Ιταλικά ανακοινωθέντα για κατάληψη Κορυτσάς


19-11-1940. Εις το μετωπον της Ηπειρου διεξηχθησαν χθες λυσσωδεις μαχαι,αι οποιοι δεν μετετοπισαν τας εκατερωθεν γραμμας ,με εξαιρεσιν εις την περιοχήν ΕΖΕΚΙ, χωρίον καταληφθέν ύπό τοϋ έχθροϋ. Ημέτεροι αεροπορικοί σχηματισμοί έβομβάρδισαν σφοδρώς τάς εχθρικός θέσεις, προκαλέσαντες εκρήξεις καί έμυδραλλιοβόλησαν συγκεντρώσεις στρατού. Τρία εχθρικά αεροπλάνα κατερρίφθη σαν. Εν ήμέτερον δέν έπανήλθεν είς τήν βάσιν του. Είς τήν Δωδεκάνησον ό εχθρός άπεπειράθη νά καταλάβη τό Γαϊδουρονήσι. Η άμεσος άντίδρασις τών ημετέρων κατά ξηράν, ναυτικών καί αεροπορικών δυνάμεων απέκρουσε τόν έχθρόν, ό όποιος ταχέως άπεσύρθη.

20-11-1940. Ισχυροί καί επανειλημμένοι επιθέσεις νοτιοανατολικώς τής Κορυ¬τσάς καί είς τόν αυχένα τής αμαξιτής οδοΰ Καλπάκι άπεκρούσθησαν μέ μεγάλας απώλειας διά τόν έχθρόν. Ή αεροπορία μας, έν στενή συμπράξει μετά τών κατά ξηράν δυνάμεων μας έβομβάρδισε καί έπολυβόλησε τάς εχθρικός δυνάμεις, πλήξασα οδούς συγκοινωνίας, παραπήγματα καί συγκεντρώσεις στρατού. ‘Εκτός τών τριών εχθρικών αεροπλάνων, τών έπισημανθέντων είς τό ϋπ’άριθ. 165 ανακοινωθέν, έτερα πέντε εχθρικά αεροπλάνα κατερρίφθησαν φλεγόμενα. Εν ήμέτερον άεροπλάνον δέν έπανήλθεν είς τήν βάσιν του.

21-11-1940. Έπί τοΰ ελληνικού μετώπου, πρό παντός είς τόν τομέα τής Κορυτσάς, επανειλημμένοι επιθέσεις τοϋ έχθροϋ άπέτυχον προσκρούσασαι είς τήν σθεναράν άντίδρασιν των δυνάμεων μας. Η αεροπορία μας έβομβάρδισε τήν έχθρικήν βάσιν τής Πρεβέζης, στρατιωτικούς στόχους είς τάς ζώνας Τρικάλων καί Κορυτσάς. Τέσσερα αεροπλάνα μας δέν έπανήλθον είς τάς βάσεις των.

22-11-1940. Αι ήμέτεραι δυνάμεις προκαλύψεως, αποτελούμενοι άπό δύο μεραρχιας, αί οποϊαι κατά τήν έναρξιν τών επιχειρήσεων είχον λάβει άμυντικήν θέσιν είς τά ελληνοαλβανικά σύνορα τής Κορυτσάς, άπεσύρθησαν κατόπιν ένδεκαημέρου αγώνος έπί γραμμής δυτικώς τής πόλεως, ή οποία έξεκενώθη. Κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου ταύτης διεξήχθησαν σφοδροί αγώνες. Αι άπώλειαί μας είναι αίσθηταί. ‘Εξ ισου καί ισως σοβαρώτεραι αί άπώλειαί τοϋ έχθροϋ. Έπί τής νέας γραμμής συγκεντρώνονται αί προσπάθειαί μας. Παρά τάς απαγορευτικές καιρικας συνθήκας, ή ημετέρα αεροπορία συνέπραξε μέ τάς στρατιωτικός μας δυνάμεις βομβαρδίζουσα εχθρικούς τινας στόχους… Είς τό Αιγαίον εχθρικά αεροπλάνα έρριψαν ατάκτως βόμβας κατά τής Λέρου, τό μεγαλύτερον μέρος τών οποίων επεσαν είς τήν θάλασσαν. Ουδέν θύμα ούτε καί ζημίαι

23-11-1940. Είς τό έλληνικόν μέτωπον αί δυνάμεις μας διεξάγουν κανονικώς τάς προβλεφθείσας κινήσεις διά νά φθάσουν είς τάς νέας θέσεις. Η αεροπορία μας έβομβάρδισε πολυάριθμους στόχους έπί τών εχθρικών θέσεων. Ιδία είς τόν τομέα τής Κορυτσάς, πλήξασα οδικούς κόμβους, συγκεντρώσεις στρατού καί έχθρικάς δυνάμεις. «Ολα τά αεροπλάνα μας επέστρεψαν είς τήν βάσιν των.

Advertisements