Δεκεμβριανά 1944: Οι θηριωδίες των Ελασιτών εις βάρος της Χωροφυλακής


ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έθεωρήσαμεν σκόπιμον όπως, έν κατακλεΐδι της έξιστορήσεως των ήρωικών αγώνων της Χωροφυλακής κατά τον Δεκέμβριον 1944 προς διάσωσιν της πρωτευούσης και της όλης έθνικής κυριαρχίας από τούς όνυχας του έλασιτισμού, παραθέσωμεν τα εις χεΐράς μας έπίσημα στοιχεία περί των απωλειών της Χωροφυλακής κατά την Δεκεμβριανήν περίοδον και των φρικωδών βασάνων εις τάς όποιας ύπεβλήθησαν προ της εκ τελέσεώς των όσοι εκ  των αξιωματικών και όπλιτών είχον την τραγικήν τύχην να πέσουν εις χεΐράς των κατά την διεξαγωγήν του άγώνος. Πράγματι, αί διαπραχθεΐσαι κατά την περίοδον της Δεκεμβριανής στάσεως θηριωδίαι ύπερβαίνουν πάσαν άνθρωπίνην φαντασίαν, προεκάλεσαν δε κατά την εποχήν εκ εινην την φρίκην εις σΰμπαντα τον πολιτισμένον κόσμον, το Σώμα της Χωροφυλακής έπλήρωσε με άφθονον αίμα τούς άγώνάς του προς άποσόβησιν της καταδυναστεύσεως του Ελληνικού λαού υπό των κομμουνιστών κατά την δραματικήν εκ εινην περίοδον του Δεκεμβρίου 1944. οι πίπτοντες εις χεΐράς των ελασιτών, με το όπλον άνά χεΐρας, οι όποιοι κατά τούς διεθνείς κανόνας έπρεπε να τύχουν συμπεριφοράς αιχμαλώτων, άλλά και οι όποιοι παρεδίδοντο διά συνθήκης με την ρητήν ύπόσχεσιν ότι άφοπλιζόμενοι θα άφήνοντο έλεόθεροι, ύπέστησαν παντοειδείς έξευτελισμούς και έθανατώθησαν με άνατριχιαστικά μαρτύρια, παρόμοια των όποιων δεν άναφέρονται ουδέ μεταξύ των πλέον βαρβάρων και άπολιτίστων λαών της Αφρικής και της ’Ασίας. ’Αληθώς, αί διαπραχθεΐσαι θηριωδίαι αποτελούν στίγμα διά τον ανθρώπινον πολιτισμόν. Γεννά την κατάπληξιν το γεγονός ότι εύρέθησαν άνθρωποι,  Ελληνες το γένος, την γλώσσαν και τάς παραδόσεις, γεννηθέντες και άνατραφέντες υπό τον γλαυκόν ούρανόν της γής αυτής, ή όποια έξέθρεψε και εκ αλλιέργησε τα εύγενέστερα άνθρώπινα ιδεώδη, να ύποστοΰν διά της ξένης προπαγάνδας και εκ  πολιτικού φανατισμού τοιαύτην ψυχικήν πόρωσιν, ώστε να άπολέσουν πάν άνθρώπινον αίσθημα και να διαπράξουν παρόμοια φρικώδη κακουργήματα.

Αντί οίασδήποτε περιγραφής παραθέτομεν τα έπίσημα και ανεπίδεκτα άμφισβητήσεως στοιχεία, περισυλλεγέντα υπό διεθνών έπιτροπών ή διά δικαστικού ελέγχου, παρέχοντα φωτεινήν όσον και συνταρακτικήν εικόνα των διαπραχθέντων εις βάρος άξιωματικών και όπλιτών της Χωροφυλακής έγκλημάτων υπό των ελασιτών κατά τον Δεκέμβριον 1944.


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα Ασφαλείας
Γραφείον ΙΙον
Έν Άθήναις τή 14 Απριλίου 1945
Προς

Το Ύπουργεϊον Εσωτερικών
Γ’ Γενικήν Διεύθυνσιν—Διεύθυνσιν ’Ασφαλείας
Ενταύθα

Περί εξαγωγής εκ  των φρεατίων των πτωμάτων των εκτελεσθέντων υπό άναρχικών ατόμων σκέπτηται αμέσως τούς τόπους εις τούς όποιους εύρέθησαν πτώματα και θα μεριμνά διά την άναγνώρισιν των ανδρών του Σώματος, έξακρίβωσιν της ταυτότητος και θα άναφέρη, έν καταφατική περιπτώσει, ήμιν τε και εις το Ύπουργεϊον.

Τα της παρακολουθήσεως της κηδείας των νεκρών των ανδρών Χωροφυλακής υπό άντικροσωπείας των Υπηρεσιών Χωροφυλακής κανονισθήσονται ύφ’ ύμών .

Ό Γενικός Διευθυντής


Λαμβάνω την τιμήν να ύποβάλω προσηρτημένως έν αντιγράφω την 6π’ άριθμόν 777 από 15.3.1945 άναφοράν καλέσω όπως εύαρεστούμενοι διατάξητε την άμεσον προμήθειαν ανταλλακτικών φίλτρων διά τάς έν λόγω άντιασφυξιογόνους συσκευάς, ΐνα συνεχισθή και άχθή εις πέρας το ταχύτερον το έργον της έξαγωγής εκ  των φρεάτων των άπορριφθέντων εις αύτά πτωμάτων εκ τελεσθέντων υπό άναρχικών άτόμων.
Δέον να ληφθή ύπ’ όψιν ότι μεταξύ αΰτών είναι ασφαλώς και τα πτώματα πλείστων όσων, άγνοουμένων ήδη, άνωτέρων κρατικών υπαλλήλων και αξιωματικών, στοιχειώδης δε ύποχρέωσις είναι όπως αί οικογένειαι των πληροφορηθώσι τουλάχιστον περί της τύχης των προστατών των, ίνα δυνηθώσι και τύχωσι της δεούσης χρηματικής άρωγής εκ  μέρους του Κράτους, διότι σήμερον πένονται και άσκόπως ταλαιπωρούνται άναζητοΰσαι τούς οίκείους των.
Τάς έπί του προκειμένουΎμετέρας άποφάσεις παρακαλώ όπως ευαρεστούμενοι άνακοινώσητε και εις το Αρχηγείο ν .

Ό Αρχηγός

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιστράτηγος


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                            ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Γ’ Γενική Διεύθυνσις Διεύθυνσις Ασφαλείας
Άριθ. Πρωτ. 34/380/100
Εν Άθήναις τή 14 Ίανουαρίου 1945

Προς
Το Άρχηγεΐον Χωροφυλακής
Ενταύθα

Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν ύμίν ότι μεταξύ των άνευρισκομένων εις διάφορα φρέατα, χαράδρας κλπ. πτωμάτων, θυμάτων των άναρχικών, συγκαταλέγονται και τοιαύτα ανδρών της Χωροφυλακής.

Προς άναγνώρισιν των πτωμάτων των ανδρών μας, διαπίστωσιν της ταυτότητος και ένέργειαν των δεόντων διά την ταφήν και είδοποίησιν των τυχόν ενταύθα συγγενών των, παρακαλοΰμεν όπως συγκροτήσητε επιτροπήν έξ άξιωματικών διαφόρων βαθμών, ήτίς θα έπισκέπτηται αμέσως τούς τόπους εις τούς όποιους εύρέθησαν πτώματα και θα μεριμνά διά την άναγνώρισιν των ανδρών του Σώματος, έξακρίβωσιν της ταυτότητος και θα άναφέρη, έν καταφατική περιπτώσει, ήμιν τε και εις το Ύπουργεϊον. Τα της παρακολουθήσεως της κηδείας των νεκρών των ανδρών Χωροφυλακής υπό άντικροσωπείας των ’Υπηρεσιών Χωροφυλακής κανονισθήσονται ύφ’ ύμών .

Ό Γενικός Διευθυντής


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα Α  Προσωπικού Γραφεΐον IIIο.ν Άριθ. Πρωτ. 1/13/2
Άθήναι τή 14 Ίανουαρίου 1945

ΔΙΑΤΑΓΗ
Καταρτίζομεν Επιτροπήν άποτελουμένην εκ  των: Μοιράρχου Τασσοπούλου Σπυρίδωνος, 2. ’Υπομοιράρχου Ανευλαβή Σταύρου, 3. Μοιράρχου Φραγκούλη Κωνσταντίνου, 4. Ανθυπομοιράρχου Άναστασοπούλου Παναγιώτου, σκοπός της όποιας είναι να μεριμνά διά την άνεύρεσιν πτωμάτων άξιωματικών και οπλιτών Χωροφυλακής, εκ τελεσθέντων υπό των άναρχικών, άναγνώρισιν τούτων, είδοποίησιν των συγγενών των και ταφήν των.  Ώς προς το ζήτημα της μεταφοράς των πτωμάτων, των εξόδων ταφής και λοιπών οικονομικών ζητημάτων θέλει έλθει εις συνεννόησιν μετά του διευθυντοΰ Επιμελητείας Χωροφυλακής προς διακανονισμόν των.

Μεθ’ εκ άστην άνεύρεσιν πτώματος και άναγνώρισιν ότι άνήκει εις άνδρα του Σώματος, θ’ άναφέρη άνοματεπώνυμον του εις όν ανήκει τούτο. ‘Ως προς τα πτώματα των μη άναγνωριζομένων θ’ άναφέρη θέσιν άνευρέσεως και παν ότι θα άπαιτηθή προς τυχόν άναγνώρισιν αύτοΰ μεταγενεστέρους .

Ό Αρχηγός
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
Συνταγματάρχης


ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ’ Γενική Διεύθυνσις
Διεύθυνσις Ασφαλείας
Τμήμα Δημοσίας ’Ασφαλείας
Άριθ. Πρωτ. 34/380/6-μκ
Άθήναι τή 16η Απριλίου 1945

Προς
Την Διεύθυνσιν Χωροφυλακής-‘Υπουργείου Εσωτερικών
Ενταύθα
Περί άνευρεθέντων πτωμάτων Οπλιτών Χωροφυλακής έντός φρέατος πλησίον του Ασύλου έν Νίκαια

Εχομεν την τιμήν να σάς γνωρίσωμεν ότι ως έγνώρισεν ήμΐν ή Διεύθυνσις Αστυνομίας Πόλεων του Ύπουργείου διά του ύπ’ άριθ. 2134/362/12-29,3.45 έγγράφου της, εκ  φρέατος πλησίον του ’Ασύλου έν Νίκαια έξήχθησαν σύν τοΐς άλλοις και τα πτώματα των κάτωθι οπλιτών Χωροφυλακής, εκ τελεσθέντων ϋπό των ελασιτών.
1.Υπενωμοτάρχης Ήλιόπουλος Τιμόθεος, Τμήματος Μεταγωγών Πειραιώς, 2. Υπενωμοτάρχης Βιττωράκης Κωνσταντίνος, Τμήματος Μεταγωγών Πειραιώς, 3. Χωροφύλαξ Παπαδάκης Σπυρίδων, Τμήματος Μεταγωγών Πειραιώς, 4. Σιμάκης Βασίλειος, Τμήματος Μεταγωγών Πειραιώς.

Ο Τμηματάρχης     Ο Διευθυντής


Άθήναι τη 16η Ιανουάριου 1945
Ό Μοίραρχος Τασσόπουλος Σπυρίδων

Προς
ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΓΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Περί άνευρεθέντιον πτωμάτων ανδρών Χωροφυλακής

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι κατά την 13ην τρέχοντος μηνάς άνευρέθησαν παρά την τοποθεσίαν Καραγιαννέϊκα, άπέχουσαν περί τα 1500 μ. εκ  της πλατείας Κυψέλης, δεκ α τέσσαρα πτώματα ατινα άνεγνωρίσθησαν ότι άνήκον εις τούς κάτωθι αξιωματικούς της Χωροφυλακής :

1.Ταγματάρχην Τσοτάκον Δημήτριον, 2. Ταγματάρχην Τζάννε Νικόλαον, 3. Μοίραρχον Μασουρίδην Παναγιώτην, 4. Λαφογιάννην Δημήτριον, 5. Γκουμογιαννόπουλον Νικόλαον, 6. Υπομοίραρχον Γιαννΐκον Νικόλαον, 7. Ανθυπομοιράρχους Λουκαν Ευάγγελον, 8. Παπασταμάτην Ίωάννην, 9. Κουρήν Κωνσταντίνον, 10. Άνθυπασπιστήν Παπαγεωργίου Αθανάσιον, 11. Κυπραΐον Εύάγγελον, 12. Κυριαζήν Σωτήριον, 13, Μπουρίκαν Δημήτριον και 14. Ζαζαν Σωτήριον.

Απαντα τ’ ανωτέρω πτώματα παραληφθέντα έτάφησαν εις το Ρ Νεκροταφείου Κοκκινιας, πλήν του τοιούτου του μοιράρχου Γκουμογιαννοπούλου Νικολάου, όπερ παρελήφθη παρά των οικείων του, και των: άνθυπομοιράρχου Κουρή Κων. και άνθυπασπιστών Μπουρίκα Δημ. και Ζαζά Σωτηρίου, ταφέντων εις το ένταύθα Α’ Νεκροταφεΐον.

Άπαντες σχεδόν οι ένταύθα παραμένοντες συγγενείς των άνωτέρω εκ τελεσθέντων παρ’ αναρχικών είδοποιήθησαν τόσον παρά του ϋπ’ έμέ Συνεργείου όσον και παρά της Δ. Σ. Αθηνών.

Ό Μοίραρχος
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα Ασφαλείας Άριθ. Πρωτ.: 1/4/65

ΔΕΛΤΙΟΝ
Συμβάντων της 5ης Ίανουαρίου 1945

Κατ’ άυαφοράν του Συντάγματος Χωροφυλακής, άποσταλεΐς άξιωματικός της δυνάμεώς του εις Μπραχάμι άνεγνώρισε μεταξύ των άνευρεθέντων εκεί πτωμάτων περί ών το ταυτάριθμον/62 από 2.1.1945 δελτίον μας τα πτώματα των: 1. Ταγματάρχου Πεζικού Ντούνη, 2. Μοιράρχου της δυνάμεώς του Παπακώστα Κωνσταντίνου και 3.Άνθυπασπιστοΰ της δυνάμεώς του Βισβίκη Σταύρου.

Επίσης άνεγνωρίσθησαν και έτεροι 8-10 πτώματα ως άνήκοντα εις χωροφύλακας, δμως ή ταυτότης αυτών δεν διεπιστώθη.

Κατ’ αναφοράν του ίδιου Συντάγματος Χωροφυλακής, την 21.1,1945 συνελήφθησαν υπό της ύπηρεσίας του 26 έλασϊται και ύποπτοι άποσταλέντες εις Γ’ ’Αστυνομικόν Τμήμα. Ομοίως συνελήφθησαν τρεις άνυπότακτοι και δύο ’Ιταλίδες υπήκοοι, ών ή άδεια παραμονής είχε λήξει, άποσταλέντες άρμοδίως .

Ό ’Αρχηγός
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
Συνταγματάρχης


ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Άθήναι 20 Δεκεμβρίου 1944

Έξέτασις μάρτυρος Ντινιώτη Διονυσίου του Αθανασίου έτών 29, ΐατροΰ Φιλιατρών

Την 5ην Δεκεμβρίου, ήμέραν Τρίτην κατά το βράδυ, ήρχισαν οι έαμίται την έπίθεσιν έναντίον της Ανώτερος Διοικήσεως Χωροφυλακής Στερεας από την Πλατείαν Αγίου Γεωργίου και των γύρω παρόδων.

Εκεί αμέσως οι έαμίται τούς άπεγύμνωσαν και έν φάλαγγι τούς ώδήγησαν χλευάζοντές τους προς Κυψέλην. Το απόγευμα της ιδίας ήμέρας έπέρασαν από το σπίτι μου και πληροφορηθέντες ότι είμαι ιατρός με έπεστράτευσαν, όπως τούτο έπραξαν και δι’ άλλους, διά να προσφέρω τάς ύπηρεσίας μου. Μέ ώδήγησαν με 11 νοσηλευόμενους ίδικούς των εις τα Τουρκοβούνια, έπάνω προς Κυψέλην και εις ένα πρόχειρον Νοσοκομεϊον σέ κάποιο σπίτι και μού συνέστησαν να μήν έπιχειρήσω να φύγω, διότι θα ύποστώ την τύχην ήν ύπέστησαν οι άνδρες της Άνωτέρας Διοικήσεως, προσθέτοντας ότι αυτούς τούς έξετέλεσαν ως προδότας. Έκεϊ, εις το προσωρινόν ιατρεΐον, έφθασα περί την 5ην άπογευματινήν ώραν. Κατά τάς 6.30′ μ.μ, της ιδίας ήμέρας ήκουσα δυνατούς θρήνους προερχόμενους από μία σπηλιά άπέχουσαν από το ίατρεϊον περί τα 50 μέτρα. Έζήτησα πληροφορίας και τότε μού άνεκοινώθη ότι σκοτώνουν τούς προδότας της Άνωτέρας Διοικήσεως. οι θρήνοι ήσαν πολλών άνθρώπων:  Μάνα μου, Παναγία μου και άλλα συγκεχυμένα  και διήρκεσαν έπί ήμίσειαν ώραν. Συνάγεται ότι έπρόκειτο περί εκτελέσεων γενομένων ούχί διά πυροβόλων όπλων άλλά δι’ άλλων μέσων .


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα ‘Ασφαλείας Άριθ. Πρωτ. 1/4/41

ΔΕΛΤΙΟΝ
Συμβάντων της 23ης Δεκεμβρίου (§2)

Κατ’ αναφοράν της Φρουράς Χωροφυλακής Νοσοκομείου Έρυθροΰ Σταυροί) την 21.12.44 παρουσιάσθη εις Νοσοκομεΐον γυμνός και αίμόφυρτος ο χωροφύλαξ Λόγκας Αριστείδης του Γεωργίου, όστις άνεφερε τα εξής:

Κρατούμενος εις της φύλακας Άβέρωφ ως δοσίλογος, συνελήφθην υπό των ελασιτών την 18.12.44 κατά την γενομένην ύπ’ αυτών κατάληψιν των φυλακών μετά 100 περίπου έτέρων κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και οι τέως υπουργοί Μπάκος και Πειρουνάκης πού ώδηγήθησαν εις την πολιτοφυλακήν Γκύζη κακοποιηθέντες καθ’ όδόν. Την 20.12.44 ο χωροφύλαξ της Ειδικής Ασφαλείας Πάλλας, εις έτερος χωροφύλαξ και εις νομάρχης αγνώστου ταυτότητος, ώδηγήθησαν εις το άκρον του συνοικισμοϋ Γκύζη έντός ρεύματος προς εκτέλεσίν. Πράγματι, άφοΰ άπεγυμνώθησαν έβλήθησαν δι  αυτομάτου και έξετελέσθησαν. Ό χωροφύλαξ όμως οότος δεχθείς δύο τραύματα εις την αριστερά ν’ ώμοπλάτην και τον βραχίονα έπεσε πρηνής παριστάνων τον νεκρόν. Ακολούθως οι εκτελεσταί έβαλον διά περιστρόφου και την τελειωτικήν βολήν κατά της κεφαλής των εκ τελεσθέντων. Κατ’ ευτυχή όμως σύμπτωσιν ή σφαίρα έπληξε τούτον ελαφρώς και ούτω κατώρθωσε μετά την άποχώρησιν του εκτελεστικοί, αποσπάσματος, να διαφυγή και να τύχη κατά την νύκτα εκείνην περιθάλψεως παρά τινι όΐκία και την επομένην να παρουσιασθή εις το Νοσοκομεΐον .

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

(υπογραφή)


ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Από Ύποδιοίκησιν Χωροφυλακής Νέας ’Ιωνίας
Προς Υπουργείο ν Εσωτερικών
Διεύθυνσιν Χωροφυλακής
Ενταύθα

Άριθ. Πρωτ.: 7/3/1

Έξακριβώσαντες ότι παρά τα διυλιστήρια Ούλεν, έγγύς Νέας ’Ιωνίας, έχει ταφή μέγας αριθμός διαφόρων εκτελεσθέντων παρ’ αναρχικών, ήρχισεν εκ ταφή πτωμάτων συνεχιζόμενη ήδη, μετακληθεντος και άφιχθέντος επί τόπου Ιατροδικαστικού Συνεργείου STOP.

Μέχρι στιγμής έξετάφησαν 55 πτώματα εκ τελεσθέντων διά πελεκ εως, φέροντα ποικίλας σοβαράς κακώσεις προηγηθείσας εκ τελέσεως STOP.

Μεταξύ τούτων άνεγνωρίσθησαν ο άρχιφύλαξ ’Αστυνομίας Μορφίδης και δύο ι.διώται STOP.

Έξ άνακρίσεως προκύπτει ότι μεταξύ πτωμάτων εκ ταφέντων και μη, ασφαλώς περιλαμβάνονται ύπέρ πεντήκοντα άνδρες Χωροφυλακής, πιθανότατα δε και 12 Αγγλοι στρατιωτικοί αίχμαλωτισθέντες εκεί πρώτας ήμέρας έπαναστάσεως STOP. Υποβάλλω πάράκλησιν όπως εΐδοποιηθώσιν αμέσως άρμόδιαι ύπηρεσίαι μας και αγγλική τοιαύτη προς άποστολήν ανδρών προς άναγνώρισιν, επίσης ο πληθυσμός δι’ ανακοινώσεως εις τύπον .

Ό Διοικητής Υπδιοικήσεώς (υπογραφή)


ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Γραφεΐον Έμπιστευτικοϋ
Άριθ. Πρωτ. 1/1/520 .

Άθήναι 9 ’Ιανουάριου 1945

Προς
Το Υπουργείου Εσωτερικών Διευθυνσιν Χωροφυλακής
Ενταύθα

Άνεύρεσις πτωμάτων ανδρών Συντάγματος όπισθεν Νεκροταφείου Καισαριανής

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ύμΐν ότι, αξιωματικός δυνάμεώς μου μεταβάς σήμερον εις τον ένταϋθα συνοικισμόν Καισαριανής, ένθα υπήρχον πληροφορίαι ότι ε ρίσκονται εκ εϊσε πτώματα αγνώστων, διεπίστωσεν ότι εις το εκεί Νεκροταφεΐον, ευρισκόμενον εις το τέρμα του συνοικισμού ακριβώς όπισθεν αυτού και εις άπόστασιν 100 μέτρων έπί του χείλους του εκεί ευρισκομένου χάνδακος, υπάρχει μία ασβεστοκάμινος κεκαλυμμένη, εις το άνω μέρος της όποιας υπάρχουν ακάλυπτα δύο πτώματα γυμνά και εν αποσυνθέσει, ατινα δεν άνεγνωρίσθησαν. Κάτωθι αυτών υπάρχουν κεκαλυμμένα πλέον των 50 πτωμάτων, άτι να ασφαλώς δεν θα είναι άποσυντεθειμένα λόγφ του ψύχους και κατά πάσαν πιθανότητα θα είναι δυνατή ή άναγνώρισίς των.

Κατά παρασχεθείσας ήμΐν πληροφορίας εις την έν λόγω ασβεστοκάμινον μετεφέρθησαν και έξετελέσθησαν οι χωροφύλακες της φρουράς Φυλακών Βουλιαγμένης, ΐσαις δε και άλλης φρουράς, ή τύχη των όποιων μέχρι σήμερον αγνοείται.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως διαταχθή ή άρμοδία Υπηρεσία διά την εκταφήν και ενταφιασμόν, άφοΰ προηγουμένως είδοποιηθώμεν και ημείς και παραστώμεν εις την άναγνώρισιν των πτωμάτων των ανδρών μας ,

Ό Διοικητής του Συντάγματος (ύπογραφή)


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τμήμα
Ασφαλείας Άριθ. Πρωτ. 1/4/60

ΔΕΛΤΙΟΝ
Συμβάντων της 1ης Ιανουάριου 1945

Κατ’ αναφοράν του Συντάγματος Χωροφυλακής, χθές εις στάσιν Σφαγείων, γραμμής Καλλιθέας, ήτοι μετά την συνοικίαν Κουκάκι και προ της τοιαύτης Χαροκόπου, ανευρέθη τάφος με πολλά πτώματα. Έκ της γενομένης χθές εκταφής οκτώ πτώματα άνεγνωρίσθησαν ως άνήκοντά εις όπλίτας του Συντάγματος εκ  των υπολειμμάτων της στολής των, ετερα δε έξ εις ίδιώτας.

Η επιτροπή θα συνέχιση την εκταφήν και σήμερον, καθ’ οσον υποτίθεται ότι εντός του αύτοΰ τάφου υπάρχουν και άλλα πολλά πτώματα .

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
(ύπογραφή)


ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Άριθ. Δ.Υ.

Εν Πειραιεΐ τή 22 ’Ιανουάριου 1945

Προς
Την Διοίκησιν Χωροφυλακής Πειραιώς
Ένταϋθα

Λαμβάνω την τιμήν, εις εκ τέλεσιν της ύπ. άριθ. 67/9/4 σημερινής διαταγήτ υμών, ν’ αναφέρω ότι παρά της Δημαρχίας Δήμου Νίκαιας έχει συγκροτηθή μικρόν συνεργεΐον υπό του όποιου ένέργούνται τή έπιβλέψει μου, ενός αστυνόμου Αστυνομίας Πόλεων, ενός ίατροδικαστοϋ και του κ. εϊσαγγελέως Πειραιώς εκ ταφαΐ των περί το Άσυλον Κοκκινιάς ευρισκομένων τάφων διαφόρων εκ τελεσθέντων υπό στασιαστών κατά την-διάρκειαν του κινήματος. Μέχρι σήμερον ανευρέθη, παρά την θέσιν  Νταμάρι  περιφέρειας Καραβδ και εντός σπηλαίου, κοινός τάφος εντός του όποιου υπήρχον 22 πτώματα των ανδρών της Φρουράς Φυλακών Βούρλων, ως έξηκριβώθη. Κατά την εκταφήν του άνωτέρψ τάφου άνεσύραμεν και μετεφέραμεν 6 πτώματα αποσυντεθειμένα εις το Νεκροταφεΐον Κοκκινιάς, των ύπολαίπων άφεθέντων εκεί (καθ’ όσον ή εκ ταφή και ή μεταφορά των καθίσταται αδύνατος λόγφ πολτοποιήσεως τούτων) τή έγκρίσει του ίατροδικαστοϋ.
Επίσης εις άπόστασιν 100 περίπου μέτρων και εντός χαράδρας άνευρέθησαν δύο είσέτι τάφοι, οι όποιοι ήνεώχθησαν και έξετάφησαν δύο πτώματα μεταφερθέντα εις το Νεκροταφεΐον Ν. Κοκκινιάς έν αποσυνθέσει και τελείως αγνώριστα. Το έν εκ  τούτων, κατά πληροφορίας μου, ανήκει εις τον άνθυπομοίραρχον Χρυσάνθόπουλόν όστις κατά την εκ τέλεσιν έτράπη εις φυγήν και έφονεύθη εις τον τόπον ένθα άνευρέθη ο τάφος του.
Το παρελθόν Σάββατον, έξακολουθών τάς εκ ταφάς πλησίον του ’Ασύλου, ανευρέθη και έξετάφη το πτώμα του ανθυπομοιράρχου Μαργαρίτη Ίωάννου, το όποιον άνεγνωρίσθη και μετεφέρθη εις το Νοσοκομείου Κοκκινιάς, ένθα φυλάσσεται μετά των ανωτέρω 8 πτωμάτων, ειδοποίησα δε τούς οικείους του οι όποιοι θα ένεργήσωσι την ταφήν του.
Χθές την πρωίαν ο ιατροδικαστής Πειραιώς, συνοδευόμενος υπό συνεργείου, άφίχθη εις το Νεκροταφείου ένθα έφωτογραφήθησαν όλα τα υπάρχοντα πτώματα, περί τα 50, άγνωστων και εκτεθειμένων προς άναγνώρισιν.
Υπάρχουν πληροφορίαι, ότι οι θανατωθέντες άνδρες Χωροφυλακής κατά το πλεϊστον έχουν ριφθή εις παρακείμενον του ’Ασύλου φρέαρ, το οποίον όμως λόγιο της πλημμελούς υπηρεσίας του Συνεργείου δεν ήδυνήθημεν ν’ άνοίξωμεν, αί δε έρευναί μου στρέφονται περί τούς εις το Άσυλον ευρισκομένους τάφους προς άνεύρεσιν και εκταφήν των πτωμάτων του ταγματάρχου Σταυρακάκη Στεφάνου και ανθυπομοιράρχου Δερδελάκου Στυλιανού .

Υπογραφή


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τμήμα Μεταγωγών Πειραιώς
Άριθ. Πρωτ. Δ.Υ.    Έν Πειραιεΐ τή 27.1.1945

Προς
Την Διοίκησιν Χωροφυλακής Πειραιώς
Πειραιά

Περί των άνευρισκομένων πτωμάτων, εκ τελεσθέντων υπό στασιαστών

Λαμβάνω την τιμήν ν’αναφέρω όμΐν, ότι κατά την χθεσινήν ημέραν εξετάφησαν, πλησίον του ’Ασύλου, 5 είσέτι πτώματα αγνώστων και τα όποία μετεφέρθησαν εις το Νεκροταφείου Κοκκινιδς προς άναγνώρισιν. Ταύτα ανήκουν εις άνδρας Χωροφυλακής της Φρουράς Φυλακών Βούρλων.

’Επίσης άναφέρω, έν συνεχεία της από 25.1.1945 όμοιας μου, 6τι χθές κατωρθώθη ή εκ ταφή και των υπολοίπων 16 πτωμάτων των ανδρών της Φρουράς Βούρλων, τα όποια έξετέθησαν εις δ μέρος εύρέθησαν κατόπιν διαταγής του ίατροδικαστοΰ, προκειμένου να έπισκεφθώσι το μέρος ξένοι δημοσιογράφοι. Ταύτα εντός της σήμερον Θέλω μεταφέρει, μετά την ως άνω έπίσκεψιν, εις.Το Νεκροταφείου προς άναγνώρισιν.

Έκ των μέχρι σήμερον εκ ταφέντων 24 πτωμάτων ανδρών της Φρουράς Βούρλων άνεγνωρίσθησαν οι κάτωθι όπλιται της δυνάμεως του ύφ’ ή μάς Τμήματος Μεταγωγών: 1. Τσιώτας Ήλίας του Αθανάσιου, χωροφύλαξ, 2. Καλλιμάνης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους, χωροφύλαξ, 3. Γαρδίκης Θωμάς του Θεοδώρου, χωροφύλαξ και 4.Παύλου Παύλος του Δημητρίου, ύπενωμοτάρχης.

Τα ανωτέρω πτώματα μετεφέρθησαν χθές μετά τεσσάρων άλλων άγνώστων όπλιτών της ιδίας φρουράς, και άτι να ως προαναφέρω είχον εκ ταφή προηγουμένως, εις το Γ Νεκροταφείου και έυεταφιάσθησαν κατά τα κεκανονισμένα .

Ό Άνθυπασπιστής

(ύπογραφή)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί των άνευρεθέντων πτωμάτων οργάνων Χωροφυλακής από 15 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι σήμερον 28ην Ίανουαρίου 1945

Έν Άθήναις σήμερον την 28ην Ίανουαρίου του 1945 έτους, ήμέραν της έβδομάδος Κυριακήν και ώραν ΙΟην π.μ. ή υπογεγραμμένη έπιτροπή συγκροτηθεΐσα δυνάμει της ύπ’ dpt0. 1/3/2 από 14.1.45 διαταγής του ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, ΐνα άκολουθοϋσα το συνεργείου της Ιατροδικαστικής και Έγκληματολογικής Υπηρεσίας προβή εις την άναζήτησιν πτωμάτων άνηκόντων εις τα όργανα της Χωροφυλακής, εκ τελεσθέντα κατά την διάρκειαν της έπαναστάσεως υπό των οργανώσεων ΕΑΜ-ΕΛΑΣΟΠΛΑ-ΚΚΕ ένταφιασθέντων προχείρως ή έρριμμένων έντός περιμανδρωμένων χώρων, ορυγμάτων, φρεάτων, χαραδρών κτλ. διεπίστωσε τα ακόλουθα:

Μεταξύ των εις διαφόρους χώρους της περιοχής Αθηνών και περιχώρων εόρεθέντων πτωμάτων άνηκόντων εις ίδιώτας, ύπήρχον και πολλά τοιαύτα άνήκοντα εις όργανα της Χωροφυλακής ως κάτωθι:

Την 1.1.1945 παρά τα παλαιό Σφαγεία Καλλιθέας μεταξύ διαφόρων πτωμάτων άνευρέθησαν και 4 τοιαύτα άνήκοντα εις όργανα της Χωροφυλακής, άγνωστου ταυτότητος. Ταύτα εφερον τραύματα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου.

Την 2.1.1945 παρά την περιοχήν του Νεκροταφείου Μπραχαμίου μεταξύ ύπέρ εκατό πτωμάτων άνεγνωρίσθησαν και 3 οργάνων της Χωροφυλακής ήτοι: I. Μοιράρχου Παπακώστα Κωνσταντίνου, 2. Άνθυπασπιστοΰ Βισβίκη Σταύρου και 3. Χωροφύλακος Πολυμελή Άνδρέου. Ταύτα έφερον τραύματα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου και κακώσεις εις διάφορα μέρη του σώματός των, προκληθείσας διά σκληρού οργάνου.

Την 7.1 ,1945 εις Α’ Νεκροταφεΐον Αθηνών έντός ΝΔ πλευράς αυτού, παρά τον μανδρότοιχον, μεταξύ άλλων πτωμάτων άνεγνωρίσθη και το πτώμα ένός αξιωματικού Χωροφυλακής αγνώστου ταυτότητος. ’Εφερε διάφορα τραύματα προκληθέντα διά σκληρού όργάνου.

Την 9.1.1945 έως 12.1.1945 εις την περιοχήν Κυψέλης και όπισθεν Δεξαμενής εις συνοικίαν Καραγιαννέϊκα μεταξύ εκ ατό και πλέον πτωμάτων άνευρέθησαν και 14 τοιαύτα Αξιωματικών της Χωροφυλακής άναγνωρισθέντα όπό οικείων των και λοιπών οργάνων, ήτοι: 1. Ταγματάρχου Τσοτάκου Δημητρίου, 2. Ταγματάρχου Τζάννε Νικολάου, 3. Μοιράρχου Μασουρίδη Παναγιώτου, 4. Μοιράρχου Λαφογιάννη Δημητρίου, 5. Μοιράρχου Γκουμογιαννοπούλου Νικολάου. 6. Υπομοιράρχου Γαννίκου Νικολάου, 7. ’Ανθυπομοιράρχου Λουκά Ευαγγέλου, 8. Ανθυπομοιράρχου Παπασταμάτη Ίωάννου, 9. Άνθυπασπιστοΰ Κυπραίου Άνδρέου, 10. Άνθυπασπιστοΰ Κυριαζή Σωτηρίου, 11. Ανθυπομοιράρχου Κουρή Κωνσταντίνου, 12. Άνθυπασπιστού Παπαγεωργίου Αθανασίου, 13. Άνθυπασπιστού Ζαζά και 14. Άνθυπασπιστοΰ Μπουρίκα

Δημητρίου. Έφερον κακώσεις προκληθείσας πρό του θανάτου των, τραύματα διά μαχαίρας, κατάγματα όστών, κακώσεις εκ  δαρμού, κατά κανόνα, τραύματα επαφής εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου. Χρόνος εκ τελέσεως 20 30 ήμερων. Ή δύναμις αϋτη άνήκεν εις την Άνωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής Στκρεας Ελλάδος, άπαχθείσα υπό της οργανώσεως  του ΕΛΑΣ και κατά τάς πρώτας ήμέρας της έπαναστάσεως μετά του συνταγματάρχου άνωτέρου διοικητοΰ Οίκονομοπούλου Σωτηρίου και αρκετών οπλιτών Χωροφυλακής. Το πτώμα του συνταγματάρχου, ως και των οπλιτών, δεν άνευρέθησαν μέχρι σήμερον καθ’ όσον κατά τάς πληροφορίας μας ο μέν ρηθείς συνταγματάρχης έσφάγη αμέσως και έρρίφθη έντός όρύγματος, άποκοπείσης της κεφαλής του, ήτις έρρίφθη εις άλλο σημεΐον, οι δε οπλίται ώδηγήθησαν προς άγνωστον διεύθυνσιν μακράν της πόλεως των ’Αθηνών.

Την 10 και 11.1.1945 εις την περιοχήν ‘Ηλιουπόλεως, μεταξύ 7 πτωμάτων ιδιωτών, εύρέθη και έν άνήκον εις μοίραρχον άγνώστου ταυτότητος. Έφερε τραύματα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου.

Από 10.1.1945 μέχρι σήμερον και έξακολουθεΐ εις την περιοχήν του Συνοικισμοί) Περιστέρι (Κέντρον Συγκεντρώσεως Όμήρων) μεταξύ πολλών εκ ατοντάδων εκ ταφέντων πτωμάτων άνευρέθησαν και τοιαϋτα άνήκοντα εις όργανα της Χωροφυλακής, ήτοι: 1. Μοιράρχου άγνώστου ταυτότητος ήλικίας 40 έτών, 2. ’Ανθυπομοιράρχου άγνώστου ταυτότητος ήλικίας 35 έτών, 3. Ενωμοτάρχου Κυριαζή Δημητρίου, 4. Α.Θ. Χωροφύλακος Καψή Νικολάου, 5. Μονίμου Χωροφύλακος Δενδρινοΰ ’Αντωνίου,6. Α.Θ. Χωροφύλακος Γλυνοϋ Ίωάννου, 7. Ταγματάρχου Φραγκιαδάκη Έμμ., 8. Χωροφύλακος Κατάκου Χαραλάμπους και 9. Χωροφύλακος άγνώστου ταυτότητος. Έφερον τραύματα εις την κεφαλήν και κακώσεις εις διάφορα μέρη του σώματός των προκληθέντα διά σκληροϋ όργάνου.

Την 20.1.1945 εις περιοχήν Καισαριανής και έντός ασβεστοκαμίνου και χαραδρών, μεταξύ αρκετών πτωμάτων άνευρέθησαν και τοιαϋτα οργάνων Χωροφυλακής, άναγνωρισθέντα υπό των οικείων των και λοιπών οργάνων, ότι άνήκουσιν εις τούς κάτωθι: 1. Μοίραρχον Στεφανάκην Κωνσταντίνον, 2. ‘Υπενωμοτάρχην Τσάμην Ίωώννην, 3. Χωροφύλακα Κουραβάκην Δημήτριον, 4. Χωροφύλακα Μωρόν Γεώργιον, 5. Χωροφύλακα Γουργούρην Ίωάννην, 6. Χωροφύλακα Τραπάταν Άθαν., 7. Χωροφύλακα Καλφόγλου Χαράλαμπον, 8. Χωροφύλακα Καμπάνην Παναγιώτην, 9. Χωροφύλακα Γρίβαν Δημήτριον, 10. Χωροφύλακα Δημητρακόπουλον Κων. ‘Ωσαύτως, άνευρέθησάν εις την αύτή ν περιοχήν 23 πτώματα οπλιτών άγνώστου ταυτότητος.  Απαντα έφερον τραύματα εις την κεφαλήν έξ έπαφής δι’ όπλου πυροβόλου, καθώς επίσης και κακώσεις εις διάφορα μέρη του σώματός των διά σκληροϋ όργάνου συνεπείμ των όποιων είχε παραμορφωθή το πρόσωπόν των. ‘Ολόκληρος ή δύναμις αϋτη άνήκεν εις το Σύνταγμα Χωροφυλακής και είχε διατεθή εις φρουράς διαφόρων καταστημάτων, εκ  των όποιων άπήχθησαν υπό της οργανώσεως  ΕΛΑΣ τάς πρώτας ήμέρας της έπαναστάσεως.

Από της 15.12.1944 άνευρέθησαν εις διάφορα σημεία της πόλεως ’Αθηνών, κατόπιν ύποδείξεως, μεμονωμένα πτώματα άνήκοντα εις άνδρας της Χωροφυλακής, ήτοι: I, Ανθυπασπιστοΰ Δημητρακοπούλου Άν., 2. Μοιράρχου Καποπούλου Έξ., 3. Ανθυπομοιράρχου Κοράλλη Γ., 4. Άνθυπασπιστών Κατσαφάδου Κυρ., και Κατσαφάδου Γρ.,5.Ενωμοτάρχου άγνώστου ταυτότητος, 6. Χωροφύλακος Κασσέρη Γ., 7. Χωροφύλακος άγνώστου ταυτότητος, 8. Χωροφύλακος Καρακαντα Άνδ., 9. Χωροφύλακος Δρούβαλη Έλ. και 10. Χωροφύλακος άγνώστου ταυτότητος. Ταϋτα Εφερον τραύματα εις την κεφαλήν διά όπλου.
Την 21.1.1945 έντός του συρματοπλεγμένου χώρου των Διυλιστηρίων, μεταξύ Νέας Ιωνίας και Γαλατσίου, έν μέσω αρκετών πτωμάτων άνευρέθησαν και 43 τοιαϋτα οργάνων της Χωροφυλακής, εκ  των όποιων άνεγνωρίσθησαν τα κάτωθι: 1. Ταγματάρχου Κασσόλα Δημητρίου και 2. Χωροφύλακος Λουκοπούλου Δημητρίου, τα 6έ ύπόλοιπα 41 παραμένουσιν άγνώστου ταυτότητος.  Απαντες είχον εκ τελεσθή διά σφαγής. Επίσης, έφερον τραύματα εις την καρδιακήν χώραν προκληθέντα διά μαχαίρας.

Την 24.1.1945 παρά την περιοχήν Κουτσικαρίου, θέσιν  Σχιστό , έξετάφησαν 25 πτώματα ανδρών Χωροφυλακής εκ  των όποιων άνεγνωρίσθησαν 4, τα όποια άνήκουσιν εις τούς: 1. Χωροφύλακα Τσιώταν Ήλίαν, 2. ‘Υπενωμοτάρχην Παύλου Παϋλον, 3. Χωροφύλακα Καλλιμάνην Κωνσταντίνον, 4. Γαρδίκην Θωμάν. Τα ύπόλοιπα 21 παραμένουν άγνωστα. Ταϋτα εφερον πολλαπλά τραύματα εις διάφορα μέρη του σώματός των προκληθέντα διά πυροβόλου όπλου και σκληροϋ οργάνου,

Από ύπαρχούσας πληροφορίας ιδιωτών και έπισήμων έγγράφων διαφόρων αρχών, εκ τος των άνευρεθέντων πτωμάτων ύπάρχουσι και εις πολλά άλλα σημεία της περιοχής Αθηνών και περιχώρων αρκετά τοιαϋτα άνήκοντα εις όργανα της Χωροφυλακής ατινα είναι ενταφιασμένα προχείρως και έρριμμένα εις χαράδρας κ.τ.λ.

Τα άνευρεθέντα πτώματα, 30 έως 40 ημερών κατά κανόνα ήσαν άνυπόδητα, πλείστα δε έξ αυτών ήμίγυμνα, καθ’ ότι πρό της εκ τελέσεώς των άφηροϋντο υπό των Εκτελεστών τα ένδύματά, τιμαλφή, άν εφερον, και διάφοραι άλλαι σημειώσεις ή στοιχεία άτινα ήδύναντο να δηλώσωσι την ταυτότητά των.  Απαντα τα ανωτέρω πτώματα ως άντελήφθημεν προσωπικώς και ως μάς έγνώρισαν of κ.κ. ΐατροδικασταί του Ιατροδικαστικού Εργαστηρίου ’Αθηνών, εκ τός των άνωτέρω άναγραφομένων τραυμάτων εφερον κτυπήματα διά σκληροϋ όργάνου, μαχάιρών, πελεκ εων κ.τ.λ. ως και ξυλοδαρμού πρό της εκ τελέσεως. Πλείστα των πτωμάτων ήσαν δεδεμένα άνά δύο εκ  των χειρών. Όλων των άνευρεθέντων και έξετασθέντων πτωμάτων έλήφθησαν φωτογραφίαν και έγένετο πλήρης περιγραφή των ένδυμάτων των και των έν γένει χαρακτηριστικών.

Εις πλείστας των ως άνω άναγραφομένων περιπτώσεων την έργασίαν της εκ ταφής των πτωμάτων παρηκολούθησαν ξένοι και ήμέτεροι άνταποκριταί, οΐτινες αύτοπροσώπως διεπίστωσαυ την μορφήν και την φύσιν των τραυμάτων και τάς διαφόρους καταφερθείσας κακώσεις .

Έφ’ φ συνετάγη και ύπογράφεται.

Ή Επιτροπή


Άριθ. Πρωτ. 1/43/15
Έν Άθήναις τή 29 ‘Ιανουάριου 1945

Προς

Το Άρχηγείον Βασιλικής Χωροφυλακής
Ενταύθα

Περί άνευρεθέντων πτωμάτων ανδρών Χωροφυλακής

Λαμβάνω την τιμήν ν’ άναφέρω ότι, κατά τάς συνεχιζομένας εκ ταφάς διαφόρων πτωμάτων άνεγνωρίσθησαν και πολλά τοιαΟτα ανδρών Χωροφυλακής ως άκολοόθως: Παρά την περιφέρειαν Περιστεριού και έγγύς εκ εΐσε Νεκροταφείου άνεσύρθησαν εκ  τάφων τα πτώματα των:
1.Ταγματάρχου Χωροφυλακής Φραγκιαδάκη ’Εμμανουήλ του Εύαγγέλου, έτών 50, διατελοΰντος εις διαθεσιμότητα και διαμένοντος ένταϋθα, έπϊ της όδοϋ Σκιάθου 52, φέροντος τραϋμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου,2. Άποστράτου υπομοιράρχου Φασουλα Λάμπρου έτών 60, φέροντος τραϋμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου, 3. Ενωμοτάρχου Γκραβάλου Φωτίου του Γεωργίου, της Ειδικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών (όμάδος Παναγιωτοπούλου) φέροντος τραϋμα εις την κεφαλήν και το στήθος διά πυροβόλου όπλου, 4. Α.Θ. Χωροφύλακος Βιτάλη  Ερμαν του Άλφόνσου, της Διευθύνσεως Ειδικής ’Ασφαλείας ’Αθηνών, όστις ήτο δεδεμένος διά χειροπεδών και ίίφερε κακώσεις εις διάφορα μέρη του σώματος ως και τραϋμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου, 5. Χωροφύλακος Κοντάκου Χαραλάμπους του Παναγιώτου έτών 34, της Ειδικής Ασφαλείας ’Αθηνών, φέροντος τραύμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου, 6. Α.Θ, Χωροφύλακος Κωστάκη ή Κωστάκου Κωνσταντίνου του Αναργύρου έτών 31, της Ειδικής ‘Ασφαλείας ’Αθηνών, φέροντος τραϋμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου.  Απαντες οι ανωτέρω άνεγνωρίσθησαν υπό των οικείων και συγγενών των και έτάφησαν μερίμνη της ύπ’ έμέ ύπηρεσίας εις το Νεκροταφείον Περιστεριού.
Εις την περιφέρειαν Γαλατσίου άνευρέθησαν έντός τάφου τα πτώματα των: 1. Άνθυπασπιστοϋ Κατσαφάδου Γρηγορίου του Νικολάου, της δυνάμεως ’Αποθήκης ‘Υλικού Χωροφυλακής, φέρον κακώσεις εις διάφορα μέρη του σώματός του και συντριπτικόν κάταγμα εις την κεφαλήν διά σκληρόϋ όργάνου, 2. ’Αγνώστου χωροφύλακος, άναστήματος 1.70 μ., ήλικίας περίπου 38 έτών, φέροντος σκελέαν μαλλίνην μακράν και εις την άνω σιαγόνα δύο μεταλλικούς όδόντας και τραϋμα εις το κρανίον διά πυροβόλου όπλου· άμφότερα τα πτώματα μετεφέρθησαν και έτάφησαν εις το Γ’ Νεκροταφείον.

Παρά την ένταΰθα πλατείαν Κυριακοϋ άνευρέθη και έξετάφη το πτώμα του άνθυπασπιστοϋ της Χωροφυλακής Κατσαφάδου Κυριάκου του Παναγιώτου, ύπηρετοϋντος εις το Άρχηγείον και φέροντος τραϋμα εις το στήθος διά πυροβόλου όπλου, όπερ μετεφέρθη και έτάφη εις το Γ’ Νεκροταφείον Κοκκινιάς,

Εις τον συνοικισμόν Κουτσικαρίου και έγγύς του Άσυλου Ανιάτων παρά την θέσιν Νταμάρι-Καραβα έντός σήραγγος άνευρέθησαν περί τα 24 πτώματα ανδρών της Χωροφυλακής, μεταξύ των όποίων άνεγνωρίσθη του άνθυπασπιστοϋ Χωροφυλακής Μαργαρίτη Ίωάννου, τα δε ύπόλοιπα, κατά πληροφορίας παρασχεθείσας υπό του Τμήματος Μεταγωγών Πειραιώς, άνήκον εις άνδρας της δυνάμεως φυλακών Βούρλων (Τμήμα Μεταγωγών Πειραιώς) και ήτις δύναμις άπετελεΐτο από τούς: 1. Ανθυπομοίραρχον Χρυσανθόπουλον Θεόδωρον, 2. ’Ενωμοτάρχην Κολλατον Κων., 3. ‘Ενωμοτάρχην Σκεφάκην Παρασκευδν, 4. Ύπενωμοτάρχας Ρεράκην Άνδρέαν, 5. Ντούλην Δημήτριον, 6. Δανίλην Άριστ., 7. Χειμάρραν Παναγιώτην, 8. Κλάδην Λάμπρον, 9. Άρβανιτάκην Δημήτριον, 10. Χωροφύλακας Άποστολάκην Νικόλαον, 11. Γιαννέτον Κων., 12. Γαρδίκην Θωμαν, 13. Καλλιμάνην Κων., 14. Μπαρτσακούτσαν Κων., .15. Πιτσικάλην Κων., 16. Ψαρρόν Γεώργιον, 17. Καρεκ λαν Μ., 18. Παννογιώργον Περ., 19. Τσιώταν Ήλίαν, 20. Δημητρίου Μάρκον, 21. Ζαχαρόπουλον Χρίστον, 22. Τραπελάν Έμμ., 23. Εύρανίδην Κων. και 24. Κολοβόν Κωνσταντίνον. Άπαντα τα ανωτέρω πτώματα παραμείναντα έπϊ τριήμερον άταφα προς άναγνώρισιν, έτάφησαν εις το Γ’ Νεκροταφείον Κοκκινιάς.

Παρά την τοποθεσίαν  Σχιστό  Κουτσικαρίου άνευρέθησαν χθες περί τα 15 πτώματα ανδρών της Χωροφυλακής μεταξύ των όποίων και το πτώμα του άνθυπομοιράρχου Καφίρη Αποστόλου του Βασιλείου, έτών 32, φέροντος τραύματα διά μαχαίρας εις διάφορα μέρη του σώματός του ως και τοιοϋτον διά πυροβόλου όπλου εις την κεφαλήν.  Απαντα τα άνωτέρω πτώματα έχουσιν εκ τεθή προς άναγνώρισιν παρά τώ Νεκροταφεία) Κοκκινιάς (Κουτσικαρίου).

Ωσαύτως, παρά τα Διυλιστήρια  Ούλεν  Νέας ’Ιωνίας, εκ  των άνευρεθέντων 127 πτωμάτων τα πλείστα άνήκουσιν εις ανδρας της Χωροφυλακής, μεταξύ των όποίων και το πτώμα του ταγματάρχου Κασσόλα Δημητρίου, όπερ και έτάφη χθες παρά  τω Νεκροταφείιρ Νέας Ιωνίας.

Απάντα τα άναιτέρω πτώματα έξακολουθοϋσι να παραμένωσιν άταφα προς άναγνώρισιν ως και διά την εκ εΐσε μετάβασιν των άντιπροσώπαιν άγγλικών αρχών προς διαπίστακπν του φρικιαστικοϋ τρόπου θανατώσεως τούτων, δεδομένου ότι απαντες οι ανωτέρω έχουσι σφαγιασθή διά μαχαιρών και πελεκ εων και τινων έχουσιν αποκοπή τελείως αί κεφαλαί .

Ό Μοίραρχος

(υπογραφή)


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα Α.  Προσωπικού
Γραφεϊον ΙΙΙον Άριθ. Πρωτ. 411/3/1 β

Έν Άθήναις τή 2 Φεβρουάριου 1945

Προς
Το Ύπουργείον Στρατιωτικών (Διεύθυνσιν Χωροφυλακής)
Ένταϋθα

 Θάνατος του ανθυπομοιράρχου Καφίρη Αποστόλου του Βασιλείου

Λαμβάνω την τιμήν ν’ άναφέρω, κατ’ αναφοράν του ένταϋθα Συντάγματος Χωροφυλακής, ότι την 28.1.1945 άνευρέθη εις τοποθεσίαν Σχιστό Κουτσικαρίου το πτώμα του έν περιλήψει άναφερομένου αξιωματικού της δυνάμεώς του, φέρον τραύματα διά μαχαίρας εις διάφορα μέρη του σώματός του ως και τοιοΰτον πυροβόλου όπλου εις την κεφαλήν. Τούτον διέγραψα της δυνάμεως του Σώματος. Ληξιαρχικήν πράξιν θανάτου επιφυλάσσομαι να υποβάλω .

Ό Αρχηγός

(υπογραφή)


ΕΚΘΕΣΕ ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΑΝΑΚΡΕΕΩΣ

Έν Άθήναις σήμερον την 26ην του μηνός Φεβρουάριου, 1945 έτους, ήμέραν της έβδομάδος Δευτέραν ο ύποφαινόμενος ταγματάρχης Χωροφυλακής, έπιληφθείς, δυνάμει των άρθρων 68 και 69 της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας και της ύπ’ άριθ. 1 /4/162 Διαταγής του Αρχηγείου Χωροφυλακής, ενόρκου προανακρίσεως προς έξακρίβωσιν των στοιχείων ταυτότητος και της τύχης των εκ  της επί της όδοϋ Οίνόης 9 και Μαγνησίας 6 άπαχθέντων οπλιτών της Χωροφυλακής, ως και των επί της όδοΰ Μαγνησίας 10α εκ τελεσθέντων 3 και άπάχθέντων ετέρων 3 ανδρών Χωροφυλακής, έξ ένεργηθείσης προανακρίσεως συνήγαγον τα έξης:

Οτι κατά το στασιαστικόν κίνημα Δεκεμβρίου π.ε. τμήματα του ΕΛΑΣ έπετέθησαν κατά της Διλοχίας Χωροφυλακής, στρατωνιζομένης εις το έπί της όδοΰ Μαυρογένους Σχολεΐον. Λόγω του μεγάλου αριθμού των επιτιθεμένων ή δύναμις αΟτη διασκορπισθεϊσα κατέλαβε διάφορα έπίκαιρα σημεία και έμάχετο έναντίον των ελασιτων, μέχρις ότου ΰπεκ υψεν ή άνω Διλοχία και εκ  των ανδρών της άλλοι μέν συνελήφθησαν, άλλοι δε κατώρθωσαν και κατέφυγον εις διαφόρους οικίας. Έκ τούτων, 4 οπλίται εις την έπί της όδοΰ Μαγνησίας οικίαν της Άννης Τριανταφυλλίδου και 7 εις την έπί της όδοϋ Μαγνησίας 10α οικίαν Χριστίνας Γεωργιάδου.

Έκ των ανωτέρω άναφερομένων ανδρών, κατόπιν προδοσίας της προσκείμενης προς τούς έλασίτας (διά τούς όποιους ένηργήθη άνάκρισις έπί συνεργασία εκτελέσεων φόνων κτλ.), συνελήφθησαν 4 οπλίται εκ  της οικίας Τριανταφυλλίδου και άπήχθησαν εκ εϊθεν εις άγνωστον διεύθυνσιν και των όποιων ή τύχη άγνοεΐται, κατά την έπικρατοϋσαν όμως γνώμην των έξετασθέντων μαρτύρων θα έξετελέσθησαν υπό των ελασιτώ. Τούτων δέον να έξακριβωθή ή ταυτότης, διότι οΰδείς των μέχρι σήμερον έξετασθέντων ήδυνήθη να παράσχη πληροφορίας. Έκ των συλληφθέντων εκ  της όδοΰ Μαγνησίας 10α οικίας ανδρών Χωροφυλακής, 3 έξετελέσθησαν έντός της αυτής οικίας και 3 άπήχθησαν υπό των ελασιτώ. Έκ τούτων έξηκριβώθη ή ταυτότης μόνον των άνθυπομοιράρχων Κωνσταντίνου Καρακώστα και Ήλία Γεωργοπαπαδάκου (όρα κατάθεσιν Χριστίνας Γεωργιάδου και Μαρίας Παπαδοπούλου) των λοιπών μη έξηκριβωθείσης της ταυτότητάς των . Έφ’ ώ συνέτάγη και ύπογράφεται.

Ό ένεργήσας την προανάκρισιν
(υπογραφή)


Έν Άθήναις τή 2α Μαρτίου 1945
Ό ύποδιοικητής του Συντάγματος Χωροφυλακής Αθηνών

Προς

τον κ. Διοικητήν του Συντάγματος
Ενταύθα

Το Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών, μετά ένα νικηφόροι’ επικόν άγώνα έναντίον των έπαναστατών του Δεκεμβρίου, ΰπήκον εις τα έθιμα των προγόνων του άνεζήτησε τούς έξαφανισθέντας μαχητάς του, οϊτινες έχόμενοι στερρώς των παραδόσεων της φυλής ΰπεστή ριξαν δι’ όλων των δυνάμεων των τάς εκ τος των στρατώνων θέσεις των.

Έν τή έρεύνη του εύρέθη πρό τραγικού θεάματος, διότι ήτέησε τα πτώματα των άξιωματικών και όπλιτών του φρικωδώς ήκρωτηριασμένα, άταφα και έρριμμένα εις τάς χαράδρας και τούς αγρούς του χώρου του Κατσιποδίου.

Το ΚΑ’ Αστυνομικόν Τμήμα, τή συνεργασία άξιωματικών Χωροφυλακής, κατώρθωσε και έπέτυχε την σύλληψιν των ένοχων και κατόπιν διαταγής σας μετέβην έπ’ αύτφ και είδον τούς κρατουμένους, έμελέτησα την δικογραφίαν και όμολογώ ότι φρίκη και αποτροπιασμός με κατέλαβε εκ  της άναγνώσεως των καταθέσεων των μαρτύρων και άπολογιών των κατηγορουμένων. Τα μαρτύρια άτινα όπέστησαν οι συλληφθέντες αξιωματικοί και οπλίται του Συντάγματος μας, μόνον ή εποχή της Τέρας Έξετάσεως αναφέρει και, μάλιστα, εις μερικάς λεπτομέρειας σαδισμοΰ και βασάνων ύπερέβαλον και αύτό το απαίσιας μνήμης ίεροεξεταστικόν δικαστήριον του Τουρκοεμάδα. Το δραμα των ήδη άειμνήστων υπερασπιστών των έλευθεριών του λαοΰ και της έννόμου τάξεως έχει ως ακολούθως:

Οι μοίραρχος Στεφανάκης Κωνσταντίνος, ύποδιοικητής της Φρουράς των Φυλακών Βουλιαγμένης, και Παπακώστας Κωνσταντίνος, διοικητής έξωτερικοΰ φυλακίου των Στρατώνων του Συντάγματος, άφοΰ έξετέλεσαν μαχόμενοι έναντίον των ελασιτών παν ο,τι ή στρατιωτική τιμή και το καθήκον έπέβαλεν, ύπεκ υψαν εις τον όγκον των έπιτιθεμένων και συνελήφθησαν, τραυματίας ο Στεφανάκης, έξηντλημένος εκ  της μάχης ο Παπακώστας. Μετά του τελευταίου συνεταύτισε την τύχην του κατά την ήμέpuv της ένάρξεως των επιχειρήσεων και ο ταγματάρχης Πεζικού Ντούνης, ούτινος ή οικία, λόγφ της δεσποζούσης των Στρατώνων θέσεώς της, έχρησιμοποιήθη ως φυλάκιον έξωτερικής άμύνης του Συντάγματος. ΟΙ τρεις άνατέρω αξιωματικοί και μετά του άνθυπασπιστοϋ Βασβίκη Σταύρου και των ύπ’ αυτούς όπλιτών, υπό γιουχαισμούς, δαρμούς και έμπαιγμούς, ώδηγήθησαν υπό των ελασιτών εις το Σχολεΐον Καράμπαμπα έν Κατσιποδίω  και ένεκλείσθησαν εκεί, φρουρούμενοι υπό του.άρχηγοΰ της ΟΠΛΑ της περιφέρειας εκείνης Τζανουδάκη Εμμανουήλ, υπαλλήλου της Εταιρείας Ύδάτων, και άλλων οπαδών. Διοικητής του έν Κατσιποδίω τάγματος ελασιτών ήτο εις όνομαζόμενος καπετάν Μουστάκας ή Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Πλάκας, όστις είχε συγκεντρώσει εις τον καταυλισμόν του, μεταξύ των άλλων, και δραπέτας των φυλάκων Συγγροΰ, τούς οποίους έχρησιμοποίει ως βασανιστής κρατουμένων και τρομοκράτας. Οϊ δραπέται ουτοι εφερον τα όνόματα Χασιώτης ή Καράγεωργας και Μπαρμπαγιώργης ή Φώτης, είσήρχοντο δε εντός του Σχολείου, ένθα εκ ρατοΰντο οι αξιωματικοί και όπλϊται του Συντάγματος Χωροφυλακής και, ίσως, και άλλων υπηρεσιών, κάί υπό την ήγεσίαν του Τζανουδάκη προέβαινον εις παντός είδους βασανιστήρια εναντίον των, τούς έρράπιζον, τούς έμαστίγωνον και τούς εκαιον τάς σάρκας με δάδας άνημμένας, έξ ών βασάνων εξέβαλλον, οι δυστυχείς ούτοι γενναίοι, άλλοι μέν γοεράς κραυγάς άλλοι δε ύπέμενον μετ’ εκ πλησσούσης καρτερίας το μαρτύριον.

Αύτρπται μάρτυρες της περιπετείας των ήσαν μεταξύ άλλων και 6 Κασιδόκωστας Γρηγόριος, εφαρμοστής, κάτοικος όδοΰ Τζαβέλλα 8, όστις και κατέθεσε λεπτομερώς εις την άνάκρισιν τάς φάσεις του δράματος των κρατουμένων άξιωματικών και οπλιτών Χωροφυλακής, προτού ούτοι οδηγηθούν εις τον τόπον της εκ τελέσεως. Τα βασανιστήρια και οι δαρμοί έξηκολούθησάν καθημερινώς, μέχρις ότου άπεφασίσθη υπό της υπό τον Τζανουδάκην και   Μουστάκαν ή Ζαφειρόπουλον εγκληματικής σπείρας ή εκ τέλεσις των κρατουμένων.

Καθ’ εκ άστην πρωίαν προσήρχετο εις το στρατόπεδον Κατσιποδίου ο Θεολογίτης Στέφανος του Ίωάννου, κάτοικος όδοΰ Κάρπου 85, άνθυπολοχαγός του ΕΛΑΣ, και παρελάμβανε μετά του Τζανουδάκη δεκ α εως δώδεκα κρατουμένους, τούς όποιους ώδήγουν εις ώρισμένην χαράδραν και τή συνδρομή και έτέρων τούς έξετέλουν.

Την ιδίαν τύχην ύπέστησαν και οι ταγματάρχης Ντούνης, μοίραρχος Παπακώστας, Στεφανάκης και ανθυπασπιστής Βισβίκης, καθώς και οι συλληφθέντες χωροφύλακες. Κατά την εκ τέλεσιν των άνωτέρω ελαβον μέρος εις το απόσπασμα οι Τζανουδάκης Έμμ., Θεολογίτης, Καπάνταρος Βασίλειος του Εύστρατίου, κάτοικος όδοΰ Λυκούργου 16, Μαλακός ’Αθανάσιος του Γερασίμου, κάτοικος Μιαούλη 10 Κατσιπόδι, Όλλανδέζος Δημήτριος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ηλιουπόλεως 63, και οι δραπέται των φυλακών Συγγροΰ.

Εις τον τόπον της εκ τελέσεως ώδηγηθησαν και έτοποθετήθησαν εις την αυτήν γραμμήν οι ταγματάρχης Ντούνης, μοίραρχος Παπακώστας, ανθυπασπιστής Βισβίκης και δύο οπλίται, οι αδελφοί Κουράτοι. Έξετελέσθησαν δι’ αυτομάτων όπλων, άφοΰ ένεφανισθησαν πρό του άποσπάσματος με διαφόρους κακώσεις. Ό Ντούνης, σχεδόν γυμνός και με τραύματα εις την κεφαλήν, εκ άλυπτε το σώμά του με μίαν παλαιάν χλαίνην χωροφύλακος. Ό Παπακώστας με το ΰποκάμισον, ο Βισβίκης επίσης ανευ στολής. Ύπό τάς ανωτέρω περιστάσεις έτοποθετήθησαν πρό του εκ τελεστικοΰ αποσπάσματος και έτυιρεκίσθησαν.

Αί τελευταΐαι λέξεις των ήσαν  Ζήτω ή ΕΛΛΑΣ

Ό υποδιοικητής του Συντάγματος
(υπογραφή)


ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Άριθ. Πρωτ. 777
Έν Άθήναις τή 15 Μαρτίου 1945

Προς
Το Ύπουργεΐον Εσωτερικών
Ενταύθα

Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν ύμΐν τα ακόλουθα: Ώς τοΐς πασι γνωστόν τυγχάνει, κατά την διάρκειαν του αντεθνικού στασιαστικοΰ κινήματος του Δεκεμβρίου π.έ, εκατοντάδες πολλαί διαφόρων ατόμων και φύλων, πρώην υπουργοί, ανώτατοι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης, Άέρος και δημόσιοι ή ιδιωτικοί λειτουργοί εύρον τον θάνατον, άλλοι μέν έξ αδέσποτων σφαιρών ή βλημάτων τυχαίως, άλλοι δε και δή λίαν ικανός αριθμός τούτων κατόπιν εκ τελέσεως παρά στασιαστών αναρχικών, ‘

Τα πτώματα των θυμάτων τούτων, πλήν εκείνων ατινα έρρίφθησαν υπό των εκτελεστών φονέων των εντός διαφόρων φρεάτων περιεχόντων ή ού ύδωρ, ένεταφιάσθησαν ως γνωστόν προχείρως, άνά τα διάφορα σημεία της πόλεως ’Αθηνών και Προαστίων τούτων και περιοχής έν γένει τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, είτε εντός χαραδρών και διαφόρων εδαφικών πτυχών των πέριξ λόφων και όρέων είτε εντός ορυγμάτων.

Ή ήμετέρα Υπηρεσία, άσχολουμένη από τριμήνου και πλέον λίαν έντατικώς με την, δι’ ειδικών συνεργείων και κατόπιν εκταφής, περισυλλογήν και έξέτασιν των πτωμάτων τούτων, ών πλεΐστα ήσαν αγνώστου ταυτότητος, έπέτυχεν όπως ού μόνον άπαξάπαντα τα πτώματα ταϋτά εξετασθώσι λεπτομερώς, καθ’ όσον άφορμ το είδος των κακώσεων ας ταύτα εφερον και τάς συνθήκας ύφ’ ας κατηνέχθησαν αύται, καταρτίσασα έν ταυτω περί πάντων και δι’ εν εκ αστον τούτων λεπτομερείς κεχωρισμένας εκ θέσεις, άλλα και διά καταλλήλου προπαρασκευής και φωτογραφίσεων και συλλογής διαφόρων αντικειμένων ή τεμαχίων υφασμάτων και ενδυμάτων, άτινα τυχόν εύρέθησαν έπί των εκ  τούτων αγνώστου ταυτότητος πτωμάτων, να συμβάλη σοβαρώς και άποτελεσματικώς εις την παρά των γνωστών ή οικείων των άναγνώρισιν, λίαν ικανού άριθμοΰ θυμάτων, γεγονός όπερ ύπεβοήθησεν ως είκός άφ’ ενός μέν εις την σύνταξιν δι’ έν εκ αστον των οικείων ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, άφ’ έτέρου δε και όπως οι οικείοι των θυμάτων των δικαιούμενων συντάξεως συνταξιοδοτηθώσιν ήδη. Τα πτώματα ταύτα άποκομισθέντα μετεφέρθησαν προς μετενταφιασμόν εις τα πλησιέστερα νεκροταφεία, τα εκ  τούτων δε αγνώστου ταυτότητος ένεταφιάσθησαν, καθ’ ολως ειδικόν σύστημα, ώστε κάί μετά πάροδον χρόνου μακροϋ να καθίσταται δυνατή ή υπό των γνωστών των ή οικείων των άναγνώρισις του τάφου αΰτών.

Ήδη, άπο ήμερων, ή ήμετέρα Υπηρεσία, καταρτίσασα έτερα ειδικά συνεργεία ειδικευμένων εργατών και συνεχίζουσα το έργον αυτής, έπελήφθη ΐνα έξαγάγη και άποσόρη εκ  του βυθοΰ των διαφόρων φρεάτων, κειμένων εις διάφορα σημεία της περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευ
ούσης, τα έν αύτοΐς καταρριφθέντα και ένυπάρχοντα πτώματα, ών ο αριθμός κατά τάς ύπαρχούσας πληροφορίας άνέρχεται εις πολλάς εκ ατοντάδας θυμάτων, χρησιμοποιούσα προς προφύλαξτν των έργατών έξ όξείας δηλητηριάσεως εκ  της εισπνοής πτωμαΐνης και των άναδιδομένων εκ  των πτωμάτων δηλητηριωδών άερίων, κατά την εντός των φρεάτων κάθοδον αυτών, ειδικός άεροστεγώς άντιασφυξιογόνους συσκευάς τύπου Dreger, τάς όποιας έπρομηθεύθη παρά της Πυροσβεστικής ‘Υπηρεσίας Πειραιώς, μόνης άλλως τε διαθετούσης άριθμόν τινα φίλτρων άναγκαιούντων διά την λειτουργίαν των συσκευών τούτων, έπέτυχε δε διά του τρόπου τούτου να έξαγάγη μικρόν άριθμόν πτωμάτων, έν οΐς και του τέως διοικητοΰ της ’Αστυνομίας Πειραιώς, άστυνομικοϋ διευθυντοϋ Πέτρου Άναγνωστοπούλου.

Άτυχώς, το οΰτωσί άρξάμενον έργον της ήμετέρας Υπηρεσίας, λόγω  έλλείψεως άνταλλακτικών φίλτρων, άναγκαίων ως είρηται διά τάς συσκευάς ταύτας, θέλει από της αίίριον διακοπή όλοσχερώς, οϋτω δε πολλαί εκ ατοντάδες των ατυχών θυμάτων (εάν δεν ληφθή αμέσως και τάχιστη μέριμνα προμήθειας άνταλλακτικών φίλτρων διά τον άνεφοδιασμόν των είδικών τούτων συσκευών έξ ’Ιταλίας ή Γαλλίας ή και άλλαχόθεν) θέλουν παραμείνει εις τα βάθη των φρεάτων, γεγονός όπερ, ως εύνόητον, θέλει επιφέρει εις τούς οικείους των θυμάτων τούτων λίαν σοβαρός δυσχέρειας, ίδίφ έπί ζητημάτων κληρονομικών ή απονομής συντάξεως εις τα εκ  των άτυχών θυμάτων τούτων δικαιούμενα τοιαύτης.

Φρονώ, τέλος, ότι δεν θα είναι πρέπον, όπως τα πτώματα ιϊτινα μετά τόσης έπιμονής και άγωνίας νυχθημερόν άναζητοϋνται και άναμένοντάι υπό των οικείων των, να παραμείνωσιν έσαεί εις τα βάθη των φρεάτων τούτων, δθεν παρακαλώ, κ. ‘Υπουργέ, όπως εύαρεστηθήτε και ένεργήσητε 6,τι έν προκειμένη) ήθέλατε έγκρίνει και, εί δυνατόν, όπως ή Ύμετέρα ‘Υπηρεσία προβή διά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών ή Πειραιώς, φθάνουσαένάνάγκη και εις την δι’ άεροπλάνου άποστολήν είδικοϋ τεχνίτου προς προμήθειαν ίκανοϋ άριθμοϋ εκ  των άπαιτουμένων άνταλλακτικών φίλτρων εις την ’Ιταλίαν ή την Γαλλίαν ή και άλλαχοδ, ΐνα έπιτευχθή ούτω και συνεχισθή άπροσκόπτως ή έξαγωγή των πτωμάτων των άτυχων τούτων θυμάτων εκ  του βάθους των φρεάτων, εις ά κατάκεινται.

Έπί τούτοις, παρακαλώ Ύμας, όπως εύαρεστηθήτε και γνωρίσητε ήμΐν έν καιρώ, ως οϊόν τε τάχιον, τάς έπί τούτου ένεργείας Υμών, ΐνα έν έναντίςι περιπτώσει προβώμεν εις ταχεΐαν κατάχωσιν των φρεάτων, και άπαλλάξωμεν έξ άμέσου κινδύνου, έπαπειλοΰντος την υγείαν της πόλεως, εκ  των δυσωδών αναθυμιάσεων των άναδιδομένων εκ  των σηπομένων πτωμάτων .

Μετ’ έξαιρέτου τιμής
Ό Προϊστάμενος
της Ιατροδικαστικής ‘Υπηρεσίας ’Αθηνών (ύπογραφή)


ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΘΗΒΩΝ Άριθ. Πρωτ. 198
Θήβαι τή 28 Μαρτίου 1945

Προς
Το Άρχηγεΐον Χωροφυλακής
Εις ’Αθήνας

Περί άνευρέσεως του πτώματος του εκτελεσθέντος άνθυπασπιστοϋ Χωροφυλακής Στρατού Παναγιώτου

Την 27ην φθίνοντος μηνός και ώραν ΙΟην, μικρόν συνεργεΐον όπλιτών της ύπ’ έμέ ‘Υποδιοικήσεως και ιδιωτών μετέβημεν εις θέσιν  Γιαταγάνα , μετά του συλληφθέντος Νικολάου Μουντούλη, ύποδείξαντος το μέρος ένθα ο εκ τελεσθείς εϊχεν ένταφιασθή, και έπί παρουσίρ της συζύγου του εκ τελεσθέντος Καλλιόπης προέβημεν εις την εκ ταφήν του πτώματος όπερ, είρήσθω έν παρόδιο, είχε ριφθή έντός προχείρως εκ σκαφέντος λάκκου κατά τον χρόνον της εκ τελέσεως. Το πτώμα εύρεθέν άπηλλαγμένον ένδυμάτων και ύποδημάτων, μετεφέρθη ένταΰθα. ‘Η εκ τέλεσις έγένετο διά. μαχαίρας, έπενεχθέντων πολλών και άλλεπαλλήλων τραυμάτων έπί της ώμοπλάτης και του τραχήλου, άποκοπείσης έν μέρει της καροτίδος, ένώ ή δεξιά χειρ έθραύσθη, προφανώς κατά την εκ τέλεσιν, λόγω άντιστάσεως του θύματος ή προηγήθη ταύτης προς βασανισμόν, έφερε δε τραύμα εις την κεφαλήν με έξοδον προς τα ζυγωματικά οστά, έπενεχθέν διά πυροβόλου όπλου εκ  των όπισθεν .

Ό Διοικητής της ‘Υποδιοικήσεως
(ύπογραφή)


ΑΡΧΗΓΕΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα Α.’ Προσωπικού-ΓραφείονΙΙΙον Άριθ. Πρωτ. 1164/1/2Β

Έν Άθήναις τή 6 ’Απριλίου 1945

Προς το Ύπουργειον Στρατιωτικών Διεύθυνσις Χωροφυλακής
Ενταύθα

Θάνατος του άνθυπασπιστοϋ Χωροφυλακής Κανελλοπούλου Γρηγορίου του Κανέλλου

Λαμβάνω την.τιμήν ν’ άναφέρω, κατ’ άναφοράν άξιωματικοϋ μέλους της έπιτροπής άνευρέσεως πτωμάτων ανδρών Χωροφυλακής εκ τελεσθέντων παρά των άνάρχικών, ότι παρά την τοποθεσίαν Άγιος Βασίλειος Περιστεριού άνευρέθη το πτώμα του έν περιλήψει άνθυπασπιστοϋ της Χωροφυλακής καταγομένου εκ  του χωρίου Αύλώνος Τριφυλίας και άνήκοντος εις το τέως 4ον Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως Αθηνών. Το πτώμα άναγνωρισθέν και υπό της συζύγου του μετεφέρθη μερίμνη της ‘Υπηρεσίας και ένεταφιάσθη εις το Α’ Νεκροταφεΐον την 9.3.1945. Τοΰτο έφερε τραΰμα κρανίου διά πυροβόλου όπλου ως και κακώσεις εις διάφορα μέρη του σώματός του.

Ό Αρχηγός
υπογραφή)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εν Αθήναις σήμερον την 10ην Απριλίου ήμέραν της εβδομάδος Τρίτην και ώραν 10 π.μ. ή υπογεγραμμένη επιτροπή συγκροτηθείσα δυνάμει της ύπ άριθμ. 1/13/1-14-1-45 διαταγής Αρχηγείου Χωροφυλακής, ίνα ακολουθούσα τα συνεργεία της Ιατροδικαστικής και Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, προβή εις την άναζήτησιν πτωμάτων ανηκόντων εις όργανα Χωροφυλακής εκτελεσθέντα κατά την διάρκειαν της επαναστάσεως υπό των οργανώσεων ΕΑΜ-ΈΛΑΣ-ΟΠΛΑ-ΚΚΕ και ενταφίασθέντα προχείρως ή ριφθέντα εντός περιμανδρωμένων χώρων, χαραδρών κ.λ.π. διεπίστωσε τ’ ακόλουθα :

Εν συνεχεία της από 5-2-1945 ημετέρας εκθέσεως δι’ ης άνηνέχθημεν περί των μέχρι της χρονολογίας ταύτης περισυλλεγέντων και ταφέντων διαφόρων οργάνων του Σώματος Χωροφυλακής, αγρίως δολοφονηθέντων παρ’ οργάνων του έκδηλωθέντος επαναστατικού κινήματος περισυνελέγησαν και τα κάτωθι πτώματα εντός και εις τα προάστια της περιο­χής Αθηνών ως ακολούθως :

1) Άνθ/στου Δημητρακοπούλου Αναστασίου του Ηλία της Δ/νσεως Ειδικής ασφαλείας Αθηνών άνευρέθη παρά το Α Νεκτροαφείον Πατησίων και άναγνωρίσθέν παρά των οικείων του έτάφη μερίμνη της υπηρεσίας ημών εις το Β Νεκροταφείου Αθηνών. Τούτο έφερε τραύμα διά πυροβόλου όπλου εις την κεφαλήν.
2) Χωροφύλακας Τσαγκάρη Χρήστου της δυνάμεως της Α.Δ.Χ. Στερεάς Ελλάδος, άνευρέθη και μετεφέρθη ενταύθα εκ Θηβών μερίμνη της (νης Ταξιαρχίας και έτάφη εδώ μερίμνη των οικείων του. Τούτο έφερε τραύμα διά πυροβόλου όπλου, εις την καρδια­κήν χώραν.
3) Α.Θ.Χ. Κοκκόρη Νικολάου τού Κων/νου έκ Σμύρνης, έτών 33, Δ/νσεως ειδικής ασφαλείας Αθηνών άνευρέθη παρά το Γηροκομείου και μετεφέρθη μερίμνη της υπηρεσίας ήμών και έτάφη εις το Γ’ Νεκροταφείου. Έφερε τραύμα έπί της κεφαλής και μετωπικόν διά πυροβόλου όπλου.
4) Χωροφύλακας Σουρή Στεφάνου τού Χαραλάμπους της Δ/νσεως ειδικής ασφαλείας Αθηνών, μετεφέρθη έξ Ωρωπού και έτάφη εις Γ Νεκροταφείου Αθηνών. Έφερε τραύμα ήνιακόν και κακώσεις εις διάφορα μέρη τού σώματος του.
5) Χωροφύλακας Αναγνωστάκη Κυριάκου τού Πέτρου Τ.Χ.Ν. Ιωνίας, άνευρέθη παρά την θέσιν «Κόκκινος βράχος Ταμπουρίων Πει­ραιώς μεταφερθέν ένεταφιάσθη εις το Νεκροταφείου Αναστάσεως Πειραιώς. Έφερεν τραύμα ήνιακόν διά πυροβόλου όπλου.
6) Α.Θ.Χ. Άποσπόρη Ευαγγέλου τού Θωμά Δ/νσεως ειδικής ασφαλείας Αθηνών, άνευρεθέν παρά τά Νέα Σφαγεία μετεφέρθη και ένεταφιάσθη εις Γ’ Νεκρο­ταφείου Αθηνών. Έφερε τραύμα ήνιακόν και κακώσεις εις διάφορα μέρη τού σώματος του.
7) Ενωματάρχου Καδήτη Βασιλείου της Υ.Χ.Ν. Ιωνίας, μεταφερθέν έκ Κρόρων ένεταφιάσθη εις Γ Νεκροταφείου Αθηνών. Έφερε πολλαπλά, τραύματα έπί της κεφαλής.
8) Ενωματάρχου Φήνου Δημητρίου τού Πέτρου, Συντάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, μεταφερθέν έκ Ψυχικού έτάφη εις Α’ Νεκροταφείου Αθηνών. Έφερε τραύμα εις το στήθος διά πυροβόλου όπλου.
9) Χωροφύλακος Καραβασίλη Γεωργίου τού Γαρυφάλου τού Σ.Ο.Χ. Αθηνών, έφερε τραύμα κροταφικόν διά πυροβόλου όπλου, άνευρέθη παρά την τοποθεσίαν Γουδί και έτάφη εις Γ’ Νεκροταφείον Αθηνών.
10) Υπενωματάρχου Μακρή Αναστασίου τού Δημητρίου της Σχολής Χωροφυλακής Αθηνών, άνευρέθη παρά την τοποθεσίαν Αγιος Ιωάννης Καισαριανής και έτάφη εις Νεκροτα­φείου Καισαριανής, έφερε δέ τραύμα ήνιακόν.
11) Ενωματάρχου Ζαμπου Αγγέλου τού Συν­τάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη, έτάφη εις το Νεκροταφείου Ν. Σμύρνης] Τούτο έφερε τραύμα ήνιακόν.
12) Χωροφύλακος Τραπελα Εμμανουήλ τού Χρήστου τού Τμήματος Μεταγωγών Πειραιώς, άνευρέθη έξωθι συνοικισμού Κουτσικαρίου και έτάφη εις Γ’ Νεκροταφείου Αθηνών. Έφερε τραύμα ήνιακόν διά πυροβόλου όπλου.

Ωσαύτως παρά την αυτήν τοποθεσίαν άνευρέθη το πτώμα τού Χωροφύλακος Πιτσικάρη τού Τμήματος Μεταγωγών Αθηνών, φέρων τραύμα πυροβόλου όπλου εις την κεφαλήν, και έτάφη εις Γ Νεκροταφείου Αθηνών.

Κατά την 15-3-1945 έξετάφησαν έκ της θέσεως Ζωοδόχου Πηγής παρά τις τρεις Γέφυρες Αχαρνών τρία πτώματα ανδρών Χωροφυλακής αγνώστου ταυτότητος. Έφερον τραύματα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου και έτάφησαν εις Γ’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Έξετάσθησαν κατά διάφορα χρο­νικά διαστήματα ήτοι από 8-2-1945 μέχρι σήμερον εις περιφέρειαν της εξής :

1) Ενωματάρχου Κατσώνη Σαράντη τού Γεωργίου της δυνάμεως τού Αρχηγείου Χωροφυλακής, έφερε τραύμα ήνιακόν, κακώσεις έν ζωή. Τούτο άνεγνωρίσθη υπό τού αδελφού του, έτάφη εις το νεκροταφείου ΙΙεριστερίου.
2) Άντ/ρχου Χωροφυλακής Ξυπολιτά Γεωργίου του Σακελλαρίου δυνάμεως του Αρχηγείου Χωροφυλακής, φέρων τραύμα εις την κεφαλήν. Μεταφερθέν έτάφη εις Α Νεκροταφείου Αθηνών.
3) Ταγματάρχου Χωροφυλακής Τρουλινού Εμμανουήλ του Αλε­ξάνδρου άνήκοντος εις την δύναμιν του Αρχηγείου Χωροφυλακής, φέρον τραύμα ήνιακόν.
4) Ανθυπασπιστού Χωροφυλακής Κανελλοπούλου Γρηγορίου του Κανέλλου, ύπηρετουντος εις την Δ)νσιν ειδικής ασφαλείας Αθηνών, έφερεν τραύμα κροταφικόν, κακώσεις έν ζωή.
5) Χωρ) κος Τρουλινού Αλεξάνδρου του Εμμανουήλ της Υ.Χ. Πυριτιδοποιείου έφερε τραύμα ήνιακόν. Τα ανωτέρω πτώματα μετεφέρθησαν και έτάφησαν εις το Α’ Νεκροταφείον Αθηνών.

Έξετάφησαν έκ του Βασιλικού Κήπου ένθα προχείρως ειχον ταφή εις ομαδικούς τάφους 50 πτώματα άνήκοντα εις άνδρας της Χωροφυλακής, οϊτινες έφονεύθησαν άπό βλήματα πυροβόλου όπλου εις λαβούσας χώραν μάχας κατά την διάρκειαν του επαναστατικού κινήματος και έκ τούτων άνεγνωρίσθησαν τά πτώματα των :

1) Άντ)ρχου Χωρ)κής Τζιογιοπούλου Σωτηρίου,
2) Άνθίρχου Κοραλλή Γεωργίου,
3) Άνθ)ρχου Ψαρρου Γεωργίου,
4) Άνθ)στού Γραμουστιανου Αργυρίου άτινα μετεφέρθησαν και έτάφησαν εις 1. Νεκτροταφείον
5) ύπενωμ. Καπούτσου Κοσμά,
6) χωρ)κος Τριάντη Παναγιώτου,
7) χωρ)κος Ρούμαλη Ελευθερίου, του Συντάγματος Χωρ)κής Αθηνών,
8) χωρ)κος Πράππα Γεωργίου, τά δέ υπόλοιπα μή αναγνωρισθέντα μεταφέρθησαν και έτάφησαν εις Γ’ Νεκροταφείον Αθηνών, πλην των 5 πέντε τοιούτων άτινα έτάφησαν εις πρώτον νεκροταφείον Αθηνών.

Έκ τίνος φρέατος παρά την τοποθεσίαν «Σχιστό Κουτσουκατίου» και εγγύς X. Κοκκινιάς άνευρέθησαν 51 πτώματα ανδρών Χωρ)κής έκ των οποίων άνεγνωρίσθησαν τά 23 ήτοι:

1) Ύπεν)ρχου Πουλημένου Τηλεμάχου του Διονυσίου έφερε τραύμα ήνιακόν δυνάμεως τμήματος Μεταγωγών Πειραιώς,
2) χωρ. Σίρικα Τιμολέοντος του Εμμανουήλ. Τμήματος Μεταγωγών Πειραιώς μέ τελείαν συντριβήν της κεφαλής.
3) ύπεν)ρχου Παναγούλα Σαράντη του Κων)νου φέ­ρον τραύμα πυροβόλου όπλου εις την κεφαλήν
4) χωρ. Στρατάκου Αργυρίου του Παναγιώτου φέρον τραύμα διά πυροβόλου όπλου εις την κεφαλήν,
5) χωροφ. Καλαϊνταζή Δημητρίου τού Γεωρ­γίου φέρον τραύμα διά πυροβόλου όπλου εις την κεφαλήν,
6) ένωμ)ρχου Κωνσταντοπούλου Νικο­λάου τού Γεωργίου, φέρον τραύμα εις την κεφαλήν,
7) ένωμ. Κλώνάρη Αναστασίου τού Χρήστου, φέρον συντριπτικόν τραύμα εις την κεφαλήν,
8) Υπεν. Ζαφειροπούλου Μιχαήλ τού Θρασυβούλου, φέρον τραύμα διά πυροβόλου όπλου εις την κεφαλήν,
9) χωρ. Σιμάκου Βασιλείου τού Θεοδώρου φέρον συντριπτικόν τραύμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου,
10) Υπεν. Τριανταφυλλοπούλου Ίωάννου τού Γεωργίου φέρον τραύμα εις την κεφαλήν.
11)Υπεν. Κωτσοβου Γεωργίου τού Κων)νου,
12) Υπεν. Βιτωράκη Κων/νου τού Γεωργίου,
13) Υπεν. Ήλιοπούλου Τιμοθέου τού Περικλεούς,
14) χωρ. Κόρου Ηλία τού Δημοσθένους,
15) χωρ. Στεφάνή Εμμανουήλ τού Σταύρου, φέρον τραύμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου.
16) χωρ. Τσιρώνη Ιωάννου τού Ιωάννου φέρον τραύμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου,
17) χωρ)κος Παπαδάκη Σπυρίδωνος τού Δημητρίου φέρον τραύμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου,
18) χωρ)κος Αγγελοπούλου Κων)νου τού Κων)νου, φέρον τραύμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου, άπαντες της δυνάμεως τού Τμήματος Μεταγωγών Πειραιώς,
19) Άνθ)στου Συριανού Σταματίου τού Εμμανουήλ φέρον τραύμα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου και κακώσεις εις διάφορα μέρη τού σώματος του.

Οι πλείστοι τούτων άναγνωρίσθέντες παρά των οικείων των έτάφησαν εις το Νεκροταφεΐον Νίκαιας, οι δέ λοιποί μετά των άπομεινόντων 36 αγνώστου ταύτότητος μετεφέρθησαν και έτά­φησαν εις Γ’ νεκτροφαφείον. Παρά την αυτήν τοποθεσίαν και έκ τίνος ορύγματος άνεσύρθη και άνεγνωρίσθη παρά των οικείων του το πτώμα τού Α.Θ.Χ. Φιλοσοφοπούλου Παναγιώτου τού Βα­σιλείου τού Συντάγματος Χωρ)κής Μακρυγιάννη, όπερ έφερεν τραύμα συντριπτικόν της κεφαλής, μετεφέρθη και έτάφη εις Γ. Νεκροταφείον Αθηνών.

Έκ της θέσεως «Άγιος Ταξιάρχης» Κορυδαλλού και έκ τίνος φρέατος άνεσύρθησαν 42 πτώματα, έξ ών άνεγνωρίσθησαν δύο της Χωρ)κής,

α) χωρ)κος Καναβου Ιωάννου τού Παναγιώτου, Τμήματος Χωρ)κής Περάματος και
β) Υπεν)ρχου Ρεράκη Άνδρέου τού Μάρκου κατοίκου έπί της ο­δού Πατησίων 297.

Άμφότερα έφερον τραύματα εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου.

Την 30-3-1945 άνευρέθησαν εις Πεντέλην πέντε πτώματα οργάνων χωρ)κής ήτοι:

1) Άνθ)στού Χριστοπούλου Ίωάννου Σταθμάρχου Φιλοθέης μέ τραύμα ήνιακόν διά πυροβόλου όπλου και κακώσεις εις διάφορα μέρη τού σώματος του .
2) Υπεν. Άρμένη Γεωργίου τού Έρωτοκρίτου,
3) Υπεν. Μυλονωπούλου Γεωργίου τού Χαραλάμπους, και
4) Χωρ/κος Χειλά Ίωάννου απάντων άνηκόντων εις την δύναμίν του Στάθμου Χωρ)κής Φιλοθέης.

Απαντες έφερον τραύματα εις την κεφαλήν και κα­κώσεις εις διάφορα μέρη του σώματός των,

5) Ύπεν. Παναγίωτάκου Φιλαρέτου δυνάμεως Υποδσεως Χωρ/κής Χαλανδρίου, φέρον τραύμα εις την καρδιακήν χώραν διά πυροβόλου όπλου.

Άπαντες ούτοι μετεφέρθησαν και έτάφησαν εις Γ’ νεκροταφείου μερίμννη της υπηρεσίας ημών. Τα άνευρεθέντα πτώματα σχεδόν ήσαν ανυπόδητα, πλείστα δέ έξ αυτών ημίγυμνα, καθ όσον προ της εκτελέσεως των άφηρουντο υπό των εκτελεστών τα ενδύματα, υποδήματα, τιμαλφή, εάν έφερον, ως και άλλα στοιχεία άτινα ήδύναντο να δηλώσουν την ταυτότητά των. Άπαντα έφερον τραύματα κατά το πλείστον εις την κεφαλήν διά πυροβόλου όπλου και κακώσεις εις διάφορα μέρη του σώ­ματός των, διά τεμνόντων και νυσσόντων οργάνων, πολλά δέ ευρέθησαν μέ δεδεμένας τας χείρας.

Έν Αθήναις τή 10 Απριλίου 1945.

Η Επιτροπή


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα Α.’ Προσωπικοΰ Γραφεΐον ΙΙΙον Άριθ. Πρωτ. 905/1/16

Έν Άθήναις τή 18 Απριλίου 1945

Προς
Το Ύπουργεΐον Στρατιωτικών Διεύθυνσιν Χωροφυλακής
Ένταΰθα

Θάνατος άνθυπασπιστοϋ Συριανοϋ Σταματίου του Γεωργίου

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω, κατ’ άναφοράν της Διοικήσεως Χωροφυλακής, ότι ως διέπιστώθη έξ ένεργηθείσης προανακρίσεως, ο έν περιλήψει άναφερόμενος ανθυπασπιστής, υπηρετών εις την φρουράν του έν Πειραιεΐ Ναυτικού Νοσοκομείου, συνελήφθη κατά τάς ήμέρας του κινήματος μηνός Δεκεμβρίου 1944 παρά των αναρχικών, παρ’ ών και έξετελέσθη άνευρεθέντος του πτώματός του έν Κοκκινιμ την 16.3.1945. Τούτα έφερε συντριπτικόν κάταγμα του κρανίου και κακώσεις εις διάφορα μέρη. Τοΰτον διέγραψα της δυνάμεως του Σώματος.

Προσηρτημένως υποβάλλω άντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως θανάτου του .

Ό Αρχηγός (υπογραφή)


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα Α.’ Προσωπικοΰ -Γραφεΐον ΙΙΙον

Άριθ. Πρωτ. 2088/1/1

Έν Άθήναις τή 14 Απριλίου 1945

Προς
Το Ύπουργεΐον Στρατιωτικών Διεύθυνσις Χωροφυλακής
Ένταΰθα

Θάνατος του άνθυπασπιστοϋ Χριστοπούλου Ίωάννου του Γεωργίου

Λαμβάνω την τιμήν ν’ άναφέρω, κατ’ αναφοράν άξιωματικοϋ μέλους της επιτροπής άνευρέσεως πτωμάτων ανδρών Χωροφυλακής, εκ τελεσθέντων παρά των άναρχικών κατά τάς ήμέρας του έπαναστατικοϋ κινήματος μηνός Δεκεμβρίου 1944, ότι την 30.3.1945 άνευρέθη εις Πεντέλην το πτώμα του έν περιλήψει άναφερομένου άνθυπασπιστοϋ Χωροφυλακής, διοικητοϋ του Σταθμού Φιλοθέης, όστις είχε συλληφθή παρά των άναρχικών τούτων κατά τάς ήμέρας του κινήματος, φέρον τραΰμα ινιακόν διά πυροβόλου όπλου και κακώσεις εις διάφορα μέρη του σώματός του, άνυπόδυτον και ήμίγυμνον, όπερ μεταφερθέν έτάφη εις το Γ’ Νεκροταφεΐον ’Αθηνών μερίμνη της ’Υπηρεσίας .

Ό Αρχηγός
(υπογραφή)


ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφεΐον Δημοσίας Ασφαλείας

Άριθ. Πρωτ. 49/46/1σ
Έν Σέρραις τή 21 Δεκεμβρίου 1945 Προς

Το Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως Διεύθυνσιν Ασφαλείας Τμήμα Δημοσίας Ασφαλείας
Αθήνας

Περί των ύπαρχόντων ομαδικών τάφων

Επίσης, κατά τον μήνα Μάιον έ.έ., άνευρέθη εις χωρίον Προμαχών περιφερείας Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής Σιντικής και έντός μικράς χαράδρας, κείμενης νοτιοανατολικώς του εκ εΐσε Δημοτικού Σχολείου και εις άπόστασιν 200 περίπου μέτρων άπ’ αότοΰ, ομαδικός τάφος, ήνεωγμένος από κύνας, λόγω του μικροΰ βάθους, εκ  365 πτωμάτων μόνον ανδρών, άνηκόντων εις την Π.Α.Ο. και εκ τελεσθέντων παρά των κομμουνιστών κατά την ΙΟην Φεβρουάριου 1945.

Ούδέν των πτωμάτων τούτων άνεγνωρίσθη, καθ’ όσον άπαντες οι εκ τελεσθέντες άνήκουσιν εις ξένας περιφέρειας και εκτός αότοΰ τα πτώματα τούτων κατά τον χρόνον της άνευρέσεως του τάφου τούτου έτύγχανον τελείως αποσυντεθειμένα .

Ό Αναπληρωτής Διοικητοϋ (υπογραφή)


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Τμήμα Ασφαλείας Άριθ. Πρωτ. 1/4/67

ΔΕΛΤΙΟΝ
Συμβάντων της 6ης Ιανουάριου 1945

Έλεηλατήθησαν παρ’ ελασιτών αί οίκίαι των κάτωθι ανδρών της Χωροφυλακής : 1. Ταγματάρχου Κασέλη Σπυρίδωνος, οδός Κιλκίς 31. 2. Ταγματάρχου Πρεβελάκη Μιχαήλ, οδός Σπινθάρου 1. 3. Μοιράρχου Πρασσά Δημοσθένους, όδός Λυσιμάχου 85 (Γούβα) και δωμάτιόν του εις δ προσωρινώς διέμενεν, έπί της όδοΰ Άλίτσης 18. 4. Μοιράρχου Παντελή Ίωάννου, όδός Σαρκουδίνου 143 (Δουργούτι). 5. Μοιράρχου Κρίκη Παύλου, όδός Τροίας και Ραχώβου. 6. Μοιράρχου Βουρβοπούλου Σωτηρίου, όδός Άσημάκη Φωτήλα 42. 7. Μοιράρχου Έλευθεριάδου Πέτρου, Συνοικισμός Μαγκουφάνας ’Αμαρουσίου και έτέρα οίκία του εις Γρεβενά. 8. Μοιράρχου Καραβίτη Λυκούργου, όδός Μεταμορφώσεως 11. 9. Μοιράρχου Βερναδέσκη, όδός Φυλής 2. 10. Μοιράρχου Παϊκοπούλου Διονυσίου, Νέον Ψυχικόν. 11. Μοιράρχου Δημακοπούλου Διονυσίου, όδός Δερβενίων 37. 12. Μοιράρχου Κρέτσα Κωνσταντίνου, όδός Ιπποκράτους 126. 13. Μοιράρχου Πρωτοπαπαδάκη Γεωργίου, όδός Όλύτσικα 13. 14. Μοιράρχου Καντάρη Κωνσταντίνου, όδός Φωτομάρα 20. 15. Ανθυπομοιράρχου Νίτσου Ζαχαρία, δωμάτιόν του εις ξενοδοχείον Ρίτς, και οίκία του έν Άμφίσση, ως και έτέρα του πενθερου του έν Άμφίσση, έξ ής άφηρέθησαν και ίδικά του είδη ρουχισμού. 16. ’Ανθυπομοιράρχου Τσιτούρη Γεωργίου, Συνοικισμός Περισσού Νέας ’Ιωνίας. 17. ’Ανθυπομοιράρχου Άδαμοπούλου Δημητρίου, όδός ’Αλαμάνας 94. 18. Άνθυπασπιστοΰ Βλάχου Παναγιώτου. Έπυρπολήθη ή έν Σερβίοις Κοζάνης ιδιόκτητος οίκία του, μετά των έν αυτή είδών ρουχισμού, έτέρα κατοικία του έπ’ένοικίφ εις Πύργους-Έορδαίας, έσχάτως δε έλεηλατήθη και ή έν Σπάτςι Αττικής οίκία του. 19. Άνθυπασπιστοΰ Ρεπούλια Δημητρίου,’ Συνοικισμός Κατσιπόδι. 20. Άνθυπασπιστοΰ Φιλιππάτου Αγγέλου, Συνοικισμός Τούμπα Άγ. Αναργύρων. 21. Άνθυπασπιστοΰ Καρυοφίλη Κωνσταντίνου, Χαλκίς. 22. Άνθυπασπιστοΰ Τσεκούρα Ίωάννου, όδός Άλίτσης 18. 23. Άνθυπασπιστοϋ Διαμαντοπούλου Νικολάου, οδός Καυκάσου 11 (Κυψέλη). 24. Άνθυπασπιστοϋ Μπουφίδου Σπυρίδωνος, οδός Θεοφιλοπούλου 1. 25. Άνθυπασπιστοϋ Κορομπόκη Θωμά, οδός Αλαμάνας 94. 26. Ενωμοτάρχου Κατσώνη Παύλου, οδός Αθανάτων 10. 27. Ενωμοτάρχου Γεωργάκη Διονυσίου, Συνοικισμόν ΈλληνορρώσωνΑμπελοκήπων. 28. Ενωμοτάρχου Μπουρδάκου Ήλία, όδός Πατησίων 32. 29. Ενωμοτάρχου Βύνιου Ίωάννου, όδός Σοφοκλέους 11 (Καλλιθέα). 30. Ενωμοτάρχου Χαραλάμπους Δημητρίου, όδός Κρέσνας 17α (Γκύζη). 31. ‘Υπενωμοτάρχου Νίτσου Γεωργίου, “Αμφισσα. 32. Χωροφύλακος Φιλιππίδου Δημητρίου, όδός Όρμινίου 2. 33. Χωροφύλακος Τσαπαρίκου Δημητρίου, όδός Κλεσόδρας 8. 34. Χωροφύλακος Γρυπαίου Ίωάννου, όδός Πλειάδων 5. 35. Χωροφύλακος Βασιλάκη Γεωργίου, όδός Μήλου 99.

Των κάτωθι ανδρών της Χωροφυλακής άπήχθησαν υπό ελασιτών οι οικείοι και συγγενικά πρόσωπα, ών ή τύχη άγνοειται.

 1. Μοιράρχου Πρασσά Δημοσθένους, ο έπ’ αδελφή γαμβρός του Νικόλαος Μητσόλας μετά της συζύγου του Μαρίας, ως και ή άγαμος αδελφή του Χρυσούλα.
 2. Μοιράρχου Βουρβοπούλου Σωτηρίου, ή σύζυγός του, τα τεκ να του όνόματι Θεοδώρα ετών 10, Γεώργιος ετών 8 και Τασία ετών 4 και ήμισυ, ως και μία 17έτις άνεψιά του.
 3. Ενωμοτάρχου Κατσώνη Παύλου, ή σύζυγός του όνόματι Μαρία και ή επ’ άδελφώ νύμφη του Σοφία (σύζυγος αξιωματικού).
 4. ’Ενωμοτάρχου Αθανασίου Γεωργίου, ο πατήρ του Δημήτριος έτών 68, ή έγγαμος αδελφή του Ροδοθέα, σύζυγος Ίωάννου Θαλασσινού και αί άγαμοι τοιαΰται Πολυξένη και Γεωργία .

Ό Αρχηγός
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
Συνταγματάρχης


ΑΙ ΕΚΑΤΟΜΒΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΑΙ

Συνταγματάρχαι: Οΐκονομόπουλος Σ., Μπρίλλης Ή., Νικηφοράκης Γ.
Άντισυνταγματάρχαι: Τζουγιόπουλος Σ., Ξυπολυτάς Γ.
Ταγματάρχαι: Τσοτάκος Δ., Τζάννες Ν., Φωτόπουλος Φ., Κασσόλας Δ., Σταυράκης Σ., Τρουλλινός Έ., Μπουλούκος Θ., Άρχοντάκης Μ., Φραγκιαδάκης Ή., Κορμόβας Ά., Πολιουδόβαρδας Μ.
Μοίραρχοι: Στεφανάκης Κ., Καπόπουλος Ε., Μασουρίδης Π., Ααφογιάννης Δ., Κετσέας Π., Γκουμογιαννόπουλος Ν., Κοντόπουλος Ί., Μίκροβας Ά., Νιαρχάκος Π., Παπακώστας Κ., Σεβαστός Ί.
Υπομοίραρχοι: Τιμοθεάτος Γ., Γιαννΐκος Ν., Καπάτος Δ., Άντύπας Δ., Ευαγγελίου Ά., Τρυγώνης Ά.
Ανθυπομοίραρχοι: Βλάχος Ν., Δελής Π., Βαρκλαντής Μ., Κοτρώνης Ε., Γεωργοπαπαδάκος Ή., Καρακώστας Κ., Λουκάς Ε., Παπασταμάτης Ί., Χρυσανθόπουλος Θ., Μουρκογιάννης Γ., Σπυριδάκης Ν., Μαλικούρτης Κ., Καραΐσκος Δ., Τίγκας Π., Θεοδωρόπουλος X., Δερβελάκος Σ., Πετρόπουλος Γ., Ψαρρός Γ., Κατσίρης Ε., Ψυχογιός Γ., Κουρής Κ., Κοράλλης Γ.
Άνθυπασπισταί: Κατσαφάδος Γ., Κατσαφάδος Κ., Άλεξανδρόπουλος Δ., Βισβίκης Σ., Μπουρίκας Δ., Κυπραΐος Ε., Κυριαζής Σ., Παπαγεωργίου Ά., Ζαζάς Σ., Μαργαρίτης Ί., Δημητρακόπουλος Ά., Κανελλόπουλος Γ., Καραχοτζίτης Δ., Μακράκης Γ., Άσημακόπουλος Ά., Λάππας Π., Χριστόπουλος Ί., Παπασπυρόπουλος Ή., Στρογγυλάκος Δ., Συριανός Σ., Αθανασίου Γ., Μπελιγράτης Ί., Μπάμπαλης Κ., Τασσόπουλος Φ., Βαρτζής Μ., Κλειώσης Μ., Μαντάς Γ., Ρογκότης Ί., Υδραίος Ί., Δάλλας Κ., Γραμμουτσιάνος Ά., Μαρουλάκης Β., Λύκος Ά., Μέργος Δ., Ψαρρέας Π.
Ένωμοτάρχαι: Μαυρίκης Ή., Ροϊνιώτης Ν., Άνθης Σ., Βελής Δ., Κλωνάρης Ά., Μαχμουτάκης Ά., Πασαλής Β., Συννεφάκης Π., Τσιγουρής Κ., Φιλιππακόπουλος Π., Βλασσόπουλος Ί., Τρίανταφύλλου Κ., Άλεβΐζος Ά., Άντωνόπουλος Λ., Γούναρης Ά., Δίκαιος Θ., Εύσταθόπουλος Γ., Ζαμπός Ά., Ζευγαράς Θ., Μπιτζιβής Ά., Νάσκος Κ., Παπαπολίτης Κ., Παπαδάκης Ά., Παπακωνσταντίνου Σ., Τσούλιας Ά., Τσακμάκης Σ., Τσάμης Ί., Βαθειάς Δ., Καραβίτης Ά., Μακρυγιάννης Κ., Άθανασόπουλος Φ., Τασσόπουλος Ά., Φίνος Δ., Άρχοντίτης Ά., Δημόπουλος Γ., Τσοπάνογλου Γ., Γλεζάκος Κ., Κατσώνης Σ., Βαζυντάρης Θ., Καρύδας Δ., Κολλάτος Κ., Κατσαρός Ά., Κω^σταντακόπουλος Ν., Κακκαβάς Γ., Μανουκαράκης Ν., Τσουμπρακάκος Ί.
Υπενωμοτάρχαι: Μυλωνόπουλος Γ., Γώγος Δ., Άντωνόπουλος Δ., Λαμπρόπουλος Σ., Τσαντόπουλος Φ., Γρίβας Δ., Εύφραιμίδης Κ., Ζόμπολας Δ., Κυριαζής Δ., Λούτας Γ., Μελίστας Σ., Μοιρος Ν., Παύλου Π., Χειμάρρας Π., Μώρος Γ., Ντούλης Δ., Παπαδόπουλος Ί., Παυλόπουλος Δ., Σκοπελίτης Ν., Τριανταφυλλόπουλος Ί., Φιλιππίδης. Ά., Βέϊκος X., Κουρούβανης Δ., Μπλέτσας Ί., Μαναός Θ., Μανωλόπουλος Ε., Νασσόπουλος Γ., Οικονόμου Ά., Παναγούλιας Σ., Ποταμιάνος Ί., Στάμου X., Κουταλιάς Κ., Παρασκευόπουλος Γ., Αύλωνίτης Π., Άντωνόπουλος Λ., Άλφιέρης Ν., Άγγελόπουλος Ν., Γαλάνης Ν., Γουργούρης Γ., Γιαλαμάς Δ., Δανίλης Ά., Δημητρακόπουλος· Κ;, Δημητρίου Ί., Ήλιόπουλος Ξ., Κοντάκος Ν., Κλάδης Λ., Καμπάνης Π., Κανελλόπουλος Ά., Κούρκουλος Ν., Κούρβας Γ., Καποΰτσος Κ., Κωστογιάννης Λ., Κωτσοβός Γ., Κασίδης Γ., Καλφακάκος Π.,Πετράκης X., Παναγιώτου Κ., Ρέππας Λ., Καραμήτρος Ν., Μουντάς Ή., Ψιλάκης Ε., Ζωγράφος Α., Κίτσος Ά., Θωμάκος Ί., Κανναβός Κ., Καρανίκας Ν., Δημητρακόπουλος Κ., Λουκόπουλος Δ., Σουξές Γ., Καλέτζος Ί., Παπαχρήστου X., Παπαϊωάννου Ί., Σταματέλος Γ., Σπυρόπουλος Ί., Τζαμαρέλος Ν., Γεωργακόπουλος Λ., Κανελλόπουλος Γ., Άδαμόπουλος Π., Γαβριλιάδης Ί., Μάρκος Π., Περιστεράκης Ά., Πετρόπουλος Ν., Χειμώνας Ή., Ζαφειρατος Μ., Ήλιόπουλος Γ., Βιττωράκης Κ., Κουντούρης Π., Καραβίδας Ν., Κρυπωτός Ν., Πουλημένος Τ., Ξιφαράς Σ., Κωνσταντέλλος Π., Άνδρικόπουλος Κ., Τσούκης Τ., Κίτσος Ά.
Χωροφύλακες: Κροντήρης Σ., Κουρής Γ., Κοντέλης Θ., Άρχανιώτης Σ., Άγγελόπουλος Π., Φουσάρας Γ., Δογιάμας Έ., Θεοδωρόπουλος X., Βαφειάδης Ά., Νταλής Ν., Άλμπάνης Π., Μπιμπΐκος Δ., Σουρής Σ., Κούτσης Ά., Χοχλαδάκης Π., Άνδροΰτσος Ί., Άρβανιτάκης Δ., Άποστολάκης Γ., ’Αθανασίου Ή., Βασιλάκης Ί., Γαρδίκης Θ., Θεοδωρόπουλος Ε., Κορδέλλος Ά., Καλογήρου Κ., Καλλαϊτζάκης Δ., Κουρμπας Μ., Κωσταλάκος Γ., Καραμέτος Δ., Κύρου Ή., Κωσταξενάκης Ε., Μπατσακούτσας Κ., Μενδρινός Ί., Μπάλκας Β., Μοΐρος Σ., Μωρός Δ., Κουρμπας Δ., Πρίντεζης Ί„ Παπαδάκης Ν., Ρούμπας Δ., Σπήλιος Δ., Τραπελας Ε., Τσώνης Σ., Φωκάς Σ., Φιλοσοφόπουλος Π., Φιλιππίδης Ά., Χρόνης Ί„ Γιαννογιώργος Π., Γκρεμπενές Δ., Δαρδανός Μ., Κουτσογιαννάκης Σ., Κώτσιας Ί., Μοναχός Ν., Παυλάκης Ν., Παπουτσής Ά., Παπαδάκης Σ., Πατσέλης Ε., Πολυμίλης Ί., Σωτηρόπουλος Ά., Σύρακας Τ., Σιμάκος Β., Στεφάνής Ε., Σερέτης Ά., Τσάτσαρης Ό., Τρουλλινός Ά., Τσιρώνης Ί., Τσιώτας Ή., Τραπατας Ά., Χατζηδήμου Ά., Χειλας Ί., Ταρρός Γ., Άραπατζής Γ., Γκαϊτατζής Δ., Ζαβαλής Σ., Κοκώσης Ν., Καλογιάννης Γ., Καραγκούνης Τ., Κουσουρής Γ., Κούρκουλας Ό., Λοϋβρος Κ., Μανιάτης Δ., Μανθόπουλος Ν., Τσάμης Ί., Μπάμπαλης Β., Άλαμάνος Σ., Άποστολάκης Ν., ’Αναγνώστου Ή., Άναστασόπουλος Π., Άντύπας Β., ’Αντωνίου Κ., Γιαννέτος Κ., Διολίτσης
Ν., Γιαλαμάς Σ., Δημόπουλος Ί., Δούνας Δ., Δημητρόπουλος Ν., Δενδρινός Ά., Διαμαντόπουλος Ά., Ευσταθίου Ν., ΕΙρηνίδης Ά., Ζωγανέλης Ί., Ζέρβας Β., Ίωάννου Σ., Κολοκούρης Γ., Καλφόγλου X., Καλλιμάνης Κ., Καραμούζης Ε., Κιοτσάφης Ά., Καρυωτάκης Ε., Καπνάς Σ., Καμπιλίρης Γ., Κώνστας Γ., Καραμπέτσος Β., Βλασσόπουλος X., Καυκάλας Μ., Μαλοϋκος Δ., Μανιάτης Θ., Μυτιλήνης Γ., Νικολόπουλος Ε., Πιτσικάλης Γ., Πηλιχός Β., Πλάκας Ν., Πετρακάκης Π., Σουλιώτης Ά., Σιμιγδαλάς Ε., Σούμπασης Γ., Χαλκιάς Δ., Δημητρίου Μ., Ζαχαρόπουλος X., Νικολέτος Θ., Θωμάκος Δ., Πανταζόπουλος Μ., Σπερδούλης Ά., Τσεκούρας Γ., Φλωράκης Ε., Χιώνης Ν., Χατζηδιάκος Δ., Κατσικαδάκος Ί., Ζαχαροδάκης Γ., Γιαλαμάς Δ., Μάζης X., Μαρίνης Ά., Μαφαφούρης Β., Σαπουνάς Γ., Σάλτος Κ., Τσάκλας Β., Τσάτσαρης Θ., Θεοδωρόπουλος Β., Βούτσινος Γ., Γιαλελής Λ., Κανναβός Ί., Καυκαλάκης Ί., Καραβασίλης Γ., Γενιατάκης Μ., Άλμπάνης Π., Βουλγαρίδης Δ., Παναγάκος Ν., Γεωργαλάς Κ., Κουρούσης Ν., Μιχιώτης Κ., Φραγκόπουλος Μ., Γιαννουσάς Α., Κατσούρης X., Τσαμπουναράκης Ε., Σταθάς Ή., Δέλιος Κ., Κολοβός Κ., Μανΐνος Ή., Λιάσκος Σ., Αεκάκης Κ., Σταθακόπουλος X., Τριανταφυλλιάς Μ., Τσάκαλης Π., Τερτζής Ν., Χατζηθάνος Γ., Χελώνης Δ., Άναγνωστόπουλος Κ., Κεφαλάς Ν., Μάρκου Ί., Τσιώτας Ή., Μίχαλος Ά., Γουδέλης Ά., Κωστελέτος Ν., Πάτρας Ί., Παντελίδης Β., Δρακόπουλος Ά., Ίσιγόνης Ί., Πρωτοψάλτης Ά., Κάντζος Ν., Ζαροκώστας Ζ., Ξηροκώστας Ν., Νικολάου Δ., Βλαμής Σ., Γερακάρης Γ., Στεφανάκης Ί., Σάλτας Ά., Τριαντόπουλος Β., Προγουλάκης Σ., Ρήγος Δ. Κουλούρης Μ., Κουβέλης X., Κωνσταντινάκος Ε., Βραζιώτης Γ., Γιαλαμάς X., Κλάδος Κ., Παπακωνσταντίνου Ί., Μόφορης Σ., Άγγελόπουλος Κ., Στρατάκος Ά., Μπακαλούδης Δ., Τριάντης Π., Ραγγούσης Ε., Βιτάλης Ε., Πρέπης Γ., Χριστόπουλος X., Κασιέρης Γ., Κακαρούκας Ά., Βαρλάμης X., Άγγελέτος Ί., Ζέρβας Ν., Τσαγκλής Ε., Κωστάκης Κ., Ρόμπολας Π., Σαράντης Ή., Τσαγγάρης X., Θεόκας Κ., Χεκίμογλου Γ.

ΠΗΓΗ: Απόστ. Δασκαλάκης, Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλακής 1936-1950, Τόμος Α

2 σκέψεις σχετικά με το “Δεκεμβριανά 1944: Οι θηριωδίες των Ελασιτών εις βάρος της Χωροφυλακής

 1. Παράθεμα: Τα Δεκεμβριανά: Οι θηριωδίες των Ελασιτών εις βάρος της Χωροφυλακής – greekalert

 2. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ.
  Ηθελα να σας ρωτήσω αν έχετε στοιχεία για την «τύχη» του Νομάρχη Βοιωτίας επί Κατοχής Ιω.Γεωργόπουλου.
  Λέγεται οτι εκτελέστηκε από τους ΕΛΑΣιτες μέσα στα Δεκεμβριανά αλλά προσωπικά δεν έχω βρει κάτι.
  Ως Βοιωτός με ενδιαφέρει επίσης αν υπάρχει και κάποια φωτογραφία του Μοίραρχου Κετσέα Πολύβιου που σκοτώσαν οι ΕΛΑΣιτες επί Δεκεμβριανών.
  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.