Αλβανική προκύρηξη 28 Οκτ 1940


Ελληνες!

Μή παρασείρεσθε απο ένα φανατισμό δημιουργηθεντα από τους ξένους.
Εΐμεθα τέκνα της ιδίας φυλής.
Πνευματικοί καί ϋλικαΐ διαφοραι δέν πρέπει πλέον νά μάς προξενούν διχόνοιας
Εις αυτήν τήν μεγάλην τρικυμίαν αϊ στιγμαί ειναι δειναί. Ή σωτηρία εξαρτάται άπό τήν φρόνησιν.
Ας ξεχάσωμεν τό παρελθόν, ας θάψωμεν τά ατομικά μίση.
Νά φροντΐσωμε δια τήν άσφάλειαν, διά τήν τιμήν καί διά τήν εύτυχίαν τών οικογενειών μας.
Απλώσατε τήν χείρα καί εμείς θα είμεθα έτοιμοι νά την συσφίγξωμεν έγκαρδΐως.
Από εμάς εξαρτάται τό μέλλον μας.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Advertisements