Δελτίο Πληροφοριών, Επιχειρήσεις ΖΑΓΟΡΙΩΝ, 9ηΜΠ/Α2/26-9-1948


ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Α2 Γραφείον
Δελτίον πληροφοριών 26.9.1948

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Περιοχήν ΓΥΦΤΟΚΑΜΠΟΥ (Σ.0977), ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ (Σ.1676), ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ (Σ.2071) ευρίσκεται η ογδόη συμμοριακή Μεραρχία με Σ.Δ. πιθανώς ΒΩΒΟΥΣΑ (Σ.2278).
ΙΙ. ΔΥΝΑΜΙΣ
Συμμοριακή δύναμις ανέρχεται εις 1000 Σ.
ΙΙΙ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ
Κατά συμμοριακόν Τάγμα 20 οπλ/λα, 25 στεν, 1-2 βαρείς όλμοι, ατομικά όπλα, ολμίσκοι 3, χειροβομβίδες, γροθιές. Πυρ/κά ελάχιστα. Συνέχεια

Διαταγή Επιχειρήσεων ΖΑΓΟΡΙΩΝ, 9ηΜΠ/ΑΑΠ83/26-9-1948


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΙΧ Μερ./Α.Α.Π. 83 /Α/Α1
ΣΤΓ 913 τη 26 Σ/βρίου 1948
Αριθ. Αντιτ. 3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΓΟΡΙΩΝ
1. Πληροφορίαι:
α. Οι διαφυγόντες εκ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ Σ. φέρονται εγκατασταθέντες εις ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΝ (S.1676) TΣOYKA ΡOΣA (S.1773).΄Εχουν ηθικόν μειωμένον λόγω ήττης των και διαθέτουν περιωρισμένον αριθμόν πυρ/κών.
β. Σύνθεσις και δύναμις Σ. ως το ειδικόν Δ.Π.
γ. Είναι πιθανόν, πιεζόμενοι, να διαφύγουν προς Β.Α. διά ΒΩΒΟΥΣΗΣ (S.2278) – ΑΒΔΕΛΑΣ (S.2885) ή διά ΛΑΪΣΤΗΣ (S.1483) προς ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ (S.2197). Ολιγώτερον πιθανή φέρεται η επιζήτησις διαφυγής των προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. Επίσης δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενον αμύνης των επί των κατεχομένων θέσεών των.
2. Πρόθεσις ΣΣ:
Εξαναγκασμός των Σ. να δεχθούν την μάχην Δυτικώς και Νοτίως του ποταμού ΑΩΟΥ αποκλειομένης της διαφυγής των πέραν του ποταμού ή προς Νότον εις ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ.
3. Ιδέα Ελιγμού ΣΣ
α. Ισχυρά κρούσις από Δυσμών εν τη γενική κατευθύνσει ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ-ΚΑΖΑΡΜΑ (S.0179)-ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ εν συνδιασμώ με υπερκερωτικήν ενέργειαν από της κατευθύνσεως: ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ (S.2088)-ΒΩΒΟΥΣΑ-ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ με σύγχρονον απόφραξιν των διά της κοιλάδος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΥ Π. προς Β. αγουσών οδεύσεων, επί τω σκοπώ προσβολής των Νώτων του εχθρού και αποκοπής των οδών υποχωρήσεώς του πέραν του ΑΩΟΥ ποταμού.
β. Ισχυρά απασχόλησις από Νότου εν τη κατευθύνσει: ΜΕΤΣΟΒΟΝ-ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ (S.2266)-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ, επί τω σκοπώ παραπλανήσεως και αγκιστρώσεως δυνάμεων. Εις ευνοϊκήν περίπτωσιν κατάληψις ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α. 74 Ταξιαρχίας (VIII Μεραρχία).
Επιτιθεμένη εν τη γενική κατευθύνσει:
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ – ΚΑΖΑΡΜΑ – ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ να συν-τρίψη τον ανθιστάμενον εχθρόν και να καταλάβη τον ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΝ.
Υποχρέωσις να καλύψη την κοιλάδα ΒΑΡΔΑ Π. δι’ ενεργείας Τάγματος εν τη κατευθύνσει: ΧΑΝΙ ΧΑΜΠΕΡΑΓΑ (S.125555)-ΔΟΛΙΑΝΗ (S.125665)-ΑΛΑΤΟΧΩΡΙ (S.155715)-ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και να επιζητήση τον διαχωρισμόν των εχθρικών δυνάμεων ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ και ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ διά καταλήψεως συγκροτήματος ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ-ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΙΝΑ.
β. Δυνάμεων ΙΧ Μεραρχίας.
Ενεργούσαι εν τη κατευθύνσει: ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ-ΒΩΒΟΥΣΑ να καταλάβουν την ΒΩΒΟΥΣΑ και εν συνεχεία να προσβάλουν τα νώτα του εχθρού επιτιθέμεναι τολμηρώς και δραστηρίως, διά ΚΑΡΑΟΥΛΙ (S.1878) και ΓΡΑΒΑΣ (S.2074) κατά ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ.
Να φράξουν τας οδεύσεις κοιλάδος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ εις το ύψος ΛΑΪΣΤΗΣ και ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ (S.105845).
γ. ΤΣΕΙ (VIII Μεραρχία)
Επιθετική ενέργεια εν τη κατευθύνσει:
ΜΕΤΣΟΒΟΝ-ΠΕΝΤΕ ΑΛΩΝΙΑ-ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ επί τω σκοπώ παραπλανήσεως του εχθρού ως προς τον ελιγμόν ΣΣ και αγκιστρώσεως δυνάμεων.
Εις ευνοϊκάς πριπτώσεις, κατάληψις ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΑ και εν συνεχεία εκμετάλλευσις προς ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΙΝΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΝ, εφ’ όσον δεν έχουσι καταληφθή υπό της 74 Ταξιαρχίας.
Κατόπιν των ανωτέρω συγκροτείται απόσπασμα υπό τας διαταγάς του Δ/του 42 Ταξιαρχίας εκ των κάτωθι Μονάδων.
α. 525 Τ.Π.
β. 526 Τ.Π.
γ. 529 Τ.Π. μείον Διλοχία.
δ. Πυρ/χία Ορειβατική.
ε. Δύο Διμοιρίαι Πολ/λων.
Το απόσπασμα τούτο να συγκεντρωθή εις περιοχήν ΠΑΔΕΣ-ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ εντός της 28 τρέχοντος τιθέμενον από της αυτής υπό Διαταγάς VIII Μεραρχίας.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Ενέργειαι τμημάτων θα υποστηριχθώσιν υπό της Αεροπορίας τη αιτήσει των Μονάδων.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Η Διοίκησις Διαβιβάσεων της Μεραρχίας να μεριμνήση διά την έγκαιρον είσοδον του αποσπάσματος εις το δίκτυον VIII Μεραρχίας.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Ημέρα εκτελέσεως επιχειρήσεως προβλέπεται η 29 τρέχοντος. Πάντως αύτη θα καθορισθή διά ειδικής διαταγής της εχούσης την διεύθυνσιν της επιχειρήσεως VIII Μεραρχίας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
42 Ταξιαρχία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Α΄ΣΣ /Α1-VIII Μερ/χία/Α1
Δ/σις Πυρ/κου-Α9/ΙΧ-Αρχ. Β.Γ. Κλάδ. Μερ.
Α1/ΙΧ

ΣΧΕΤ: Δελτίο Πληροφοριών

Εκθεση επιχειρήσεως Χασίων ΚΕΚΡΩΨ, 9η ΜΠΖ/3 Δεκ 1946


ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΧΑΣΙΩΝ

«ΚΕΚΡΩΨ»

Ι.         ΣΚΟΠΟΣ

-Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 2096/2-12-46 Διαταγής Β΄ΣΣ, διετάχθη η εκκαθάρισις της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ (όρα αντίγραφον Διαταγής).

-Συμφώνως τη Διαταγή ταύτη ώφειλον να χρησιμοποιηθώσιν αι κάτωθι Δυνάμεις υπό τας Διαταγάς της ΙΧ Μεραρχίας :

  1. VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ:

-Λόχος μεθ΄ομάδος ΄Ολμων προς Π. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ

-Λόχος μετά Διμοιρίας ΄Ολμων εκ ΜΗΛΕΑΣ προς ΚΡΑΝΙΑΝ

  1. ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ:

-Λόχος προς ΜΕΛΙΣΙ-ΚΑΡΠΕΡΟΝ προς απόφραξιν οδεύσεων από ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ και αποτροπήν διαρροής προς ΧΑΣΙΑ. Συνέχεια

Διαταγή επιχειρήσεων Χασίων ΚΕΚΡΩΨ, 9ξ ΜΠΖ/Α1/ΑΠ3105/28 Νοε 1946


ΘΕΜΑ: Διαταγή επιχειρήσεων

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΠΡΟΣ: 42α ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                        ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

523 ΤΑΓΜΑ                                ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α/Α1

ΚΟΙΝ: Γραφείον Α1                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 3105

Εν Σ.Τ.Γ. 913 τη 28 Νοεμβρίου 1946

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΚΕΚΡΩΨ»

ΧΑΡΤΑΙ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1:100.000

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: (όρα Δελτίον Πληροφοριών)

1)    Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α Ι :

Δύναμις περίπου 1000 – 1200 συμμοριτών φέρεται συγκε-ντρωμένη εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ – ΜΑΥΡΕΛΙ – ΛΟΓΓΑ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ – ΟΞΥΙΑ.

Εις την περιοχήν ταύτην φέρεται επίσης ότι έχει συγκεντρωθή μεγάλη ποσότης εφοδίων και σοβαραί εγκαταστάσεις πάσης φύσεως έχουσι κατασκευασθή.

Δύναμις επίσης 400-500 συμμοριτών φέρεται εις την περιοχήν βορείως ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ και νοτίως ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Συνέχεια