Κατάλογος εθνικών οργανώσεων στην Ελλάδα, Μαϊ 1943


Αντίτυπον 4ον
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΜΑΪΟΣ 1943

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ
των εν Ελλάδι Εθνικών Οργανώσεων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Κατάστασις Περιεχομένων
– Η ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ………………………. 1
– ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Δ.Ε.Σ. (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) …………………………………………………….. 2
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Μ. (ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ) (ΚΡΗΤΗ)……………… 3
ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ…………………………………………. 4
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΖΕΡΒΑ………………………………………………………………. 5
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Φ.Ε.Ν.)………………………………………………………. 6
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ……………………………… 7
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ……………………………. 8
ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Υ.Β.Ε.(ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ ΒΟΡΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ)……………………………………………………………………………. 9
ΘΕΩΡΙΤΙΚΗ ΟΜΑΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ………………………………….. 10
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΩΝ…………………………….. 11
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ε.Α.Μ. ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΝ
ΜΕΤΩΠΟΝ…………………………………………………………………………….. 12
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Λ.Α.Σ.(ΕΛΛ.ΛΑΪΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ)…………………………………………………………………………….. 13
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Λ.Δ.(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)……… 14
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ…………………………………………… 15
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ………………………………….. 16
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ………………………………………………………… 17
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Π.Ε.Α.Ν(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΑΓΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ)………………………………………………………. 18
ΣΤΡΑΤΙΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ………………………………….. 19
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΛΑΒΔΑΝ…………………….. 20
Ο.Ε.Δ.Ε(ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ)……. 21
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ……………………………………………………….. 22
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ………………………………………………. 23
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ………………………………………………. 24
Ε.Σ.Π.Ο.(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ…………………………………………………………………….. 25-26
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Μ.Ε.(ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)………… 27
ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΛΕΓΕΩΝ ………………………………………………………… 28
ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ…………………. 29
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ…………………………………………………………….. 30
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Κ.Ε.(ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ……………………………………………………………………………… 31
Ε.Ε.Ε. (ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΣ)…………………………………………. 32
ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ………………. 33

1.-Η ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ.
Της οργανώσεως αυτής μετέχουν επίλεκτα μέλη της Αθηναϊκής κοινωνίας κατά το πλείστον δημοκρατικά, ανώτεροι δικαστικοί και ανώτεροι αστυνομικοί μεταξύ των οποίων και οι κ.κ. ΄Αγγελος ΄Εβερτ Δ/ντής της Αστυνομίας Αθηνών, Ηλίας Νικρουλέας εισαγγελεύς εφετών και Γεώργ. Χουλιαράς εισαγγελεύς πρωτοδικών.
Οι ως άνω αναφερόμενοι λόγω των θέσεων ας κατέχουν προσφέρουν τεραστίας υπηρεσίας προςτην Πατρίδα.
Ειδικώς οι ΄Εβερτ και Τσανγκλής ειδοποιούν τους απειλουμένους με κίνδυνον αξιωματικούς και τους βοηθούν εις την απόδρασιν των προςΤουρκίαν ενισχύοντες αυτούς εν ανάγκη και χρηματικώς.
Με πρωτοφανείς κινδύνους οι αστυνομικοί αυτοί εκδίδουν ψευδείς ταυτότητας των αποδρόντων αξ/κών και παρίστανται πάντοτε ενισχυταί των οικογενειών των.
2.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Δ.Ε.Σ. (ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ)
Αποτελείται από Δημοκρατικά στελέχη και εξαίχουσες φυσιογνωμίες. Επιδιώκει αφ’ ενός μεν την Απελευθέρωσιν της Χώρας από τους κατακτητάς και αφ΄ετέρου την μεταπολεμικήν εγκαθίδρυσιν υγειούς Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού πολιτεύματος απηλαγμένου των παλαιών διαιρέσεων και προσωπικών φιλοδοξιών.
Η οργάνωσις αυτή κατευθύνεται από νέα στελέχη και εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος συνεκέντρωσε μεγάλων αριθμόν οπαδών λόγω των υγειών αντιλήψεων. Μεταξύ των ανταρτικών σωμάτων αριθμεί τα περισσότερα μέλη.
Εσχάτως επιτεύχθη λόγω του σκοπού ον θέτει ως και λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών, η συγχόνευσις πολλών μικροτέρων οργανώσεων και ούτω μετωνομέθση εις Π.Α.Ν.Δ.Ο. (Πανδημοκρατική οργάνωση του Ε.Δ.Ε.Σ. αποτελέσαντος την ονομασίαν των ενόπλων ανταρτικών σωμάτων) «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ».
Η συμβολή της ανωτέρω οργανώσεως θα είναι μεγίστη, τόσον εις τον απελευθερωτικόν αγώνα, όσον και εις την μεταπολεμικήν ζωήν της χώρας λόγω των αρχών της και του αξιώματος το οποίον έθεσεν (ότι εις το νέον Δημοκρατικόν πολίτευμα δεν πρέπει να υπάρξουν πεινούντες και δεν θα υπάρξουν).
΄Οργανα Προπαγάνδας: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ, είναι το κύριον όργανον του συνδέσμου, εκδίδεται καθ’ εκάστην εβδομάδα και διανέμεταιαυθημερόν εις άπαν το πανελλήνιον κοινόν.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, βοηθητικόν όργανον επιδιώκον τους αυτούς σκοπούς.
3.- Κ Ρ Η Τ Η – ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Μ. (ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ)
Ιδρύθη περί τα τέλη Ιουλίου 1941, η οποία διελύθη αποκαλυφθήσα και εκτελεσθέντων 2 μελών της, των δε υπολοίπων φυγοδικούντων.
Είτα την 25 Ιουνίου κατεβλήθη προσπάθεια συστάσεως μιάς ενιαίας οργάνωσις διότι παρουσιάσθησαν πλείσται οργανώσεις τη πρωτοβουλία του ανθ/γού Καμπάκη Εμμ., του Ταγ/ρχου Γιακουμάκη, του Καπετάνιου Μπαντουβά.
Σκοπός: η απελευθέρωσις της Κρήτης, εξύψωσις και διατήρησις του ακμαίου Εθνικού φρονήματος του Λαού και ή εν καιρώ ενόπλος δράσις των μελών και εξέγερσις του πληθυσμού.
Η ανωτέρω οργάνωσις σήμερον ευρίσκεται πλαισιωμένη εις άπασαν την νήσον, απαρτιζομένη υπό της προσωρινής, όλων των Νομών, μέχριτούδε επιτροπής αποτελουμένης εκ των Αντ/ρχην Πλεύρην, Ταγ/ρχην Πετεινάκην Αντ. Χαιρέτην, Καστρηνογιάννην, Κατεχάκην.
4.- «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
Είναι δημοκρατικών αρχών και εναντίον του Βασιλέως.
5.- «ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΖΕΡΒΑ»
Ο Ζέρβας καθ’ όλην την διάρκειαν της δικτατορίας παραμένων εις Αθήνας διετείνετο ότι προπαρασκευάζει την ανατροπήν της δικατατορίας εν συνεννοήσει με τον Πλαστήρα παρ’ ού δήθεν και έχρηματοδοτείτο. Τούτο παρέσυρε πολλούς αφελείς και τον εχρηματοδότουν. Από του Οκτωβρίου του 1940 εν διαρκεί επαφή μετά του Μανιαδάκη προσεπάθη να επιτύχη την ανάληψιν διοικήσεως μεγάλης Μονάδος όπερ δεν επέτυχε.
Μετά την κατάληψιν της Ελλάδος συνελήφθη υπό των Γερμανών διά 2-3 ημέρας αλλά κατόπιν αφέθη ελεύθερος, μεθ’ ό επεδίωξε την σύμπτηξιν οργανώσεως πλαστηρικής θέλων ούτω να ενώση όλους τους δημοκρατικούς αξιωματικούς υπό τον Πλαστήραν. Δεν επέτυχε όμως και εις τούτο διότι τα υγειά δημοκρατικά στοιχεία δεν είχον εμπιστοσύνην εις ειληκρίνειαν τον μεθ’ ό ετέθη εις επαφήν με την Ιντέλιζες Σέρβις και χρηματοδοτηθείς προέβη εις την συγκρότησιν ανταρτικών ομάδων αγνώστου δυνάμεως. Ο ίδιος ευρίσκεται επικεφαλής των ανταρτικών τούτων σωμάτων καλώς δρώντων εις την ορεινήν περιοχήν Τζουμέρκα.-
Αντιπρόσωπος του ΖΕΡΒΑ εν Αθήναις ο Συνταγ/ρχης Δημ. Ψαρρός.
6.- ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Φ.Ε.Ν.)
Τα κύρια στελέχη της εν λόγω οργανώσεως συγκαταλέγονται μεταξύ των διανοουμένων και των ανωτέρων Τραπεζιτικών υπαλλήλων ή δε εκδήλωσίς της δράσεώς της δεν έλαβε προςτο παρόν άλλην μορφήν παρά την τοιαύτην της συνεργασίας μετά του Στρατηγού ΠΑΓΚΑΛΟΥ με Σύνδεσμον τον Διευθυντήν της Ηλεκτρικής κ. ΠΟΛΟΓΕΩΡΓΗΝ.
Βασίζεται εις την καθαρήν ιδέαν της απελευθερώσεως της Ελλάδος και δεν επιδιώκει κανένα άλλον σκοπόν παρά την οργάνωσιν και την εκγύμνασιν όλων των μαζών ίνα είναι έτοιμοι εις την κατάλληλον στιγμήν όπως επαναστατήσουν.
7.- ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
Τον Ιανουάριον 1943 συνεπτύχθη το Ελληνικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα από τους κάτωθι:
1) Ι. Πολίτην 7) Γ. Λέππαν
2) Κ. Τσάτσον 8) Γ. Μαύρον
3) Π. Γαρουφαλιάν 9) Ι. Λαμπίρην
4) Κ. Καραμανλήν 10) Φ. Βελλερήν
5) Ξεν. Ζολώταν 11) Γ. Οικονομόπουλον
6) ΄Αγγ. Αγγελόπουλον 12) Παρασκευόπουλον (υπάλ.
Εθν. Τραπέζης και 13ος
ως προσκείμενος εις την
κίνησιν φέρεται και ο
Συν/ρχης Γιωργούλης.
Το νέον τούτο κόμμα εκυκλοφόρησεν ως όργανον του μυστικόν φύλλον «Παρόν» εξεδόθησαν δύο αριθμοί μέχρι τούδε (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) όπου εκτίθενται αι προγραμματικαί αρχαί της κινήσεως συνιστάμεναι εις τας εξής επιδιώξεις.-
α) Την Εθνικήν Απελευθέρωσιν, ως προςτην οποίαν δεν φαίνεται να έχη ή να πρόκειται να έχει ενεργόν ανάμιξιν η κίνησις.
β) Την ανάκτησιν των πολιτικών ελευθεριών του λαού διά της παγιώσεως δημοκρατικού αβασιλεύτου πολιτεύματος με την πρωτοστασίαν αφθόρων προσωπικοτήτων.
γ) Την παγίωσιν της κοινωνικής δικαιωσύνης με την εφαρμογήν σοσιαλιστικού προγράμματος.
Μέχρι στιγμής εξεδηλώθησαν δύο διαφωνίαι εις τους κόλπους του κόμματος, του οποίου την εκπροσώπησιν ανέλαβεν αρχικώς τριμελής επιτροπή, εκ των Πολίτη, Τσάτσον και Γαρουφαλιά, γενομένη μετ΄ολίγον τετραμελής διά της προσθήκης του Καραμανλή.
Η πρώτη διαφωνία αφεώρα την αντίληψιν τινών (Γαρουφαλιά – Τσάτσου) ότι θα έπρεπε να επιδιωχθή αρχικώς και με άλλα συγγενή ιδεολογικώς κόμματα. εις αυτήν αντετάχθη άλλη μερίς (Πολίτης – Καραμανλής) ότι η κίνησις θα έπρεπε να εργασθή αυτοτελώς και να τεθή πολέμιος όλων των παλαιών κομμάτων.
Η δευτέρα διαφωνία αφεώρα την άποψιν ότι Πρόεδρος της εκπροσωπούσης επιτροπής έπρεπε να εκλεγή ο Πολίτης. Κατ’ αυτής αντετάχθη ή μερίς Γαρουφαλιά – Τσάτσου.
8.- ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
Ο Παπανδρέου έχει δημιουργήση την Δημοκρατικήν παράταξιν Σ.Δ.Ε. είναι κεκηρυγμένος υπέρ ενός Δημοκρατικού καθεστώτος επί σοσιαλιστικών βάσεων το οποίον θα πραγματοποιηθή διά μεγάλου περιορισμού του κεφαλαίου, κρατικοποίησις των μεγάλων επιχειρήσεων αποβλέπων μόνον εις πολιτικήν επικράτησιν μετά την Νίκην.
Επωφελούμενος του σοσιαλιστικού ρεύματος το οποίον εκδηλώνεται σήμερον παντού έχει γνωστοποιήσει το πρόγραμμα του διά πολλών προκηρύξεων, έχει δε οπαδούς πολλούς μεταξύ των φοιτητών.
Περί τα τέλη Μαϊου συνελήφθη εις μίαν συνεδρίασιν και ενεκλίσθη εις φυλακάς Αβέρωφ με αρκετούς οπαδούς.
9.- ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Υ.Β.Ε. Υπερασπισταί Βορείου Ελλάδος
Λαβούσα ως κυρίαν στρατηγικήν γραμμήν την ανάγκην της αμύνης του ΄Εθνους από Βορρά, προέβη εις την στρατιωτικήν οργάνωσιν των πληθυσμών της Μακεδονίας.
Τούτην οργάνωσαν οι κάτωθι:
1) Συντ/ρχης Πυρ/κού Παπαγεωργίου Θεσσ/νίκη
2) Αντ/ρχης -//- Αβδελάς -//-
3) -//- Μηχ/κού Αργυρόπουλος -//-
4) Ταγμ/ρχης Πεζικού Παπαθανασίου -//-
5) -//- Πυρ/κού Δασκαρόλης Αθήναι
6) -//- Πεζικού Μαλασπίνας -//-
7) -//- Χατζής Κοζάνη
8) -//- Παπαζήσης -//-
Μη θίγουσα πολιτικόν ή κοινωνικόν τι ζήτημα, ανέλαβε εθνικόν αγώνα αντιφασιστικόν και κυρίως κατά του Βουλγαρικού φασισμού του οποίου η δράσις υπέσκαπτε τα θεμέλια των Ελληνικών πληθυσμών της Μακεδονίας. Η οργάνωσις είναι καθαρώς στρατιωτική και ιεραρχική με διάφορα κλιμάκια Συν/των, Ταγ/των, Λόχων, Διμοιριών.
Κατορθώθη η οργάνωσις ενόπλων τμημάτων λόχων και διμοιριών εις τα νευραλγικά και στρατηγικά σημεία του θεάτρου επιχειρήσεων της Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας.
Ο δε διατιθέμενος οπλισμός είναι επαρκέστατος. Η ενασκουμένη δε υπό ταύτης κατασκοπεία εξαιρετική. Μετά την ίδρυσιν και διά του αγώνος ταύτης κατορθώθη η εξουδετέρωσις σημαντικότατα της βουλγαρικής προπαγάνδας.
Της οργανώσεως ταύτης ο αρχισμηνίας Παπανικολάου μετ’ άλλων μελών και αεροπόρων, έξη τον αριθμόν ετυφεκίσθησαν επί κατοχής ασυρμάτου.
10.- ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΜΑΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ (Καθηγητού Πολυτεχνίου)
Ούτος εν συνεργασία μετά του καθηγητού Σβώλου Τσάτσου και άλλων προέβησαν εις την δημιουργίαν κύκλου εξ επιστημόνων σπουδαστών και φοιτητών οίτινες ασχολούνται με την λύσιν των προβλημάτων όλων των μορφών της χώρας, κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού βασιζόμενοι επί αρχών σοσιαλιστικών και δημοκρατικών.
Είναι ο σπουδαιότερος επαναστατικός θεωριτικός κύκλος των Αθηνών περιλαμβάνει δε μεγάλον αριθμόν φίλων.
Ευρίσκεται εις στενόν σύνδεσμον με το Σοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος.

11.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΩΝ
Τα μέλη της είναι όλοι οι άλλοτε ανήκοντες εις τας Ελευθεροτεκτονικάς στοάς με αρχηγούς τους Φιλώταν, Παπαγεωργίου σύμβουλον της Επικρατείας και Πάνον Χ’ Πάνον τέως Βουλευτήν Ευβοίας.
12.- Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ
«Ε.Α.Μ. » Εθνικόν Απελελευθερωτικόν Μέτωπον.
Αποτελείται από ανθρώπους όλων των κομματικών αποχρώσεων κυρίως δε από σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά στοιχεία.
Επιδιόκει την οργάνωσιν των ζωντανών και φιλελευθέρων στοιχείων κατά του κατακτητού, ξένου και εντοπίου.
Είναι η πλέον σοβαρά οργάνωσις της οποίας οι ηγήτορες κατευθύνουν με εξειρετικήν δυνότητα την κίνησιν της αντιστάσεως.
Υφίσταται συνεννόησις μετά του πολιτικού κόσμου διά την απόδοσιν των λαϊκών ελευθεριών.
Σκοπός του είναι να διατηρή πάντοτε ζωηρόν το εθνικόν φιλελεύθερον πνεύμα, να μη αφίνη τις λαϊκές μάζες να παρασύρωνται από την εχθρικήν προπαγάνδα, να συγκεντρώνη όπλα, να οργανώνη τα μέλη του ώστε να είναι έτοιμα δι’ ένοπλον δράσιν όταν έλθει η κατάλληλος στιγμή (σαμποτάζ, απεργίας κ.τ.λ).
΄Εχει πολιτικόν σκοπόν την απόλυτον λαϊκήν κυρυαρχίαν, δεν αποτελεί συνασπισμόν κομμάτων. Συμμετέχει οιοσδήποτε θέλει να εργασθή κατά των κατακτητών, ασπαζόμενος τας πολιτικάς πεπειθήσεις του της πλήρους πολιτικοκοινωνικής ελευθερίας.
Το «ΕΑΜ» το διευθύνει Κεντρική Επιτροπή αποτελουμένη από αντιπροσώπους των μετεχόντων κομμάτων και οργανώσεων ήτοι:
1) Κ.Κ. Ελλάδος
2) Σοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος
3) Ε.Λ.Δ.
4) Δημοκράτης
5) Σοσιαλιστική Εταιρεία
6) Αγροτικόν Κόμμα
7) Ε.Ε.Ε.
8) Πανυπαλληλική οργάνωσις
9) Εργατικόν Κέντρον
10) Ελευθερία
11) Σοσιαλιστική Πρωτοπορεία Ελλάδος.
«Εθνική αλληλεγγύη» Είναι κλάδος της ΕΑΜ εξόχως οργάνωμένη, εργάζεται παράνομα και παρ΄ότι περισσότερο ευχερής διατηρεί συνομωτικούς κανόνας. Εκδίδει συνόνυμον εφημερίδα.
«Ε. Α. Α. » Εθνικός Απελευθερωρικός Αγών. Γυναικεία οργάνωσις του Τμήματος της Ε. Α. Μ. κομμουνιστικών ιδεών. Εκδίδει την γυναικεία δράσι.
Πλην των ανωτέρω και άλλαι οργανώσεις υπάρχουν μεταξύ των νέων και κυρίως των φοιτητών «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ», «ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΑΙ»
Εκδιδόμεναι εφημερίδες και περιοδικά
υπό της Ε. Α. Μ
1. «Ελεύθερη Ελληνική ψυχή» Εκδίδεται από το Τμήμα των Νέων της Ε.Α.Μ. Κομμουνιστικού περιεχομένου αλλά πατριωτικόν επιδιόκον εθνικήν ενότητα.
2. «Ελεύθερη Ελλάδα» Κομμουνιστικών ιδεών εναντίον του Κανελλοπούλου. Αντιτίθεται εις την ένωσιν ελευθέρων Ελλήνων.
3. «Αλληλεγγύη» Εκδίδεται με τον σκοπόν να βοηθή και να προστατεύη τα θύματα του απελευθερωτικού αγώνος. Αντεκατέστησε την Εργατική βοήθεια με κομμουνιστικήν πολιτικήν αλλά σκοπού φιλανθρωπικού .
4. «Γυναικεία ΔΡΑΣΗ» Εκδίδεται υπό της Ε. Λ. Α. συνιστά δε εθνικήν ενότητα.
5. «Τεχνικόν Μέτωπον» Εκδίδεται υπό της Εθνικής επαγγελματικής πάλης τεχνιτών. Φιλορωσσική, και όργανον του εργατικού κόμματος της Ε. Α. Μ. Καταφέρεται εναντίον των εργατών οίτινες μεταβαίνουν εις Γερμανίαν.
6. «Απελευθερωτικό Μέτωπο», «Φιλική Εταιρεία», «Φωνή των θυμάτων», «Ζωντανά νειάτα», «Ελληνικά Νειάτα», «Ελεύθερη Σκέψη».
13.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Λ.Α.Σ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Είναι τμήμα της Ε.Α.Μ. εις ην προσεχώρησαν αρκετοί έφεδροι και μόνιμοι μικροί αξ/κοί υπό τηνκαθοδήγησιν του Κ.Κ. Δεν έχει σκοπούς καθοδηγητικούς αλλά εργάζεται διά την επαύξησιν της ιδίας της δυνάμεως επί του σκοπού να είναι όσον το δυνατόν πλήρης και δυνατή κατά την ώραν της δράσεως.
Αντιδρά εναντίον εκείνων που συνεργάζονται με τους κατακτητάς ή εναντίον της θελήσεως του λαού και των επιθυμούντων την Δικτατορίαν.
Εκδίδει εις την Λαμίαν την εφημερίδα Απελευθερωτής.
14.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Λ.Δ. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πολιτική ομάς ασχολουμένη νυν με τον απελευθερωτικόν αγώνα και συνεργαζομένη μετά της Ε.Α.Μ.
Αρχηγός είναι ο τέως Βουλευτής Σβώλος.
Τμήμα της Ε.Α.Δ. είναι Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία. η οργάνωσις της ήρχισεν ευθύς αμέσως μετά την είσοδον των Γερμανών, Εκδίδει την εφημερίδα ΜΑΧΗ.
ΜΑΧΗ: ΄Εχει τριπλούν σκοπόν. Εθνικόν, Πολιτικόν και Κοινωνικήν απελευθέρωσιν. Επίσης εκδίδει και την εφημερίδα Ε.Λ.Λ.
Ο κ. Τσιριμώκος ανήκε προηγουμένος εις το Σοσιαλιστικόν Κόμμα Ελλάδος, διοργάνωσε την Ε.Λ.Δ. μετάταυτα εισήλθεν και πάλιν εις το Σοσιαλιστικόν Κόμ. Ελλάδος.
Είς την οργάνωσιν είναι εγγεγραμμένοι σεβαστός αριθμός νέων αξιω/κών Δημοκρατικών αποτάκτων του 35 και ικανών.
Σκοποί τους οποίους επιδιώκει είναι:
1) Πιστεύει πως μόνον η σοσιαλιστική οργάνωση της κοινωνίας, θα εξασφαλίση την κοινωνική δικαιοσύνη, την λαϊκή ευημερία, την εθνική και πνευματική πρόοδο, την ειρήνη και την ενότητα των Λαών.
2) Ζητεί την Ριζική Αλλαγή και της πολιτικής εξουσίας με την άνοδο της Λαϊκής Τάξεως και κατάργηση της κεφαλαιοκρατικής βάσεως της οικονομίας.
3) Πιστεύη στην πολιτική ελευθερία και το δημόσιο έλεγχο.
4) Ζητεί τον Ηθικό Καθαρμό του τόπου τόσο από τους σημερινούς εφιάλτες όσο κι’ από το άγος του τεταρτοαυγουστιανού Φασισμού, γι’ αυτό αντιτίθεται προςτον Βασιλέα.
5) Ζητεί την πολιτικήν απελευθέρωση του ΄Εθνους απόδοση των Λαϊκών ελευθεριών ίνα δυνηθή μόνος του και ανεξέρτητα από κάθε ξένη επιρροή να εκλέξη τον τρόπο να Κυβερνηθή και να εκπροσωπευθή εις το εξωτερικόν.
15.- «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ»
Εξακολουθεί να αναπτύσεται οργανουμένη κατά τρόπον αυστηρών συνομωτικόν, παρ’ όλας τα συλλήψεις η δύναμις της δεν έχει μειωθεί τουναντίον δε έχει αυξηθεί τεραστίως.
Οι κομμουνισταί είναι ίσως οι πλέον οργανωμένοι και οι περισσότεροι. Είναι φανερή η στροφή προςτον σοσιαλδημοκρατισμόν η μεγαλητέρα μερίς των Ελλήνων και διά πρώτην φοράν παρουσιάζει τοιαύτην πολιτικήν ενότητα, την οποίαν προσπαθεί να εκμεταλλευθή το κομμουνιστικόν κόμμα υπέρ αυτού εν τη γενική πάλη όλων των αντιφασιστών κατά των φασιστών.
Το οργανωτικό της σύστημα είναι το τριαδικό.
Υποδιαιρείται εις τέσσερας υποοργανώσεις:
α) «Εθνική αλληλεγγύη» Σκοπός η βοήθεια των θυμάτων του αγώνος.
β) «Εθνικής Γενιάς» Σκοπός η κατήχησις νέων και νεανίδων.
γ) «Εθνικόν Εργατικόν Μύτωπον», Σκοπός η υποβοήθεια των εργατικών συμφερόντων.
δ) «Εθνική οργάνωσις Γυναικών» Σκοπός η χειραφαίτησις και η εξύψωσις της γυναικός.
΄Εδρα ΑΘΗΝΑΙ. Γραμματέας Γεώργιος ΣΑΝΔΟΣ. Μέλη αρκετά εκ των επιστημόνων της Ελλάδος. Υποδιοικήσεις: εις Θεσ/νίκην, Πειραιά και εις όλας τας μεγάλας πόλεις της Ελλάδος.
Ισχυρίζεται ότι δεν έχει σκοπόν κομματικόν αλλά πανελλήνιον. ΄Εχει μέλη εξ όλων των κοινωνικών τάξεων χωροφύλακας και ιερείς ακόμα. Εκδίδει διάφορα δελτίαεπαναστατικού περιεχομένου:
«Ριζοσπάστης», Εκδίδεται υπό της Κ. Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. είναι το επίσημο κομμουνιστικό όργανο.
«Νέα Εποχή» Κομμουνιστική και φιλορωσσική. ΄Οργανο της επαναστατικής θεωρίας.
«Λαϊκή Επιθεώρησις» Περιεχόμενον:Επιστημονική, Οικονομική και Πολιτική ιδεολογία του σοσιαλισμού.
«Βδομαδιάτικα Νέα» «Πολεμικαί Ειδήσεις». «Καλλιτέχνης». «Ελευθέρα Τέχνη». Κυκλοφορούν μεταξύ του καλλιτεχνικού κόσμου της Ελλάδος.
«Αλήθεια» « Κυκλοφορεί μεταξύ των φοιτητών.
«Πάλη των Τόξεων», «Αγωνιστής», «Απελευθερωτής», «Νίκη», «Λευτεριά», «Κόκκινος Ταχυδρόμος».
Εκτός των ανωτέρω κυκλοφοραί απειρίαν προκηρύξεων.
Οικονομικοί πόροι: Εκδίδει ένσημα τα οποία πωλούν εις τα μέλη και εις κάθε έλληνα από 50-2000 δραχμών.
Η εν λόγω οργάνωσις είναι η μόνη η οποία θα δράση εν καιρώ και εις την οποίαν όλα τα μέλη γνωρίζουν εκ των πρωτέρων την αποστολήν των την οποίαν έχουν να φέρουν εις πέρας εις δεδομένην στιγμήν.

16.- ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ηγούνται οι παλαιοί και γνωστοί σοσιαλισταί:
ΓΙΑΝΝΙΟΣ, Δ.ΣΤΡΑΤΗΣ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΣΤΙΡΙΜΩΚΟΣ και ΣΚΟΥΡΙΩΤΗΣ
Τα κυριώτερα μέλη του κόμματος ανήκουν εις τους κύκλους των : διανοουμένων, δικηγόρων, δημοσίων υπαλλήλων, εργατών κ.λ.π.
Είναι οργανωμένον κατά τρόπον συνωμοτικόν ούτως ώστε τα μέλη του κόμματος δεν γνωρίζονται μεταξύ των και εις περίπτωσιν συλλήψεως ενός δεν κινδυνεύει ολόκληρος η οργάνωσις.
Η νεολαία του κόμματος οργανώνεται εις χωριστήν οργάνωσιν την «Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορεία Ελλάδος» καθοδηγουμένην και εξαρτωμένην από το πολιτικόν Γραφείον του Σοσιαλιστικού κόμματος.
Το κόμμα εκδίδει τας εφημερίδας:
1. «Η ΜΑΧΗ». Δελτίον της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής λαϊκής Δημοκρατικής οργανώσεως και έχει τριπλούν σκοπόν:
α) Εθνικόν β) Πολιτικόν και
γ) Κοινωνικήν απελευθέρωσιν,
Επί κεφαλής ο ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ.
2. «ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ» Εκδίδεται υπό της Επιτροπής πόλεως Αθηνών του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
3. «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΑ» Εκδίδεται υπό της Ανωτάτης Διοικούσης Επιτροπής του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
4. «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΛΟΓΑ» Εκδίδεται υπό της Σοσιαλιστικής πρωτοπορείας.
5. «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΝΕΑ» Εκδίδεται υπό του Σοσ. Κόμματος.
Εσχάτως υπέγραψεν κοινήν συμφωνίαν μετά του Κ.Κ. το κείμενον της οποίας εδημοσιεύθη εις τον ΡΙζοσπάστην και εις τας άλλας Κομ. εφημερίδας, έκτοτε δε ή δράσις του συνταυτίζεται μετά του Κ.Κ.
17.- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
Τελεί υπό την κατεύθυνσιν του Ι.Σοφιανοπούλου με εκπροσώπους εις τας επαρχίας τα παλαιά αγροτοκουμουνιστικά στελέχη . Από τούδε τίθενται αι βάσεις του εκλογικού αγώνος.
Η ανωτέρω οργάνωσις λόγω των προσώπων που την αποτελούν μπορεί να προσφέρη μεγάλας υπηρεσίας προς Πατρίδα αποστέλλουσα ενταύθα πληροφορίας και στρατευσίμους αρκεί να αποσταλή εις αυτούς άνθρωπος της εμπιστοσύνης της.

18.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Π.Ε.Α.Ν. (Πανελλήνιος ΄Ενωσις Αγωνιζομένων Νέων)
Δημοκρατική το φρόνημα αλλά δεν εξωτερικεύει τας πολιτικάς της ιδέας ή πεπηθήσεις διότι έχει ως κύριον σκοπόν την συνέχισιν του πολέμου. Προσπαθεί να προσελκίση τους νέους ώστε να εμποδίση αυτούς να γίνουν κουμμουνισταί. Ευρίσκεται υπό την επιρροήν της οργανώσεως Κανελοπούλου, Τσέλλου.
Εκδίδει την εφημερίδα Δόξα η Ελληνική Ηχώ. Συνιστά Εθνικήν ένωσιν και αντιδρά εις την ένωσιν Ελευθέρων Ελλήνων όπως και η Ελευθέρα Ελλάς. (Εφημερίδες).
Ο μόνος ανιδεοτελής του Κανελοπούλου είναι ο Ανδρεάδης.
19.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ: ΣΤΡΑΤΙΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ.
Αρχηγός άγνωστος. Οργάνωσις εκ πολιτών, φοιτητών και διανοουμένων. Εντελώς θεωρητική.
Η πλειονότης των μελών της είναι Δημοκρατικών φρονημάτων αλλά δεν εξωτερικεύουν τα πολιτικά των αισθήματα εφ’ όσον ο πόλεμος συνεχίζεται.
Ευρίσκεται υπό την επιρροήν της Οργανώσεως Κανελοπούλου.
Εκδίδει την εφημερίδα «ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ».
Υπέρ-πατριωτική και εναντίον των Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων.
20.- Οργάνωσις υπό τον Στρατηγόν ΛΑΒΔΑΝ
1. Υποστράτηγος ΛΑΒΔΑΣ Γεώργιος, Αρχηγός
2. Συνταγματάρχης ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ., Υπαρχηγός
3. Αντισυνταγματάρχης Γρίβας Γεώργιος, Επιτελάρχης της οργάνωσεως.
4. Δικηγόρος ΒΑΛΒΗΣ, Πολιτικός Σύμβουλος
Σκοπός της οργανώσεως:
α) Απελευθέρωσις της Ελλάδος
β) Εκκαθάρισις του στρατεύματος εκ των ανικάνων και ανεπιθυμήτων αξιωματικών.
γ) Ανάθεσις εν λευκώ της διακυβερνήσεως της χώρας εις την Α. Μ. τον Βασιλέα.
δ) Αποχή από την πολιτικήν.
Σύνδεσμος της οργανώσεως με την Θεσσαλονίκην ο Υπολοχαγός Πεζικού ΚΑΡΑΓΕΩΡΙΟΥ.
Σύνδεσμος της οργ/σεως εις την περιφέρειαν Γραβιάς ο Λοχαγός ΚΡΑΝΙΑΣ με βοηθόν τον αφιχθέντα ήδη εις Μ.Α. Ανθ/γόν ΤΣΟΥΠΡΑΝ.
-. Η οργάνωσις συνεδριάζει εις Αθήνας κατά τομείς άπαξ της εβδομάδος. Ουδεμία ενέργεια αυτής αναφέρεται διά την ενίσχυσιν του Αγώνος εν τη Μ.Α. και την εξεύρεσι μέσων προςαποστολήν στρατιωτών, αλλά ασχολείται με ζητήματα μεταπολεμικά, ως με το συνηθισμένο τροπάριο της τηρήσεως της τάξεως από την κομμουνιστικήν αναρχίαν μετά την ήτταν του άξονος.
-. Η οργάνωσις φαίνεται ότι αποτελείται μόνον από μονίμους αξιωματικούς και ιδία νεαρούς των σχολείων εις τους οποίους υπόσχεται, διά του δολώματος της εκκαθαρίσεως του Στρατού, βαθμούς, ώστε να γίνουν φανατικά όργανά της.
-. Η οργάνωσις εμπνέεται από φιλοδικτατορικά φρονήματα. Παρουσιάζει τον κομμουνιστικόν μπαμπούλαν αφ’ ενός και το δήθεν ενδιαφέρον της διά το πρόσωπον της Α.Μ. του Βασιλέως αφ’ ετέρου διά να δικαιολογήση τα φιλοδικτατορικά της σχέδια όπισθεν των οποίων κρύπτονται ταπεινά ατομικά συμφέροντα ενίων στρατιωτικών και πολιτικών.-
Είς την οργάνωσιν ταύτην ανήκουν και οι Συντ/ρχαι Βαγενάς, Γιαβρούμης, Ασημακόπουλος, Ανθ/γος Αργίτης, Ταγμ/ρχης Χρηστέας και άλλοι ων οι περισσότεροι ευρίσκονται εις Αλαρίς.
21.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ο.Ε.Δ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Η ανωτέρω οργάνωσις είναι μια άλλη μορφή του τέρατος του φασισμού, σ’ αυτή ανήκουν όπως οι ίδιοι, διακηρύττουν «τα υγειώς σκευόμενα στοιχεία» όλοι οι αληθινοί ΄Ελληνες και οι πραγματικοί πατριώτες και ότι σύσωμες οι εθνικές μας δυνάμεις πρέπει να αγρυπνούν για το ξεσκλάβωμα»
Αρχηγός είναι ο Μπένος με συνεργάτας τον Στ. Μερκούρη, Μίκη Μελά, Διον. Βυζάντιο, Ι. Κουτσούκο και με Γεν. Γραμμ. τον Γ. Σπηλιόπουλο.
Είς την οργάνωσιν ταύτην ανήκουν οι Συντ/ρχαι Μουκανάκης, Δόβας.
Η οργάνωσις αυτή έχει συνεργασίαν με την οργάνωσιν Π Ε Α Ν.
22.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ιδρυθείσα υπό Αξ/κών Βασιλοφρόνων δρώντων εντός της οργανώσεως Βασιλοφρόνων Αξ/κών.
Η οργάνωσις αυτή εξεμεταλεύθη τους νεαρούς αξ/κούς του Σχολείου Ευελπίδων προςεδρέωσιν της μελλοντικής θέσεως των εν τω στρατεύματι με το σύμβολον της νομοταγίας.
Ουδεμίαν δράσιν εθνικήν προσφέρει. Επιρεάζονται από τον Δόβαν, Γρίβαν και Κιτριλάκην.
23.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ
Τελεί υπό τας αμέσους οδηγίας του Στρατηγού Πλατή και ασχολείται εις την διοχέτευσιν προςΑίγυπτον Βασιλοφρόνων αξ/κών και μετά τον πόλεμον σταθεροποίησιν του Θρόνου.-
Εκδίδει την εφημερίδα ΜΑΧΗ. Πατριωτική, φιλοβασιλική και εναντίον των αρχηγών των Κομμάτων και ιδίως του Παπανδρέου.
Παρουσιάζεται δε υπό διαφόρους μορφάς οργανώσεων, όπως είναι η Οργάνωσις των Συνταγματαρχών και η οργάνωσις Ιεραρχίας.
Είς τον Λαόν ουδεμίαν απήχησιν έχει. Η μικρά δύναμις αξ/κών υπολογίζεται εις την Δύναμιν της Ελλ. Ταξιαρχίας προ της μεταβολής.
24.- ΄Ενωσις Συνταγματαρχών.
Αποτελείται εξ ανωτέρων αξιω/κών οίτινες θέλουσι να χωρίσουν την τύχην των από την Κυβέρνησιν Τσολάκογλου και την οργάνωσιν Πλατή. Εδημιούργησαν ιδίαν κίνησιν άνευ όμως περιεχομένου ούτε πολιτικού, ούτε πατριωτικού και άνευ δράσεως. Πρόκειται περί ετέρας εμφανίσεως μιάς οργανώσεως Πλατή.
Είς αυτήν συμμετέχουν καλοί βέβαια αξιω/κοί μεταξύ τούτων και ο Συνταγ/ρχης Τσακαλώτος, Συνταγ/ρχης Σπηλιοτόπουλος και Συνταγ/ρχης Κιτριλάκης.
25.-26.- «Ε. Σ. Π. Ο.» (Ελληνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωσις)
Είναι οργάνωσις φασιστική. Εστρατολόγησε τους αισχροτέρους και επικινδυνοδεστέρους χαφιέδες προςαντιμετώπισιν των λαϊκών εξεγέρσεων. Ασχολούνται με την προδοσίαν κομμουνιστών κυρίως. Επίσης, ανέλαβον αντιεβραϊκόν αγώνα. Κατά τον Σ/βριον ομάς εκ τριάκοντα οπλισμένων με γκλόπς επετέθησαν εις την συναγωγήν των Αθηνών ζητούντες οικονομικήν ενίσχυσιν της οργανώσεως. ΄Αμα δε έλαβον αρνητικήν απάντησιν επέπεσαν και κατεκερμάτησαν τα πάντα.
Τελεί υπό την αρχηγίαν του Σπύρου ΣΤΕΡΟΔΗΜΑ εκ μέρους δε της Γερμανικής Πρεσβείας ο κ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ανταποκριτής της Αιγυπτιακής εφημερίδος. Η οργάνωσις χρηματοδοτείται από τον Γκοτζαμάνην και την Γκεσταπό. Ελαβε ως πρώτην δόσι 2 εκατομμύρια.
Βασική αρχή και ιδανικός σκοπός στο καταχθόνιο πρόγραμμά της Νέας Τάξεως είναι η ψυχική και πνευματική κατάκτησις των υποδούλων λαών.
Ευρίσκεται καμουφλαρισμένη από αθώα προσχήματα και εξωραϊσμένη με δελεαστικά θέλγητρα που παρασέρνουν τους αφελείς νέους: Διακηρύττουν ότι:
Σκοπός είναι: η μεθοδική αληθινή εξύψωσις της ιδέας της πατρίδος, Θρησκείας και οικογενείας μέσα εις το πλαίσιον του Σοσιαλισμού και της Νέας Τάξεως. Πιστεύουν συνειδητά εις την εθνικοσοσιαλιστικήν ιδέα.
Η «ΕΣΠΟ» προςολοκλήρωσιν της δράσεώς της προέβη εις την ίδρυσιν «Διευθύνσεως Πρωτοπόρων Νέων».
Ευρίσκεται υπό την προστατευτικήν σκέπην του Υπουργείου Παιδείας με σκοπούς και επιδιώξεις να μυηθούν εις τα νεώτερα ιδανικά οι νέοι και νέες μέσα στα πλαίσια του Σοσιαλισμού και Πατριωτισμού.
Το «νέο κράτος», εξουσία και αστυνομία έρχονται εις ενίσχυσιν του «Εθνικοσωτηρίου» αυτού έργου.
Είς την οδόν Δήμητρος αριθ. 11 ευρίσκεται το Παράρτημα της οργανώσεως Καλλιθέας.
Ιδιαίτερος Γραμματεύς της οργανώσεως είναι ο δικηγόρος ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ. Τμηματάρχης του οργανωτικού ο Μηχανικός ΑΡΝΑΚΗΣ και του οκονομικού ο υπάλληλος της Τραπέζης Ελλάδος ΑΝΝΙΝΟΣ.
Οι Γερμανοί κατακτηταί θα δώσουν στολάς και παπούτσια.
Κάθε νέο μέλος πρέπει να έχη πιστοποιητικό της Ασφαλείας. προσπαθούν δε να κάμουν και Τάγματα εφόδου.
Η εισδοχή εις ταύτην γίνεται βάσει αιτήσεως ήτις αποστέλλεται εις Γκεσταπό και αφού ελεγχθή ότι το προςπρόσληψιν μέλος είναι Γερμανόφιλον αποστέλλεται η αίτησις, εις τα γραφεία της ΕΣΠΟ και διά καταβολής 180 δρχ. γίνεταί τις μέλος αφ’ ού προηγουμένως παρακολουθήσει ωρισμένας διαλέξεις. Η εκδιδομένη ταυτότης είναι γεγραμμένη εις την Ελληνικήν και Ιταλικήν και θεωρείται από ΄Ελληνα και Γερμανόν αξ/κόν. Διά της ταυτότητος ταύτης παρέχεται πλήρης ελευθερία κινήσεως εις τράμ, σιδηροδρόμους δωρεάν.
Είς την ΕΣΠΟ καταλέγονται ο Στρατηγός ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ του Πεζικού, ο αντ/ρχης Κουρκουλάκος, αι θυγατέρες του Στρατηγού Μπάκου, ο Γ. Μερκούρης και μέλη εκ των παλαιών οργανώσεων του Γιάνναρου.
Τα γραφεία ευρίσκονται επί της οδού Πατησίων και ανετινάχθησαν κατά Σεπτέμβριον 1942.
Η σφραγίς της έχει Ελληνικήν σημαίαν και αγκυλωτόν σταυρόν.
27.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Μ.Ε. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιδρύθη ως Γερμανόφιλον και κατέληξαν εις Ιταλόφιλον διά τούτο δε ήλλαξε τον αγκυλωτόν Σταυρόν με τον Σταυρόν του Καποδίστρια, φέρει ως έμβλημα «Πίστις εις τα Εθνικά Ιδανικά».
Αρχηγός είναι ο Γεωργ. Ριζόπουλος γνωστός κύναιδος εν Αθήναις, ούτος ήτο πράκτωρ της Γερμανικής και νυν πράκτωρ του ΙΙου γραφείου της Στρατιάς ΤΖΕΛΟΖΟ έλαβεν επισήμως αποστολήν υπό τον επιτετραμένον της Ιταλίας Γκιέζε να προβή εις οργάνωσιν πολιτικής κινήσεως εν Ελλάδι (ο μόνος λαβών τοιαύτην παρά των Ιταλών και κατέστησεν τούτο γνωστόν εις τον Τσολάκογλου ζητήσας και την παροχήν εις αυτόν Κυβερνητικής βοηθείας).
Μετ’ αυτού συνεργάζεται και ο τέως αρχηγός της Βασιλικής νεολαίας και τέως Νομάρχης Λαμίας αντιπλοίαρχος Γιγάντες.
Ο Ριζόπουλος διαμένει εις την οδόν Θάσου 3 έχει δε αναλάβη επί χρήμασι την αποφυλάκισιν του πλωτάρχου Βερνίκου.

28.- ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΛΕΓΕΩΝ
Η ίδρυσις της Ρουμανικής Λεγεώνος εν Ελλάδι εγένετο από τας αρχάς της κατοχής παρά των Ιταλικών στρατευμάτων. Μετά την είσοδον των Ιταλών η μεγαλητέρα μερίς των Ρουμανοβλάχων ετάχθη αναφανδόν υπέρ αυτών.
Είς την περιφέρειαν Λαρίσσης και βορειότερον καθώς και εις την περιοχήν του Νομού Τρικκάλων, ιδίως προςτα μέρη της Πίνδου, εις τας περισσοτέρας πόλεις και χωρία αντεκαθεστάθησαν αμέσως πολλά μέλη από τα κοινοτικά συμβούλια δι’ ανθρώπων της Ρουμανικής Λεγεώνος.
Είς τας πόλεις και τα χωρία των περιφερειών Λαρίσσης, Τυρνάβου και Ελασσώνος, πλην της Λαρίσσης, ο αρχηγός της Λεγεώνος, ονόματι ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, αντεκατέστησε τους κοινοτάρχας με ανθρώπους της Λεγεώνος με απολυταρχικά δικαιώματα.
Είς κάθε χωρίον διωρίσθησαν, εκ μέρους του Διαμάντη και των κοινοταρχών, μέλη της οργανώσεως, με αστυνομικά καθήκοντα, έχοντα το δικαίωμα ερεύνης προςανεύρεσιν οπλισμού, να ξυλοκοπούν και να φυλακίζουν καθότι εις την περιοχήν Θασσαλίας υπάρχει μεγάλη ποσότης οπλισμού. Διά τους ανήκοντας εις την αργάνωσιν ταύτην ουδείς νόμος και περιορισμός της Κυβερνήσεως Τσολάκογλον ισχύει.
Συνεργάται της οργανώσεως είναι οι:
1) ΜΑΤΟΥΣΗΣ Δικηγόρος Λαρίσσης
2) ΤΑΧΟΣ Ιατρός Λαρίσσης
3) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δικηγόρος
4) ΦΡΑΓΓΟΥ Ιατρός Ελασσώνος
5) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κτηματίας Τυρνάβου
6) ΜΠΑΡΔΑΣ Κτηματίας Τρικκάλων και
7) ΚΟΤΣΟΣ πρώην Νομάρχης Χαλκίδος. ΄Εν Καρδίτση ο Καθηγητής ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Κατά της οργανώσεως αντέδρασε η εν Αθήναις οργάνωσις των Θεσσαλών υπό τας οδηγίας του πολιτευομένου Καλαμπάκας ΜΙΧΑΛΗ και του Εμπόρου Παυσανία ΛΕΒΕΝΤΗ. Επετυχε σχεδόν να την διαλύση διότι επετεύχθη, διά καταλλήλων ενεργειών της, η ανάκλησις του Διαμάντη υπό της Ρουμανικής Κυβερνήσεως και η εγκατάστασις εν Τρικκάλοις ως Νομάρχου του πρώην αξιωματικού ΣΑΡΑΝΤΗ.
΄Ηδη η οργάνωσις είναι νεκροφανής διότι εδολοφονήθησαν παρά των ημετέρων 2-3 μέλη των Λεγεωναρίων.
29.- ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Τελεί υπό την ηγεσίαν του Γ. Μερκούρη, Σπύρου Καλύβα και Διάκαρη, επιζητούν την εκκαθάρισιν των Συνδικαλιστικών και Κοινωνικών οργανισμών από την σπείρα των Αγγλοεβραϊκών πρακτόρων … εκγερμανισμός του Λαού.
Βασική αρχή και ιδανικός σκοπός στο πρόγραμμα της νέας τάξεως η Ψυχική και Πνευματική υποδούλωσις των Λαών.
30.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
Κατά πληροφορίας ο επιλαρχ. Ανδρ. Κονδάκης μετά των Στρατηγών Παπαφλέσα και Ναυτομιχάλη, του χημικού μηχανικού Περσάκη και των εφοπλιστών Βερνίκιον και Θεόδωρον κινούνται προςσυγκρότησιν καθ’ υπόδειξιν της Ιταλ. υπηρεσίας Γενικής Συν/δίας Παλαιών και Νέων Πολεμιστών εις ην θα συγχωνευθούν αι οργανώσεις αναπήρων αξιω/κών και οπλιτών παλαιών και νέων και όλαι αι παρεμφερείς τοιαύται.
Η οργάνωσις αυτή θα έχει ως έργον την πρόληψιν ανταρσιών απεργιών, σαμποτάζ κ.λ.π. θέλει δε χρηματοδοτείται υπό της Ιταλικής Πρεσβείας.
31.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε.Κ.Ε – ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, εν Θεσσ/νίκη.
Αρχηγός της είναι ο ΣΠΥΡΙΔΗΣ, δικολάβος εκ Σερρών, είναι απευθείας πράκτωρ του ΙΙου Γραφείου της Αρμε Ομπερ. Κομάντο (Βασιλίσης Σοφίας 189) – Ούτος ασχολείται διά πρακτόρων του με την προδορίαν Εθνικώς και κυρίως Κουμμουνιστικώς δρόντων, των οποίων οι συγγενείς δι’ ετέρων πρακτόρων απομιζόνται υπ’ αυτού διά να απελευθερώση τους Κρατουμένους.
Συνεργάται επί της υποθέσεως αυτής είναι:
1) ο Αρχ/κας των Φυλακών Στρατοπέδου Παύλου Μελλά, Γιαλτάς
2) ο Ανθ/στής της Χωρ/κής, ο επί κεφαλής της Φρουράς.
΄Ετερα μέλη της οργανώσεως του είναι:
1) Γιαρτζούγλου, Φοιτητής Νομικής, πρόσφυξ εκ Δράμας
2) Γιακόπουλος, Δικηγόρος
3) Παυλίδης, Δημοδιδάσκαλος Σχολής Ζαχαριάδου
4) Παζιώτης, Επιθεωρητής Κοινωνικής Προνοίας της Γενικής Δ/σεως Μακεδονίας.
Τα γραφεία του κόμματος ευρίσκονται εις το ξενοδοχείον ΄Ατλας.-
Μέλη σοβαρά είναι περίπου 15.-
32.- Ε.Ε.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑΣ
Αναδιοργανώθη υπό του Συντ/ρχου Μηχ/κού Γρηγοράκη και των Αντισυν/ρχου Μηχ/κού Πούλου και του Δικηγόρου Γούλα.
Εν τούτοις λόγω προδοσίας κατ’ αυτών υπό της Κυβερνήσεως Τσολάκογλου διότι αρχικώς τα τρία Ε (Ε.Ε.Ε.) οργανώθησαν υπό του Γονατά, δεν επετράπη η ευρυτέρα ανάπτυξις των ίνα μη καταστούν όργανα της Αγγλικής κατασκοπείας της οποίας νυν τοιούτος εθεωρείτο ο Γονατάς.
Διά τούτο με μίαν αφανή κίνησιν, τη ανοχή των Γερμανών, εργάζονται ως πράκτορες τούτων ιδίως ο Πούλος αναλαβών την παρακολούθησιν των Αξιω/κών και των Δημοσίων υπηρεσιών. Επειδή με την κήρυξιν του πολέμου κατά της Ρωσσίας επρόδοσαν τριακοσίους κουμμουνιστάς το Μακεδονικών Γραφείον Κ.Κ.Ε. προέβη εις την δολοφονίαν ενός μέλους του και την ανατίναξιν της οικίας του Πούλου.
33.- ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ.
Ο Κοτζαμάνης διά του γαμπρού του Γαρυφάλου κατοίκου Θεσσ/νίκης απεπειράθη να ιδρύση Εθνικοσοσιαλιστικόν Κόμμα.
Προς τούτο προέβη εις αθροωτάτας τοποθετήσεις 1000 περίπου υπαλλήλων εκ Θεσσαλονίκης κυρίως, ως εφοριακών και αργομίσθων ους κατόπιν απεπειράθη να οργανώση ως Κόμμα. Ούτω εις συγκέντρωσιν των οργανωθέντων τότε Γραφείων (Τσιμισκή 1) και εν συγκεντρώσει αυτών, ο Γαρυφάλλου τους ετόνισεν ότι θα είναι τα στελέχη ενός νέου εθνικοσοσιαστικού κόμματος. Πλην όμως η απροθυμία και το σαμποτάρισμα τούτων εναυάγησαν την υπόθεσιν και παρά τας εξαιρετικάς προςτούτο καταβληθείσας προσπαθείας κατέστη αδύνατος η οργάνωσις, αποτυχούσας παντελώς έκτοτε.

Advertisements