Εληνικά ανακοινωθέντα για κατάληψη Κορυτσάς


  • 20-11-1940. Εις τήν Ηπειρον τά στρατεύματα μας, κατόπιν επιτυχών αγώνων τών τελευταίων ήμερων, ανέτρεψαν τόν έχθρόν έπί εϋρέος μετώπου καί κινούνται προς βορράν. Άρματα μάχης, 200 αυτοκίνητα, παντοειδές ϋλικόν καί αίχμάλωτοι περιήλθον είς χείρας μας. Εις τήν περιοχήν Κορυτσάς τά στρατεύματα μας έσημείωσαν νέας σημαντικάς επιτυχίας. Υπερέβησαν τήν ϋψηλήν κορυφογραμμήν τοϋ όρεινοϋ όγκου τής Μόροβας καί έπροχώρησαν έπί τών δυτικών αντερεισμάτων αυτής. Η αεροπορία μας έβομβάρδισεν επιτυχώς τό άεροδρόμιον «Αργυροκάστρου, έπί δέ του πεδίου τής μάχης έβομβάρδισε καί έπολυβόλησεν εχθρικός φάλαγγας έν υποχωρήσει. Η εχθρική αεροπορία έβομβάρδισε δύο πόλεις έν Ήπείρω καί Θεσσαλία. Υπάρχουν ελάχιστοι νεκροί καί τραυματίαι.
  • 21-11-1940. Εφ’ όλου τοΰ μετώπου, ό άγων συνεχίσθη καθ’ όλην τήν ήμέραν καί τά στρατεύματα μας έσημείωσαν νέας επιτυχίας. Περιήλθον είς χείρας μας 15 πυροβόλα, ών 7 βαρέα, 4 αντιαεροπορικά πυροβόλα, δεκάδες πολυβόλων, πολλοί όλμοι καί παντοειδή υλικά. Επίσης άποθήκαι τροφίμων καί καυσίμων υλών. Ή αεροπορία μας έξετέλεσεν επιτυχείς αναγνωρίσεις καί βομβαρδισμούς έπί τοϋ πεδίου τής μάχης.
  • Κατά τήν σημερινήν ήμέραν τά στρατεύματα μας έπέτυχον τήν όλοκλήρωσιν τοϋ ορεινοΰ όγκου τής Μόροβας, τήν κατάληψιν του όρους Ιβάν καί τοϋ αύχένος Κάφ – έ – Καρίτ. Κατελήφθη ή Κορυτσά. Νοτιώτερον, είς τόν τομέα τής Πίνδου, τά στρατεύματα μας κατέλαβον τό Λεσκοβίκι καί έπροχώρησαν πέραν τής Ερσέκας καί Μόροβας. Είς τήν Ηπειρον τά στρατεύματα μας ανακατέλαβον τήν πόλιν τών Φιλιατών καί απώθησαν τον έχθρόν πέραν τών συνόρων. Η αεροπορία μας έβομβάρδισεν έχθρικάς φάλαγγας έν υποχωρήσει μετά μεγάλης επιτυχίας, παρά τήν δραστηρίαν άντίδρασιν τής εχθρικής αεροπορίας. Κατά τήν μάχην τής Κορυτσάς, ήτις διήρκεσεν επί εννέα ημέρας, τά στρατεύματα μας, παρά τήν ισχυροτάτην άντίδρασιν τής εχθρικής αεροπορίας, κατήγαγον λαμπράν νίκην, άνατρέψαντα μεγάλος δυνάμεις τοϋ έχθροϋ εγκατεστημένος έπί φυσικώς οχυρών θέσεων ένισχυομένων έν πολλοίς ύπό ανθεκτικών οργανώσεων έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος μετά συρματοπλεγμάτων. Τήν Κορυτσάν ύπερήσπιζον αί εξής δυνάμεις: Ή 2α μεραρχία Αλπινιστών Τριτεντίνα, ή 19η μεραρχία Βενέτσια, ή 29η μεραρχία Πιεμόντε, ή 49η μεραρχία Πάρμας, ή 53η μεραρχία Αρέντζο, τά ανεξάρτητα τάγματα Τομόρι καί Ταραμπός, τά 109ον καί 66ον τάγματα Μελανοχιτώνων, τό 4ον σύνταγμα τών Βερσαλιέρων, τό 101 τάγμα πολυβόλων θέσεως, διαθέτουσαι έπί πλέον ως συμπληρωματικά καί πολλάς πυροβολαρχίας βαρέος πυροβολικού καί σημαντικόν αριθμόν αρμάτων μάχης. Οί κατά τήν μάχην ταύτην περιελθόντες εις χείρας μας αιχμάλωτοι καί τά κυριευθέντα υλικά δέν κατεμετρήθησαν εισέτι. «Οσον άφορα τους μέχρι τοϋδε, άπό τής ενάρξεως τών επιχειρήσεων, έφ’ όλου τού αλβανικού μετώπου, περιελθόντας είς χείρας μας αιχμαλώτους καί κυριευθέντα πολεμικά υλικά, οΐ μέν αιχμάλωτοι ανέρχομαι είς μεγάλον αριθμόν αξιωματικών καί χιλιάδας οπλιτών, τά δε υλικά είς 80 ελαφρά καί βαρέα πυροβόλα, 55 αντιαρματικά πυροβόλα, υπέρ τά 300 ελαφρά καί βαρέα πολυβόλα, 20 άρματα μάχης, υπέρ τά 250 αυτοκίνητα, υπέρ τάς 1.500 μοτοσυκλέττας καί ποδήλατα καί σημαντικάς ποσότητας πυρομαχικών, καυσίμων, ίματιαμοϋ καί ετέρου υλικού πάσης φύσεως.
  • 23-11-1940. Ή προχώρησις τών στατευμάτων μας συνεχίζεται έφ’ ολοκλήρου τσϋ μετώπου. Τό ποσόν τών έγκαταλειπομένων είς χείρας μας λαφύρων συνεχώς αυξάνει. Αεροπορική δράσις δέν ελαβε χώραν έπί τοϋ μετώπου λόγω κακοκαιρίας. Είς τό εσωτερικών ή εχθρική αεροπορία έβομβάρδισε πόλεις τινάς άνευ ζημιών καί άνευ θυμάτων. «Εχθρικά πολεμικά πλοία έπέδραμον αργά τό απόγευμα κατά τής νήσου Σάμου καθ’ ής εβαλον διά τοϋ πυροβολικού των άνευ αποτελεσματικότητος.
Advertisements