Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ/18 Δεκ 1944


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ             Αθήναι τη 18 Δ/μβρίου 1944
Τμήμα Εμπιστευτικόν                                          ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
Αριθμ. Πρωτ. 6886 Φ.26/95

Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(Διεύθυνσιν Αστυν. Πόλεων)
ΕΝΤΑΥΘΑ

Λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρωμεν Υμίν ότι καθ’ ας έσχομεν πληροφορίας το ΚΚΕ καταρτίζει μυστικάς ομάδας, αίτινες μετά την  κατάπαυσιν της ενόπλου στάσεως έχουσιν εντολήν να προβαίνωσιν εις δολοφονίας Αστυνομικών και Αξιωματικών του Στρατεύματος.-

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τ.Υ.

ΑΓΓ.Μ.ΕΒΕΡΤ
Αστυνομ. Δ/ντής Β΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ (Υ.Τ.Α.)
1)  ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ
2)  ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
και 3) ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Advertisements