Δελτίο Πληροφοριών, ΕΛΑΣ/Α’ ΣΣ/5-12-1944


ΕΛΑΣ
Επιτ. Γραφ. ΠΙ
ΑΠ’ 84
Εκθεση επί της καταστάσεως την 13.30″ ώραν της 5-12-44

I.Η Χωροφυλακη και η Αστυνομία μόνον αγώνα κλειστής αμύνης διεξάγουν. Η Ορεινή Ταξιαρχία, ο Ιερός Λόχος και η αεροπορία ουδεμίαν ανάμιξιν εχουν
Δυμναμεις Ταγματασφαλιτών κεκλεισμένοι δεν έδειξαν σημεία συμμετοχης
αγώνα. Επληροφορήθημεν μόνον δια 4 αυτοκίνητα και 8 μοτοσικλέτες με πολυβόλα εκινήθησαν από Γουδί εις Αθήνας. Αι αγγλικαί δυνάμεις αποπειρώνται ασθενώς εις μερικά μόνον σημεία να επέμβουν προς παρεμπάδισιν των ενεργειών μας. Οπου τα τμήματα μας δεικνύουν σθεναράν στάσιν οι Άγγλοι αποσύρονται. Η χθεσινή και σημερινή στάσις των εμφανίζεται ως αδιαφορία διά τον διεξαγόμενον αγώνα.
II. Σήμερον αι δυνάμεις μας συνεχίζουν τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εναντίον των απομενουσών δυνάμεων Χωρ/κής και Αστυνομίας. Το πρωινό συλλαλητήριο ήτο ογκωδέστατο. Κατά την επιστροψήν του λαού θα εκτείνομεν τας επιχειρήσεις με την ηθικήν συμμετοχήν των λαϊκών μαζών.
III. Την μεσημβρίαν αι δυνάμεις μας είχον εμπλακεί ως εξής: Η εκπόρθησις των φυλακών Συγγρού ευρίσκεται στο τέρμα της (τελείωσε). Περισφίγγονται αι εστίαι αντιστάσεως Χατζηκώστα, αποθήκαι Χωρ/κής τέρματος Πατησίων (πάρθηκε αυτή τη στιγμή). Εις την Γενικήν κπι Ειδικήν Ασφάλειαν λαικαί εκδηλώσεις μετά ενόπλων της ΕΠ τους περιοφίγγουν, διά να τους εξαναγκάσουν εις παράδοσιν. Αι απογευματινάι επιχειρήσεις θα αφορούν κυρίως τμήμα 150 χωροφυλάκων τέρμα Πατησίων, την Ανωτ. Δ/σιν Χωρ/κής, το VIII Αστυνομικόν Τμήμα κλπ.
IV.
ΣΔ 5-12-44
Ι. ΠΥΡΙΟΧΟΣ Συν/χης

Υποβάλλεται Κ. Ε. ΕΛΑΣ

Advertisements