Ανακοίνωση ΕΛΑΣ/Αρχηγείο Ανατολικής Ηπείρου, 20 Μαϊ 1943


Ε.Α.Μ.
Ε.Λ.Α.Σ.
Αρχηγείον Ανατολικής Ηπείρου
Κάπου 20 Μαϊου 1943

Α ν α κ ο ί ν ω σ ι ς

Επί του υπ’ αριθ.’3564/25-5-43 εγγράφου του κ. Ζέρβα τοιχοκολληθέντος εις διάφορα χωρία, ανακοινούμεν εις τον λαόν του Ν. ΄Αρτης και την περιοχήν Ξηροβουνίου, Τζουμέρκων και Μαλακασίου τα κάτωθι:
1) Εις την οργάνωσιν του Ε.Α.Μ. δεν υπάρχουν ανεύθυνοι παράγοντες και οργανώσεις. Επομένως ο κ. Ζέρβας είναι κακώς πληροφορημένος επ΄αυτού. Πάντες είναι απολύτως υπεύθυνοι.
2) Εις ουδεμίαν δέσμευσιν της προσεχούς εσοδίας δημητριακών προέβημεν και επομένως το έγγραφον που αφορά ημάς ως προς το σημείον αυτό είναι κακόβουλον.
3) Ο κ. Ζέρβας μόνον εις τας οργανώσεις του δύναται να προβαίνη εις απαγορεύσεις και όχι εις το ΕΑΜ. Ημείς μόνον μίαν δύναμιν αναγνωρίζομεν, τον ΛΑΟΝ, και ουδένα άλλον.
4) Είναι ψευδεστάτη η παράγραφος η αναφέρουσα ότι το ΕΑΜ γενικώς ενισχύεται παρά των συμμάχων. Το Αρχηγείον ανατολικής Ηπείρου καθώς και ολόκληρος η οργάνωσις Ηπείρου ουδέ οβολόν έλαβε παρά των συμμάχων μας ουδέ ένα όπλον. Τα πάντα καρπούται ο κ. Ζέρβας εις την περιοχήν μας, πάντως όμως ευελπιστούμεν ότι οι σύμμαχοι μας συντόμως θα ενισχύσουν και ημάς οικονομικώς όπως ως πληροφορούμεθα ενισχύουν και άλλας οργανώσεις του ΕΑΜ και τον κ. Ζέρβαν, ώστε τότε να παύσωμεν ενεργούντες και την ελαχίστην επιβάρυνσιν.
5) Δηλούμεν εις τον λαόν της περιοχής μας να μείνη απολύτως ήσυχος ότι δεν πρόκειται να επιβαρύνουμε αυτόν. Αν επιβαρυνθούν, θα επιβαρυνθούν ελάχιστοι και εκ των εξαιρετικώς οικονομικά ισχυρών.
6) Εκφράζομεν δημοσία την βαθείαν μας λύπην διότι εις στιγμάς καθ΄ας το έθνος πρέπει να είναι ενωμένον, ίνα οδηγηθή εις το πεπρωμένον του, ο κ. Ζέρβας εντέχνως προσπαθεί να δημιουργήση ρήξιν φέρων αντιμέτωπον τον λαόν με το ΕΑΜ, ενώ εξ άλλου προσπαθεί να ενεργήση εναντίον μας αποκλεισμόν οικονομικόν με σκοπόν την διάλυσιν των δυνάμεων του Αρχηγείου μας την στιγμήν που η Πατρίς μας έχει ανάγκην και του τελευταίου αντάρτου.
7) Εάν πράγματι ο κ. Ζέρβας ενδιαφέρεται για τον λαό της περιοχής έπρεπε δι΄εγγράφου του πρώτον ν΄ αποτανθή εις ημάς και να ζητήση εξηγήσεις και έπειτα να προβαίνη εις δημοσιεύσεις ώστε ημείς να πληροφορούμεθα τας σκέψεις του όχι εκ των συζητήσεων των καφενείων.

Το Αρχηγείον
Τζουμερκιώτης

Κοινοποίησις
Εις την εν Ελλάδι αγγλικήν αποστολήν
Στρατηγείον ΕΛΑΣ Ηπείρου
Τ. Ε. ΕΑΜ Ν. Αρτης

Advertisements