Διαταγή επίθεσης εναντίον ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΕΓ/17 Δεκ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΑΣ                             Σ.Δ.Μ. 17.12.44 ΩΡΑ 8η
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡΙΘ.Ε.Π.Ε. 1175

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΙΙ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ      )
ΑΡΤΗΣ          )
Χάρται               ΠΟΓΩΝΙΟΥ       )     1:100.000
ΠΑΡΓΑΣ          )

Ι.-    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:  Θετικαί πληροφορίαι φέρουσιν ότι ο ΕΔΕΣ ενισχύεται και προπαρασκευάζεται ίνα επιτεθή κατά του ΕΛΑΣ εν συνδυασμώ Βρεττανών και τμημάτων Παπανδρέου εις άλλα σημεία. Δυνάμεις και διάταξις ΕΔΕΣ, ως το υπ’ αριθ.Ι Δελτίον Πληροφοριών.-

ΙΙ.-   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ:  Ενεργούσα επί του γενικού άξονος ΜΕΤΣΟΒΟ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ – ΚΛΑΖΙΑΔΕΣ – ΑΥΓΟ – ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ, να συντείνη εις την κύκλωσιν και εκμηδένησιν κυρίου όγκου δυνάμεων ΕΔΕΣ, ευρισκομένου βορείως της γραμμής ΠΙΣΤΙΑΝΑ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ – ΒΕΡΕΝΙΚΙ – ΚΑΤΩ ΖΑΛΟΓΚΟ.-

Εκατέρωθεν με ανάλογον αποστολήν: α) Η VIIIη Μεραρχία κατά τον γενικόν άξονα ΜΕΓΑΡΧΗ – ΑΡΤΑ – ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ – ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ β) Η ΙΧη Μεραρχία μετά VΙης Ταξιαρχίας κατά τον γενικόν άξονα ΡΟΔΟΤΟΠΙ – ΜΟΥΣΠΙΝΑ – ΑΣΠΡΟΧΩΡΙ – ΜΠΙΣΤΙΑ.-

ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ

Νοτιοδυτικόν όριον: ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑ – ΚΟΥΚΛΕΣΙ – ΜΕΛΙΑΝΑ (άπαντα ναι).

Βορειοδυτικόν όριον:ΔΟΛΙΑΝΗ – ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ – ΑΝΑΤΟΛΗ – ΑΜΠΕΛΙΑ – ΛΙΠΠΑ – ΑΡΔΟΣΗ (άπαντα όχι).-

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

5ον Σύνταγμα Πεζικού, 28ον Σύνταγμα Πεζικού, 1/38 Σύνταγμα Ευζώνων, 4ον Σύνταγμα Πεζικού μείον Τάγμα, Ια και Ιβ ορειβατικαί πυροβολαρχίαι και 1η αντιαρματική πυροβολαρχία.-

ΙΙΙ.-  ΙΔΕΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Εις μίαν πρώτην φάσιν να καταλάβη τους ορεινούς όγκους ΔΡΙΣΚΟΥ και ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ.-

Εις μίαν δευτέραν φάσιν, αναλόγως της παρουσιασθησομένης τακτικής καταστάσεως, είτε να κινηθή προς ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ καλυπτομένη προς ΙΩΑΝΝΙΝΑ, είτε να στραφή προς ΙΩΑΝΝΙΝΑ καλυπτομένη προς ΑΕΤΟΡΑΧΗ.-

Κατά την δευτέραν ταύτην φάσιν προσπάθεια διαβάσεως του Ι/38 Συν/τος μείον Τάγμα πλέον Πυρ/χία από γέφυραν ΠΛΑΚΑΣ και προχώρησις τούτου κατά τον άξονα ΚΑΛΕΝΤΖΙ – ΚΡΥΦΟΒΟ προς αποκοπήν των εκ της κοιλάδος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προς Νότον τυχόν επιχειρησόντων να συμπτυχθώσι τμημάτων.-

Η κατάληψις ΔΡΙΣΚΟΥ και ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ θα ενηργηθή εις δύο χρόνους.

1ος χρόνος: Κατάληψις γραμμής ΑΡΔΟΜΙΤΣΑ – ΜΥΛΟΣ ΝΤΟΥΡΑΧΑΝ – υψ.1077,76 (1000 μέτρα Δυτικώς ΒΑΖΓΙΑ), ΒΑΖΓΙΑ με ενδιάμεσον αντικειμενικόν σκοπόν την γραμμήν ΑΡΔΟΜΙΤΣΑ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  (3.500 μ. Ανατολικώς ΑΡΔΟΜΙΤΣΑΣ) – αντέρισμα ΚΟΡΑΚΑ.-

2ος χρόνος:  Κατάληψις της γραμμής ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (υψοδείκτης 756,65) – ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΚΑΛΗΣ – χωρίον ΚΟΝΤΙΝΟΥΣ, με ενδιάμεσον αντικειμενικόν σκοπόν την γραμμήν ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (υψ.756,85) – υψ.1081,19 (600 μ.Ν.Α. ΓΕΡΑΚΑΡΗ) – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.-

IV.-  ΔΙΑΤΑΞΙΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ διά την πρώτην φάσιν.

Διά την δευτέραν φάσιν θα εκδοθούν νεώτεραι διαταγαί.
Α΄ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΧΗΣ

1)-   28ον Σύνταγμα Πεζικού πλέον Ουλαμός αντιαρματικού των 47/32 υπό την Διοίκησιν του Συντάγματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Επιτεθέμενον κατά την γενικήν κατεύθυνσιν ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ – ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ -υψ. ΒΙΓΛΑ, να καταλάβη το ύψωμα ΒΙΓΛΑ και τα αμέσως Νοτίως τούτου περί τα 700 μέτρα δύο υψώματα, εξ ων να βοήθηση την ενέργειαν του 5ου Συντάγματος προς κατάληψιν του υψώματος ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. Ταυτόχρονα να προσπαθήση να υπερκεράση από Δυσμών και προς την γενικήν κατεύθυνσιν ΜΑΖΙΑ – ΜΥΛΟΣ ΝΤΟΥΡΑΧΑΝ τα ως άνω υψώματα καλυπτόμενον διά των ιδίων του δυνάμεων προς ΛΙΓΚΙΑΔΑΣ.-

Μετά την κατάληψιν υπό του 5ου Συντάγματος του υψώματος ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ θα προσπαθήση να ενισχύση τούτο διά του αριστερού του εις την κατάληψιν του υψώματος 1077,76, μεθ’ ο και συν τη προχωρήσει του 5ου προς ΓΕΡΑΚΑΡΗ θέλει στραφή και καταλάβη το ύψωμα ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ (υψ.756,65) προς παρεμπόδισιν τυχόν από ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ εχθρικών ενισχύσεων.-

ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ. Το παράλληλον της αμαξιτής αντέρισμα αμέσως Βορείως ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΑ (υψ.831-υψ.1007).-

2)-   5ον Σύνταγμα Πεζικού πλέον Ουλαμός αντιαρματικού Πυροβολικού 47/32 υπό την Διοίκησιν του Συν/τος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

α)  Επιτεθέμενον κατά την κατεύθυνσιν ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΤΙΣΤΑ – ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, να καταλάβη το ύψωμα ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (1000μ. Β.Δ. ΒΑΖΙΑΣ).-

Μετά τούτο να συνεχίση την κίνησίν του κατά την γενικήν κατεύθυνσιν της κορυφογραμμής του ΔΡΙΣΚΟΥ (ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΙ – ΚΟΝΤΙΝΟΥΣ) και να καταλάβη διαδοχικώς τα υψώματα 1077,76 (1000 μ.Δ΄ ΒΑΖΙΑΣ) – 1081,19 και τα υψώματα μεταξύ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓΙΟΚΑΛΗΣ και ΚΟΝΤΙΝΟΥΣ προσπαθούν διαρκώς να συνδέεται δεξιά μετά του 28ου Συντάγματος.-

β)    Η διαρκής κατάληψις εν αρχή από της κατευθύνσεως ΚΡΑΨΗΣ και είτα από της περιοχής μεταξύ ΚΡΑΨΗΣ – γεφύρας ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ.-

ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ. Η Δυτική όχθη του ποταμού Αράχθου.-

3)-   ΙΙ/1/38 Τάγμα υπό την Διοίκησίν του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Συνδέον κατά την επίθεσιν τα 5ον και 28ον Συντάγματα να επιτεθή κατά  την κατεύθυνσιν ΠΑΠΑΛΕΞΗ – ΧΑΝΙ ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ – υψ. ΒΙΓΛΑ και να ενισχύση το μεν 28ον Σύνταγμα εις την κατάληψιν του υψώματος ΒΙΓΛΑ και των περί τα 700 μέτρα Νοτίως ΒΙΓΛΑΣ υψωμάτων, το δε 5ον Σύνταγμα εις την κατάληψιν του υψώματος ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.-

Μετά την κατάληψιν των άνω υψωμάτων να φροντίση να συνδεθή με την Διοίκησιν του 5ου Συντάγματος ήτις να τηρήση τούτο εν εφεδρεία έτοιμον να επέμβη ενδεχομένως και προς τον τομέα του 28ου Συντάγματος.-

ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ.  Η Δυτική όχθη του ποταμού ΑΡΑΧΘΟΥ.-

Προπαρασκευαστικαί ενέργιαι διά την κατάληψιν των βάσεων εξορμήσεως όλων των Μονάδων θέλουσι διαταχθή διά νεωτέρας Διαταγής.-

4).-  ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ 5ου και 28ου.

Η γραμμή: Υψοδείκτης 831-1400 μέτρα Β.Α. ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (εις 28ον Σύνταγμα)- ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (εις 5ον Σύνταγμα) – ΚΛΑΞΙΑΔΕΣ (εις 28ον Σύνταγμα) – ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓΙΟΚΑΛΗΣ (εις 5ον Σύνταγμα).-

5)-   Ι/38 Σύνταγμα Ευζώνων μείον Τάγμα πλέον Ια Πυροβολαρχία υπό την Διοίκησιν του Συντάγματος.

Καθ’ όλην την πρώτην φάσιν θα προσπαθήση διά παρενοχλήσεως και επιδείξεων να απασχολήση το δυνατόν περισσοτέρας δυνάμεις του αντιπάλου προς την περιοχήν του ει δυνατόν δε να γίνη κύριον της γέφυρας της ΠΛΑΚΑΣ και εν ευκαιρία να προχωρήση προς ΚΑΛΕΝΤΖΙ.-

Β΄ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ

Η Ια Πυροβολαρχία των 75 εκατοστών.

Τασσομένη εις περιοχήν Ανατολικώς ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ θα ενεργήση εν αρχή και μέχρι καταλήψεως των περί ΒΙΓΛΑΝ υψωμάτων επ’ ωφελεία του 28ου Συντάγματος μεθ’ ο και προς κατάληψιν των υψωμάτων ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – 1077,76 και περαιτέρω επ’ ωφελεία του 5ου Συντάγματος.-

Γ΄ ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ  ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Το 4ον Σύνταγμα Πεζικού μείον Τάγμα.
Αρχική θέσις: Περιοχή ΔΕΜΑΤΗ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Έτοιμον να επέμβη κατά προτίμησιν υπέρ του 28ου Συντάγματος κατά την κατεύθυνσιν ΑΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ -ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, ενδεχομένως υπέρ του 5ου Συντάγματος κατά την κατεύθυνσιν ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΓΕΡΑΚΑΡΗ.

V.-   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ι.-    ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.

Μεραρχίας:          ΔΕΜΑΤΗ                   )
5ου Συντάγματος:  ΜΕΓΑΛΗ ΓΟΤΙΣΤΑ  ) αρχικώς
28ου Συντάγματος: ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ           )

Περαιτέρω και μετά την προχώρησιν προς τον αντικειμενικόν σκοπόν του 2ου χρόνου της ιδίας ενέργειας.

Μεραρχίας: ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ή ΜΑΖΙΑ
5ου Συντάγματος: Κατά τον άξονα ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΝ – ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΙ.
28ου Συντάγματος: ΑΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ – ΡΙΑΝΝΙΣΤΑ – ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ.

2.-   ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.

Σύμφωνα προς ειδικήν Διαταγήν.

VI.-  Η μ έ ρ α  Η  και Ώ ρ α  Ω ορισθήσονται δι’ ετέρας Διαταγής.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

1ον  ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ.  Εις τρόφιμα εκ Κέντρου ΜΕΤΣΟΒΟΥ.-
Εις πυρομαχικά Ομοίως εκ Κέντρου ΜΕΤΣΟΒΟΥ εφ’ όσον καταστή δυνατή η μεταφορά τοιούτων.-

2ον  ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ.

Εις Μέτσοβον διά των κενών μεταγωγικών.-

Η

Διοίκησις της Μεραρχίας

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                               Ι.ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ
1ον, 28ον, 1/38, 4ον Συντάγματα                            Συν/ρχης
ΙΙ/1/38 Τάγμα, Ιβ και Ιδ Πυρ/χίαι,
Αρχηγός Πυρ/κού, Υγειονομική Υπηρεσία,
Επιμελητεία, Δ/σις Διαβιβάσεων.-                             Διά την ακρίβειαν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                                    Το
Γενικόν Στρατηγείον    (υ.τ.α.)                                      ΙΙΙον Γραφείον
ΙΙην Μεραρχίαν, VIIIην Μεραρχίαν,                                  Τ.Σ.Υ.
ΙΙον Αρχηγείον Μεραρχίας                                     Π. ΤΟΜΙΝΟΥΛΙΔΗΣ

Advertisements