Διαταγή καταγραφής ανταρτών αρ.15, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

 ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ΄ΑΡ 15

 Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, επιθυμούν να εξακριβώσει την δύναμιν των μονίμων ανταρτών και τα στοιχεία τούτων και έχον υπ’ όψει σχετικήν κοινήν διαταγήν των αρχηγών του ΕΔΕΣ Στρατηγού Ζέρβα και του ΕΛΑΣ Αρη Βελουχιώτη
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Εκάστη οργάνωσις δέον να συντάξη κατά Λόχον αφενός βιβλία μητρώου των ανταρτών της με αύξοντα αριθμόν μητρώου και πλήρης στρατολογικά στοιχεία και αφετέρου ονομαστικάς καταστάσεις μετά πλήρων στρατολογικών στοιχείων, αίτινες συγκεντρωθήσονται κατά Αρχηγείον και Μεραρχίαν.
2) Βάσει των ονομαστικών τούτων καταστάσεων, συνταχθήσονται και υποβληθήσονται εις τα Γενικά Αρχηγεία ή Γενικόν Στρατηγείον αριθμητικαί καταστάσεις, εξ ων τα Γεν. Αρχηγεία ή Γεν. Στρατηγεία θα συντάξουν γενικήν αριθμητικήν τοιαύτην εμφαίνουσα την κατ’ Αρχηγείον ή Μεραρχία δύναμιν.
Αντίγραφον της γενικής ταύτης αριθμητικής καταστάσεως αποσταλήσεται παρ’ εκάστης οργανώσεως και εις τον Αρχηγόν της εν Ελλάδι Βρεττανικής Αποστολής.
3) Μόνιμος αντάρτης θεωρείται πας ένοπλος υπηρετών εις τα ενεργά τμήματα των Οργανώσεων μετέχων του κοινού συσσιτίου, στρατωνιζόμενος μακράν της οικίας του εις κοινόν χώρον και υποκείμενος εις τας διατάξεις των νόμων και κανονισμόν του στρατευομένου ΄Ελληνος.
4) Πλην των ως ανωτέρω ενόπλων, θεωρούνται μόνιμοι αντάρται και οι κάτωθι μεταφέροντες όπλα: 3 προμηθευταί δι’ εκάστον οπλοπολυβόλον, 4 δι’ έκαστον πολυβόλον, 4 δι’ έκαστον ατομικόν όλμον, 7 δι’ έκαστον βαρύν όλμων, 8 δι’ έκαστον πυροβόλον, 1 γραφέως δι’ έκαστον λόχον, 2δι’ έκαστον Τάγμα, 4 δι’ έκαστον Σύνταγμα, 5 δι’ εκάστην Ταξιαρχίαν και 8 δι’ εκάστην Μεραρχίαν
5) Οι μόνιμοι αντάρται δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται του τμήματος των άνευ εγγράφου αδείας του Διοικητού των. Αι άδειαι αύται δέον να χορηγώνται μετά φειδούς και οσάκις αι υπηρεσιακαί ανάγκαι το επιτρέπουν, να μη υπερβαίνουσι δε τας 15 ημέρας κατ’ έτος.
6) Παραμονή των μονίμων ανταρτών εις τους τόπους καταγωγής των δέον να αποφεύγεται.
7) Αι εν ταις παραγράφοις 1 και 2 καταστάσεις, δέον να έχωσι περιέλθει εις τα κατά τόπους Αρχηγεία μέχρι 20ής Σ/βρίου εις τα Γενικά Αρχηγεία μέχρι 25ης και εις τον Αρχηγόν Βρετ. Στρατ. Αποστολής μέχρι της 30 ιδίου μηνός.

 Σ.Δ. τη 25 Αυγούστου 1943

Η
Βρεττ. Στρατ. Αποστολή
Κρις Συν/ρχης
Ο Ο
Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ Αντιπρόσωπος ΕΛΑΣ
Γκικόπουλος Στέφανος Σαράφης
Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements