Εκθεση Δράσης Οργάνωσης Κεφαλλήνων Συνεχιστών (ΟΚΣ)


ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ Β/4
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΔΕΣ- ΕΟΕΑ

Α Ι Τ Η Σ Ι Σ
Ναπολ. Ζέρβα
Αρχηγού Εθνικής Αντιστάσεως Ε.Δ.Ε.Σ. – Ε.Ο.Ε.Α

Εχων την τιμήν να διαβιβάσω Υμίν την έκθεσιν του Δ. Μπενετάτου Γεν. Γραμματέως της Διοικούσης Επιτροπής της οργανώσεως Αθηνών Κεφαλλήνων Συνεχιστων ως οργανώσεως Εθνικής αντιστάσεως, περί της διοκητικής διαρθρώσεως, τρόπου διοικήσεως της εν  λόγω οργανώσεως.

Θεωρώ καθήκον μου να βεβαιώσω  ως υμάς ότι η εν λόγω οργάνωσις υπήχθη υπό
τας διαταγάς μου από του Μαρτίου 1943  λαμβάνουσα παρ’ εμού έκτοτε οδηγίας
διαβιβαζομένας διά συνδέσμου μέσον της Κεντρικής Διοικήσεως του ΕΔΕΣ Αθηνών, μετά της οποίας η εν λόγω οργάνωσις ευρίσκετο εν στενή συνεργασία και συμμετέχουσα εις την Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων υπό τον τίτλον Λαϊκή απελευθερωτική ενωσις (ΛΑΕ) ήτις συσταθείσα τη πρωτοβουλία του ΕΔΕΣ Αθηνών ενεκρίθη υπ’ εμού.

Κατόπιν των ανωτέρω διαβιβάζω υμίν την συνημμένην έκθεσιν της εν λόγω οργανώσεως και συμφώνως τω Νόμω

Ε Ξ Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

1) Να αναγνωρισθή η εν αθήναις Οργάνωσις Κεφαλλήνων Συνεχιστών ως Οργανώσεως Εθνικής Αντιστάσεως εσωτερικού υποτεταγμένη εις εμέ από του Μαρτίου 1943 μέχρι πέρατος του αγώνος.
2) Να αναγνωρισθή ο Διονύσιος Μπενετάτος ως Γενικός Γραμματεύς (Αρχηγός) της εν λόγω Οργανώσεως και η υπ΄ αυτόν Διοικούσα επιτροπή ως και αι εν τη εκθέσει γενόμεναι μεταβολαί και τον χρόνον τούτων.
Μετά τιμής
Ν. Ζέρβας
(Υπογραφή)

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Διονυσίου Π. Μπενετάτου
Πεσματζόγλου 1
Τηλ. 25874.

Περί αναγνωρίσεως οργανώσεως Εσωτερικής Αντιστάσεως

Αθήναι τη 6.12.1952.

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΝ Β4
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω Υμίν την έκθεσιν μου σχετικώς με την διοικητικήν διάρθρωσιν και δράσιν της οργανώσεως Κεφαλλήνων Συνεχιστών, ως Εθνικής Οργανώσεως εσωτερικού έχουσα ως κάτωθι:

Μετά την εισβολήν και κατάληψιν της Ελλάδος υπό των επιδρομέων κατακτητών η σκέψις του κάθε Έλληνος πατριώτου εστράφη προθύμως εις την ίδρυσιν οργανώσεως αντιστάσεως, ως και πολλοί άλλοι πατριώται συνέλαβον και εγώ την
σκέψιν ιδρύσεως οργανώσεως. Την  σκέψιν μουαυτήν ανεκοίνωσα εις εντίμους πατριώτας μου Κεφαλλήνας και ούτω τας 10 Οκτωβρίου 1941 ιδρύσαμεν την οργάνωσιν Κεφαλλήνων Συνεχιστών (Ο.Κ.Σ.)

Οργανωτική διάρθρωσις της (Ο.Κ.Σ.).

Συνέστησα Διοικητικήν επιτροπήν της Οργανώσεως αποτελεσθείσα εκ των κάτωθι:
1) Γκεντιλίνην Κων/νον από 16.10.42 ως την απελευθέρωσιν.
2) Δελαπόρταν Παντελήν από 16.10.1942 ως την απελευθέρωσιν
3) Κουνάδην Σπυρίδωνα από 10.10.1941 ως 21.3.43

4) Λαδάν Ευάγγελον από 10.10.41 ως 11.5.1942.
5) Λειβαδάν Παναγ. από 16.10.41 έως την απελευθέρωσιν
6) Μαρκάτον Παναγιώτην από 10.10.41 έως 21.143.
7) Μπενετάτον Διονύσιον από 10.10.41 έως την απελευθέρωσιν
8) Παγουλάτον Γρηγόριον από 15.12.1941 ως 21.3.42
9) Φλωράτον Χαράλαμπον από 16.10.1942 ως την απελευθέρωσιν.
2) Κατόπιν γενομένων συντονιστικών προσπαθειών των μελών της Διοικήσεως και την μύησιν των συμπατριωτών μας Κεγαλλήνων η οργάνωσις επεξετάθη εις την πόλιν των Αθηνών και ιδρύσαμεν τα κάτωθι Συνοικιακά Τμήματα ήτοι:
1) Πετράλωνα – Κουκάκι – Μακρυγιάννη
2) Καλλιθέα – Νέος Κόσμος
3) Αμπελόκηποι – Νεάπολις – Γκύζι
4) Κέντρον πόλεως Αθηνών
5) Κολωνός
6) Μεταξουργείον
7) Γκαζοχώρι

Σκοποί της Οργανώσεως
Ο σκοπός της Οργανώσεως ήτο δράσις κατά των κατακτητών.
Μέσα – Η σύμπηξις τυπογραφείου μετά των απαραιτήτων εξαρτημάτων και έκδοσις Μυστικού Τύπου.
Ειδική δράσις της Οργανώσεως
1) Τον Αύγουστον 1942 ιδρύσαμεν το Μυστικόν Τυπογραφείον οδός Μέτωνος αριθ. 2. Τα έξοδα διά την αγοράν πιεστηρίου διετέθησαν από έρανον μεταξύ των φίλων και των μελών της οργανώσεως.
2) α) Εις τας 24 Σ/βρίου 1942 εξεδώσαμεν την πρώτην εφημερίδα της Οργανώσεως τον Συνεχιστήν, η εφημερίς αύτη εξεδόθη εις 14 εκδόσεις.
β) Τας 9 Οκτωβρίου 1942 εξεδώσαμεν το πρώτον φύλλον της εφημερίδος Αγροτική φωνή, αύτη εξεδόθη εις 22 εκδόσεις.
3) Τον Μάρτιον 1943 ιδρύσαμε το τμήμα σφραγίδων και πλαστών ταυτοτήτων, από το εν λόγω τμήμα εξυπηρετήθησαν πλείστα πρόσωπα καταζητούμενα ή θέλοντα να μεταβούν εις την ελευθέραν ορεινήν Ελλάδα να καταταγούν ως αντάρτες ή δι΄ άλλας υπηρεσίας του Εθνικού Αρχηγείου. – Επίσης κατεσκευάζοντο κατόπιν παρακλήσεως της οργανώσεως ΕΔΕΣ Αθηνών σφραγίδαι διά τας οργανώσεις του ΕΔΕΣ και του Γενικού Αρχηγείου Ε.Ο.Ε.Α.
4) Εις το Τυπογραφείον της Οργανώσεως μας εξετυπούντο εκτός των Εφημερίδων της Οργανώσεως μας και πλείσται άλλαι εφημερίδες της Αντιστάσεως – Δημοκρατική Σημαία – Νέα ζωή – Δόξα – Λ.Α.Ε. και άλλας.
5) Οργανώσαμεν ειδικόν συνεργείον διανομής των εφημερίδων μας και προκηρύξεων.
6) Εις το Τυπογραφείον της οργανώσεως μας κατεσκευάσθησαν τα κλισέ των γραμματοσήμων του Γενικού Αρχηγείου των Ε.Ο.Ε.Α. καθώς και μέλη της οργανώσεως μας επεννόησαν και εζωγράφησαν τα σχέδια των εν λόγω γραμματοσήμων. Δυστυχώς όμως ενώ εξετυπούντο τα γραμματόσημα αυτά ανεκαλύφθη από την Γκεστάπο το Τυπογραφείο μας οδός Μέτωνος αρ. 2 και συνελήφθησαν 11 Ιουλίου 1944 τέσσαρεις τυπογράφοι και ο Διονύσιος Μπενετάτος επίσης κατεσχέθη το υλικόν και διηρπάγησαν τα δύο μας πιεστήρια καθώς και άλλα μηχανήματα και εργαλεία.

Γενική δράσις της οργανώσεως μας
Κατά τον μήνα Φ/βριον 1943 συνεστήθη η ομοσπονδιακή οργάνωσις Λαϊκή Απελευθερωτική Ενωσις (Λ.Α.Ε) εις την οποίαν έλαβον μέρος οι κάτωθι οργανώσεις:
α) Ε.Δ.Ε.Σ. ήτις ήτο και η πλέον δυναμική
β) Αγροτικό Σοσιαλιστικόν Κόμμα
γ) Σοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος
δ) Οργάνωσις Κεφαλλήνων Συνεχιστων
ε) Ομάς εμπόρων
στ) Πανελλήνιος Ενωσις Εφέδρων Αξιωματικων
ζ) Ιερά Φάλαγξ
Αι εν λόγω οργανώσεις ετέλουν υπό την Προεδρείαν του Αρχηγού του Ε.Δ.Ε.Σ. Αθηνών Ιωάννου Ματσούκα.
2ον) Εν συνεχεία της συνεργασίας της οργανώσεως μας με τον ΕΔΕΣ Αθηνών εις την Λαϊκήν Απελευθερωτικήν Ενωσιν τον Μάρτιον 1943 υπέβαλον δήλωσιν προς τον Στρατηγόν Ναπολέωντα Ζέρβαν διά της οποίας έκτοτε είμαι υποτεταγμένος εις το Αρχηγείον Αρχηγός.
3ον) Εις την εφημερίδα Συνεχιστής τας 24 Σ/βρίου απεκαλυψαμεν ότι το Κ.Κ.Ε. επιδιώκει την μονοπώλησιν του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος και υπογραμμίζοντες τον κίνδυνον εμφυλίου πολέμου κατά την κατοχικήν περίοδον όστις θα ωφελούσε μόνον τους κατακτητάς. Ετάχθημεν εναντίον της μονοπολήσεως καλούντες τας άλλας μη κομμουνιστικάς οργανώσεις ν΄ αποχωρήσουν του Ε.Α.Μ. Πράγματι πριν του Ν/βρίου 1942 είχαν αποχωρήσει του Ε.Α.Μ. τόσον το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος όσον και το Αγροτικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα. Τον δε Ιανουάριον 1943 απεχώρησαν και τα τρία Ε του Μιλτιάδου Κανάρη.
4ον) Τας 16 Ν/βρίου 1942 από τον Συνεχιστήν καταγγείλαμεν την μελετωμένην υπό των Γερμανών, εν συνεργασία και με τον Κοτζαμάνην Υπουργόν της Γερμανόδουλης Κυβερνήσεως των Αθηνών, πολιτικήν επιστράτευσιν και ελάβομεν μέρος εις την απεργίαν της 5ης Μαρτίου 1943 η οποία εματαίωσε την επιστράτευσιν ταύτην.
5ον) Τας 25 Μαρτίου 1943 εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Κωνσταντίνου Ομονοίας εκκλησία που ωρίσθη από τον αρχηγόν του ΕΔΕΣ διά την οργάνωσιν μας εσημείωσεν πλήρη επιτυχίαν.
6ον) Αι οργανώσεις μας συμμετείχον εις την απολύτως επιτυχούσαν απεργίαν της 13ης Ιουλίου 1943 εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά την είσοδον των Βουλγάρων εις Θεσσαλονίκην.
7ον) Την 28ην Οκτωβρίου 1943 εις τας υπό των Εθνικών Οργανώσεων γενομένας εκδηλώσεις διά την επέτειον της κηρύξεως του πολέμου υπό της Ιταλίας εις την Ελλάδα εις την οργάνωσιν μας έτυχε διά κληρου το θέατρον Αλάμπρα. Τα μέλη της Οργανώσεως μας τα οποία μετέβησαν εκεί διέκοψαν την παράστασιν του Θεάτρου με ζητωκραυγάς υπέρ της Πατρίδος και κατά των κατακτητών και συνήγειραν το εν τω θέατρω πλήθος του κόσμου.
Κατά ταύτα και συμφώνως προς τον Α.Ν. 971/1949 ως αυτός ετροποποιήθη και ακυρώθη υπό του Ν.Δ.1104/1949 εν συνδυασμώ προς τον Ν. 2272/52
α) Ε ξ α ι τ ο ύ μ ε θ α
1) Ν’ αναγνωρισθή η εν Αθήναις Οργάνωσις της Οργανώσεως Κεφαλλήνων Συνεχιστών ως Εθνική Αντίστασις Εσωτερικού εξηρτημένη εκ του Αρχηγείου των Ε.Ο.Ε.Α.-
2) Να αναγνωρισθή ο Διονύσιος Μπενετάτος αρχηγός της εν λόγω Οργανωσεως από του Σ/βρίου 1941 ως τον Φεβρουάριον 1943 ως αυτοτελής Αρχηγός και από τον Μάρτιον 1943 ως την απελευθέρωσιν υποτεταγμένος εις το Αρχηγείον των Ε.Ο.Ε.Α. ως και η διοικούσα Επιτροπή μας με τα εν αυτη οριζόμενα πρόσωπα και τας γενομένας μεταβολάς.

                         Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή
Γεν. Γραμματεύς                                          Τα μέλη
Διον. Μπενετάτος                                      Π. Λειβαδάς
Π. Δελαπόρτας
(Υπογραφή)                                              Χ. Φλωράτος
(Υπογραφαί)