Δελτίο πληροφοριών, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ/5 Ιαν 1945


ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1945

1)     Κατ’ αναφοράν το υπόγειον της οικείας εις την γωνίαν των οδών Καστριώτου και Παπαστράτου είναι πλήρες δυναμίτιδος.

2)     Κατά πληροφορίαν εις το επί της οδού Σταδίου – Κοραή μέγαρον όπου άλλοτε το Κέντρον Ε.Μ. και προς την οδόν Σταδίου είναι το βιλιοπωλείον Ο ΡΗΓΑΣ και εντός αυτού υπάρχει εκτός των άλλων και η κομμουνιστική βιβλιοθήκη. Ειδοποιήθη η αρμοδία υπηρεσία.

3)     Τέως χωροφύλαξ της Ειδικής Ασφαλείας κρατούμενος ως δοσιλόγος εις τας φυλακάς Αβέρωφ ανέφερε τα εξής: συνελήφθη την 16-12-44 μετ’ άλλων 250-270 ανδρών εγκαθείρκτων κατά την κατάληψιν των φυλακών υπό των ανταρτών και Ελασιτών και ωδηγήθησαν εις συνοικίαν Γκύζη την 19ην ώραν. Άνδρες της Πολιτοφυλακής εξ υποστέγου Γκαράζ όπου εκρατούντο παρέλαβον κατ’ επιλογήν 40-50 δήθεν ανήκοντες εις Τάγματα και Ειδικήν Ασφάλειαν ους προσδέσαντες διά σχοινίου την 22αν ώραν μετέφερον εις χαράδραν όπισθεν συνοικίας Γκύζη προς εκτέλεσιν. Τους υπολοίπους μετέφερον την ιδίαν νύκτα συνωδεία Ελασιτών εις Κυψέλην μεταξύ δε των συνοδών ανεγνώρισε αστυφύλακα εν πολιτική περιβολή ονόματι Θεόδωρον μαθήτην εσχάτως Σχολής Αρχιφυλάκων.

Εις Κυψέλην ενεκλείσθησαν εις οίκημα πρώην Μπαρ μετ’ εκατόν περίπου γυναικών των φυλακών Αβέρωφ. Εκεί αστυνομικοί εν πολιτική περιβολή έχοντες ονομαστικάς καταστάσεις τούτων τους εκάλεσαν να  δηλώσωσιν εάν ήσαν τσολιάδες ή άνδρες της Ειδικής Ασφαλείας ή συνεργασθέντες μετά Γερμανών χωρίς να φοβηθώσι συνεπείας διότι αύτοι θα απονείμωσι δικαιοσύνην. Εδήλωσαν περίπου 40 το παρελθόν των μεταξύ των οποίων και ο ενωμοτάρχης της Ειδικής Ασφαλείας Γαγάτσης Κων/νος. Τούτων έδεσαν τας χείρας και τους περέλαβον χωρίς να τους αφίσωσι να πάρουν μαζύ τους κουβέρτες ή άλλα είδη και τους οδήγησαν εις χαράδραν όπισθεν λόφου Κυψέλης προς εκτέλεσιν. Επί πλέον ανέφερεν ότι μεταξύ των συλληφθέντων ήσαν και ο Στρατηγός Μπάκος και ο τέως Υπουργός Πειρουνάκης των οποίων έδεσαν τους οφθαλμούς και εκακοποίησαν. Τούτους εξεχώρισαν από τους άλλους όταν έφθασαν εις Γκύζη και έκτοτε δεν τους επανείδεν. Εις την Κυψέλην την 2αν μεταμεσονύκτιον ώραν η Πολιτοφυλακή παρέλαβε 20 γυναίκες τινές των οποίων είχον μικρά παιδιά χωρίς να αφίσωσι και ταύτας να παραλάβωσι τα είδη των αφού προηγουμένως έδεσαν τας χείρας των. Προφανώς τας μετέφερον προς εκτέλεσιν. Την 9ην ώραν της επομένης 14 εξ αυτών μετεφέρθησαν εις Πολιτοφυλακήν Κυψέλης όπου εκρατούντο 30 άνδρες και γυναίκες φρουρούμενοι υπό αστυνομικών εν πολιτική περιβολή εξ ων 2 ονόματι Γιάννης και Τάσος. Εκείθεν 50 δι’ αυτοκινήτου μετεφέρθησαν και ενεκλείσθησαν εντός του υπογείου του Κιν/φου όστις είναι πλησίον της εκκλησίας Ευαγγελιστρίας Περιστερίου όπου μετεφέρθησαν βραδύτερον εκ Κυψέλης και άλλοι των φυλακών Αβέρωφ μεταξύ των οποίων και εις Κρητικός ονόματι Καλογερίδης. Αργότερον εις πρόσκλησιν των ανταρτών όσοι εξ αυτών δήλωσαν ότι ανήκον εις τον ΕΛΑΣ και Ε.Κ.Ε. 50 τον αριθμόν περίπου οδηγήθησαν εις Πολιτοφυλακήν Περιστερίου. Άπαντας τους υπολοίπους 250 περίπου αφού τους κατέγραψαν ονομαστικώς αστυνομικοί εν πολιτική περιβολή παρέλαβον γενειοφόροι αντάρται και πεζή συνώδευσαν μέσω Χαϊδαρίου – Δαφνίου εις Καλύβια όπου έφθασαν την 1 μεταμεσονύκτιον ώραν. Εκεί ενεκλείσθησαν εντός σταύλους και περί τα εξημερώματα άλλοι της Πολιτοφυλακής τους μετέφεραν εις χωρίον Κρόραν όπου εχωρίσθησαν εις 2 ομάδας και την μεν μίαν ενέκλεισαν εις την κατεστραμένην εκ πυρκαϊάς εκκλησίαν την δε άλλην εις άλλην οικίαν. Την 19ην ώραν νέοι άνδρες της Πολιτοφυλακής εκάλεσαν περί τας 20 νεάνιδας τας πλέον ευηδείς τας οποίας  επανέφερον την 8ην πρωϊνήν της επομένης ως δε εδήλωσαν αύται εβιάσθησαν παρά τούτων. Το ίδιον συνέβη και εις ετέρας 20 γυναίκας της άλλης ομάδος. Την ιδίαν πρωΐαν οι της Πολιτοφυλακής εζήτησαν να παραδώσουν και παρέδωσαν ότι τιμαλφές είχον δακτυλίδια ωρολόγια κ.λ.π. Καθ’ όλον το διάστημα από της απαγωγής ήσαν νήστεις και μόνον εις Κρόρα τους έδωσαν λίγον σίτον βεβρασμένον. Το χωρίον Κρόρα είναι κατεστραμμένον. Εκεί επληροφορήθη ότι μετεφέρθησαν και εξετελέσθησαν 17 αστυνομικοί ανήκοντες εις την υπηρεσίαν Μπουραντά εις εκδίκησιν επειδή ο τελευταίος ούτος κατήγετο εκ Κρόρας. Την 4ην ημέραν ήλθε Πολιτοφυλακή εκ Θηβών και τους παρέλαβε και εν μέσω κακοκαιρίας και χιόνων οδηγήθησαν εις χωρίον Δεριμάρη. Καθ’ οδόν  περί τους 30 ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες κατέπεσαν ημιθανείς και ασφαλώς θα απέθανον αν δεν εξετελέσθησαν παρά των συνοδών διότι όπισθεν αυτών ηκούοντο πυροβολισμοί. Εις Δεριμάρη έφθασαν την ημέραν των Χριστουγέννων από Κόρκαν και κατέφυγον εις τας οικίας των χωρικών όπου έτυχον περιποιήσεως μέχρι της 27-12-44 οπότε τους παρέλαβεν η Πολιτοφυλακή διά το Κριεκούκιον, καθοδόν όμως ο αναφέρων και έτερος πατριώτης του διέλαθον της προσοχής των φρουρών και κατόπιν πολλών κινδύνων έφθασαν εις οικίαν γνωστού του παρά τω Χαϊδάρι και εκείθεν εις Αθήνας όπου παρουσιάσθη αμέσως εις το Αρχηγείον την 1-1-45.

4)     Κατά πληροφορίαν  α) ο Δ/ντής του Χημικού εργαστηρίου Ευαγγελισμού εξακολουθεί και σήμερον να συγκεντρώνη τους κομμουνιστάς του Ευαγγελισμού κάθε εσπέραν και τους κάμει κομμουνιστικήν θεωρίαν. β)  Εις την επί της οδού Σολωμού 87 πολυκατοικίαν Βουγιούκα εφιλοξενούντο οικειοθελώς καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων Ελασίται.  γ) Εις το υπόγειον της οικείας Σολωμού 29 νεαρός Χριστάκις ονόματι υπήρξε καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων πληροφοριοδότης των Ελασιτών. Εκ του 3ου ορόφου της αυτής κατοικίας ο Νομοκτηνίατρος Θεσ/κης ονόματι Αλεβίζος έχει τον υιόν του και γαμβρόν του μαχητάς του ΕΛΑΣ. Ο γαμβρός του με την οικογένειάν του ονόματι Καμαρινός άμα ως αντελήφθη ότι η υπόθεσις χάνεται δι’ αυτούς κατέφυγεν προ 8ημέρου εις περιοχήν Κολωνακίου. δ) Εις την πολυκατοικίαν Σολωμού 31 ανήκουσαν εις τινα Τριανταφύλλου δρων πρόσωπον της ΚΔΑ εξεκένωσε το άνω πάτωμα οικειοθελώς και το προσέφερε εις τους Ελασίτας η δε κόρη του μάχεται εις τον ΕΛΑΣ.  ε) Η πολυκατοικία Λαδά Σόλωνος 46 κατοικείται από κομμουνιστάς και συγκεκριμένως από τον 1) Νικ. Σουβλήν λοχαγόν του ΕΛΑΣ όστις κατά τας επιχειρήσεις μετέβη εις το Αρχηγείον του ΕΛΑΣ τότε επί της οδού Χαριλ. Τρικούπη όπου καθημερινώς μετέφερε φαγητόν η υπηρέτρια της αδελφής του ονόματι Στεγριάδου.  2) Τεχνίτην αεροπορίας ονόματι Χριστοδούλου Ευάγγελον αναρχικόν κομμουνιστήν όστις δεν μεταβαίνει εις την υπηρεσίαν του κρυπτόμενος, μετέφερε δε εις τον αντάρτην Λυδάκην κατά τας επιχειρήσεις καθημερινώς το φαγητόν του και εξακολουθεί και σήμερον εργαζόμενος υπέρ του ΚΚΕ λέγων ότι σε 8 ημέρες θα ειδούν αυτοί οι κύριοι. Ειδοποιήθη η αρμόδια υπηρεσίαν.

5)     Κατά πληροφορίαν κρατουμένης υπό Ελασιτών εις Περιστέρι ηκούσθη υπό ταύτης από συζητούντες Ελασίτας ότι εις το Νοσ/μείον Λοιμωδών νόσων Δαφνίου συνεκεντρώθησαν μεγάλαι ποσότητες φαρμάκων μεταφερθείσαι εξ Αθηνών από λεηλασίαν πολλών αποθηκών και φαρμακείων.

6)     Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας οι στασιασταί μετέφερον μέγαν αριθμόν ομήρων εις το πλησίον  της Ελευσίνος κείμενον χωρίον Κόρκα. Το Σύνταγμα Χαλκίδος του ΕΛΑΣ όπερ ήτο εστρατοπεδευμένον εις την οδόν Μετσόβου την 4 πρωϊνήν ώραν της σήμερον απεσύρθη εσπευσμένως.

7)     Άτομον προερχόμενον εκ Νέας Ιωνίας ανέφερεν ότι εξ ύλης της Νέας Ιωνίας οι Ελασίται απεχώρησαν οδεύοντες προς Μενίδι. Καθ’ όλην την διαδρομήν του μέχρι του κέντρου των Αθηνών ουδαμού συνήντησεν Ελασίτην. Γενικαί πληροφορίαι εξ όλων των συνοικιών  φέρουν τους Ελασίτας εγκαταλείποντας τας Αθήνας αποσυρομένους εκτός της πόλεως.

8)     Κατόπιν ειδικής ερεύνης παρ’ αστυνομικών ευρέθησαν εντός αντιαεροπορικού ορύγματος εις θέσιν Αγ. Γεωργίου Λουργούτι 2 πτώματα ανδρών εκτελεσθέντων παρ’ Ελασιτών εκ των οποίων ο πρώτος φαλακρός με μύστακα ταγκό, μετρίου αναστήματος 42-45 ετών, με μόνην αμφίεσιν εσώβρακον Κάμποτ και κάλτσες εγχώριες. Εβλήθη εις το οπίσθιον μέρος της κεφαλής, κόμη γκρίζα φέρει κάταγμα του μετώπου. Ο δεύτερος είναι ανήρ 40 ετών μαλλιά κεφαλής μαύρα, φέρει τραύμα εις το οπίσθιον μέρος της κεφαλής το βλήμα εξήλθεν εκ του δεξιού οφθαλμού, φέρει χρυσήν σιαγώνα, εργατικήν περιβολήν, σακκάκι, χακί, πουλόβερ μπλε ναυτικόν υποκάμισο κάμποτ γιλέκο μαύρο παντελόνι μαύρο φόρμα και δακτυλίδι αργυρούν με σύμπλεγμα Ι.Β. Επίσης ανευρέθησαν εις το τέρμα οδού Κλεμανσώ όπισθεν μάνδρας Καλαμπά εντός αντιαεροπορικού ορύγματος πλήρους ύδατος και κατόπιν αντλήσεως τους ύδατος 2 πτώματα αστυνομικών  α) του Αστυν. β΄ Μαρίνου Νικολάου με αμφίεσιν υποκάμισο λευκό, φανέλλα μάλλινη εσώβρακον μακό, κάλτσες μπλε έφερε τραύμα κρανίου με εισοδον την δεξιάν μαστοειδή απόφυσιν και έξοδον την αριστεράν ηνιακήν χώραν μετά πλήρους καταστροφής του ηνιακού οστού. Πρόκειται περί εκτελέσεως, εβλήθη δε διά βλήματος πολεμικού πυροβόλου όπλου.  β) Υπαστυν. Μελετιάδη Χαραλάμπους ηλικίας 41 ετών περίπου εφόρει φανέλλα μπλε μάλλινη υποκάμισο λευκό ποπλίνα, σκελέαν λευκήν κοντήν κάμποτ, κάλτσες γκρι ανοικτές βαμβακερές, έφερε τραύμα κατά την αριστεράν μηροβουβονικήν χώραν έτερον κατά την μεσότητα εμπροσθίας αριστερού μηρού και τρίτον κατά την ηνιακήν χώραν τυφλόν μετά κατάγματος οστών αριστερά κάτω γνάθου κατά την έξοδον του βλήματος.

Ο
Διευθυντής της Αστυνομίας

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
1) Γραφείον κ. Πρωθυπουργού
2) Υπουργείον Εσωτερικών (Γραφείον κ. Υπουργού)
3) Υπουργείον Εξωτερικών
4) Υπουργείον Τύπου (Γραφείον κ. Υπουργού)
5) Γενικόν Επιτελείον Στρατού
6) Στρατιωτικήν Διοίκησιν Αττικής
7) Αρχηγείον Αστυνομίας Πόλεων

Advertisements