του Στρατηγείου της Μ. Ανατολής ή εν Ελλάδι εκπροσώπου του.
2) Η συλλογή πληροφοριών και η διαβίβασις τούτων εις το Στρατηγείον Μ. Ανατολής
3) Η ενέργεια σαμποτάζ αλλά μόνον εφόσον υπεδεικνύετο έξωθεν, επί τη βάσει ενός γενικού σχεδίου.
4) Η εξύψωσις του ηθικού του λαού διά της προπαγάνδας και εντύπων.
Παρ’ όλην την μυστικότητα η οποία ετηρήθη εν τούτοις δεν ήτο δυνατόν η οργάνωσις να διαφύγη επί μακρόν της προσοχής του κατακτητού.
Ο Αρχηγός της Οργανώσεως Γ. Γρίβας επανειλημμένως ειδοποιήθη από διάφορα πρόσωπα ότι θα συνελαμβάνετο υπό των Γερμανών. Την 24 Μαρτίου 1943 Γερμανοί μετέβησαν εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν (υπηρεσία στρατιωτικών αρχείων) παρ΄ή υπηρέτει ο Αρχηγός της Οργανώσεως και τον ανεζήτησαν. Ειδοποιηθείς ούτος παρά αξιωματικών εις το Αγορανομικόν Δικαστήριον ούτινος την ημέραν εκείνην ετύγχανεν μέλος, διέφυγε και έκτοτε μέχρι της απελευθερώσεως παρέμεινε κρυπτόμενος και καταζητούμενος υπό των Γερμανών. Την επομένην, 25 Μαρτίου, οι Γερμανοί μετέβησαν εις την οικίαν του Αρχηγού διά να τον συλλάβουν και καθ΄ ην στιγμήν ούτος επικεφαλής της Οργανώσεως έκαμε μαχητικήν εκδήλωσιν παρά το μνημείον του Αγνωστου Στρατιώτου και εν συνεχεία παρά τον Μητροπολιτικόν ναόν, καθ΄ην ετραυματίσθησαν διά σφαιρών 4 μέλη της Οργανώσεως.
Από της ημέρας ταύτης ήρξατο πλέον η απηνής δίωξις των Γερμανών αρκετά δε μέλη μας συνελήφθησαν και εφυλακίσθησαν τινά δε και εξετελέσθησαν.
Η τοιαύτη δίωξις δεν ανέστειλε ούτε επιβράδυνε τας ενεργείας της Οργανώσεως διά την αύξησιν και συγκρότησιν της δυνάμεως των μαχητικών τμημάτων της. Εκαστον τμήμα εξεπαιδεύετο δι΄αγώνα εντός ωκημένου τόπου και εξετέλει ασκήσεις συναγερμού. Υπό των επί κεφαλής αξιωματικών ειχον μελετηθή ενέργειαι ιδία προσβολή των χώρων των κατεχομένων υπό των στρατευμάτων κατοχής, εντός του τομέως εκάστου.-
Εις τα διώξεις του κατακτητού εναντίον της Οργανώσεως προσετέθησαν βραδύτερον, η τρομοκρατία του ΕΑΜ και η αντίδρασις της κυβερνήσεως Ράλλη.
α) Τρομοκρατία του ΕΑΜ
Και ενωρίτερον αλλά κυρίως από των μέσων του 1943 το ΕΑΜ αφίνει να φανή έκδηλος ο σκοπός του αγώνος τον οποίον διεξάγει. Η εκδήλωσις αύτη αρχίζει με μιαν αγρίαν τρομοκρατίαν η οποία εξαπολύεται επ΄άκρον εις άκρον της Ελλάδος και ήτις αποσκοπεί την εξόντωσιν, διά παντός μέσου, παντός εθνικόφρονος στοιχείου, το οποίον βραδύτερον θα ήτο εμπόδιον εις τους σκοπούς του ΕΑΜ. Εθνικαί ανταρτικαί ομάδες, εξοντώνονται και διαλυονται, αξιωματικοί και πολίται συμμετέχοντες εις ταύτας αιχμαλωτίζονται και εξευτελίζονται, το δολοφονικό στιλέτο της ΟΠΛΑ κτυπή πάν υγιές εθνικόφρον στοιχείον υπό τα όμματα των Γερμανών.
Ο φοβερός εφιάλτης της τρομοκρατίας πτερυγίζει παντού υπό μορφή εκβιασμών, απαγωγών, αιχμαλωσιών, δολοφονιών αι οποίαι συντείνουν εις την πλήρη δυστυχίαν ενός λαού, εις συμπλήρωμα των τρομοκρατικών και καταστροφικών μεθόδων τας οποίας εφήρμοζον οι βάρβαροι κατακτηταί. Εδώ ακριβώς ευρισκεται η αιτία του ότι μέρος της δραστηριότητος της ημετέρας Οργανώσεως κατά του κατακτητού εστράφη εις το να αντιμετωπίσει τον εξοντωτικόν αγώνα τον οποίον είχεν κηρύξει το ΕΑΜ εναντίον ημών, καθώς και εναντίον των άλλων εθνικών Οργανώσεων.
Ούτω, ενώ ο αγών μας εξεκίνησε ως καθαρώς Εθνικός απελευθερωτικός κατέληξε εις το επίπεδον ενός εμφυλίου σπαραγμού, τον οποίον εντέχνως υποδαύλιζε ο κατακτητής προς ίδιον συμφέρον, τόσον διά της προπαγάνδας του όσον και διά της αμφιρρόπου στάσεώς του, πράγμα το οποίον μόνον οι ανόητοι του ΕΑΜ δεν ηθέλησαν να εννοήσουν, ενδιαφερόμενοι μόνον διά την προπαρασκευήν των διά την διά την βίαιαν κατάληψιν της Αρχής μετά την αποχώρησιν των Γερμανών. Ιδού διατί κατά την απελευθέρωσιν και μετά ταύτην, κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα ευρέθημεν αντιμέτωποι προς το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και μεταξύ ημών και εκείνων έλαβον χώραν ένοπλαι συγκρούσεις εντός των Αθηνών, καθ’ όμοιον τρόπον καθ’ ον έλαβον τοιαύται εις την ύπαιθρον μεταξύ των Εθνικών ανταρτικών ομάδων (Ζέρβα, Ψαρρού) και ΕΛΑΣ.
β) Αντίδρασις της Κυβερνήσεως Ράλλη
Ευρισκόμεθα εις την εποχήν καθ’ ην η Κυβέρνησις Ράλλη αποεφάσισε την συγκροτησιν των Ταγμάτων ασφαλείας. Τον Φεβρουάριον 1944 διαταγή της Κυβερνήσεως εκείνης διετάσσοντο οι αξιωματικοί να δηλώσωσι εάν επιθυμούν να καταταγώσι εις τα δημιουργηθησόμενα τάγματα ασφαλείας. Η θέσις ην εν προκειμένω έλαβεν η Οργάνωσις ήτο όπως άπαντες οι αξιωματικοί της δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να καταταγώσι εις αυτά. Και τούτο διότι, ημείς ως οργάνωσις υπείκουσα εις τας διαταγάς της νομίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου ήτις εξεδηλώθει ευθύς εξ αρχής εναντίον της συγκροτήσεως των ταγμάτων τούτων δεν είχομεν δικαίωμα να συζητήσωμεν εάν ήταν ή ού χρήσιμα τα τάγματα ταύτα και σκόπιμος ή ού η συγκρότησίς των αλλά είχομεν υποχρέωσιν να πειθαρχήσωμεν τυφλώς εις τας διαταγάς της όπερ και επράξαμεν.
Την απόφασιν ταύτην η Οργάνωσις ανεκοίνωσε εις την προς τον σκοπόν λήψεως αποφάσεως επί της συμμετοχής η ου των αξιωματικών εις τα τάγματα συγκληθείσαν σύσκεψιν των Αρχηγών των συνεργαζομένων των εθνικών Οργανώσεων ης ην παρέστησαν οι στρατηγοί Βεντήρης (ΡΑΜ), Διάμεσης (ΕΔΕΜ) και Συν/ρχης Αντωνόπουλος Μιχ. (Σ.Ε.).
Η ανωτέρω διαταγή της Κυβερνήσεως Ράλλη ηκυρώθη λόγω της προκληθείσης αντιδράσεως διά να διατυπωθή ευθύς αμέσως υπό άλλην μορφήν (της διά διαταγών του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης τοποθετήσεως αξιωματικών εις τα τάγματα).
Διά τοιούτων διαταγών εκλήθησαν δυναμικά στελέχη της Οργανώσεως εν οις και διοικηταί των περιοχών Ιπποκράτους, Κολωνακίου, Πατησίων, Κουκακίου, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Νέου Κόσμου. Η Οργάνωσις έδωσε διαταγή εις τούτους να μη παρουσιασθούν και να αλλάξουν κατοικίαν εκ φόβου συλλήψεώς τωνκαι να εξακολουθήσουν εργαζόμενοι εν τω πλαισίω της Οργανώσεως. Ούτω περί τους 40 Αξιωματικοί και Ευέλπιδες την Οργανώσεως εκ των κληθέντων εις τα τάγματα δεν παρουσιάσθησαν, προτιμήσαντες την δίωξιν της Κυβερνήσεως ήτις και τους εστέρησεν των αποδοχών των.
Το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης εκάλεσεν και τον Αρχηγόν της Οργανώσεως Αντ/ρχην Γ. Γρίβα να παρουσιασθή εις τα τάγματα ασφαλείας (αριθ. Δ/γής ΕΠ 18888/9-5-44). Ως ήτο επόμενον ούτος δεν παρουσιάσθη και τότε ελήφθησαν εναντίον του σειρά πιεστικών μέτρων, ήτοι:
1) Διετάχθη η σύλληψις του Αρχηγού της οργανώσεως (αριθ. Δ/γής Υπουρ. Εθνικής Αμύνης ΕΠ 18525/10-6-44).
2) Εστερήθη ούτος των αποδοχών του (αριθ. Δ/γής Υπουρ. Εθνικής Αμύνης ΕΠ 18263/28-7-44)
Επεδιώχθη η σύλληψίς του. Την νύκτα της 12-13 Ιουνίου 1944 αξιωματικός επί κεφαλής 40 περίπου ανδρών των ταγμάτων ασφαλείας (άγνωστον πώς είχε γνωσθεί η κατά την νύκταν εκείνη διαμονή του Αρχηγού εν τη οικία του, καθ’ όσον αυτός λόγω διώξεως των Γερμανών παρέμενε από του Μαρτίου 1943 εις οικίαν τινά παρά τα Τουρκοβούνια) επεχείρησε να τον συλλάβη. Ο Αρχηγός κατώρθωσε να διαφύγη υποστάς διαφόρους μώλωπες.
Η Κυβέρνησις Ράλλη έλαβε ανάλογα μέτρα και εναντίον των άλλων αξιωματικών της Οργανώσεως οι οποίοι δεν παρουσιάσθησαν. Η πειθαρχία, η αυταπάρνησις και η αυτοθυσία των αξιωματικών τούτων πρέπει να εκτιμηθεί δεόντως. Τινές τούτων διά να εξοικονομήσωσι τα προς το ζην (αφού εστερήθησαν των αποδοχών των) ηναγκάσθησαν να μετέλθουν διάφορα επαγγέλματα ταπεινωτικά, χάριν του ιερού αγώνος τον οποίον διεξήγαγον.
Τους Αξιωματικούς τούτους η Οργάνωσις στερουμένη επαρκών οικονομικών μέσων δεν ηδυνήθη να ενισχύση επαρκώς.
Αι διώξεις των Γερμανών αφ’ ενός, η τρομοκρατία του ΕΑΜ και τα κτυπήματα της Κυβερνήσεως Ράλλη αφ’ ετέρου, εναντίον της οργανώσεως εμείωσαν σημαντικώς την δύναμίν της, αλλά πάντα τούτα δεν κατέστη δυνατόν να μειώσουν το πείσμα και την απόφασίν της προς συνέχισην του αγώνος ούτε και την μαχητικότητά της και τούτο το απέδειξε εις όλας τας εκφάνσεις του αγώνος όταν μετά τινάς εβδομάδας ετέθη υπό τας διαταγάς του Στρατιωτικού Δ/τού Αττικής του διορισθέντος υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου, περί του οποίου γίνεται λόγος κατωτέρω εις σχετικόν κεφάλαιον.

ΙΙ. Επιζήτησις επαφής μετά του Γενικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και προσπάθεια εξόδου ανταρτικών ομάδων
Την οργάνωσιν απησχόλησε σοβαρώς από των πρώτων ημερών της συστάσεώς της η συγκρότησις ανταρτικών ομάδων εις την ύπαιθρον προς παρενόχλησιν του κατακτητού. Η τοιαύτη όμως προσπάθειά της δεν θα ήτο δυνατόν να ευοδωθή εφόσον δεν θα ενισχύετο έξωθεν διά μέσων οπλισμού. Απηντείτο ως εκ τούτου, επαφή μετά του Γεν. Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
Αι προς τούτο ενέργειαί μας ήσαν αι εξής:
1) Εμελετήθη η προώθησις μικρών αναρτικών ομάδων εις την περιοχήν Ρούμελης, ως προπομπός ισχυροτέρων τοιούτων, εφ’ όσον θα ελαμβάνομεν ενίσχυσιν έξωθεν.
Με τα ελάχιστα οικονομικά μέσα τα οποία τότε είχε θέσει εις την διάθεσιν ημών ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος αποφασίζεται η προώθησις μικρών ομάδων υπό την ηγεσίαν αξιωματικών εις την περιοχήν Αμφίσσης. Αύτη όμως δεν επραγματοποιήθη διότι η έξοδος του Συν/ρχού Ψαρρού επί κεφαλής ανταρτικού Σώματος εις την περιοχήν Ρούμελης μας ηνάγκασε να παραιτηθούμε του σκοπού μας διά την αυτήν περιοχήν.
2) Τον Φεβρουάριον 1943 ο Αρχηγός της Οργανώσεως εκλήθη εις σύσκεψιν υπό του Αρχιστρατήγου Παπάγου και Αχιλλέως Κύρου, οίτινες την εποχήν εκείνην ήρξαντο μιας προσπαθείας προς ενοποίησιν του αγώνος των Εθνικών Οργανώσεων. Έκτοτε η Οργάνωσις συνειργάσθη μετά των ανωτέρω και ο Αρχηγός της Οργανώσεως ήρχετο εις συχνάς επαφάς μετά του Αρχιστράτηγου παρ’ ου ελάμβανε διαταγάς. Την εποχήν εκείνην εμελετάτο ο προσφορώτερος τρόπος δράσεως εναντίον του κατακτητού. Δυστυχώς η μετά τινά χρόνον επισυμβάσα σύλληψις του Αρχιστράτηγου υπό των Γερμανών διέκοψε την περαιτέρω συνεργασίαν.
3) Η Οργάνωσις περί τον μήνα Μάιον – Ιούνιον 1943 επεχείρησε την έξοδον ανταρτικών ομάδων εις την περιοχήν Αιγίου. Και η προσπάθεια αύτη απέτυχε και δι’ άλλους λόγους αλλά και διότι δεν επετεύχθη σύνδεσμος μετά του Γεν. Στρατηγείου Μ. Ανατολής διά ρίψεις.
4) Το θέρος 1943 η προσοχή της Οργανώσεως εστράφη εις την περιοχή Ελικώνος – Κιθαιρώνος της οποίας η κατοχή υπό ημετέρων ανταρτικών ομάδων θα απετέλει σοβαρόν κίνδυνον διά τας προς βορρά συγκοινωνίας των Γερμανών, ιδία εν περιπτώσει υποχωρήσεως τούτων εξ Ελλάδος.
Η μελέτη και η προπαρασκευή της συγκροτήσεως ανταρτικών ομάδων διά την άνω περιοχήν απησχόλησε σοβαρώς την Οργάνωσιν, ήτις και αξιωματικόν της (Λοχαγόν Πυρ/κού Ξένον Μιχ.) απέστειλε εκεί διά την αναγνώρισιν και μελέτην και κατάλληλον τμήμα ειχε συγκροτηθή προς τούτο.
Οταν η μελέτη και προπαρασκευή επερατώθη ο Αρχηγός της Οργανώσεως συννενοήθη μετά της μυστικής Αγγλικής υπηρεσίας πληροφοριών ‘Κόδρος΄ μετά της οπίας προ πολλού συνειργάζετο, δι’ επαφήν μετά του Γεν. Στρατηγείου Μ. Ανατολής.
Τα ανταλλαγέντα τηλεγραφήματα μεταξύ της υπηρεσίας πληροφοριών Κόδρος και του Γ.Σ Μ. Ανατολής έχουν ούτω:
(επίσημα αντίγραφα τούτων υπεβλήθησαν υφ΄ ημών εις Υ. Στρατιωτικών).
Αριθ. 118-59 13/8/43
‘Συν/χης Γρίβας έχει έτοιμον Σώμα δι΄Ελικώνα Στόπ. Θέλει γνωρίζει εαν δύναται γίνει αμέσως ρίψις όπλων και εφοδίων όπως εξέλθη Στόπ. Προσωπική γνώμη ενεργήσετε δραστηρίως όπως δυνηθή συγκροτήση ανωτέρω ανταρτικόν Σώμα, δεδομένου ότι αντιλήψεις ανωτέρω αξιωματικού καθαρώς Εθνικαί και φίλαγγλοι. Παρακαλώ απαντήσετε’
Η απάντησις του στρατηγείου ήτο η εξής:
Αριθ. 5058 20/8/43
‘Σήμα 118 στόπ. Στρατηγείον δέχεται προτάσεις ανάγκη όπως Συν/ρχης έλθη εις επαφήν μετά πλησιέστερον εν Ελλάδι Βρεττανικών αξιωματικών της liaison επαναλαμβάνω liaison και υπογράψη συμφωνητικόν Nat. Band stop. Το Σώμα του τότε θα αποκτήση ‘ ολα τα ζητούμενα προτερήματα Στόπ Απαντήσατε’
Αποσταλέν 2ον τηλεγράφημα εις Γεν. Στρατηγείον
Αριθ. 131/38 5/9/43
‘Γρίβας δέχεται υπογραφήν Nat Band. Eπειδή απ΄ευθείας επαφή με liaison αδύνατος λόγω παρεμβολής ΕΑΜ υποδείξατε τρόπον επαφής χρησιμοποιήσαντες εν αναγκη γνωστόν τρόπον (——)’
Η απάντησις του στρατηγείου ήτο η εξής:
Αριθ. 5154 22/9/43
‘Σήμα σας 151 σύμφωνοι Στόπ. Θα υποδείξω γνωστόν τρόπον επαφής (——-) Στόπ.’
Το Στρατηγείον Μ. Ανατολής δεν έδωσε συνέχειαν εις άνω αιτήσεις και ούτε υπέδειξε τρόπον επαφής με Βρεττανόν αξιωματικόν, πιθανώτατα κατόπιν εμμέσου επεμβάσεως οργάνων του ΕΑΜ.
Και μετά την αποτυχίαν της προσπαθείας αυτής η Οργάνωσις δεν παρητήθη του σκοπού της διά την έξοδον ανταρτικών ομάδων
5) Περί το τέλος Οκτωβρίου 1943, ήλθεν εις Αθήνας ο Αγγλος λοχαγός ΝΤΟΝ όστις ανέλαβε προσπάθειαν συνεργασίας και συντονισμού όλων των Εθνικών Οργανώσεων του Εσωτερικού. Αποτέλεσμα της προσπαθείας ταύτης υπήρξεν η επαφή των εκπροσώπων των κυριωτέρων Εθνικών Οργανώσεων (Χ, ΡΑΝ, ΕΔΕΣ,ΕΔΕΝ,ΕΚΟ,ΕΔ,ΤΡΙΑΙΝΑ) και η υπογραφή υπό τούτων πρωτοκόλλου κατά τον Νοέμβριον 1945 διά του οποίου αύται εδέχοντο να τεθώσι υπό τας διαταγάς του Γεν. Στρατηγείου Μ. Ανατολής. Το Πρωτόκολλον τούτο καθώριζε ως εξής τους σκοπούς της συνεργασίας των Εθνικών τούτων Οργανώσεων.
α) Να βοηθήσωσι οιανδήποτε συμμαχικήν δύναμιν εισβολής.
β) Να εμποδίσωσι πράξεις σαμποτάζ εκ μέρους του εχθρού.
γ) Να επιτεθώσι κατά των υποχωρούντων εχθρικών στρατευμάτων και να προστατεύωσι και φρουρήσωσι την πόλιν, ευθύς ως εκκενωθή αυτη και μέχρι αφίξεως των συμμαχικών στρατευμάτων.
δ) Να θέσωσι εις την διάθεσιν των Συμμάχων μετά την κατοχήν ολόκληρον την ένοπλον δύναμίν των.
ε) Να οργανώσωσι υπηρεσίαν πληροφοριών
στ) Να αναγνωρίσωσι το Γεν. Στρατηγείον Μ. Ανατολής ως Υπάτην αρχήν διά την οργάνωσιν και κατεύθυνσιν του αγώνος και να ορκισθώσι υποταγήν εις οιανδήποτε διαταγήν.
Ο Λοχαγός ΝΤΟΝ ανεχώρησε διά Καϊρον ινα επιτύχη σχετικήν έγκρισιν του Στρατηγείου Μ. Ανατολής προς έναρξιν συντονισμένης δράσεως των Εθνικών Οργανώσεων.
Επί του αποτελέσματος των ενεργειών του ουδέποτε ελάβαμεν σχετικήν ειδοποίησιν και ούτω και η προσπάθεια ημών αύτη εναυάγησεν.
6) Τον Δεκέμβριον 1943 Ο Αρχηγός της Οργανώσεως εκλήθη από πρόσωπον σχέσιν έχον με την μυστικήν Αγγλικήν υπηρεσίαν εν Ελλάδι και εγνώσθη αυτώ, ότι επειδή αι υπάρχουσαι πληροφορίαι σχετικώς με τους σκοπούς της Οργανώσεως είναι πολύ καλαί η δε Οργάνωσις είναι η δυναμικωτέρα όλων των άλλων του Εσωτερικού, υπήρχε η διάθεσις εκ μέρους της Αγγλικής Υπηρεσίας, διά την ενίσχυσιν εις μέσα εφόσον η Οργάνωσις θα εδέχετο να τεθή υπό τας διαταγάς του Γεν. Στρατηγείου Μ. Ανατολής.
Αφού απηντήσαμεν ότι και ημείς αυτό επιδιώκομεν από μακρού, μας εγνώσθη ότι θα υπεδεικνύοντο τα κατάλληλα πρόσωπα προς επαφήν και συνεννόησιν.
Μια και μόνη επαφή ελήφθη μετά των υποδειχθέντων προσώπων μέσω του εφοπλιστού κ. Αναστασίου Ποταμιάνου, ενεργούντος εκ μέρους της Οργανώσεως, και απεστάλη μάλιστα υπό τούτων μακροσκελές τηλεγράφημα εις στο Στρατηγείον Μ. Ανατολής υπέρ της υποστηρίξεως της Οργανώσεως.
Πλην η επαφή αύτη υπήρξε και η τελευταία διότι έκτοτε απεφεύχθη οιαδήποτε άλλη επαφή μεθ΄ ημών εκ μέρους των ανωτέρω προσώπων, μολονότι ημείς απανειλλημένως τους ωχλήσαμεν. Ο Αρχηγός της Οργανώσεως ηναγκάσθη μάλιστα να μεταβή και συναντήση το πρόσωπον όπερ αρχικώς του έκαμε την πρότασιν υπαγωγής του εις το Στρατηγείον Μ. Ανατολής συνοδευόμενος και υπό του Αρχηγού της μυστικής Αγγλικής υπηρεσίας πληροφοριών ‘Κόδρος’ όστις προσεφέρθη να μας εξυπηρετήση θέτων εις την διάθεσιν μας τα μέσα συνδέσμου ά ούτος διέθετε μετά του Γεν. Στρατηγείου Μ. Ανατολής διά την συνεννόησιν μετά τούτου.
Η γνώμη ημών είναι ότι η αποτυχία και της προσπαθείας αυτής διά μιαν συνεννόησιν μετά του Γεν. Στρατηγείου διά την εξοδον εκ μέρους ημών ανταρτικών ομάδων οφείλεται εις το ότι τα διάφορα πρόσωπα της Αγγλικής Υπηρεσίας εις τα οπία ήτο εμπεπιστευμένη εν Ελλάδι, η ανταρτική κίνησις, αντέδρων συστηματικώς εις την συμμετοχήν της Οργανώσεως εις μίαν τοιαύτην κίνησιν, διότι τα πρόσωπα ταύτα είχον εμπιστευθή εις χείρας οπαδών του ΕΑΜ.
7) Μετά την κατάρρευσιν της Ιταλίας και την εκ των φυλακών, όπου εκρατείτο, απελευθέρωσιν του Αγγλου Μακάσυ, ο Συν/αρχης Πεζ. Αντωνόπουλος Μιχ. όστις εφέρετο εκ των διαδόχων του Τσιγάντε εν τη Οργανώσει ‘ΜΙΔΑΣ’ εγνώρισε εις τον αρχηγόν της ημετέρας Οργανώσεως ότι ελθών εις επαφήν μετά του ανωτέρω Άγγλου συνεζήτησαν περί του δυνατού συγκροτήσεως ανατρτικών ομάδων και επρότεινεν εις τον αρχηγόν της ημετέρας Οργανώσεως εαν θα ήτο διατεθειμένος να αναλάβουν από κοινού την τοιαύτην προσπάθειαν. Ο Αρχηγός της ημετέρας Οργανώσεως εδέχθη προθύμως υπό την προυπόθεσιν ταχείας και πραγματικής ενισχύσεως του αγώνος. Αι απόψεις αύται διεβιβάσθησαν εις τον κ. Μακάσυ όστις ανεχώρησε δι΄ Αίγυπτον. Και εκ μέρους τούτου ουδεμίας σχετικής απαντήσεως ετύχαμεν.
ΙΙΙ. Επιζήτησις συνεργασίας μετά των άλλων Εθνικών Οργανώσεων
Η συνεργασία αύτη υπήρξε δύσκολος αφ΄ενός μεν διότι ουδεμία οδηγία ελήφθη εκ της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου καθορίζουσα τον ρόλον των Οργανώσεων και προ παντός την ανωτάτην Διοίκησιν εν Ελλάδι εις την οποίαν αύται ώφειλον να πειθαρχήσουν, ου ένεκα έκαστος έπραττε κατά το δοκούν, αφ’ ετέρου δε λόγω της εγωπάθειας η οποία δυστυχώς κατέχει το πλείστον των Ελλήνων.
Η Οργάνωσις επέτυχε τας κάτωθι συνεργασίας:
1) Μετά της μυστικής Αγγλικής υπηρεσίας πληροφοριών ‘Κόδρος’ μεθ’ ης ετέθη εν επαφή υπό του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Η συνεργασία μας μετά ταύτης διήρκεσε μέχρι τέλους
2) Μετά του Συν/άρχου Ψαρρού. Μετά του Ψαρρού ο Αρχηγός της Οργανώσεως είχε έλθει εις επαφήν αρχάς του 1943.
Μετά τινάς όμως ημέρας ο άνω Συν/άρχης εξήλθε εις Ρούμελην επικεφαλής ανταρτικού Σώματος και ενισχύσαμεν τούτο βραδύτερον δι΄ αριθμού τινός αξιωματικών.
3) Την 26 Οκτωβρίου 1943 η Οργάνωσις υπέγραψε πρωτόκολλον μεθ’ άλλων Εθνικών Οργανώσεων έχον ούτω: Αι κατωτέρω υπογεγραμμέναι Εθνικαί Οργανώσεις βεβαιούν ότι συνεργάζονται διά τον Εθνικόν αγώνα και είναι πρόθυμοι να θέσωσι άπασαν την μαχητικήν των δύναμιν υπό τας διαταγάς του Στρατηγείου Μ. Ανατολής’ Το πρωτόκολλον τούτο υπεγράφη υπό των Οργανώσεων Χ, ΡΑΝ, ΕΔΕΣ, ΕΔΕΜ, ΕΚΟ, Σ.Ε.
4) τον Νοέμβριον 1943 υπεγράφη πρωτόκολλον συνεργασίας και υπαγωγής εις το Στρατηγείον Μ. Ανατολής υπό των Οργανώσεων Χ, ΡΑΝ, ΕΔΕΣ, ΕΔΕΜ, ΕΚΟ, ΕΔ, ΤΡΙΑΙΝΑ, υπαγορευθέν υπό του Αγγλου Λοχαγού ΝΤΟΝ περί ου εγένετο μνεία εις το κεφάλαιον ΙΙ/5. Εν αναμονή απαντήσεως του Λοχαγού ΝΤΟΝ όστις ανεχώρησε διά Κάιρον, οι αρχηγοί των Οργανώσεων Χ, ΡΑΝ, ΕΚΟ, ΕΔΕΣ, ΣΕ συνήρχοντο και αντήλλασον γνώμας.
Στενωτάτη υπήρξεν η συνεργασία της ημετέρας Οργανώσεως μετά της υπό του Στρατηγού Βεντήρην Οργανώσεως ΡΑΝ. Ο Στρατηγός Βεντήρης εις το Συνέδριον του Λιβάνου εις ο μετέβη ως εκπρόσωπος των Εθνικών Οργανώσεων εν τη κατεχομένη Ελλάδι, εξεπροσώπησε και την ημετέραν Οργάνωσιν, κατοπιν σχετικής εξιοσοδοτήσεως ημών. Η συνεργασία των δύο Οργανώσεων Χ και ΡΑΝ επισημοποιήθη διά του κατωθι πρωτοκόλλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΡΑΝ ΚΑΙ Χ

Ι. Κοινή αποφάσει των Οργανώσεων ΡΑΝ και Χ ενοποιείται η διοίκησις των μαχίμων αυτών μονάδων διά την κοινήν εκπαίδευσιν και δράσιν κατά τα λοιπά (εσωτερική διοίκησις, εφοδιασμος στρατολογίαν αμφότεραι αι ως άνω Οργανώσεις τηρούσι πλήρη την αυτοτέλειαν των.
ΙΙ. Προς τούτο:
α) Ορίζεται διοικητής των μαχίμων τμημάτων ο Αντ/άρχης Γρίβας με πλήρη δικαιοδοσίαν ως προς την εκπαίδευσιν, συνεργασίαν και τακτικήν χρησιμοποίησιν αυτών.
β) Θα βοηθήται ο ανωτέρω Διοικητής υπό επιτελείου αποτελουμένου εξ αξιωματικών αμφοτέρων των Οργανώσεων. Το επιτελείον τούτο περιωρισμένης συνθέσεως, θα περιλαμβάνη Ι και ΙΙ γραφεία.
ΙΙΙ. Την εκτέλεσιν του σχεδίου ενεργειας αναθέτομεν εις τον Αντ/άρχην Γρίβα.
ΙV. Ο κίνδυνος τον οποίον διατρέχει η Πατρίς επιβάλλει εις τους αξιωματικούς μας πνεύμα εξαιρετικής δραστηριότητος και ζήλου διά την εκτέλεσιν των διατασσομένων
8/4/1944
Δια την ΡΑΝ                                                                   Δια την Χ
Κ. Βεντήρης                                                                     Γ. Γρίβας

Κατόπιν της συμφωνίας ταύτης τα μάχιμα τμήματα των δύο τούτων Οργανώσεων συνειργάζοντο στενώς. Η συνεργασία αύτη εξηκολούθησε μέχρι του διορισμού Στρατιωτικού Δ/τού Αττικής υπό του Στρατηγείου Μ. Ανατολής (Στρατηγος Σπηλιωτόπουλος), οπότε εκάστη των Οργανώσεων απέκτησε αυτοτέλειαν υπαχθείσαι αμφότεραι, υπό τας διαταγάς του Στρατιωτικού Δ/τού Αττικής
IV. Συλλογή Πληροφοριών
Η Οργάνωσις είχε αναπτύξει πηγάς πληροφοριών επί του κατακτητού διά μέσων άτινα διέθετε το ΙΙ Γραφείον της.
Πληροφορίαι γενικωτέρου ενδιαφέροντος διεβιβάζοντο εις Αγγλικάς υπηρεσίας πληροφοριών.
Η Οργάνωσις συνειργάζετο μετά των κάτωθι Αγγλικών μυστικών Υπηρεσιων πληροφοριών.
1) Οργάνωσις ‘ΚΟΔΡΟΣ’ Την Οργάνωσιν ταύτην εβοήθησε προσωπικώς ο Αρχηγός της Χ εις επίλυσιν διαφόρων παρουσιαζομένων ζητημάτων δι’ ‘ α τω εζητείτο η γνώμη και επέμβασις του. Εις την Οργάνωσιν ‘ΚΟΔΡΟΣ’ διεθέσαμεν ομάδα αξιωματικών και ιδιωτών με επί κεφαλής τον Λοχαγόν Δουκάκην Εμ. οίτινες διετίθεντο εις διαφόρους αποστολάς εξυπηρετούσας τον Συμμαχικόν αγώνα (συγκέντρωσις και αποστολή εις την νόμιμον Κυβέρνησιν πληροφοριών, διενέργεια σαμποτάζ κ.λ.).
2) Αγγλική μυστική Υπηρεσία Force 133
Εις την υπηρεσιαν ταύτην διετέθη ομάς αξιωματικών και στρατιωτών της Οργανώσεως και η οποία παρέσχε πολιτυμωτάτας πληροφορίας περί του εχθρού και σχεδιαγράμματα οχυρωματικών θέσεων τούτου εν Ελλάδι. Πάντα ταύτα απεστέλλοντο εις το Γεν. Στρατηγείο Μ. Ανατολής. Εις το τελευταίο τούτο απεστάλησαν πέντε ταχυδρομεία διά βενζινοπλοίων και υποβρυχίων με τας κάτωθι εργασίας:
1) Εκθεσις της εν Αθηναις επικρατούσης καταστάσεως από απόψεως οργανώσεων
2) Εκθεσιν πράκτορος της Γερμανικής Κατασκοπείας.
3) Δελτίον κινήσεως σταθμων Ρουφ – Πελλοποννήσου (10-11-44 μέχρι 13 Δεκεμβρίου 1944
4) Δετίον κινήσεως σταθμού Λαρίσσης – Αθηνών από 28-10-43 μέχρι 30-11-44
5) Δελτίον καταστροφών του αεροδρομίου Χασανίου κατά βομβαρδισμόν 13 Δ/βρίου 1943.
6) Γενικαί πληροφορίαι κινήσεως Γερμανών
7) Κίνησις Λιμένος Πειραιώς κατά μήνας Οκτώβριον, Νοέμβριον και Δ/βριον 1943.
8) Γενικαί δυνάμεις Γερμανών εν Ισθμώ Κορίνθου, μετά σχετικού σχεδιαγράμματος
9) Στρατιωτική κατάστασις Αττικής
10) Κατάστασις ομάδων Ασφαλείας
11) Εντυπον περί της εκτελέσεως του Λοχαγού Πετρώφ
12) Σχεδιάγραμμα της υπό κατασκευήν οδού Λουτρακίου – Πλατάνου προς Μέγαρα.
13) Περί υποθέσεως αποστολής Κουκή – Καλογερή
14) Περί ψευδοργανώσεως Ι.Σ.Σ
15) Στρατιωτικήν κατάστασις Γερμανών εις Αιτωλίαν και Ακαρνανιαν
16) Στρατιωτική κατάστασις Γερμανών Νομού Βοιωτίας
17) Στρατιωτική κατάστασις Γερμανών της Νήσου Κεφαλληνίας
(αυτό ήτο το πρώτον ταχυδρομείον)

Το δεύτερον ταχυδρομείον περιελάμβανε τα κάτωθι:
1) Δελτίον κινήσεως Σταθμού Λαρίσσης Αθηνών
2) Εκθεσιν εξετάσεως Σπυρ. Σ. Στυλιανού πράκτορος των Γερμανών και προοριζόμενου ν΄αποσταλεί εις ΚάΙρον
3) Δελτίον καταστροφών του αεροδρομίου Χασανίου κατά τον βομβαρδισμόν της 13 Δ/βρίου 1943.
4) Δελτίον κινήσεως Γερμανών των σταθμών Ρούφ – Πελοποννήσου
5) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι επί των Γερμανών
6) Πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 21-12-43
7) Γενικαί πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 27-12-43
8) Δελτίον κινήσεως σταθμού Ρούφ – Δαφνίου υπό ημερομηνίαν 31-12-43
9) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 1-1-44
10) Συνθήματα Γερμανικής προπαγάνδας υπό ημερομηνίαν 1-1-44
11) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι ημερομηνίας 2-1-44
12) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 2-1-44 και 5-3-44
13) Δελτίον κινήσεως σταθμού Ρούφ – Δαφνίου ημερ. 5-1-44
14) Γενικαί στρατ. πληροφορίαι ημερ. 8-1-44
15) Δελτίον κινήσεως σταθμού Ρούφ 10-1-44
16) Σχεδιάγραμμα Νέου και Παλαιού Φαλήρου με λεπτομερή έκθεσιν υπό ημερ. 1-1-44
17) Σχεδιάγραμμα Πειραιώς με πλήρες μνημόνιον συνταχθέν την 1-1-44
18) Σχεδιάγραμμα Ελευσίνος με πληρες μνημόνιο συνταχθέν την 1-1-44
19) Απόκομμα εκ του Αθηνών υπό κλίμακα 1:10.000 συνταχθέν την 1-1-44 με πλήρες μνημόνιον
20) Δύο πρωτότυπα Γερμανικών εγγράφων μεταφρασμένων στην Ελληνικήν
21) Δελτίον Σταθμού Λαρίσσης

Του τρίτου τααχυδρομείου το περιεχόμενον απετελείτο εκ των κάτωθι:
1) Γενικαί πληροφορίαι υπο ημερ. 17-12-43
2) Συνθήματα Γερμανικής Προπαγάνδας
3) Εβδομαδιαίον δελτίον κινήσεως σταθμού Ρούφ
4) Εκθεσις επακτίου Αμύνης Νέου και Παλαιού Φαλήρου 1-1-44
5) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι
6) Δελτίον κινήσεως σταθμού Ρούφ
7) Γενικαί στρατιωτικαί πληροφορίαι
8) Δελτίον κινήσεως σταθμού Ρούφ
9) Δελτίον κινήσεως σταθμού Λαρίσσης
10) Δελτίον σταθμού Δαφνίου
11) Γενικαί πληροφορίαι
12) Ειδική πληροφορία υπό ημερ. 16-1-44
13) Γενικαί στρατ. πληροφορίαι ημερ. 18-1-44
14) Δελτία σταθμού Ρούφ 20-1-44
15) Μια φωτοτυπία Γερμανικού σχεδιαγράμματος του λιμένος Πειραιώς

Του 4ου ταχυδρομείου το περιεχόμενον απετελείτο από τα κάτωθι έγγραφα:
1) Σχεδιάγραμμα από 23-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Δαφνίου
2) Σχεδιάγραμμα από 25-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Κάτω Πατησίων
3) Σχεδιάγραμμα από 27-1-44 μετά μνημονίου της περιοχής Μενιδίου.
4) Σχεδιάγραμμα από 17-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Χασανίου
5) Σχεδιάγραμμα από 23-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Σκαραγκά
6) Σχεδιάγραμμα μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Κηφισσίας
7) Σχεδιάγραμμα από 13-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Αμαρουσίου.
8) Σχεδιάγραμμα από 20-1-44 μετά πλήρους μνημονίου της περιοχής Ελευσίνος
9) Σχεδιάγραμμα από 26-1-44 μετα πλήρους μνημονίου της περιοχης Καλλιθέας
10) Σχεδιάγραμμα από 29-1-44 μετά πληρους μνημονίου της περιοχής Λιμένος Πειραιώς.
Δέον να σημειωθή ότι τα σχεδιαγράμματα εγένοντο υπό ειδικών αξιωματικών μετά ακριβείας και υπό σταρτιωτική κλιμακα ώστε ευχερώς να εξευρίσκοντο οι στόχοι υπό της συμμαχικής αεροπορίας.
11) Πληροφορίαι υπό ημερομηνίαν 12-3-44 και 14-1-44
12) Ειδική πληροφορία υπό ημερομ. 25-1-44
13) Γενικαί πληροφορίαι
14) Γενικαί σταρτιωτικαί πληροφορίαι
15) Αντίγραφον εγγράφου υπηρεσίας Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης εμφαίνον βραδυπορίας από 25-1-44
16) Εκθεσις αφορώσα τους στρατιωτικούς στόχους Ελευσίνος υπό ημερομηνίαν 23-1-44
17) Πληροφορίαι υπό ημερ. 22-1-44
18) Στρατιωτική κατάστασις Γερμανών εν Καλλιθέα
19) Δελτίον πληροφοριών διαφόρων λιμένων
20) Δελτία κινήσεως σταθμών Ρούφ – Λαρίσσης και Δαφνίου
21) Μετάφρασις φωτογραφηθέντος Γερμανικού εγγράφου
22) Μία φωτοτυπία σχεδιαγράμματος τοπογραφίας διαφόρων Γερμανικών στόχων
23) Μια φωτογραφία γερμανικού εγγράφου δι’ ού υπεβάλλετο σχεδιάγραμμα εις προιστάμενη αρχήν.

Του πέμπτου ταχυδρομείου, το περιεχόμενον απετελείτο εκ των κάτωθι εγγράφων:
1) Δελτίον κινήσεως σταθμού Δαφνίου, Λαρίσσης και Ρούφ μέχρι Απριλίου 1944
2) Στρατιωτική κατάστασις Γερμανών Αμαρουσίου, Πειραιώς, Αθηνών
3) Στρατιωτικαί Γερμανικαί υπηρεσίαι εν Αθήναις
4) Μετάφρασις εκ Γερμανικού εγγράφου αφορώντος σύνθεσιν αμαξοστοιχιών από 21-2-44
5) Γενικαί στρατ. πληροφορίαι
6) Λεπτομερής περιγραφή αποθηκών της βενζίνης Σέλλ από 22-3-44
7) Νέοι σιδ. σταθμοί τεθέντες εν λειτουργία υπό Γερμανικών αρχών
8) Μετάφρασις Γερμανικού εγγράφου υψίστης σπουδαιότητος
9) Φωτοτυπία Γερμανικού εγγράφου
10) Εγγραφον υπηρεσίας συντηρήσεως γραμμών σιδ. Θεσσαλονίκης
11) Εκθεσις ανατινάξεως γραμμής
12) Εγγραφον υπηρεσίας συντηρήσεως γραμμών ΣΕΚ
13) Εγγραφον υπουργ. Συγκοινωνίας
14) Εκθεσις προόδου εργασιών ΣΕΚ
15) Διάφοραι γενικαί πληροφορίαι
V. Προπαγάνδα και εξύψωσις του ηθικού του λαού
Η οργάνωσις εξέδωσε την εφημερίδα ‘Αναγέννησις’
Μετά την υπό των Γερμανών απαγόρευσιν της χρησιμοποιήσεως ‘Ράδιο’ η Οργάνωσις ωργάνωσε ιδίαν υπηρεσίαν η οποίαν ελάμβανε το ραδιοφωνικόν δελτίον του σταθμού Καΐρου όπερ διένεμε εις τα μέλη της καθώς και στας συνοικίας μερίμνη των αντιστοίχων τομέων. Εκδηλώσεις κατά τας ημέρας των Εθνικών εορτών, αναγραφή συνθημάτων εθνικών και κατά του κατακτητού, έδιδαν την εντύπωσιν εις τον λαόν ότι υπάρχει κάτι το οποίον επαγρυπνεί επ΄ αυτών και είναι έτοιμον να αποδοθή εις αγώνας κατά του κατακτητού όταν επιστή η ώρα της απελευθερώσεως

Β) ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
——————
Τον Μάιον του 1944 η μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού προσβλέπει μεθ΄ ιεράς συγκινήσεως εις το συγκληθέν εις Λίβανον συνέδριον των αντιπροσώπων των εν Ελλάδι κομμάτων και Οργανώσεων και αναμένει εκείθεν την λήξιν του σπαράσσοντος τας ελληνικάς σάρκας εμφυλίου πολέμου.
H oργάνωσις αναμένει από ημέρας εις ημέραν το χαρμόσυνο άγγελμα της συμφιλιώσεως του Ελληνικού κόσμου, την πραγματοποίησιν της Ελληνικής ενότητος και την λήψιν οδηγιών αι οποίαι θα καθώριζον τον τρόπον ενεργείας κατά του κοινού εχθρού.
Εν τούτοις τυπικώς μόνον η συμφιλίωσις και η Εθνική ενότης είχον πραγαματοποιηθή εις τον Λίβανον, διότι η κακοπιστία του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ εξηκολούθει και μετά τούτον. Αντί του πλήρους συντονισμού των ενεργειών όλων των Ελληνικών Οργανώσεων εξηκολούθησε η αδικαιολόγητος αντεθνική επίθεσις του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ κατά των Εθνικών Οργανώσεων και η κατασυκοφάντησις τούτων. Η επίθεσις αύτη εξεδηλώθη υπό διαφόρους μορφάς, ιδία δολοφονίας, εξαφανίσεις μελών μας, εκβιασμούς, συκοφαντίας κλπ.
Καθ΄ όλην την διάρκειαν από της αναχωρήσεως του Στρατηγού Βεντήρη διά το συνέδριον του Λιβάνου, ως εκπροσώπου και της ημετέρας Οργανώσεως, ο Αρχηγός της τελευταίας ευρίσκετο εν επαφή μετά του Στρατηγού Σπηλιωτοπούλου, εν αναμονή διαταγών έξωθεν.
Τέλος τον Αύγουστον 1944 διωρίσθη Στρατιωτικός Δ/τής Αττικής ο Στρατηγός Σπηλιωτόπουλος και η Οργάνωσις έσπευσε εκ των πρώτων να τεθή υπό τας διαταγάς του και να συμμορφωθή προς τας δοθείσας υπό τούτου εντολάς.
Ο διορισμός του Στρατιωτικού Δ/τού εγνώσθη εις την Οργάνωσιν διά του κάτωθι τηλεγραφήματος αποσταλέντος υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου παραδοθέντος ημίν υπό του κ. Χρίστου Ζαλοκώστα ‘Εθνική ένωσις απολύτως αναγκαία. Δ’ επίτευξιν σκοπού ωρίσαμεν Στρατιωτικόν Διοικητή Αττικής. Σας διατάσσομεν εκτελέσατε διαταγάς του όταν κληθήτε διά στρατιωτικήν ενέργειαν’.

1) Αποστολαί ανατεθείσαι εις την Οργάνωσιν υπό του Στρατ. /Δ/ το Αττικής.
α) Δια Δ/γής του Στρατιωτικού Δ/τού Αττικής (Σ.Δ.Α) η Οργάνωσις Χ συνεκρότησε το 1ον Συν/μα Πεζικού υπό τας διαταγάς του αρχηγού της Αντ/άρχου Γ. Γρίβα και εις τον οποίον υπήχθησαν και αι Οργανώσεις ΕΔ (Εθνική Δράσις) και Ε.Κ (Εθνικόν Κομιτάτον).
β) Δια της υπ΄αριθ. 35/8-9-44 Δ/γής του Σ.ΔΑ ανετέθη εις την Οργάνωσιν ‘Χ’ ο καταρτισμός μαχητικού αποσπάσματος δυνάμεως 30 περίπου ανδρών όπερ θα μετέβαινε εις την περιοχήν Πόρτο-Ράφτη, τιθέμενον υπό τας διαταγάς του Αντ/άρχου Ζάγκλη, διά την παραλαβήν του αποσταλησομένου υπό του Γεν. Στρατηγείου Μ. Ανατολής οπλισμού, προοριζομένου διά τον εξοπλισμόν της αστυνομίας και Χωροφυλακής.
Η αποστολή αύτη ανετέθη εις τον Λοχαγόν Πυρ/κού Ξένον Μιχ. όστις κατήρτισε το απόσπασμα και το οποίον μετεφέρθη εις τον καθορισθέντα χώρον την 11 Σεπτεμβρίου 1944. Η δύναμις του αποσπάσματος τούτου ανήλθε συν τω χρόνω εις 100 περίπου ενόπλους άνδρας της Οργανώσεως κατόπιν αιτήσεων των επί κεφαλής της παραλαβής του οπλισμού.
Λόγω βραδύτητος αφίξεως του αναμενομένου βενζινοπλοίου του μεταφέροντος τον οπλισμόν εκ του εξωτερικού, το απόσπασμα ηναγκάσθη να παραμείνη παρά τον χώρον εκφορτώσεως επί αρκετάς ημέρας, κατά τας οποίας είμεθα υποχρεωμένοι να εφοδιάζομεν τούτο διά τροφίμων αποστελλομένων εξ΄ Αθηνών.
Το αναμενόμενον βενζινόπλοιον έφθασε την νύκτα της 21-22 Σεπτεμβρίου 1944. Η εκφόρτωσις του οπλισμού συνετελέσθη εντός διώρου, και εναποθηκεύθη ούτος εγγύς του χώρου εκφορτώσεως διά την μεταφοράν του εις Αθήνας.
Ο Αρχηγός της Οργανώσεως ‘Χ’ ειδοποιήθη περί της αφίξεως του οπλισμού την πρωίαν της 22 Σεπτεμβρίου και συγχρόνως ότι δεν υπήρχον αυτοκίνητα προς μεταφοράν των (η ανεύρεσις και αποστολή αυτοκινήτων είχε ανατεθή υπό του Σ.Δ.Α. εις άλλον αξιωματικόν) Τα ανωτέρω ανεφέρθησαν εις τον Σ.Δ.Α. διά του υπολ/γού Ομήρου Πααδοπούλου, ο δε Σ.Δ.Α. επεφόρτισε τον Αρχηγόν της ‘Χ’ διά την ανεύρεσιν αυτοκινήτων και την μεταφορά του οπλισμού εις Αθήνας.
Ενώ κατεγινόμεθα εις την ανεύρεσιν αυτοκινήτων, σύνδεσμος του αποσπάσματος μας πληροφορεί ότι το τελευταίον τούτο προσεβλήθη υπό κομμουνιστών και ότι διεξήγετο αγών. Απεφασίσαμεν τότε την άμεσον ενίσχυσιν του αποσπάσματος διά δυνάμεως της Οργανώσεως μεταφερομένης δι’ αυτοκινήτων, παρ΄ όλα τα μειονεκτήματα μιας νυκτερινής πορείας προς το πεδίον του αγώνος, διότι εαν ανεμέναμεν την επομένην πρωϊαν ίσως να ήτο αργά. Κατόπιν τούτου απεστάλη αμέσως ο Λοχαγός Σταυρόπουλος Χαρ. επί κεφαλής της ενισχύσεως όστις όταν έφτασε εις τον χώρον του αγώνος, ούτος είχε ήδη λήξει υπέρ των ημετέρων, μη εχόντων ουδεμίαν απώλειαν, έναντι δύο νεκρών και τριών τραυματιών των κομμουνιστών.
Ο Λοχαγός Σταυροπουλος Χαρ. επανελθών έφερε και δυο αυτοκίνητα πλήρη οπλισμού άτινα εναποθηκεύθησαν αρχικώς εις περιοχήν Θησείου. Εστάλη ακολούθως και Δευτέρα αποστολή αυτοκινήτων η οποία μετέφερεν και τον υπόλοιπον οπλισμόν . Απας ο μεταφερθείς οπλισμός παρεδόθη κατόπιν Δ/γής του Σ.Δ.Α. εις την Αστυνομίαν. Η Οργάνωσις παρέλαβε εκ του χώρου εκφορτώσεως του οπλισμού και 3 Άγγλους αξιωματικούς μετ΄ασυρμάτων οίτινες είχον μεταφερθή εκ του εξωτερικού διά του βενζινοπλοίου. Τούτους αφού τους μετέφερε εις Αθήνας και απέκρυψε επί 48ωρον αφήκε ειτα να αναχωρήσουν διά την αποστολήν ήτις τοις ανετέθη υπό της υπηρεσίας των.
Εχω υποχρέωσιν να εξάρω την προθυμίαν των μαχητών της Οργανώσεως οι οποίοι συμμετέσχον εις το απόσπασμα διά την μεταφοράν του οπλισμού, καθώς επίσης την αυτοθυσίαν τούτων, παρ΄όλους τους κινδύνους τους οποίους διέτρεξαν, όχι μόνον εκ μέρους των κομμουνιστών εις τον χώρον εκφορτώσεως του οπλισμού αλλά και κατά την προώθησιν του αποσπάσματος μέχρι του χώρου τούτου και κατά την μεταφοράν του οπλισμού ενταύθα, αναγκασθέντων των επι κεφαλής αξιωματικων να μεταχειρίζωνται διάφορα τεχνάσματα κατά την δίοδόν των διά των διαφόρων καθ΄ οδόν ‘μπλόκ’ των Γερμανών, προς εξαπάτησιν τούτων
2) Ο ένοπλος αγών εντός των Αθηνών μεταξύ της Οργανώσεως Χ και του ΕΑΜ και ΕΛΑΣ
Ευρισκόμεθα εις τας παραμονάς ή της αποχωρήσεως των Γερμανών και οι σκοποί του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ είναι πλέον φανεροί. Επιδιώκεται υπό τούτου η πάση θυσία κατάληψις της Αρχής και επιβολή της δικτατορίας του προλεταριάτου. Προς τούτο αι καταβαλλόμεναι προσπάθειαι του δύνανται να διακριθούν :
1) Εις την εξόντωσιν παντός εθνικόφρονος δυναμικού στοιχείου, δυναμένου να αντιταχθή εις τα σχέδια του
2) Εις την κώφευσιν προς πάσαν διαταγήν της Ελληνικής Κυβερνήσεως του Καΐρου και του Σ.Δ.Α. η οποία τυχόν περιορίζει το πεδίον δράσεως του. Σαφές τούτου παράδειγμα, η επί μακρόν χρόνον άρνησις του να αναγνωρίση τον Σ.Δ.Α.
3) Εις την επίτασιν της δυστυχίας του Ελληνικού λαού διά της εξασκουμένης τρομοκρατίας, ης αποτέλεσμα η απόκρυψις τροφίμων, η έλλειψις πάσης ασφαλείας των ατόμων, η πρόσκλησις θηριώδους συμπεριφοράς των βαρβάρων κατακτητών, εκδηλωθείσης δι’ απειραρίθμων τυφεκισμών και εμπρησμών. Ητο απαραίτητον διά την επιτυχίαν των σκοπών του Κ.Κ.Ε. να υπάρχουν περισσότεροι δυστυχείς και έπρεπε να εξευρεθή τρόπος δημιουργίας των.
Κατ΄αυτόν τον τρόπον φθάνομεν εις τα λυπηρά επεισόδια του Θησείου. Πιστοί εις τας αρχάς των οι ιθύνοντες το ΚΚΕ και διά να φθάσουν μέχρι του Κέντρου της πόλεως, επιζητούν την εκκαθάρισιν της περιοχής του Θησείου, όπου η ημετέρα Οργάνωσις επαρουσίαζε την μεγαλυτέραν ισχύν της.
Εις τας παραμονάς της αποχωρήσεως των Γερμανών οι του ΕΑΜ ενεργούν επιδρομάς εναντίον της περιοχής αυτής διά μικρών ομάδων και τέλος κατά την αποχώρησιν των Γερμανών την 14-30 ώραν της 8 Οκτωβρίου ενήργησαν επίθεσιν διά δυνάμεως 1500 περίπου ανδρών, ήτις διήρκεσε μέχρι της 18 ώρας της 9 Οκτωβρίου οπότε και το πυρ κατέπαυσε κατόπιν, επεμβάσεως του Σ.Δ.Α.
Θα έλεγε τις, μη γνωρίζων καλώς τους σκοπούς του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ότι η απελευθέρωσις από τον ζυγόν του κατακτητού, η είσοδος εις Αθήνας Αγγλικών και Ελληνικών στρατευμάτων, η άφιξις εις Αθήνας της ελληνικής Κυβερνήσεως, θα έθετον τέρμα εις την βίαν την οποίαν μετήρχετο τούτο εναντίον των Εθνικοφρόνων Ελλήνων. Εν τούτοις τα περισσότερα θύματα της Οργανώσεως εκ μέρους της ΟΠΛΑ υπήρξαν μετά την απελευθέρωσιν. Δολοφονίαι, απαγωγαί, συλλήψεις μελων μας και λεηλασίαι ακόμη των οικιών των εκ μέρους οπαδών του ΕΑΜ. Η έκρυθμος κατάστασις η οποία εδημιουργήθη εν Αθήναις και εις την οποίαν ουδείς ηδύνατο να θέση τέρμα, ούτε και αυτή η Ελληνική Κυβέρνησις, στερουμένη δυνάμεων, μας έδοσε την πεποίθησιν ότι μια ημέρα θα ερχόμεθα πάλιν εις ένοπλον ρήξιν με το ΚΚΕ εαν δεν ηθέλαμεν να υποταχθώμεν εις τούτο.
Προς ασφάλειαν των μελων της Οργανώσεως τα οποία ήσαν ο στόχος των οπαδών του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, ο μεγαλυτερος αριθμός τούτων είχε συγκεντρωθή εις την περιοχήν του Θησείου, όπου οι κομμουνισταί δεν ετόλμουν να εμφανισθούν φανερά και να προβούν εις πράξεις βίας. Μέρος όμως τούτων, μετέπειτα κατόπιν διαταγών του Σ.Δ.Α. επανήλθεν εις τας εστίας του.
Την πρωίαν της 3 Δεκεμβρίου ο Αρχηγός της Οργανώσεως εκληθη εις τα γραφεία της Σ.Δ.Α. υπό του επιτελάρχου της.
Ο τελευταίος παρισταμένου και του μετ΄ολίγον αφιχθέντος Υφυπουργού των Στρατιωτικών και Λ. Σπαή εζήτησε παρά της Οργανώσεως αριθμόν αξιωματικών δυναμικών διά την πλαισίωσιν των ιδρυθέντων ταγμάτων Εθνοφρουράς.
Διετέθησαν 20 περίπου αξιωματικοί της Οργανώσεως ο δε Αρχηγός μετά του κ. Υφυπουργού μετέβησαν εις το Υπουργείον Στρατιωτικών, όπου ο τελευταίος τω ανεκοίνωσε ότι μοιραίως θα κτυπηθώμεν μετά των κομμουνιστών. Την στιγμήν ακριβώς εκείνην ελάμβανε χώραν και το κομμουνιστικόν συλλαλητήριον της Πλατείας του Συν/τος. Ο κ. Υφυπουργός διέταξε τον Αρχηγόν της Οργανώσεως να επανέλθη εις Θησείον όπου ευρίσκονται και τα τμήματα της Οργανώσεως, διαθέσας εις τούτον και μεταφορικόν μέσον. Οταν ο Αρχηγός αφίχθη εις το Θησείον ηκούοντο ήδη αραιοί πυροβολισμοί διότι οι κομμουνισταί συγχρόνως με το συλλαλητήριον της Πλατείας του Συν/τος εκινήθησαν προς κατάληψιν του Θησείου.
Η μάχη του Θησείου – (3-4 Δεκεμβρίου 1944)
Δυνάμεις εκατέρωθεν. Η Οργάνωσις ‘Χ’ διέθετε μόνον 80 περίπου μαχητάς με δεκάδα αξιωματικών, διότι πλέον του ημίσεως της μαχίμου δυνάμεως της είχε ήδη επανέλθει εις τας εστίας του, κατόπιν διαταγής της Σ.Δ.Α. Έτερον τμήμα ταύτης δυνάμεως 30-40 ανδρών είχε εγκλεισθή εις οικίαν τινά της οδού Σόλωνος όπου ημύνθη επί διήμερον εναντίον των επιθέσεων των κομμουνιστών.
Οι κομμουνισταί διέθεσαν δύναμιν του ΕΛΑΣ η οποια τελικώς διά των διαδοχικών ενισχύσεων, είχε ανέλθει κατά την δευτέραν ημέραν της μάχης εις 3000 περίπου.
Η επίθεσις του ΕΛΑΣ εξεδηλώθη εξ όλων των σημείων πέριξ του Θησείου ήτοι εκ του Αστεροσκοπείου (η και σοβαρωτέρα κατεύθυνσις επιθέσεως) Κατω Πετραλώνων, Καμπά, Ψυρρή και Πλάκας.
Κατά την πρώτην ημέραν της μάχης (3 Δεκεμβρίου) συνεκροτήθησαν όλαι αι επιθέσεις του ΕΛΑΣ. Την δευτέραν ημέραν (4 Δεκεμβρίου) κατόπιν αφιχθεισών κατα την διάρκειαν της νυκτός σοβαρών ενισχύσεων του ΕΛΑΣ, η επίθεσις του επανελήφθη σφοδροτέρα. Διαδοχικά κύματα ανέλαβον επανειλημένας επιθέσεις χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς να καμθή εις ουδέν σημείον η άμυνα των μαχητών της ‘Χ’.
Από της πρωϊας της 4 Δεκεμβρίου ειδοποιήσαμεν την Σ.Δ.Α. περί της καταστάσεως και εζητήσαμεν την ενίσχυσιν μας διά του τμήματος μας της οδού Σόλωνος. Τούτο κινηθέν προς Θησείον υπό τον Ταγματάρχην Πολύζον Παντ. δεν κατώρθωσε να φθάση εις Θησείον διότι είμεθα ήδη κυκλωμένοι πανταχόθεν υπό του ΕΛΑΣ.
Η μάχη διήρκεσε μέχρι της 15 ώρας της 4 Δεεκεμβρίου χωρίς το ΕΛΑΣ να κατορθώση να εισβάλη εντός της κατεχομένης υφ’ ημών τοποθεσίας. Τέλος την 15 ώραν αφίχθησαν δύο αγγλικά τάνκς. Ο επι κεφαλής Άγγλος Λοχαγός εκάλεσε τον Αρχηγόν της Οργανώσεως κ. Γ. Γρίβαν εις το κατάστημα του Θ’ Αστυν. τμήματος και τω ανεκοίνωσε τα κάτωθι: ‘Δ/γή του Στρατηγού Σκόμπυ, να παύση η μάχη και να καταθέσετε τα όπλα τα οποία και να μας παραδώσετε. Δέχεσθε;’ Ο αρχηγός της Οργανώσεως απήντησε τα εξής: ‘Πειθαρχώ απολύτως εις τας διαταγάς του Στρατηγού Σκόμπυ και θα εκτελέσω ό,τι διατάσσει. Πρέπει όμως μετά την κατάθεσιν και παράδοσιν των όπλων μας να εξασφαλισθή, η ζωή των εθνικοφρόνων κατοίκων της συνοικίας από τας κομμουνιστικάς βιοπραγίας’
Ο Άγγλος λοχαγός έδοσεν υπόσχεσιν διά το τελευταίον (η οποία όμως δυστυχώς δεν ετηρήθη) και εκάλεσε τον αρχηγόν της Οργανώσεως να μεταβούν ομού εις τους Αρχηγούς του επιτιθεμένου κατά του Θησείου ΕΛΑΣ, προς συννενόησιν αφού απητησε να δοθή η διαταγή εις τα τμήματα της οργανώσεως να παύσουν το πύρ, ήτις και εδόθη εκ μέρους ημών.
Εντός τάνκς ο Άγγλος λοχαγός συνοδευόμενος και υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως, μετέβη εις το παρά το ύψωμα Αγ. Δημητρίου (παρά το μνημείον Φιλοπάππου) Στρατηγείον του ΕΛΑΣ και συνεννοήθη μετά τούτου, χωρίς να επιτρέψη την κάθοδον του Αρχηγού της Οργανώσεως και επομένως ο τελευταίος δεν έλαβε γνώσιν των διαμειφθέντων.
Επανελθόντες εις Θησείον διετάξαμεν σύμπτυξιν των τμημάτων μας προς το Θ! Αστυνομικό Τμήμα, οπότε οι άνδρες του ΕΛΑΣ εισήλθον εντός της συνοικίας του Θησείου και προέβησαν από τας πρώτας στιγμάς εις βιοπραγίας και δολοφονίας (μαχηταί μας, εδολοφονήθησαν και τινες εσφάγησαν κατά τον πλέον απάνθρωπον τρόπον).
Δυστυχώς παρά τας επικλήσεις μου προς τον Αγγλον λοχαγόν, ότι οι του ΕΛΑΣ παρέβησαν την συμφωνίαν μου μετά του πρώτου, ούτος ουδέν μέτρον έλαβε διά την αποτροπήν των βιαιοτήτων κατά του πληθυσμού εκ μέρους του ΕΛΑΣ.
Οι του ΕΛΑΣ τέλος εκύκλωσαν και το Θ! Αστυνομικόν Τμήμα εις ο είχον ήδη συγκεντρωθή τα τμήματα της Οργανώσεως, με διαθέσεις να εισβάλουν εντός, ημποδίσθησαν όμως υπό του Αγγλου λοχαγού.
Αγγλικά αυτοκίνητα μετέφερον είτα τα μέλη της Οργανώσεως ‘Χ’ καθώς και τους αστυνομικούς του Θ! Αστυνομικού Τμήματος εις τα Παλαιά Ανάκτορα.
Απώλειαι: Ημέτεροι: το ήμισυ της δυνάμεως μας (περί του 40) εκτός μάχης, νεκροί και τραυματίαι.
ΕΛΑΣ. Κατα πληροφορίας περί τους 700.
Το τμήμα της ημετέρας Οργανώσεως της οδού Σόλωνος (περί ου ανεφέραμεν ανωτέρω) προσεβλήθη και τούτο υπό δυνάμεων του ΕΛΑΣ και ημύνθη σθεναρώς, κατώρθωσε δε να σωθή δι΄ ηρωικής εξόδου των ανδρών του εκ της οικίας εις ην ημύνοντο, κατά την νύκταν της 4-5 Δεκεμβρίου. Την 12ην Δεκεμβρίου 1944 άπαντα τα μαχητικά μέλη μας προσέτρεξαν εκ πρώτων εις την φωνήν της Πατρίδος καταταγέντα εις τα σχηματισθέντα τάγματα Εθνοφρουράς διά να συνεχίσουν πλέον εκεί τον αγώνα των.

Αθήναι τη 24 Μαϊου 1950
Ο
Αρχηγός της Οργανώσεως ‘Χ’
Τ.Υ.
Γ. ΓΡΙΒΑΣ

Advertisements