Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΟΜΗΡΟΣ


Αντιστράτηγος ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.
Θέμα: Αναγνώρισις Εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού   ΟΜΗΡΟΣ

ΠΡΟΣ: Υπουργείον Στρατιωτικών
Διεύθυνσις Προσωπικού
Ειδικόν Τμήμα Εθνικής
Αντιστάσεως Συννημένα: 8
Αριθμ. Ε.Π. 400538

Αθήναι 20 Φεβρουαρίου 1949

1.- Κατά την διάρκειαν της κατοχής της Ελλάδος υπό των Ιταλογερμανών συνεκροτήθη εν τη υποδούλω Ελλαδι με έδρα τας Αθήνας και ελειτούργησεν η Εθνική Οργάνωσις εσωτερικού ‘ΟΜΗΡΟΣ’.
2.- Η οργάνωσις αύτη ειχεν ως κυρίαν αποστολήν την επ΄ωφελεία του συμμαχικού αγώνος συλλογήν και διαβίβασιν πληροφοριών δευτερευόντως ησχολήθη εις τινας περιπτώσεις με σαμποτάζ, εκδοσιν μυστικού εθνικόφρονος τύπου, διαφυγήν στρατιωτικών εις Μ. Ανατολήν.
3.- Η οργάνωσις αύτη ενήργει βάσει εντολών Υπηρεσιών του Στρατηγείου Μ. Ανατολής.
4.- Η οργάνωσις αύτη ήρξατο συγκροτούμένη από του Σεπτεμβρίου 1941 υπό του Εφέδρου Ταγ/χου Πυροβολικού Τσέλου Επαμεινώνδα, ως Γενικού Αρχηγού. Από της 17 Σεπτεμβρίου 1942 ανέλαβον ο υποφαινόμενος αντιστράτηγος Κιτριλάκης, ως γενικός Αρχηγός μέχρι της απελευθερώσεως της Ελλάδος (Οκτώβριος 1944).
5.- Επισυνάπτονται τη παρούση:
α) ακριβής μετάφρασις του υπ΄ αριθμ. Ρ/2746/14.8.45 εγγράφου της Βρετανικής Υπηρεσίας Ι…Ο προς το Γενικόν Επιτελείον Στρατού βεβαιούσης διά την ανωτέρω Οργάνωσιν ‘ΟΜΗΡΟΣ’ ότι:
ι) έδρασεν εν τη κατεχομένη Ελλάδι από του Απριλίου 1942 μέχρι του Οκτωβρίου 1944 υπό την διοίκησιν του Συντ/ρχου Κιτριλάκη.
ιι) ειργάσθη αποκλειστικώς προς όφελος του Συμμαχικού Αγώνος βάσει απ΄ ευθείας διδομένων οδηγιών της ανωτέρω Βρεττανικής υπηρεσίας μεθ΄ ης ευρίσκετο εις συνεχή επαφήν.
ιιι) Η απόδοσις της υπήρξεν πλήρως ικανοποιητική.
β) Ακριβής μετάφρασις του υπ΄αριθμ. 0376/5.2.45 εγγράφου της αυτής Βρεττανικής Υπηρεσίας Ι…Ο αναφερομένης εις το ζήτημα της αναγνωρίσεως του από του Σεπτεμβρίου 1941 μέχρις Απριλίου 1942 χρόνου λειτουργίας της Οργανώσεως ταύτης.
γ) αντίγραφον του υπ΄ αριθμ΄ Α.Π. 10/23.11.44 εγγράφου του Γραφείου Συνδέσμου Γ.Ε.Σ. μετ΄αντιγράφου μεταφράσεως του υπ΄ αριθμ΄ 9006/13.11.44 εγγράφου του 3ου Βρεττανικού Σώματος Στρατού και παρομοίου τούτου από 15 Νοεμβρίου 1944 διά των οποίων πιστοποιείται επίσης τα της λειτουργίας και αποδόσεως της οργανώσεως ‘ΟΜΗΡΟΣ’ ομοίως ακριβής μετάφρασις του υπ΄ αριθμ’ 0132/7.11.44 της Βρεττανικής Υπηρεσίας Ι…Ο.
6.- Σχετικώς με την ημερομηνίαν μέχρι της οποίας διετέλεσε Γενικός αρχηγός ο έφεδρος ταγμ/ρχης Πυροβολ. Τσέλος Επαμεινώνδας ως και την τοιαύτην αφ ΄ης ανέλαβον ο υποφαινόμενος αντιστράτηγος Κιτριλάκης αναφέρω ότι εις το υπ΄ αριθμ’ Ρ/2746/14.8.45 έγγραφον της Ι… Ο. (όρα ανωτέρω παράγραφον 5/α/ι) έχει παρεισφρύση λάθος. Το ακριβές έχει ως εξής (ως αναφέρεται εις την ανωτέρω παράγραφον 4)
α) ο εφ. Ταγμ/ρχης Τσέλλος Επαμ. διετέλεσε Γενικός Αρχηγός μέχρι της 17 Δεκεμβρίου 1942.
β) ο υποφαινόμενος αντιστράτηγος Κιτριλάκης ανέλαβεν ως Γενικός Αρχηγός από 18 Σεπτεμβρίου 1942.
7.- Η ανωτέρω οργάνωσις ‘ΟΜΗΡΟΣ’ περιλαμβάνει αριθμόν τινα κυρίων ομάδων. Πίναξ των Αρχηγών των ομάδων τούτων επισυνάπτεται τη παρούση.
Επί του αντικειμένου τούτου αναφέρεται ότι εις τον πίνακα τούτον περιελήφθησαν ως Αρχηγοί οι τοιούτοι διατελέσαντες κυρίων ομάδων.
8.- Συμφώνως προς τον Νόμον 844 άρθρον 6 υποβάλλονται τα παρόντα διά την αναγνώρισιν:
α) της εθνικής Οργανώσεως Εσωτερικού ‘ΟΜΗΡΟΣ’
β) των γενικών Αρχηγων ταύτης εφέδρου Ταγμ/ρχου Πυροβολικού Τσέλου Επαμ. και Αντιστρατήγου Κιτριλάκη.
γ) των Αρχηγών ταύτης ως ο συνημμένος πίναξ
δ) του Αρχηγού της εκδιδομένης εθνικόφρονος εφημερίδος ‘Μαχομένη Ελλάς’ και της εκτελεστικής Επιτροπής της εθνικόφρονος οργανώσεως ‘Ιερά Ταξιαρχία’.
Τα δύο ταύτα συγκροτήματα δεν απετέλουν μέρος της καθ΄ αυτό οργανώσεως ‘ΟΜΗΡΟΣ’ εν τούτοις όμως ελάμβανον κατευθύνσεις και οδηγίας από την ηγεσίαν του ‘ΟΜΗΡΟΥ’ και συνεστήθησαν υπ΄ αυτού.
Κ Ι Τ Ρ Ι Λ Α Κ Η Σ ΣΤ.
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
34
ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ‘ΟΜΗΡΟΣ’
ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
1.- Ταξίαρχος Δόβας Κωνσταντίνος του Θωμά, γεννηθείς τω 1898, δημότης Κονίτσης Ηπείρου.
2.- Δικηγόρος Βλάχος Αγησίλαος του Τριανταφύλλου, γεννηθείς τω 1906 δημότης Λευκάδος.
3.- Σμήναρχος Δαμασκηνός Σπυρίδων του Παύλου, γεννηθείς τω 1904, δημότης Αθηνών.
4.- Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Καλλιγέρης Μιχαήλ του Παναγιώτου γεννηθείς τω 1903, δημότης Αθηνών.
5.- Συνταγματάρχης Χωροφυλακής Κινηνής Κωνσταντίνος του Δημητρίου, γεννηθείς τω 1899, δημότης Αθηνών.
6.- Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Παπαχρήστου Γεώργιος του Κωνσταντίνου γεννηθείς τω 1906, δημότης Ηραίας Γορτυνίας (απέθανεν)
7.- Υπολοχαγός Πεζικού Τσαντήλας Παναγιώτης του Γεωργίου, γεννηθείς τω 1918, δημότης Κορίνθου,

Αθήναι 20 Φεβρουαρίου 1949
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ανιστράτηγος ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤ.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ‘ΟΜΗΡΟΣ’
ΠΙΝΑΞ
ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
α) Αρχηγός της ομάδος της μυστικής εθνικόφρονος εφημερίδος ‘ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ’:
δημοσιογράφος Παπακωνσταντίνου Θεοφύλακτος του Φιλοθέου, γεννηθείς τω 1905, δημότης Αθηνών.
β) Εκτελεστική Επιτροπή της Εθνικής Οργανώσεως ‘ΙΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ’:
1) Δικηγόρος Καζολέας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, γεννηθείς τω 1922, δημότης Γυθείου.
2) Δικηγόρος Κουρούκλης Χρήστος του Χαραλάμπους, γννηθείς τω 1918, δημότης Αθηνών.
3) Τελειόφοτος Νομικής Λαμπίρης Βασίλειος του Ευαγγέλου, γεννηθείς τω 1919, δημότης Λετρίνων Πύργου.
4) Πολιτικός Μηχανικός Λέρτας Νικόλαος του Ευσταθίου γεννηθείς τω 1919 δημότης Παλαιού Φαλήρου.
5) Χημικός – Φαρμακοποιός Μαρινόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτου, γεννηθείς τω 1919, δημότης Αθηνών.
6) Δικηγόρος Μπίρη Αλίκη του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα τω 1922, δημότης Αθηνών.
7) Φοιτητής Χημείας Παναγιωτόπυλος Αναστάσιος του Παναγιώτου, Γεννηθείς τω 1921, δημότης Λετρίνων Πύργου.
8) Δικηγόρος Πατράς Λουκάς του Παναγιώτου, γεννηθείς τω 1921, δημότης Αθηνών.
9) Πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής αθηνών_Σπρυράτος Σόλων του Νικολάου, γεννηθείς τω 1921, δημότης Αθηνών.
10) Καθηγήτρια ρυθμικής Χόρς Μαρία σύζυγος Μιχαήλ (το γένος Παναγιωτοπούλου) γεννηθείσα τω 1921, δημότης Πειραιώς.
Αθήναι 20 Φεβρουαρίου 1919
Αντιστράτηγος ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤ.

Advertisements