Κοινοποίηση διαταγής Πρωθυπουργού, 3 ΕΟΤ/1ΕΓ/18 Δεκ 1944


ΙΙΙ ΕΛΛΗΝ. ΟΡΕΙΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ι
Αριθ. Πρωτ. 7979

Δ Ι Α Τ Α Γ  Η

Κατωτέρω κοινοποιώ ως έχει την υπ’ αριθ. 106394/16-12-44 διαταγήν Προέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργού Στρατιωτικών.-
Σ.Δ. τη 18η Δεκεμβρίου 1944
Διά την ακρίβειαν                                         Ο
Το                                            Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
Ι Γραφείον                            ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ.
Τ.Σ.Υ.                                               Συντ/ρχης

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ: Πίνακος Γ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΑΡΧΟΥ
Αριθ. πρωτ. 106394

ΠΡΟΣ
Τον Διοικητήν της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας
Συντ/ρχην Τσακαλώτον Θρασυβ.
Ε ν τ α ύ θ α
Η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία συνεχίζουσα την λαμπράν ιστορίαν της την οποία έγραψεν εις Ρίμινι και Ρουβίκωνα, διεξαγάγει από δεκαημέρου και πλέον παρά το πλευρόν των Μεγάλων Βρεττανών Συμμάχων μας σκληρόν αγώνα μετ’ αυτοθυσίας και πίστεως διά την καταστολήν της εθνοκτόνου στάσεως και την εξασφάλισιν των δημοκρατικών ελευθεριών του Λαού μας.
Ως Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός των Στρατιωτικών εκφράζω προς υμάς και τους Αξ/κούς και οπλίτας των πλήρη ευαρέσκειάν μου.

Αθήναι τη 16η Δεκεμβρίου 1944
Ο
Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
και Υπουργός των Στρατιωτικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Advertisements