Απόφαση ενίσχυσης δυστυχούντων χωρικών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡ. 13
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον επιθυμούν όπως μεριμνήση διά την οικονομικήν αρωγήν των κατοίκων των υπό των βαρβάρων Γερμανών Ιταλών και Βουλγάρων καταστραφέντων χωρίων μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

όπως τη κοινή μερίμνη των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων συνταχθώσι και υποβληθώσιν εις τα εκατασταχού Κοινά Τοπικά Αρχηγεία ονομαστικαί καταστάσεις εμφαίνουσαι τους κατά χωρίον καταστραφέντας διά βομβαρδισμού, πυρπολήσεως ή λεηλασίας κατοίκους, ήτοι τα ονόματα των αρχηγών εκάστης οικογενείας και τον αριθμόν των μελών της οικογένειας των.
Την ακρίβειαν των καταστάσεων τούτων θα βεβαιώσωσιν ενυπογράφως αι Λαϊκαί Διοικητικαί Επιτροπαί των χωρίων (απόφασις 6) και θα επικυρώσωσιν οι κατά τόπους Δ/ταί ενόπλων τμημάτων πασών των υφισταμένων εν εκάστη περιφερεία Οργανώσεων, μερίμνη των οποίων και θα υποβληθώσι εις τα Κοινά Τοπικά Αρχηγεία.
Τα ΚΤΑ θα υποβάλλωσιν τόσον ημίν όσον και εις τους παρά αυτών ΄Αγγλους Αξιωματικούς συνδέσμους αριθμητικήν κατάστασιν των κατά χωρίων κατεστραμμένων κατοίκων. Εις τας καταστάσεις να εμφαίνηται και το χωρίον ενεστώσης διαμονής και το καταστραφέν τοιούτον.
Αι καταστάσεις να υποβληθώσιν το ταχύτερον δυνατόν, ίνα καταστή δυνατή έγκαιρος οικονομική ενίσχυσις παρά των συμμάχων, ήτις διανεμηθήσεται υπό Κοινής Επιτροπής των συνεργαζομένων Εθνικών Οργανώσεων και Αγγλου Αξιωματικού.

Σ .Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η
Αγγλικ. Στρατ. Αποστολή
Ο

Αντιπρόσωπος ΕΔΕΣ                                   Αντιπρόσωποι ΕΛΑΣ
Γκικόπουλος                                                Στέφανος Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements