Εκθεση μάχης ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Β’ΣΣ/Α1/20 Φεβ 1949


ΠΡΟΣ                                                                                                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Διοικητάς Μεραρχιών, Ταξιαρχιών,                                                              Β΄ΣΣ/Α1
Ταγμάτων
Αριθ. Α.Α.Π. Φ.102/248
ΣΤΓ 904α τη 20/2/49
ΚΟΙΝ: Αρχηγόν ΓΕΣ
Επιθεωρητήν Στρατού
Α1

Εκ της μάχης της Φλωρίνης εξάγονται τα κάτωθι διδάγματα άτινα δέον να αποτελέσουν διά το μέλλον κύριον μέλλημα των Διοικήσεως και των Τμημάτων.
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Τα δελτία Πληροφοριών των συμμοριτών περιείχον πληροφορίας της ημέρας εκείνης επί της διατάξεως, δυνάμεως, οπλισμού και δρομολογίων ακριβεστάτας.
Τούτο βεβαίως είναι αποτέλεσμα πλήρους οργανωμένου δικτύου Πληροφοριών όπερ δέον πάση θυσία να εξαρθρωθή δι’ ολόκληρον την περιοχήν του ΣΣ.
Αι κατά τόπους Διοικήσεις εν συνεργασία μετά των τοιούτων Χωρ/κής δέον να εξουδετερώσουν πάντα όστις και ελαχίστας υπονοίας εμπνέει.
Να επιστηθή η προσοχή απάντων των Κλιμακίων επί της εχεμυθίας κατά τας συνδιαλέξεις Τηλ/κώς ή δι’ Ασυρμάτου.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΚΛΕΠΤΟΝΤΑΙ. Γενικώς αι Μεραρχίαι να λάβωσιν τα κατά κρίσιν των μέτρα οσονδήποτε αυστηρά και αν είναι ώστε να παύση πάσα διαρροή των Πληροφοριών προς τους Συμ/τας.
2. ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΙΣ
Ο εχθρός (5 Ταξιαρχίαι) κατώρθωσε να διεισδύσει μέχρι της 0330 ώρας της 12 τρεχ. μέχρι της κυρίας Γραμμής αντιστάσεως σχεδόν απαρατήρητος, και να επιτεθή κατ’ αυτής.
Παρέκαμψε άπαντα τα Σημεία Στηρίγμ. της διατάξεως και με τόλμην προσέβαλλεν την διάταξιν εις τα αδύνατα σημεία της.
α) Προς αποφυγήν εις το μέλλον παρομοίου τινός δέον ολόκληρος ή προς της διατάξεώς μας περιοχή να επιτηρείται καθ’ όλην την νύκτα διά περιπόλων, ενεδρών, ιδία εντός των βαθέων γραμμών εντός των οποίων συνήθως κινείται.
Έκαστον σημείον στηρίγματος δέον να ευρίσκεται εν διαρκεί συνδέσμω μετά των πλευρικών τοιούτων.
β) Η Διάταξις δέον να έχη βάθος και να μη είναι γραμμική.
γ) Εις κάθε περιοχήν δέον να υφίστανται τοπικαί εφεδρείαι ικαναί να επέμβουν υπέρ του ενός ή του ετέρου Σ. Στηριγ.
δ) Εις τα πλέον επίκαιρα ως και τα μεμονωμένα σημεία της διατάξεως να υπάρχουν ικανά αποθέματα πυρομαχικών διά την διεξαγωγήν αγώνος επί διημέρου τουλάχιστον.
ε) Να μελετηθή πλήρες σχέδιον αμοιβαίων ενισχύσεων μεταξύ των τμημάτων ώστε να καταστή δυνατή εις ενδεχομένην στιγμήν παροχή αμέσου και αποτελεσματικής Βοηθείας, αυτομάτως ως και άνευ διαταγής του ανωτέρου Κλιμακίου.
3. ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ
Οι Συμμορίται έχοντες εις την διάθεσίν των βαρέα όπλα και διεξάγοντες εκάστην επιχείρησιν διά σοβαρών δυνάμεων έχουν την δυνατότητα εξουδετερώσεως προχείρων οργανώσεων ως αύται μέχρι σήμερον κατεσκευάζοντο.
Κατόπιν τούτου άπασαι αι Μονάδες να προβώσι εις νέαν αρτιωτέραν βελτίωσιν της ήδη υφισταμένης οργανώσεως ως και συμπλήρωσιν ταύτης δι’ έργων ανθεκτικών και καλώς αλληλουποστηριζομένης.
Η οχύρωσις δέον να είναι τοιαύτη ώστε εκάστη αμυντική γραμμή να καταστή απόρθητος. Προς τούτο να χρησιμοποιηθώσι οι κάτοικοι της πέριξ περιοχής. Μία ισχυρά εξ άλλου οργάνωσις εξοικονομεί δυνάμεις αίτινες ούσαι συγκεντρωμέναι δύνανται να επέμβουν εις τον αγώνα εγκαίρως.
Διά την οργάνωσιν των Πόλεων εκτός της εργασίας των κατοίκων να καταβληθή προσπάθεια συμπληρώσεως των διατιθεμένων πιστώσεων δι’ εισφορών των κατοίκων.
4. Επίθεσις κατά ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Η ΦΛΩΡΙΝΑ είναι η τετάρτη κατά σειράν Πόλις ήτις δέχεται εντός διμήνου ισχυράν επίθεσιν. Συνεπώς δύνανται να εξαχθή ως συμπέρασμα ότι η νέα τακτική Συμ/των είναι η ισχυρά Κρούσις κατά αστικών Κέντρων με σκοπόν την μείωσιν του ηθικού του Ελληνικού Λαού, την απώλειαν της εμπιστοσύνης προς τας ενόπλους δυνάμεις, την στρατολογίαν και λαφυραγωγίαν.
Η προσοχή δέον να στραφή εις το πώς θα αντιμετωπίζεται εκάστοτε τοιαύτη επίθεσις. Αποτελεσματικοί τρόποι προς τούτο είναι η εξαπόλυσις αφ’ ενός επιθέσεως κατά των συγκεντρωμένων Συμμοριτών πριν ή ούτοι προφθάσουν να επιτεθούν και η ετοιμότης αφ’ ετέρου κινήσεως σοβαρών δυνάμεων εξ’ όλων των κατευθύνσεων προς την προσβαλλομένην περιοχήν.
Συνεπώς αι Μ. Μονάδες να καταργήσουν ανάλογα σχέδια και τους ως ανωτέρω τρόπους αντιμετωπίσεως των Συμ/των διά μίαν εκάστην περιοχήν των ως και γειτονικάς τοιαύτας.
Να εξοικονομήσουν όσον το δυνατόν ισχυροτέρας εφεδρείας ας θα τηρούν ετοιμοκινήτους εις κόμβους Συγκοινωνιακούς και μεταφορικά μέσα εγγύς των εφεδρειών των ώστε η μετακίνησις να είναι άμεσος.
5. Η μορφή του σημερινού πολέμου ως όντως διεμορφώθη σήμερον απαιτεί κατ’ αρχήν ΠΕΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΝ εις τον αγώνα και εν συνεχεία.
α) Έγκαιρον εξακρίβωσιν εκάστοτε των προθέσεων των Σ/των.
β) Απαγόρευσιν διαρροής πληροφοριών έστω και απλουστέρων προς Συμμορίτας.
γ) Μεγάλη ευελιξία των εις διάθεσιν υμών τμημάτων.
δ) Δυνατότης αμέσου ει δυνατόν επεμβάσεως εφεδρειών εις τον αγώνα.
ε) Ισχυροποίησιν αμυντικών γραμμών ώστε να είναι απόρθητοι.
στ) Συνεχής επιτήρησις ολοκλήρου του εις την ευθύνην υμών ανήκοντος εδάφους.
ζ) Καθορισμός σαφών αποστολών εις πάντα ένοπλον όχι μόνον Στρατιωτικόν αλλά και πολίτην των ΜΕΑ.
η) Αξιοποίησις επί πλέον των εις χείρας μας δυνάμεων διά της συνεχούς εκπαιδεύσεως.
θ) Επί τη βάσει των ανωτέρω εκδόσατε τας διαταγάς σας ώστε τα ανωτέρω εντός 15/θμέρου το βραδύτερον να υλοποιηθώσι.
Δέον όλα τα Κλιμάκια της Μεραρχίας να κατανοήσουν ότι απαιτείται φανατισμός και συνεχής επί μακρόν εισέτι εργασία.
Αναφέρατε λήψιν και υποβάλλατε εις ΣΣ εκδοθησομένας Δ/γάς σας.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ακριβές Αντίγραφον
Το Α1 Γραφείον
Τ.Σ.Υ.