Υποχρεωτική εισφορά δημητριακών, ΕΟΑ/ΚΓΣ/25 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΑΙ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον λαβών υπ’ όψει την προ πολλού θεσπισθείσαν και εν πολλοίς εισπραχθείσαν ήδη υποχρεωτικήν εισφοράν επί των παραγομένων δημητριακών
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Υιοθετεί την τοιαύτην ενέργειαν και την επεκτείνει εφ’ ολοκλήρου της Ελλάδος.
2) Καθορίζει όπως τα ποσοστά της εισφοράς ώσι κατ’ ελάχιστον όριο τα κάτωθι, δυνάμενα ν’ αυξηθώσιν εν περιπτώσει αβιάστου επιθυμίας των δωρητών. Διά την παραγωγήν μέχρι 500 οκάδων 1%. Διά παραγωγήν μέχρι 1000 οκάδων 2%. Διά παραγωγήν μέχρι 5000 οκάδων 5%. Διά παραγωγήν από 5000 και άνω 10%. Εις ταύτα περιλαμβάνονται ο σίτος, αραβόσιτο, κριθή, βρώμη και τα παντός είδους όσπρια.
3) Τα ανωτέρω ποσά θα εισπράττωνται και θα διαφυλλάσσωνται μερίμνη και ευθύνη των κατά τόπους Λαϊκών Επιτροπών (οικόν. Υπό επιτροπών – απόφασις 6 του Κ.Γ.Σ. εφ’ όσον συνεκροτήθησαν ή θα συγκροτηθώσιν), θα είναι καλής ποιότητος και θα πρέπει να παραδοθώσιν υπό των παραγωγών μέχρι της 30ής Σεπτεμβρίου το βραδύτερον.
4) Διά τυχόν δυστροπίας των παραγωγών θα επεμβαίνουσι μικτά ένοπλα τμήματα των εθνικών οργανώσεων χορηγούμενα παρα των Τοπικών Κοινών Αρχηγείων κατόπιν αιτήσεως προς ταύτα των Λαίκών Επιτροπών (οικον. υπό επιτροπών).
5) Προς καθορισμόν του παραχθέντος ποσού και του χορηγηθησόμενου ποσοστού θα τάσσεται ονομαστική κατάστασις των παραγωγών υπό της Λαϊκής Επιτροπής (οικον. υπό επιτροπής) μετά παρ’ εκάστου παραδοθησόμενα ποσά και αντίγραφον ταύτης να τοιχοκολλήται εις τα κεντρικά σημεία των χωρίων ή των πόλεων.
Τυχόν ενστάσεις κατ’ αδίκων υπολογισμών θα εκδικάζονται παρά των υπό της 6 αποφάσεως προβλεπομένων Αναθεωρητικών Δικαστικών Επιτροπών.
5) Πάντως το αρχικώς καθορισθησόμενον ποσόν πρέπει να παραδοθή εντός της υπό Λαϊκής Επιτροπής ταχθησομένης προθεσμίας και αν η Αναθεωρητική Επιτροπή εκδώση διάφορον απόφασιν, το επί πλέον τυχόν παραδοθέν ποσόν επιστραφήσεται εις τον παραγωγόν.
6) Τα συγκεντρωθησόμενα δημητριακά θα διατίθενται κατόπιν αποφάσεων λαμβανομένων από κοινού υπό των Διοικητικών και Οικονομικών Επιτροπών εκάστου χωρίου. α) Εις τους απόρους κατοίκους του χωρίου είτε μόνιμοι εισίν ούτοι είτε κατέφυγον και διαμένουσι εκεί λόγω καταστροφής των οικιών των υπό του εχθρού μεχρις 20%. β) Εις τας απόρους οικογενείας των υπηρετούντων εις τας συνεργαζομένας Εθνικάς Οργανώσεις Αξιωματικών και ανταρτών, ως και των θυμάτων Εθνικού Αγώνος (τυφεκισθέντων εγκλείστων εις Στρατόπεδα συγκεντρώσεως μέχρι 30%). γ) Εις τας ομάδας των ενεργών τμημάτων των οργανώσεων αναλόγως της ελλείψεως και της δυνάμεως μέχρι 25%. Εις χωρία των ορεινών περιοχών μέχρι 25%. Αι αποφάσεις περί κατανομής των συγκεντρωθέντων προϊόντων θα υποβάλλονται εις τα Κοινά Τοπικά Αρχηγεία άτινα θα υποβάλλουσι συγκεντρωτικάς καταστάσεις εις το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, προτείνοντα την διάθεσίν των διά τα ενεργά τμήματα και διά τας ορεινάς περιοχάς διατεθέντων ίνα διατάσσηται υφ’ υμών η μετακίνησις των.
Προς γνώσιν των αναγκών των ορεινών περιοχών να διαταχθώσιν αι διοικητικαί επιτροπαί των ορεινών χωρίων όπως το πολύ μεχρις 25ης Σεπτεμβρίου υποβάλλωσιν εις τα Κοινά Τοπικά Αρχηγεία αριθμητικάς καταστάσεις των απόρων κατοίκων. Τα ΚΤΑ θα υποβάλλωσι υμίν μεχρις 30ής Σεπτεμβρίου συγκεντρωτικώς τοιαύτην κατάστασιν.
7) Προς πρόληψιν καταχρήσεων αι κοιναί επιμελητείαι δικαιούνται να ενεργώσι κατά την κρίσιν των και αιφνιδιαστικώς ελέγχους και επιθεωρήσεις των αποθηκών και εν γένει της διαχειρήσεως των δημητριακών παραπέμπουσαι εις το Στρατοδικείον πάσαν κακήν πράξιν.
8) Διά τα μέχρι τούδε συγκεντρωθέντα ποσά να παραδοθεί εις τας συμφώνως τη αποφάσει 6 εκλεγησομένας Οικονομικάς Υποεπιτροπάς έκθεσις εμφαίνουσα συνολικώς τα εισπραχθέντα ποσά πως διετέθει τυχόν μέρος τούτων και το υπόλοιπον απομένει εν ταις αποθήκαις. Αι Οικονομικαί Επιτροπαί θα αναφέρουν σχετικώς εις τα κοινά Τοπικά Αρχηγεία, άτινα δύνανται να εξασκήσουν σχετικόν έλεγχον και να ενεργήσουν κατά το άρθρον 7.
9) Η ως άνω ερανική υποχρεωτική εισφορά θα επεκταθεί και επί του παραχθέντος και επί του παραχθησομένου τυρού, ελαίου, ελαιών και σάπωνος με τα αυτά ως εν άρθρω 2 ποσοστά. Αι συγκεντρωθησόμεναι όμως ποσότητες αυτών δεν θα παραμείνωσι εις τα ίδια χωρία, αλλά εναποθηκεύσονται εις τόπους καθορισθησομένους διά διαταγής του Κοινού Γενικού Στρατηγείου ή Κοινών Τοπικών Αρχηγείων και θα διατίθενται ουχί υπο των Λαϊκών Επιτροπών αλλά υφ’ ημών, βάσει προτάσεων των Κοινών Επιμελητειών, πλήρως ητιολογημένων.

Σ.Δ. τη 25 Αυγούστου 1943
Η Βρεττανική Στρατ. Αποστολή
ΚΡΙΣ ΑΝΤ/ΡΧΗΣ

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements