Διαταγή δημιουργίας επιμελητείας, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, 5 Δεκ 1944


Ε.Λ.Α.Σ
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι
Αριθ. Πρωτ. 11878

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούντες κατωτέρω την υπ΄αριθ. 15559/15582/22-11-44 Διαταγήν του Γενικού Στρατηγείου περί ανασυστάσεως Διευθύνσεων Επιμελητείας εις τας Μεγάλας Μονάδας

Συνιστώμεν

Την Δ/νσιν Επιμελητείας της Μεραρχίας με προσωπικόν το ίδιον το του τμήματος Εφοδιασμού της Μεραρχίας το οποίον υπήγετο μέχρι σήμερον υπό την Διεύθυνσιν του Ι Επιτελικού Γραφείου.
Τα καθήκοντα του Διευθυντού της Επιμελητείας


Αναθέτομεν

Εις τον συναγ. Εφ. Λοχαγόν (Ιεραρχίας Καπεταναίων) Μπανιάν Βασίλειον.
Ο Διευθυντής του καθ΄ημάς Ι Επιτελικού Γραφείου συναγ. Ταγ/ρχης Πεζικού Παπάζογλου Λάζαρος να παραδώση εντός της σήμερον εις τον συναγ. Λοχαγόν Μπανιάν Βασίλειον το Αρχείον του Τμήματος Εφοδιασμού της Μεραρχίας και ν΄αναφέρη ημίν την εκτέλεσιν.
Το Γενικόν Στρατηγείον προς ο κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α) παρακαλείται να περιβάλη διά της εγκρίσεώς του την ανάθεσιν των καθηκόντων του Δ/ντού της Επιμελητείας εις τον συναγ. Λοχαγόν καπετάνιον Μπανιάν Βασίλειον ον η Μεραρχία κρίνει τον πλέον κατάλληλον διά την υπηρεσίαν ταύτην αξ/κόν της

Σαρδήνινα, 5 Δεκεμβρίου 1944

VΙΙΙ Μεραρχία
Γ.ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υποστράτηγος)
ΗΡΑΚΛΗΣ (Εφ.Αντ/ρχης – Καπετάνιος)

Παραλήπται
VI, VII Ταξιαρχίαι
3/40 Συν/μα Ευζώνων
VΙΙΙ Μοίρα Πυρ/κού, VIII Εφ.Μεραρχία
Λοχαγός Καπετάνιος Μπανιάς Βασίλειος
Δ/νσις Επιμελητείας Μεραρχίας
Κοινοποίησις                                                               Διά την Ακρίβειαν
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α)                                        Το Ι Γραφείον
Επιτελάρχης Μεραρχίας – Υπασπιστής
Ι,ΙΙ,ΙΙ α,ΙΙ β, ΙΙΙ Επιτελικά Γραφεία                                  (Τ.Υ)
Δ/νσις Δικαστικής Υπηρεσίας
Δ/νσις Ελέγχου                                                    Λάζαρος Παπάζογλου
Κλιμάκιον ΕΤΑ Περιοχής Ηπείρου                          Ταγ/ρχης Πεζικού


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ι
Αριθ.15559, 15582

Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Εχοντες υπ΄όψει
1/    Τον προσωρινό Κανονισμό Επιμελητείας του ΕΛΑΣ, που προβλέπει την ύπαρξη Δ/σεων Επιμελητείας στις Μεγάλες Μονάδες.
2/    Την υπ΄αριθ.390/7-5-44 Δγή της Γραμματείας Στρατιωτικών, που για λόγους εξοικονομήσεως προσωπικού για τη πλαισίωση της ΕΤΑ κατήργησε προσωρινά τις Δ/σεις Επιμελητείας των Μεραρχιών.
3/    Το ότι εξέλειπαν οι λόγοι της εξαρτήσεως των υπηρεσιών τούτων, ως εφοδιαστικών τμημάτων από το Ι Επιτελικό Γραφείο των Μεραρχιών και
4/    Σχετικές αναφορές των Μ. Μονάδων που ζητούν την ανασύσταση των Δ/σεων Επιμελητείας

Α ν α σ υ ν ι σ τ ώ μ ε ν
Τας διευθύνσεις ταύτας των Μεραρχιών και

Ε ν τ ε λ λ ό μ ε θ α
Όπως ανατεθώσιν αύται σε καταλλήλους και ικανούς αξ/κούς της ειδικότητας κατά το δυνατόν του Οικονομικού, τα ονοματεπώνυμα των οποίων να μας αναφερθώσι. Τα Αρχεία των ανεφοδιαστικών τμημάτων των Ι Γραφείων των μεραρχιών να παραδοθώσι στις ως άνω υπηρεσίες.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 20-11-44
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Advertisements